Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící na ovi/ovy

„To jsou králov_ koně“.Jak se zeptám, aby odpovědí bylo „králov_“?Komu, čemu jsou to koně?Čí jsou to koně?Slovo „králov_“ je tedy:podstatné jméno ve 3. páděpřídavné jméno přivlastňovacíDo věty dosadíme místo „králov_“ vzor „matčin“ ve správném tvaru.„To jsou (ty) matčiny koně.“„To jsou (ti) matčini koně.“Jaké i/y tedy napíšeme ve slově „králov_“?iySprávný zápis celé věty je:„To jsou královy koně“.„To jsou královi koně“.

Slova končící na ovi/ovy

koncovka ovykoncovka ovi
Šrekov_ teniskyKubov_ nápadyfarmářov_ pomocnícividím sluhov_ synyMichalov_ králíci

Slova končící na ovi/ovy

s vepřov_m masem

ýí

Slova končící na ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov   vlastnili dům hned vedle sousedov   vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov   ani Šmídov   odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov   našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov   . Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov   Procházkov   . Míč patřil ale jeho bratru Pavlov   . Jendu napadlo, že dá míč bratrov   jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov   podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov   nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov   slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov   už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov   a dědečkov   a že se ještě uvidí.

Slova končící mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Rozmysl_ si to dobře.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Průvodkyně se nám zalíb_la.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Výprava

Vlakové soupravy zastavil   u perónu. Vystoupil   jsme a vydal   se na túru. Zdálo se, že na vesnici již sklidil   úrodu. Žnečky chodil   bosé. Malý Lukáš se bál, že se počasí pokaz   . Toto děti hlás   samy. Náhle kanci rozryl   planinu. Přidal   jsme tedy do kroku směr vrchol. Rozhledy z kopců bral   dech. Stébla travin se ohýbal   ve větru. Cestou dolů jsem viděl, že muže domů rozvážel   trakaře. A protože jabloně plodil   nádherné ovoce, jedno jsem si utrhl a nasedl na vlak domů.

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Shoda přísudku s podmětem

„Klára, Pavel a jejich štěně často chodil_ na procházky.“Kdo, co často chodil_ na procházky?Klára, Pavel a štěněKlára a PavelV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Shoda přísudku s podmětem

„Klíčové myšlenky i pojmy byl_ v textu dobře vysvětleny.“Kdo, co byl_ v textu vysvětleny?klíčové myšlenkymyšlenky i pojmyV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoJakého rodu jsou slova v podmětu?ženského a mužského neživotnéhoobě ženskéhoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Shoda přísudku s podmětem

„Mnozí z nás viděl_ tu spoušť na vlastní oči.“Kdo, co viděl_ tu spoušť na vlastní oči?mymnozíV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneKteré i/y tím pádem bude v přísudku?yi

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil   muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav   svůdce nasadil šelm   úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol   kůže. Svým způsobem to byl poctiv   člověk, navíc znal   ciz   ch jazyků, který dokázal neznám   m lidem vykouzlit mil   úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl   život. Někteř   o něm tvrdili, že je maminč   n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv   pocit, že je celé tohle seznamování strašliv   omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel   , že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm   pohled na první z dam a už se cítil jako toulav   pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz   , a osl   m skokem se hnal ke dveřím.

Koncovky podstatných jmen

Rozpadlá stavení

Kostel   a hřbitov   Milanov   připomínaly domov. Vyrostl poblíž Čáslav   , malého města, které se pyšní svými kališnickými kořeny. Ráno se vždycky posadil na postel   a pozoroval kos   a pěnkav   za oknem. Bydlel s rodiči v budově opatovické škol   , takže k tabul   chodil v bačkorách. Tatínek byl řídící. Za katedrou si vždycky sahal do kaps   pro hodinky a s nasazenými brýlem   se trochu podobal panu prezidentov   .
A za zdm   nedalekého hřbitova si s místními dětm   nejednou hráli na doktora nebo pomáhali kostelníkov   s úklidem. Dnes jsou už krov   staré škol   propadlé a dříve upravená zahrádka zarůstá křov   m.

Koncovky všechny: mix

kos_ zpěv

ýí

Koncovky všechny: mix

laskav_ vesničané

ýí

Koncovky všechny: mix

Průvodkyně se nám zalíb_la.

iy

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní bě/bje

Psaní vě/vje

Psaní mě/mně ve slově

Mě/mně (zájmeno já)

Psaní ě: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

_hrnout

zs

Psaní s/z na začátku slova

_chýlit

zs

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají   poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti   mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si   edřela koleno na   moklé dlažbě. Maminka jen   práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají   působně, nebo si na ně bude   těžovat tatínkovi, který je   eřeže. Julinka   červenala   tudem, ale Honzík už byl ve   třehu, čím by mohl ještě víc   užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala   kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil   ežloutlé listí od podzimu, které hned   planulo. Mamince   tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát   třelil vedle.

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci   měny   valil na hlavu balvan.   pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme   kočili do auta a předjížděli auta   prava,   leva.   pěchali jsme   krátka, jak se dalo. Až když se   jíždělo ke kamenolomu,   pomalil jsem. Marie sice   kučela bolestí,   koušela ale   tát.   hodli jsme se, že sami toho moc ne   vedeme. Jen   těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka   pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl   poleh.

Psaní s/z na začátku slova

s
_poutaný zajatec_pořitelnazkomplikovat _ituaci_pláchnout_tmívá se

Psaní s/z na začátku slova

zs
_organizovat_velebitněkoho vy_trašit_prostředkovatbuď _dráv

Psaní s/z na začátku slova

zs
Mám rád _pěv._táhnout_nělka_karamelizovaný cukr_cvrkl se

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak   lenka v   íši divů. Na okenním parapetu poskakovala   everka   rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta   rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro   eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako   ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože   lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon   umbo. Má to ale   roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka   omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl   lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na   větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Dopis

Milý   ože,
píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako   skar z té knížky od   rica   mmanuela   chmitta, co mi četla   abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože   aminka říká, že neexistuješ. Babička   aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené   niverzitě. Co prý nejsou   ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje   yziku, víš? A   ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani   atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají   aní   ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství   edvídka   ú nebo poslouchal vyprávění o   akové   anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do   unáka a stal se ze mě   kaut. V té době jsem četl   oglarovy   ochy od   obří   eky či napínavé příběhy z období   tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život   icharda   vího   rdce a osudy   řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života   ndiánů a   skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba   lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na   ežíška dostal   iráskovy   taré pověsti   eské, staly se na dlouhou dobu mojí   iblí.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

iniciátoři národního _brození

oO

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

dvojitý _xel

aA

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Časování sloves

Přechodníky

Slovesa: mix

Slovesa: mix

2. os., č. jedn.dopadli jste1. os., č. množ.
bude pršet2. os., č. množ.sázejí
3. os., č. množ.neznáš3. os., č. jedn.
přišel bych1. os., č. jedn.nesmíme

Mluvnické kategorie sloves

„vytvořili jsme“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.2. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv podmiňovacímV jakém čase je sloveso?v minulémv přítomnémKdo vytvořil?Něco se vytvořilo samo.My sami jsme něco vytvořili.V jakém je tedy sloveso rodě?v trpnémv činnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „vytvořit“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „vytvořili jsme“ je správný?1. os., č. jedn., podm. způsob, čas min., čin. rod, vid nedok.1. os., č. mn., oznam. způsob, čas min., čin. rod, vid dok.

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?3. os., množ. č.1. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo, děje nebo stane.Něco, co by se mohlo stát.V jakém je tedy sloveso způsobu?oznamovacímpodmiňovacímV jakém čase je sloveso?U podm. způsobu neurčujeme.V budoucím.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?seděli bybyli by sezeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec(,) mající stejnou cestu jako já.“Jaký opozdilec?Jen ten, který má stejnou cestu, ne jiný.Jakýkoli opozdilec obecně.Co z toho plyne?Formulace „mající stejnou cestu jako já“ je nedůležitá informace o opozdilci navíc.Formulace „mající stejnou cestu jako já“ specifikuje opozdilce.Formulace „mající stejnou cestu“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec mající stejnou cestu jako já.“„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec, mající stejnou cestu jako já.“

Přívlastek volný a těsný

Největší jedinec slona afrického(,) zastřelený roku 1974 v Angole(,) vážil asi 10,4 tuny.

přívlastek těsný (bez čárek)přívlastek volný (s čárkami)

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Téměř v každé zprávě(,) týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti(,) se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“Co je to za zprávu, kde se můžeme dočíst o tom, že voda na Zemi ubývá?Je to zpráva, která se týká sucha a zajištění pitné vody do budoucna.Dočíst se o tom můžeme v každé zprávě.Co z toho plyne?Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ specifikuje slovo zpráva.Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je nedůležitá informace navíc.Změní se smysl věty, když „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ z věty vynecháme?anoneFormulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Téměř v každé zprávě týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“„Téměř v každé zprávě, týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti, se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Všechny děti stojící blízko stromu byly v nebezpečí zasažení bleskem.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Hieroglyfy vyvedené na zdech paláců z pátého století před Kristem se zdají být provedeny mnohem jednodušeji.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí

„Lékaři dobře vědí(,) že(,) když dojde k infarktu(,) a pacient přežije(,) srdce se dokáže z části opravit samo.“Z kolika vět se souvětí skládá?ze 3ze 4Spojka „že“ obvykle uvozuje vedlejší větu a píše se před ní čárka. Když se na ni zeptáme „Koho, co lékaři vědí?“, jaká bude odpověď?Že když dojde k infarktu.Že srdce se dokáže z části opravit samo.Ano, druhá vedlejší věta je roztržená a jsou do ní vložené 2 další věty. Co z toho vyplývý ohledně čárek?„...vědí, že když dojde... přežije, srdce se dokáže...“„...vědí, že, když dojde... přežije, srdce se dokáže...“Podle pravidel by se věty vložené měly oddělit z obou stran čárkami. Proč zde nenapíšete čárku před „když“?Protože „že“ patří do vložené věty.Když jsou 2 spojky vedle sebe, píšeme čárku jen před první z nich.Zbývá už vyřešit jen čárku před „a“ v úseku „když dojde k infarktu(,) a pacient přežije“. Spojuje „a“ věty vedlejší stejného druhu?anoneAno, „když dojde k infarktu(,) a (když) pacient přežije“. V jakém jsou tedy věty poměru?ve slučovacímve stupňovacímCo z toho vyplývá?Před „a“ bude čárka.Před „a“ čárka nebude.Který zápis je správný?„Lékaři dobře vědí, že když dojde k infarktu a pacient přežije, srdce se dokáže z části opravit samo.“„Lékaři dobře vědí, že, když dojde k infarktu a pacient přežije, srdce se dokáže z části opravit samo.“

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí s více větami

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Číslovky a mezery

Zkratky

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene slova

Určování předpony slova

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Tvoření slov

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Podmět a přísudek: mix

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

přívlastek neshodný

hladina vody
platba kartou
důvěrná informace
povel k ústupu

Přívlastek shodný a neshodný

přívlastek shodnýpřívlastek neshodný
hladová kočkapocit bezmocidárek od babičkyběžící děvčetři psi

Přívlastek shodný a neshodný

přívlastek neshodný

doba železná
jakýsi předmět
dárek pro radost
záplava informací

Přívlastek shodný a neshodný

přívlastek neshodnýpřívlastek shodný
dodržování pravidelhladová kočkauhlíky popelalinka důvěryten potkan

Přívlastek shodný a neshodný

„Tisknu obličej ke studené okenní tabuli nad postelí.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:obličej, okno, postelíobličej, tabuli, postelíO kterých podstatných jménech jsou ve větě bližší informace?o tabulio posteliCo všechno víme o „tabuli“ ve větě?Je studená, je okenní, je nad postelí.Je studená, je okenní.Tato slova jsou tedy přívlastky. Abychom zjistili jejich druh, řekneme si „studená tabule, okenní tabule a tabule nad postelí“ v různých pádech v jedn. i množ. čísle. Tvary kterých přívlastků se mění?studená a okennínad postelíJakým přívlastkem tím pádem slova „studená a okenní“ jsou?neshodnýmshodnýmJakým přívlastkem je „nad postelí“?neshodnýmshodnýmKolik přívlastků je tedy celkem ve větě?32

Přívlastek shodný a neshodný

Harry s žádnými dárky nepočítal.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Ráno u postele uviděl malou hromádku balíčků.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Za klášterní brankou vykukuje slunce.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:klášterní brankou, sluncebrankou, slunceKteré slovo nám dává podrobnější informace o „brance“?vykukujeklášterní„Klášterní“ je tedy přívlastek slova „brankou“. Abychom zjistili jeho druh, řekneme si „klášterní brankou“ v různých pádech v jedn. i množ. čísle. Mění se tvary přívlastku?anoneJakým přívlastkem tedy slovo „klášterní“ je?shodnýmneshodnýmKteré slovo nám dává podrobnější informace o „slunce“?žádnévykukujeKolik přívlastků je tedy celkem ve větě?21

Přívlastek shodný a neshodný

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný

Hermiona se rozhodla prohledat zakázané knihy.

Přívlastek shodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Henry je puškař.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Větné členy obecně

Harry si nasadil neviditelný plášť.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Větné členy obecně

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Harry Potter: větné členy

Harry jede do Bradavic.

PodmětPřísudekPu místa

Harry Potter: větné členy

Harry si nasadil neviditelný plášť.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Harry Potter: větné členy

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Vinnetou

Henry je puškař.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Vinnetou

Vinnetou přichystal banditům léčku.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Narnie

Za chvíli Lucinka stála v mokré loužičce.

Pu časuPu místaPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Narnie

U jedné stěny stála knihovna plná knih.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Rychlé šípy

Rychlé šípy se sejdou.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmět

Simpsonovi

Abe Simpson kdysi bojoval ve válce.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu času

Simpsonovi

Homer na hlavě dva vlasy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Simpsonovi

Bart zachránil kariéru Šášovi.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Teorie velkého třesku

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

PodmětPřísudekPředmět

Teorie velkého třesku

Svatba ve Vegas je falešná.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Teorie velkého třesku

Pracovní pozice na univerzitě se uvolnila .

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místa

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Počet vět v souvětí

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

„Kapitán se prudce otočil ke dveřím.“Vyberte správný přísudek:„otočil se“„otočil“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouVe větě jsou dvě příslovečná určení, která?příslovečné určení způsobu a časupříslovečné určení způsobu a místaKteré slovo je příslovečným určením místa?„prudce“„ke dveřím“V jakém pádu se nachází?4. pád3. pádSlovo dveře patří mezi slova:hromadnápomnožnáVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„V myčce na nádobí se umyjí velké hrnce lépe.“Označte přísudek:„lépe“„umyjí se“O jaký druh přísudku se jedná?slovesnýjmenný se sponouVyberte podmět:„hrnce“„nádobí“O jaký druh podmětu se jedná?holýrozvitýJaké slovo je řídícím členem spojení „na nádobí“?umyjí sev myčceJakým větným člen je tedy „na nádobí“:příslovečné určení místapřívlastek neshodnýVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálů.“ (Veličenstvo kat: Karel Kryl)Jedná se o větu jednoduchou, nebo souvětí?souvětívěta jednoducháPodmětem je/jsou:„kupčíci“„osvětlení“Rozhodněte, které slovo je přísudkem:„hledí“„vyděšení“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek slovesný jednoduchýpřísudek jmenný se sponouKolik přívlastků neshodných věta obsahuje?12Určete, jakým větným členem je spojení „do misálů“:předmětempříslovečným určenímVyberte správný graf věty:

Rozbory souvětí

Rozbory souvětí

„Kdyby byl gentleman, neoslovil by ji, dokud by je někdo nepředstavil.“Vyberte správný přísudek z první věty:„byl by gentleman“„byl by“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„neoslovil by“„neoslovil“Vyberte přísudek ze třetí věty:„nepředstavil“„nepředstavil by“Výborně. Teď víme, že se souvětí skládá ze 3 vět, protože obsahuje 3 přísudky. Hlavní věta je věta druhá, s její pomocí určíme vedlejší věty. Hlavní věta je otázka, vedlejší odpověď. Vyberte správnou otázku, na kterou odpovíme první větou:Kdo, co by byl? Byl by gentleman.Za jaké podmínky by ji neoslovil? Za podmínky, že by byl gentleman…Na první vedlejší větu jsme se ptali „za jaké podmínky“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná podmínkovávedlejší věta přívlastkováPomocí hlavní věty se zeptejte na třetí větu. V otázce použijte hlavní větu, odpovědí bude věta vedlejší:Jak dlouho by ji neoslovil? Dokud by je někdo nepředstavil.Kdo, co by je nepředstavil? Dokud by je někdo nepředstavil.Na vedlejší větu jsme se ptali „jak dlouho“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věta předmětnáV souvětí se nachází pouze jedna věta hlavní, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí podřadnésouvětí souřadnéVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?43Jak jste to poznali?podle počtu přísudkůpodle počtu čárekJak zní první věta?„Tam, odkud přicházejí…“„Tam je nemyslitelné…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„přichází“„odkud přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala by se“„vydala se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„Tam je nemyslitelné…“„… odkud přichází…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věty příslovečná místníVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:souřadnépodřadnéVyberte správný graf souvětí:

Grafy vět jednoduchých

Grafy souvětí

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Zeť je manžel mé _.

sestrydcery

Rodinné příběhy

Rodinná oslava

V úterý večer mamce zazvonil telefon, volali z domova pro seniory. „Váš strýc Emil bude mít příští neděli narozeniny. Přál by si vidět vás, vaši sestru Blanku a svého bratra, tedy vašeho otce,“ sdělovala jí ošetřovatelka. Mamka se domluvila s tetou Blankou, že se v domově pro seniory setkáme v neděli v jednu. V neděli byla námraza, táta řídil, ale auto se klouzalo po silnici zcela podle svého uvážení. Bylo nám s Tondou vzadu pěkně špatně. Do domova pro seniory jsme dorazili se zpožděním, ale Emila jsme uviděli hned. Seděl v přijímací hale. „Všechno nejlepší strýčku!“ popřáli jsme mu a objali ho. Strýček vypadal zaraženě. „Tohle jsou moji synové Tonda a Lukáš, pamatuješ si na ně?“ usmívala se mamka na strýčka. Strýček jen smutně zakroutil hlavou. Věděli jsme, že Emilovi paměť už moc neslouží, tak jsme se mu představili pro jistotu všichni. Pak jsme si začali se strýčkem vypravovat. Asi po čtvrt hodině zazvonil mamce telefon. „Tak co je s vámi? Strýček se po vás ptá,“ vychrlila na mamku Blanka. Mamka zalapá po dechu: „Počkej, Blanko, a kde jste vy? My jsme přece se strýčkem v přijímací hale, zrovna krájíme dort.“ Po chvilce se otevřely dveře výtahu. V nich stála Blanka. Stačilo pár slov a pochopili jsme, že jsme si strýčka Emila spletli s jiným pánem. Rozloučili jsme se s ním tedy a spěchali do druhého patra k Emilovi.

Povolání

Charakteristiky osob

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Oblečení

Hudební nástroje

Nářadí

Vlastnosti a popisy předmětů

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Rukodělné práce

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dopravní prostředky

Kultura a umění

Politika a historie

Jazyk a literatura

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Přídavná jména: popis světa, věda

Paronyma: přídavná jména

Slovní spojení

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Nářečí: brněnský hantec

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Bajky

Zajíc a želva

Ležel zajíc na pasece a najednou k němu přišla želva.

„Vsadím se s tebou, že budu u lesa dřív než ty,“ povídá želva zajíci.

„Ty se mnou chceš závodit?“ divil se zajíc. „Vždyť jsi pomalá jako šnek a mě ani nejrychlejší pes nedožene. Ale jak chceš, budeme závodit.“

Tak začal závod. Želva spěchala, jak nejlépe dovedla, ale marná snaha, posunovala se kupředu jen pomalu. Dívala se však stále jen na les před sebou, neohlížela se a stále se zvolna ale odhodlaně blížila cíli. Zajíc zatím stále ležel na zádech a říkal si: „Času dost, na jejích sto kroků mi stačí dva skoky a stejně budu u lesa první.“

Za nějakou chvíli se líně otočil a podíval se k lesu. Želva najednou byla kousek od cíle. Překvapený zajíc rychle vyskočil a dal se do běhu, ale želvu již nedohonil. Když přiběhl k cíli, želva už na něj čekala.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Koště

Když prošel princ Karas se svým mluvícím kozlem Pedrem kolem chaloupky na vysoké kuří noze, vyletěla z komína čarodějnice na létajícím koštěti a začala na ně shora házet ropuchy.

„Au,“ zvolal princ, „tudy asi, milý Pedro, neprojedeme!“

Protože je ropuchy trefovaly do hlavy, vrátili se naši dobrodruzi, což ježibabu uklidnilo. Jenomže jediná cesta k princezně vedla právě kolem chaloupky na kuří noze. Když to Karas s Pedrem zkusili druhý den, opět dostali několik ran, tentokrát shnilými mrkvemi. Kozel Pedro ale měl za ušima! Půjčil si od prince několik zlaťáků a koupil ve městě padesát košťat. Karas pak v noci tajně umístil všechna košťata do předsíně ježibabiny chaloupky. Když poté princ s kozlem prošli kolem kuří nohy, tak z komína nikdo nevyletěl.

Slyšeli jen: „Herdek kruciš písek, tohle není moje koště! Tohle taky ne! Já vám ukážu!“

Ufon ztracen ve městě

Detolokátor

Grin5X nikdy na jinou planetu nechtěl. Jenže na školní exkurzi v Ústavu vesmírného cestování se omylem dotkl fotonového detolokátoru, čímž se teleportoval doprostřed malého města na planetě Zemi.

„A hrome,“ pomyslel si Grin5X, když kolem sebe uviděl scénu jako z učebnice galaxypisu. Domy okolo byly daleko menší než na jeho planetě, navíc postavené z kamene, železa a betonu, tedy velice zastaralých materiálů. Po ulicích chodili velmi pomalu prapodivní dvounozí tvorové a mezi nimi o kousek rychleji kličkovalo mnoho různě tvarovaných barevných krabic se čtyřmi koly.

„To zase bude den,“ povzdychl si chudák mimozemšťan a šel hledat velvyslanectví své planety.

Příběhy ze Zverimexu

Ovce paní Bekové

Ve středu v sedm hodin kdosi zaklepal na dveře zverimexu U Granule.

„Otevíráme až za hodinu,“ zavolal od pultu vedoucí, pan Šváb, který právě ochutnával krmení pro rybičky. Pan Šváb vždy testoval na sobě kvalitu všech pokrmů pro zvířata, protože nechtěl prodávat závadné nebo zkažené výrobky.

„Prosím, pusťte mě dovnitř, je to naléhavé!“ odpověděl rozrušený ženský hlas zpoza dveří. Pan vedoucí přemýšlel, co se asi mohlo takto brzy ráno stát. Nicméně přešel ke dveřím, otočil klíčem a dovnitř se nahrnula vysoká hubená paní.

„Jé, dobrý den, paní Beková, taková stálá zákaznice a já vás po hlase nepoznal!“

„Pane vedoucí, prosím pomozte, potřebuji nutně holicí strojek na ovčí vlnu! Po tom novém krmení, co jste mi prodal včera, mým miláčkům narostlo přes noc šíleně moc vlny a vzhledem k tomu, že už takto po ránu je skoro 25 °C, tak by se mi přes den na pastvině ovečky určitě usmažily!“ naříkala paní Beková.

„Aha, aha. Holicí strojky na vlnu ale nevedeme,“ promluvil rozvážně pan Šváb, „ale mohl bych vám půjčit svůj osobní holicí strojek. Jen mi ho musíte do večera vrátit, protože mi od včerejška hrozně rychle rostou vousy a vůbec nevím proč.“

České pověsti

O Čechovi

Už od nepaměti v rovinách řeky Visly sídlili Slované. Žili spolu svorně až do té doby, kdy některé rody zatoužily okupovat více půdy a vesnic. Mezi jednotlivými rody Slovanů se strhly krvavé boje a kraj zamořily nevraživost a závist. Bratři Čech a Lech, vojvodové jednoho rodu, se proto rozhodli, že se svými příbuznými opustí rodnou zemi a najdou nové sídlo, kde by jejich rod mohl žít pokojně. Překročili Odru, Labe, až došli ke třetí velké řece Vltavě. Lid už byl vyčerpaný dlouhou cestou, při níž zakoušel zimu i hlad. Začal zoufat, že ta cesta nikdy neskončí a že si potřebuje odpočinout. Čech ty nářky slyšel, rozhlédl se a spatřil kopec. Rozhodl se, že se pod ním všichni utáboří na noc, aby si ženy, děti a skot mohly odpočinout. Časně ráno se Čech sám vydal na vrchol hory, kterou dnes nazýváme Říp. Otevřel se mu nádherný výhled na zelení bující louky a lesy a na stříbřitě modré řeky. Široko daleko nebylo ani památky po nějakém lidském osídlení. Sešel tedy dolů ke svému lidu, prozkoumal s několika muži okolní lesy a půdu a s těmito slovy předstoupil před lid: „Už nemusíte zoufat. Jsme u cíle. Toto je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Zatím nemá jméno. Rozvažte tedy, jak byste chtěli, aby se jmenovala.“ Lidé zvolali v naprosté shodě: „Ať se jmenuje po tobě!“ A tak tedy pojmenovali svou zemi Čechy.

Řecké báje

Vznik lidí

Osamělý Prometheus, potomek božského rodu Titánů, se potuloval po liduprázdné planetě Zemi. Toužil potkat někoho, jako byl on sám. Jednoho dne, když zapršelo, Prometheus uplácal z rozměklého bláta sochu. Bohyně moudrosti Athéna soše vdechla život. Tak postupně vznikli lidé. Prometheus je naučil myslet a pracovat. Bohové shromáždění na hoře Olympu, sídle bohů, se na to vše dívali. Až jednoho dne si vládce bohů Zeus Promethea zavolal k sobě: „Promethee, zapomněl jsi lidi naučit, že je třeba ctít bohy. Vždyť všechny lidské osudy jsou v našich rukou.“ Aby tedy Prometheus lidi naučil i tohle, zabil býka. Na jednu hromadu dal všecko maso, překryl ho kůží a navrch položil žaludek, na druhou, větší hromadu naskládal kosti, které pečlivě překryl tukem. Druhá hromada působila lákavěji. Na zem sestoupil Zeus. „Die, sám vyber díl, který chceš, aby ti lidé obětovali,“ vyzval Dia Prometheus. Zeus pochopil. Přesto na sobě nedal nic znát a vybral na první pohled větší a lákavější díl. Od té doby lidé bohům obětovávali kosti a tuk a sami si nechávali maso.

Severské mýty

Strážce Múspellu

Před počátkem příběhu lidstva nebylo nic, jen dva neohraničené světy. Na severu se rozkládal Niflheim, svět temnoty, věčně zahalený hustou mlhou, v němž panoval nesnesitelný mráz a vzduch otravovalo jedenáct jedovatých řek vytékajících z jednoho pramene ležícího ve středu všeho. Na jihu se nacházel Múspell, říše věčně žhnoucího a všechno spalujícího ohně. Ještě než se zrodili bohové, nebylo v těch dvou světech ani živáčka, až na Surta. Surt, ohromný ohnivý obr ozbrojený plamenným mečem, stál jako socha na okraji výhně, kde končila země. Necítil rozdíl mezi sžíravým žárem ohně Múspellu a mrazivou mlhou Niflheimu. Stojí tam i teď a bude tam stát asi ještě dlouho. Teprve až nastane Ragnarök, konec světa, opustí své místo v Múspellu, sežehne svým ohnivým mečem svět a bohové před ním budou, jeden po druhém, padat na kolena.

Požírač snů

Gonzalo

Byla temná noc. Gonzalo se v posteli posadil. Probudil ho sípavý hlas. Chvíli přemýšlel, co to je a odkud se to ozývá. Pak na to přišel. Benny. Zase se mu něco zdá a mluví ze spaní. Gonzalo by dal cokoli za to, aby se mu to dělo také. Jenže nevěděl, co by to cokoli mohlo být. Nedokázal si to představit. Chyběla mu totiž fantazie a představivost. Už od narození mohl vnímat jen to, co na vlastní oči viděl nebo to, co sám slyšel. Nedokázal si představit zážitky či příběhy, které mu někdo vypravoval. Vždycky slyšel jen hlas, který říkal slova, neuměl k nim ale přiřadit žádnou zrakovou představu. Diagnóza od lékaře zněla jasně: aphantasia totalis neboli celková absence fantazie a představivosti. Gonzalo moc nevěděl, co to ta fantazie a představivost jsou, a tak se rozhodl, že si je najde na Wikisofii.

Detektivní příběhy s plánky

Cesta na místo činu

Ze zlatnictví poblíž zastávky Kubínova byla hlášena loupež. Inspektorka Pukavá se svým asistentem naskočili do služebního vozu, inspektorka vylovila z kabelky klíče, vsunula je do zapalování a otočila.

„Safra, startér je úplně mrtvý,“ povzdechla si, když auto jen slabě zakašlalo.

„Budeme muset jet na Kubínovu tramvají, kolego Mikšíčku,“ obrátila se na svého asistenta, „pojedeme šestkou z nedalekého Nerudova náměstí a pak přestoupíme na čtyřku.“

Jáchym Mikšíček byl znalec dopravní sítě a musel ocenit, že nápad paní inspektorky není vůbec špatný. Až na to, že byla neděle. A o víkendu tramvaj číslo 6 nejezdí. Asistent tedy navrhl jinou variantu cesty z Nerudova náměstí na Kubínovu, taktéž pouze s jedním přestupem.

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Záhada kufru

Záhadný případ dvou opuštěných kufrů zaměstnal včera večer brněnské strážníky. Operačnímu středisku městské policie se ozval svědek a popsal, jak na Nových sadech vystoupil neznámý muž z tramvaje, položil zavazadla na ostrůvek a stejným spojem zase odjel. Uvedl tím do rozpaků mladý indický pár, který na zastávce s kufry osaměl a cítil za ně zodpovědnost. Dvojici tedy pomohl kolemjdoucí, jenž se obrátil na strážníky. Hlídka městské policie se spojila s obsluhou kamer a ta nahlédnutím do záznamů zjistila, co se přesně stalo. Cestující si své kufry vynesl z tramvaje a do vozidla se vzápětí vrátil pro další tašky. Měl je ale příliš daleko od dveří, a tak řidič nemohl předjímat jeho záměr, zavřel dveře a odjel k hlavnímu nádraží. Dohledové centrum na nahrávkách objevilo i okamžik, kdy majitel kufrů v Nádražní ulici vystoupil, postával tam, a po krátkém váhání se vydal zpět k Novým sadům, kam už ovšem nedošel. Strážníci po cizinci pátrali podle fotografií z dokladů, nikde v okolí už se ovšem nepohyboval. Nakonec se jim podařilo zjistit, že jde o afrického vysokoškolského studenta. Na univerzitě se strážníci od zaměstnanců dozvěděli, že bydlí v jednom z brněnských hotelů. Svůj pokoj jim mladý Ghaňan otevřel už v domácím oblečení. Poznamenal, že cestou zpět ke svým kufrům zabloudil a postupně se smiřoval, že už se s nimi neshledá. Strážníkům několikrát poděkoval za jejich vrácení a oni mu na rozloučenou vysvětlili, na které tísňové linky se může v podobných situacích obracet.

Zdroj

Články, rozhovory, názory I

Napoleon a konopí

Možná vás překvapí, že prvním člověkem, který vydal zákaz užívání konopí, byl Napoleon Bonaparte. Stalo se to roku 1800, když táhl se svým vojskem na Egypt. Tehdy Napoleon vyhlásil, že vojáci nesmí požívat silný alkoholický nápoj, který muslimové vyráběli z květenství samičích rostlin jisté byliny zvané konopí, ani kouřit hašiš či konopné semeno.

Tento francouzský generál totiž psychoaktivní účinky konopných látek zažil na vlastní kůži a nebylo to vůbec příjemné. Když 1. července 1798 vjížděl do města Alexandrie, stal se terčem útoku jednoho místního obyvatele, který na něj vystřelil z okna domu, ale minul. Napoleonova ochranka ho nakonec zadržela a pozdější vyšetřování prokázalo, že útočník byl pod vlivem těchto omamných látek.

A protože konzumace marihuany byla mezi Egypťany běžnou záležitostí, dělal Napoleon vše pro to, aby se jeho vojáci pod vliv této byliny nedostali.

(Převzato z Muy interesante a upraveno)

Wikipedie

Apollo 13

Let Apollo 13 byl sedmým pilotovaným letem programu Apollo. Jeho cílem bylo uskutečnit třetí přistání lidské posádky na povrchu Měsíce, tentokrát v oblasti Fra Mauro. V průběhu letu však došlo k výbuchu jedné z kyslíkových nádrží, který vážně poškodil servisní modul. Následky výbuchu nejen zabránily posádce splnit úkol letu, ale ohrozily životy jejích členů. Řídicí středisko v Houstonu muselo v průběhu následujících čtyř dnů s vynaložením nesmírného úsilí vyvinout nouzové scénáře, díky nimž se podařilo posádku dopravit živou zpět na Zemi. Přestože Apollo 13 nesplnilo zadaný úkol, stal se jeho let legendou. Na motivy této události, kterou Jim Lovell popsal ve své knize Lost Moon (Ztracený Měsíc), natočil režisér Ron Howard v roce 1995 film s názvem Apollo 13, v němž ztvárnil hlavní roli Jima Lovella herec Tom Hanks.

Populárně naučné texty

Polární oblasti

Rezavé zbarvení plujícího ledu je nejčastěji z pigmentů řas. Když na polární končiny svítí slunce, ale mořský led ještě není roztátý, slouží jako jakýsi „skleník“ pro jednoduché řasy (rozsivky) a velká společenství mořských korýšů. Nejdůležitější je 6 cm velká krunýřovka Euphausia superba, kterou nejčastěji nazýváme kril. Když led roztaje, vytváří tento kril obrovská hejna, která přímo či nepřímo živí prakticky všechny organismy v polárních mořích i na pevnině.

Na souši existuje jen 50 druhů mechů a lišejníků a pouhé 3 kvetoucí rostliny. Lišejníky narůstají pouze 1 mm za rok. Proto je zakázáno chodit po rostlinách, protože jeden krok může zničit staletou rostlinku. Nízká produkce suchozemské biomasy neumožňuje existenci fauny nezávislé na moři.

(z časopisu Mensa)

Články, rozhovory, názory II

Horníček

Miroslav Horníček byl český herec a komik. V jednom svém pořadu odpovídal na dotazy diváků. Zde je pár ukázek:

Je Pythagoras proslulý ještě něčím jiným než tím, že vymyslel vlastní větu?

V matematice to stačí. V literatuře naopak je mnoho spisovatelů proslulých přesto, že dosud nevymysleli ani jednu svou vlastní větu.

Krok měl tři dcery. Kazi, Tetu, Libuši. S kým?

Naučte se přijímat historická fakta bez pochybností a otázek. Taky se neptáme, s kým měl Karel IV. vlast.

Mohu dávat slepicím pít horkou vodu, aby snášely vařená vejce?

Žádná slepice nesnese horkou vodu. Natož vařená vejce.

Imaginární slova

Chomtavci

V Želoseči žijí tři druhy chomtavců. Prvním druhem jsou kafouni, kteří mají osm šlapounů a žourají především maskózně (k maskóznímu žourání je potřeba alespoň šest šlapounů). Druhým druhem jsou hefanové, kteří mají šlapounů méně než kafouni a žourají výhradně v noci. Posledním druhem jsou tefasnové. Ti žourají lazovidně, pravděpodobně proto, že mají pouze dva až čtyři šlapouny. Lazovidní žourání se vyskytuje i u ostatních chomtavců, ale jen velmi zřídka.

Příbalové letáky

Ibalgin 400

Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let. Pro děti ve věku 6 – 12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).

 

I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.

Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem Ibalgin 400 po 3–5 dnech neustupují nebo se zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Kompletní příbalový leták

Spisovatelé

Anton Pavlovič Čechov

Anton Pavlovič Čechov se narodil v Rusku roku 1860 jako jedno ze šesti dětí majitele kupeckého krámku. Antonův otec toužil po tom, aby jeho děti dosáhly co nejvyššího vzdělání, avšak když bylo Antonovi 16 let, otec zkrachoval a Anton si až do maturity sám vydělával na živobytí doučováním. Roku 1879 odešel z rodného Taganrogu do Moskvy, aby studoval na tamější lékařské fakultě. V té době začal psát humorné povídky, které publikoval v různých humoristických časopisech pod pseudonymem Antoša Čechonte. Tak uživil Anton nejen sebe, ale i svou matku a mladší sourozence. Po dokončení univerzity vykonával povolání lékaře jen krátce a od roku 1886 se už plně věnoval jen psaní. Čechovovy povídky bývají úsporné s překvapivou pointou. Často dokážou čtenáře dojmout. Ve zralé povídkové tvorbě usiluje Čechov o maximální objektivitu. Byl vnímavý pozorovatel a mistrně dokázal zachytit detail, na jehož základě odhalil nedostatek hrdiny a potažmo i celé tehdejší společnosti. Kromě povídek, z nichž asi nejznámější je Dáma s psíčkem (1899), se Čechov pokoušel psát drobné divadelní hry, ve kterých zachycoval ubíjející všednost beroucí postavám sílu uskutečnit své sny. Těžko se s nimi ale prosazoval, protože se v těchto hrách v podstatě nic neděje, vlastní drama se neodehrává ani tak na jevišti jako v nitru hrdinů. Průlom způsobilo až uvedení dramatického kvarteta Racek (1896), Strýček Váňa (1897), Tři sestry (1901) a Višňový sad (1904) v režii K. S. Stanislavského na scéně Moskevského uměleckého divadla. Od té doby začala být Čechovova dramata známá po celém světě. Zemřel roku 1904 na tuberkulózu.

Klimatické změny

Dopady změny klimatu

Důkazy pozorovaných dopadů změny klimatu jsou nejsilnější a nejkomplexnější u přírodních systémů. V mnoha oblastech měnící se srážky nebo tání sněhu a ledu mění hydrologické systémy a ovlivňují množství a kvalitu vodních zdrojů (střední spolehlivost). Mnoho suchozemských, sladkovodních a mořských druhů změnilo zeměpisné oblasti rozšíření, sezónní aktivity, migrační cesty, četnost výskytu, změnilo se také vzájemné působení druhů, a to v reakci na probíhající změnu klimatu (vysoká spolehlivost). Některé dopady na lidské systémy jsou také připisovány změně klimatu, s větším nebo menším podílem změny klimatu, kterou lze odlišit od jiných vlivů. Vyhodnocení mnoha studií, které pokrývají širokou škálu regionů a plodin, ukazuje, že negativní dopady změny klimatu na výnosy plodin byly častější než pozitivní dopady (vysoká spolehlivost). Některé dopady okyselování oceánů na mořské organismy byly přisouzeny antropogenním vlivům (střední spolehlivost).

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence