Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...


Nadřazené téma: Zdvojené hlásky

Předcházející téma: Předpona, kořen, přípona, koncovka

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Pravopis související s předponou

 • Zdvojit musíme, pokud předpona končí na stejné písmeno, jakým začíná kořen slova (rozzuřit, oddělit, bezzubý).
 • Pokud písmeno nezdvojíme, může se změnit význam slova (př. nejasnější = méně jasné vs. nejjasnější = nejvíc jasné).

Pravopis souvesející s příponou -ský/-ští

Zde je psaná podoba složitější, protože někdy se vzniklá sklupina souhlásek zachovává, občas dochází v rámci slova k její změně a jindy k jejímu zjednodušení.

 1. Skupina souhlásek se zachovává, končí-li základové slovo na:
  • ž + -ský/-ští → pařížský, pařížš,
  • š + -ský/-ští → krkonošský, krkonošš,
  • č + -ský/-ští → haličský, haličš,
  • z + -ský/-ští → francouzský, francou.
 2. Poslední souhláska základového slova se kvůli výslovnosti mění, končí-li slovní základ na:
  • h se mění na ž + -ský/-ští → Praha, pražský, pražš,
  • ch se mění na š + -ský/-ští → černoch, černošský, černošští.
 3. Skupina souhlásek se zjednodušuje, končí-li základové slovo na:
  • s + -ský/-ští = -ský/-ští → Rus, ruský, ruš,
  • c + -ský/-ští = -cký/-čtí → Olomouc, olomoucký, olomouč,
  • k + -ský/-ští = -cký/-čtí → otrok, otrocký, otroč.

Vystupňované přídavné jméno vs. sloveso v přítomném čase?

 • Tvary 2. stupně přídavného jména a slovesa v přítomném čase se často liší právě zdvojením písmena u přídavného jména. (Můj svetr je sušší než tvůj. vs. Martina suší prádlo.)
 • Končí- li kořen přídavného jména v základním tvaru na -ch, -s:
  • ch se mění na š + -ší → suchý, sušší, nejsušší,
  • s se mění na š + -ší → vysoký, vyšší, nejvyšší.
 • Končí-li kořen přídavného jména v základním tvaru na -k:
  • k + -ší = -čí → kký, měkčí, nejměkčí.

Zdvojování souhlásky v 6. pádu přivlastňovacích přídavných jmen:

 • Pokud jsou v názvu osoby/bytosti, jíž přivlastňujeme, vedle sebe souhlásky -čk-, dochází ke zdvojení:
  • Příklady: tetička → tetiččino, kukačka → kukaččino/kukaččí, babička → babiččin.

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   


Ukázka

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM