Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 0 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 1 / 7 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 3 / 17 0 / 43
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 1 / 4 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 9 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 8 0 / 7
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 1
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 0 / 10 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 10
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 21 0 / 19
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 6
Slovní druhy: Zájmena 0 / 6 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 5 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 1 / 9 0 / 4
Slovní druhy: Příslovce 0 / 5 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 9
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 4 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 2
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 4
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 1 / 3
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 21
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 1
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 2
Slova a jejich význam: Význam slov 0 / 25 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 7 0 / 237
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty 0 / 2
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty 0 / 30
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy 0 / 363
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor 0 / 30
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním 0 / 162

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

střední

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Mě/mně (zájmeno já)

Doplňovačka

střední

Psaní ě: mix

Doplňovačka

střední

Psaní mě/mně

střední

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Předložky s/z

Doplňovačka

střední

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

těžké

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

lehké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Rozbory

těžké

Druhy přídavných jmen

Rozřazovačka

střední

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Rozbory

střední

Druhy zájmen

Rozřazovačka

střední

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

těžké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Střílečka

lehké
3

Druhy příslovcí

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory

střední

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Čárky

střední

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

střední

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

střední

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Sport

Pexeso

lehké

Slova ve větách

lehké

Móda, jídlo, společnost

Pexeso

střední

Politika, historie

Pexeso

střední

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

lehké

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména mix

Pexeso

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Pexeso

střední

Přísloví

Slova ve větách

střední

Přísloví

lehké

Přísloví

střední

Příběhy plné přísloví

lehké
0/10

Přirovnání

Pexeso

střední

Slova ve větách

lehké

Slova ve větách

střední

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso

střední

Slova ve větách

lehké

Slova ve větách

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

střední

Příběh: V jeskyni

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Agent Bob

lehké
0/5

Divné sporty

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

lehké
0/10
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence