Psaní i/y

   Měkké a tvrdé souhlásky
   Vyjmenovaná slova
   Psaní i/y v koncovkách
Psaní i/y: mix

Podobně znějící

   Psaní ě
   Pravopis odvozený od stavby slova
   Párové hlásky
   Délka samohlásek
Spřežky
   Pravopis přejatých slov

Slovní druhy

   Podstatná jména
   Přídavná jména
   Zájmena
   Číslovky
   Slovesa
   Příslovce
   Předložky
   Spojky
Určování slovních druhů
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

   Čárky ve větě jednoduché
   Čárky v souvětí
   Čárky: mix
   Interpunkce, mezery, zkratky

Rozbory vět, stavba slov

   Stavba slov
   Větné členy
   Stavba vět
   Druhy vět
   Rozbory vět

Slova a jejich význam

   Vztahy slov
   Slovní zásoba
   Frazémy
   Slova: bonusy

Čtení

   Poznávání písmen
   Čtení slov
   Čtení vět
   Čtení textů

Zápis a korektury textů

   Zápis textů
   Korektury textů

Literatura

   Česká literatura
   Světová literatura
   Jazykové a literární pojmy

Čeština jako druhý jazyk

   Čeština pro ukrajinsky mluvící
   Česká slovní zásoba (ČDJ)
   Zápis českých slov
   Česká gramatika (ČDJ)
   Čtení českých textů
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence