Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel_ický učeň. Všichni bra_ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla_ého kamene, protože byli ze zásady pohosti_í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová_ím kame_ých strusek a s pěstováním vi_é révy. A to nikoli z povi_osti! Jen občas, když slu_é dny vystřídala mrač_á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla_ovým mistrům klade_o za vi_u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol_ostmi vi_í, Hubert jistojistě vi_en nebyl.

Předmět (větný člen)

Tangua postavil všechny Apače k mučednickým kůlům.

Předmět

Podstatná jména: pády

7. pád, j.rukama4. pád, j.
rýčemmléko7. pád, mn.
potkanech1. pád, mn.psi
chlapců6. pád, mn.2. pád, mn.

Podmět a přísudek

Následkem deštivého počasí v uplynulých dnech byly lokální záplavy.

PřísudekPodmět

Přísloví

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Indicie zvířata

kloboukliškakrálmyš
počítačlevKarkulkaFrancie
malárievlkkomárkohout
zebrakrálíkpřechodlstivost

Podmět a přísudek

Linka se musí také utřít utěrkou.

PodmětPřísudek

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Valašské _eziříčíČeské _udejovice_ěsto ZlínKamenice _ad Lipou

Určování příslovcí

Výtah namáhavě kodrcal vzhůru.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po Z

Sez_movo Ústí

yi

Velká písmena: budovy, stavby

_ytířský sál Valdštejnského paláce

Rr

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
býkzánětpíle

Určování předpony

přehrada

Předpona

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
ulicemrkevpověstvěrnost

Vyjmenovaná slova po B

ob_vatelka

iy

Určování přídavných jmen

Na jejich západních svazích se tráva bělala jako pod závějí sněhu.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po M

Myšlenky mloka

Mlok měl m_lné m_šlenky, že m_ši pijí ze sklenky. Hlem_žď M_la mu chtěl ten nesm_sl vym_tit z hlavy. A hned se svědomitě pustil do přípravy. M_lý mloku, m_ši navštěvují leda strm_lovskou stoku. M_jí si v ní také packy. Provokují úm_slně racky. Dm_chají totiž prach na břehu. A to je konec příběhu.

Velká písmena: budovy, stavby

_ozhledna Kohout

rR

Spřežky

zúčastnit se _

dvaatřicetkrátdva a třicet krát

Vyjmenovaná slova po S

plamen plynového hořáku s_čel

iy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Do bedny s pokladem rodiče ukryli poukázky na zmrzlinu, dětské šampaňské a skleněné kuličky.

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Koncovky mi/my/ma

Ošetřovatel šel se zebram_ do nového výběhu.

yi

Psaní vě/vje

zav_třit stopu

jeě

Psaní s/z na začátku slova

voda _tékala

sz

Vyjmenovaná slova po L

můstky pro skoky na l_žích

yi

Určování přídavných jmen

Byl těžký a nohy se mu podlamovaly.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po M

nesm_slný

yi

Podmět a přísudek

V záhoně roste plevel.

PřísudekPodmět

Harry Potter: slovní druhy

Ronovi zrudly uši.

SlovesoPodstatné jméno

Velká písmena: národy, skupiny osob

Otec je obyčejný _arpagon, nic jiného.

Hh

Přejatá slova: samohlásky

kuličk_áda

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

ciz_ člověk

ýí

Psaní s/z na začátku slova

_ranění

sz

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Zkratky

doba _

př. Kr.př. kr.

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajepodmíněnachytnuvuložitodpovědětdobýt

Přísloví

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. (eskymácké)

Mě/mně (zájmeno já)

Slib m_, že...

ě

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B_strci blízko b_střiny B_liny b_dlel muž, který se moc rád chlub_l. Celý život se jen snažil, ab_ na někoho zapůsob_l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb_vé, zb_tečné řeči. Proto ho často odb_vali a radili mu, ab_ změnil b_dliště a přestal b_dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b_lo líto. Pohřb_lo to jeho naděje na to, že b_ mohl dob_t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb_l rozumu nebo že zaslíb_l svou duši ďáblu. On b_l přitom ob_čejný člověk a jen chtěl b_t mezi ob_vateli vesnice oblíbený.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Jsem o dva roky (mladý, 2. stupeň) než můj bratr.

Čárky v souvětí: speciální případy

Být, či nebýt?

Shoda přísudku s podmětem

Dveře se automaticky zavíral_.

yi

Určování slovních druhů

PředložkyCitoslovcePříslovce
trojeo
Částicevesele
ČíslovkySpojkyvždyť

Psaní s/z na začátku slova

_pozorovat

zs

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce času
někdeodpolednenadosmrti

Předpona vy-

vyvi
v_hlídkav_dětv_kýřv_květv_luka

Koncovky podstatných jmen: střední rod

mapa s dávnými oppid_

yi

Psaní n/nn

vlně_ý svetr

nnn

Číslovky a mezery

_ výročí

L I V.LIV.

Spřežky

Sláva zašlých časů

_ se vyčasilo. _ se ale příliš neoteplilo, a _ se letos _ muselo pořád topit. _ dřeva byl nedostatek – _ správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá _ dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že _ to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak _ jako dnes a _ se zastavili na kus řeči i tady, ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu _ tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to _ moudrý muž. _ byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl _.

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
zastávka Litomyšl, _ámekÚAN _vonařkazastávka MHD _lavní nádražíostravské _lavní nádraží

Vyjmenovaná slova po V

svůj slib v_plnil

yi

Velká písmena: státy, oblasti

zájmy _ritského impéria

Bb

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
popoběhlčístpléstvyděsitzapískat

Psaní š/č, š/ž

u_ší

žš

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Román, s _ímž slavil úspěch, byl vydán v šesti jazycích.

jn

Skloňování přídavných jmen

(hluchý, 1. pád, množné číslo) starci

Vyjmenovaná slova po V

mísa v_šní

yi

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Máš opravdu hlad, nebo tě jen honí mlsná?

Skloňování podstatných jmen

šilhal o_

kyčima

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl jsem poučenbude hledětbylo rozhodnutobyl prozrazen

Typy vedlejších vět

Když mu pomůžeme, bude moci jít plavat s námi.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpuzpusob

Koncovky podstatných jmen

Panda Vanda

Panda Vanda žila kdesi mezi dvěma velkými prales_ v australské džungl_. Po nocích pořádala zápas_ s opicem_ a ve dnech si házela ananas_ s divokými ps_ dingo. Jednoho dne ale lidé les_ vypálili a Vanda se rozhodla odstěhovat do Evrop_. V novém domově však vypadala, jako by jí ulétly včel_. Slz_ se jí koulely po tváři, když potkala páv_ pyšnící se svými pestrými háv_. Ti jí poradili, aby se setkala s pány Francouz_, Ital_ a Španěl_, že prý ji dovedou do zoologické zahrady. Tam lidé platí peněz_, aby se mohli pokochat cizokrajnými němými tvářem_. A tak panda Vanda prošla branam_ ZOO a zabydlela se ve výběhu mezi rys_ a žirafam_ a těší se na vaši návštěvu.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
výrobcesprávcebramboraslůněpublikum

Teorie velkého třesku

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

PodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoční pondělí

Vv

Vyjmenovaná slova po P

insp_race

iy

Určování slovních druhů

Někdo naboural systém novin a vložil do nich neschválený článek.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPředložkaSpojka

Předložky s/z

nevydržel _ sebou

zese

Vyjmenovaná slova po M

m_nit

ýí

Typy vedlejších vět

Ten křeček byl, jako by ve třídě vybuchla atomovka.

Věta hlavníVv předmětnáVv přísudkováVv doplňková

Vyjmenovaná slova po L

Nenechavá straka

Straka spatřila skl_čko. Bl_štělo se v dáli. Skl_čko na chvil_nku spl_nulo s okolním sněhem. Mrzlo. Straka pro ten skleněný pl_šek nemohla doletět. Najednou uviděla l_že. Nazula si je. Pak došlo ke kol_zi s l_pou. Straka měla kl_ku. Zlomila si jen kl_ční kost, ale pl_šek získala.

Pán prstenů: slovní druhy

Mnoho hodin jeli pláněmi a říčními luhy.

SpojkaČíslovkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ČíslovkaCitoslovce
Amerikapostétroješesterýněkolikrátbim bamhybaj

Koncovky ovi/ovy

mluvil o carov_

iy

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

bronzové slou_ky

pb

Shoda přísudku s podmětem

Křídla vážek a šídel se třepotal_.

ay

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Délka samohlásek: i/í

hodnot_cí komise vybrala nejlepší návrh

ií

Velká písmena: lidé, jména

Apolón zradil _ia.

dD

Příslovečné určení

Ron a Hermiona utíkali za Hagridem.

Pu místa

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz_plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz_vají jez_nky. Mez_tím však uběhlo pár podz_mů a z_m, Smolíček vyrostl a brz_ se jich přestal bát. Když podbíz_vé ženštiny rozraz_ly dveře minule, tak je nez_štně pohostil roz_nkami a bez_nkovým sirupem, pustil muz_ku a všichni se brz_čko dali do tance, prostě bláz_nec. Když jez_nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez_zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz_vé zuby, dez_nfikoval špinavé jaz_ky a postupně je svým voz_dlem odvoz_l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez_nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz_vé úmysly a dostat vás brz_ na miz_nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Velká písmena: budovy, stavby

_aškarní sál Domu kultury

mM

Určování slovních druhů

Markéta nechtíc pokousala Zuzku.

Podstatné jménoSlovesoPříslovce

Rychlé šípy

Tiší Vontové vypadali hrozivě.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPu způsobu

Shoda přísudku s podmětem

Špagety s myší příchutí

Jednou takhle k poledni se pejsek s kočičkou rozhodl_, že si k obědu uvaří špagety a pozvou na hostinu i manžele Kočkopsovy, kteří bydlel_ hned vedle. Běžel_ tedy honem nakoupit všecko, co k tomu potřeboval_. Při vaření na ně z koutů kuchyně pomrkával_ drzé myši a schválně jim práci kazil_. Než se pejsek s kočičkou stihl_ otočit, jednotlivé špagety trčel_ ze zásuvek i z květináčů. A právě tu chvíli si manželé Kočkopsovi vybral_ ke svému příchodu. Když to viděl_, jen na sebe oba pejskové mrkl_ a obě kočičky výhružně na myši zaprskal_. Všichni čtyři se vrhl_ na myši. Nakonec posbíral_ špagety a uvařil_ si k nim dobrou myší omáčku. Pak už se v jejich kuchyni myši nikdy dobrovolně neobjevil_.

Indicie ovoce, zelenina

výbava komunistysponsor sklípkupolicistapomeranč
třešněnepohodlí princeznykoprmrkev
příloha mamutavinná révaptákšvestka
hrášekcelulitidakiwisněhulákův smysl

Spřežky

zmizet _

po anglickupoanglicku

Přejatá slova: souhlásky

tabáková lo_y

bbb

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
předpokládámpřestali jsmenebude bručetzabručel byzabruč

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

výluhy z líp_

yi

Čapek: Jak se co dělá

Konečně propukl kravál, divý, třeskný, sípavý kravál řádné generální zkoušky, kravál, který se podebíral a kvasil od rána, kravál horečný, chvatný, nespravedlivý jako svět a nutný jako bouřka v přírodě, kravál, který naplní všechny přítomné, autora i herce, technický personál i bouřícího režiséra temným, zoufalým vztekem, únavou, znechucením, steskem, touhou být někde venku, pryč z toho zatraceného, neladného divadla.

Slova zastaralá (archaismy)

bankocetlebankovkaběsitibřit
jízdní kolobicyklgeneráljenerál
dlouho trvajícídrahnýzuřithrát na hudební nástroj
kéžhoustibodejostří

Velká písmena: města, části měst, ulice

_loubětín

hH

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Harry Potter

Nevil musí zahnat bubáka.

PodmětPřísudekPředmět

Skloňování číslovek

Státní rozpočet je počítán v (miliarda).

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád6. pád
mrkevnade dveřeslečnách

Určování příslovcí

Hagrid zachmuřeně přikývl.

Příslovce

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

pů_itr piva

lll

Jak se správně jmenují?

krasohledpůlžákrovnošatstejnokroj
klidokrůčekdobycejchkadisajtichošlápek
monokulturastereozábavavelkoobchodhovnocuc
časomírastředoškolákpěknovidobrkšeft

Přejatá slova: samohlásky

arch_vář

íi

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Herci Jean Gabin nebo Vincent Cassel jsou (Paříž) rodáci.

Čapek: Dášeňka

Inu, s dětmi je kříž, to vám dosvědčí vaše maminka.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Masarykova _tvrť

čČ

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
svítá popohání

Vyjmenovaná slova po P

má velké p_sky

iy

Čárky v souvětí s více větami

Její stav se zlepšil, protože dodržovala klid na lůžku a protože brala všechny léky.

Přesmyčky

ulicekostraLucieSparta
salámtroskastrunaláska
slámaSaturnodportrapas
porodpalmalampaskála

Velká písmena: státy, oblasti

_emě větrných mlýnů

Zz

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Přejatá slova: souhlásky

statu_ quo

st

Velká písmena: mix lidé, čas

Tramvaj

Pan _adim _oudelka byl odjakživa velký _adšenec do tramvají. A tak se není čemu divit, že se z něho po _etech studia stal _xpert na tyto dopravní prostředky a občas si sedne i na místo _idiče. Jednou po _oledni jel s linkou číslo 9. Jenomže u zastávky _ieblova se mu porouchalo hlášení. A tak místo zastávky _ügnerova mu tramvaj hlásila _omanovu a všichni _estující byli zmatení. Paní _nženýrka _elikánová jela zrovna k nové _adeřnici, ale správnou zastávku minula. A _kauti _inda s _áchymem, kteří si jeli zahrát minigolf, vystoupili naopak příliš _rzy. Jediným klidným _asažérem zůstal meditující _uddhista _igrís, který přijel do _ech na návštěvu a jezdil celý _ýden z konečné na konečnou, protože ho tramvaje nadchly ještě více, než _dysi _ana _oudelku.

Psaní n/nn

nnn
mar_ostvšestra_ýce_ějšíce_íkde_ík

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov_ štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov_ jednu z princezen drakov_. Králov_ dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov_. Ten dokonce vzal potají svému tatínkov_ koně, zavítal do kovářov_ kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov_ a vydal se do drakov_ sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov_ slíbil. Němečkov_ z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov_ vnučky zase prý viděly pošťákov_ stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov_ dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov_ pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov_ drakov_ a jeho první nov_ letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Měkké a tvrdé souhlásky

ř_kadlo

ýí

Předpona, kořen, přípona, koncovka

lyžařka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Příslovečné určení

Na dvoře hledaly Rychlé šípy mezi Vonty Mirka.

Pu místa

Harry Potter: slovní druhy

Papušík se rozštěbetal ještě rozčileněji než předtím.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ápadní Sahara_třední Asie_třední Evropa_třední Amerika

Určování slovních druhů

SlovesavelkýPřídavné jm.
ZájmenatisícSpojky
Podstatné jm.Číslovkyfuní
tentoaleslon

Skloňování číslovky dva

Násobení i třemi už zvládám.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

nebezpečná ú_kalí

zs

Vyjmenovaná slova po S

závěrečná klas_fikace

yi

Slovesný vzor

BereKryje
řvátbrátlít

Věta hlavní

Z bytu o patro výš byla slyšet hudba, která se linula z gramofonu.

Věta hlavní

Vyjmenovaná slova po V

pov_šil na majora

ýí

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Harry Potter: slovní druhy

Počkej, budeme uvnitř.

SlovesoSpojkaPříslovce

Přísloví

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Narnie

V mrazivém vzduchu vypadal dech jako kouř.

DoplněkPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Čárky v souvětí podřadném

Můžeš odejít od stolu, až když všechno dojíš.

Vyjmenovaná slova po B

b_kovec

ýí

Různé výskyty I/Y

Podařený rozhodčí

Byl čtvrtek, v_znamný den. Náš t_m se zrovna vrátil z Ind_e a měl hrát důležité utkání na domác_ půdě. Hráli jsme proti Baz_liškům Luhačovice. Byl to v_borný tým, ale m_ jsme se nebáli. Jsme s_lný tým. Zápas začal. Rozhodčí p_skal jako pap_ňák a pos_lal nás neustále na střídačku nebo na trestnou lav_ci. Bazil_šků si vůbec nevšímal. To mě v_táčelo. Obeznám_l jsem s tím telefon_cky několik sv_ch přátel a společně jsme zjistili, že je rozhodčí b_valým trenérem Baz_lišků. Tak jsme se rozhodli, že jim tu přes_lu pěkně osladíme…

Určování zájmen

Pokud mluvíš pravdu, pak o tom bezpochyby slyšel.

Zájmeno

V pavoučí síti: slovní druhy

Mezi nimi byl vozík.

PředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Indicie čísla

13přikázání15Loydova hádanka
tucetfotbalsudoku10
štestí9714
neštěstí1112dva týdny

Různé výskyty I/Y

Tichý klavír

Na sm_chovském nádraží se to hemžilo lidm_. Klav_r v hlavní hale stál nehnutě. Kláves_ se třp_tily ve zlatav_ch paprscích slunce. Klavír b_l ale něm_. Procházející klavír_sty přesto s_lně váb_l. Nikdo zatím nepřišel na to, proč nástroj nev_luzuje tóny. Pak se klav_r někdo rozhodl odstranit. Spadl jim při tom z v_šky na zem. Klav_r se rozb_l. Tehdy zjistili, že mu chyb_ struny.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

zamrkala řasam_

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

slep_ panoš

íý

Velká písmena: lidé, jména

Naletěl jako takový typický český _onza.

Hh

Podstatná jména: vzory mix

vzor staveníkrásavzor růžecibule
vzor píseňvýskokvzor strojvzor soudce
kníženáměstívzor hradmrkev
mandelvzor kuřeprůvodcevzor žena

Čárky v souvětí podřadném

Pan Sváča jedl sváču, kterou si doma připravil.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

neslyšitelný

PředponaKořenPříponaKoncovka

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 2

Dveře zapraskaly, jak na ně padlo tělo parádně v_kynutého chlapíka. Přes obl_čej měl staženou černou kuklu. Bylo v_dět jen jeho oči, a ty se podivně bl_skaly. Zuzce se zastav_l dech, ale srdce bušilo ostošest. Nestačila val_t oči. Přepadení cukrárny. Takové drama si nikdo nevym_slí! Nikomu b_ se ani m_šlenka na takovou akci nevyl_hla v hlavě. Ale bylo to tu. A přímo před Zuzkou! Lup_č také v_padal zaraženě. Nečekal, že bude přistižen při činu. Neměl plán B. Zaimprov_zoval. Strčil do Zuzky, hodil si přes rameno igel_tový p_tel a v_pařil se. Zuzka jen vykv_kla bolestí. Parádně si při tom pádu naraz_la loket. Opatrně se vpl_žila do cukrárny…

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
spočinulineplniliodchlípla sevystříhatzabruslit si

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po oknějablko _hnilobyl _proštěn viny_klonila se_ocelilo ji to

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Určování kořene

červený

Kořen

Vyjmenovaná slova po P

Zlodějské trampoty

P_stolníci byli v P_šeli vzácností, když už se něčím bojovalo, byla to p_ka proti kop_. Jediné, co připomínalo doby Divokého západu byl klop_tavý krok, jakým se lup_č jménem P_tlík pohyboval ulicemi. Jeho akce byly nevyzp_tatelné. Na své umění byl velmi p_šný. Jednou dokonce zcizil p_áno i s přep_chovou sochou z p_sku. Jeho p_le však přišla nazmar. Když op_lý z nakradeného p_va opouštěl dům, venku už dusala kop_ta městské hlídky. Třp_t naloupeného zboží hned přilákal pozornost policisty a to si p_šte, že byl zloděj v želízkách, než vůbec pohnul p_skem. U výslechu splaskl jako rozšlápnutá p_chavka a další noci už zp_toval svědomí v cele, kde mu společnost dělaly jen náp_sy bývalých vězňů.

Dělení slov na slabiky

sobota

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_abí létosvátek _ušičky_aro_arneval

Vinnetou

Opatrně jsem sáhl ze strany kolem kmene.

Pu místaPředmětPu způsobuPřísudek

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradStrojPředseda
MělníkměsíckřížjitrocelpantofelNohavica

Příslovečné určení

Simpsonovi nosí do kostela sváteční oblečení.

Pu místa

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

v potoce plavali pstruz_

yi

Simpsonovi

Líza je zapřísahlá vegetariánka.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Velká písmena: národy, skupiny osob

_panělé

šŠ

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Harry Potter

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Velká písmena: instituce, organizace

_střední vojenská nemocnice

Úú

Vinnetou

Vklouzl jsem do křoví.

PřísudekPu místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Zájmena: druhy

OsobníTázací
hokterýmijakýže

Význam cizích slov

pomyslnýpocit již prožitého/viděnéhoimaginární
nestranný, neurčitývýjimečnýneutrální
integracesjednocení, začleněnídéjà vu
výpisekexkluzivníexcerptum

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
závojohněplamenyzásuvkysněti

Skloňování podstatných jmen

Přišel snadno k (peníze).

Velká písmena: dny, období, události

během _elké francouzské revoluce

Vv

Psaní mě/mně ve slově

konec m_síce

ě

Určování podstatných jmen

Doktoři se příhodě smáli celý týden.

Podstatné jméno

Psaní n/nn

slu_á dovolená

nnn

Čárky v souvětí souřadném

Nikdo tam nebyl, tak jak říkala.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

hongkon_ká policie

sgs

Zkratky

do peněženky, _ kasírky

tzv.tz. v.

Určování zájmen

Vypadalo to, jako by se tam přifoukl jeden dům navíc.

Zájmeno

Slovesný čas

Přítomný časBudoucí časMinulý čas
pobíhápoposkočíkývá seskončilradujeme sepředpoví

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

velké mraz_

yi

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
stotolikerotolikrátjedenkrát

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kometě, brněnskému hokejovému týmu, se v letošní sezóně příliš nedařilo.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

aby _ nečetl

sisjsi si

Určování slovních druhů

Ta díra byla hluboká.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSloveso

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_rezident ČR_rezident USA_ancelář prezidenta republiky_ejvyšší soud ČR_udá armáda

Skloňování přídavných jmen

Škoda je vět_ího rozsahu něž se původně zdálo.

čš

Přechodníky

(Podepsat, přechodník minulý) listinu, potřásli si rukama.

Velká písmena: města, části měst, ulice

zmiňovaná _oskevská aktivistka

Mm

Určování pádů ve větách

Stáhni vlasy do culíku.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Citáty

Vědec není ten, kdo umí správně odpovědět, ale ten, kdo se umí správně zeptat. (C. Lévi-Strauss)

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf Frodovi vše vysvětlí.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSloveso

Čárky v souvětí: speciální případy

Srnce vyvrhujeme podobně jako muflona.

Určování souhlásek a samohlásek

mapa

SouhláskaSamohláska

Pán prstenů: slovní druhy

Brzy přijde čas, kdy budou hobiti utvářet osud všech.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovceSpojka

V pavoučí síti: slovní druhy

Vypadal jako pouliční čaroděj.

Přídavné jménoSpojkaPodstatné jménoSloveso

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_ihočech_rněnský_uddhistický_tředočeský_orejský

Délka samohlásek: u/ú/ů

_těcha

ůú

Délka samohlásek: u/ú/ů

d_myslný

úů

Velká písmena: lidé, jména

vystoupení _enerálního ředitele České televize

gG

Čárky v souvětí souřadném

Jsem vyčerpaná, neboť jsem si byla zaběhat.

Určování kořene

bytek

Kořen

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_rubý Jeseník

hH

Skloňování podstatných jmen

epidemie tyf_

uusu

Přívlastek shodný a neshodný

Sam Hawkins a jeho přátelé je chtějí tajně osvobodit.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Zájmena: druhy

VztažnáNeurčitá
kteroukteříkdekdo

Určování sloves

Najednou začalo pršet a všichni rytíři začali vrzat, protože jim zrezavělo brnění.

Sloveso

Narnie

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje.

Pu místaPředmětPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

Určování slovních druhů

SlovesoPříslovceSpojky
umožňovatdolůodkdyprotožepřestože

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
zavazadloLabenebecvičení

Psaní mě/mně ve slově

nabídnout rám_ ženě

ě

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u _sta Kro_říž od nepa_ti žijí duchové. V zi_, tedy v _sících, kdy v pote_lých místnostech nechodí osa_lí turisté, ožívá tato pa_tihodnost taje_ strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo_tlivý bezhlavý rytíř ze_pis. Té_ř všechny mladé duchy výklad ohro_ baví. Tedy kro_ Bartolo_je. Ten si upří_ přeje být už pryč ze školy, být za_stnaný ve dvous_nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý _síc od_nu do svého _šce. Extré_ strašit při _síci a pro_ňovat oně_lé turisty v _kkýše. Svými triky krkolo_ děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový _chýř. Ačkoli Bartolo_j ve školních hodinách jen tak nepříto_ sedí, jeho učitelé žijí v do_ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se _l u_t tvářit naprosto duchapříto_.

Slovesný vzor

BereMažeKryje
ustlatlízathráthnítzrát

Předmět (větný člen)

O domu se zmiňovaly turistické průvodce.

Předmět

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

koše broskv_

íý

Význam cizích slov: přídavná jména

nutný, závaznýfakultativnírozpočtový, daňový
fiskálnívěcný, shodující se se skutečnostínepovinný, volitelný
objektivnírozhodující, mající význam či vztah k dané věcihanlivý
relevantníobligátnípejorativní

Vyjmenovaná slova po Z

jaz_kověda

yi

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Skloňování zájmena jenž

Mláďata, s si hrával, již odrostla.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

planina Náhorního _arabachu

Kk

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l rozumupob_l nepřátelechvíli tady pob_ldob_l městodob_li uhlí

Teorie velkého třesku

Sheldon si přál titanovou odstředivku na izolaci radioaktivních izotopů.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Určování podstatných jmen

Voldemort se vrátil.

Podstatné jméno

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
tudyhůřnejvícmíň

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
Petr _ovák_rofesor PěničkaRichard _ví srdceTomáš _arrigue Masaryk_oktor Sojka

Oznamovací, tázací, přací

Mám hlad.

OznamovacíTázacíPřací

Určování příslovcí

Často byla tráva hodně vysoká.

Příslovce

Měkké a tvrdé souhlásky

chod_dlo

iy

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradSoudce
mistrdoktorhochduchPříborzákonodárce

Vyjmenovaná slova po B

b_lance

iy

Význam cizích slov: slovesa

dávat přednost něčemu/někomudefinovatpreferovatignorovat
úmyslně si nevšímatdoporučovat, dělat něco známýmdegenerovatgenerovat
propagovatpřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někohodelegovatvytvářet (podle určitých pravidel)
kolísat, kmitatoscilovatzhoršovat sepřesně určit

Simpsonovi

Petty a Selma vydávají řidičské průkazy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Přívlastek shodný a neshodný

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování pádů ve větách

Otevírej troubu opatrně.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

lesklé ry_ky

pb

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
skladatelov_ notyautorov_ pamětiDumasov_ Tři mušketýřilakomcov_ penízestrojvůdcov_ lokomotivy

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
játrazádažactvomýdlozelí

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Vyjmenovaná slova po L

krasl_ce

yi

Předpona, kořen, přípona, koncovka

školák

Kořen

Shoda přísudku s podmětem

Čapkovy povídky letos vyšl_.

yi

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Indicie barvy

červenánacismuseminenceláska
hnědábíláfialováoranžová
poštovní schránkaskalicemodráSněhurka
smrtametystšedáčerná

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
strakachůzeobuvnezbytnost

Podstatná jména: pády

5. pád6. pád7. pád
hej mrakusystémechměsty

Nářečí: brněnský hantec

lístekprácehoknabékať
nohydítězpívatpostel
PrýglBrněnská přehradalupeňbetla
šméčkopodraz, fintasvišťčapy

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav_ zub je sice mal_, ale bolest, kterou působí, je olbřím_,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov_ obklad. V obličeji byl otekl_ už sedm_ den a začínal z toho být více než rozmrzel_. A nejen on. Mirkov_ rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv_, snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc_ lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov_. „Vytrhli jsme mu moudr_ zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl_ doktor uklidňujíc_m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl_.“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl_. To už ostatně rozhněvan_ mlad_ muži bývají.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
zvolili _ starostourozbil se _ mobilpřijali __ je to lítopotěšili jste _

Předmět (větný člen)

Trpaslík zadržel prudce soby.

Předmět

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješspímtancujinepotkáváte serojí sepeču

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Ráčkovská _olinaPrachovské _kályKalifornský _áliv_anamský průplavKrálický _něžníknejvětší _eské horyhora Malý _išák

Určování sloves

Byl snad tohle důvod?

Sloveso

Slova protikladná (antonyma)

přesvědčivěmalýnejistě
hladkýsvětlýticho
válkavelkýhrubý
tmavýhlukmír

Psaní bě/bje

ob_vná studie

jeě

Určování zájmen

pěšky nepůjdu.

Zájmeno

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na dřevěné trám_

iy

Psaní n/nn

výko_ější pracovník

nnn

Koncovky podstatných jmen: střední rod

platit různými platidl_

yi

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovcePředložky
gymnastanezvykleza

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Standa byl, jak je obecně známo, velice dobrý závodník na motokárách.

Čárky v souvětí s více větami

Psala na klávesnici všemi deseti, což ostatně doporučuji k naučení každému, a tak jí šla práce krásně od ruky.

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb_la zv_klá čel_t proudu o takové s_le. Neopl_vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb_tek žactva s_ nemohla dovolit. Zb_něk se zachytil za v_klavý kmen a zůstal na něm v_set. L_ndu paní učitelka také nakonec díky svému v_bornému plaveckému umu v_táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol_kali, konečně v_dechli. Všichni se třásli z_mou a v_čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p_ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us_chat. V kuchyni jim uvařili v_tečný slep_čí v_var, který je zase postavil na nohy. Jen L_nda, Zb_něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v_rážku. Ve vzpom_nkách žáků nakonec největší hrůzy v_bledly a už teď se těší na další p_kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Při nehodě si pohmoždil palec levé ruky, dvě žebra a koleno.

Význam cizích slov: podstatná jména

implementacexenofobieuskutečnění
fúzesekularizacesloučení
nedůvěra/odpor ke všemu cizímupodnětveřejné shromáždění/schůze
stimulmítinkzesvětštění

Slova souznačná (synonyma)

zavařeninarokynůž
létaváhatsubstantivum
otáletkudlakompot
pohovkagaučpodstatné jméno

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM