Psaní i/y

Procvičit »
Měkké a tvrdé souhlásky
              Měkké a tvrdé souhlásky Více 
Vyjmenovaná slova Více 
              Vyjmenovaná slova po B Více 
              Vyjmenovaná slova po L Více 
              Vyjmenovaná slova po M Více 
              Vyjmenovaná slova po P Více 
              Vyjmenovaná slova po S Více 
              Vyjmenovaná slova po V Více 
              Vyjmenovaná slova po Z Více 
              Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
              Koncovky podstatných jmen: mužský rod Více 
              Koncovky podstatných jmen: ženský rod Více 
              Koncovky podstatných jmen: střední rod Více 
              Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) Více 
              Koncovky ovi/ovy Více 
              Koncovky mi/my/ma Více 
              Shoda přísudku s podmětem Více 
              Koncovky: mix
Psaní i/y: mix

Podobně znějící

Procvičit »
Psaní ě
              Psaní mě/mně ve slově Více 
              Mě/mně (zájmeno já) Více 
              Psaní bě/bje Více 
              Psaní vě/vje Více 
              Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
              Psaní n/nn Více 
              Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...
              Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...
              Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
              Psaní s/z na začátku slova Více 
              Předložky s/z Více 
              Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...
              Psaní š/č, š/ž
              Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
              Délka samohlásek: u/ú/ů Více 
              Délka samohlásek: i/í Více 
              Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
              Přejatá slova: souhlásky
              Přejatá slova: samohlásky Více 
              Přejatá slova: mix

Skloňování, časování, slovotvorba

Procvičit »
Skloňování, časování, slovotvorba
              Skloňování podstatných jmen
              Skloňování přídavných jmen
              Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
              Stupňování přídavných jmen
              Stupňování příslovcí
              Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
              Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
              Přechodníky
              Skloňování a časování: mix

Velká písmena

Procvičit »
Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
              Velká písmena: lidé, jména Více 
              Velká písmena: národy, skupiny osob Více 
              Velká písmena: instituce, organizace Více 
              Velká písmena: dny, období, události Více 
              Velká písmena: mix lidé, čas
Velká písmena: místa
              Velká písmena: geografie, příroda, vesmír Více 
              Velká písmena: státy, oblasti Více 
              Velká písmena: města, části měst, ulice Více 
              Velká písmena: budovy, stavby Více 
              Velká písmena: mix místa

Interpunkce

Procvičit »
Interpunkce, mezery, zkratky
              Zkratky
              Číslovky a mezery
              Interpunkční znaménka

Čárky

Procvičit »
Věta jednoduchá
              Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek Více 
              Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy Více 
              Čárky ve větě jednoduché: a, nebo Více 
Souvětí
              Čárky v souvětí souřadném Více 
              Čárky v souvětí podřadném Více 
              Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší Více 
              Čárky v souvětí s více větami Více 
              Čárky v souvětí: speciální případy Více 

Rozbory vět, stavba slov

Procvičit »
Větné členy
              Podmět a přísudek
              Předmět (větný člen)
              Přívlastek shodný a neshodný
              Příslovečné určení
              Větné členy obecně
Stavba slov
              Určování souhlásek a samohlásek
              Dělení slov na slabiky
              Určování kořene
              Určování předpony
              Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět Více 
              Věta hlavní
              Poměry mezi hlavními větami
              Vedlejší věty podmětné a předmětné
              Vedlejší věty předmětné a doplňkové
              Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
              Vedlejší věty příslovečné
              Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
              Oznamovací, tázací, přací

Tvarosloví

Procvičit »
Slovní druhy Více 
              Určování podstatných jmen Více 
              Určování přídavných jmen Více 
              Určování zájmen
              Určování sloves Více 
              Určování příslovcí
              Určování slovních druhů
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
              Podstatná jména: rody Více 
              Podstatná jména: pády Více 
              Podstatná jména: vzory mužského rodu Více 
              Podstatná jména: vzory ženského rodu Více 
              Podstatná jména: vzory středního rodu Více 
              Podstatná jména: jmenné číslo
              Podst. jména pomnožná, hromadná, látková Více 
              Podstatná jména: vzory mix
Mluvnické kategorie a vzory sloves
              Slovesná osoba Více 
              Slovesný čas Více 
              Slovesný způsob
              Slovesný vzor Více 
              Slovesný vid Více 
              Slovesný rod Více 
              Slovesné tvary neurčité
              Slovesa: osobní, neosobní
Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
              Číslovky: druhy Více 
              Zájmena: druhy Více 
              Příslovce: druhy Více 
Mluvnické kategorie: mix

Slova a jejich význam

Procvičit »
Vztahy slov
              Slova souznačná (synonyma)
              Slova protikladná (antonyma)
              Slova souzvučná (homonyma)
              Slova souřadná
              Vztahy slov: mix
Význam cizích slov
              Význam cizích slov: podstatná jména
              Význam cizích slov: přídavná jména
              Význam cizích slov: slovesa
Slovní hrátky
Nespisovná slova, nářečí, archaická slova
              Slova zastaralá (archaismy)
              Nářečí: brněnský hantec
Slovenština
              Základy slovenštiny

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM