H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Přejít ke cvičením na toto téma »

Tvrdé souhlásky jsou H, CH, K, R, D, T, N.

Měkké souhlásky jsou C, J, Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň.

Po tvrdých souhláskách H, CH, K, R píšeme v českých slovech vždy tvrdé Y. Po měkkých souhláskách C, J, Ž, Š, Č, Ř píšeme v českých slovech vždy měkké I.

U souhlásek D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti, viz samostatné téma Dy, ty, ny, di, ti, ni.

Pozor na přejatá slova, v těch tato pravidla nemusí platit.

Po souhláskách D, T, N volíme písmeno I/Y podle výslovnosti:

 • dívka vs. dým
 • tisk vs. týden
 • rybník vs. noviny

Pozor na přejatá slova, v těch tato pravidla nemusí platit.

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Přejít ke cvičením na toto téma »

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti.

Ve přejatých slovech ovšem tato pravidla nemusí platit. Mezi tyto výjimky patří mnoho dnes běžně používaných slov a není snadné poznat, které slovo je českého původu a které přejaté.

Měkké I po tvrdých souhláskách píšeme například v následujících případech:

 • H: historie, hitparáda
 • CH: orchidej, architekt
 • K: kino, kiwi
 • R: triko, princezna, turistika, experiment, mandarinka, Kristus, Británie, Marie

V následujících případech vyslovujeme tvrdě, ale píšeme měkké I:

 • D: medicína, dinosaurus, tradice, diktát
 • T: lokomotiva

Psaní tvrdého Y po měkkých souhláskách nastává v přejatých slov po písmenu C: cylindr, cyklista, encyklopedie.

Pozor také na stejně znějící slova s různým významem: tip (odhad, rada, doporučení) vs. typ (druh, model).

Po měkkých a tvrdých souhláskách se volba i/y řídí podle výslovnosti nebo jednoduchých pravidel (ovšem až na výjimky, které tvoří slova cizího původu).

U obojetných souhlásek (b, f, l, m, p, s, v, z) je to komplikovanější. Po těchto souhláskách se vyskytují obě varianty i/y i ve slovech domácího původu. Vyjmenovaná slova představují pomůcku, která nám pomáhá psát po obojetných souhláskách i/y správně. Vyjmenovaná slova představují seznamy slov, ve kterých se píše y. Základní seznamy vyjmenovaných slov jsou:

 • B: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka
 • L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš
 • M: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat
 • P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se
 • S: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat
 • V: vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy- a vý-
 • Z: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Písmeno y píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob, zeměpisných názvech, slovech cizího původu.

V rámci Umíme česky máme v procvičování záměrně zařazena i slova cizího původu, protože při praktickém použití jazyka se mnohá z nich (např. pyžamo, systém, symbol, olympiáda) používají častěji než slova uvedená v seznamu vyjmenovaných slov (např. čepýřit, dmýchat).

Základní vyjmenovaná slova po B

Seznam uvádí základní vyjmenovaná slova po B a příklady slov od nich odvozených:

 • být, bychom, abys, kdybychom, zbytek, nabýt, dobýt, blahobyt,
 • bydlit, obydlí, bydlo,
 • obyvatel,
 • byt,
 • příbytek,
 • nábytek,
 • dobytek,
 • obyčej, obyčejně, neobyčejný,
 • bystrý, bystřina, bystrost, Bystřice, Bystrouška, Bystrozraký,
 • bylina, býlí, bylinkářka, býložravec, černobýl,
 • kobyla, kobylka, Kobylisy,
 • býk, býčí, Býkov,
 • babyka.

Další případy a záludnosti

Tvrdé Y dále píšeme v některých zeměpisných názvech a jménech, například Přibyslav, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek.

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například bysta, labyrint, byrokracie, Libye, Babylon.

Vybrané chytáky a těžké příklady:

 • ve vlaku bylo nabito (bylo tam plno)
 • starobylýledabylý (odvozeno od být), ale způsobilý (odvozeno od způsob)

Stejně znějící slova s různým významem

být (existovat) bít (tlouct, mlátit)
dobýt (zmocnit se, získat) dobít (baterii, poražené zvíře)
nabýt (získat) nabít (natlouct, zasunout náboj)
pobýt (zdržet se, zůstat) pobít (pozabíjet)
bydlo (živobytí, příbytek) bidlo (dlouhá tyč)
babyčka (malý strom babyka) babička (příbuzná)

Video: rozlišování slov odvozených od být a bít

Básně pro zpestření

Žižka

Jistý Žižka z Trocnova nerozuměl pravopisu.
Vůbec nikdo nepřijel na křest jeho cestopisů.
„Chcete pobít přes víkend?“ napsal hostům do dopisu.

Bitka chřestů

Zelený chřesty z Penny zbily
zbylý bílý chřesty z Billy.

Základní vyjmenovaná slova po L

Seznam uvádí základní vyjmenovaná slova po L a příklady slov od nich odvozených:

 • slyšet, poslyš, nedoslýchavý,
 • mlýn, mlynář, mlýnice,
 • blýskat se, blýskavý, blyštět se,
 • polykat, zalykat se, polykač,
 • plynout, plynulý, oplývat, plyn, plynovod,
 • plýtvat,
 • vzlykat, vzlykot, vzlykání,
 • lysý, lysina, lyska, lysohlávka, Lysice, Lysá, Lysůvky,
 • lýko, lýkožrout, lýkový,
 • lýtko,
 • lyže, lyžař, lyžování, lyžáky,
 • pelyněk,
 • plyš, plyšový, plyšák.

Další případy a záludnosti

Dále píšeme Y v:

 • některých slovech cizího původu (např. lyceum, lyrický, olympijský, Hollywood),
 • slovech s předponou poly- (např. polystyren, polyteismus),
 • ve slovech obsahujících -lýza (např. elektrolýza, analýza, paralýza).

Chytáky a těžké příklady

 • mlít – není odvozené od mlýn
 • ližina – je trámec na podkládání, odvozeno od slova líha, nikoliv lyže
 • plíšek – kus plechu, nemá nic společného se slovem plyš
 • plytký – dnes již spíše archaické slovo označující něco mělkého nebo bezvýznamného

Báseň pro zpestření

Plyšák je z plyše, která je měkká, píšeme tvrdý.
Plíšek je z kovu, který je tvrdý, píšeme měkký.
Logika jazyka –⁠ na věků věky!

Základní vyjmenovaná slova po M

Seznam uvádí základní vyjmenovaná slova po M a příklady slov od nich odvozených:

 • my,
 • mýt, umyvadlo, mýdlo, myčka,
 • myslit, myšlenka, smysl, pomyšlení,
 • mýlit se, mýlka, omyl, pomýlit se, neomylný,
 • hmyz, hmyzožravec,
 • myš,
 • hlemýžď,
 • mýtit, mýtina,
 • zamykat, odemykat, výmyk,
 • smýkat, smyk, průsmyk, přesmyčka,
 • dmýchat,
 • chmýří,
 • nachomýtnout se,
 • mýto,
 • mykat.

Další případy a záludnosti

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například sumýš (mořský živočich), mykologie (věda o houbách), mys (skalnatý ostroh), mystický (záhadný), mýtus.

Pozor na stejně znějící slova s různým významem:

my (1. osoba čísla množného) mi (3. pád zájmena já)
mýt (umývat) mít (vlastnit něco)
mýval (zvíře) míval (tvar slovesa mít)
vymýtit (vykácet) vymítit (odstranit zlo, ďábla)

Základní vyjmenovaná slova po P

Seznam uvádí základní vyjmenovaná slova po P a příklady slov od nich odvozených:

 • pýcha, pyšný, přepych, pýchavka,
 • pytel, pytlík, pytlák, strašpytel,
 • pysk, ptakopysk,
 • netopýr,
 • slepýš,
 • pyl, pylový, opylovat,
 • kopyto, kopýtko, sudokopytník, lichokopytník,
 • klopýtat, klopýtnutí,
 • třpytit se, třpyt, třpytka,
 • zpytovat, nevyzpytatelný,
 • pykat, odpykat,
 • pýr, pýří,
 • pýřit se,
 • čepýřit se.

Další případy a záludnosti

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například pyžamo, pyrotechnika, pyré, pyramida, Pyreneje, kapybara.

Pozor na stejně či podobně znějící slova s různým významem:

pykat (nést za něco trest) pikat (ve hře na schovávanou)
slepýš (beznohá ještěrka) slepíš (tvar slovesa slepit)
pýcha (povýšenost) píchá (bodá)
opylovat (přenést pyl z jednoho květu na druhý) opilovat (obrousit)

Bonus: neřešitelný problém včely

Včela s pilníkem op(i/y)lovala květ.

Základní vyjmenovaná slova po S

Seznam uvádí základní vyjmenovaná slova po S a příklady slov od nich odvozených:

 • syn, synek, zlosyn, synovec,
 • sytý, nasytit, sytost, dosyta,
 • sýr, sýrový, syreček, sýrárna, syřidlo, syrovátka
 • syrový,
 • sychravý,
 • usychat, vysychat, zasychat,
 • sýkora, sýkorka,
 • sýček, sýčkovat,
 • sysel, syslit,
 • syčet, sykot, sykavka, syčák,
 • sypat, sýpka, nasypat, dosypat, násyp, posyp, osypaný

Další případy a záludnosti

Dále píšeme Y v některých zeměpisných názvech a slovech cizího původu, například symbol, systém, psychologie, symetrie, symfonie, syntéza, sympatický, synonymum, Sýrie, Pensylvánie.

Pozor na stejně či podobně znějící slova s různým významem:

sypal (ptákům zrní) sípal (chraptěl)
sýrový (vyrobený ze sýru), syrový (nevařený) sírový (z chemického prvku síra, např. kyselina sírová), sirky
syrý (syrový, vlhký) sirý (osiřelý)
syn (dítě) sin (zkratka matematické funkce sinus)

Chytáky a těžké příklady

 • syřidlo – látka, která při výrobě sýrů způsobuje srážení mléka, odvozeno od slova sýr, nikoliv od chemické látky síra
 • sírové koupele – koupele v minerální vodě s vysokým obsahem síry (chemického prvku), nikoliv sýra (koupat se v sýru by se asi nikomu nechtělo)
 • lysina – holé místo na hlavě, kořen slova lys- a příponová část -ina

Základní vyjmenovaná slova po V

Seznam uvádí základní vyjmenovaná slova po V a příklady slov od nich odvozených:

 • vy, vykat,
 • vysoký, vysoko, výška, povýšit, vysokoškolák, Vyšehrad, Vysočany,
 • výt, zavýt, vytí,
 • výskat, výskot, zavýsknout,
 • zvykat, zvyk, nezvyk, zlozvyk, zvyklost, odvykat,
 • žvýkat, žvýkačka, přežvýkavec,
 • vydra, Povydří,
 • výr,
 • vyžle,
 • povyk, povykovat,
 • výheň.

Předpona vy-

Tvrdé Y píšeme také ve slovech, která obsahují předponu vy-, vý-. Předponu vy-, vý- poznáme tak, že je možné ji odtrhnout od slova (kořene) tak, že vznikne slovo, které má smysl (výlet, let). Předponu vy-, vý- můžeme ve slově také nahradit jinou předponou (výlet, nálet, odlet). Některá slova mohou mít více předpon, takže vy-, vý- nemusí být hned na začátku slova (nevyhnutelný, nejvyspělejší, zvýraznit).

Příklady slov s předponou vy-, vý-

 • výloha
 • výuka
 • výkon
 • vysavač
 • výdaje
 • vypařit
 • vykřičník
 • vynikající
 • nevychovaný
 • nevyslovený
 • velkovýroba

Záludnosti a těžké případy

Pozor na stejně či podobně znějící slova s různým významem:

výr (pták) vír (na vodě)
vysel (např. vysel obilí, předpona vy-) visel (např. visel na věšáku, od slova viset)
zavýt (vydávat zvuk) závit (součástka)
výška (např. nadmořská výška) vížka (malá věž)

Vybrané těžké příklady

 • uvyklý – příbuzné se zvykat
 • velvyslanec – odvozeno od vyslance, ve kterém je vy- předpona
 • visuté zahrady, visačka, visutá lanovka – odvozeno od viset, nikoliv vysoko
 • vířivka – odvozené od vodního víru, nikoliv ptáka
 • vichřice – nejde o předponu vy-, -chř- není kořen slova

Základní vyjmenovaná slova po Z a příklady slov od nich odvozených:

 • brzy,
 • jazyk, jazýček, jazykověda, cizojazyčný,
 • nazývat, ozývat se, vzývat, vyzývavý,
 • Ruzyně.

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například enzym, azyl.

Časté chyby:

 • brzičko (odvozeno příponou -ičko, podobně jako třeba maličko),
 • vyzývat (např. soupeře k odvetě), ale zívat (otevírat pusu).

Báseň pro zpestření

To chodíval k nám jemný zív
a ozýval se – jaký div –
vždy o mizivou chvilku dřív,
než brzy spánek na nás kýv…

Správné psaní i/y v koncovkách se odvíjí od slovního druhu.

U podstatných jmen určujeme i/y za využití vzorů podstatných jmen. První krok k určování vzoru je určení rodu. S procvičováním koncovek se tedy vyplatí začít odděleně pro jednotlivé rody:

Jakmile zvládneme koncovky pro jednotlivé rody, je užitečné si je procvičit v zamíchané podobě.

U přídavných jmen se psaní i/y určuje za využití vzorů jarní a mladý.

U sloves se psaní i/y odvíjí od principu shody přísudku s podnětem.

Samostatně máme vyčleněné procvičování pro slova končící na ovi/ovy a mi/my/ma. Tato slova často dělají problémy, protože může jít o podstatná i přídavná jména a do volby správného i/y se tak promítá více pravidel.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Přejít ke cvičením na toto téma »

Koncovku určujeme podle vzoru, viz téma Podstatná jména: vzory mužského rodu.

Příklady:

Dohoda mezi králi. Král – vidím krále → rod mužský životný → král bez krále jako muž bez muže. Dohoda mezi muži.
Vyšli posly. Posel – vidím posla → rod mužský životný → posel bez posla jako pán bez pána. Vyšli pány.
Rysi a divoké kočky. Rys – vidím rysa → rod mužský životný → rys bez rysa jako pán bez pána. Páni a divoké kočky.
Pevné motouzy. Motouz – vidím motouz → rod mužský neživotný → motouz bez motouzu jako hrad bez hradu. Pevné hrady.
Lesy skrývají datly. Datel – vidím datla → rod mužský životný → datel bez datla jako pán bez pána. Lesy skrývají pány.
Koupil zajíce v pytli. Pytel – vidím pytel → rod mužský neživotný → pytel bez pytle jako stroj bez stroje.
Vyjít s penězi, platit penězi. Peníz – vidím peníz → rod mužský neživotný → peníz bez peníze jako stroj bez stroje. Vyjít se stroji, platit stroji.
Léky proti kašli. Kašel – vidím kašel → rod mužský neživotný → kašel bez kašle jako stroj bez stroje. Léky proti stroji.
Druzi mi dluží. Druh – vidím druha → rod mužský životný → druh bez druha jako pán bez pána. Páni mi dluží.
Na moři byly vlnolamy. Vlnolam – vidím vlnolam → rod mužský neživotný → vlnolam bez vlnolamu jako hrad bez hradu. Na moři byly hrady.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Přejít ke cvičením na toto téma »

Koncovku určujeme podle vzoru, viz téma Podstatná jména: vzory ženského rodu.

Pro ženský rod máme v češtině 4 vzory: žena, růže, píseň, kost. Poslední tři řadíme k tzv. měkkým vzorům, tedy vzorům, které mají pouze koncovky s měkkým I. Výjimku tvoří jen vzor žena (například tvar ženy), ten ale snadno poznáme podle typického zakončení na -A. Pokud tedy končí podstatné jméno ženského rodu na jiné písmeno než -a, víme, že v něm píšeme měkké I.

Pozor, nelze použít naopak, tedy neplatí, že pokud podstatné jméno končí na –a, píšeme automaticky tvrdé Y. Vzor žena má také měkké I (v 7. p. množného čísla).

Příklady:

 • Jedeme do Bratislavy. – Bratislava bez Bratislavy jako žena bez ženy, jedeme do Bratislavy jako ženy.
 • Jedeme do Boleslavi. – Boleslav bez Boleslavi jako kost bez kosti, jedeme do Boleslavi jako kosti.
 • V prázdné láhvi. – Láhev bez láhve jako píseň bez písně, v láhvi jako v písni.
 • Mít něco na mysli. – Mysl bez mysli jako kost bez kosti, mít něco na mysli jako kosti.
 • Otepi slámy. – Otep bez otepi jako kost bez kosti, otepi jako kosti.
 • Jít na oběd do menzy. – Menza bez menzy jako ženy, jít na oběd do menzy jako ženy.
 • Z hloubi duše. – Hloub bez hloubi jako kost bez kosti, z hloubi jako kosti.
 • Soudní expertizy. – Expertiza bez expertizy jako žena bez ženy, soudní expertizy jako ženy.
 • Na území Panamy. – Panama bez Panamy jako žena bez ženy, na území Panamy jako ženy.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Přejít ke cvičením na toto téma »

Koncovku určujeme podle vzoru, viz téma Podstatná jména: vzory středního rodu.

Příklady:

 • V podpalubí – podpalubí bez podpalubí jako stavení bez stavení, v podpalubí jako stavení.
 • Na Labi – Labe bez Labe jako moře bez moře, na Labi jako moři.
 • Pod bradly – bradlo bez bradla jako město bez města, pod bradly jako městy.
 • Se sily na obilí – silo bez sila jako město bez města, se sily jako městy.
 • Mezi dvěma intermezzy – intermezzo bez intermezza jako město bez města, mezi intermezzy jako městy.
 • Zboží zatížené cly – clo bez cla jako město bez města, cly jako městy.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Přejít ke cvičením na toto téma »

Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen.

U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech! V 1. pádě množného čísla rodu mužského životného píšeme -Í (malí chlapci jako mladí chlapci).

Příklady, ve kterých se chybuje:

 • marniví manekýni – tvrdé přídavné jméno (marnivý, marnivá, marnivé), ale jedná se o množné číslo - mladí manekýni,
 • sivý holoubek – tvrdé přídavné jméno (sivý, sivá, sivé) – mladý holoubek,
 • vepřový bůček – tvrdé přídavné jméno (vepřový, vepřová, vepřové) – mladý bůček,
 • lesklí slepýši – tvrdé přídavné jméno (lesklý, lesklá, lesklé), ale množné číslo – mladí slepýši,
 • jedlými pokrmy – tvrdé přídavné jméno (jedlý, jedlá, jedlé) – mladými pokrmy,
 • urostlí chlapci – tvrdé přídavné jméno (urostlý, urostlá, urostlé), ale množné číslo – mladí chlapci.

Slova končící na ovi/ovy

Přejít ke cvičením na toto téma »

Ve slovech končících na -OVI a -OVY se často chybuje. Pro správné psaní I/Y musíme rozlišit, jestli jde o podstatné, nebo přídavné jméno. U přídavných jmen pak musíme vzít v potaz, co přivlastňujeme.

Podstatná jména: zakončení -OVI se vyskytuje u 3. nebo 6. pádu:

 • Vysvětlit něco popletovi. Mávat psovi masem u čumáku. (3. pád)
 • Pohádka O kocouru Modroočkovi.

Přídavná jména ve spojení s podstatným jménem rodu mužského životného:

Zakončení –OVI: Přivlastňujeme podstatná jména rodu mužského životného v 1. pádu.
Zakončení –OVY: Přivlastňujeme podstatná jména rodu mužského životného ve 4. pádu.

 • Jsou to statkářovi koně.
  Čí koně? Statkářovi (jako ti matčini koně, 1. pád čísla množného).

 • Viděli jsme strýčkovy koně.
  Čí koně? Strýčkovy (jako ty matčiny koně, 4. pád čísla množného).

Přídavná jména ve spojení s podstatným jménem rodu mužského neživotného: zakončení –OVY.

 • Pavlovy sešity ležely na stole.
  Čí sešity? Pavlovy (jako ty matčiny sešity, 1. pád čísla množného).
 • Našel jsem ztracené Pavlovy doklady.
  Čí doklady? Pavlovy (jako ty matčiny doklady, 4. pád čísla množného).

Přídavná jména ve spojení s podstatným jménem rodu ženského: vždy zakončení na -OVY.

Slova končící mi/my/ma

Přejít ke cvičením na toto téma »

U podstatného jména rodu ženského je v 7. p. vždy měkká koncovka -emi, -ami, -mi, kdežto v rodě mužském neživotném píšeme -my (př. drahokamy).

Koncovka -ma se dochovala jen u párových tělesných orgánů (oči, uši, ruce, nohy) a u číslovek dva, oba. Příklady:

 • Pes se jí pletl pod nohama.
 • Dítě tleskalo ručičkama.
 • Oběma směry.

Pokud nejde o párový tělesný orgán, ale o nohy u stolu, případně o ručičky u hodin je zakončením koncovka –ami, která odpovídá vzoru žena. Příklady:

 • Na hodinách byl ciferník s nevýraznými ručičkami.
 • Stůl se čtyřmi nohami.

U přídavných jmen je na konci vždy -mi.

 • Měl na hodinkách ciferník s nevýraznými ručičkami.
 • Obchodovat se sloními kly je zakázáno.
 • O víkendu se uvidíme s bratrovými kamarády.

Koncovka přídavného jména nebo číslovky se vždy shoduje s koncovkou podstatného jména.

 • Řekla mu to mezi čtyřma očima.
 • Seděl zavřený mezi čtyřmi stěnami.
 • Procházel se mezi rozkvetlými růžemi.

Shoda přísudku s podmětem

Přejít ke cvičením na toto téma »

Základní pravidla

V přítomném a budoucím čase píšeme vždy -I. Neřešíme rod podmětu.

 • Tma halí krajinu. Karel zabalí dárek.

V minulém čase píšeme koncovku podle rodu podmětu:

podmět koncovka
rod mužský životný -I
rod mužský neživotný -Y
rodu ženský -Y
množném čísle rodu středního -A

Postup určení koncovky

1. Určíme podmět věty

 • Okolnosti se změnily. – okolnosti
 • Tisíce obyvatel odcházely. – tisíce
 • Psi štěkali. – psi
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. – hejna

2. Určíme rod, ve kterém je podmět

Podmět si řekneme v jednotném čísle, poté si na něj ukážeme ukazovacím zájmenem.

 • Okolnosti se změnily. – Ta okolnost. (rod ženský)
 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc. (rod mužský)
 • Psi štěkali. – Ten pes. (rod mužský)
 • Hejna ptáků se usadila na jezeře. – To hejno. (rod střední)

Pokud je podmět rodu mužského, musíme určit také jeho životnost.

 • Tisíce obyvatel odcházely. – Ten tisíc, vidím tisíc (tvar slova se nemění) – neživotný
 • Psi štěkali. – Ten pes, vidím psa (tvar slova se mění) – životný

3. Podle rodu podmětu napíšeme správnou koncovku

Několikanásobný podmět

 1. Je-li ve větě více podmětů a alespoň jeden je rodu mužského životného, píšeme v minulém čase zpravidla měkké i.
  • Klára, Tereza, Petra i Martin se pohupovali v rytmu hudby.
 2. Pokud ve větě není ani jeden podmět rodu mužského životného, píšeme tvrdé y.
  • Kočky a koťata se vyhřívaly na slunci. Jedno kotě a štěně si spolu hrály ve stínu.
 3. Pokud jsou všechny podměty ve středním rodě a v množném čísle, píšeme v přísudku -a.
  • Hříbata, telata a jehňata se popásala na louce.

Těžké příklady a chytáky

Pozor na slova dítě, oko, ucho – v jednotném čísle jsou tato slova rodu středního, ale v čísle množném mají rod ženský – píšeme tvrdé Y.

Některá podstatná jména mohou být životná i neživotná.

Těžké příklady

 • Všichni činitelé se usnesli.
  Všechny činitele byly vyloučeny.
 • To byli moji koníčci.
  To byly moje koníčky.
 • Nosiče s daty byly poškozeny.
  Nosiči nákladů už byli unaveni.
 • Ledoborci pluli.
  Ledoborce pluly.
 • Uzenáči nám chutnali.
  Uzenáče nám chutnaly.
 • Ukazatelé ukazovali.
  Ukazatele ukazovaly.
 • Mikrobi nás ohrožovali.
  Mikroby nás ohrožovaly.

Video: shoda přísudku s podmětem

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence