Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Citáty

Intelektuálové problémy řeší, géniové jim předcházejí. (A. Einstein)

Určování zájmen

Nikdo tu není vítán ve dnech války.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po P

odp_kat si trest

iy

Koncovky podstatných jmen: střední rod

skladby s několika sól_

iy

Velká písmena: mix místa

Doudleby _ad Orlicí

nN

Přísloví

tak lítají třísky.Komu se nelení, pěkně mu zpívají.
tomu se zelení.v apatyce nekoupí.toho píseň zpívej.
třetí se směje.Komu není shůry dáno, Když se kácí les,
Když ptáčka lapají, Koho chleba jíš, Když se dva perou,

Nářečí: brněnský hantec

bazmekněco veřejně říctdovalitšťabajzna
platithlavaukrástdívat se
cálovatdonésthezká holkašlohnót
budkakrám (věc)hóknót do placučubrnět

Spřežky

Sláva zašlých časů

  se vyčasilo.   se ale příliš neoteplilo, a   se letos   muselo pořád topit.   dřeva byl nedostatek –   správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá   dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že   to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak   jako dnes a   se zastavili na kus řeči i tady ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu   tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to   moudrý muž.   byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl   .

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov   kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám   po celé škole. Prý jsem na starší děti drz   , vyzývav   a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov   (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl   od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl   a zahnědl   límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil   . Pro mého bratra jako bych byl ciz   , prý není možné, abychom byli oba otcov   synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl   bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn   : pohledn   , vyso   a tmavovlas   . Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv   , já jsem jen ten, který je zlobiv   .

Určování příslovcí

Harry byl úplně vyčerpaný.

Příslovce

Určování slovních druhů

spojkazájmenosvém
předložkapadákujenže
slovesosáhlpo
podstatné jménohbitěpříslovce

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osoba
podporujetestavítechápuzpívali jstebudete čekat

Druhy vedlejších vět souhrnně

Dvě hodiny před soumrakem, když už si mysleli, že postaví další stavební skvost, se Seře vrátila slabá odpověď.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováVV příslovečná časováVV příslovečná místníVV příslovečná způsobováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná měrováVV příslovečná přípustkováVV příslovečná podmínkováVV příslovečná účelová

Čárky v souvětí podřadném

Že mluvíte takhle sprostě, to jsem nevěděl.

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Náročnou rekonstrukcí prošlo také (Stříbro) náměstí.

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_dvent_tvrtek_ánoce_odzim_vátek práce_elikonoční pondělí

Stupňování přídavných jmen

Můj polštář je (měkký, 2. stupeň).

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
rostepopoběhlsmekne

Měkké a tvrdé souhlásky

Afr_ka

yi

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

vykopat díru do _emě

zZ

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Přísloví

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Přídavná jména: druhy

TvrdáMěkkáPřivlastňovací
hasičský bálrealitní makléřstabilní konstrukceknihkupcovy náklady

Věta hlavní

Následovala rozsáhlá operace, která znamenala vítězství Spojenců a která trvala dlouhé tři měsíce.

Věta hlavní

Příslovečné určení

Cedrikova smrt všechny velmi zarmoutila.

Pu míry

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy   tě v podzemních ko   kách pod pyramidami a pyrami   kami. V temných cho   bách jsou pořá   na hlí   ce. Stráží sto   ky let staré hro   ky faraonů a sklá   ky jejich pokladů, slonovinové faj   ky, brouky skaraby se zlatými kro   kami i škeble perloro   ky. Mumie mají podivné chou   ky, živí se zbloudilými kr   ky, podzemními kořínky a lahů   kou jsou le   ky archeologů, kteří tu nezří   ka v nepřehledných křižova   kách zabloudí. Dovedete si ale pře   stavit, jaké to je, kdy   má mumie Ane   ka alergii právě na le   ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle   kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane   ka dietu bezle   kovou.

Vyjmenovaná slova po L

kl_kat

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

hnát ovce z pastv_

yi

Indicie zvířata

kapsaholubVánoceklokan
medvědtvrdohlavostkrávaRusko
ovcečtverácioseldíkuvzdání
krocankaprna střešekniha

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradStrojPředseda
MělníkměsíckřížjitrocelpantofelNohavica

Narnie

Přistáli jsme v Červeném přístavu.

Přívlastek shodnýPřísudekPu místa

Určování sloves

Byl snad tohle důvod?

Sloveso

Koncovky podstatných jmen: mix

nedráždi páv_

yi

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz   novou stanici se připlaz   l z daleké ciz   ny hroz   vý hroznýš a uvelebil se mez   hadicemi. Mez   tím také přijela limuz   na s braz   lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz   čná muz   ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz   tní mez   státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez   vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz   t právě toho hroznýše a vraz   t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz   k a místo aby benz   n načepoval, brz   ho vypil. Pak se v klidu odplaz   l k opodál zaparkovanému voz   dlu, vyplivl z   skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z   štného chovatele tučný kamz   čí steak.

Vyjmenovaná slova: mix

v_heň

ýí

Psaní s/z na začátku slova

_plynout

sz

Psaní vě/vje

v_tný podmět

jeě

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád7. pád
botabez sluncez nosuúdolímřízením

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoPříslovceCitoslovce
sousedčinpozorovatzatknoutúplněžbluňk

Časování sloves

Já jsem to neudělal, (rozumět, 2. os., mn. č., rozkaz. způsob) mi!

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseňKost
vosaZeměpánevnezbytnost

Vyjmenovaná slova: mix

l_žařský

iy

Teorie velkého třesku

Raje se u stolu hodně vytahuje.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPu míry

Poměry mezi hlavními větami

Běží vám čas, tak si pospěšte.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Harry Potter: větné členy

U vchodu se povalovala hromada holínek.

Přívlastek neshodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Předpona, kořen, přípona, koncovka

ledového

PředponaKořenPříponaKoncovka

Určování podstatných jmen

Mně neposlala žádnou zprávu?

Podstatné jméno

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
ledoborcipodkolenkatopůrko

Zájmena: druhy

OsobníNeurčitáZáporná
jimněčímnikým

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v   ptávala se l   dí, ale každý její otázku odb   l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm   řovat s m   šlenkou, že rakv   čka nebude. Pak ale došla k parkov   šti. Uv   děla obchůdek se sv   čkami a věnci. Vešla dovniř a, l   dičky, oni tam prodávali i rakv   čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b   ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Délka samohlásek: u/ú/ů

m_ra

úů

Koncovky ovi/ovy

za Pavlov_ potomky

iy

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

strmé sráz_

iy

Přejatá slova: souhlásky

dělostřelecká divi_e

sz

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Tramvaj

Pan   adim   oudelka byl odjakživa velký   adšenec do tramvají. A tak se není čemu divit, že se z něho po   etech studia stal   xpert na tyto dopravní prostředky a občas si sedne i na místo   idiče. Jednou po   oledni jel s linkou číslo 9. Jenomže u zastávky   ieblova se mu porouchalo hlášení. A tak místo zastávky   ügnerova mu tramvaj hlásila   omanovu a všichni   estující byli zmatení. Paní   nženýrka   elikánová jela zrovna k nové   adeřnici, ale správnou zastávku minula. A   kauti   inda s   áchymem, kteří si jeli zahrát minigolf, vystoupili naopak příliš   rzy. Jediným klidným   asažérem zůstal meditující   uddhista   igrís, který přijel do   ech na návštěvu a jezdil celý   ýden z konečné na konečnou, protože ho tramvaje nadchly ještě více než   dysi   ana   oudelku.

Teorie velkého třesku

Překonal jsem svou rustikální výchovu.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci   měny   valil na hlavu balvan.   pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme   kočili do auta a předjížděli auta   prava,   leva.   pěchali jsme   krátka, jak se dalo. Až když se   jíždělo ke kamenolomu,   pomalil jsem. Marie sice   kučela bolestí,   koušela ale   tát.   hodli jsme se, že sami toho moc ne   vedeme. Jen   těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka   pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl   poleh.

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op   ce hrály na námořní kap   tány. Motýli naokolo p   lně op   lovali květy, pestrobarevná ptačí p   rka se třp   tila a na řece se čep   řil ptakop   sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap   skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p   tláci! Op   čí bojovníci začali nap   nat luky a nabíjet p   stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp   tatelně kout p   kle. Po nap   navém boji si to p   šní p   tláci odp   kali. Zůstal z nich jenom p   tlíček neštěstí.

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

kamínek v ke_e

ccc

Délka samohlásek: u/ú/ů

dopravní infrastrukt_ra

ůu

Čárky v souvětí souřadném

Půjdu vyvenčit psa, jen co najdu vodítko.

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_ázavský klášter_trahovský klášter_lášter boromejek_rantiškánský klášter

Určování předpony

přesmyčka

Předpona

Vyjmenovaná slova po B

ruské pověsti se nazývají b_liny

iy

Psaní n/nn

šestira_ý kolt

nnn

Vyjmenovaná slova po V

v_myslel novou deskovou hru

iy

Vyjmenovaná slova po V

obv_klý

iy

Předpona, kořen, přípona, koncovka

bytek

PředponaKořenPříponaKoncovka

Jazyk a literatura

Zvukovou stránkou jazyka se zabývá   .

Jak asi vznikl   nechat někoho na holičkách?

V angličtině dokázal komunikovat, ale   mu dělala potíže.

Dva herci spolu na jevišti vedli vtipný   .

gramatikadialogfrazémfonetika

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Nové knihy o letectví, jež jsem jindy sháněl tak pracně, ležely v řadách vyrovnané na pultě.

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B   týšky bab   ce b   linkářka právě vyb   lila své b   dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob   tčí hlavu. Pozvala totiž Zb   ška. Hodiny právě odb   jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab   ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob   tka rozb   l okno. Z oběda nezb   lo nic a z okenního skla také ne.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_igerijec

Nn

Vyjmenovaná slova po Z

fyz_ka

iy

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_ys Dobré naděje

mM

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
poprchávákouří se z komínabrouzdá seplave

Přesmyčky

klenotydoplněnímkotelnykapalinou
posvítildostaveníčkonedočkavostívýnosech
listopadunakoupilapravidelnostovesných
odpustilaospravedlnitpondělnímopilství

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Můžeme se zajet podívat na (Polička) hradby.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

proud Morav_

yi

Podstatná jména: vzory mix

vzor píseňklíčvzor předseda
vzor kosthusitavzor stroj
rouhánívládcetramvaj
vzor soudcevzor staveníradost

Skloňování a časování: mix

stáli tam dva ukazatel_

eé

Slova protikladná (antonyma)

velkýhrubýticho
hluknejistěmalý
tmavýpřesvědčivěválka
mírsvětlýhladký

Význam slov: přídavná jména mix

famóznídohodnutý, obvyklý, tradičnívenkovský, selskýskvělý, proslulý
možnývšední, bezvýznamnýpodlézavý, přeuctivýservilní
vášnivý, citově nadnesenýpatetickýsubjektivnípotenciální
osobní, jednostranný, rodící se v mysli jedincekonvenčníbanálnírustikální

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Pozoroval vrány, jak se slétají k hnízdu.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Stupňování přídavných jmen

Je to můj (blízký, 3. stupeň) přítel.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

LátkováHromadnáPomnožná
síraharaburdífinance

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaSpojky
někdodvacet tisícnežli

Velká písmena: státy, oblasti

_odkarpatská Rus

pP

Příslovečné určení

Mirek by je takhle viděl nerad.

Pu způsobu

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
baví se (dobře)vymysleli sivyhni sepopletli bychombyl poškrábánbylo rozhodnuto

Podstatná jména: pády

mimo provozkvůli zapomnětlivosti2. pád, j.
3. pád, j.pomocí klackukluky
partyzániprostřednictvím médií2. pád, mn.
4. pád, mn.4. pád, j.1. pád, mn.

Přísloví

Práce       .

kvapnámáloplatná

Zájmena: druhy

neurčiténěkterémutázací/vztažné
takovéhojakéhovašeho
osobní ukazovacízáporné
tižádnéhopřivlastňovací

Mluvnické kategorie sloves: mix

2. os., min. čas2. os., bud. čas1. os., přít. čas
1. os., čas neurčujemeodejdětedozvíš se
byli byste upadlitrpěli2. os., čas neurčujeme
pískáme3. os., min. časspěme

Skloňování a časování: mix

Kolem na tábor

S dívkam   jsme se viděli až po příjezdu do tábora. Táhli jsme se s kol   , batoh   a s přilbam   na hlavách jsme navíc museli vypadat hodně švihácky. Bylo horko a vychlazený nápoj by každý z nás bral všem   deseti. Hlavním   povinnostm   pro nás ale přeci jenom bylo nejprve si všechno vybalit. Pak jsme se teprve seznámili se všem   částm   tábora. „I když se dívám oběm   očim   , nikde tu nevidím tu saunu,“ povzdechl si Rosťa. „Však tu si postavíte vlastním   silam   ,“ odpověděla mu vedoucí a tváře j   zrůžověly.

Větné členy obecně

Pan Burns má rád obleky ze zvířecích kožešin.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Vyjmenovaná slova po V

velkov_roba

íý

Skloňování podstatných jmen

Obdivoval květ (kaktus).

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_stravan_ucemburkové_ourboni_stravský_uslimský

Stupňování příslovcí

Oblečte se, jak (teple, 3. stupeň) můžete.

Koncovky podstatných jmen: mix

hned vedle hlavní budov_

yi

Slovesný způsob

Podmiňovací způsobOznamovací způsobRozkazovací způsob
vyložili bysteotočili bystetočilanepřevracej

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_ýchodočech

vV

Vinnetou

Probodával nenávistným pohledem.

Přívlastek shodnýPředmětPřívlastek neshodnýPřísudek

Velká písmena: města, části měst, ulice

Újezd _ Brna

Uu

Číslovky a mezery

_ ledna

15.15

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore   , ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl   v rámci svého studi   . Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat   – 20. červen. Do tohoto dat   by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide   a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax   na letiště a odletí do tajemného Or   entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat   , Plat   a Aristotel   . Chtěla by poznat kolébku naší civili   ace, místo, kde Sofokl   napsal svá dram   . Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém   číslo 1.

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánStrojPředseda
pesklíčhouslista

Větné členy obecně

Sheldon pokousal zubaře.

PodmětPřísudekPředmět

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

lidé, _mž jsem zavázán

jini

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

kořeny a o_enky

ddd

Koncovky mi/my/ma

Robátko kopalo noham_.

ai

Vyjmenovaná slova po M

neom_lný

iy

Lidé: akce, vztahy

Cenu před značkou   8 z 10 seniorů.

Ondřej   svůj návrh zbytku týmu.

Trenér   své oblíbence.

Tomáš na základě analyzovaných dat   , že vítězem mistrovství se stane Německo.

predikujeprotežujepreferujeprezentuje

Určování kořene

stanovat

Kořen

Velká písmena: státy, oblasti

Tchaj-_an

Ww

Přechodníky

(Otevírat, přechodník přítomný) dveře, kýchnul.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

teče do Svitav_

yi

Slovenská slovíčka

pŕhľavkakřepelkapříjmení
priehlavokpúpavapampeliška
petrklíčnártprvosienka
kopřivkaprepelicapriezvisko

Psaní ě: mix

Vrazil do m_ jehlu.

ě

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
zavrtali jsme se(kolo) bylo opravenobyli uloveni

Koncovky podstatných jmen: mix

ježci a dikobraz_

yi

Vyjmenovaná slova po Z

voz_k

ýí

Význam slov: podstatná jména

dedukce

zesvětštění
metoda volné diskuse na dané téma (účelem je hledání kreativních nápadů)
uskutečnění
úsudek směřující od obecného k jednotlivému

Podmět a přísudek

Čemu pomůže smrt dalšího člověka?

PodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L   šák Karl   k sl   šel vypravovat o skutečné del   katese. Onou lahůdkou bylo l   dské l   tko. Ten den se strhl veliký l   javec. L   šák najednou sl   ší zvenčí vzl   kot. Vysl   dí malou Pavl   nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl   ny na šťavnaté dětské l   tko. Přibl   žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Velká písmena: lidé, jména

_níže František Telek

Kk

Psaní mě/mně

Kouzla

Po   nky na mýtině voněly tak oma   , že některá zvířata se zcela z   nila. Les pote   l, vyšel   síc a na mýtinu ze severního s   ru nes   le přicupitala srna. Chvíli nevěřícně a pito   ču   la,   la strach, protože na mýtině se pásli vlci. „Vlci? Plé   vlků se pase na bylinách rostoucích ze ze   ? To   podrž.“ Po chvíli se os   lila a po   rně skro   se vlků zeptala, jak jim chutná. „   chutná nára   !“ odpověděl význa   nejohro   jší vlk a dodal, že upří   doufá, že jí bude chutnat také. „Jistěže bude,“ ujistila ho srna a protože   la díky po   nkám také zate   nou pa   ť a mysl, sežrala vlka. Opodál stojící čarodějnice jen neupří   zkřivila pusu do ús   vu, právě v okamžiku, kdy se do ní zakouslo hejno žížal.

Čárky v souvětí s více větami

Peeta se nepřidal k odbojovému hnutí, protože věřil, že by Kapitol mohl jednou padnout, ale protože neměl na vybranou.

Předměty: obrázky

pinzeta
lůjposed
zkumavkapipeta
samovar

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Pojedeme, Věro, na výlet?

Velká písmena: národy, skupiny osob

čaj _erberů

bB

Doplněk

Po cvičení byli zpocení a smradlaví.

DoplněkPřísudekPředmětPu času

Skloňování podstatných jmen

v mnoha muze_

íchách

Shoda přísudku s podmětem

Mikroby znečišťoval_ koupelnu.

iy

Určování sloves

Včera byl daleko.

Sloveso

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

O víkendu by rád navštívil Petra, Pavla nebo Kristýnu.

Určování zájmen

Proč změnili hodinu toho řízení?

Zájmeno

Spřežky

_ nás čekalo překvapení.

Na místěNamístě

Přísloví

Kdo     ,     .

vítrsklízíbouřiseje

Psaní bě/bje

silový a ob_mový trénink

jeě

Přívlastek shodný a neshodný

Zabil jsi rodinu Simpsonů.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

pra_tí básníci

žšš

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Pán prstenů: slovní druhy

Narazili na mnoho skrytých jezírek.

Podstatné jménoPřídavné jménoČíslovkaPředložkaSloveso

Narnie

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje na chodbu.

PředmětPu místaPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Přísloví

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Slova zastaralá (archaismy)

čočka
hostinec mimo obec
ačkoli
lékárna

Slovesný vzor

PečeTiskneProsíDělá
pomoctzhltnoutztratitkuckat

Slova souznačná (synonyma)

smát se

křenit se
tisk
bicykl
nauka

Čárky v souvětí: speciální případy

Nedostatek vitamínů je příčinou vzniku kurdějí čili nemoci námořníků, ale dnes už se podobné případy prakticky nevyskytují.

Nářečí: brněnský hantec

békať

půllitr s uchem
nohy
zpívat
tramvaj

Psaní mě/mně ve slově

konzum_ zaměřená společnost

ě

Vyjmenovaná slova po S

zlos_n

yi

Vyjmenovaná slova po L

l_ceum (druh střední školy)

iy

Mě/mně (zájmeno já)

To m_ řekni...

ě

Skloňování přídavných jmen

Uložil peníze do naš_ banky.

íi

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Les mu byl domovem.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Zkratky

Bělá _ Pradědem

p.p

Určování slovních druhů

Zbývaly jen tři kilometry.

Podstatné jménoSlovesoČíslovkaPříslovce

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul   rok jsme s tátou a mámou dob   li hrad, opravdu! B   lo to začátkem l   stopadu, v neděl   , kdy jsme v   razili na v   let. Jako vhodný cíl jsme zvolil   Kunětickou horu. Místo uzdy koně m   máma vraz   la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil   přilb   ce a sm   kem jsme vjel   na polní cestu. Brz   jsme mohl   ocenit tátov   vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil   v lese. Vše se nakonec v   řešilo a m   stanul   pod onou horou. Doslova „dob   tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal   dob   vat hrad. A to b   la katastrofa! S těžkým s   páním jsme se po celé hodině doplaz   li nahoru. Jaká škoda, že měl   zavřeno. V   heň v našich srdc   ch to ale neuhasilo!

Předložky s/z

chleba _ sádlem

zese

Skloňování podstatných jmen

Přijel vagón s naším (kupé).

Politika, historie

xenofobienenávist k cizincůmaristokracie
vláda skupiny urozených občanůmonarchiedemokracie
zkoumání mocenských institucívláda panovníkapolitologie
neomezená vládadiktaturavláda lidu

Příslovečné určení

Za pultem se objevil přihrblý muž.

Pu místa

Měkké a tvrdé souhlásky

ž_dle

iy

V pavoučí síti: slovní druhy

Prudce odbočil z tržnice.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Teorie velkého třesku

Na fotkách z dětství jsi nikdy tlustý nebyl.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu časuPu místa

Skloňování zájmen týž, tentýž

Všichni dělají chyby.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Do střechy bubnovaly velké, těžké kapky.

Psaní mě/mně ve slově

pro jem_jší vlasy

ě

Podstatná jména: pády

6. pád, j.letištích2. pád, mn.
Honzoplodvýletníků
5. pád, j.4. pád, mn.na parníku
1. pád, j.6. pád, mn.rybičky

Slovesný způsob

Oznamovací způsobRozkazovací způsobPodmiňovací způsob
budou vyrůstatbudete se blýskatpopojdětekdybyste hráli

Velká písmena: budovy, stavby

_onferenční sál

Kk

Slova protikladná (antonyma)

zabránitvonětzapáchat
zakrývatzasáhnoutstavět
umožnitodhalovatpřebývat
minoutscházetbořit

Předmět (větný člen)

Harry si nasadil neviditelný plášť.

Předmět

Jazyk a literatura

stručný, zhuštěný obsahuvozovkyzamyšlení nad tématem
citátúvahalíčení
doslovný cizí výrokvýtahcitově zabarvený popis
diktát„“předříkávání textu k zapisování

Přejatá slova: samohlásky

folkl_rista

óo

Indicie čísla

1půltucet5
číslovky6březen
ukazováček3kolo u vozu
pondělí42

Vinnetou

Vrátili jsme se do města.

PřísudekPu místa

Význam slov: slovesa

resuscitovat

oživovat, křísit
uznávat, dodržovat
dávat přednost něčemu/někomu
vymýšlet si

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Jaderná elektrárna Temelín

Věta jednočlennáVěta dvojčlennáVětný ekvivalent

Přímá řeč

Hluchá řeznice

  Dobrý den   pozdravil Zdeněk, když přišel do obchodu.   Dobrý den   odpověděla prodavačka. Zdeněk se usmál a požádal ji: „   al bych si prosím 1,5 kg jeleního masa.“ „Tuleního masa?“   ivila se prodavačka. „Ne, jeleního masa,“   opakoval Zdeněk, „   uleni jsou přece chránění   Prodavačka zakoulela popuzeně očima: „   o to se ví, že jsou ranění. Dokonce smrtelně. Přece si nemyslíte, že je budu prodávat živé   Zdeněk si povzdechl a bezmocně pokrčil rameny. Kdesi uvnitř se mu hromadil vztek:   Dejte pokoj s tuleni, ženská,“   koro zakřičel, „   á chci jelena, takovou tu velkou kozu, co běhá po lese a má paroží   Prodavačka se na něj podívala nanejvýš udiveně: „   yslíte jelena? Proč to neřeknete hned  

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
odpověz _odtáhl _ pryč

Oznamovací, tázací, přací

Rád čte.

OznamovacíTázacíPřací

Určování souhlásek a samohlásek

flek

SouhláskaSamohláska

Přejatá slova: mix

re_ignace

zs

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na   ražský   rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů     vou   lunců,     erného lva,     laté koruny či     sla v   olébce. Přehlédl i dům     ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i   ům     laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul   orzinský palác, dvoupatrové   ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před   talskou   mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Slova souznačná (synonyma)

smůlateritoriumprovoz
sporneshodametr krychlový
územíkořistchod
pryskyřiceúlovekkubík

Psaní n/nn

dennode_ě

nnn

Význam slov

neutrální

ručit za něco
odborník
nestranný, neurčitý
výpisek

Věda, medicína, technika

po smrtipro tiskfrekvence
nemociepidemiepitva
softwarerotacevodíku
okolo osyatomkmitání

Ekonomika

Českým ocelářským firmám hrozí existenční problémy, poptávka i   dramaticky klesají.

Místo zaplacení vysokého licenčního poplatku firmy platí jen měsíční   .

Vláda se rozhodla zvýšit   z příjmu.

Premiér Nečas garantuje, že   z vyšší DPH bude sloužit pouze na důchod.

daňinkasomaržepaušál

Určování příslovcí

Pod studeným měsícem jeli dál stejně rychle.

Příslovce

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil   na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl   milí. Všichni cestující nastoupil   do klimatizovaného autobusu. Vydal   se na cestu. Stromy za okénky ubíhal   . Všichni si postupně začal   otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil   již po hodině cesty.

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_sutý mostv_ditelnostv_skav_dle

Vyjmenovaná slova po B

zab_tý králík

iy

Koncovky podstatných jmen

Panda Vanda

Panda Vanda žila kdesi mezi dvěma velkými prales   v australské džungl   . Po nocích pořádala zápas   s opicem   a ve dnech si házela ananas   s divokými ps   dingo. Jednoho dne ale lidé les   vypálili a Vanda se rozhodla odstěhovat do Evrop   . V novém domově však vypadala, jako by jí ulétly včel   . Slz   se jí koulely po tváři, když potkala páv   pyšnící se svými pestrými háv   . Ti jí poradili, aby se setkala s pány Francouz   , Ital   a Španěl   , že prý ji dovedou do zoologické zahrady. Tam lidé platí peněz   , aby se mohli pokochat cizokrajnými němými tvářem   . A tak panda Vanda prošla branam   ZOO a zabydlela se ve výběhu mezi rys   a žirafam   a těší se na vaši návštěvu.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

krém na ple_

ťď

Velká písmena: dny, období, události

_elený čtvrtek

Zz

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
psátčekajechytnuvvyčištěna

Vlastnosti lidí a předmětů

Nakonec ani já nejsem zrovna   typ, který má doma jednu párty za druhou.

Její   povaha jí nedovolovala o tom mluvit.

Na výstavě měli zajímavý   exponát.

Jde o román seriózní a   autorky.

extrovertníintrovertníinovativníinteraktivní

Lidé

atašéstoupenec královstvímajitel restaurace
znalecdonchuánmonarchista
resturátorexpertrestauratér
svůdníkdiplomatický úředníkopravuje umělecké památky

Shoda přísudku s podmětem

Stromy se ve vichřici ohýbal_.

iy

Slovesný čas

Minulý časPřítomný čas
spalupadlichtěli jstepotřebujízaklelodvděčila se

Psaní s/z na začátku slova

_levněné oblečení

sz

Koncovky všechny: mix

přijeli strýčkov_ přátelé

yi

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Šavlozubý Karel

  arel to je dravá   elma, co zůstala nám věrná. U   axmiliana   smého na dvoře se zabydlela a od té doby ještě jeho snoubenka neodjela. Dokonce ani svatba nebyla, i když proslýchá se, že snoubenka by se moc ráda vzdálila. Inu,   rál   ax už není žádný   ekáč. Není divu, když společnost mu dělá jen stále plný pekáč. Jednou se však   uský   ar Ivan   vanovič zvaný   rozný rozhodl, že „tohle přece není možný!“ Vydal se na ten prokletý hrad. Ivan věřil, že šelmu přemůže a k nevěstě nové si tak pomůže. Přestože   nich   ázavský ho varoval, Ivan se nikde nezastavoval a hrrr na hrad. Tady nastal jasný zvrat. Jak Ivan   arla uviděl, lekl se, pak se se něco stalo a oba dva to dost sil stálo. Jak to všechno dopadlo, nikdo netuší.

Psaní s/z na začátku slova

terén _e svažuje

zs

Spřežky

stát _

při soběpřisobě

Simpsonovi

Homer dělá ve springfieldské jaderné elektrárně bezpečnostního technika.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu místa

Lidé: akce, vztahy

podílet sepředpovídatprezentovat
dávat přednostprokrastinovatdělat něco známým
propagovatpreferovatpředstavit
odkládat povinnostiparticipovatpredikovat

Koncovky všechny: mix

Odstával_ mu uši.

iy

Velká písmena: lidé, jména

Vratislav _rvní

Pp

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do   anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět   slandská   ánev, teď   ermudy,   palačské   ohoří,   oloostrov   abrador a   aurentinská   ysočina. Teď letiště!“ Jako první se dostali k   iagarským   odopádům, pak k jezeru Ontario,   uronskému a   ořejšímu   ezeru. Svou pouť zakončili u jezera   ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho   ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že   ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře   och   ess.

Velká písmena: mix místa

na území _aldštejnského panství

vV

Velká písmena: budovy, stavby

_ům U Minuty

Dd

Zájmena: druhy

někdotázací/vztažnépřivlastňovací
tenosobnínic
ukazovacíjejíon
neurčitékdozáporné

Určování pádů ve větách

Akos posunul talíř přes stůl, Jorkovi pod nos.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní bě/bje

Horský příběh

„Nějaké báb   se zab   hl pes,“ b   snil správce Hříb   cí boudy v Krkonoších. Měl jsem ob   dnaný ob   d, ale dlouho mi ho nepřinášeli, tak jsem šel také ob   tavě pomoci s hledáním. Vyb   hli jsme z chaty, nasadili na ob   nohy b   žky a zb   sile se vydali b   lavým sněhem po psích stopách. Asi pětkrát jsme ob   li chatu, ale pes nikde. Jen u služebního vchodu byl ze závěje slab   slyšet psí štěkot. Vzali jsme lopaty a hráb   (ty nebyly moc užitečné) a začali hrabat stále hloub   ji. Po nějaké dob   se ob   vily dvě zb   dované hlavy, psí a lidská. Pod ob   mnou kupou sněhu, která se sesunula ze střechy, zapadl kuchař a pes ho zachránil. Tak proto jsem na ob   d čekal tak dlouho!

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
tisíctřetíněkolikráttřikrát

Podstatná jména: vzory mix

encyklopedievzor kuřesoutěž
rekordvzor hradvzor žena
přírodavzor pánčlověk
zvířevzor růževzor píseň

Indicie ovoce, zelenina

upírova fóbiemelounzelíosazenstvo Mojita
Stevova prácerajčebrusinkyčesnek
dýněkomplic vlka a kozydoplněk svíčkovéjablko
limetkahrdina Halloweenuzkažený spoluletec vejcemilión

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

uklízel by_

jsis

Druhy vedlejších vět souhrnně

Žitné lány byly, jako by je někdo pozlatil.

Věta hlavníVV předmětnáVV přísudkováVV doplňková

Rychlé šípy

Mirek přišel dřív.

PodmětPřísudekPu časuPu způsobu

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_niverzita Karlova_arlova univerzita_eská univerzita_ilozofická fakulta

Koncovky všechny: mix

sporné územ_

íý

Význam slov: podstatná jména mix

Určování zájmen

Harry se po podlaze vrhl ke Smrtijedovi.

Zájmeno

Slovesný vzor

otáčettrpísází
pléstmineděkovat
kupujebruslitnese
vanoutprosístavět

Párové hlásky: mix

_troskotat

zs

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V   ndobona v   kolejil ve v   chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V   r. Vagony spadly do vody, rozv   řily hladinu a zvedly v   sokou vlnu, která se hnala až k V   škovu. To byl pov   k. V   ly, které v   jimečně nev   ly věnce ve své v   le jako obv   kle, ale v   peckovávaly s v   drami v   šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v   rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V   ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v   hrocené katastrofy a rozv   nuly své dlouhé vlasy. V   dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v   lích vlasů vytahovat a zdv   hat jednotlivé cestující i vagony za dna V   ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v   ly táborák do pořádné v   hně a nabídli v   stresovaným pasažérům pov   dlový záv   n, žv   kačku a v   šňové v   no. „V   te, to v   no je kouzelné, za chv   li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V   dni. Jen jeden nov   nář se podivil, proč má na své v   sačce několik rybích v   měšků.

Lidé

vytváří předpověď počasíučitelekolog
zeměpisecmeteorologochránce přírody
geodetlogopednapravuje vady řeči
zeměměřičpedagoggeograf

Pán prstenů: slovní druhy

Nakonec dorazí oddíl elfských lučištníků.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovce

Harry Potter: slovní druhy

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

ZájmenoPodstatné jménoPředložkaSlovesoPřídavné jménoPříslovce

Předměty, věci

hudební nástrojrendlíkpřístroj na měření tlaku
pomůcka chirurgaakordeonnádoba na tekutiny
demižonnástroj pro kopáníbarometr
skalpelkrumpáčhrnec

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Země sem brzo vyšle pomoc.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čárky v souvětí souřadném

Jen co otevřou plavecký stadion, půjdu plavat.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_fričan

Aa

Čapek: Jak se co dělá

U novin, jako u některých jiných podniků, není ani tak zvláštní, jak se dělají, jako spíše to, že vůbec existují, a že dokonce mohou denně vycházet.

Psaní ě: mix

příb_h ze života

ěje

Pán prstenů: slovní druhy

Kdo jste, že přijíždíte bezstarostně přes pláň?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoČásticeCitoslovce
houslistasebouasibohuželkšá

Indicie barvy

nudašedáčtvrtekmodrá
fialováknížkabrýlekronika
déšťčernárůžovázelená
bílázlatápostní častesák

Lidé

Cítil jsem se šťastný, stejně jako dobrý   a výborný přednášející, který s radostí předává svoje vědomosti plachému, ale talentovanému žákovi.

Co na tom, že její manžel není zrovna   .

Jeho další přezdívkou bylo kvůli holé hlavě označení první český   .

Jedním z nich byl i Bill Cannastra, nechvalně známý   tohohle baru.

Klasický   se pozná podle toho, že říká veřejnosti to, co společnost chce slyšet, a upravuje tím realitu.

romantikpedagogštamgastpopulistaskinhead

Jazyk a literatura

osnovainstrukcepravopis
přízvukmluvnicedůraz na některou slabiku
melodie hlasuortografiegramatika
pokynintonaceplán

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
ledoborcerokrohožukazovátko

Určování slovních druhů

ČíslovkyPředložkySlovesa
kéžmeziobčas
obojíSpojkyČástice
Příslovcepohlížetnežli

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház   po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal   . Nad pláží přelétal   jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal   opálením. Dívky obšíval   nabírané rukávy a smál   se. Nepochopil   jsme, jak to holky myslel   . Janiny oči přitom tak zazářil   . Zamilovala se. Kluci se ukryl   do chaty a něco chystal   . Dveře se přitom větrem zavíral   . Děvčata a chlapci se rozhodoval   , koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil   poslušnost, ale matky přesto hořekoval   . Děti se teď hlás   samy okolo poledního. Některé dokonce dostal   úpal.

Párové hlásky: mix

mobil _ internetem

zs

Vyjmenovaná slova po S

s_mfonický orchestr

iy

Vyjmenovaná slova po M

první m_sto

íý

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Provincie mají své galerie, se kterými samozřejmě spolupracujeme.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Druhy vedlejších vět souhrnně

Máme jedinečnou příležitost, jaká se nám už nikdy nenaskytne.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná způsobová

Význam slov: přídavná jména

sofistikovaný

nepovinný, volitelný
promyšlený
souhrnný, celkový, celosvětový
skvělý, proslulý

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve   tředu města se   hromažďovaly   hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze   měny. Náměstí jakoby   černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního   pravodaje.   pěváci začali   pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo   dola. Smuteční hosté rychle   trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_kologové

Ee

Kultura a hudba

Setkal se s Brendou Jackson, interpretkou černošských   z Los Angeles.

Erbenova Kytice je sbírkou 13   .

Nerad chodil do   , protože ho dívání na obrazy nudilo.

Po přečtení několika pozitivních   se rozhodl knihu koupit.

gospelůrecenzígaleriíbalad

Móda, jídlo, společnost

outdoormodelingvenkovní
péče o nohyvysoká podešev botoutfit
paninipráce modelkyplatforma
model, oblečeníitalský sendvičpedikúra

Určování podstatných jmen

Doktoři se příhodě smáli celý týden.

Podstatné jméno

Délka samohlásek: i/í

mraz_cí přístroj

ií

Móda, jídlo, společnost

Pokrm doplníme sýrem   nebo českým tvarohem.

Vždycky na sebe navleče kde co a pak vypadá jak   .

Piškotová   lákala vosy.

V nabídce spodního prádla jsou dámská i pánská   různých barev i střihů.

ricottaroládatangamaškara

Velká písmena: státy, oblasti

Malé písmenoVelké písmeno
Jihoafrická _epublikaPapua-Nová _uineaNový _élandSaudská _rábieSpojené státy _merickéRakousko-_herskoPobřeží _lonovinySpolková republika _ěmecko

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
tamvzadupomaluodbojněkolik

Koncovky podstatných jmen: střední rod

do kyselého zel_

íý

Čárky před a, nebo

Spěchali jsme na představení, a nakonec jsme ho nestihli.

Určování pádů ve větách

Kup banány.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

O _abatu nepracujeme.

Ss

Politika, historie

Naše myšlenka vycházela ze skautského ideálu a z ideálu svobody a   .

V praxi to znamenalo, že důležitá rozhodnutí mohl král učinit pouze se souhlasem   v říšské radě.

Zdědil království se všemi vnějšími znaky   , se všemi obřady a rituály.

Byla nastolena neblaze proslulá   proletariátu.

aristokraciedemokraciediktaturamonarchie

Velká písmena: lidé, jména

Malé písmenoVelké písmeno
Červená _arkulka_ojžíšnáčelník Černý _up_rouk Pytlík_eho Magnificence

Předmět (větný člen)

Obchod s potřebami pro leváky vlastní Ned Flanders.

Předmět

Skloňování přídavných jmen

v (děsivý) příbězích

Velká písmena: instituce, organizace

_eský olympijský výbor

Čč

Skloňování zájmena jenž

Zůstal izolován ve městě, z nebylo úniku.

Latinské fráze

z předchozího zjištěníanno dominialma mater
ad infinitumalter egouniverzita (dříve navštěvovaná)
ad hocdo nekonečnapro tento případ
léta pánědruhé jáa priori

Vyjmenovaná slova po L

pl_nout

yi

Simpsonovi

Líza je zapřísahlá vegetariánka.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz   tří se v   dali po cestě lemované hustým   křov   nami, vraními oky a olšem   . Cesta, ze začátku široká, se čím dál v   c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem   a kopřivam   . Nohy jim podkluzovaly a boty se m   sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v   pary jim dráždily sl   znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l   dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv   ral a nohy mravenčily od škrábanců mal   ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb   val jen docela mal   pram   nek. Bl   žili se k cíl   . Strom   se trochu rozestoupily. Pak uv   děli mal   příkrov, který obstupoval pram   nek. Dokázali to!

Skloňování podstatných jmen

vyprávěl o Guine_

jie

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

pohybliv_ panáčci

ýí

Skloňování číslovek

Byl (5, na otázku Kolikanásobný?) vítěz.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Posl_ nesmí nikdo zadržet.

yi

Dělení slov na slabiky

kouzelník

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Velká písmena: města, části měst, ulice

sídliště _erný Most

čČ

Předměty, věci

Odložil   vedle lopaty a začal hrabat rukama.

Dědeček vytáhl ze sklepa   slivovice.

Jeho   skučelo, ale žádné světlo nevydávalo.

Obvykle má   údernou část připevněnou k násadě až 1 metr dlouhým řetězem.

demižondynamořemdihkrumpáč

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Tvářil se zklamaně, protože se od něj čekalo víc.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Shoda přísudku s podmětem

tygři běhal_

iy

Velká písmena: budovy, stavby

_alý sál

mM

Měkké a tvrdé souhlásky

odch_lka

iy

Předmět (větný člen)

Tangua nechá oba náčelníky uvázat ke stromům.

Předmět

Párové hlásky: mix

koňský povo_

zs

Podstatná jména: pády

kosmonauti3. pád, mn.s kosmonauty
kromě kosmonautů6. pád, mn.vidím kosmonauty
4. pád, mn.2. pád, mn.7. pád, mn.
kosmonautech1. pád, mn.kosmonautům

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

koňský povo_

zs

Slova zastaralá (archaismy)

strýc (matčin bratr)šlojířfortna
rvačkaujechostina
závojhovadotrachtace
šarvátkadobytčebrána

Vyjmenovaná slova po B

záporně nab_tá část molekuly

yi

Velká písmena: mix místa

Kamenický _enov

šŠ

Přirovnání

chlapjako trámjako zvon
jako horaděvčejako buk
jako luskdírarýma
klukjako vratasrdce

Harry Potter: slovní druhy

V červenci vám pošleme sovu.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Zájmena: druhy

OsobníVztažnáNeurčitáZáporná
tikomuněkomuničím

Vyjmenovaná slova po B

Dobrou chuť s příběhem na míru

Jednou v úterý, svátek měl právě Zb   šek, mě má b   tná Alb   na původem z Ruska pob   dla, ab   ch se u ní hezky uveleb   l v křesle. Na stůl postavila černou krab   ci s b   lými houbičkami. B   ly v ní starob   lé dopisy. Psal je její pradědeček, slavný pisatel ruských b   lin. Často jsme se jimi spolu prob   rali. Její pradědeček b   l první Rus, který si otevřel vlastní b   stro na Sib   ři. Nežil sice v blahob   tu, zato b   l ale neob   čejně populární. Ke každé krmi zákazník dostal i příběh na míru.

Slovenská slovíčka

čerešňa

třešně
mlž
přesnídávka
poštolka

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

mám povi_osti

nnn

Vyjmenovaná slova po P

Šp_ndlerův Mlýn

iy

Velká písmena: dny, období, události

oběti _ametové revoluce

sS

Podmět a přísudek

Úkoly napište na počítači!

PřísudekPodmět

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal   provaz   vody. Z   ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov   čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b   la parádně hladová, protože naposledy jedl   už pradávno. Brz   ráno. A teď se bl   žilo k polednímu. Přidal   do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl   žela jejich pramam   nka Ambróz   e, v   soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav   la a jala se rozdm   chávat oheň pod kotl   kem s obědem. Měl   m   t prazaječí sv   čkovou.
Jakm   le ale plameny ošlehával   kotl   k se zajícem, začl   se dít moc divné věci…

Čárky v souvětí podřadném

Smál se tak, že spadl ze židle.

Podmět a přísudek

K večeři upečeme tousty a řepu.

PodmětPřísudek

Čárky v souvětí s více větami

Po dešti vysvitlo slunce, v dálce ještě vytvořilo duhu a všechny kaluže do večera vysušilo.

Psaní s/z na začátku slova

zs
okamžitě _rudl_týská se jí

Přejatá slova: samohlásky

s_nonymní sdělení

yi

Určování slovních druhů

Byl dlouhý asi deset kilometrů.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoČásticePříslovceČíslovka

Věta hlavní

Jakmile skončila přednáška, vydali jsme se do knihovny, abychom sehnali potřebnou literaturu.

Věta hlavní

Přídavná jména: druhy

TvrdáMěkkáPřivlastňovací
maratónští běžcitestovací jízdumyslivcovi psi

Jak se správně jmenují?

dobycejchklidokrůčekstředoškolákhovnocuc
půlžákpěknovidtichošlápekčasomíra
velkoobchodrovnošatkadisajkrasohled
obrkšeftmonokulturastejnokrojstereozábava

Čapek: Dášeňka

Inu, s dětmi je kříž, to vám dosvědčí vaše maminka.

Určování slovních druhů

přídavné jménonulaříční
slovesotenhlenamáhavě
zájmenoloďčíslovka
podstatné jménopříslovceveslují

Slova protikladná (antonyma)

noc

den
otázka
různý
světlý

Kořen a přípona: spodoba znělosti

ma_né ruce

sts

Vyjmenovaná slova po M

om_lat nesmysly

íý

Přejatá slova: mix

a_ulovat

nnn

Velká písmena: instituce, organizace

_ada bezpečnosti OSN

Rr

Slovesný vzor

KupujeProsíDělá
nevyhrožovatfalšovatvozitdojídat

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Nevíme, kde je dnes.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Přívlastek shodný a neshodný

Výtržnost mimin způsobila rozsáhlé škody.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

odešel v pantofl_ch

ýí

Určování přídavných jmen

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

Přídavné jméno

Psaní n/nn

nnn
vi_ývýmě_ý obchodrostli_ýra_é bramboryra_ísezo_í

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přečteoblékli jsme sepřemýšlítebudu koukatzapadne

Zkratky

Největší obrat měla Pražská plynárenská, _

A. s.a. s.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobu
kampořádně

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ajkalské jezeroDivoká _rlice_alkánský poloostrovPyrenejský _oloostrov_ouostroví Špicberky

Harry Potter: větné členy

Vytáhla těžkou knihu.

Přívlastek shodnýPřísudekPředmět

Určování přídavných jmen

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

Přídavné jméno

Podstatná jména: vzory mix

stavenímořemuž
oddělenízlodějžena
kunanápojpředseda
strojvejcekolega

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
nenechal se odb_tneodb_tnýnab_l jměnínab_l si bateriiodb_l práci

Předpona, kořen, přípona, koncovka

tlak

PředponaKořenPříponaKoncovka

Idiomy, ustálená spojení

Prokázal mudo bot.Chytal
PrásknulKápnulsviním.
Vzallelky.Házíš akorát perly
božskou.roha.medvědí službu.

Vlastnosti lidí a předmětů

sobeckýcharakteristickýcelosvětový
příznačnýservilnípodlézavý
exaktníegoistickýglobální
vyzrálývyspělýpřesný

Určování sloves

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Sloveso

Kultura a hudba

vědecká konferenceskečmecenáš
sympoziumkrátký dramatický výstupspirituál
podporovatel uměníčernošská duchovní píseňserenáda
vandalismusvečerní milostná píseňbezdůvodné ničení

Skloňování a časování: mix

o naš_ch přátelích

ií

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Melounová válka

Jsem   meričan, ale žiju v Panamě. Mám jednu velkou slabost –   hisky. A právě tahle moje slabost mě a mé   rajany dostala 15.   ubna roku 1856 do pořádné bryndy. Bylo   terý. Seděl jsem doma, popíjel a vedl   latonský dialog se starým   ndiánem z kmene   una. Byl to   lbín, ale v jeho kmeni to nebylo nic zvláštního. Alkohol a hluboké myšlenky nám vysušily hrdlo. Vyšel jsem tedy na ulici do nedalekého stánku koupit čtvrtku melounu. Prodavač mi podal meloun, ale mě se ten kousek nelíbil, jenže byl poslední. Meloun jsem si tedy vzal, ale místo   olaru jsem   rodavači hodil na pult knoflík. Naštvalo ho to a vrhl se na mě. Do rvačky se připojili i další prodavači, převážně   ernoši, a také kolemjdoucí   anamci. Bitka se rozšiřovala dál do města a   ístní začali napadat další   meričany a nakonec i rabovat obchody, které měly   merické majitele. Nakonec zasáhla   olicie. Kvůli čtvrtce melounu zahynulo 15   meričanů a 2   anamci. Mnoho lidí bylo zraněno. To ale nebyl konec. Můj opilecký nákup melounu přerostl v mezinárodní konflikt mezi USA a Panamou.

Slova souzvučná (homonyma)

na státní hranici

role papíru
žínka na mytí
jedno objetí náměstí
upálen na hranici

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

ryz_ stříbro

íý

Číslovky: druhy

násobná neurčitádruhová určitátři sta
paterymnohozákladní určitá
jedenkrátněkolikanásobnéhodesátý
násobná určitázákladní neurčitářadová určitá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kontaktujte sekretářku ředitele paní Malínkovou.

V pavoučí síti: slovní druhy

Nemyslím si, že je dnešní mládež zkažená.

Přídavné jménoSpojkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B   l konec školního roku. V   učování už nikoho nebav   lo a b   lo v   dno, že paní učitelky v   hlíží prázdniny s větší netrpěl   vostí než žáci. Ab   si všichni ukrátili zb   vající čas ve škole, v   mysleli, že v   razí na někol   kadenní v   let na kánoích na řeku Vltavu a dob   dou společně Český Krumlov. V   pluli z V   ššího Brodu. Voda v řece krásně pl   nula a mezi vlnkami se bl   štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl   vala a vůbec nepom   slela na to, že by ta id   lka mohla pom   nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp   tit v slunečním sv   tu a žáci začali trop   t pov   k. Tábořiště, kde měli b   vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm   chali tedy odvahu, kterou pohřb   lo v   děšení z bl   žící se hroz   vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s   lný v   tr…

Vyjmenovaná slova: mix

zm_lená neplatí

íý

Simpsonovi

Bart zapnul motorimitátor.

PodmětPřísudekPředmět

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podtácekplavidlospirálykřížalydrezíny

Podstatná jména: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
čarodějnicebáseňpovinnost

Sport

Ve dvaceti letech se začal tenisem živit jako   .

Na rozcvičení hráčů dohlížel   trenéra.

I tak byl mnohý český fotbalový   napjatý, jak zápas dopadne.

Pohybové problémy pomáhá týmu řešit zkušený   .

asistentfyzioterapeutprofesionálfanoušek

Velká písmena: lidé, jména

Karel IV. _ličný

Ss

Různé výskyty I/Y

Závodnice

Automobilov   závodníci b   vají často muži. Avšak Česká republ   ka měla v tomto sportovním odvětv   i jednu v   znamnou ženu. V roce 1900 se narodila zámečnickému mistrov   Alžběta Posp   šilová. V mládí se věnovala stud   u jaz   ků a v   jela na stáž do Franc   e. Jejím snem bylo v   cestovat přes Španělsko do Afr   ky a dále do As   e na ind   cký poloostrov. Kvůl   problémům s v   zem to však nev   šlo. Vdala se za Čeňka Junka a změnila si nejen příjmení, ale i jméno – byla z ní El   ška Junková. Manželům se zalíb   l automobilov   sport. Koup   li si závodní vůz Bugatti a v   hrávali s ním jeden závod za druhým. El   ška zv   tězila na mnoha tratích Evrop   . Na nejtěžším závodě světa na S   cílii (108 k   lometrů s přev   šením v   ce než 1000 metrů a s mnoha zatáčkam   ) dojela pátá. Dodnes se po ní naz   vají ul   ce v Praze a Olomouci a její jméno nese i Grand Prix ve Zl   ně a u Nového B   džova.

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel   ický učeň. Všichni bra   ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla   ého kamene, protože byli ze zásady pohosti   í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová   ím kame   ých strusek a s pěstováním vi   é révy. A to nikoli z povi   osti! Jen občas, když slu   é dny vystřídala mrač   á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla   ovým mistrům klade   o za vi   u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol   ostmi vi   í, Hubert jistojistě vi   en nebyl.

Předložky s/z

přijet _ města

zs

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Valašské _eziříčíČeské _udejovice_ěsto ZlínKamenice _ad Lipou

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

V nikom to nevzbuzuje údiv.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní n/nn

Evi_o dítě

nnn

Harry Potter: větné členy

Vznášela se vedle nich neslyšně jako duch.

DoplněkPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPu místaPu způsobu

Určování kořene

vyčíslit

Kořen

Vyjmenovaná slova po S

nas_pala sůl do slánky

yi

Přívlastek shodný a neshodný

Sheldon si přál titanovou odstředivku na izolaci radioaktivních izotopů.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování slovních druhů

Chceš studovat latinský jazyk?

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSloveso

Sport

biatlonběh na lyžích a střelbakombinovaná atletická disciplína
desetibojmaratonsprint
plavání, jízda na kole a běhvytvalostní běhpeloton
skupina cyklistůběh na krátkou vzdálenosttriatlon

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
pásmosluncejevištěnáměstí

Slova souznačná (synonyma)

správnýurčitýkorektní
prázdnýkonkrétníhrubý
nevinnýpříkrýstrmý
drsnýnevyplněnýbezúhonný

Přejatá slova: souhlásky

entu_iasmus

zs

Větné členy obecně

Naše malá odvážná škola vás překvapí.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Uvidíš, co zví_.

šž

Přívlastek shodný

Na pavlač se přiřítil i naštvaný soused.

Přívlastek shodný

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v   indřichově   radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na   ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme:   tudénka,   uchdol   ad   drou,   ranice   a   oravě, Přerov, Olomouc,   ábřeh   a   oravě. Ještě než dojíždíme do   ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v   indřichově   radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do   radce   rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice –   osice   ad   abem, Čeperka a konečně   radec   rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Skloňování číslovky dva

Uvázala kytici se liliemi a třemi karafiáty.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Harry Potter: slovní druhy

Kam to brejlíš?“ zajímal se Stan.

ČásticePodstatné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Určování příslovcí

Jo... jdu.

Příslovce

Čárky v souvětí: speciální případy

Pošlu ti to do zítřka, respektive se o to pokusím už dnes.

Přísloví

Ten, kdo miluje, se neptá, co má udělat, udělá všechno. (maďarské)

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal   cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal   cím papírem, připomínal j   nemotorného štěkaj   cího psa Rafana, hraj   cího si s hadrov   m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep   cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř   hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl   si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot   cí komise. Ale vždyť je Jindra říd   cí pracovník! I když pro samotné ř   zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní   bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has   cí přístroj,“ obrátil se na n   . Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal   m za tebe.“

Určování přídavných jmen

Považuji jasnovidectví za naprostou ztrátu času.

Přídavné jméno

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ídliště Barrandov

Ss

Určování podstatných jmen

Jedna vlaštovka jaro nedělá.

Podstatné jméno

Určování pádů ve větách

Posílám recept na zmrzlinu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád6. pád
celerlidína javoru

Skloňování číslovek

Dnes je (28.) února.

Vyjmenovaná slova po P

p_kantní

yi

Lidé

mechaniklaikučitel
kantorléčící se člověkneodborník
opravářpediatrdětský lékař
bojovníkgladiátorpacient

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM