Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Rozbory souvětí

„Kdyby byl gentleman, neoslovil by ji, dokud by je někdo nepředstavil.“Vyberte správný přísudek z první věty:„byl by gentleman“„byl by“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„neoslovil“„neoslovil by“Vyberte přísudek ze třetí věty:„nepředstavil“„nepředstavil by“Výborně. Teď víme, že se souvětí skládá ze 3 vět, protože obsahuje 3 přísudky. Hlavní věta je věta druhá, s její pomocí určíme vedlejší věty. Hlavní věta je otázka, vedlejší odpověď. Vyberte správnou otázku, na kterou odpovíme první větou:Kdo, co by byl? Byl by gentleman.Za jaké podmínky by ji neoslovil? Za podmínky, že by byl gentleman…Na první vedlejší větu jsme se ptali „za jaké podmínky“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná podmínkovávedlejší věta přívlastkováPomocí hlavní věty se zeptejte na třetí větu. V otázce použijte hlavní větu, odpovědí bude věta vedlejší:Kdo, co by je nepředstavil? Dokud by je někdo nepředstavil.Jak dlouho by ji neoslovil? Dokud by je někdo nepředstavil.Na vedlejší větu jsme se ptali „jak dlouho“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věta předmětnáV souvětí se nachází pouze jedna věta hlavní, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí souřadnésouvětí podřadnéVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Psaní n/nn

„varha_í hudba“Slovo „varha_í“ je složené ze základového slova a přípony -ní. Jaké je základové slovo ke slovu „varha_í“?varvarhanyObsahuje slovo „varhany“ v poslední slabice -n-?neanoJak tedy bude vypadat správný zápis spojení „varha_í hudba“?„varhaní hudba“„varhanní hudba“

Vedlejší věty podmětné a předmětné

„Snad bylo dobře, že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Jak zní přísudek v první větě?„bylo“„bylo dobře“Určete podmět v první větě:V první větě podmět není.V první větě je podmět nevyjádřený.Jak zní přísudek v druhé větě?„nechtěli si popovídat“„nechtěli“V souvětí jsou dva přísudky, z kolika vět se souvětí skládá?ze tří větze dvou větVyberte vhodnou otázku, na kterou bude možné odpovědět jednou z vět souvětí:Kdo, co snad bylo dobře?Jak si se mnou nechtěli popovídat?Která z vět je hlavní? (Je to ta věta, která je součástí otázky.)„Snad bylo dobře...“„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“Která z vět je vedlejší? (Je to ta věta, kterou jsme odpovídali na otázku.)„...že si se mnou nechtěli přátelsky popovídat.“„Snad bylo dobře...“Na vedlejší větu jsme se ptali prvním pádem kdo, co. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta podmětnáVyberte vhodný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence