Psaní i/y

   Měkké a tvrdé souhlásky
   Vyjmenovaná slova  
   Psaní i/y v koncovkách  
Psaní i/y: mix

Podobně znějící

   Psaní ě  
   Pravopis odvozený od stavby slova
   Párové hlásky  
   Délka samohlásek
Spřežky  
   Přejatá slova

Slovní druhy

   Podstatná jména  
   Přídavná jména  
   Zájmena  
   Číslovky  
   Slovesa  
   Příslovce  
   Předložky  
   Spojky  
Určování slovních druhů  
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

   Čárky ve větě jednoduché
   Čárky v souvětí
   Čárky: mix
   Interpunkce, mezery, zkratky

Rozbory vět, stavba slov

   Stavba slov
   Větné členy  
   Stavba vět  
   Druhy vět
   Rozbory vět

Slova a jejich význam

   Vztahy slov
   Slovní zásoba
   Frazémy  
   Slova: bonusy

Čtení

   Poznávání písmen
   Čtení slov
   Čtení vět
   Čtení textů

Zápis a korektury textů

   Zápis textů
   Korektury textů

Literatura

   Česká literatura
   Světová literatura
   Jazykové a literární pojmy

Čeština jako druhý jazyk

   Čeština pro ukrajinsky mluvící  
   Česká slovní zásoba (ČDJ)
   Zápis českých slov
   Česká gramatika (ČDJ)
   Čtení českých textů
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence