Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Psaní n/nn

bezce_ý dárek

nnn

Určování příslovcí

Následovali ho jako stěží viditelný šedý stín před sebou.

Příslovce

Koncovky ovi/ovy

bratrov_ hříchy

iy

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéDruhové
málojedna třetinadevadesátéčtvero

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

bíl_ krocani

ýí

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zablýsklo seje ošklivovyšíváokouní

Určování zájmen

Pokud mluvíš pravdu, pak o tom bezpochyby slyšel.

Zájmeno

Určování sloves

Výtah namáhavě kodrcal vzhůru.

Sloveso

Podmět a přísudek

Odumírání mozkových buněk je důsledkem konzumace i malého množství alkoholu.

PřísudekPodmět

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
dobaskříňpánevpříležitost

Indicie barvy

bílávítězstvízákazrůžová
druhýchirurgpanterzelená
černáčervenávdovasobota
žlutástříbrnáponorkazlatá

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
hrobníkcílsešívačkapolíbeníeuro

Mě/mně (zájmeno já)

Pojď si pro m_.

ě

Typy vedlejších vět

Nemohl tedy jít s námi, protože musel uklízet.

Věta hlavníVv předmětnáexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricina

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Jak se správně jmenují?

snoslzázrakiznamhlttetřev
petrklíčsokolkonipassvalohradba
kostivaldiviznapavelzámekmlok
strejcůkřikosmizrůdasedmikráskaoslobok

Harry Potter

Mocná černá magie se v Bradavicích nevyučovala.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu způsobuPu místa

Pán prstenů: slovní druhy

Nazgûlové překazí jejich putování.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSloveso

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Skloňování přídavných jmen

(čtivý, 1. pád, množné číslo) autoři

Narnie

Ve skříni visely kabáty.

PodmětPředmětPu místaPřísudek

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel_ický učeň. Všichni bra_ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla_ého kamene, protože byli ze zásady pohosti_í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová_ím kame_ých strusek a s pěstováním vi_é révy. A to nikoli z povi_osti! Jen občas, když slu_é dny vystřídala mrač_á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla_ovým mistrům klade_o za vi_u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol_ostmi vi_í, Hubert jistojistě vi_en nebyl.

Vyjmenovaná slova po L

bl_ží se k nám

íý

Čárky v souvětí podřadném

Kdo dělal léta pokusy s plutoniem, může v noci slabě světélkovat.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Je to můj (blízký, 3. stupeň) přítel.

Vyjmenovaná slova po V

nev_znala se v lidech

iy

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Husté lesy skrývají datl_.

yi

Velká písmena: lidé, jména

návštěva _ardinála Vlka

kK

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

lít lí_ na ránu

chh

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

v plynových kotl_ch

íý

Psaní s/z na začátku slova

_jevit se

zvz

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Předmět (větný člen)

Harry by chtěl pozvat Cho na ples.

Předmět

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov_ štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov_ jednu z princezen drakov_. Králov_ dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov_. Ten dokonce vzal potají svému tatínkov_ koně, zavítal do kovářov_ kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov_ a vydal se do drakov_ sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov_ slíbil. Němečkov_ z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov_ vnučky zase prý viděly pošťákov_ stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov_ dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov_ pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov_ drakov_ a jeho první nov_ letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

V pavoučí síti: slovní druhy

Vám taky, pane.

PříslovceZájmenoPodstatné jméno

Určování zájmen

Kouzelníci v kuchyni se nevesele usmáli.

Zájmeno

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
drbbubenroklerydlo

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl_ s jaz_kem v_plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl_ nečekat, až ten zrádce-oběd v_leze. Vzal_ prakluky za ruce a odtáhl_ je zpátky do jeskyně, kde už v kotl_ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs_ pravěké cibule. Praděti popadl_ kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával_. B_lo jim dobře. Na h_storku s uprchl_m obědem už skoro zapomněl_. Vzpomněl_ si až naz_tří, kdy potkal_ v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m_sto ocásku z něho trčelo cos_ kostěného se třem_ hroty. V_dlička! Byl to jejich uprchl_ obědov_ zajíc.

Vinnetou

Tangua se tvým slovům směje.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo_r zpod paže a třídní výlet najednou získal te_jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd_jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně_ ležet. Ve _ by se krve nedořezal. Veškeré do_nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze_pisář… Je_ jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten _ bezzubým ús_vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára_ baví. Jal se od_řovat nějakou s_s cizokrajných léků a _ vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov_ koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv_m dojmem. Ledov_ rampouch visel z kovov_ch vrat, hověz_ polévka bublala v hrnci a ve světl_ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav_ caparti. Babička nasadila spíc_mu dědečkovi pomal_m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv_ vlas. Tak vypadá ryz_ láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps_ zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil_. Ještě ospal_ dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám_ nebo snad Pavlíkov_ spolužáci, ale viděl jen sousedov_ děvčata, jak zápasí s papírov_m drakem.

Význam cizích slov: podstatná jména

implementacestimulpodnět
sloučeníveřejné shromáždění/schůzesekularizace
fúzemítinkzesvětštění
nedůvěra/odpor ke všemu cizímuuskutečněníxenofobie

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

obětní kůl_

iy

Harry Potter: slovní druhy

V profesorském sboru došlo pro tento rok ke dvěma změnám.

ČíslovkaPodstatné jménoZájmenoPředložkaSlovesoPřídavné jméno

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
slunéčkosmetištějehně

Slovesný vzor

KupujeProsíDělá
nevyhrožovatfalšovatvozitdojídat

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Skloňování číslovky dva

Chtěl bych vymalovat pokoj barvami.

Vyjmenovaná slova po V

v_nutá cesta (tvořící vlnovku)

yi

Rychlé šípy

Mirek je zrádce.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodný

Skloňování podstatných jmen

Mám oka na (punčocha).

Podmět a přísudek

Čemu pomůže smrt dalšího člověka?

PodmětPřísudek

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
čarodějnicebáseňpovinnost

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
kolorajčecvičeníprostředí

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_absburkové_anna Marie_uddha Krakuččhanda_rantiškán_inistr_lávista

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za tiché modlitb_

iy

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
tetřevprincmaharádža

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá_ se protrhla a lidé _bíhali _ ko_ce dolů. I malé ža_ky se lekly a skákaly pryč do be_pečí. _hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po_tavit ze_,“ hřímal sou_ce Milota. „Pozdě bycha honi_,“ prohodil radní Rudol_. „Musíme prové_t evakuaci,“ mínil starosta. „_do má vů_, a_ ho rychle přistaví, jde o _teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

umyli by_ se

smechom

Určování příslovcí

Prsten padá přímo do nitra hory.

Příslovce

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Přísloví

Přátel se s vlkem, ale sekeru měj vždy po ruce. (ruské)

Vyjmenovaná slova po B

krupob_tí

yi

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
vyb_l si zlostvyb_l agresinevyb_l na to časvyb_l všechny komáryna zmrzlinu už nevyb_de

Koncovky podstatných jmen: střední rod

ve starých příslov_ch

íý

Vinnetou

Santer uniká po řece kánoí.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuexercise_rozbory-pup

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

do Ostrav_

yi

Skloňování číslovek

Jana se vdávala ve (26) letech.

Určování předpony

přesmyčka

Předpona

Vyjmenovaná slova po B

vyb_rat

íý

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaPříslovce
malájedna třetinapátýpaterozcelavětrno

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Zájmena: druhy

OsobníTázací
soběkterýkteří

Předmět (větný člen)

Knihovnice výhrůžně zamávala péřovou prachovkou.

Předmět

Měkké a tvrdé souhlásky

exper_ment

iy

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl_ prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil_ na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil_ do Buchlova, kde bydel_ jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal_ stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil_ i koně. Vaškovi spolucestující sledoval_, jak chlapci zářil_ oči. Všichni byl_ spokojení, protože ve vzduchu byl_ cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval_ podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel_. Přesto bylo zřejmé, že vyšl_ z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil_ podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil_ na sedačky a Vaškovy tváře zbledl_. Byl_ to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval_ směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel_ a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Určování přídavných jmen

Hermiona musela honem odstrčit stranou svou pomerančovou šťávu.

Přídavné jméno

Význam cizích slov: slovesa

eskalovatrespektovatstoupat, vrcholit
reprodukovatzotavit, obnovitpodílet se, účastnit se
vymýšlet siparticipovatuznávat, dodržovat
rekreovatnapodobovatfabulovat

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb_něk b_l mladý b_k z Kob_lis. Bohužel měl neb_valý problém. Netušil, jestli je b_ložravec nebo masožravec. I pob_hal ledab_le po loukách v okolí Přib_slavi, kolem starob_lého hřb_tova i vyb_dleného b_ografu a sháněl někoho způsob_lého, kdo by mu jeho problém hb_tě vyřešil. Po cestě mezi ob_lím drandil na b_cyklu b_valý rab_n. Zb_něk mu vyložil svůj neob_čejný problém. Rab_novi se mladý b_k zalíb_l, i vzal ho do b_telného b_stra, kde jim nab_dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb_rat. Pak rab_n objednal krab_ci celeru, petržele a b_lého jogurtu. Zb_něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb_lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b_ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b_lé, tudíž jsi b_tostný b_ložravec.“

Vyjmenovaná slova po M

m_tné

ýí

Psaní s/z na začátku slova

sz
_hodil sklenici_drtilo ho totelevizní _právy_těžoval si pořád_těžoval nám to

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
kolečkopřekližkykoblihyrohlíkypuntík

Shoda přísudku s podmětem

Kočár táhl_ dva vraní koně.

yi

Určování přídavných jmen

Možná že váš příchod nebyl zcela neočekávaný.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po M

Myšlenky mloka

Mlok měl m_lné m_šlenky, že m_ši pijí ze sklenky. Hlem_žď M_la mu chtěl ten nesm_sl vym_tit z hlavy. A hned se svědomitě pustil do přípravy. M_lý mloku, m_ši navštěvují leda strm_lovskou stoku. M_jí si v ní také packy. Provokují úm_slně racky. Dm_chají totiž prach na břehu. A to je konec příběhu.

Velká písmena: budovy, stavby

_ámek Zruč nad Sázavou

Zz

Určování kořene

dech

Kořen

Vyjmenovaná slova po P

p_lně

iy

Psaní n/nn

ochra_á známka

nnn

Určování slovních druhů

viď?růstmnohýkterému
ČásticesedmnáctýSlovesaZájmena
CitoslovcePřídavné jm.brrSpojky
sice-alepremiérČíslovkyPodstatné jm.

Význam cizích slov: přídavná jména

pejorativnírozhodující, mající význam či vztah k dané věcihanlivý
věcný, shodující se se skutečnostírozpočtový, daňovýnutný, závazný
fiskálníobligátníobjektivní
fakultativnínepovinný, volitelnýrelevantní

Koncovky mi/my/ma

kalhoty s dlouhými nohavicem_

yi

Indicie čísla

7Loydova hádanka15neštěstí
1210tucetsudoku
fotbaldva týdny11přikázání
14139štestí

Psaní n/nn

nnn
sezo_ítelefo_íprostřed_íjar_íslo_í

Určování slovních druhů

Dali si je při východu slunce.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPředložka

Pán prstenů: slovní druhy

Pověz, nejsi čaroděj, anebo přízrak, který stvořil?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Na koupaliště si vzala opalovací krém, nové sluneční brýle a klobouk.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
jdi ode __ to nevadídaroval _ topojď ke _

Příslovečné určení

Nad hlavou se sbíraly těžké temné mraky.

Pu místa

Vyjmenovaná slova po V

Bublinometka

Bublinometka je v_nikající žv_kačka. Ludv_k dostal za v_tězství ve v_lézání na v_soké stromy celé balení a radostně zav_sknul. Druhý den se v_pravil ke své v_hlédnuté borov_ci trénovat, aby příště v_hrál zase. Zavázal si boty, rozcv_čil se, dal si do pusy jednu žv_kačku a sv_žně v_razil. Když v_sel na větv_ úplně nahoře, náhle foukl v_tr, odkudsi se ozval v_děšený pov_k a z dutiny stromu v_letěl v_r. Ludv_k se tak v_lekal, že se pustil a začal padat z v_šky sv_sle dolů. Naštěstí ale stále žv_kal Bublinometku a tak v_foukl bublinu, která mu posloužila jako v_chytralý padák. Inu, Bublinometka je v_nikající cukrov_nka.

Předpona vy-

vivy
v_čkov_povídatv_slunív_rážkav_ditelnost

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp_l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n_m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl_va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom_,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př_hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n_ vjelo? Vždyť ví, čí př_jmení Jáchym nosí a co z toho vypl_vá. Pro tyto situace neexistovala v_jimka. Místo, aby ho skl_čovala, měla ho přeci z_bavit. Ale tyhle has_cí a žehl_cí taktiky j_ moc nešly.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

vánoční jmel_

íý

Psaní š/č, š/ž

mlad_í partner

šč

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

kořeny a o_enky

ddd

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

vrbov_mi pruty

íý

Podstatná jména: pády

babičce1. pád, j.1. pád, mn.
housaty7. pád, mn.hrdlo
houbáchlesaotazníky
2. pád, j.6. pád, mn.3. pád, j.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád6. pád
celerlidína javoru

V pavoučí síti: slovní druhy

Celý průvod uzavírali tři strážníci.

SlovesoČíslovkaPodstatné jménoPřídavné jméno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

květina

PředponaKořenPříponaKoncovka

Simpsonovi

Pan Burns chtěl Maggie vzít lízátko.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

podlehl exploz_

iy

Vyjmenovaná slova po S

s_mbolický

iy

Velká písmena: města, části měst, ulice

Tylova _tvrť

Čč

Podmět a přísudek

Barčina košile je umazaná.

PřísudekPodmět

Psaní mě/mně ve slově

udělal to nevědom_

ě

Čárky v souvětí souřadném

Rád jezdím do hor, obtížné výstupy však nepodnikám.

Určování pádů ve větách

Celý průvod uzavíraly alegorické vozy.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po Z

poz_tivní

iy

Podstatná jména: vzory mix

bojištěsoudcevzor moře
počítadlovzor městovzor žena
vzor pánvzor soudcevzor kost
obrlenostruka

Harry Potter

Bratranec Harryho není čaroděj.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Shoda přísudku s podmětem

vesmírné lodě vyrazil_ ke hvězdám

yi

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradPředsedaSoudce
obědrokdrbmaharádžahokejistazrádce

Narnie

Lucinka byla velice pravdomluvná dívka.

PředmětPřívlastek shodnýexercise_rozbory- doPřísudekPu míryPodmět

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky

Určování slovních druhů

Kance musel vytáhnout jeřáb.

Podstatné jménoSlovesoPříslovce

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L_šák Karl_k sl_šel vypravovat o skutečné del_katese. Onou lahůdkou bylo l_dské l_tko. Ten den se strhl veliký l_javec. L_šák najednou sl_ší zvenčí vzl_kot. Vysl_dí malou Pavl_nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl_ny na šťavnaté dětské l_tko. Přibl_žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
játrazádažactvomýdlozelí

Určování kořene

nejnovější

Kořen

Určování podstatných jmen

Čarodějka nasedla na kouzelné koště naopak, takže z domu vyletěla oknem místo dveřmi.

Podstatné jméno

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázacíVztažná
s mýmikohopakkdopakjejímiž

Slovesný čas

Budoucí časMinulý čas
promyslí sipřekročíodvděčila sebude utíkatpředpoví

Velká písmena: mix lidé, čas

Šavlozubý Karel

_arel to je dravá _elma, co zůstala nám věrná. U _axmiliana _smého na dvoře se zabydlela a od té doby ještě jeho snoubenka neodjela. Dokonce ani svatba nebyla, i když proslýchá se, že snoubenka by se moc ráda vzdálila. Inu, _rál _ax už není žádný _ekáč. Není divu, když společnost mu dělá jen stále plný pekáč. Jednou se však _uský _ar Ivan _vanovič zvaný _rozný rozhodl, že „tohle přece není možný!“ Vydal se na ten prokletý hrad. Ivan věřil, že šelmu přemůže a k nevěstě nové si tak pomůže. Přestože _nich _ázavský ho varoval, Ivan se nikde nezastavoval a hrrr na hrad. Tady nastal jasný zvrat. Jak Ivan _arla uviděl, lekl se, pak se se něco stalo a oba dva to dost sil stálo. Jak to všechno dopadlo, nikdo netuší.

Indicie ovoce, zelenina

doplněk svíčkovézelídýnělimetka
jablkokomplic vlka a kozyhrdina Halloweenuzkažený spoluletec vejce
brusinkymiliónosazenstvo Mojitarajče
česnekmelounupírova fóbieStevova práce

Psaní mě/mně ve slově

dobré zam_stnání

ě

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM