Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Spřežky

_ vývoj událostí

pravdě podobnýpravděpodobný

Čárky v souvětí souřadném

Rozepře kostýmovaných hrdinů byly v Občanské válce všudypřítomné a někteří členové Avengers při ní přišli o život.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

nepo_ávat se tomu

ddd

Velká písmena: státy, oblasti

mikroregion Labské _kály

Ss

Jak se správně jmenují?

okamžikvětrolamspisomůrvánkodrť
útlocitpupkořečníkpeciváltroubyleh
knihomolsaňotlukděsváčekdrakobijec
zrakumrkštíhloláskabřichomluvecstrašpytel

Délka samohlásek: i/í

pln_cí pero

ií

Psaní n/nn

telefo_í seznam

nnn

Vyjmenovaná slova po B

ozdob_t stromeček

yi

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice U Panského _vora

dD

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Moravskoslezské _eskydy

bB

Určování přídavných jmen

Narazili na mnoho skrytých jezírek.

Přídavné jméno

Velká písmena: lidé, jména

_arkulka

kK

Přísloví

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Skloňování přídavných jmen

To byl snad nejmen_í tvor jakého viděl.

čš

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Úžasnou podporu poskytli svým hokejistům (Brno) fanoušci.

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
čístrozhodnuvšidohránpolknuvdobyt

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_rachovské skály_oulovcovy maštale_eka Bílina_akouské AlpyCHKO _eský les

Předpona, kořen, přípona, koncovka

rozzlobený

PředponaKořenPříponaKoncovka

Čárky v souvětí: speciální případy

Všude bylo ticho, ani pes neštěkl.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Jedli jsme z nádherných porcelánových talířů.

Typy vedlejších vět

Byl to Pepa, kdo do třídy přinesl křečka.

Věta hlavníVv podmětnáVv předmětnáVv přívlastková

Zkratky

Nicejský koncil se konal _

r. 325 n. L.r. 325 n. l.

Simpsonovi

Při soutěži v hláskování Líza vdechla slinu.

Pu časuPodmětPřísudekPředmětPřívlastek neshodný

Velká písmena: budovy, stavby

železníční stanice _raha hlavní nádraží

Pp

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_rněnská dálnice_radecká dálnice_ražský obchvatdálnice _1

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
mrklbudete chtít

Psaní s/z na začátku slova

_krotit koně

zs

Skloňování podstatných jmen

s cizinc_

iema

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Přívlastek shodný a neshodný

Žádná odpověď nepřišla.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
Petr _ovák_rofesor PěničkaRichard _ví srdceTomáš _arrigue Masaryk_oktor Sojka

Velká písmena: dny, období, události

_oží hod

bB

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

mo_tí savci

řřš

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

lidé, _mž jsem zavázán

niji

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl snědenneopírej se(obálka) je zalepena

Podmět a přísudek

Lidem v pohraničí často nezbývá než pracovat v Německu.

PřísudekPodmět

Simpsonovi

Maggie ráda cucá červený dudlík.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Čárky v souvětí s více větami

Otravní komáři si svoji špatnou pověst zaslouží jen zčásti, protože krev sají pouze samičky komárů, samečkové se živí nektarem a rostlinnými šťávami.

Pán prstenů: slovní druhy

Uvnitř se zvedají střechy domů a uprostřed stojí palác.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

kdyby _ najedl

jsi seses

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_osvícení_ostina_iskotéka_oží hod

Zájmena: druhy

UkazovacíTázací
tímhlesaméhočemu

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ermáni

gG

Přejatá slova: samohlásky

synt_za

ée

Harry Potter: slovní druhy

Totiž ... no ... všichni víte, proč jsme se tu sešli.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se _požděním poté, co si _pletl číslo autobusu. Po cestě _mokl a málem ho _razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a _padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy, _trhl se hluk – Petr byl totiž děsně _mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne_mazal tabuli. Když na něj učitel _pustil proud výčitek, nejprve silně _bledl, pak _rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal _cvrkávat. To už nebyl ten _pupný Petr, který se dokázal _kamarádit s každým a který měl _ každého legraci.

Slovesný vzor

KupujeProsíDělá
nevyhrožovatfalšovatvozitdojídat

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Vylétli poštovní holub_.

yi

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_atolická církev_ezuitský řád_eskobratrská církev evangelická_rcibiskupství pražsképracuje na _rcibiskupství

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Přejatá slova: souhlásky

v jiné dimen_i

zs

Shoda přísudku s podmětem

Skupinky turistů bloudil_.

iy

Slova zastaralá (archaismy)

hrát na hudební nástrojkéžzuřitdrahný
bankovkageneráldlouho trvajícíbankocetle
bicyklbřitbodejjenerál
běsitiostříhoustijízdní kolo

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Stěny domu stojícího při vjezdu do vesnice obrůstaly břečťanem.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
přib_lo jedno kotěvyb_l celé stádozkušeně odb_l míčneb_l mocinedob_l trh

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_luknovský výběžekZelený _ys_hňová země_atagonie

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v _indřichově _radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na _ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme: _tudénka, _uchdol _ad _drou, _ranice _a _oravě, Přerov, Olomouc, _ábřeh _a _oravě. Ještě než dojíždíme do _ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v _indřichově _radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do _radce _rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice – _osice _ad _abem, Čeperka a konečně _radec _rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul_ rok jsme s tátou a mámou dob_li hrad, opravdu! B_lo to začátkem l_stopadu, v neděl_, kdy jsme v_razili na v_let. Jako vhodný cíl jsme zvolil_ Kunětickou horu. Místo uzdy koně m_ máma vraz_la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil_ přilb_ce a sm_kem jsme vjel_ na polní cestu. Brz_ jsme mohl_ ocenit tátov_ vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil_ v lese. Vše se nakonec v_řešilo a m_ stanul_ pod onou horou. Doslova „dob_tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal_ dob_vat hrad. A to b_la katastrofa! S těžkým s_páním jsme se po celé hodině doplaz_li nahoru. Jaká škoda, že měl_ zavřeno. V_heň v našich srdc_ch to ale neuhasilo!

Určování příslovcí

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Příslovce

Příslovečné určení

Za chvíli Lucinka stála v mokré loužičce.

Pu časuPu místa

Indicie čísla

61alefV
84bronz7
532ležatá
Bkulesobotakončetiny

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
s málempátámálokráttřistakráttrojnásobná

Určování slovních druhů

Z dáli se ozvalo znovu to strašné aúúúú.

PředložkaPodstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceCitoslovce

Vinnetou

Bao je výborný a mazaný válečník.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Nepoděkovala mu, a ještě se tvářila dotčeně.

Harry Potter

Na stolku u zdi seděl Albus Brumbál.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Psaní n/nn

obscé_í chování

nnn

Indicie barvy

brýlečernádéšťknížka
čtvrtekpostní časzelenátesák
šedámodránudazlatá
fialovákronikabílárůžová

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
sokolvolavkysoupravypodkovydobytek

Teorie velkého třesku

Kluci se účastní Howardovy rozlučky se svobodou.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
venkutrochusmíchynazlost

Slovesný vzor

MažeUmřeZačne
kázatprodřítvříttnoutobejmout

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

po přestálé kriz_

iy

Skloňování přídavných jmen

(měkký, 1. pád, množné číslo) plyšoví medvědi

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Poleva z hořké čokolády, která při zakousnutí vždy vydala typické křupnutí, se teď roztékala po plechu.

Čapek: Dášeňka

Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho.

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Psaní mě/mně ve slově

Vyjádřil se písem_.

ě

Narnie

Kožichy jim byly trochu velké.

PředmětPu míryPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
skonalnezaplatili bysledujmezapištenarodí se

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice K _ybníčkuulice Jana _ucemburskéhotřída Obránců _íruulice _a PomezíMasarykova _lice

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM