Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Indicie barvy

fialovánacismusčernáskalice
bíláhnědásmrtametyst
šedáoranžováčervenáláska
poštovní schránkaSněhurkamodráeminence

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Určování pádů ve větách

S činkami buď opatrný.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Význam cizích slov

sjednocení, začleněníexkluzivnínestranný, neurčitý
pomyslnýdéjà vuexcerptum
integraceimaginárnípocit již prožitého/viděného
neutrálnívýpisekvýjimečný

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPříčestí trpnéPřechodník
býtpodmíněnapočítatupředenopolknuv

V pavoučí síti: slovní druhy

Prudce odbočil z tržnice.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Psaní n/nn

jme_ý seznam

nnn

Druhy vedlejších vět souhrnně

Viděli jsme, jak rozbili okno, ale nežalovali jsme na ně.

Věta hlavníVV doplňkováVV předmětná

Koncovky mi/my/ma

dítě tleskalo ručičkam_

ia

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Stromy, listnaté či jehličnaté, tvoří plíce planety.

Určování předpony

sklíčená

Předpona

Určování slovních druhů

Kopec se táhl do nebeských výšin.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPředložkaZájmeno

Skloňování číslovky dva

Zamilovala se do kluků současně.

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop_ři hráli s tap_ry na schovávanou. P_kola byla u p_chlavého bodláku. Tap_ři si nakoupili p_tle s p_skem, za které se odcup_tali schovat. Znají totiž přírodop_s a ví, že netop_ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p_štivého tichého p_skání. Kap_tán netop_řího týmu ale není žádný p_tomec a tak se ještě před začátkem hry dovtíp_l, že jejich slepoty budou chtít p_šní tap_ři využít. Napsal tedy p_lně na pap_r dopis prodejcům p_sku, jestli by tap_rům neprodali p_tle s nějakou polní trávou či p_rem, přes nějž netop_ří p_skot narozdíl od p_sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op_lý sudokop_tník sežral p_kolu.

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Měkké a tvrdé souhlásky

poch_boval

iy

Přejatá slova: souhlásky

agno_tik

sz

Určování sloves

Hloupý Honza omylem snědl zlatou rybičku.

Sloveso

Čárky v souvětí: speciální případy

Prostřední ze sourozenců, osmiletý Toník, trpí vývojovou poruchou.

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V_že malého m_sta odrážejí polední slunce a její pom_nkové oči se tiše sm_jí. Z okna v druhém patře hledíme op_t sm_rem k tmav_ zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m_. „Ještě ne, ještě jedno ob_tí,“ zní má odpov_ď. Sv_t se chv_je. Nechováme se rozum_, a proto nesp_cháme. Když pak konečně odcházíme, sv_řuje se m_: „Já už nechci zp_t, už dávno sm_řuji jinam.“

Skloňování přídavných jmen

mlad_í bratr

šč

Narnie

Pod dveřmi navál vítr dovnitř studený sníh.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Psaní s/z na začátku slova

_nělka

sz

Spřežky

Sláva zašlých časů

_ se vyčasilo. _ se ale příliš neoteplilo, a _ se letos _ muselo pořád topit. _ dřeva byl nedostatek – _ správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá _ dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že _ to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak _ jako dnes a _ se zastavili na kus řeči i tady, ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu _ tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to _ moudrý muž. _ byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl _.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Ráčkovská _olinaPrachovské _kályKalifornský _áliv_anamský průplavKrálický _něžníknejvětší _eské horyhora Malý _išák

Vyjmenovaná slova po S

s_sel

iy

Vyjmenovaná slova po B

hřeb_k

ýí

Psaní s/z na začátku slova

sz
_cvrkl seokamžitě _rudl_mokla_mražené jahody_týská se jí

Předpona vy-

vyvi
v_hlídkav_dětv_kýřv_květv_luka

Různé výskyty I/Y

Mrštíkovi v Divákách

Otec bratří Mrštíků zajistil všem sv_m s_nům kvalitní vzdělání. Zatímco Vilém navštěvoval g_mnázium, Alois přestoupil z nižš_ reálky na učitelský ústav, což mu nakonec v_neslo zaměstnání s defin_tivou. V roce 1901 se Alois oženil s Marií Bezděkovou z Kob_lí. Tou dobou b_dlel v moravských Divákách, kde si koup_l dům se včel_nem i jeho bratr. Brz_ zde sourozenc_ založil_ knihovnu a počínaje rokem 1893 se sem sjížděl_ četní umělc_ z celé Morav_, čímž se Diváky stal_ v_znamným centrem kultury. Vrcholem společné tvorb_ obou sp_sovatelů bylo nepoch_bně realist_cké drama Mar_ša, ačkol_ i sb_rka pov_dek Balvínkov_ ženy má dodnes své kouzlo.

Oznamovací, tázací, přací

Kde bydlíš?

OznamovacíTázacíPřací

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_rezident ČR_rezident USA_ancelář prezidenta republiky_ejvyšší soud ČR_udá armáda

Skloňování podstatných jmen

léky proti astm_

atua

Psaní s/z na začátku slova

_trnout

sz

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Určování podstatných jmen

Pak začal tiše prozpěvovat pomalým jazykem.

Podstatné jméno

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
pro dárkyhradekolegoustádem

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Význam cizích slov: slovesa

vstřebávatevaluovatnegovatnapravit, uvést do původní podoby
pozměňovat, upravovatobnovovat, oživovatmodifikovatreagovat
regenerovatreponovatodpovídat na popud, zpětně působitabsorbovat
etablovatzařídit, zavéstodmítathodnotit

Velká písmena: lidé, jména

fotka Leonarda _iCapria

dD

Psaní mě/mně

Cizokrajný výlet

Za okny se set_lo, což v těchto ze_pisných šířkách nebylo nic nezvyklého. Večerní chládek ale způsobil, že jsem se cítil příje_ji. Byl to první výlet mojí třídy do ta_jších končin pryč od civilizace, _st a _kkých peřin a _ se popravdě ulevilo, že si nikdo nestěžoval, ani se netvářil pot_šile. Nesnáz ale přišla na můj vkus neú_rně rychle a za_stnala _ na celou noc. Student Hovorka se po _ začal shánět. Snědl prý nějakou _kkou bobuli, snad pot_chuť, a bylo mu zle.

Psaní n/nn

záko_ý zástupce

nnn

Velká písmena: instituce, organizace

_omov pokojného stáří Kamenná

Dd

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

K narozeninám dostal štěňátko, je_ si vysnil.

ž

Čárky v souvětí: speciální případy

Nechoď, Pavle, k tomuto lékaři.

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Harry Potter: slovní druhy

Papušík se rozštěbetal ještě rozčileněji než předtím.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Hornomoravský _val

úÚ

Vyjmenovaná slova po B

b_skup

yi

Měkké a tvrdé souhlásky

tr_skový motor

yi

Jak se správně jmenují?

LetohradBratislavaKarlovy VaryKrúplněk
PřerovOtrokoviceBerlínDejlín
NevolníkoviceSestrozmaraŽilinaUmřelina
SporhrobJarozámekKrnovKarhony Tání

Harry Potter: slovní druhy

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

ZájmenoPodstatné jménoPředložkaSlovesoPřídavné jménoPříslovce

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradPředseda
dělníknosníkrikša

Určování slovních druhů

Když tam přijely, pobavily celou ambulanci.

SpojkaSlovesoPříslovcePodstatné jménoPřídavné jméno

Určování zájmen

Šíříte mezi nimi, že se vrátil?

Zájmeno

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
hřebecduchstojansloupřekavačice

Slovesný vzor

UmřeZačneSází
utřítsejmoutpřednášet

Velká písmena: národy, skupiny osob

brněnské _ymnastky

gG

Vyjmenovaná slova po L

spol_kat

iy

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

lýkové provaz_

iy

Druhy vedlejších vět souhrnně

Zdálo se mi, že za tou svárlivou činorodostí je vyčerpaná osoba, která hledá cestu ven.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Psaní mě/mně ve slově

udělal to nevědom_

ě

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Přednáška byla zajímavá, ač zdlouhavá.

Rychlé šípy

Prchající Rychlé šípy padly Vontům přímo do rukou.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPu místaPu způsobuPu míry

Čárky v souvětí souřadném

Prošel les křížem krážem, ale nic nenašel.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

království

Kořen

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Význam cizích slov: podstatná jména

fúzexenofobiesekularizace
uskutečněnístimulsloučení
veřejné shromáždění/schůzeimplementacemítink
zesvětštěnípodnětnedůvěra/odpor ke všemu cizímu

Čárky v souvětí souřadném

Rád by jí to vysvětlil, ale upřímně nevěděl jak.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
medvědslevasídlopodhoubí

Harry Potter: větné členy

Harry jede do Bradavic.

PodmětPřísudekPu místa

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Víme, co jsme ztratili.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Málem to nestihl, protože vzápětí se strhla pořádná mela.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled_ímu. Cizopas_é houby napadly oddenky vi_é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída_ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově_é ohrádky okolo vi_ic. Telefo_í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de_í, ba měsíč_í ztráty na úrodě. Takováto přemrště_á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře_í. Bra_é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta_é právo. Jen přechod_ě, samozřejmě. Ra_ímu pochodu nejodváž_ějších a nejvzpur_ějších obyvatel na sti_é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel_ého bratrstva, však ani pluky milicio_ářů zabránit nedokázaly.

Předmět (větný člen)

k vám běží spider-vepř.

Předmět

Citáty

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. (A. Einstein)

Vyjmenovaná slova po P

motorová p_la

yi

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf však stál opřen o hůl.

PředložkaSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Předmět (větný člen)

Bart zachránil kariéru Šášovi.

Předmět

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
s málemčtverytrojímnohokrát

Přívlastek shodný a neshodný

Tiší Vontové vypadali hrozivě.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Shoda přísudku s podmětem

Dny plynul_ jeden za druhým.

yi

Psaní s/z na začátku slova

zkomplikovat _ituaci

sz

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánStrojPředseda
pesklíčhouslista

Určování podstatných jmen

Ta díra byla hluboká.

Podstatné jméno

Slova zastaralá (archaismy)

ředitelstvíbydlodirekce
hostinec mimo obecpimprlebol
čočovicekocandaživobytí
žalčočkaloutka

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil_ muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav_ svůdce nasadil šelm_ úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol_ kůže. Svým způsobem to byl poctiv_ člověk, navíc znal_ ciz_ch jazyků, který dokázal neznám_m lidem vykouzlit mil_ úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl_ život. Někteř_ o něm tvrdili, že je maminč_n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv_ pocit, že je celé tohle seznamování strašliv_ omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel_, že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm_ pohled na první z dam a už se cítil jako toulav_ pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz_ a osl_m skokem se hnal ke dveřím.

Harry Potter: větné členy

Klofan bude popraven v pátek.

PodmětPřísudekPu časuPředmět

Zkratky

5. pádem _ voláme

mn. č.m. č.

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Vinnetou

Sam Hawkins a jeho přátelé je chtějí tajně osvobodit.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Příslovečné určení

Za nimi visely na věšácích kabáty.

Pu místa

Skloňování podstatných jmen

dort z kiw_

iiho

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ilatelisté neboli sběratelé známek

fF

Měkké a tvrdé souhlásky

vid_na zisku

yi

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Poměry mezi hlavními větami

Za prvé si to dobře rozmysli, za druhé dej všem vědět.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Vyjmenovaná slova po M

zm_lil jsem se

ýí

Čárky v souvětí s více větami

Přistěhoval se z cizí země a novou řeč se teprve učil, ale do třídního kolektivu naštěstí hned zapadnul.

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Příslovečné určení

Při soutěži v hláskování Líza vdechla slinu.

Pu času

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Vyjmenovaná slova po L

l_žina

iy

Slovesný vzor

KryjeKupujeProsí
sítriskovatslíbit

Velká písmena: mix lidé, čas

Dech historie

Když člověk prochází _ražskými ulicemi, přímo na něj dýchá historie. Od dob Přemysla _ráče se tu však leccos změnilo. Především za Karla _tvrtého se z Prahy stalo hlavní město Svaté _íše _ímské, což si člověk nejlépe připomene na _arlově _ostě. Doba soumraku _absburků se zase promítá do chůze po _metanově _ábřeží, kde stojí _árodní _ivadlo, a odraz tehdejší _růmyslové revoluce se projevuje v okolí _ařížské _lice, která se honosí architekturou ve stylu _ecese. Šlo mimochodem o období, v němž bylo k Praze připojeno množství nových čtvrtí, např. _rálovské _inohrady. Dobu spíše smutnou, poznamenanou násilnými střety, upomíná _ovoměstská radnice, jedno z dějišť _ražského povstání z roku 1945, či _árodní _řída, kde vrcholila _ametová revoluce.

Harry Potter: slovní druhy

Angelina si povzdechla.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Určování zájmen

Byl těžký a nohy se mu podlamovaly.

Zájmeno

Podstatná jména: vzory středního rodu

KuřeMořeMěsto
koštěpoleprádlo

Velká písmena: dny, období, události

_ůlnoc

pP

Vyjmenovaná slova po V

sedával na v_hlídce do údolí

iy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Okna zdobily červené, růžové a žluté růže.

Skloňování zájmena jenž

Mláďata, s si hrával, již odrostla.

Určování přídavných jmen

Často byla tráva hodně vysoká.

Přídavné jméno

Simpsonovi

Kvůli své neposlušnosti musel Spasitel absolvovat výcvik u Emily.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýexercise_rozbory-pupPu místa

Stupňování přídavných jmen

Jára Cimrman je (dobrý, 3. stupeň) vědec.

Shoda přísudku s podmětem

Peníze, abyste věděli, dorazil_ včas.

iy

Slova souznačná (synonyma)

otáletváhatkudla
pohovkapodstatné jménoléta
zavařeninakompotsubstantivum
nůžrokygauč

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

do pá_ku

dt

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Kostelec nad Černými _esyBystřice _od HostýnemNové _ěsto na Moravěměstská _tvrť Bohunice_ladá Boleslav

Teorie velkého třesku

Na festivalu renesance nejde o historickou přesnost.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Jánský _ršek

Vv

Indicie čísla

4slovesoneděleNeptun
285čuníci
zlato613
7biatlonkostkaevangelium

Určování slovních druhů

ČíslovkaSlovesoCitoslovce
málojednoujedenkráthrátprásk

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se _požděním poté, co si _pletl číslo autobusu. Po cestě _mokl a málem ho _razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a _padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy, _trhl se hluk – Petr byl totiž děsně _mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne_mazal tabuli. Když na něj učitel _pustil proud výčitek, nejprve silně _bledl, pak _rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal _cvrkávat. To už nebyl ten _pupný Petr, který se dokázal _kamarádit s každým a který měl _ každého legraci.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
princov_ princeznyMartinov_ kamarádiMichalov_ tučňácividím Karlov_ bratrydej to Filipov_

Určování sloves

Včera byl daleko.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po M

úm_slné ublížení

iy

Přísloví

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. (arabské)

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje.

Přívlastek shodný

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Tou dobou Seifert, kterému už cenzura seškrtala řadu básní, publikoval svou Píseň o Viktorce.

Přesmyčky

pravidelnostTuniskoinkoustodporná
houslistanálepkabohatýospravedlnit
ohýbatprodánoblechasouhlasit
albatrosobstaralchlebapálenka

Přejatá slova: samohlásky

Janáčkova akademie m_zických umění

uú

Vyjmenovaná slova po Z

poz_nkovaný plech

yi

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
paletakouleulicemincevěc

Psaní n/nn

nnn
promě_apromě_ávyměně_ývýmě_ý obchodsmě_árna

Druhy vedlejších vět souhrnně

Přidal si, i když už vlastně neměl hlad.

Věta hlavníVV předmětnáexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpuucel

Určování sloves

Pták Ohnivák omylem zapálil dřevěnou stodolu, čehož mu bylo velice líto.

Sloveso

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
Amerikachvílecibulepostel

Indicie zvířata

pávzpátečníkLinuxkoráb
rakvelbloudtchořmoudrost
tučňáksovasmradpýcha
pannažralokorelbota

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf ho polaskal.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Psaní bě/bje

významný ob_vitel

ěje

Určování přídavných jmen

Následovali ho jako stěží viditelný šedý stín před sebou.

Přídavné jméno

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Vysvětlil mi celou problematiku v kos_e.

ctc

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

pluli po _rinoku

oO

Teorie velkého třesku

Svatba ve Vegas je falešná.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Význam cizích slov: přídavná jména

přesný, založený na přesnostinadbytečnýkonspiračníspolečenský, týkající se společnosti
distingovanýirelevantníexaktnísociální
utajený, spikleneckýredundantníneurčitýelementární
uhlazený, ušlechtilýzákladní, jednoduchývágníbezvýznamný, vedlejší

Spřežky

zamávat _

narozloučenouna rozloučenou

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá_ se protrhla a lidé _bíhali _ ko_ce dolů. I malé ža_ky se lekly a skákaly pryč do be_pečí. _hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po_tavit ze_,“ hřímal sou_ce Milota. „Pozdě bycha honi_,“ prohodil radní Rudol_. „Musíme prové_t evakuaci,“ mínil starosta. „_do má vů_, a_ ho rychle přistaví, jde o _teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nejsladší

PředponaKořenPříponaKoncovka

Narnie

Zuzana si profesora velmi pozorně prohlédla.

Pu způsobuPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPu místaPřísudekPředmětPu míryPodmět

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

osl_ uši

ýí

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Velká písmena: dny, období, události

_onference ministrů zahraničí

kK

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zvoní na přestávkupopohánísekápředčítá

Skloňování číslovek

Své (100.) narozeniny oslavila v domově důchodců.

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád6. pád
mušliklokanelokálech

Simpsonovi

k vám běží spider-vepř.

Pu časuPodmětPřísudekPředmět

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
dorazístrouhatodvysílatvyhřebelcovat

Shoda přísudku s podmětem

Nezachoval_ se k sobě hezky, i když jsou bratři.

yi

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Na _rádku

hH

Stupňování příslovcí

Musíš ty sazenice sázet (hustě, 2. stupeň) vedle sebe.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
zdevícemíňčástečněomylem

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_altská konference_ostupimská konference_elká francouzská revoluce_větnová revoluce

Skloňování podstatných jmen

Na všech (břeh) potoků už vyrazil podběl.

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz_novou stanici se připlaz_l z daleké ciz_ny hroz_vý hroznýš a uvelebil se mez_ hadicemi. Mez_tím také přijela limuz_na s braz_lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz_čná muz_ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz_tní mez_státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez_vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz_t právě toho hroznýše a vraz_t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz_k a místo aby benz_n načepoval, brz_ ho vypil. Pak se v klidu odplaz_l k opodál zaparkovanému voz_dlu, vyplivl z_skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z_štného chovatele tučný kamz_čí steak.

Délka samohlásek: u/ú/ů

na stromech z_stalo listí

ůú

Psaní š/č, š/ž

nejzaz_í kontinent

čš

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M_chal se chtěl stát m_lionářem. Byl m_strem v m_stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm_šlené m_ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m_lou stařenku ale svým příběhem pom_lil. Řekl jí, že když udělá vým_k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom_la si nohu. M_chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm_sly.

Vinnetou

Ostatní zeměměřiči odjíždějí zítra.

Přívlastek shodnýPu časuPodmětPřísudek

Čárky v souvětí podřadném

Kam se podívám, tam je nepořádek.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

zasloužená vítězstv_

íý

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

prudké záplav_

yi

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Vstal pomalu, neohrabaně, s pocitem zoufalství.

Velká písmena: státy, oblasti

Mongolové opanovali celou _třední Asii.

sS

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce času
někdeodpolednenadosmrti

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ižní Súdán_ápadní Čechy_everní Karolina_ýchodní Evropa_ižní Amerika

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_ředsálívelký sál _udolfina_rcadlový sál_ytířský sál

Vyjmenovaná slova po S

s_fon

iy

Čapek: Dášeňka

Dášeňka už není bezmocný uzlíček s třesoucím se ocáskem, nýbrž náramně samostatný, chlupatý a všetečný, zubatý a neposedný, žravý a ničivý tvor.

Přísloví

Když mluvíš, tvá slova by měla být lepší než tvé mlčení. (arabské)

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

mě_čí pečivo

kkk

Vyjmenovaná slova po V

má velké v_daje

ýí

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
budete čekatnesmějímažepečubereš

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Vyjmenovaná slova po B

b_telný

iy

Skloňování přídavných jmen

Pozoroval ho (modrý) očima.

Podstatná jména: pády

7. pád, j.kamarádemkorunám
3. pád, mn.volyknize
6. pád, j.knedlíků4. pád, mn.
2. pád, mn.1. pád, mn.husiti

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

nový včel_ produkt

íý

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

sup_ jsou mrchožrouti

iy

Určování příslovcí

Pod studeným měsícem jeli dál stejně rychle.

Příslovce

Zkratky

Byl tam i _ Zeman.

Mjrmjr.

Podmět a přísudek

Všechny účtenky byly zapsané do Účtenkovky.

PodmětPřísudek

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

na zahrá_ce

td

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Díval se na něj, jako by viděl přízrak.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Předložky s/z

Robinson _ Pátkem

sz

Délka samohlásek: i/í

výj_mka z pravidla

ií

Určování slovních druhů

královskýpanovatjeho
Podstatné jm.ČíslovkyZájmena
PředložkySlovesak
Přídavné jm.princeznatřetí

Koncovky ovi/ovy

Pronásledování bledé tváře

Michalov_ nápady měly vždycky něco do sebe. Nikdy nepotřeboval k tomu, aby něco vymyslel, učitelov_ rady. Jednou se takhle Michalov_ vylíhlo v hlavě, že bychom mohli uspořádat pronásledování bledé tváře tak, jak to četl ve Vinnetouov_. Bratři Markov_ a sestry Jarošov_ nadšeně zakývali hlavou, jen Matějov_ se udělala vráska na čele. „Kde ale tu bledou tvář vezmeme?“ obrátil se k Michalov_. „Postavíme si chýši hned vedle školy, jak bydlí Hovorkov_, a kdo se na našem území objeví první, bude naší bledou tváří,“ řekl klidně Michal. Jako první se na indiánském území objevili pán a paní Hovorkov_. Ještě ani nestihli být pronásledováni a už pro Michalov_ plány neměli pochopení. Jejich psov_ totiž přítomnost dětí vadila a štěkal už dobrou hodinu jako pominutý. Hovorkov_ si na pomoc zavolali také Matějov_ rodiče a manžele Jarošov_. Jen Michalov_ rodiče chyběli. Děti pak musely domů a víckrát si u Hovorků na indiány nehrály.

Velká písmena: budovy, stavby

na _arlově mostě

Kk

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_idovcistarozákonní _ůh_mbudsman_rňák_usita

Koncovky podstatných jmen: střední rod

držet rukojm_

íý

Číslovky a mezery

_ problém

stý padesátýstýpadesátý

Zájmena: druhy

UkazovacíNeurčitá
samikterýsiněkterými

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
sečouvypratusušitzazvonitochutnat

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _ke _daroval _ to

Slova protikladná (antonyma)

účelnýnahodilýmokrý
odejítkřivýrovný
starýotázkanový
přijítodpověďsuchý

Vyjmenovaná slova po V

v_sutá lanovka

iy

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
slunéčkopivohřištězdraví

Určování zájmen

Harry se zarazil v půli věty.

Zájmeno

Přejatá slova: souhlásky

emul_e

sz

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

(Znojmo) hokejisté si udrželi své místo v lize.

Psaní vě/vje

oční v_m

ěje

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

špinavé kastrol_

iy

Koncovky podstatných jmen

Rozpadlá stavení

Kostel_ a hřbitov_ Milanov_ připomínaly domov. Vyrostl poblíž Čáslav_, malého města, které se pyšní svými kališnickými kořeny. Ráno se vždycky posadil na postel_ a pozoroval kos_ a pěnkav_ za oknem. Bydlel s rodiči v budově opatovické škol_, takže k tabul_ chodil v bačkorách. Tatínek byl řídící. Za katedrou si vždycky sahal do kaps_ pro hodinky a s nasazenými brýlem_ se trochu podobal panu prezidentov_. A za zdm_ nedalekého hřbitova si s místními dětm_ nejednou hráli na doktora nebo pomáhali kostelníkov_ s úklidem. Dnes jsou už krov_ staré škol_ propadlé a dříve upravená zahrádka zarůstá křov_m.

Věta hlavní

Z bytu o patro výš byla slyšet hudba, která se linula z gramofonu.

Věta hlavní

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Mě/mně (zájmeno já)

To m_ řekni...

ě

Vyjmenovaná slova po P

up_r

íý

Přechodníky

si (Podat, přechodník minulý) ruce, rozloučili se a odešli.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

noční blý_kavice

zs

Velká písmena: instituce, organizace

_třední škola

Ss

Různé výskyty I/Y

Dikobrazi

„Pro d_kobrazy je nejdůležitějším měs_cem v roce pros_nec. Tou dobou si totiž připravují b_dlení na zimu. Hloub_ si nory a v_stýlají pelíšky kde čím,“ tvrdil strýc M_ra. „Já jsem to netušil, ale jednou jsem při odpoledním v_šlapu na horu Concaguu naraz_l na dikobraz_ rodinku. Na bodl_nách měli nap_chané kousíčky mechu a v_padali jako pohybl_vé jednohubky obložené okurkam_. Rozhodl jsem se, že je budu sledovat. S očima zapíchnutýma do té p_chlavé rodinky jsem se hlem_ždím tempem vzdaloval od tur_stické stezky. Najednou jsem ztratil půdu pod nohama a propadl se do země. Ucít_l jsem píchnutí provázené prudkou bolestí. Spadl jsem totiž do j_né dikobraz_ nory. A tak v_m, jak to v takové noře v_padá a jak to bol_, když vám d_kobrazí bodl_ny tahají ze zadnice.“

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
vodstvomoukapísekústadějiny

Určování příslovcí

Červíček se tvářil nervózně.

Příslovce

Nářečí: brněnský hantec

dítěšméčkohoknalupeň
svišťlísteknohypostel
čapybékaťBrněnská přehradapodraz, finta
Prýglzpívatbetlapráce

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

zvedněte kotv_

yi

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v_le paní Olív_e panovala v_heň. V_šňořená paní domácí v_tápěla celý dům v_zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v_ditělně sv_tilo slunce. Na v_soké teploty už si zv_kla. Ani pro ostatní ve V_nohradské ulici to nebyla žádná v_ložená nov_nka, že jejich v_razná sousedka je polov_ční blázen. Všichni v_ceméně věděli, že paní Oliv_e v_děla jednou v telev_zi interv_ew s krásným v_pracovaným plavčíkem, který v_právěl, že prav_delně pomáhá topícím. A tak paní Olív_e topila a topila a v_hlížela svého v_voleného plavčíka, muže sv_ch snů.

Určování slovních druhů

PříslovceSpojkypřes
patnáctáCitoslovcezdali
bácČíslovkyZájmena
Předložkytyhleminule

Podmět a přísudek

Texty jsou doplněny obrázky.

PodmětPřísudek

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázací
našemujakéhočích

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
prali jsme serozsvítilztmavl byneupletli bysteskliďte

Pán prstenů: slovní druhy

Je to pro jen vzpomínka.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ndián

iI

Přísloví

Když se kácí les, tak lítají třísky.

Koncovky ovi/ovy

Lukášov_ kočky

yi

Podstatná jména: vzory mix

vzor mořevzor kostvzor soudce
obrsoudcevzor žena
lenostrukapočítadlo
vzor pánbojištěvzor město

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Předložky s/z

záznam _ koncertu

zs

Indicie ovoce, zelenina

námořníkova sílaořechpředmět slupnutíPopelčin trumf
trojice plovoucí na hladiněšpenátcibulemaliny
spouštěč brekutřetí do partycitrónfík
film na sněhuEviny bikinykřenkokos

Psaní n/nn

bezbra_ý

nnn

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Viděl, jak rarach tančí ve vzduchu.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Nebylo ji potřeba dešifrovat.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čapek: Jak se co dělá

V sedm třicet přijde s novým článkem zahraniční politik, hospodář, sociální referent, senátní zpravodaj a šporťák, a že prý to jsou krajně důležité aktuality a že by to byla katastrofa, kdybychom to zítra neměli.

Velká písmena: budovy, stavby

dům U Dvou _lunců

Ss

Určování souhlásek a samohlásek

děj

SouhláskaSamohláska

Velká písmena: lidé, jména

Plinius _ladší

mM

Předmět (větný člen)

Petr přidržel dřevěné dveře.

Předmět

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb_něk b_l mladý b_k z Kob_lis. Bohužel měl neb_valý problém. Netušil, jestli je b_ložravec nebo masožravec. I pob_hal ledab_le po loukách v okolí Přib_slavi, kolem starob_lého hřb_tova i vyb_dleného b_ografu a sháněl někoho způsob_lého, kdo by mu jeho problém hb_tě vyřešil. Po cestě mezi ob_lím drandil na b_cyklu b_valý rab_n. Zb_něk mu vyložil svůj neob_čejný problém. Rab_novi se mladý b_k zalíb_l, i vzal ho do b_telného b_stra, kde jim nab_dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb_rat. Pak rab_n objednal krab_ci celeru, petržele a b_lého jogurtu. Zb_něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb_lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b_ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b_lé, tudíž jsi b_tostný b_ložravec.“

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za zahradní bříz_

yi

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
sobolkrokodýlidopravakulečníklid

Spřežky

Zúčastnili se i _.

přespolnípřes polní

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K Lesnímu _ivadlu

dD

Určování slovních druhů

Sousedův pes kousl.

Přídavné jménoPodstatné jménoZájmenoSloveso

Čárky v souvětí s více větami

Ráno jsem zjistil, že v řece je hodně vody a že již zaplavila sklep.

Harry Potter: větné členy

Zrcadlo nad krbovou římsou v kuchyni se na něj rozkřiklo.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Dělení slov na slabiky

stařenka

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Přejatá slova: samohlásky

f_rie

úu

Velká písmena: státy, oblasti

Zelený _ys

mM

Čárky v souvětí podřadném

Můžeš odejít od stolu, až když všechno dojíš.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

odkládací

PředponaKořenPříponaKoncovka

Příslovečné určení

Rajeshe překvapivě neunesli Avengers.

Pu způsobu

Určování kořene

kop

Kořen

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Jestli by se na nějakou svatbu dostal, už to bylo veliké nedorozumění.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_arel Veliký_áčelník_rincezna Diana_ozkomor_ásník Pablo Neruda

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

aby_ vstali

jsmechom

Psaní mě/mně ve slově

rozum_jší

ě

Určování pádů ve větách

Rozemlela zrnka kávy.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.Sloveso
chirurghorolezeclatinskévšimnout

Určování příslovcí

Uvnitř se zvedají střechy domů a uprostřed stojí palác.

Příslovce

V pavoučí síti: slovní druhy

Tohle nebyl vůbec dobrý začátek.

Přídavné jménoČásticeZájmenoPodstatné jménoSloveso

Přívlastek shodný a neshodný

Přes veškerý odpor je Vontové nemilosrdně vlekli do opuštěné stáje.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování podstatných jmen

Během čarodějovy řeči běžel veliký kůň rychle do kopce směrem k nim.

Podstatné jméno

Podmět a přísudek

Zákaz používání mobilů během školního vyučování úspěšně prosadili ve Francii.

PřísudekPodmět

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceSpojky
hostdobřeteplejidílem-dílemvelmi

Vyjmenovaná slova po Z

nez_štné jednání

yi

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
baví se (dobře)vymysleli sivyhni sepopletli bychombyl poškrábánbylo rozhodnuto

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
přib_lo jedno kotěvyb_l celé stádozkušeně odb_l míčneb_l mocinedob_l trh

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Délka samohlásek: u/ú/ů

p_jč mi tužku

uů

Velká písmena: budovy, stavby

_rezidenstský salonek

Pp

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Velká písmena: lidé, jména

Zde je _inistr dopravy Bendl.

Mm

Určování přídavných jmen

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

Přídavné jméno

Určování kořene

městí

Kořen

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM