Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Jak se správně jmenují?

obrkšeftpůlžákhovnocucklidokrůček
středoškolákstejnokrojstereozábavamonokultura
časomírarovnošatkadisajvelkoobchod
krasohleddobycejchtichošlápekpěknovid

Příslovečné určení

Lucinka zamířila k pokoji.

Pu místa

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
autohnojištěmedvíděpohoří

Harry Potter: slovní druhy

Proč změnili hodinu toho řízení?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: budovy, stavby

ostravské _lavní nádraží

Hh

Číslovky a mezery

_ výročí

LIV.L I V.

Určování souhlásek a samohlásek

flek

SouhláskaSamohláska

Vyjmenovaná slova po M

Ludm_la

iy

Rychlé šípy

Rychlé šípy se sejdou.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmět

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel_ický učeň. Všichni bra_ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla_ého kamene, protože byli ze zásady pohosti_í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová_ím kame_ých strusek a s pěstováním vi_é révy. A to nikoli z povi_osti! Jen občas, když slu_é dny vystřídala mrač_á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla_ovým mistrům klade_o za vi_u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol_ostmi vi_í, Hubert jistojistě vi_en nebyl.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovcePředložky
gymnastanezvykleza

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_elezniční stanice Ostrava-Svinov_utobusová zastávka Kerskoželezníční stanice _raha hlavní nádraží_idenické nádraží

Vyjmenovaná slova po B

Hobit

„Hob_ti jsou b_tůstky drobného vzrůstu. Přeb_vají ve Středozemi.“ slab_kovala Adélka. Chtěla najít B_lba Pytlíka a jeho syna Froda. Ve snech ji totiž neodb_tně zlob_l jeden čaroděj. Každou noc ji nutil b_lit b_lé krávy na b_lo. A to dá rozum, dob_tek se přece nebarví. Jeden b_ček měl tak smutné oči, když se k němu rozb_hala se štětcem, že se rozhodla, že se nadvlády čaroděje musí zbavit. A v tom jí nemohlo pomoct žádné velké b_dlo. Upotřeb_la b_ spíš někoho osob_tě malého. Hob_ta. Ještě chvíli listovala hob_tí B_blí, pak si sbalila věci do batůžku a už jí neb_lo. Vydala se na cestu do Středozemě.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

V ohništ_ byly ještě žhavé uhlíky.

yi

Citáty

Myslím, že člověk má pevně objímat to, co má v náručí. (R. Rolland)

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Procesy přeměňující sluneční energii na energii chemických vazeb v rostlinách nazýváme fotosyntézou.

Vyjmenovaná slova po V

v_nobraní

iy

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov_ kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám_ po celé škole. Prý jsem na starší děti drz_, vyzývav_ a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov_ (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl_ od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl_ a zahnědl_ límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil_. Pro mého bratra jako bych byl ciz_, prý není možné, abychom byli oba otcov_ synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl_ bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn_: pohledn_, vyso_ a tmavovlas_. Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv_, já jsem jen ten, který je zlobiv_.

Slovesný vzor

NeseMaže
naléztloupatpřivázat

Vinnetou

Moje rozmluva s náčelníkem jim nebyla příjemná.

Přívlastek shodnýPředmětPřívlastek neshodnýPodmětPřísudek

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_íca_rodavačka_ng. Balcar_ychtář Koltz_erunka

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
horníkšafránleppecstavidlo

Slova protikladná (antonyma)

východnocšetrný
vypnoutradostden
lhátmarnotratnývchod
zapnoutmluvit pravdulítost

Určování zájmen

Koně potkali svého náčelníka.

Zájmeno

Pán prstenů: slovní druhy

nás Glum přestane pronásledovat!

Podstatné jménoZájmenoSlovesoSpojkaČástice

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Určování příslovcí

Byl zase na horách.

Příslovce

Skloňování číslovky dva

Chtěl bych vymalovat pokoj barvami.

Význam cizích slov: přídavná jména

redundantníspolečenský, týkající se společnostizákladní, jednoduchýdistingovaný
exaktníuhlazený, ušlechtilýneurčitýpřesný, založený na přesnosti
sociálníbezvýznamný, vedlejšíelementárníirelevantní
vágnínadbytečnýkonspiračníutajený, spiklenecký

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice K _ybníčkuulice Jana _ucemburskéhotřída Obránců _íruulice _a PomezíMasarykova _lice

Podstatná jména: pády

2. pád4. pád6. pád
lidíkrotitelkupro Ditulokálech

Určování přídavných jmen

Za řekou na Východní polonině je půda pevnější.

Přídavné jméno

Velká písmena: mix lidé, čas

Šavlozubý Karel

_arel to je dravá _elma, co zůstala nám věrná. U _axmiliana _smého na dvoře se zabydlela a od té doby ještě jeho snoubenka neodjela. Dokonce ani svatba nebyla, i když proslýchá se, že snoubenka by se moc ráda vzdálila. Inu, _rál _ax už není žádný _ekáč. Není divu, když společnost mu dělá jen stále plný pekáč. Jednou se však _uský _ar Ivan _vanovič zvaný _rozný rozhodl, že „tohle přece není možný!“ Vydal se na ten prokletý hrad. Ivan věřil, že šelmu přemůže a k nevěstě nové si tak pomůže. Přestože _nich _ázavský ho varoval, Ivan se nikde nezastavoval a hrrr na hrad. Tady nastal jasný zvrat. Jak Ivan _arla uviděl, lekl se, pak se se něco stalo a oba dva to dost sil stálo. Jak to všechno dopadlo, nikdo netuší.

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_krajina_lezsko_hodsko_ýchodní Slovensko

Určování slovních druhů

ČíslovkaPředložkySpojky
trojehodněkrátuprostřed-li

Psaní š/č, š/ž

leh_í úkol

čš

Velká písmena: národy, skupiny osob

pohostinní _uslimové

mM

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

lomo_ u dveří

zs

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl_ prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil_ na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil_ do Buchlova, kde bydel_ jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal_ stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil_ i koně. Vaškovi spolucestující sledoval_, jak chlapci zářil_ oči. Všichni byl_ spokojení, protože ve vzduchu byl_ cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval_ podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel_. Přesto bylo zřejmé, že vyšl_ z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil_ podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil_ na sedačky a Vaškovy tváře zbledl_. Byl_ to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval_ směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel_ a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
sněžíkupujepíšepíchá ho u srdce

Velká písmena: instituce, organizace

v budově _ápadočeské univerzity

zZ

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
nenechal se odb_tneodb_tnýnab_l jměnínab_l si bateriiodb_l práci

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
zatmění _lunce_upiterpřistání na _ěsícinitro _eměsouhvězdí _ersea_lunce pěkně svítívykopat díru do _emě_ěsíční svit

Vyjmenovaná slova po B

ub_tovat

iy

Přísloví

Kráva zajíce nedohoní.

V pavoučí síti: slovní druhy

Léčí se za mořem.

PředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Koncert, jak to tak pozoruji, skončí kvůli dešti předčasně.

Harry Potter

Hermiona se rozhodla prohledat zakázané knihy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Různé výskyty I/Y

Rozporuplný Kainar

Po nás_lném uzavření v_sokých škol se Josef Kainar přestěhoval k otc_ do Řepiště u Ostrav_, kde pracoval zpočátku na p_le. Ve čtyřicátých letech se v_pjal k prvnímu vrcholnému v_konu, Nov_m m_tům. Touto sbírkou básní se zařadil k halasovské generac_, kterou tvořil_ spisovatelé jako Jiří Kolář či Josef Hiršal. V roce 1949 jakob_ vys_pal z rukávu sat_ru Ubu se vrací, která se však dočkala jen šesti repr_z. Ke Kainarov_m nejslavnějším básním patří dodnes „Stříhal_ dohola malého chlapečka“. Tato i další známé básně se později dočkal_ zhudebnění a stal_ se součástí školní četb_. Kvůli básníkově angažmá v rozl_čných stranických funkcích se o vztahu jeho čtenářů ke Kainarov_ dá trefně použít parafráze slavného verše „miloval_ ho, jen když ho měl_ rádi“.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

jedlým_ pokrmy

iy

Spřežky

Sláva zašlých časů

_ se vyčasilo. _ se ale příliš neoteplilo, a _ se letos _ muselo pořád topit. _ dřeva byl nedostatek – _ správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá _ dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že _ to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak _ jako dnes a _ se zastavili na kus řeči i tady, ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu _ tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to _ moudrý muž. _ byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl _.

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajechytnuvzastavenouložit

Určování příslovcí

Z jednoho úrazu byly najednou dva.

Příslovce

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobu
kampořádně

Skloňování podstatných jmen

kreslil skic_

yi

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

ro_krtnout zápalku

š

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

báseň s rým_

iy

Simpsonovi

Bart kvůli alergii nejí krevety.

PodmětPřísudekPředmětexercise_rozbory-pup

Psaní n/nn

kamarádka A_a

nnn

Psaní s/z na začátku slova

_ranění

sz

Určování sloves

Když se o tom dozvěděl sultán Solimán, povolal k sobě toho pana Lustiga.

Sloveso

Teorie velkého třesku

Sheldon zrovna začal být velmi nervózní.

PodmětPřísudekPředmětPu časuPu míryPu způsobu

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

nepo_ávat se tomu

ddd

Předpona, kořen, přípona, koncovka

červený

PředponaKořenPříponaKoncovka

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Přejatá slova: souhlásky

agno_tik

zs

Význam cizích slov: slovesa

resuscitovatdebužírovatreflektovat
prokrastinovatpredikovatoživovat, křísit
předpovídatgradovatvzít v úvahu, uvážit
odkládat plnění povinností na pozdějihodovatstupňovat, zesilovat

Harry Potter

Harry objevil tajemnou komnatu.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodný

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Nejen (Krumlov) obyvatelé mají zájem na zachování otáčivého hlediště.

Čárky v souvětí s více větami

Věděl, že kdyby přišla, vynadá mu.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_rcivévoda_ražák_ovákovi_évodkyně_erun_rofesor

Vyjmenovaná slova po B

odb_l si trest

yi

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom_šli žila kdysi m_lá holčička M_lada. M_lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom_hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom_na. Ale nechtěla se m_t. Jednoho dne zemřela na přem_ru špíny. Od té doby v zámeckých m_stnostech M_lada straší. Hledá m_dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Typy vedlejších vět

Bylo to zvláštní, protože kolem takových lidí všichni obvykle procházejí bez povšimnutí.

Věta hlavníVv předmětnáexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricina

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
lyžařnindžaprůvodce

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Divoká _rlice

Oo

Oznamovací, tázací, přací

Nezírám na tebe.

OznamovacíTázacíPřací

Čárky v souvětí: speciální případy

O nedělích, to já chodívám na fotbal.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Pozorovala vlka, je_ se kradl blíž k táboru.

ž

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
zavazadlokolenosrdcehrabě

Vyjmenovaná slova po V

v_těz

íý

Skloňování podstatných jmen

o_ na punčoše

kači

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradStroj
premiérministraplauskřemenáčšťavel

Čárky v souvětí souřadném

Vichřice se jednak vzdalovala, jednak ztrácela na síle.

Čárky v souvětí: speciální případy

Vzrušen očekával výsledky volebního klání.

Vyjmenovaná slova po L

odl_t

íý

Předmět (větný člen)

Nevil musí zahnat bubáka.

Předmět

Velká písmena: lidé, jména

Richard _ví srdce

lL

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Dorostla do krás_.

iy

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
květinafazolesměs

Vyjmenovaná slova po L

Bouřka

Za okny pl_nulo pokl_dné odpoledne. Občas bylo z dáli sl_šet hromy. Začalo se bl_skat. Babička postavila na stůl hromničku a zapál_la ji. Na čele jí naběhla starostl_vá vráska. Pavl_k se ještě nevrátil z lesa, kde sbíral mal_ny. Mal_nko se zastavila. Nebude pl_tvat časem. Skopla své pl_šové bačkory a vydala se k bl_zkému lesu vstříc tomu malému pachol_kovi. Zanedlouho doběhla až ke ml_nu, kam obvykle chodila ml_t obilí. Polkla. Z divoce rostoucího pel_ňku viděla trčet hubené l_tko. Ale najednou se rostl_ny zamlely a Pavl_k se vynořil s ol_salou živou veverkou v ruce. Zal_kal se štěstím.

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K _anenkám

pP

Velká písmena: státy, oblasti

chudina v _orutanském vévodství

kK

Určování slovních druhů

Přídavné jm.PříslovceČíslovkaPředložky
Supermanův(mluví) mnohokolik (peněz)dolevazblízkamimo (nebezpečí)

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pracuješspímmetepodvádějínatáčíme

Psaní mě/mně ve slově

Zapsal prom_nlivé hodnoty.

ě

Skloňování přídavných jmen

(tichý, 1. pád, množné číslo) racci

Určování slovních druhů

Kance musel vytáhnout jeřáb.

Podstatné jménoSlovesoPříslovce

Psaní vě/vje

vlakové náv_stí

jeě

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V_že malého m_sta odrážejí polední slunce a její pom_nkové oči se tiše sm_jí. Z okna v druhém patře hledíme op_t sm_rem k tmav_ zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m_. „Ještě ne, ještě jedno ob_tí,“ zní má odpov_ď. Sv_t se chv_je. Nechováme se rozum_, a proto nesp_cháme. Když pak konečně odcházíme, sv_řuje se m_: „Já už nechci zp_t, už dávno sm_řuji jinam.“

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Do nevlídného listopadového počasí se nikomu nechtělo.

Skloňování zájmena jenž

Města, se snažili vyhnout, zářila v dálce.

Spřežky

koupit salám _

v celkuvcelku

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
viděl bylámousedl si(plán) byl připraven

Nářečí: brněnský hantec

donéstcálovatšťabajznačubrnět
platithlavabazmekšlohnót
něco veřejně řícthezká holkakrám (věc)budka
dovalitdívat sehóknót do placuukrást

Určování pádů ve větách

Voda v bazénu byla hodně znečištěná.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

pavilón s plaz_

iy

Slovesný vzor

BereKryje
řvátbrátlít

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseňKost
vosaZeměpánevnezbytnost

Přísloví

Koho tlačí bota šitá na míru, tomu málo platná šíře vesmíru. (tádžické)

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rychnov v Orlických _orách

hH

Předmět (větný člen)

Fred věnoval Harrymu Pobertův plánek.

Předmět

Indicie ovoce, zelenina

brusinkyupírova fóbiemiliónkomplic vlka a kozy
doplněk svíčkovéhrdina Halloweenurajčelimetka
dýnězkažený spoluletec vejceosazenstvo Mojitameloun
česnekStevova prácezelíjablko

Psaní bě/bje

podb_rák

ěje

Určování pádů ve větách

Výcvik služebního psa je náročný.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po Z

obez_ta

yi

Harry Potter: slovní druhy

Nechal ho tam ve tmě samotného.

ZájmenoPodstatné jménoPředložkaSlovesoPřídavné jménoPříslovce

Vyjmenovaná slova po B

b_vat

íý

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
popíšupřešláplneplnilibude potřebovatmalovat

Vyjmenovaná slova po V

rozv_jet

ýí

Vyjmenovaná slova po Z

ciz_nci

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

rozkvetly lotos_

iy

Velká písmena: dny, období, události

_osvícení

Pp

Velká písmena: lidé, jména

_inistr dopravy Hozák

mM

Zájmena: druhy

UkazovacíNeurčitáZáporná
takovývšeminikdo

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
přednášímzaspalapředpovíbudeme jístzanikne

Harry Potter: slovní druhy

Brumbálův odchod Harryho vykolejil.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jméno

Vyjmenovaná slova po M

loď se blížila k m_su

iy

Podstatná jména: vzory mix

prácevzor kostvzor růže
věrtelzrádcevzor stroj
vzor městohbitostvzor žena
vzor soudcečelomoucha

Určování slovních druhů

naopakSpojkyZájmena
kvůliPředložkySlovesa
tentoCitoslovceČíslovky
paterokvíkdřít

Skloňování přídavných jmen

Zhlédli jsme video kamarádů _ cesty.

z jejichze své

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Kolumbov_ objevysousedov_ ovcemuzikantov_ notydíval se do očí lvov_tygrov_ drápy

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov_ voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov_ okov_. Ihned řekl datlov_, aby zaletěl k jelenov_, daňkov_, obletěl všechny zajícov_ nory, navštívil manžele Veverkov_ i oba jezevcov_ syny. A aby všem předal vlastními slov_ vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov_ to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov_ a rovněž obě srncov_ nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov_ za pravdu, když hřímal, že pytlákov_ pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov_, velkému dobrmanov_, se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov_ mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov_ z tlapky. Ježkov_ bodliny se zaryly tomu lumpov_ do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov_ hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov_ ve vesnici.

Zkratky

5. pádem _ voláme

mn. č.m. č.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
skunkmrkevliliepovětříbýlí

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib_slavi. Přivezl ho sem pan Rob_n z Kolumb_e. Tento neob_čejný ob_čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob_vatelé města. Místo ab_ ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb_čka. Pak pokynuli směrem k b_tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab_lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ_li Přib_slavští mimo město.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Podmět a přísudek

Paní Pařízková byla operována včera na Vinohradech.

PřísudekPodmět

Čapek: Jak se co dělá

V ansámblu vypukají epidemicky chřipky, angíny, zápaly plic, záněty pohrudnice, slepá střeva a jiné úrazy.

Velká písmena: mix lidé, čas

U rozcestníku

V daleké _emi, snad _urecké nebo _ongolské, se potkali u rozcestníku na křižovatce _áčelník _erný _up, _istr Jan Hus a _vatý _tec. I dali se do řeči, přestože se neznali. Náčelník pevně třímal svůj _omahawk a rozhlížel se po svém psu. „A co to hledáš za psa, _elký _upe?“ ptal se _apež, který prostě neměl paměť na jména, pokud mu je nenapovídal sám _uch _vatý. „Nejsem _elký _up!“ zuřil náčelník, „a ten pes je obyčejný _oříšek.“ „A jak mu říkáš?“ zajímalo Husa. „Jmenuje se _oříšek,“ odpověděl ten _ndián. Na to důvtipné a padnoucí jméno neměli oba _ánové co říct, a tak dal zase každý svou cestou.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

bělostné bří_ky

sz

Čárky v souvětí s více větami

Strčil jednu ruku do jeskyně a natahoval ji pořád dál a dál, až ho chytil za batoh a pomalu ho vytáhl zase ven.

Přejatá slova: samohlásky

rusalky a _

naiádynajády

Přísloví

Sejde z očí, sejde z mysli.

Délka samohlásek: u/ú/ů

nad _dolím

ůú

Podstatná jména: pády

1. pád, j.housaty7. pád, mn.
6. pád, mn.otazníky1. pád, mn.
lesahoubáchhrdlo
2. pád, j.babičce3. pád, j.

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přečtepopoběhlbude potřebovatuschlavysílatbruslit

Vyjmenovaná slova po S

s_rárna

íý

Určování slovních druhů

velkýslonPodstatné jm.
Přídavné jm.aletento
tisícSlovesaČíslovky
SpojkyZájmenafuní

Určování slovních druhů

Výprava se totiž škrábala na hřeben.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoSpojkaPředložka

Pán prstenů: slovní druhy

Legolasovi posílá paní tato slova.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Přívlastek shodný a neshodný

Profesor oba přejel pronikavým pohledem.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Podmět a přísudek

Skákání není zrovna nejbezpečnější sport.

PřísudekPodmět

Délka samohlásek: i/í

říd_cí pracovník

ií

Indicie čísla

8končetinyležatá6
bronz52kule
alefV4sobota
173B

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

s hlavam_ v oblacích

iy

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u _sta Kro_říž od nepa_ti žijí duchové. V zi_, tedy v _sících, kdy v pote_lých místnostech nechodí osa_lí turisté, ožívá tato pa_tihodnost taje_ strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo_tlivý bezhlavý rytíř ze_pis. Té_ř všechny mladé duchy výklad ohro_ baví. Tedy kro_ Bartolo_je. Ten si upří_ přeje být už pryč ze školy, být za_stnaný ve dvous_nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý _síc od_nu do svého _šce. Extré_ strašit při _síci a pro_ňovat oně_lé turisty v _kkýše. Svými triky krkolo_ děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový _chýř. Ačkoli Bartolo_j ve školních hodinách jen tak nepříto_ sedí, jeho učitelé žijí v do_ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se _l u_t tvářit naprosto duchapříto_.

Předmět (větný člen)

Petr se obrátil k Lucince.

Předmět

Přesmyčky

SpartapalmaláskaLucie
odportrapasstrunaskála
uliceslámasalámtroska
kostraSaturnporodlampa

Indicie barvy

brýlefialovábílámodrá
déšťrůžovášedáčtvrtek
zlatánudaknížkazelená
černákronikatesákpostní čas

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří _gyptské _yramidy v Gíze, slavné _isuté zahrady _emiramidiny, Feidiův _eus v Olympii, _rtemidin _rám v Efesu, _auzoleum v Halikarnassu, _hódský _olos a _aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města _ichén Itzá, _ocha Krista _pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro, _elká _ínská zeď, ruiny inckého města Machu _icchu, jordánské skalní město _etra, římské _oloseum a indický pomník v Ágře _ádž _ahál.

Příslovečné určení

Simpsonovi nosí do kostela sváteční oblečení.

Pu místa

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Olej je (lehký, 2. stupeň) než voda.

Psaní s/z na začátku slova

zs
byl _proštěn viny_klonila se_rychlil_rodili se_lepil papír

Velká písmena: národy, skupiny osob

nájezd _eršanů

Pp

Určování kořene

kočka

Kořen

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
nemají _ rádiradoval se ze __ se to nelíbí_ se nechcejdi ode _

Velká písmena: dny, období, události

účastníci _ostupimské konference

Pp

Přejatá slova: souhlásky

kon_ervativec

sz

Slova souznačná (synonyma)

odvážnýpryždívka
lekcehodinaguma
dřímatsmělýkřenit se
spátsmát seholka

Přechodníky

Dívka (nést, přechodník přítomný) košík s prádlem si zpívala.

Vyjmenovaná slova po L

l_s na ovoce

yi

Čapek: Dášeňka

Dášeňka už není bezmocný uzlíček s třesoucím se ocáskem, nýbrž náramně samostatný, chlupatý a všetečný, zubatý a neposedný, žravý a ničivý tvor.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
listovímlékoskotsvětloČechy

Velká písmena: města, části měst, ulice

Bystřice _od Hostýnem

Pp

Indicie zvířata

Ruskočtveráciknihakapr
na střešemedvědklokanholub
tvrdohlavostVánocedíkuvzdáníkapsa
krávaovceoselkrocan

Pán prstenů: slovní druhy

Prsten, to je můj miláček, neboť jsem jej vykoupil bolestí.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoSpojka

V pavoučí síti: slovní druhy

se trochu pohne!

PříslovceČásticeZájmenoSloveso

Shoda přísudku s podmětem

Družstva souhlasil_ s podmínkami turnaje.

ay

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíUkazovacíTázacíNeurčitá
svůjs tímčímleckterý

Zkratky

spor o _ zelenohorský a královédvorský

RkpRkp.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

po míl_

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

draz_ rodiče

ýí

Určování sloves

Strašlivý černokněžník vzal kouzelnou hůlku, řekl temné zaklínadlo a nad jeho vojskem se najednou zjevily tři shnilé banány.

Sloveso

Určování podstatných jmen

Princ Bajaja musel mamince slíbit, že rozhodně nebude líbat žádné žáby.

Podstatné jméno

Čárky v souvětí podřadném

Nevím, kde se zdržel.

Určování slovních druhů

Byl to pěkný zmatek.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSloveso

Předpona, kořen, přípona, koncovka

prochodit

PředponaKořenPříponaKoncovka

Velká písmena: lidé, jména

Získal pozici _reative managera.

Cc

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Dělení slov na slabiky

předložka

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Předpona, kořen, přípona, koncovka

posilovat

Kořen

Určování kořene

líný

Kořen

Simpsonovi

Maggie ráda cucá červený dudlík.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Velká písmena: státy, oblasti

_everní ledový oceán

sS

Určování předpony

prales

Předpona

Shoda přísudku s podmětem

indiáni útočil_

iy

Věta hlavní

Když chlápek zavelel, musel mu Marek přinést jídlo.

Věta hlavní

Různé výskyty I/Y

Svéhlavé vozidlo

El_šku a Kub_ka vzali prarodiče na v_let. Bab_čka s dědečkem se pro ně stav_li přesně ve čtyř_. Dny už se krátil_, ale světla b_lo stále ještě dost. Nastoup_li do dědečkova f_alového vozidla a zam_řili pryč z města. Chtěli se podívat do bl_zkého les_ka a nasb_rat barevné l_sty nebo jehl_čnaté větvičky. Strom_ se pomalu začaly hal_t do tm_. Byl čas jít zpět k autu. Klop_tali po kl_katé cestičce až na okraj lesa. Auto však nev_děli. Ujistili se, že jsou na správném m_stě. Byli. Jen auto se přemístilo. Sjelo z malého kopečku a zastav_lo se o strom. Hlavně, že ho našli!

Velká písmena: budovy, stavby

_ámek Velké Losiny

Zz

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has_č z Prahy, šel do důchodu a tak prodal byt na s_dlišti a společně s manželkou a s_nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus_nky, mladí kosi a s_korky pos_lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps_ hlas_tě proháněli s_sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos_lali s_láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s_chravo, začal foukat s_lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s_pal s_pký sníh. Bylo ho děs_vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s_tuace. Pan Zimník s_ce nebyl automechanik, ale věděl s_ rady. Do cisterny svého s_lného has_čského auta nas_pal pos_povou směs a vyrobil tak s_pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s_pat písek na s_lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s_tič, s hlas_tým vrčením nastartoval a zběs_le s_pal. Večer pak nanos_li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s_ry, vína a džus_ a pros_li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Čárky v souvětí podřadném

Kam jsem upíral zrak, se Alexandr nedozvěděl.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

řeka _vratka

sS

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce příčiny
domapilněnavzdorynazlost

Typy vedlejších vět

Podle něj průběh hodiny nebyl takový, jaký má být.

Věta hlavníVv podmětnáVv přísudkováexercise_rozbory-vvpuzpusob

Spřežky

čas _

na rozmyšlenounarozmyšlenou

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

zjistili by_

stejste

Příslovečné určení

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

Pu místa

Shoda přísudku s podmětem

Mikroby znečišťoval_ koupelnu.

iy

Koncovky ovi/ovy

lékařov_ předpisy

yi

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Mohl se stát čímkoli – třeba obuvníkem či makléřem.

Psaní mě/mně ve slově

v dom_

ě

Psaní n/nn

nnn
promě_apromě_ávyměně_ývýmě_ý obchodsmě_árna

Slova zastaralá (archaismy)

lesníkamantmilenec
mundúr diabolickýbýlí
dívkafořtplevel
ďábelskýuniformaděvice

Velká písmena: budovy, stavby

kostel _v. Šimona

Ss

Psaní n/nn

zloči_ost

nnn

Čárky v souvětí souřadném

Schylovalo se k bouřce, a proto jsme se stavěním stanu pospíchali.

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp_l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n_m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl_va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom_,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př_hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n_ vjelo? Vždyť ví, čí př_jmení Jáchym nosí a co z toho vypl_vá. Pro tyto situace neexistovala v_jimka. Místo, aby ho skl_čovala, měla ho přeci z_bavit. Ale tyhle has_cí a žehl_cí taktiky j_ moc nešly.

Měkké a tvrdé souhlásky

poh_b

yi

Psaní s/z na začátku slova

Byl u _povědi.

zs

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_inohradské divadlo_ivadlo na Vinohradech_oupaliště Džbán_hata Vilemína_estaurace U Koudelků

Určování zájmen

Harry se zarazil v půli věty.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po P

p_tlačil v lese

yi

Délka samohlásek: u/ú/ů

pop_jčovat

uů

Význam cizích slov

faux pasiritovatručit za něco
společenská chyba, nedopatřenígarantovatduchovní vůdce
degustovatvernisážslavnostní otevření výstavy
popuzovatguruochutnávat

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve _tředu města se _hromažďovaly _hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze _měny. Náměstí jakoby _černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního _pravodaje. _pěváci začali _pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo _dola. Smuteční hosté rychle _trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

Význam cizích slov: podstatná jména

ekonomikainterakcehospodářstvírozštěpení, rozkol
insolvencebrainstormingfeedbackintelekt
briefing/brífinkmetoda volné diskuse na dané téma (účelem je hledání kreativních nápadů)rozum, schopnost myšleníkrátká informativní schůzka
vzájemné působení dvou a více činitelůplatební neschopnostzpětná vazbaschizma

Koncovky mi/my/ma

pod palmam_

iy

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p_li. P_šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P_t z třp_tivých misek, mít dostatek p_ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p_lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop_tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap_. Netop_ři to mají složitější, p_tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p_lířem zájmu přírodozp_tců a majitelů zahrad. Ani jinak p_lné včely a jiní op_lovači nemají štěstí. A slep_ši? O ty si také nikdo nep_še. Jsou nanejvýš p_chou luk a p_tomé předp_sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap_bary!

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
pro dárkyhradekolegoustádem

Narnie

Před nimi stály zasněžené stromy.

Pu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Udělal to správně, a ke všemu rychle.

Přívlastek shodný a neshodný

Nasadil jsem mu špičku nože na prsa.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Vyjmenovaná slova po S

přes_la

iy

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

pa_ka na hlavě

td

Narnie

Cesta zpátky se vůbec nepodobala cestě do faunovy jeskyně.

Přívlastek neshodnýPředmětPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po P

p_sař

íý

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
polštářslonipotokkonvičkypsi

Psaní s/z na začátku slova

_koupit

sz

Předložky s/z

přijet _ zpožděním

zese

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V_ndobona v_kolejil ve v_chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V_r. Vagony spadly do vody, rozv_řily hladinu a zvedly v_sokou vlnu, která se hnala až k V_škovu. To byl pov_k. V_ly, které v_jimečně nev_ly věnce ve své v_le jako obv_kle, ale v_peckovávaly s v_drami v_šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v_rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V_ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v_hrocené katastrofy a rozv_nuly své dlouhé vlasy. V_dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v_lích vlasů vytahovat a zdv_hat jednotlivé cestující i vagony za dna V_ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v_ly táborák do pořádné v_hně a nabídli v_stresovaným pasažérům pov_dlový záv_n, žv_kačku a v_šňové v_no. „V_te, to v_no je kouzelné, za chv_li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V_dni. Jen jeden nov_nář se podivil, proč má na své v_sačce několik rybích v_měšků.

Podmět a přísudek

Eva žehlí ručníky.

PřísudekPodmět

Určování podstatných jmen

Ředitelka se usmála.

Podstatné jméno

Skloňování podstatných jmen

Upekla hromadu cukroví na čtyřech (plech).

Teorie velkého třesku

Raj hlady šilhal.

PodmětPřísudekexercise_rozbory-pupPu způsobu

Měkké a tvrdé souhlásky

stat_stika nuda je

iy

Koncovky podstatných jmen

Jak se stát vědcem

Vždy jsme s Markem snili o tom, že z nás budou vědc_. Zatímco mě zajímaly hvězdokup_ a metronom_ ke sledování počas_, Marek obcházel topol_ v okolí Vltav_, jezdil na farm_ a v ZOO už ho za krátko vítali i šimpanz_. Společně jsme každou neděl_ podnikali pravidelné výprav_ do okol_ města, abychom zaznamenávali rozličné přírodní úkaz_. Zpráv_ o výsledcích naší zálib_ jsme sdíleli přes blog s jinými nadšenc_ – Španěl_, Francouz_, ale i s dav_ našinců. Dnes už jsme oba dospěl_, ale některé rys_ nám z dětstv_ přeci jen zůstaly.

Určování zájmen

Očekává, že hráči budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi.

Zájmeno

Určování přídavných jmen

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Přídavné jméno

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéDruhovéNásobné
dvaasedmdesátpátáčtverytolikrát

Vyjmenovaná slova po M

Myšlenky mloka

Mlok měl m_lné m_šlenky, že m_ši pijí ze sklenky. Hlem_žď M_la mu chtěl ten nesm_sl vym_tit z hlavy. A hned se svědomitě pustil do přípravy. M_lý mloku, m_ši navštěvují leda strm_lovskou stoku. M_jí si v ní také packy. Provokují úm_slně racky. Dm_chají totiž prach na břehu. A to je konec příběhu.

Předpona vy-

vyvi
v_padv_čkov_konv_sunutýv_jimka

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_dvent_tvrtek_ánoce_odzim_vátek práce_elikonoční pondělí

Mě/mně (zájmeno já)

Vrazil do m_ jehlu.

ě

Určování příslovcí

Hm, mám tu jen studené kuře s okurčičkou.

Příslovce

Přejatá slova: samohlásky

kalaf_na

uů

Skloňování číslovek

Doběhl jsem jako (5).

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz_plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz_vají jez_nky. Mez_tím však uběhlo pár podz_mů a z_m, Smolíček vyrostl a brz_ se jich přestal bát. Když podbíz_vé ženštiny rozraz_ly dveře minule, tak je nez_štně pohostil roz_nkami a bez_nkovým sirupem, pustil muz_ku a všichni se brz_čko dali do tance, prostě bláz_nec. Když jez_nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez_zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz_vé zuby, dez_nfikoval špinavé jaz_ky a postupně je svým voz_dlem odvoz_l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez_nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz_vé úmysly a dostat vás brz_ na miz_nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Vinnetou

Vrátili jsme se do města.

PřísudekPu místa

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
předpokládámpřestali jsmenebude bručetzabručel byzabruč

Psaní n/nn

ra_í ptáče

nnn

Koncovky podstatných jmen: střední rod

záchody se splachovadl_

iy

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz_tří se v_dali po cestě lemované hustým_ křov_nami, vraními oky a olšem_. Cesta, ze začátku široká, se čím dál v_c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem_ a kopřivam_. Nohy jim podkluzovaly a boty se m_sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v_pary jim dráždily sl_znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l_dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv_ral a nohy mravenčily od škrábanců mal_ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb_val jen docela mal_ pram_nek. Bl_žili se k cíl_. Strom_ se trochu rozestoupily. Pak uv_děli mal_ příkrov, který obstupoval pram_nek. Dokázali to!

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy_tě v podzemních ko_kách pod pyramidami a pyrami_kami. V temných cho_bách jsou pořá_ na hlí_ce. Stráží sto_ky let staré hro_ky faraonů a sklá_ky jejich pokladů, slonovinové faj_ky, brouky skaraby se zlatými kro_kami i škeble perloro_ky. Mumie mají podivné chou_ky, živí se zbloudilými kr_ky, podzemními kořínky a lahů_kou jsou le_ky archeologů, kteří tu nezří_ka v nepřehledných křižova_kách zabloudí. Dovedete si ale pře_stavit, jaké to je, kdy_ má mumie Ane_ka alergii právě na le_ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle_kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane_ka dietu bezle_kovou.

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Shoda přísudku s podmětem

Cesta středem Země

Na severním pólu bylo nehezky. Ledy tál_ a lední medvědi seděl_ v kruhu a rokoval_. Medvědice, protože ty jsou obecně rozumnější než medvědi, navrhoval_, aby všichni svorně opustil_ severní pól a vydali se hledat mráz a sníh na jih. Medvědi si ťukal_ na čelo a medvíďata nevěděl_, na čí stranu se přiklonit. Medvědi se rozdělil_ do skupinek, a ty pak ještě dlouho probíral_ všechna pro a proti takové výpravy. „Byl_ bychom první medvědi na jižním pólu, měl_ bychom led a sníh a nemusel_ se bát o budoucnost,“ uzavřel nakonec hlavní medvěd. Medvěd Míša a medvědice Bína souhlasně pokyvoval_. Druhého dne tedy začal_ uprostřed pólu kopat tunel, kterým se měl_ podle všeho dostat až na jižní pól. Byl_ to úplné galeje. Medvíďata od samého kopání bolel_ packy. Dny míjel_ a tunel nebyl stále hluboký ještě ani pět metrů. Jednou ráno se ale věci dal_ do pohybu. Objevil_ se ledoborci a na pevninu vystoupil_ bílí muži. Vysvětlil_ medvědům, že se z jednoho pólu na druhý prokopat nemůžou, a přesvědčil_ medvědy, aby s kopáním přestal_.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM