Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„výstava“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:zástava, představa, vystavit, stavětzastavit se, výprava, výstavba, tavitKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „výstava“. Jaký je tedy kořen slova?stavtavPředpona je část slova před kořenem. Co je zde předponou?vý-v-Jak rozliším koncovku od předpony?koncovka je ve všech tvarech slova stejnákoncovka se při skloňování nebo časování měníDruhé písmeno „a“ ve slově „výstava“ je tedy:příponakoncovkaJak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?vý-stav-avý-sta-va

Vedlejší věty podmětné a předmětné

„Snad bylo dobře, že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Jak zní přísudek v první větě?„bylo“„bylo dobře“Určete podmět v první větě:V první větě je podmět nevyjádřený.V první větě podmět není.Jak zní přísudek v druhé větě?„nechtěli“„nechtěli si popovídat“V souvětí jsou dva přísudky, z kolika vět se souvětí skládá?ze dvou větze tří větVyberte vhodnou otázku, na kterou bude možné odpovědět jednou z vět souvětí:Kdo, co snad bylo dobře?Jak si se mnou nechtěli popovídat?Která z vět je hlavní? (Je to ta věta, která je součástí otázky.)„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“„Snad bylo dobře...“Která z vět je vedlejší? (Je to ta věta, kterou jsme odpovídali na otázku.)„Snad bylo dobře...“„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Na vedlejší větu jsme se ptali prvním pádem kdo, co. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáVyberte vhodný graf souvětí:

Přímá a nepřímá řeč

Karolína špitla: „_ak to je konec!“O jakou formu podání řeči se jedná?o přímou řečo nepřímou řečDoplníme-li vynechané písmeno, jak bude vypadat správný zápis?Karolína špitla: „Tak to je konec!“Karolína špitla: „tak to je konec!“Šlo by tuto přímou řeč zapsat i jinak, aniž se změní její význam či výběr slov?anoneKterá další varianta zápisu je správně?„Tak to je konec!“ Špitla Karolína.„Tak to je konec!“ špitla Karolína.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence