Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„výstava“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:zastavit se, výprava, výstavba, tavitzástava, představa, vystavit, stavětKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „výstava“. Jaký je tedy kořen slova?tavstavPředpona je část slova před kořenem. Co je zde předponou?v-vý-Jak rozliším koncovku od předpony?koncovka je ve všech tvarech slova stejnákoncovka se při skloňování nebo časování měníDruhé písmeno „a“ ve slově „výstava“ je tedy:koncovkapříponaJak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?vý-sta-vavý-stav-a

Druhy přísudku

„Laura musela z výletu odjet o den dřív.“Způsobová slovesa jsou: muset, moci, smět, mít, chtít. Je v této větě nějaké způsobové sloveso?neano: „musela“Je ve větě nějaké sloveso v infinitivu?neano: „odjet“Co z tohoto zjištění vyplývá?Že by ve větě mohl být přísudek jmenný se sponou.Že by ve větě mohl být přísudek slovesný složený.Pojďme se na přísudek zeptat. Co udělala Laura o den dřív?muselamusela odjet„Musela“ je způsobové sloveso, proto k němu v přísudku patří i infinitiv „odjet“. O jaký druh přísudku tedy jde?o přísudek jmenný se sponouo přísudek slovesný složený

Rozbory vět jednoduchých

„Kapitán se prudce otočil ke dveřím.“Vyberte správný přísudek:„otočil se“„otočil“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouVe větě jsou dvě příslovečná určení, která?příslovečné určení způsobu a místapříslovečné určení způsobu a časuKteré slovo je příslovečným určením místa?„ke dveřím“„prudce“V jakém pádu se nachází?3. pád4. pádSlovo dveře patří mezi slova:hromadnápomnožnáVyberte správný graf věty:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence