Číslovky jsou ohebný slovní druh, kterým se vyjadřuje počet, pořadí, násobenost, díl celku.

Číslovky rozlišujeme na určité, které lze zapsat číslicemi (pět, třikrát, osminásobný), a neurčité, které číslicemi zapsat nelze (málo, několikrát).

Dále dělíme číslovky na: základní, řadové, druhové a násobné.

Číslovky označují počet, pořadí, počet druhů a násobky.

Ptáme se na ně:

 • KOLIK? (pět)
 • KOLIKRÁT? (dvakrát)
 • KOLIKÁTÝ? (třetí)
 • KOLIKERY? (sedmery)
 • KOLIKANÁSOBNÝ? (dvojnásobný)

Pozor, číslovky mohou být i neurčité (mnoho, několik, málo, párkrát).

Číslovka základní odpovídá na otázku KOLIK?

Číslovka řadová odpovídá na otázku KOLIKÁTÝ?

Číslovka druhová odpovídá na otázky KOLIKERY? KOLIKERÝ?

Číslovka násobná odpovídá na otázky KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ?

Číslovky dále rozlišujeme na určité (označují přesný počet) a neurčité (označují počet jen obecně).

Příklady:

určité neurčité
základní pět, třetina, tisíc, milión málo, moc
řadové sedmý, potřetí, desáté několikátý
druhové dvoje, osmery několikero
násobné pětkrát, trojnásobný několikrát

Číslovka jeden, jedna, jedno

 • Skloňují se jako ten, ta, to.
 • Př. jeden bez jednoho jako ten bez toho

Číslovky dva, oba
Mají zvláštní skloňování, viz tabulka:

rod mužský rod ženský rod střední
1. pád dva, oba dvě, obě dvě, obě
2. pád dvou, obou dvou, obou dvou, obou
3. pád dvěma, oběma dvěma, oběma dvěma, oběma
4. pád dva, oba dvě, obě dvě, obě
6. pád dvou, obou dvou, obou dvou, obou
7. pád dvěma, oběma dvěma, oběma dvěma, oběma

Číslovky tři, čtyři
Skloňují se podle vzoru kost (s několika výjimkami), viz tabulka:

tři čtyři
1. pád tři čtyři
2. pád tří, třech čtyř, čtyřech
3. pád třem čtyřem
4. pád tři čtyři
6. pád třech čtyřech
7. pád třemi čtyřmi

Číslovky pět až devadesát devět
Mají jen dva tvary: v 1. a 4. pádě jsou bez koncovky (pět, šest), v ostatních pádech mají koncovku -i (bez sedmi, o devíti, s padesáti pěti).

Číslovky, sto, tisíc, milion, miliarda

 • Sto se skloňuje podle město: sto bez sta jako město bez města.
 • Tisíc se skloňuje podle stroj: tisíc bez tisíce jako stroj bez stroje.
 • Milion se skloňuje podle hrad: milion bez milionu jako hrad bez hradu.
 • Miliarda se skloňuje podle žena: miliarda bez miliardy jako žena bez ženy.

Číslovky složené
Pokud jsou číslovky složené, skloňují se:

 1. všechny členy: bez dvou tisíc sedmi set padesáti osmi pracovníků
 2. jen poslední člen (resp. desítky a jednotky): * bez dva tisíce sedm set padesáti osmi pracovníků*

Číslovky řadové, druhové a násobné

 • Skloňují se podle vzorů mladý/jarní: ke druhému (jako mladému), se třetím (jako jarním).

Číslovky základní, řadové a násobné

 • Základní číslovky (kolik?) se píší zvlášť, pouze pokud mají převrácený slovosled, píší se dohromady: dvacet jedna, tři sta padesát šest, ale jednadvacet, šestapadesát.
 • Za řadovými číslovkami (kolikátý?) píšeme tečku: 5. kapitola, o 8. hodině, skončil 11. (nikdy nezapisujeme 5tá kapitola, o 8‑mé hodině, skončil 11‑tý nebo 11tý apod.).
 • U číslovek násobných (kolikrát? kolikanásobný?) píšeme × bez mezery: 3×, 12krát, 5násobný.

Grafické členění čísel

 • Pokud má číslo víc než 3 místa nalevo či napravo od desetinné čárky, členíme jej po 3 číslicích: 10 000 lidí, 3 500 let, 5 789 000 Kč, 5 600,6 km, 7,235 78 kg.
 • Pokud se jedná o peněžní částku, je možné tisíce oddělit místo mezery tečkou: 578.000 Kč, 8.000.000 €, 4.567,50 Kč.
 • Čtyřciferná čísla můžeme psát mez mezery: 6000 km, 2500 m, 9999 aktivistů.
 • Letopočty píšeme bez mezery: 2020, 1969, 1945, 1620.

Psaní mezer

Mezeru píšeme:

 • mezi číslem a jednotkami či počítanými předměty/bytostmi: 100 km, 4 kg, 5 let, 15 kJ, 13 členů
 • mezi číslem a %, ‰, °C: 12 %, 3 ‰, 25 °C (pozor, jiné je 25°)
 • v zápise matematických příkladů: 5 + 2 = 7; 20 : 5 = 4; 3 × 5 = 15; 8 − 6 = 2
 • v zápise měřítka nebo poměru: v poměru 2 : 1, měřítko 1 : 100 000
 • v zápise rozměrů: místnost o rozměrech 4 × 3 × 2,7 m, plocha o rozměrech 5 × 12 cm

Bez mezery píšeme:

 • zlomky: 1/4 litru, 2/5 pizzy
 • desetinná čísla: 0,5; 5,25; 0,125; 9,567 32
 • znaménka + nebo − vyjadřující kladnou/zápornou hodnotu čísla: +5 °C, −15 °C
 • skóre: ČR porazila Rusko 2:0. Federer porazil Čiliče 3:2 na sety.

Výrazy složené z číslic a slov

 • Pokud číslovku čteme jako přídavné jméno, nepíšeme mezi číslovkou a dalším znakem (%, jednotky atd.) mezeru. Srovnej:
  • stoupání 12 % = stoupání dvanáct procent vs. 12% stoupání = dvanáctiprocentní stoupání
  • 5 kg mouky = pět kilogramů mouky vs. 5kg pytel mouky = pětikilový pytel mouky
  • 12 m provazu = dvanáct metrů provazu vs. 12m provaz = dvanáctimetrový provaz
 • Pokud je slovo složené z číslice a podstatného/přídavného jména či příslovce, neoddělujeme číslici mezerou: 3dveřové auto, 2sedačková lanovka, 40denní půst, 90letý stařík, 8násobek.

 • Pozor, všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové ‑ti/‑mi/-tý (5tiletý, 8-midenní)

Zápis data a období

Datum lze zapsat třemi způsoby:

   1. 2005: po tečce píšeme vždy mezeru (4. 12. 1956, 23. 6. 1346, 17. 11. 1989).
 1. 03.05.2005: pokud doplňujeme jednociferné číslice nulou, píšeme za číslicemi tečky, ale den, měsíc a rok od sebe neoddělujeme mezerami. Tento formát se používá zejména v obchodní korespondenci (01.06.2001, 07.11.2010, 25.04.1998, 31.12.2020).
 2. 2005-05-03: číslice značící rok, měsíc a den (v tomto pořadí) oddělujeme spojovníkem bez mezer (1956-12-04, 1346-06-23, 1989-11-17).

Údaje značící časové rozmezí/období zapisujeme pomocí pomlčky:

 1. bez mezer: pokud je pomlčka mezi jednoslovnými výrazy (8–17 hod., květen–září, 20.–40. léta 20. století, 11.–19. února, 16.–31. 1. 2017).
 2. oddělené mezerami z obou stran: pokud je pomlčka mezi víceslovnými výrazy (1. července – 31. srpna 2020, 11. 2. – 19. 4. 2019, 1. 9. 1990 – 30. 6. 1991, 80. léta 19. století – 20. léta 20. století, červen 2019 – leden 2020).

Římské číslice

 • V čísle složeném z více číslic jednotlivé číslice neoddělujeme mezerou: XCIX, MMXX, MDCLXVI.
 • Pokud jde o číslovku řadovou, píšeme za ní tečku: Karel IV., třída VIII. A.
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence