Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u   sta Kro   říž od nepa   ti žijí duchové. V zi   , tedy v   sících, kdy v pote   lých místnostech nechodí osa   lí turisté, ožívá tato pa   tihodnost taje   strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo   tlivý bezhlavý rytíř ze   pis. Té   ř všechny mladé duchy výklad ohro   baví. Tedy kro   Bartolo   je. Ten si upří   přeje být už pryč ze školy, být za   stnaný ve dvous   nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý   síc od   nu do svého   šce. Extré   strašit při   síci a pro   ňovat oně   lé turisty v   kkýše. Svými triky krkolo   děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový   chýř. Ačkoli Bartolo   j ve školních hodinách jen tak nepříto   sedí, jeho učitelé žijí v do   ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se   l u   t tvářit naprosto duchapříto   .

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Protijelimanská vzpoura

Byla   eděle. Mraky těžce visely nad obzorem a byly stejně temné jako mysl   eho   eličenstva. Lidé už nechtěli   onarchii, ale   epubliku. Král   eliman zvaný   lučhuba se znepokojeně díval na vřavu před svým sídlem. Nebyl sice žádný   instein, ale vyhodnotil, že to s ním vypadá vskutku zle. Byli tam úplně všichni:   kauti,   atolíci,   rotestanti,   teisti,   ernoši,   ěloši i   siaté. Dokonce i jindy znesváření fotbaloví   anoušci   etisté (FC Meta) a   temisté (FC Atem) tu skandovali bok po boku, jako by na své spory úplně zapomněli. Dveře za   elimanem se najednou prudce rozrazily. Král se zděšeně obrátil, ale uviděl jen dva   nichy   rantiškány. Úlevně si oddychl a znovu se zadíval otevřeným oknem na ulici. Znenadání ho pevně uchopily dva páry čistých rukou a ve jménu   evoluce   elimana vyhodily oknem. Naštěstí to nebylo vysoko, tak přežil. Poddaní si pak zvolili   rezidenta, ustavili   ládu a   arlament. Nemlčet a konat se jim vyplatilo.

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat