Téma
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 0 / 1
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 1 / 3
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 6 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 3 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 1
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 12
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 14 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 0 / 9
Slovní druhy: Přídavná jména
Slovní druhy: Zájmena 0 / 5 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 1 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 0 / 9 0 / 20
Slovní druhy: Příslovce 0 / 3 0 / 5
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 2
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 4 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 4
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 12
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 10
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Slova a jejich význam: Význam slov 0 / 29
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 5 0 / 123
Tematická zadání : Tematická zadání: čárky 0 / 5
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty 0 / 60
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy 0 / 348
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor 0 / 228
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním 0 / 129

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Doplňovačka

těžké

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

těžké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

střední

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Roboti

lehké
0

Slovní druhy: Podstatná jména

Podstatná jména: rody

Otázky

těžké

Podstatná jména: pády

Pexeso

těžké

Určování pádů ve větách

těžké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky

těžké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky

těžké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky

těžké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso

těžké

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

těžké

Vpisování

těžké

Slovní druhy: Přídavná jména

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Rozbory

těžké

Druhy zájmen

Pexeso

těžké

Tetris

lehké
0

Skloňování zájmen týž, tentýž

Vpisování

těžké

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Doplňovačka

těžké

Slovní druhy: Číslovky

Druhy číslovek

Tetris

lehké
0

Skloňování číslovek

Vpisování

těžké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Rozbory

těžké

Druhy příslovcí

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

těžké

Pán prstenů: slovní druhy

těžké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

střední

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Poměry vedlejších vět

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Otázky

střední

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Slova ve větách

střední

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách

střední

Kultura a hudba

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Politika, historie

Pexeso

střední

Slova ve větách

těžké

Jazyk a literatura

Slova ve větách

těžké

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Věda, medicína, technika

Pexeso

těžké

Ekonomika

Slova ve větách

těžké

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Slova ve větách

těžké

Přídavná jména: popis světa, věda

Slova ve větách

těžké

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách

těžké

Přísloví

Přísloví

střední

Přísloví

těžké

Přirovnání

Slova ve větách

střední

Idiomy, ustálená spojení

Slova ve větách

střední

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Hádanky moderní

střední
0/9

Zvířata: Jak se správně jmenují?

lehké
0/20

Rostliny: Jak se správně jmenují?

lehké
0/12

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky

střední

Pexeso

střední

Latinské fráze

Pexeso

těžké

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

střední

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

České vynálezy

lehké
0/5

Žofie a stroj času

lehké
0/5

Věda a technika

lehké
0/5

Pan Bašta

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy základní

lehké
0/41

Vtipy pokročilé

lehké
0/33

Vtipy těžké

lehké
0/42
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence