Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Přívlastek shodný a neshodný

Nevila moc ošklivě pokousalo Obludné obludárium.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Význam cizích slov: podstatná jména

žloutenkaúsudek směřující od jednotlivého k obecnémuinterview
rozhovorkolaboraceasociál
konsenzusjedinec bez společenského cítěníhepatitida
indukcespolupráceshoda názorů

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
přib_lo jedno kotěvyb_l celé stádozkušeně odb_l míčneb_l mocinedob_l trh

Zkratky

Nicejský koncil se konal _

r. 325 n. l.r. 325 n. L.

Pán prstenů: slovní druhy

Stínové vojsko šťastně odrazilo Sauronův útok.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovce

Psaní s/z na začátku slova

Kolekce motýlů

_tatný Standa _váděl dívky _ lepších rodin poměrně často. Při své snaze _koušel leccos. Jedné slečně sliboval _levu na sportovní vůz, který však nevlastnil. _tvořil si dokonce jinou identitu – Itala Paola. Jako Paolo dokonce téměř _páchal sňatkový podvod. Naštěstí ho ale nevěsta před tím, než si _tihl _vléci oblek včas _pravila o tom, že se ve skutečnosti jmenuje Jarmil. Poté se raději Standa _týkal nějakou dobu jen s kamarádkami, kterým si _těžoval, kde až _končil. Ale ten kámen se mu _e srdce _hodit nepodařilo. Dokud nevynalezl trik se _bírkou motýlů. Když ho totiž _kusil na první dívku, _věděl konečně, jaké to je _líznout pořádný záhlavec.

Velká písmena: dny, období, události

Velké písmenoMalé písmeno
_en díkůvzdání_elký pátek_elený čtvrtek_ondělí_íkend

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz_le, Váš syn Kaz_m chodí do škol moc brz_, hroz_vě na mě z_rá a při fyz_ce drze z_vá. Navíc se tváří přez_ravě a tvrdí, že od z_třka ho mám naz_vat kamz_kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz_t jaz_k, honit ve vlasech paraz_ty a loz_t po z_dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z_ta Z_kmundová

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Rychlebské _ory_elikonoční ostrovVeľké Hincovo _leso_rubý JeseníkTichý _ceánDrahanská _rchovina

Určování kořene

nabídka

Kořen

Určování příslovcí

Totiž ... no ... všichni víte, proč jsme se tu sešli.

Příslovce

Velká písmena: národy, skupiny osob

_parťan Ondra - fotbalista

sS

Mě/mně (zájmeno já)

napiš m_ dopis

ě

Předložky s/z

jak _ toho ven

zs

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Koncovky ovi/ovy

Petrov_ kamarádi

yi

Předmět (větný člen)

Obchod s potřebami pro leváky vlastní Ned Flanders.

Předmět

Určování slovních druhů

SlovesaPodstatné jm.růst
aonakopretina
ČíslovkysedmPřídavné jm.
SpojkyZájmenakrásná

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Délka samohlásek: u/ú/ů

s_ra je kapitola v koránu

ůú

Význam cizích slov

komfortkomplexnígenezetušení
celkovývznikgramotnostobnovení, zdokonalení
intuiceinovaceexotickýznalost čtení a psaní
pohodlícizokrajnýindikativoznamovací způsob

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
budu koukatzasejetezobrazovatpískatmydlit

Skloňování přídavných jmen

v naš_ch úsporách

íi

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

ro_vítit světlo

zss

Vyjmenovaná slova po L

Nenechavá straka

Straka spatřila skl_čko. Bl_štělo se v dáli. Skl_čko na chvil_nku spl_nulo s okolním sněhem. Mrzlo. Straka pro ten skleněný pl_šek nemohla doletět. Najednou uviděla l_že. Nazula si je. Pak došlo ke kol_zi s l_pou. Straka měla kl_ku. Zlomila si jen kl_ční kost, ale pl_šek získala.

V pavoučí síti: slovní druhy

Stolička naštěstí jen mírně zavrzala.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Skloňování číslovky dva

Na výletě jsme byli se čtyřmi spolužáky a spolužačkami.

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav_ zub je sice mal_, ale bolest, kterou působí, je olbřím_,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov_ obklad. V obličeji byl otekl_ už sedm_ den a začínal z toho být více než rozmrzel_. A nejen on. Mirkov_ rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv_, snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc_ lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov_. „Vytrhli jsme mu moudr_ zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl_ doktor uklidňujíc_m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl_.“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl_. To už ostatně rozhněvan_ mlad_ muži bývají.

Vyjmenovaná slova po L

prol_sovat

yi

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Slovesný způsob

Oznamovací způsobRozkazovací způsobPodmiňovací způsob
prohrajetenelelkujbyli bychom bývali šliudělejmenepokazte

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom_šli žila kdysi m_lá holčička M_lada. M_lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom_hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom_na. Ale nechtěla se m_t. Jednoho dne zemřela na přem_ru špíny. Od té doby v zámeckých m_stnostech M_lada straší. Hledá m_dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Shoda přísudku s podmětem

Šelmy se živ_ drobnými živočichy.

íý

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_atinská Amerika_ižní Korea_ih Prahy_odkarpatská Rus

Velká písmena: národy, skupiny osob

_krajinka

uU

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Musím koupit pečivo, zeleninu a nějaké ovoce.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

zakázky

PředponaKořenPříponaKoncovka

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

kočky jsou žízniv_

yi

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
kněžstvoživočišstvoteploplavkytma

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Petr je z nás (veselý, 3. stupeň).

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Šlo o rozlehlou, a tudíž velmi nepřehlednou čtvrť.

Citáty

Všichni dospělí byli někdy dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. (A. Saint-Exupéry)

Předmět (větný člen)

Sheldon všechno.

Předmět

Určování pádů ve větách

Motor ve šlehači vyhořel.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čapek: Dášeňka

Přes některé špatné zkušenosti je Dášeňka přesvědčena, že se jí nemůže nic stát a že se nad její psí hlavou nevznáší žádné nebezpečí.

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci _měny _valil na hlavu balvan. _pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme _kočili do auta a předjížděli auta _prava, _leva. _pěchali jsme _krátka, jak se dalo. Až když se _jíždělo ke kamenolomu, _pomalil jsem. Marie sice _kučela bolestí, _koušela ale _tát. _hodli jsme se, že sami toho moc ne_vedeme. Jen _těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka _pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl _poleh.

Vyjmenovaná slova po M

stm_vání

ýí

Velká písmena: lidé, jména

Alexandr _eliký

Vv

Slova souznačná (synonyma)

kudlanůžroky
létapodstatné jménootálet
kompotsubstantivumpohovka
zavařeninaváhatgauč

Příslovečné určení

A moc chci tvoje okouzlující sourozence poznat.

Pu míry

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

policejní přilb_

iy

Předložky s/z

vyletěl _ hnízda

sz

Číslovky a mezery

mapa v měřítku _

1 : 200 0001:200 000

Podmět a přísudek

Každé jídlo je dar.

PodmětPřísudek

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Viděl raracha, jak tančí ve vzduchu.

Věta hlavníVv předmětnáVv doplňková

Psaní bě/bje

ob_ktivní zpravodajství

jeě

Dělení slov na slabiky

sobota

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Čapek: Jak se co dělá

V ansámblu vypukají epidemicky chřipky, angíny, zápaly plic, záněty pohrudnice, slepá střeva a jiné úrazy.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod střední
příživníkpočítačléčení

Přejatá slova: samohlásky

s_mpatie

iy

Psaní mě/mně ve slově

přesná dom_nka

ě

Přejatá slova: souhlásky

depilace la_erem

zs

Velká písmena: instituce, organizace

_irma

fF

Druhy vedlejších vět souhrnně

Pokud půjdeme přímo na východ, dorazíme za dva dny k předsunuté hlídce.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpuucel

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
nůšehůlpříležitost

Shoda přísudku s podmětem

Dětem zářil_ oči radostí.

iy

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na vysoké jedl_

iy

Čárky v souvětí s více větami

Nevěděl, co dělat s rukama.

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl snědenneopírej se(obálka) je zalepena

Psaní š/č, š/ž

vrat_í

šč

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
polévkuza vlasyberuškukojotemíčemobdobím

Vyjmenovaná slova po L

pl_novod

iy

Různé výskyty I/Y

Dikobrazi

„Pro d_kobrazy je nejdůležitějším měs_cem v roce pros_nec. Tou dobou si totiž připravují b_dlení na zimu. Hloub_ si nory a v_stýlají pelíšky kde čím,“ tvrdil strýc M_ra. „Já jsem to netušil, ale jednou jsem při odpoledním v_šlapu na horu Concaguu naraz_l na dikobraz_ rodinku. Na bodl_nách měli nap_chané kousíčky mechu a v_padali jako pohybl_vé jednohubky obložené okurkam_. Rozhodl jsem se, že je budu sledovat. S očima zapíchnutýma do té p_chlavé rodinky jsem se hlem_ždím tempem vzdaloval od tur_stické stezky. Najednou jsem ztratil půdu pod nohama a propadl se do země. Ucít_l jsem píchnutí provázené prudkou bolestí. Spadl jsem totiž do j_né dikobraz_ nory. A tak v_m, jak to v takové noře v_padá a jak to bol_, když vám d_kobrazí bodl_ny tahají ze zadnice.“

Určování přídavných jmen

Pětsetkrát opadlo od doby červené listí v Temném hvozdu.

Přídavné jméno

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
nahořerychlemíňznačně

Předpona vy-

vyvi
v_padv_savačv_sutý mostv_rážkav_ditelnost

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Vypra_ kávu do hněda.

šž

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
odpověz _odtáhl _ pryč

Koncovky mi/my/ma

Mezi noham_ stolu se dal udělat bezva bunkr.

ai

Přechodníky

(Podepsat, přechodník minulý) listinu, potřásli si rukama.

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Požár katedrály Notre-Dame zaskočil (Francie) hasiče.

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
klávesabubenčinelystrunypražce

Vinnetou

Moje pěst ho zasáhla do spánku.

Přívlastek shodnýPředmětPu místaPodmětPřísudek

Podmět a přísudek

... řekl jeden Zrůďák sarkasticky.

PodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob_tí mě provází celý život. Dob_tek uhynul, ledab_lý b_k se vzpouzí a b_zon utekl. Zab_dlil jsem se tedy hb_tě s ob_vateli B_střiny. Hodiny odb_ly neodb_tně půlnoc a sneslo se krupob_tí. B_linky mi připadaly vhodné pro b_ložravé b_čky. Zato b_lé pečivo je nejlepší pro b_stré, zlob_vé děti z Kob_lis. Nab_tý majetek jako sb_ječka, b_kini a b_žuterie jsem pozb_l. Zab_vám se především náb_tkem.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Shoda přísudku s podmětem

Dívky obšíval_ nabírané rukávy.

yi

Narnie

Ve skříni visely kabáty.

PodmětPředmětPu místaPřísudek

Koncovky ovi/ovy

Pronásledování bledé tváře

Michalov_ nápady měly vždycky něco do sebe. Nikdy nepotřeboval k tomu, aby něco vymyslel, učitelov_ rady. Jednou se takhle Michalov_ vylíhlo v hlavě, že bychom mohli uspořádat pronásledování bledé tváře tak, jak to četl ve Vinnetouov_. Bratři Markov_ a sestry Jarošov_ nadšeně zakývali hlavou, jen Matějov_ se udělala vráska na čele. „Kde ale tu bledou tvář vezmeme?“ obrátil se k Michalov_. „Postavíme si chýši hned vedle školy, jak bydlí Hovorkov_, a kdo se na našem území objeví první, bude naší bledou tváří,“ řekl klidně Michal. Jako první se na indiánském území objevili pán a paní Hovorkov_. Ještě ani nestihli být pronásledováni a už pro Michalov_ plány neměli pochopení. Jejich psov_ totiž přítomnost dětí vadila a štěkal už dobrou hodinu jako pominutý. Hovorkov_ si na pomoc zavolali také Matějov_ rodiče a manžele Jarošov_. Jen Michalov_ rodiče chyběli. Děti pak musely domů a víckrát si u Hovorků na indiány nehrály.

Psaní n/nn

ce_á rada

nnn

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

s naloženými voz_

yi

Čárky v souvětí s více větami

Strčil jednu ruku do jeskyně a natahoval ji pořád dál a dál, až ho chytil za batoh a pomalu ho vytáhl zase ven.

Podmět a přísudek

Vliv rakouské monarchie na evropskou politiku začínal viditelně slábnout.

PodmětPřísudek

Spřežky

zamávat _

na uvítanounauvítanou

Určování pádů ve větách

Vlez do iglú a buď zticha.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování podstatných jmen

léky proti astm_

atua

Indicie ovoce, zelenina

policistamrkevcelulitidakopr
výbava komunistypomerančptákpříloha mamuta
sněhulákův smyslvinná révašvestkanepohodlí princezny
kiwihrášektřešněsponsor sklípku

Velká písmena: budovy, stavby

_ark Lužánky

Pp

Určování souhlásek a samohlásek

mrak

SouhláskaSamohláska

Určování sloves

Vůdcem družiny se stává kouzelník Gandalf.

Sloveso

Určování přídavných jmen

Ta díra byla hluboká.

Přídavné jméno

Určování slovních druhů

SpojkyČíslovkynadosmrti
oprotivyčistitsnad
miliardaSlovesaPředložky
ČásticeaneboPříslovce

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéDruhové
jedna třetinatolikátýstýtolikátáčtvero

Vyjmenovaná slova po M

stm_vá se

íý

Vyjmenovaná slova po B

ob_dlit

iy

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
Dumasov_ Tři mušketýřiševcov_ boty

Určování zájmen

Jezdci je na okamžik zahlédli jako rudý oheň v dáli.

Zájmeno

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Nová látka se týkala klimatických změn, mezi _ se řadí i změny teplot.

ježněž

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
počítámesmeknezobrazitvyčistípřeložili

Určování slovních druhů

Vykopal v lese díru.

SlovesoPodstatné jménoPředložkaSpojka

Indicie barvy

ponorkachirurgbílárůžová
červenápanteržlutázákaz
druhýčernástříbrnásobota
vítězstvízelenávdovazlatá

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
přednášímzaspalapředpovíbudeme jístzanikne

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Bylo ovšem mnoho chvil, kdy mi bylo spíš do pláče.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVv přívlastková

Přísloví

Ryba i host třetí den smrdí.

Délka samohlásek: i/í

hoř_cí keř

íi

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval_ skupinu turistů. Každý jinou. Neznal_ se. Skupiny se vzájemně proplétal_. Oba lapkové si vyhlédl_ ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl_ navzájem. Ve svých kapsách našl_ potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Vyjmenovaná slova po V

rozv_jet

ýí

Určování podstatných jmen

Krtek pozval kamarády na hostinu.

Podstatné jméno

Určování zájmen

Její slova jsou temná.

Zájmeno

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
pro dárkyhradekolegoustádem

Vyjmenovaná slova po S

S_cílie

iy

Podstatná jména: pády

jelenysebouMimoň
6. pád, j.7. pád, mn.7. pád, j.
5. pád, j.Sahařeodvahy
1. pád, j.Pane soudce!2. pád, j.

Psaní mě/mně

Kouzla

Po_nky na mýtině voněly tak oma_, že některá zvířata se zcela z_nila. Les pote_l, vyšel _síc a na mýtinu ze severního s_ru nes_le přicupitala srna. Chvíli nevěřícně a pito_ ču_la, _la strach, protože na mýtině se pásli vlci. „Vlci? Plé_ vlků se pase na bylinách rostoucích ze ze_? To _ podrž.“ Po chvíli se os_lila a po_rně skro_ se vlků zeptala, jak jim chutná. „_ chutná nára_!“ odpověděl význa_ nejohro_jší vlk a dodal, že upří_ doufá, že jí bude chutnat také. „Jistěže bude,“ ujistila ho srna a protože _la díky po_nkám také zate_nou pa_ť a mysl, sežrala vlka. Opodál stojící čarodějnice jen neupří_ zkřivila pusu do ús_vu, právě v okamžiku, kdy se do ní zakouslo hejno žížal.

Harry Potter: slovní druhy

Zbývající oběžníky dál poletovaly kolem hlavy.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
květinasazeniceřeč

Čárky v souvětí: speciální případy

Co to, probůh, vyvádíš?

Čárky v souvětí podřadném

Zjistil, na čí straně je pravda.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

opravna obuv_

yi

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoce

vV

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_niverzita Karlova_arlova univerzita_eská univerzita_ilozofická fakulta

Teorie velkého třesku

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

PodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: budovy, stavby

kostel _anny Marie

Pp

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Pán prstenů: slovní druhy

Pak začal tiše prozpěvovat pomalým jazykem.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: instituce, organizace

_becní úřad Troubsko

Oo

Indicie zvířata

hadzačátečníkbodyguardgorila
zajícšnekbrkvěrnost
strakapokušitelvelrybadomeček
peszlodějkahusaJonáš

Psaní mě/mně ve slově

udělal to nevědom_

ě

Harry Potter: větné členy

Celá škola se vyhrnula na hřiště.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPu místa

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před _otelem _rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově _lavního _ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část _radu _pilberk, zde Katedrála _vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha _taré _adnice, okno z jedné z budov _agistrátu města Brna, průhled _ěnínskou _ranou, kus stromu před _azilikou _anebevzetí _anny Marie a ještě _ostel _ejsvětějšího _rdce _áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje _ila _ugendhat.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

barevné drahokam_

iy

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_absburkové_anna Marie_uddha Krakuččhanda_rantiškán_inistr_lávista

Indicie čísla

Rychlé šípy5Pythagoraskyslík
divy světa7stříbro4
1ledenkytara3
826živly

Psaní s/z na začátku slova

_vržený sok

zs

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B_zonka napekla povidlové buchty. B_zoní mláďata se o ně b_la. B_zonek B_voj zb_lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb_ral tedy drob_nky a vylezl s nimi na bab_ku. Zb_tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob_vého b_zona museli sundávat z bab_ky hasiči.

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Někteří kouzelníci si myslí, že jsou lepší než ostatní.

Věta hlavníVv předmětnáVv podmětná

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s_r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s_r. Původně byl s_ce s_rotkem, bloudil neos_dlenou krajinou a zoufale s_pal, ale v Ros_cké s_rárně se ho ujali a vychovali z něho s_lnou osobnost. Jednou začaly v s_rárně hlas_tě kvílet s_rény. Nějaký pták, snad s_ček nebo s_korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s_čivý zvuk. Ze s_fonu unikala tekutina s_té barvy, asi nějaké s_řidlo, s_rovátka nebo snad dokonce s_ra. Alfréd neváhal a se značným ús_lím ucpal díru sám sebou. S_ndikát šlechticů mu za jeho s_gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s_rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S_r.

Velká písmena: města, části měst, ulice

St. _ouis

lL

Slovesný vzor

NeseZačneTrpí
krástžnoutbzučet

Skloňování podstatných jmen

ve střetu s král_

mii

Význam cizích slov: slovesa

napodobovatfabulovateskalovat
podílet se, účastnit separticipovatreprodukovat
uznávat, dodržovatzotavit, obnovitrespektovat
vymýšlet sistoupat, vrcholitrekreovat

Zkratky

_ oddíl 5

viz.viz

Skloňování zájmena jenž

Marie, bez nemohl žít, se nedlouho poté vrátila.

Přísloví

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. (arabské)

Čárky v souvětí podřadném

Když se potkali, jen se na sebe usmáli.

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
listžehličkamedvídě

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

udělal _ to

bysby jsi

Psaní s/z na začátku slova

zs
_mražené jahody_běhl od vojska_lepil papír_blížili sepřijel _prava

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
svítá popohání

Čárky v souvětí souřadném

Nic se mi tento den nedařilo, a proto jsem měla špatnou náladu.

Velká písmena: státy, oblasti

_olní Sasko

Dd

Druhy vedlejších vět souhrnně

Poté se schoval za topografickou mapu, do které odpoledne vyznačili trasu, a dal se do studování terénu.

Věta hlavníVv podmětnáVv předmětnáVv doplňkováVv přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Předmět (větný člen)

Homer dělá ve springfieldské jaderné elektrárně bezpečnostního technika.

Předmět

Koncovky podstatných jmen: střední rod

roční obdob_

ýí

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou. _Dobrý den, kdo jste_ zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „_sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku_ „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“ _osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „_le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké_ Liška odvětila: _ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“ _těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit_ vysvětlila ochotně liška. „Aha,“ _ydechl Malý princ_ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „_o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to_ „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto_ začala vysvětlovat liška, „_dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

z žab_ch jiker

íý

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Harry Potter: větné členy

Vydal se po točitém schodišti do společenské místnosti.

Přívlastek shodnýPřísudekPředmětPu místa

Přesmyčky

láskaskálastrunakostra
SpartaLucieporododpor
troskalampapalmaulice
slámasalámtrapasSaturn

Vyjmenovaná slova po V

záv_slost

yi

Velká písmena: města, části měst, ulice

brněnská čtvrť Starý _ískovec

Ll

Měkké a tvrdé souhlásky

Afr_ka

yi

Velká písmena: mix lidé, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství _edvídka _ú nebo poslouchal vyprávění o _akové _anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do _unáka a stal se ze mě _kaut. V té době jsem četl _oglarovy _ochy od _obří _eky či napínavé příběhy z období _tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život _icharda _vího _rdce a osudy _řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života _ndiánů a _skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba _lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na _ežíška dostal _iráskovy _taré pověsti _eské, staly se na dlouhou dobu mojí _iblí.

Skloňování a časování: mix

Kolem na tábor

S dívkam_ jsme se viděli až po příjezdu do tábora. Táhli jsme se s kol_, batoh_ a s přilbam_ na hlavách jsme navíc museli vypadat hodně švihácky. Bylo horko a vychlazený nápoj by každý z nás bral všem_ deseti. Hlavním_ povinnostm_ pro nás ale přeci jenom bylo nejprve si všechno vybalit. Pak jsme se teprve seznámili se všem_ částm_ tábora. „I když se dívám oběm_ očim_, nikde tu nevidím tu saunu,“ povzdechl si Rosťa. „Však tu si postavíte vlastním_ silam_,“ odpověděla mu vedoucí a tváře j_ zrůžověly.

Slovesný vzor

PečeTiskneProsíDělá
pomoctzhltnoutztratitkuckat

Určování sloves

Princezna prohlásila, že nechce žádného růžového jednorožce, ale raději pořádný luk a šíp.

Sloveso

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Několik dní pršelo, a proto jsme nemohli vyrazit na výlet do lesa.

Měkké a tvrdé souhlásky

h_tparáda písniček

iy

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

žít v po_anství

ddd

Přejatá slova: souhlásky

odešel na pen_i

zs

Psaní n/nn

usaze_é horniny

nnn

Určování příslovcí

V krbu vesele praskal oheň.

Příslovce

Spřežky

Setkání u řeky

_ jsem jezdíval na prázdniny na venkov k babičce. Už _ jsem se těšil, jak budu chodit _, časně _ _ vypiju hrnek kakaa a dám si babiččin podomácku pečený chleba. A jak čas běžel ostošest, prázdniny tu byly _. Řekl jsem všem _, _ si sbalil batoh a šupajdil k babiče. Ráno jsem se vydal k řece. Zpěv ptáků zněl _. Ale já jsem seděl u řeky _ jako pěna, abych si neplašil ryby. _ _ v houští něco zachrastilo a ozvalo se zachrochtání. Divočák! _ měl s sebou mladé. Neměl jsem _. _ jsem se posunoval ke stromu. A pak jsem rychle vylezl _. Teď jsem se díval na divočáky _. Třásl jsem se strachy a _ jsem byl _. Na stromě jsem _ zůstal ještě půl druhé hodiny a _ jsem odkráčel domů. Bylo načase. Babička mě už sháněla.

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Simpsonovi

Homer na hlavě dva vlasy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaPříslovceSpojky
všímtolikněkolikerýhodněavšak

Význam cizích slov: přídavná jména

redundantníexaktníirelevantnísociální
přesný, založený na přesnostinadbytečnýneurčitývágní
společenský, týkající se společnostibezvýznamný, vedlejšíutajený, spikleneckýkonspirační
uhlazený, ušlechtilýelementárnízákladní, jednoduchýdistingovaný

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Sníh, prašan i ten rozbředlý, by se měl sklízet z chodníků.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradMužStroj
zdravotníksvětrodičučitelpalec

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

pou_dro na zbraň

zs

Nářečí: brněnský hantec

čapylupeňsvišťšméčko
Prýglpodraz, fintanohybékať
zpívatBrněnská přehradabetladítě
lístekhoknapostelpráce

Rychlé šípy

Na dvoře hledaly Rychlé šípy mezi Vonty Mirka.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPu místaPřívlastek neshodný

Pán prstenů: slovní druhy

Narazili na mnoho skrytých jezírek.

Podstatné jménoPřídavné jménoČíslovkaPředložkaSloveso

Určování příslovcí

Přímo před cestovateli se otevírala dolina.

Příslovce

Psaní n/nn

dívčí de_ík

nnn

Velká písmena: dny, období, události

_árodní obrození

nN

Určování předpony

zalesněný

Předpona

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
kolostádočelokotělepení

Velká písmena: lidé, jména

prozřetelnost _ejvyššího

nN

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Věta hlavní

Když se nedaří, tak se nedaří.

Věta hlavní

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
dolůdostomylem

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Vyjmenovaná slova po V

formu na dort v_sypala moukou

iy

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Využijte každý strom, abyste se kryl.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice K _ybníčkuulice Jana _ucemburskéhotřída Obránců _íruulice _a PomezíMasarykova _lice

Podstatná jména: vzory mix

vzor strojvzor mořevzor soudce
vzor městodopravavzor žena
šindelpolestoletí
důchodcezavazadlovzor stavení

Slova protikladná (antonyma)

hbitýkrátkýdlouhý
spodeksmát sezapomenout
málomluvnýplakatneohrabaný
upovídanýpamatovat sivrch

Jak se správně jmenují?

strašpytelštíhloláskaknihomolsaňotluk
pupkořečníkdrakobijecbřichomluvecokamžik
děsváčekútlocitpeciváltroubyleh
zrakumrkspisomůrvětrolamvánkodrť

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ěsto Zlín

mM

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Psaní n/nn

nnn
povi_oství_orostli_ýros_ý bodjele_íbalo_ový

Harry Potter: větné členy

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Druhy vedlejších vět souhrnně

Když jsme na malé lodi utekli z Polska do Jižní Ameriky, slíbili jsme si, že budeme mimozemským okupantům škodit, jak nejlépe dokážeme.

Věta hlavníVv podmětnáVv předmětnáVv doplňkováVv přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Měkké a tvrdé souhlásky

ř_kadlo

íý

Velká písmena: státy, oblasti

Nová _uinea

gG

Koncovky podstatných jmen: střední rod

k muze_m

íý

Spřežky

_ od tebe

narozdílna rozdíl

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_apkovy romány_etrova kniha_rněnský kostel_adův obraz_adovský výjev

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_otunda sv. Martina_aple sv. Anežkychrám sv. _arbory_hrám sv. Jiří

Simpsonovi

Vočko ve svém podniku pravidelné zákazníky.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Velká písmena: lidé, jména

_arkulka

kK

Určování slovních druhů

V novinách to bylo přes celou stranu.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPředložka

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
člověkkůňprincbanditagymnasta

Psaní s/z na začátku slova

_potřebitel

zs

Vyjmenovaná slova po Z

ciz_nci

yi

Slova zastaralá (archaismy)

žalčočkadirekce
ředitelstvíloutkabol
čočovicehostinec mimo obeckocanda
pimprlebydloživobytí

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Mandle, když mi dáš třicet korun, ti seženu do pár minut.

Určování kořene

rozhlasovou

Kořen

Čárky v souvětí: speciální případy

Za celý život jsem si nepřivodil zranění, až v pětapadesáti.

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Čárky v souvětí souřadném

Rád se dívám večer na oblohu, rád se učím nová souhvězdí.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Severní _edový oceán

Ll

Přívlastek shodný a neshodný

Indiáni se nemohou dívat na zbabělost Rattlera.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Vyjmenovaná slova po P

p_lka

yi

Vyjmenovaná slova po S

rostlina Devěts_l

iy

Oznamovací, tázací, přací

Nechť všichni povstanou.

OznamovacíTázacíPřací

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

rozkvetly podběl_

iy

Psaní vě/vje

v_decký kongres

jeě

Určování slovních druhů

Chtěl střelit kance.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

V pavoučí síti: slovní druhy

Koupil churavému otci večeři.

Přídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Niagarské _odopády

Vv

Slovesné tvary neurčité

Příčestí trpnéPřechodníkInfinitiv
očekáváninaučivšezaslíbit

Vyjmenovaná slova po B

nezb_tný

yi

Narnie

Zuzana si profesora velmi pozorně prohlédla.

Pu způsobuPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPu místaPřísudekPředmětPu míryPodmět

Zájmena: druhy

OsobníVztažná
mnoujakéhokomuž

Skloňování podstatných jmen

Přišel snadno k (peníze).

Příslovečné určení

Na pavlač se přiřítilinaštvaný soused.

Pu místa

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

staré rádlo a plu_

chh

Skloňování číslovek

Ve (126.) verši udělal chybu.

Zájmena: druhy

VztažnáNeurčitáZáporná
kdožo něčemžádná

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Předpona, kořen, přípona, koncovka

odvážná

PředponaKořenPříponaKoncovka

Vyjmenovaná slova po P

p_liny

iy

Skloňování přídavných jmen

(starostlivý, 1. pád, množné číslo) rodiče

Různé výskyty I/Y

Tichý klavír

Na sm_chovském nádraží se to hemžilo lidm_. Klav_r v hlavní hale stál nehnutě. Kláves_ se třp_tily ve zlatav_ch paprscích slunce. Klavír b_l ale něm_. Procházející klavír_sty přesto s_lně váb_l. Nikdo zatím nepřišel na to, proč nástroj nev_luzuje tóny. Pak se klav_r někdo rozhodl odstranit. Spadl jim při tom z v_šky na zem. Klav_r se rozb_l. Tehdy zjistili, že mu chyb_ struny.

Příslovečné určení

Venku na chodbě slyšela hlasy ostatních.

Pu místa

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
skrýváš sezpívalnepili bychom

Určování podstatných jmen

Prsten otravoval Glumovi mysl celých pět set let.

Podstatné jméno

Vyjmenovaná slova po Z

z_nek

iy

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.Zájmeno
únorznámkazákonodárnýoválnéjakýpak

Harry Potter: slovní druhy

Harry se po podlaze vrhl ke Smrtijedovi.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Teorie velkého třesku

Leonardova matka přijede na návštěvu.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaexercise_rozbory-puucelu

Vyjmenovaná slova po B

pob_t střechu plechem

íý

Předpona, kořen, přípona, koncovka

pokožka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
zavazadlobludištěkoštěkuřeklíště

Délka samohlásek: u/ú/ů

filmový tv_rce

ůú

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel_ický učeň. Všichni bra_ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla_ého kamene, protože byli ze zásady pohosti_í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová_ím kame_ých strusek a s pěstováním vi_é révy. A to nikoli z povi_osti! Jen občas, když slu_é dny vystřídala mrač_á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla_ovým mistrům klade_o za vi_u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol_ostmi vi_í, Hubert jistojistě vi_en nebyl.

Psaní s/z na začátku slova

_bourat

zs

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoSlovesoČástice
dívkabytostnějakémunavázat

Velká písmena: národy, skupiny osob

_eskydští ochranáři

bB

Harry Potter: slovní druhy

Došli k mramorovému schodišti.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoPředložka

Určování zájmen

Sousedův pes kousl.

Zájmeno

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Přísloví

Sejde z očí, sejde z mysli.

Přejatá slova: samohlásky

pěší t_ra

úů

Vinnetou

Náhle se zpoza stromu objeví Vinnetou.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Velká písmena: budovy, stavby

_alý sál Městské knihovny v Praze

Mm

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM