Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M   chal se chtěl stát m   lionářem. Byl m   strem v m   stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm   šlené m   ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m   lou stařenku ale svým příběhem pom   lil. Řekl jí, že když udělá vým   k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom   la si nohu. M   chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm   sly.

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B   zonka napekla povidlové buchty. B   zoní mláďata se o ně b   la. B   zonek B   voj zb   lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb   ral tedy drob   nky a vylezl s nimi na bab   ku. Zb   tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob   vého b   zona museli sundávat z bab   ky hasiči.

Vyjmenovaná slova: mix

b_tí (existence)

iy

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz   plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz   vají jez   nky. Mez   tím však uběhlo pár podz   mů a z   m, Smolíček vyrostl a brz   se jich přestal bát. Když podbíz   vé ženštiny rozraz   ly dveře minule, tak je nez   štně pohostil roz   nkami a bez   nkovým sirupem, pustil muz   ku a všichni se brz   čko dali do tance, prostě bláz   nec. Když jez   nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez   zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz   vé zuby, dez   nfikoval špinavé jaz   ky a postupně je svým voz   dlem odvoz   l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez   nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz   vé úmysly a dostat vás brz   na miz   nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op   ce hrály na námořní kap   tány. Motýli naokolo p   lně op   lovali květy, pestrobarevná ptačí p   rka se třp   tila a na řece se čep   řil ptakop   sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap   skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p   tláci! Op   čí bojovníci začali nap   nat luky a nabíjet p   stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp   tatelně kout p   kle. Po nap   navém boji si to p   šní p   tláci odp   kali. Zůstal z nich jenom p   tlíček neštěstí.

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_hlídkav_čkov_nicev_dělek

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has   č z Prahy, šel do důchodu, a tak prodal byt na s   dlišti a společně s manželkou a s   nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus   nky, mladí kosi a s   korky pos   lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps   hlas   tě proháněli s   sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos   lali s   láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s   chravo, začal foukat s   lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s   pal s   pký sníh. Bylo ho děs   vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s   tuace. Pan Zimník s   ce nebyl automechanik, ale věděl s   rady. Do cisterny svého s   lného has   čského auta nas   pal pos   povou směs a vyrobil tak s   pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s   pat písek na s   lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s   tič, s hlas   tým vrčením nastartoval a zběs   le s   pal. Večer pak nanos   li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s   ry, vína a džus   a pros   li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Vyjmenovaná slova po L

Bouřka

Za okny pl   nulo pokl   dné odpoledne. Občas bylo z dáli sl   šet hromy. Začalo se bl   skat. Babička postavila na stůl hromničku a zapál   la ji. Na čele jí naběhla starostl   vá vráska. Pavl   k se ještě nevrátil z lesa, kde sbíral mal   ny. Mal   nko se zastavila. Nebude pl   tvat časem. Skopla své pl   šové bačkory a vydala se k bl   zkému lesu vstříc tomu malému pachol   kovi. Zanedlouho doběhla až ke ml   nu, kam obvykle chodila ml   t obilí. Polkla. Z divoce rostoucího pel   ňku viděla trčet hubené l   tko. Ale najednou se rostl   ny zamlely a Pavl   k se vynořil s ol   salou živou veverkou v ruce. Zal   kal se štěstím.

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V   ndobona v   kolejil ve v   chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V   r. Vagony spadly do vody, rozv   řily hladinu a zvedly v   sokou vlnu, která se hnala až k V   škovu. To byl pov   k. V   ly, které v   jimečně nev   ly věnce ve své v   le jako obv   kle, ale v   peckovávaly s v   drami v   šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v   rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V   ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v   hrocené katastrofy a rozv   nuly své dlouhé vlasy. V   dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v   lích vlasů vytahovat a zdv   hat jednotlivé cestující i vagony za dna V   ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v   ly táborák do pořádné v   hně a nabídli v   stresovaným pasažérům pov   dlový záv   n, žv   kačku a v   šňové v   no. „V   te, to v   no je kouzelné, za chv   li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V   dni. Jen jeden nov   nář se podivil, proč má na své v   sačce několik rybích v   měšků.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat