Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

lokomot_va

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

k_wi je exotické ovoce

iy

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l rozumupob_l nepřátelechvíli tady pob_ldob_l městodob_li uhlí

Vyjmenovaná slova po B

b_sta (druh sochy)

yi

Vyjmenovaná slova po B

Hobit

„Hob   ti jsou b   tůstky drobného vzrůstu. Přeb   vají ve Středozemi.“ slab   kovala Adélka. Chtěla najít B   lba Pytlíka a jeho syna Froda. Ve snech ji totiž neodb   tně zlob   l jeden čaroděj. Každou noc ji nutil b   lit b   lé krávy na b   lo. A to dá rozum, dob   tek se přece nebarví. Jeden b   ček měl tak smutné oči, když se k němu rozb   hala se štětcem, že se rozhodla, že se nadvlády čaroděje musí zbavit. A v tom jí nemohlo pomoct žádné velké b   dlo. Upotřeb   la b   spíš někoho osob   tě malého. Hob   ta. Ještě chvíli listovala hob   tí B   blí, pak si sbalila věci do batůžku a už jí neb   lo. Vydala se na cestu do Středozemě.

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L   ska na l   sce četla l   rickou l   tanii svázanou l   kem. L   čila l   tost l   bezné L   ndy, která se zal   kala pláčem. Do jejích l   čidel totiž L   bor pol   čil past na myši. L   ndě přiskřípla mal   ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl   nice. Zdal   pak se vám také zdají takové sny?

Vyjmenovaná slova po L

anal_zoval výsledky

iy

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M   chal se chtěl stát m   lionářem. Byl m   strem v m   stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm   šlené m   ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m   lou stařenku ale svým příběhem pom   lil. Řekl jí, že když udělá vým   k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom   la si nohu. M   chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm   sly.

Vyjmenovaná slova po M

pocit hladu nevym_zí

iy

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Zlodějské trampoty

P   stolníci byli v P   šeli vzácností, když už se něčím bojovalo, byla to p   ka proti kop   . Jediné, co připomínalo doby Divokého západu byl klop   tavý krok, jakým se lup   č jménem P   tlík pohyboval ulicemi. Jeho akce byly nevyzp   tatelné.
Na své umění byl velmi p   šný. Jednou dokonce zcizil p   áno i s přep   chovou sochou z p   sku. Jeho p   le však přišla nazmar. Když op   lý z nakradeného p   va opouštěl dům, venku už dusala kop   ta městské hlídky. Třp   t naloupeného zboží hned přilákal pozornost policisty a to si p   šte, že byl zloděj v želízkách, než vůbec pohnul p   skem. U výslechu splaskl jako rozšlápnutá p   chavka a další noci už zp   toval svědomí v cele, kde mu společnost dělaly jen náp   sy bývalých vězňů.

Vyjmenovaná slova po P

p_r plazivý se dobře množí

ýí

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s   r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s   r. Původně byl s   ce s   rotkem, bloudil neos   dlenou krajinou a zoufale s   pal, ale v ros   cké s   rárně se ho ujali a vychovali z něho s   lnou osobnost. Jednou začaly v s   rárně hlas   tě kvílet s   rény. Nějaký pták, snad s   ček nebo s   korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s   čivý zvuk. Ze s   fonu unikala tekutina s   té barvy, asi nějaké s   řidlo, s   rovátka nebo snad dokonce s   ra. Alfréd neváhal a se značným ús   lím ucpal díru sám sebou. S   ndikát šlechticů mu za jeho s   gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s   rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S   r.

Vyjmenovaná slova po S

kukuřičná s_láž

yi

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dětv_stava

Vyjmenovaná slova po V

nev_rovnanost

yi

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v   le paní Olív   e panovala v   heň. V   šňořená paní domácí v   tápěla celý dům v   zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v   ditělně sv   tilo slunce. Na v   soké teploty už si zv   kla. Ani pro ostatní ve V   nohradské ulici to nebyla žádná v   ložená nov   nka, že jejich v   razná sousedka je polov   ční blázen. Všichni v   ceméně věděli, že paní Oliv   e v   děla jednou v telev   zi interv   ew s krásným v   pracovaným plavčíkem, který v   právěl, že prav   delně pomáhá topícím. A tak paní Olív   e topila a topila a v   hlížela svého v   voleného plavčíka, muže sv   ch snů.

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz   kovědy brz   čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz   kovědec. Kdyby se tak každý jaz   k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz   čky, které prodávali v Medovém ráji. Z   tra se ukáže. Bude muset vz   vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z   ma. Místností prolétl průvan. Sušený z   mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz   nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z   vl, vytáhl hůlku, aby z   skal čas reagovat na případného nepřítele.

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

bl_skavé náušnice

ýí
b_zon
krupob_tí
s_rotčinec
mam_nka
rostlina Devěts_l

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

prázdné tác_
přišly mraz_
barevné drahokam_
železné řetěz_

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

brambory s kuřecími prs_

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

uzení losos_

iy

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

hrnek káv_
přecházel po hráz_
bez příkras_

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za chvíl_ přijde

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

pohled od Izabel_

iy

Koncovky podstatných jmen: střední rod

zatápět dřív_m
moudrými příslovím_
k muze_m
lampy se stínidl_
na Lab_
mapa okol_

Koncovky podstatných jmen: střední rod

mezi časovými pásm_

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Na indiánské čelence nosil orl_ pero.
fotbalov_ tým
rychlý sokol_ let
Zdvořil_ svatebčané odešli.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

deštiv_ den

íý

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

siv_ holoubek

ýí

Koncovky ovi/ovy

upírov_ kořisti
Drazí Markov_!
spisovatelov_ novely
Snědl buchty od Tomov_ babičky.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
prezidentov_ projevyučitelov_ zápiskylvov_ kořistipsov_ blechyjsou to ovčákov_ psi

Koncovky ovi/ovy

za básníkov_ skladby

yi

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

knedlíky s třešněm_

ai

Shoda přísudku s podmětem

Tma zahal_ krajinu.
Talíře se tříštil_ o zem.
sol_l chodníky

Shoda přísudku s podmětem

rytíři bojoval_

iy

Shoda přísudku s podmětem

Na růži vypučel_ poupata.

ya

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

vetešnictv_

ýí

Koncovky podstatných jmen: mix

polámané větvov_

íý

Koncovky podstatných jmen: mix

rukojeť z mosaz_

iy

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

fialov_ deštník

ýí
pod zářezy pil_
sbíral obilné klas_

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil   muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav   svůdce nasadil šelm   úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol   kůže. Svým způsobem to byl poctiv   člověk, navíc znal   ciz   ch jazyků, který dokázal neznám   m lidem vykouzlit mil   úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl   život. Někteř   o něm tvrdili, že je maminč   n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv   pocit, že je celé tohle seznamování strašliv   omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel   , že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm   pohled na první z dam a už se cítil jako toulav   pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz   , a osl   m skokem se hnal ke dveřím.

Koncovky podstatných jmen

Panda Vanda

Panda Vanda žila kdesi mezi dvěma velkými prales   v australské džungl   . Po nocích pořádala zápas   s opicem   a ve dnech si házela ananas   s divokými ps   dingo. Jednoho dne ale lidé les   vypálili a Vanda se rozhodla odstěhovat do Evrop   . V novém domově však vypadala, jako by jí ulétly včel   . Slz   se jí koulely po tváři, když potkala páv   pyšnící se svými pestrými háv   . Ti jí poradili, aby se setkala s pány Francouz   , Ital   a Španěl   , že prý ji dovedou do zoologické zahrady. Tam lidé platí peněz   , aby se mohli pokochat cizokrajnými němými tvářem   . A tak panda Vanda prošla branam   ZOO a zabydlela se ve výběhu mezi rys   a žirafam   a těší se na vaši návštěvu.

Koncovky všechny: mix

uviděl stop_

yi

Koncovky všechny: mix

epidemie spál_

iy

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

bavili jsme se ohrom_
zem_pis
zdědil velké jm_ní
soukrom_

Psaní mě/mně ve slově

Usm_jeme se.

ě

Psaní mě/mně ve slově

Přim_li ho udělat úkol.

ě

Mě/mně (zájmeno já)

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
půjč _ peroodpověz _slyšíte _

Mě/mně (zájmeno já)

Věnoval m_ je.

ě

Psaní bě/bje

Psaní bě/bje

ob_vný výzkum

jeě

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb   r papíru. Ráno školník otevře hlavní v   zd do areálu a sp   chá za svými pomocníky. V   tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm   s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um   p   chují do kontejneru a jejich zp   v je slyšet až na nedalekém nám   stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob   t. To ale ob   tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob   d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv   cený a všichni sp   chají sm   rem k jídelně. Hlavní výhodou sb   ru je ale to, že se nakonec sm   ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob   .

Psaní vě/vje

Psaní vě/vje

zdobené záv_sy

jeě

Psaní ě: mix

Psaní ě: mix

hříb_

jeě
odm_na za vítězství
surov_ se strkali
Choval se skrom_.

Psaní ě: mix

Přiob_dnej ješte 10 kg mandlí.

jeě

Psaní ě: mix

Zdržuješ m_.

ě

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m   stečku o ničem jiném, než o   a mé třídě. S nebývalým ru   ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s   nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo   l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po   hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s   řoval k její kanceláři. Podvědo   jsem tušil, co   čeká. Určitě přijdu o za   stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje   a přes vázu po   nek mi podávala ruku. Nes   le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro   jste   svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu   v krizové situaci, to zaslouží od   nu! Naše škola i celá Kro   říž je nára   pyšná.“

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

nnn
promě_avyměně_ýsmě_árnaku_ískle_ěnýsezo_í

Psaní n/nn

vlast_í názor

nnn

Psaní n/nn

ra_í ptáče

nnn

Psaní n/nn

Trollové

Kouzel   í zim   í severští skřítci, takzva   í trollové, žijí ve sti   ých kame   itých údolích nehosti   ých hor a jsou přís   ě chráně   i. Letos přišlo jar   í počasí nečeka   ě brzy a zasněže   é strá   ě se rychle změnily v rozmoče   é bahe   í skluzavky. De   odenně překonávali hrdi   í trollí poštov   í doručovatelé klouzá   í a smýká   í, aby se vůbec dostali ke schránkám. Trollové sice ovládají kouzle   í, ale proti rozmarům počasí jsou podob   ě jako lidé bezbra   í. Po dvoutýde   ím trápe   í se proto sešlo desetičle   é vede   í všech trollů. Král nečeka   ě povolal k vyřeše   í situace svého jedi   ého sy   a, koru   ího prince. Ten byl velmi všestra   ý a zcestovalý. A věděl, že nedaleké sezó   í lyžařské středisko je kvůli oteple   í už pár dní prázdné a neči   é. Přenesl proto kouzle   ím všechny la   ovky do trollího údolí, aby se skřítci pohodl   ě dostali přes baži   atá místa, než přijde opět mráz a sněže   í.

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

be_trátová investice

zzz

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

heb_í srst

čš

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

přelou_tí rodáci

ččš

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

sz
_lepil papír_blížili sepřijel _prava_konal_haslo světlo

Psaní s/z na začátku slova

_tyčit se

vzz

Psaní s/z na začátku slova

_kvalitnit

sz

Psaní s/z na začátku slova

Alchymistův učeň

Teodor byl   naživý, avšak ne moc   kušený alchymistův učeň na císařském dvoře. Panovník štědře   ponzoroval pokusy všech, kteří   míchávali různé   loučeniny ve   kumavkách a   koušeli   tvořit elixír života či kámen mudrců měnící kovy ve zlato. Teodor jednou ráno   koumal   tránky knížky, kterou   dědil po strýci, a přitom bezmyšlenkovitě   nídal jakýsi kus   tvrdlého pečiva. Vtom se ve dveřích   jevil jeho mistr,   klonil pohled k chroupajícímu učni a   nepokojeně   bledl. „Teodore, ty jsi právě   nědl kámen mudrců! Cos to   působil? Proč musíš všechno vždycky   ničit!?“ A   kutečně. Všechno, čeho se Teodor dotknul, se   měnilo ve zlato.   práva se brzy dostala k císaři a ten nechal   mateného alchymistu dva dny sahat na všechno, co ho jenom napadlo. Poslední věc, kterou Teodor pozlatil, byl záchod. Pak se jeho   tav vrátil   pět do normálu.

Předložky s/z

Předložky s/z

nádoba _ dřeva

zese

Předložky s/z

být _ to se rozhodnout

zs

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

arcibisku_

pb

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

mít _trach

zs

Párové hlásky: mix

vítě_ bere vše

sz

Párové hlásky: mix

Nevzal si nic _ sebou.

-s

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá   se protrhla a lidé   bíhali   ko   ce dolů. I malé ža   ky se lekly a skákaly pryč do be   pečí.   hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po   tavit ze   ,“ hřímal sou   ce Milota. „Pozdě bycha honi   ,“ prohodil radní Rudol   . „Musíme prové   t evakuaci,“ mínil starosta. „   do má vů   , a   ho rychle přistaví, jde o   teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rudolf Hrušínský _ejmladší

nN

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

_prchlíci

Uu

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_idovcistarozákonní _ůh_mbudsman_rňák_usita

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

_oukromá škola

Ss

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Obral mě o všechno, _idáš.

Jj

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Fotbalová válka

V Jižní Americe se roku 1969 strhla mezi   alvadorci a   ondurasany tzv.   otbalová válka. Všechno se seběhlo dost podivným způsobem, ale příčina války se nevymykala normálu. To bylo tak. Do řídce osídleného Hondurasu se začali hojně stěhovat   alvadorci. Salvadorská   láda se rozhodla nelegální   migranty násilně vysídlit a mezi oběma   táty vzrostlo napětí. Když spolu 14.   ervence týmy obou zemí hrály   ezinárodní fotbalové utkání, došlo v zápase ke sporům, které přerostly ve válečný konflikt. Zapojila se do něj i   alvadorská   rmáda (   ělostřelectvo i   etectvo) a padlo asi 3000 mužů. O čtyři dny později do války zasáhla   rganizace   merických států a dojednala   říměří. Člověk by neřekl, co všechno můžou rozpoutat obyčejní   otbalisté.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

pozval Jean-_aula

Pp

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

pluli po _rinoku

oO

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do   anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět   slandská   ánev, teď   ermudy,   palačské   ohoří,   oloostrov   abrador a   aurentinská   ysočina. Teď letiště!“ Jako první se dostali k   iagarským   odopádům, pak k jezeru Ontario,   uronskému a   ořejšímu   ezeru. Svou pouť zakončili u jezera   ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho   ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že   ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře   och   ess.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v   indřichově   radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na   ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme:   tudénka,   uchdol   ad   drou,   ranice   a   oravě, Přerov, Olomouc,   ábřeh   a   oravě. Ještě než dojíždíme do   ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v   indřichově   radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do   radce   rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice –   osice   ad   abem, Čeperka a konečně   radec   rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Jana _ucemburského

Ll

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

_ámek Hrubý Rohozec

zZ

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

kaple _v. Kříže

sS

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Koně můžeš přivést k vodě, ale napít se musí sám.

Podstatné jméno

Určování podstatných jmen

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

Podstatné jméno

Podstatná jména: rody

Muž. životný
Rod ženský
Rod střední

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
elfkecsudliceplíseňpážeobilí

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
drátženapokladnicemláděpoupě

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
pravidlokompotykabelmandarinkapařezy

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
Velikonocedřívíkřovívodatvaroh

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

obyvatelstvo
Hromadná
Látková
Pomnožná

Podstatná jména: pády

od medu
mrkev
1. pád
2. pád
5. pád

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
z městaod mrkvelesíchholubechstádem

Podstatná jména: pády

s kosmonauty6. pád, mn.kromě kosmonautů
7. pád, mn.kosmonautikosmonautům
1. pád, mn.3. pád, mn.2. pád, mn.
4. pád, mn.kosmonautechvidím kosmonauty

Podstatná jména: pády

2. pád, mn.kvůli pokémonovipokémonů
pokémoni6. pád, mn.pokémonech
1. pád, mn.pro pokémona3. pád, j.
7. pád, j.4. pád, j.pokémonem

Určování pádů ve větách

Vlez do iglú a buď zticha.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

manžel
Pán
Hrad
Muž

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
tetřevkrálsluhafotbalista

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradSoudce
premiérholubrokzrádce

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Žena
Růže
Kost

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
Amerikasazenicelahevlabuť

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
husažidlerukojeťmístnost

Podstatná jména: vzory středního rodu

jablko
odpuštění
procento
jablko
Město
Moře
Stavení

Podstatná jména: vzory středního rodu

MořeKuřeStavení
úložištěštěněstavenípokušeníučení

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
stádopivonebekotědříví

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

pánCimrmanstavení
růžedivadlemhrad
ženatřídnicena záskok
městodobytío švestce

Vzory podstatných jmen: mix

vzor stavenírouhánívzor soudce
vzor kostvládcehusita
vzor předsedaklíčvzor stroj
tramvajradostvzor píseň

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

pod okn_

yama

Skloňování podstatných jmen

Tleskal do (rytmus).

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Obě děti pomáhají doma s vařením.

PřísudekPodmět

Podmět a přísudek

Všechny účtenky byly zapsané do Účtenkovky.

PodmětPřísudek

Podmět a přísudek

Integrál je plocha pod křivkou.

PřísudekPodmět

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Při soutěži v hláskování Líza vdechla slinu.

Předmět

Předmět (větný člen)

Vočko ve svém podniku pravidelné zákazníky.

Předmět

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Jsi chytrý protivník.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Harry utáhl provaz pevně kolem kovové tyče.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

Přívlastek shodný

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Bart kvůli alergii nejí krevety.

Pu příčiny

Příslovečné určení

Kentauři se vydali na zpáteční cestu.

Pu místa

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Harry si vychutnával krkolomnou jízdu.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Harry před ním prudce uhnul.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Vinnetou

Bizoní kráva křehké maso.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Vinnetou

Ukázal jsem mu naše nákresy.

Přívlastek shodnýPředmětPřísudek

Narnie

Zuří hrozná bouřka.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudek

Narnie

Parohy sobů byly pozlacené.

Přívlastek neshodnýPředmětPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Rychlé šípy

Mirek něco prohodil k Vontům.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Simpsonovi

Producenti přidali titulky.

PodmětPřísudekPředmět

Teorie velkého třesku

Howard se musí vrátit na vesmírnou stanici.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu časuPu místa

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Předměty, věci

reflektorřemdihčást pluhu
radliceremoskazdroj světla
revolverstřelná zbraňreproduktor
středověká zbraňpečicí pánevzdroj zvuku

Předměty: obrázky

tamburína
gilotinahalapartna
kolovrat
kandelábrvědro

Lidé

Lidé

dcera strýcešvagrováteta
neteřdcera sourozencesestra rodiče
matka manželkymanželka bratravdávající se žena
nevěstasestřenicetchýně

Sport

Sport

rychlý protiútoksmečnedovolený zákrok
strečinkbrejkkrasobruslařský skok
faulaxelpozvolné protahování
způsob bránění v hokejibodyčekúder do míče přes síť

Sport

Ve fotbale dosáhne   hráč, který v jednom zápase vstřelí tři branky.

Strýcová s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej se utkají o wimbledonský titul v   proti kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Sü I-fan až v neděli.

Při   se člověk vrhá z mostu přivázaný za kotníky na pružném laně.

Hokejový útočník Vojtěch Němec přichází z Plzně do   znojemských Orlů.

mančaftubungee jumpinguhattrickudeblu

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

odsávání tukůroládakošt
sýr s výraznou vůnídress codeochutnávka
róbavečerní šatydoporučený oděv
romadúrzavinutý pokrm s náplníliposukce

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

podrobnýdisponibilnímonotónní
zvláštnípoužitelnýaltruistický
nezištnýjednotvárnýdetailní
kurioznívágnínejasný

Význam slov: přídavná jména mix

Význam slov: přídavná jména mix

žoviálníziskový, výnosnýinteraktivnísebestředný, sobecký
souhrnný, celkový, celosvětovýbanalizovaný, znesvěcenýlukrativníumožňující vzájemnou komunikaci
hodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutníglobálnírelativníegocentrický
zprofanovanýsofistikovanýpromyšlenýbodrý, dobromyslný

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

modifikovatodmítatnegovathodnotit
obnovovat, oživovatreponovatregenerovatevaluovat
zařídit, zavéstreagovatnapravit, uvést do původní podobypozměňovat, upravovat
absorbovatvstřebávatodpovídat na popud, zpětně působitetablovat

Přísloví

Přísloví

Pod   bývá největší   .

tmasvícnem

Přísloví

špatný rádce.matka moudrosti.půl zdraví.
Čistota jedobrý sluha, ale zlý pán.Zvyk je
Hněv je nejlepší kuchař.železná košile.
Hlad je Opakování jeOheň je

Přísloví

Komu se   , tomu se   .

zelenínelení

Přísloví

Když se chceš vyhnout podezření, nezavazuj si boty v melounovém poli. (čínské)

Příběhy plné přísloví

Výlet na kolech

O víkendu jsme vyrazili na výlet na kolech. Když na sraz dorazili strejda Jirka s bratrancem Petrem, táta se na ně pobaveně podíval a utrousil: „Jablko nepadá daleko od stromu.“ Jel s námi také spolužák Franta, který je trochu xxxxx. Na konci trasy byl náročný sjezd s klopenými zatáčkami. Franta se ve sjezdu vyboural a táta si neodpustil komentář: „Pýcha předchází pád.“ Jako poslední projel sjezd Petr, který si za to vysloužil od táty hodnocení: „Tichá voda břehy mele.“

Přirovnání

Přirovnání

jako kostelní myšlínýlehký
studenýchytrýchudý
jako veščipernýjako psí čumák
jako liškajako veverkajako pírko

Přirovnání

Ve třídě bylo   jako v   . Nikdo ani nemukl.

hroběticho

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

lelky.božskou.Vzal
roha.Chytal Prásknul
sviním.Prokázal mudo bot.
Házíš akorát perlymedvědí službu.Kápnul

Idiomy, ustálená spojení

Napoleon Bonaparte nebyl loajální ke svému vojsku: když mu začalo   do   , vždycky ho opustil.

téctbot

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm   tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem   ru dobrodružství. Teď si to odp   káte!“ jako b   jim chtěla sděl   t matka Příroda. L   lo jako z konve. Přes l   javec nemohla paní učitelka doz   rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S   tuace se v   hrotila. Do cesty se jim nachom   tl kmen přes řeku. L   nda se Zb   ňkem na první loďce jen zav   li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m   řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v   ru, L   ndina hlava se sem tam v   nořila nad hladinu a hned zase zm   zela. Brz   už se oba zal   kali šp   navou říční vodou. Paní učitelka v   křikla na žáky, aby v   stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts   ly a vrb   nami. Sama r   skovala a vrhla se, strachy v   šinutá, s v   rou do zachraňování.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v   ptávala se l   dí, ale každý její otázku odb   l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm   řovat s m   šlenkou, že rakv   čka nebude. Pak ale došla k parkov   šti. Uv   děla obchůdek se sv   čkami a věnci. Vešla dovniř a, l   dičky, oni tam prodávali i rakv   čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b   ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz   m jako b   chtěl v   tvořit barevnou tečku za letním   prázdninam   . V   tr honil listy brázdam   zoraných pol   , zemědělci seli ozim   . Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk   letošního roku. Prostupovalo nám   teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol   zovaly plameny. Vzpom   nali jsme na všechny m   lé lapál   e, které se nám během léta při společných akcích přihodil   . Jen Jirka seděl zam   šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel   prošp   kovanému salvam   sm   chu. Žhav   l mozkové záv   ty…

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal   provaz   vody. Z   ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov   čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b   la parádně hladová, protože naposledy jedl   už pradávno. Brz   ráno. A teď se bl   žilo k polednímu. Přidal   do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl   žela jejich pramam   nka Ambróz   e, v   soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav   la a jala se rozdm   chávat oheň pod kotl   kem s obědem. Měl   m   t prazaječí sv   čkovou.
Jakm   le ale plameny ošlehával   kotl   k se zajícem, začl   se dít moc divné věci…

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Bajky

Zajíc a želva

Ležel zajíc na pasece a najednou k němu přišla želva.

„Vsadím se s tebou, že budu u lesa dřív než ty,“ povídá želva zajíci.

„Ty se mnou chceš závodit?“ divil se zajíc. „Vždyť jsi pomalá jako šnek a mě ani nejrychlejší pes nedožene. Ale jak chceš, budeme závodit.“

Tak začal závod. Želva spěchala, jak nejlépe dovedla, ale marná snaha, posunovala se kupředu jen pomalu. Dívala se však stále jen na les před sebou, neohlížela se a stále se zvolna ale odhodlaně blížila cíli. Zajíc zatím stále ležel na zádech a říkal si: „Času dost, na jejích sto kroků mi stačí dva skoky a stejně budu u lesa první.“

Za nějakou chvíli se líně otočil a podíval se k lesu. Želva najednou byla kousek od cíle. Překvapený zajíc rychle vyskočil a dal se do běhu, ale želvu již nedohonil. Když přiběhl k cíli, želva už na něj čekala.

Ufon ztracen ve městě

Kapsule

Mimozemšťan Grin5X, omylem přemístěný do jednoho města na Zemi, stále neúspěšně hledal velvyslanectví své planety. V jednom zákoutí uviděl velké barevné nádoby, které mu tvarem i velikostí připomínaly cestovatelské kapsule z jeho planety.

„Hurá,“ pomyslel si Grin5X, „konečně tady mají i něco moderního.“

Vybral si zelenou nádobu, ale byla plná rozbitého skla. Vlezl si tedy do jiné. Ta byla plná pomačkaných papírů a trochu to v ní smrdělo.

„No komfort nic moc,“ blesklo mimozemšťanovi hlavou, „ale aspoň se konečně dostanu domů.“

Grin5X začal hledat ovládací zařízení, které by jeho kapsuli poslalo intergalaktickou smyčkou domů na jeho planetu. Našel sice jen krabici s nápisem PIZZA, ale jeho nádoba se přesto dala do pohybu, pomalu se rozjela a pak ji cosi začalo nadzvedávat a naklápět.

Příběhy ze Zverimexu

Gandalf

Ve zverimexu U Granule dnes obsluhoval Čeněk Šváb, syn pana vedoucího Švába, který byl na dovolené. V obchodě zrovna nebyli zákazníci, a tak Čeněk škádlil pštrosa Gandalfa, který stál na hromadě písku do terárií, a vždy, když Čeněk zacinkal na zvonek u pokladny, zabořil do ní leknutím hlavu.

Po několikátém zaboření ale cinkl jiný zvonek, ten u dveří, pštros zabořil hlavu do písku a do krámu vešel starý pirát Nemo. Na rameni měl pestrobarevného papouška a vztekle zamručel, že chce nějaké zrní, protože papoušek už je líný lovit mušky a brouky.

„Jé, pane Nemo, jak se dá vycvičit takový papoušek, aby vám seděl na rameni?“ zajímalo Čeňka.

Pirát jen cosi odsekl, ale mladý prodavač se nenechal odbýt a nabídl za onu informaci dva pytle zrní za cenu jednoho.

„Kuš. Dva pytle. Vidíš, ptáku hloupej, zajímáš lidi víc než já. Kuš. Stačí třikrát hvízdnout.“

Čeněk hvízdnul a skutečně. Na rameno mu vyskočil pták. Ne papoušek, ten už byl hodně nahluchlý, ale pštros. Pirát jen nadzdvihl husté zamračené obočí, zanadával pod vousy a odešel. Při zavírání zacinkal dveřmi na zvonek. Gandalf se šíleně lekl, ale zapomněl, že už nestojí na hromadě písku.

„Auuuu!“ zařval Čeněk.

České pověsti

O Libuši a Přemyslovi

Libuše byla dobrá vládkyně a skvěle dokázala řešit pře mezi lidmi. Jednou se však dva sousedé přeli o pole. Poté, co oba muže vyslechla, dala Libuše za pravdu mladšímu z nich. Ten, který prohrál, zrudl vzteky a zařval: „Hanba mužům, kterým žena vládne!“ Libuše zbledla a po chvíli pravila: „Dobře, nevážíte si svobody. Ať vám tedy vládne pevnější mužská ruka toho, koho si vezmu za muže.“ Pak rozkázala, aby se na Vyšehradě shromáždil všechen český lid. Když se tak stalo, pravila: „Dosadit na trůn panovníka je snadné, ale obtížné je najít někoho, kdo by panoval dobře a spravedlivě. Chcete poradit, kde takového najdete?“ Chtěli. Proto pověděla: „Ve Stadicích oře se dvěma volky muž jménem Přemysl. To je váš vévoda. Následujte mého bělouše. Dovede vás k němu.“ Její oř vyrazil a poselstvo za ním. Třetího dne na Přemysla narazili. Zrovna oral pole. Poslové k němu přistoupili a pověděli mu: „Pusť voli, obleč si roucho a pojď s námi. Zvolili jsme si tě za panovníka.“ Na to Přemysl pověděl poslům: „Přišli jste moc brzo. Kdybych to pole stihl doorat, nebyl by nikdy v České zemi hlad. Ale takhle…“ Pak se Přemysl ve vsi rozloučil se svým rodem, oblékl si krásné roucho a přes rameno přehodil lýčené střevíce, které nosíval. To aby jeho potomci pamatovali na svůj původ. Když dojeli na Vyšehrad, slavila se svatba. Až tam se Přemysl s Libuší prořekli, že se poznali kdysi na Budči ve škole.

Řecké báje

Tantalos

V Lýdii panoval za starých časů král Tantalos. Bohové mu věnovali svou přízeň a zvali ho na Olymp, aby s nimi stoloval a rozprávěl. „Chodím na hostiny k bohům a vlastně se od nich ničím neliším, nikdo nemůže pochybovat o tom, že jsem také bohem,“ myslil si. „Nejsi vševědoucí,“ ozvalo se v Tantalovi svědomí. „To nejsem, ale kdo ví, jestli bohové ano. Vyzkouším je!“ slíbil si Tantalos. Tehdy právě ukradl nějaký muž v Diově chrámu zlatou sošku. Přinesl ji Tantalovi, protože věděl, že se král bohů nebojí. Za nedlouho k Tantalovi přišel rozhořčený kněz a chtěl po něm, aby sošku vrátil. Král dělal, že neví, o čem kněz mluví. „Kdybych provedl něco zlého, jistě by mě bohové již potrestali,“ usmíval se. Kněz odešel s nepořízenou a král byl přesvědčen, že tak dokázal, že bohové neví o všem. Začal tedy při hostinách na Olympu krást. Nakonec zašel tak daleko, že zabil svého syna Pelopa a pozval bohy na hostinu k sobě do paláce. Při hostině jim předložil maso vlastního syna. Bohové zděšeně vyskočili od tabule a Tantalos poznal, že vědí všechno. Začal je prosit o slitování, ale marně. Zeus ho uvrhl do nejhlubšího podsvětí, do tartaru, a odsoudil ho k věčnému trápení. Tantalos stál ve vodě, ale když se chtěl napít, voda zmizela. Byl obklopen ovocem, ale nedosáhl na něj. Nad Tantalovou hlavou visel obrovský balvan, který hrozil zřícením. Tantalos se neustále bál, že na něj spadne. Tak trpěl věky.

Články, rozhovory, názory I

Jak včely dělají med?

Aby včely vyrobily med, který je vlastně živí, navštěvují květy. Svými sosáky sají z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Ten jim neputuje do žaludku jako potrava, ale do medného váčku. Pokud mají včely hlad, otevřou v medném váčku přepážku (tzv. česlo), část nektaru pustí do žaludku, kde se nektar přemění na energii, kterou pak čerpá tělo. Když je medný váček zaplněný, vrací se včely zpět do úlu. Tam nektar předávají z volátka do volátka dalším včelím dělnicím, které ho žvýkají asi půl hodiny, dokud obsah jeho vlhkosti neklesne z asi 70 % na 20 % a nektar se postupně nezmění v med. Pak včely med uloží do buněk plástů. Med je ještě trochu vlhký, proto ho ovívají křídly, aby vyschl a ještě zhoustl. Když je med hotov, uzavřou včely buňku víkem z vosku, aby se neznečistil.

(převzato z Muy Interesante a upraveno)

Požírač snů

Fantazie a představa

Gonzalo se dal tedy do hledání. Na Wikisofii stálo: „Fantazie je děj, proces, jehož výsledkem jsou představy, jež nejsou pouhou reprodukcí dříve vnímané skutečnosti, ale je v nich něco pozměněného nebo nového. Fantazie čerpá ze zásobárny pamětních představ, které jsou však různě kombinovány, přetvořeny, doplněny, zasazeny do jiného rámce či nových souvislostí.“ Pak si tam vyhledal ještě něco o představách: „Představa je uvědomění podnětu nebo jevu, který na mne v daném okamžiku nepůsobí. V představách se reprodukuje dříve vnímané.“ Jestli to dobře pochopil, jeho paměť sloužila jako Google dokumenty, když vypadne internet. Člověk píše a píše a pak zjistí, že mu všechno zmizelo, protože se to neuložilo, a už to nejde získat zpátky. Gonzalo velmi toužil být jako ostatní. A v tu noc, kdy ho jeho bráška svým blábolením probudil, se o to pokusil.

Detektivní příběhy s plánky

Podařená rodinka

„Ti Volavkovi, to je stejně zvláštní rodina,“ povzdechla si inspektorka Pukavá, „dívám se na jejich rodokmen a vypadá to, že každý muž s křestním jménem začínajícím na L spáchal nějaký trestný čin. Z přímých mužských potomků (tedy ne těch přiženěných) Matyáše a Marie Volavkových je čistý jenom jeden.“

„A čím se tak provinili?“ zeptal se asistent Mikšíček.

„No, většinou drobné krádeže. Ale Luďkův bratranec třeba jednou odcizil traktor a přijel v něm na školní výlet. A bratrovi Miluše se povedl husarský kousek, když prodal dům, který mu ale nepatřil.“

„To je tedy povedená rodinka. A proč to vlastně zkoumáte, paní inspektorko?“

„No, volala stařičká paní Marie, že jí někdo ukradl vzácný náhrdelník. Ví jistě, že to byl někdo z rodiny. Skrýš s náhrdelníkem prý ukázala jen jednomu z jejích potomků, ale nemůže si vzpomenout komu. Prý to byl někdo, jehož teta má jméno začínající na A, a jehož babička má jméno začínající na M.“

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat