';

Slovní druhy


Nadřazené téma:« Tvarosloví

Jak si chcete téma procvičit?

PexesoRozřazovačkaRozboryTetris

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů:

  1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO.
  2. Přídavná jména jsou názvy vlastností. Ptáme se na ně JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?
  3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (ukazují, přivlastňují…).
  4. Číslovky označují číselné údaje – přesný počet, neurčitý počet, pořadí, počet druhů… Ptáme se na ně KOLIK? KOLIKRÁT?, KOLIKÁTÝ?, KOLIKERÝ? KOLIKANÁSOBNÝ?.
  5. Slovesa vyjadřují činnosti, stavy a děje. Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ?
  6. Příslovce jsou neohebný slovní druh (tj. nedají se skloňovat ani časovat). Určují okolnosti dějů. Ptáme se na ně KDY?, KDE?, KAM?, JAK?, PROČ?.
  7. Předložky blíže určují časové nebo místní umístění předmětů, dějů, okolností a osob. Pomáhají určovat pády.
  8. Spojky spojují slova a věty.
  9. Částice uvozují věty, případně na něco dávají důraz, či něco hodnotí. Mezi částice patří i „ano“ a „ne“.
  10. Citoslovce označují zvuky, nálady, povzdechy (např. au, žbluňk, mňau).

Podtémata

Určování podstatných jmen Více
Určování přídavných jmen Více
Určování zájmen
Určování sloves Více
Určování příslovcí
Určování slovních druhů

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Slovní druhy
Určování slovních druhů

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Slovní druhy
Určování slovních druhů

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Slovní druhy
Určování podstatných jmen
Určování přídavných jmen
Určování zájmen
Určování sloves
Určování příslovcí
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy  Nový obsah
Pán prstenů: slovní druhy  Nový obsah

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Slovní druhy (1. úroveň)
1
2
3
4
5
6
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM