Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
              Měkké a tvrdé souhlásky Více 
Vyjmenovaná slova Více 
              Vyjmenovaná slova po B Více 
              Vyjmenovaná slova po L Více 
              Vyjmenovaná slova po M Více 
              Vyjmenovaná slova po P Více 
              Vyjmenovaná slova po S Více 
              Vyjmenovaná slova po V Více 
              Vyjmenovaná slova po Z Více 
              Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
              Koncovky podstatných jmen: mužský rod Více 
              Koncovky podstatných jmen: ženský rod Více 
              Koncovky podstatných jmen: střední rod Více 
              Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) Více 
              Koncovky ovi/ovy Více 
              Koncovky mi/my/ma Více 
              Shoda přísudku s podmětem Více 
              Koncovky podstatných jmen: mix
              Koncovky všechny: mix
Psaní i/y: mix

Podobně znějící

Psaní ě
              Psaní mě/mně ve slově Více 
              Mě/mně (zájmeno já) Více 
              Psaní bě/bje Více 
              Psaní vě/vje Více 
              Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
              Psaní n/nn Více 
              Předpona a kořen: zdvojené hlásky Více 
              Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené Více 
              Kořen a přípona: spodoba znělosti Více 
              Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) Více 
              Pravopis odvozený od stavby slova: mix
Párové hlásky
              Psaní s/z na začátku slova Více 
              Předložky s/z Více 
              Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ... Více 
              Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
              Délka samohlásek: základy
              Délka samohlásek: u/ú/ů Více 
              Délka samohlásek: i/í Více 
              Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
              Přejatá slova: souhlásky Více 
              Přejatá slova: samohlásky Více 
              Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
              Velká písmena: lidé, jména Více 
              Velká písmena: národy, skupiny osob Více 
              Velká písmena: instituce, organizace Více 
              Velká písmena: dny, období, události Více 
              Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
              Velká písmena: geografie, příroda, vesmír Více 
              Velká písmena: státy, oblasti Více 
              Velká písmena: města, části měst, ulice Více 
              Velká písmena: budovy, stavby Více 
              Velká písmena: mix místa

Slovní druhy

Podstatná jména Více 
              Určování podstatných jmen Více 
              Podstatná jména: rody Více 
              Podstatná jména: jmenné číslo Více 
              Podstatná jména: pády Více 
              Vzory podstatných jmen Více 
                          Podstatná jména: vzory mužského rodu Více 
                          Podstatná jména: vzory ženského rodu Více 
                          Podstatná jména: vzory středního rodu Více 
                          Vzory podstatných jmen: mix
              Skloňování podstatných jmen Více 
Přídavná jména Více 
              Určování přídavných jmen Více 
              Druhy přídavných jmen Více 
              Skloňování přídavných jmen
              Stupňování přídavných jmen Více 
              Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) Více 
              Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) Více 
Zájmena Více 
              Určování zájmen
              Druhy zájmen Více 
              Skloňování zájmen
                          Skloňování zájmen týž, tentýž Více 
                          Skloňování zájmena jenž Více 
                          Skloňování zájmen: mix
                          Mě/mně (zájmeno já) Více 
Číslovky Více 
              Určování číslovek Více 
              Druhy číslovek Více 
              Skloňování číslovek Více 
              Číslovky a mezery Více 
Slovesa Více 
              Určování sloves Více 
              Slovesná osoba Více 
              Slovesný rod Více 
              Slovesný čas Více 
              Slovesný vzor Více 
              Slovesný vid Více 
              Slovesný způsob Více 
              Slovesa: osobní, neosobní
              Slovesné tvary neurčité Více 
              Přechodníky Více 
              Slovesa: mix
Příslovce Více 
              Určování příslovcí
              Druhy příslovcí Více 
              Stupňování příslovcí Více 
Předložky Více 
              Určování předložek
              Předložky s/z Více 
Spojky Více 
              Určování spojek
Určování slovních druhů Více 
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
              Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek Více 
              Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy Více 
              Čárky ve větě jednoduché: další případy Více 
Čárky v souvětí
              Čárky v souvětí souřadném Více 
              Čárky v souvětí podřadném Více 
              Čárky v souvětí: věty vložené Více 
              Čárky v souvětí s více větami Více 
Čárky: mix
              Čárky před a, nebo Více 
              Čárky: speciální případy Více 
              Čárky v reálných textech
Interpunkce, mezery, zkratky
              Zkratky Více 
              Číslovky a mezery Více 
              Interpunkční znaménka

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
              Určování souhlásek a samohlásek Více 
              Dělení slov na slabiky Více 
              Určování kořene Více 
              Určování předpony Více 
              Předpona, kořen, přípona, koncovka Více 
Větné členy Více 
              Podmět a přísudek Více 
              Předmět (větný člen) Více 
              Přívlastek shodný a neshodný Více 
              Příslovečné určení Více 
              Doplněk Více 
              Větné členy obecně
Stavba vět Více 
              Věta hlavní Více 
              Poměry mezi hlavními větami Více 
              Poměry vedlejších vět Více 
              Vedlejší věty podmětné a předmětné Více 
              Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
              Vedlejší věty předmětné a doplňkové Více 
              Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové Více 
              Vedlejší věty příslovečné Více 
              Druhy vedlejších vět souhrnně Více 
Druhy vět
              Oznamovací, tázací, přací Více 
              Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent Více 
Rozbory vět
              Rozbory vět jednoduchých
              Rozbory souvětí
              Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam

Vztahy slov
              Synonyma (slova souznačná) Více 
              Antonyma (slova protikladná) Více 
              Homonyma (slova souzvučná)
              Slova souřadná
              Vztahy slov: mix
Slovní zásoba
              Slovní zásoba: podstatná jména
                          Předměty, věci
                          Lidé
                          Sport
                          Móda, jídlo, společnost
                          Kultura a hudba
                          Politika, historie
                          Jazyk a literatura
                          Věda, medicína, technika
                          Ekonomika
              Slovní zásoba: přídavná jména
                          Vlastnosti lidí a předmětů
                          Přídavná jména: popis světa, věda
                          Slovní zásoba: přídavná jména mix
              Slovní zásoba: slovesa
                          Lidé: akce, vztahy
Frazémy Více 
              Přísloví Více 
              Přirovnání Více 
              Idiomy, ustálená spojení
Slova: bonusy
              Slovní hrátky a hádanky
              Slova zastaralá (archaismy)
              Slovenská slovíčka
              Latinské fráze
              Nářečí: brněnský hantec

Čtení

Poznávání písmen
              Malá a velká písmena
              Velká písmena na začátku slov
              Malá písmena na začátku slov
Čtení slov
              Doplňování písmen do slov: velká písmena
              Doplňování písmen do slov: malá písmena
              Čtení slov: velká písmena
              Čtení slov: malá písmena
Čtení vět
              Krátké věty psané velkými písmeny
              Čtení vět jednoduchých
              Čtení delších vět
Čtení textů
              Krátké texty
              Příběhy
              Naučné a odborné texty
              Básně

Zápis a korektury textů

Zápis textů
              Zápis vět a krátkých textů
              Zápis příběhů
              Zápis naučných textů
Korektury textů
              Korektury: příběhy a vtipy
              Korektury textů ze života
              Korektury pokročilých textů
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence