Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
              Měkké a tvrdé souhlásky Více 
Vyjmenovaná slova Více 
              Vyjmenovaná slova po B Více 
              Vyjmenovaná slova po L Více 
              Vyjmenovaná slova po M Více 
              Vyjmenovaná slova po P Více 
              Vyjmenovaná slova po S Více 
              Vyjmenovaná slova po V Více 
              Vyjmenovaná slova po Z Více 
              Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
              Koncovky podstatných jmen: mužský rod Více 
              Koncovky podstatných jmen: ženský rod Více 
              Koncovky podstatných jmen: střední rod Více 
              Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) Více 
              Koncovky ovi/ovy Více 
              Koncovky mi/my/ma Více 
              Shoda přísudku s podmětem Více 
              Koncovky podstatných jmen: mix
              Koncovky všechny: mix
Psaní i/y: mix

Podobně znějící

Psaní ě
              Psaní mě/mně ve slově Více 
              Mě/mně (zájmeno já) Více 
              Psaní bě/bje Více 
              Psaní vě/vje Více 
              Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
              Psaní n/nn Více 
              Předpona a kořen: zdvojené hlásky Více 
              Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené Více 
              Kořen a přípona: spodoba znělosti Více 
              Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) Více 
              Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Párové hlásky
              Psaní s/z na začátku slova Více 
              Předložky s/z Více 
              Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ... Více 
              Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
              Délka samohlásek: u/ú/ů Více 
              Délka samohlásek: i/í Více 
              Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
              Přejatá slova: souhlásky Více 
              Přejatá slova: samohlásky Více 
              Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
              Velká písmena: lidé, jména Více 
              Velká písmena: národy, skupiny osob Více 
              Velká písmena: instituce, organizace Více 
              Velká písmena: dny, období, události Více 
              Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
              Velká písmena: geografie, příroda, vesmír Více 
              Velká písmena: státy, oblasti Více 
              Velká písmena: města, části měst, ulice Více 
              Velká písmena: budovy, stavby Více 
              Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Podstatná jména Více 
              Určování podstatných jmen Více 
              Podstatná jména: rody Více 
              Podstatná jména: jmenné číslo Více 
              Podstatná jména: pády Více 
              Vzory podstatných jmen Více 
                          Podstatná jména: vzory mužského rodu Více 
                          Podstatná jména: vzory ženského rodu Více 
                          Podstatná jména: vzory středního rodu Více 
                          Vzory podstatných jmen: mix
              Skloňování podstatných jmen Více 
Přídavná jména Více 
              Určování přídavných jmen Více 
              Druhy přídavných jmen Více 
              Skloňování přídavných jmen
              Stupňování přídavných jmen Více 
Zájmena Více 
              Určování zájmen
              Druhy zájmen Více 
              Skloňování zájmen
                          Skloňování zájmen týž, tentýž
                          Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Číslovky Více 
              Určování číslovek Více 
              Druhy číslovek Více 
              Skloňování číslovek
Slovesa Více 
              Určování sloves Více 
              Slovesná osoba Více 
              Slovesný rod Více 
              Slovesný čas Více 
              Slovesný vzor Více 
              Slovesný vid Více 
              Slovesný způsob Více 
              Slovesa: osobní, neosobní
              Slovesné tvary neurčité Více 
              Přechodníky Více 
              Slovesa: mix
Příslovce Více 
              Určování příslovcí
              Druhy příslovcí Více 
              Stupňování příslovcí Více 
Předložky Více 
              Určování předložek
Spojky Více 
              Určování spojek
Určování slovních druhů Více 
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
              Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek Více 
              Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy Více 
              Čárky ve větě jednoduché: další případy
Čárky v souvětí
              Čárky v souvětí souřadném Více 
              Čárky v souvětí podřadném Více 
              Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší Více 
              Čárky v souvětí s více větami Více 
              Čárky v souvětí: speciální případy Více 
Čárky: mix
              Čárky před a, nebo Více 
Interpunkce, mezery, zkratky
              Zkratky
              Číslovky a mezery
              Interpunkční znaménka

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
              Určování souhlásek a samohlásek
              Dělení slov na slabiky Více 
              Určování kořene Více 
              Určování předpony Více 
              Předpona, kořen, přípona, koncovka Více 
Větné členy Více 
              Podmět a přísudek Více 
              Předmět (větný člen) Více 
              Přívlastek shodný a neshodný Více 
              Příslovečné určení Více 
              Doplněk Více 
              Větné členy obecně
Stavba vět Více 
              Věta hlavní Více 
              Poměry mezi hlavními větami Více 
              Poměry vedlejších vět
              Vedlejší věty podmětné a předmětné
              Vedlejší věty předmětné a doplňkové
              Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
              Vedlejší věty příslovečné
              Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
              Oznamovací, tázací, přací Více 
              Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent Více 

Slova a jejich význam

Vztahy slov
              Synonyma (slova souznačná) Více 
              Antonyma (slova protikladná) Více 
              Homonyma (slova souzvučná)
              Slova souřadná
              Vztahy slov: mix
Význam slov
              Význam slov: podstatná jména
                          Předměty, věci
                          Lidé
                          Sport
                          Móda, jídlo, společnost
                          Kultura a hudba
                          Politika, historie
                          Jazyk a literatura
                          Věda, medicína, technika
                          Ekonomika
                          Význam slov: podstatná jména mix
              Význam slov: přídavná jména
                          Vlastnosti lidí a předmětů
                          Přídavná jména: popis světa, věda
                          Význam slov: přídavná jména mix
              Význam slov: slovesa
                          Lidé: akce, vztahy
              Frazémy Více 
                          Přísloví Více 
                          Přirovnání Více 
                          Idiomy, ustálená spojení
Slova: bonusy
              Slovní hrátky a hádanky
              Slova zastaralá (archaismy)
              Slovenská slovíčka
              Latinské fráze
              Nářečí: brněnský hantec
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat