V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů. Ty pak dělíme na ohebné a neohebné.

Ohebné slovní druhy

Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

1. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO (ten pes, ta láska, to psaní).

2. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen (velký, písčitý, bílé) a vztahy (otcův, kocourova). Ptáme se na ně JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?

3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (přivlastňují, ukazují). Poznáme je tak, že si zkusíme za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje (její sešit → Lenčin sešit, my → já a Pavel).

4. Číslovky označují počet, pořadí, počet druhů a násobky. Ptáme se na ně KOLIK? (pět), KOLIKRÁT? (dvakrát), KOLIKÁTÝ? (třetí), KOLIKERY? (sedmery), KOLIKANÁSOBNÝ? (dvojnásobný).

5. Slovesa vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne). Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ?

Neohebné slovní druhy

Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

6. Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností. Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).

7. Předložky určují časové nebo místní umístění předmětů, osob, dějů, okolností. Nikdy nestojí ve větě osamoceně, vždy je za nimi podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovka. (Sedí na schodech. Vidí na ně.)

8. Spojky spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako…). Nachází se vždy mezi dvěma slovy, mezi dvěma větami nebo na začátku věty. (Šel a šel, když uviděl dům. Než k němu došel, dům zmizel.)

9. Částice vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně). Často se pletou se spojkami a příslovci, ale částice nespojují slova ani věty a nejde se na ně, s ohledem na celou větu, správně zeptat jako na příslovce. (To si snad děláte legraci?! Že ho pusa nebolí. mi není zima.).

10. Citoslovce označují zvuky, nálady, povzdechy (au, žbluňk, mňau, ach jo, vrkú, prásk, oh, brr). Mohou samostatně fungovat i mimo větu (Bum!).


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen   
Stupňování přídavných jmen   
Složená přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Zájmena
Druhy zájmen   
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Mě/mně (zájmeno já)   
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   
S sebou × sebou   
Číslovky
Číslovky a mezery   
Slovesa
Slovesný způsob   
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Časování sloves
Příslovce
Stupňování příslovcí   
Předložky
Předložky s/z   
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: jmenné číslo   
Jednotné a množné číslo
Látková, hromadná, pomnožná
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesná osoba   
Slovesný rod   
Slovesný čas   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesný způsob   
Příslovce
Druhy příslovcí   
Určování slovních druhů   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesný vzor   
Slovesa: mix
Určování slovních druhů   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Skloňování slov ve větách
Skloňování podle zadaného pádu a čísla
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen   
Stupňování přídavných jmen   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen ve větách
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   
Číslovky
Skloňování číslovek   
Skloňování číslovky dva
Slovesa
Slovesný vid   
Vidové dvojice
Časování sloves
Časování sloves (slova ve větách)
Časování sloves (samostatná slova)
Přechodníky   
Příslovce
Stupňování příslovcí   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: jmenné číslo   
Jednotné a množné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen   
Zájmena
Druhy zájmen   
Skloňování zájmen
Mě/mně (zájmeno já)   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesná osoba   
Slovesný rod   
Slovesný čas   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesný způsob   
Slovesa: osobní, neosobní
Slovesné tvary neurčité   
Příslovce
Druhy příslovcí   
Určování slovních druhů   


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Slovní druhy
Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Slovní druhy
Podstatná jména
Určování podstatných jmen   
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Přídavná jména
Určování přídavných jmen   
Zájmena
Určování zájmen
Číslovky
Určování číslovek   
Slovesa
Určování sloves   
Příslovce
Určování příslovcí
Předložky
Určování předložek
Spojky
Určování spojek
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Slovní druhy
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Slovní druhy
      Slovní druhy: mix
           Skloňování a časování: mix
1
2
3
4
5
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Slovní druhy
      Podstatná jména
           Určování podstatných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
      Přídavná jména
           Určování přídavných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
           Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Zájmena
           Určování zájmen
1
2
3
4
5
Spustit
      Číslovky
           Určování číslovek
1
2
3
4
5
Spustit
      Slovesa
           Určování sloves
1
2
3
4
5
Spustit
      Příslovce
           Určování příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Slovní druhy
      Podstatná jména
           Podstatná jména: rody
1
2
3
4
Spustit
           Podstatná jména: jmenné číslo
                     Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
1
2
3
4
Spustit
           Podstatná jména: pády
1
2
3
4
5
Spustit
           Vzory podstatných jmen
                Podstatná jména: vzory mužského rodu
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
                Podstatná jména: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustit
                Podstatná jména: vzory středního rodu
1
2
3
4
Spustit
      Zájmena
           Druhy zájmen
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Číslovky
           Druhy číslovek
1
2
3
4
Spustit
      Slovesa
           Slovesná osoba
1
2
3
4
Spustit
           Slovesný čas
1
2
3
4
Spustit
           Slovesný vzor
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
           Slovesné tvary neurčité
1
2
3
4
Spustit
      Příslovce
           Druhy příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit
      Určování slovních druhů
1
2
3
4
5
6
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence