Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností. Většina zadání má formu pravopisné doplňovačky (např. doplnění chybějícího písmene do slova). Některá zadání pokrývají i další jevy (např. stavba slova či vět).

Filtr podle ročníku

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j  
Zobrazit souhrn tématu
Dy, ty, ny, di, ti, ni  
Zobrazit souhrn tématu
Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po L  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po M  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po P  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po S  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po V  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova po Z  
Zobrazit souhrn tématu
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mužský rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: ženský rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: střední rod  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)  
Zobrazit souhrn tématu
Slova končící na ovi/ovy  
Zobrazit souhrn tématu
Slova končící mi/my/ma  
Zobrazit souhrn tématu
Shoda přísudku s podmětem  
Zobrazit souhrn tématu
Koncovky podstatných jmen: mix
Koncovky všechny: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní dě, tě, ně
Psaní bě/bje  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní vě/vje  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní mě/mně ve slově  
Zobrazit souhrn tématu
Mě/mně (zájmeno já)  
Zobrazit souhrn tématu
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona a kořen: zdvojené hlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené  
Zobrazit souhrn tématu
Kořen a přípona: spodoba znělosti  
Zobrazit souhrn tématu
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova  
Zobrazit souhrn tématu
Předložky s/z  
Zobrazit souhrn tématu
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...  
Zobrazit souhrn tématu
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: základy
Délka samohlásek: u/ú/ů  
Zobrazit souhrn tématu
Slova zakončená na -icí a -ící  
Zobrazit souhrn tématu
Spřežky  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis přejatých slov
Přejatá slova: souhlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Přejatá slova: samohlásky  
Zobrazit souhrn tématu
Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách
Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách  
Zobrazit souhrn tématu
Pravopis přejatých slov: mix

Velká písmena

Velká písmena: základy
Velká písmena a začátek věty  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena a vlastní jména  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: národy, skupiny osob  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: instituce, organizace  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: dny, období, události  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: státy, oblasti  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: města, části měst, ulice  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: budovy, stavby  
Zobrazit souhrn tématu
Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Stupňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Složená přídavná jména
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Skloňování zájmen týž, tentýž  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmena jenž  
Zobrazit souhrn tématu
S sebou × sebou  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Časování sloves
Příslovce
Stupňování příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  
Zobrazit souhrn tématu
Přívlastek volný a těsný
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky a mezery  
Zobrazit souhrn tématu
Zkratky  
Zobrazit souhrn tématu

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Dělení slov na slabiky  
Zobrazit souhrn tématu
Počet slabik
Určování kořene slova  
Zobrazit souhrn tématu
Určování předpony slova  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Podmět vyjádřený a nevyjádřený  
Zobrazit souhrn tématu
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy přísudku  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba vět
Počet vět v souvětí
Druhy vět
Věta jednoduchá a souvětí  
Zobrazit souhrn tématu
Rozbory vět
Grafy vět jednoduchých
Grafy souvětí
Grafy souvětí podřadných
Grafy souvětí souřadných

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Slova nadřazená, podřazená a souřadná  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní analogie  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci  
Zobrazit souhrn tématu
Povolání
Charakteristiky osob
Historické postavy
Bájné bytosti
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Předměty
Oblečení  
Zobrazit souhrn tématu
Oblečení, móda
Zájmy
Sport  
Zobrazit souhrn tématu
Jídlo a vaření
Rukodělné práce
Cestování, turistika
Svět kolem nás
Město
Venkov, zahrada
Popisná slova
Vlastnosti a popisy předmětů
Vlastnosti a popisy předmětů: obrázky
Vlastnosti a popisy předmětů: věty
Vlastnosti a popisy lidí
Popis přírody
Popis přírody: obrázky
Popis přírody: věty
Popis umění
Popisy obrazů: kočky
Přídavná jména: popis světa, věda
Odborné pojmy
Ekonomika
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: podstatná jména
Paronyma: přídavná jména
Paronyma: slovesa
Frazémy
Idiomy, ustálená spojení  
Zobrazit souhrn tématu

Čtení

Čtení slov
Doplňování písmen do slov: velká písmena  
Zobrazit souhrn tématu
Doplňování písmen do slov: malá písmena  
Zobrazit souhrn tématu
Čtení vět
Krátké věty psané velkými písmeny  
Zobrazit souhrn tématu
Popisy obrázků: princezny
Otázky o obrázcích: domácí zvířata
Otázky o obrázcích: lidé
Doplňování slov do vět
Čtení krátkých vět
Otázky o obrázcích: domečky
Otázky o obrázcích: dopravní prostředky
Doplňování slov do vět

Literatura

Česká literatura
Česká literatura do 18. století
Česká literatura 19. století  
Zobrazit souhrn tématu
Česká literatura v 1. polovině 20. století  
Zobrazit souhrn tématu
Česká literatura po roce 1950  
Zobrazit souhrn tématu
Hlavní díla české literatury
Čeští spisovatelé
Světová literatura
Světová literatura do 18. století  
Zobrazit souhrn tématu
Světová literatura v 19. století  
Zobrazit souhrn tématu
Světová literatura ve 20. století  
Zobrazit souhrn tématu
Hlavní díla světové literatury
Světoví spisovatelé
Jazykové a literární pojmy
Literární žánry
Přiřazení žánru k ukázce
Jazykové prostředky  
Zobrazit souhrn tématu
Jazykové a literární pojmy: mix

Čeština jako druhý jazyk

Česká gramatika (ČDJ)
Skloňování podstatných jmen (ČDJ)
Vokativ, sg. (5. pád, j. č.)
Akuzativ, sg. (4. pád, j. č.)
Genitiv, sg. (2. pád, j. č.)
Lokál, sg. (6. pád, j. č.)
Dativ, sg. (3. pád, j. č.)
Instrumentál, sg. (7. pád, j. č.)
Nominativ, pl. (1. pád, mn. č.)
Vokativ, pl. (5. pád, mn. č.)
Akuzativ, pl. (4. pád, mn. č.)
Genitiv, pl. (2. pád, mn. č.)
Lokál, pl. (6. pád, mn. č.)
Dativ, pl. (3. pád, mn. č.)
Instrumentál, pl. (7. pád, mn. č.)
Skloňování podstatných jmen (ČDJ): mix
Skloňování podstatných jmen, jednotné číslo
Skloňování podstatných jmen, množné číslo
Časování sloves (ČDJ)
Časování slovesa být
Časování sloves: skupina -ovat
Časování sloves: skupina -at, -át
Časování sloves: skupina -it, -et, -ět
Časování sloves: nepravidelná slovesa
Zvratná slovesa
Časování sloves (ČDJ): mix
Skloňování přídavných jmen (ČDJ)
Skloňování přídavných jmen tvrdých
Skloňování přídavných jmen měkkých
Skloňování zájmen (ČDJ)
Skloňování osobních zájmen
Skloňování přivlastňovacích zájmen
Přechylování
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence