Psaní i/y

   Měkké a tvrdé souhlásky
   Vyjmenovaná slova
   Psaní i/y v koncovkách
Psaní i/y: mix

Podobně znějící

   Psaní ě
   Pravopis odvozený od stavby slova
   Párové hlásky
   Délka samohlásek
Spřežky
   Přejatá slova

Velká písmena

   Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
   Velká písmena: místa

Slovní druhy

   Podstatná jména
   Přídavná jména
   Zájmena
   Číslovky
   Slovesa
   Příslovce
   Předložky
   Spojky
Určování slovních druhů
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

   Čárky ve větě jednoduché
   Čárky v souvětí
   Čárky: mix
   Interpunkce, mezery, zkratky

Rozbory vět, stavba slov

   Stavba slov
   Větné členy
   Stavba vět
   Druhy vět
   Rozbory vět

Slova a jejich význam

   Vztahy slov
   Slovní zásoba
   Frazémy
   Slova: bonusy

Čtení

   Poznávání písmen
   Čtení slov
   Čtení vět
   Čtení textů

Zápis a korektury textů

   Zápis textů
   Korektury textů
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence