Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovenská slovíčka

šošovica

čočka
naléhavý, neodbytný
špaček
nesnášenlivý

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_elikonoční ostrov

vV

Podstatná jména: pády

7. pád, mn.jelenyMimoň
odvahyPane soudce!2. pád, j.
1. pád, j.sebou5. pád, j.
6. pád, j.7. pád, j.Sahaře

Párové hlásky: mix

pohá_ka

dt

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
slunéčkosmetištějehně

Délka samohlásek: u/ú/ů

čtyř_helník

uú

Koncovky podstatných jmen: mix

parm_ říční

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Přes cestu jim vál vítr.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložkaSpojka

Význam slov: přídavná jména mix

egocentrickýhodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutnísouhrnný, celkový, celosvětovýziskový, výnosný
bodrý, dobromyslnýzprofanovanýumožňující vzájemnou komunikacirelativní
lukrativníinteraktivnísofistikovanýžoviální
banalizovaný, znesvěcenýsebestředný, sobeckýpromyšlenýglobální

Měkké a tvrdé souhlásky

ant_lopa

yi

Shoda přísudku s podmětem

On mi to pov_.

ýí

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
kolečkopřekližkykoblihyrohlíkypuntík

Indicie zvířata

pomalýpilnýšnek
prasekočkaplachý
tvrdohlavýlaňšpinavý
včelaoselmlsný

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel   ický učeň. Všichni bra   ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla   ého kamene, protože byli ze zásady pohosti   í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová   ím kame   ých strusek a s pěstováním vi   é révy. A to nikoli z povi   osti! Jen občas, když slu   é dny vystřídala mrač   á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla   ovým mistrům klade   o za vi   u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol   ostmi vi   í, Hubert jistojistě vi   en nebyl.

Koncovky podstatných jmen: mix

židle a stol_

iy

Vyjmenovaná slova po V

nav_nout

iy

Význam slov: podstatná jména mix

Vinnetou

Old Shatterhand chce rozhodovat o osudu zajatých náčelníků.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Koncovky mi/my/ma

bolí ho mezi lopatkam_

ia

Podmět a přísudek

Téměř bez boje byla obsazena významná centra státní správy.

PodmětPřísudek

Slovesný způsob

Podmiňovací způsobOznamovací způsobRozkazovací způsob
spadla byhodili bychomzazpívali bychomchrupezasypte

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz   m jako b   chtěl v   tvořit barevnou tečku za letním   prázdninam   . V   tr honil listy brázdam   zoraných pol   , zemědělci seli ozim   . Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk   letošního roku. Prostupovalo nám   teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol   zovaly plameny. Vzpom   nali jsme na všechny m   lé lapál   e, které se nám během léta při společných akcích přihodil   . Jen Jirka seděl zam   šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel   prošp   kovanému salvam   sm   chu. Žhav   l mozkové záv   ty…

Stupňování přídavných jmen

V té krabici jsou (křehký, 3. stupeň) věci.

Vyjmenovaná slova po P

egyptské p_ramidy

iy

Určování pádů ve větách

Na stole leží kniha.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování číslovky dva

Dnes nám slepice snesly jen vejce.

Podstatná jména: vzory mix

vzor mořevzor městovzor soudce
stoletízavazadlovzor stroj
důchodcepoledoprava
šindelvzor ženavzor stavení

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L   ska na l   sce četla l   rickou l   tanii svázanou l   kem. L   čila l   tost l   bezné L   ndy, která se zal   kala pláčem. Do jejích l   čidel totiž L   bor pol   čil past na myši. L   ndě přiskřípla mal   ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl   nice. Zdal   pak se vám také zdají takové sny?

Přívlastek shodný a neshodný

Cedrikova smrt všechny velmi zarmoutila.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Psaní mě/mně ve slově

Klam_ se domníval, že nepřijdou.

ě

Psaní n/nn

nnn
promě_askle_ěnývýko_ý

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
letadlokolenolovištěúdolí

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

S těmi slovy odešel.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní ě: mix

sb_rač vzorků

ěje

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb   la zv   klá čel   t proudu o takové s   le. Neopl   vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb   tek žactva s   nemohla dovolit. Zb   něk se zachytil za v   klavý kmen a zůstal na něm v   set. L   ndu paní učitelka také nakonec díky svému v   bornému plaveckému umu v   táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol   kali, konečně v   dechli. Všichni se třásli z   mou a v   čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p   ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us   chat. V kuchyni jim uvařili v   tečný slep   čí v   var, který je zase postavil na nohy. Jen L   nda, Zb   něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v   rážku. Ve vzpom   nkách žáků nakonec největší hrůzy v   bledly a už teď se těší na další p   kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Předložky s/z

nástroj _ dřeva

seze

Koncovky všechny: mix

pod stavidl_

iy

Slova protikladná (antonyma)

divokýhlasitýrovný
hezkýnevzhlednýkudrnatý
ochočenýtmavovlasýtichý
chutnýplavýodporný

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
utřeli jstepodávejtebyl postavenbyl odstaven(oběd) je snězen

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka mu půjčila svůj kapesník.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Zájmena: druhy

jejíneurčitékdo
niczápornétázací/vztažné
tenosobnípřivlastňovací
ukazovacíonněkdo

Určování předpony

zesílit

Předpona

Určování kořene

doplnit

Kořen

Určování sloves

Jejich koně jako by pluli šedozeleným mořem.

Sloveso

Předměty, věci

střelná zbraňreproduktorreflektor
remoskaradliceřemdih
středověká zbraňrevolverzdroj světla
pečicí pánevčást pluhuzdroj zvuku

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
z městaod mrkvelesíchholubechstádem

Přirovnání

chudýčipernýjako kostelní myš
línýjako psí čumákstudený
lehkýjako liškajako veš
jako veverkajako pírkochytrý

Určování podstatných jmen

Královští vojáci obsadili nepřátelský hrad, dali si svačinku a odebrali se hrát piškvorky.

Podstatné jméno

Skloňování přídavných jmen

Cestující do letadla nastupovali pouze s (příruční) zavazadly.

Určování slovních druhů

Z dáli se ozvalo znovu to strašné aúúúú.

PředložkaPodstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceCitoslovce

Psaní vě/vje

vlakové náv_stí

ěje

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op   ce hrály na námořní kap   tány. Motýli naokolo p   lně op   lovali květy, pestrobarevná ptačí p   rka se třp   tila a na řece se čep   řil ptakop   sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap   skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p   tláci! Op   čí bojovníci začali nap   nat luky a nabíjet p   stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp   tatelně kout p   kle. Po nap   navém boji si to p   šní p   tláci odp   kali. Zůstal z nich jenom p   tlíček neštěstí.

Přísloví

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

V pavoučí síti: slovní druhy

Vám taky, pane.

PříslovceZájmenoPodstatné jméno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

řízky

PředponaKořenPříponaKoncovka

Určování příslovcí

Muž nevrle zabručel.

Příslovce

Určování slovních druhů

O tvář mu zavadil proletující netopýr.

PředložkaSlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoZájmeno

Vlastnosti lidí a předmětů

bezstarostně veselýtrpícížoviální
asketickýodříkavýnechvalně známý
špatně naladěnýsebestřednýfrustrovaný
egocentrickýnotorickýmrzutý

Koncovky podstatných jmen: mix

střílelo se různými střeliv_

iy

Stupňování příslovcí

Vylétli (vysoko, 2. stupeň) než kdokoli před nimi.

Sport

plavání, jízda na kole a běhmaratonvytvalostní běh
biatlondesetibojtriatlon
skupina cyklistůpelotonsprint
kombinovaná atletická disciplínaběh na krátkou vzdálenostběh na lyžích a střelba

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Fotbalová válka

V Jižní Americe se roku 1969 strhla mezi   alvadorci a   ondurasany tzv.   otbalová válka. Všechno se seběhlo dost podivným způsobem, ale příčina války se nevymykala normálu. To bylo tak. Do řídce osídleného Hondurasu se začali hojně stěhovat   alvadorci. Salvadorská   láda se rozhodla nelegální   migranty násilně vysídlit a mezi oběma   táty vzrostlo napětí. Když spolu 14.   ervence týmy obou zemí hrály   ezinárodní fotbalové utkání, došlo v zápase ke sporům, které přerostly ve válečný konflikt. Zapojila se do něj i   alvadorská   rmáda (   ělostřelectvo i   etectvo) a padlo asi 3000 mužů. O čtyři dny později do války zasáhla   rganizace   merických států a dojednala   říměří. Člověk by neřekl, co všechno můžou rozpoutat obyčejní   otbalisté.

Určování přídavných jmen

Harry byl úplně vyčerpaný.

Přídavné jméno

Psaní n/nn

náprav_é zařízení

nnn

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužPředseda
klubchlapecbačanemluvatraktorista

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
svíčkaulicespolečnost

Rychlé šípy

Mirek by je takhle viděl nerad.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobuPřívlastek neshodnýDoplněk

Přídavná jména: druhy

TvrdáMěkkáPřivlastňovací
zmrzlé chodníkyjednací pořádeksportovcovy úspěchykoňova tvrdohlavostzubařova vrtačka

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na   bírala houby. Chtěla je   potřebovat, a tak je   vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se   mítali smíchy.   nědli   polečně houby, ale dlouho je nemohli   trávit. Něco se asi   vrtlo. Mařenka i Jeníček   končili v nemocnici. Muchomůrky   krátka nejsou vhodná   trava pro lidi.

Příslovečné určení

Jarka byl zcela vyčerpaný.

Pu míry

Psaní ě: mix

skrom_jší než já

ě

Velká písmena: lidé, jména

_istr světa v plavání

mM

Věta hlavní

Náš pes se bojí, když je venku bouřka.

Věta hlavní

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
tetřevkrálsluhafotbalista

Zájmena: druhy

UkazovacíTázacíZáporná
tamteno jakémnic

Skloňování přídavných jmen

Zhlédli jsme video kamarádů _ cesty.

ze svéz jejich

Indicie ovoce, zelenina

jablkoosazenstvo Mojitaupírova fóbiekomplic vlka a kozy
Stevova prácemeloundýněbrusinky
rajčezelíhrdina Halloweenuzkažený spoluletec vejce
česnekdoplněk svíčkovélimetkamilión

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do   anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět   slandská   ánev, teď   ermudy,   palačské   ohoří,   oloostrov   abrador a   aurentinská   ysočina. Teď letiště!“ Jako první se dostali k   iagarským   odopádům, pak k jezeru Ontario,   uronskému a   ořejšímu   ezeru. Svou pouť zakončili u jezera   ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho   ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že   ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře   och   ess.

Slovesný vzor

BereZačneProsí
klepatvyjmoutsloužit

Velká písmena: města, části měst, ulice

_tvrť Židenice

Čč

Skloňování podstatných jmen

období realis_

mumusu

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal   cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal   cím papírem, připomínal j   nemotorného štěkaj   cího psa Rafana, hraj   cího si s hadrov   m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep   cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř   hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl   si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot   cí komise. Ale vždyť je Jindra říd   cí pracovník! I když pro samotné ř   zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní   bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has   cí přístroj,“ obrátil se na n   . Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal   m za tebe.“

Předměty: obrázky

akordeonkrumpáčskalpel
telegraf
demižon
sextant

Určování slovních druhů

zájmenozasádrovalpřestože
přídavné jménospojkakaždý
lékařůvpacientoviach jo
slovesopodstatné jménocitoslovce

Vyjmenovaná slova po L

l_berální strana

iy

Velká písmena: budovy, stavby

_asáž Jalta

pP

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
třitisícdvojístonásobný

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

v luxusních hotel_ch

ýí

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaPříslovcePředložky
pštrosítolikeryněkolikeryschválněblízko (lesa)

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub   ř vyb   lil všechny cukrov   nky. Beze zb   tku! To, že ukradl všechny rakv   čky, bylo vážně na mrtv   ci. M   slela si to i paní prodavačka b   lá jako stěna. Potřebovala si na ukl   dněnou v   pít kaf   čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl   hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb   tov. Tam je rakv   ček… Zuzka dospěláckému sm   slu pro iron   i nerozuměla, a tak se na hřb   tov skutečně v   dala.

Určování kořene

rodina

Kořen

Měkké a tvrdé souhlásky

Jižní Amer_ka

yi

Předpona vy-

vivy
v_dlev_trhnoutv_trv_tržníkv_jimka

Skloňování číslovek

V gymnastické soutěži obsadila (12.) místo.

Podstatná jména: vzory mix

pěšinyrůženespavost
kávovaryženapříslovích
bratřistaveníkost
hradpánjehlice

Skloňování podstatných jmen

Pracoval už v několika . (hotel, množné číslo)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

urostl_ chlapci

ýí

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

nejvy_í budova

ššš

Větné členy obecně

Uviděl v dálce pevninu.

PřísudekPředmětPu místa

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
tropyBenátkyuhlísůlolej

Určování příslovcí

Markéta nechtíc pokousala Zuzku.

Příslovce

Jak se správně jmenují?

JarozámekNevolníkoviceLetohradUmřelina
OtrokoviceKarlovy VaryDejlínPřerov
BerlínSporhrobBratislavaSestrozmara
Karhony TáníKrnovŽilinaKrúplněk

Simpsonovi

Zůstanete v obýváku.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Indicie barvy

zlatáčervenásobotažlutá
druhýzelenávdovachirurg
ponorkazákazbílástříbrná
černápanterrůžovávítězství

Čárky v souvětí souřadném

Měla vysokou teplotu, dokonce ji bolely i klouby.

Vyjmenovaná slova po B

pozb_t

íý

Vyjmenovaná slova po M

sum_š (mořská okurka)

ýí

Shoda přísudku s podmětem

Špagety s myší příchutí

Jednou takhle k poledni se pejsek s kočičkou rozhodl   , že si k obědu uvaří špagety a pozvou na hostinu i manžele Kočkopsovy, kteří bydlel   hned vedle. Běžel   tedy honem nakoupit všecko, co k tomu potřeboval   . Při vaření na ně z koutů kuchyně pomrkával   drzé myši a schválně jim práci kazil   . Než se pejsek s kočičkou stihl   otočit, jednotlivé špagety trčel   ze zásuvek i z květináčů. A právě tu chvíli si manželé Kočkopsovi vybral   ke svému příchodu. Když to viděl   , jen na sebe oba pejskové mrkl   a obě kočičky výhružně na myši zaprskal   . Všichni čtyři se vrhl   na myši. Nakonec posbíral   špagety a uvařil   si k nim dobrou myší omáčku. Pak už se v jejich kuchyni myši nikdy dobrovolně neobjevil   .

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
hrbvyrážkaštěně

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
krokodýlrodičesníhdálnicepiha

Sport

Novák vhodil dlouhý   a Hrdlička hlavičkou skóroval.

Rozhodčí odpískal   a nařídil penaltu.

Krasobruslař intenzivně trénuje, jak se skáče   .

Tenisté vešli na   .

axelautkurtfaul

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Přídavná jména: druhy

TvrdáMěkkáPřivlastňovací
houbový gulášdetektivní případyspisovatelova díla

Předložky s/z

řetízek _ přívěskem

sz

Psaní s/z na začátku slova

vítr _esílil

zs

Slova souznačná (synonyma)

mimozálibněmrštně
spokojeněhbitěkromě
jinakpouzenestejně
výhradněrozmanitěrůzně

Koncovky podstatných jmen: střední rod

chlubit se dvěma mexickými pes_

yi

Určování přídavných jmen

Ultradlouhé uši nepřežily zásah paní Weasleyové.

Přídavné jméno

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil   muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav   svůdce nasadil šelm   úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol   kůže. Svým způsobem to byl poctiv   člověk, navíc znal   ciz   ch jazyků, který dokázal neznám   m lidem vykouzlit mil   úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl   život. Někteř   o něm tvrdili, že je maminč   n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv   pocit, že je celé tohle seznamování strašliv   omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel   , že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm   pohled na první z dam a už se cítil jako toulav   pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz   , a osl   m skokem se hnal ke dveřím.

Zájmena: druhy

UkazovacíNeurčitá
samikterýsiněkterými

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

je to leno_

chh

Vyjmenovaná slova: mix

sm_čce se vyrábí z koňských žíní

yi

Koncovky podstatných jmen

Jak se stát vědcem

Vždy jsme s Markem snili o tom, že z nás budou vědc   . Zatímco mě zajímaly hvězdokup   a metronom   ke sledování počas   , Marek obcházel topol   v okolí Vltav   , jezdil na farm   a v ZOO už ho za krátko vítali i šimpanz   . Společně jsme každou neděl   podnikali pravidelné výprav   do okol   města, abychom zaznamenávali rozličné přírodní úkaz   . Zpráv   o výsledcích naší zálib   jsme sdíleli přes blog s jinými nadšenc   – Španěl   , Francouz   , ale i s dav   našinců. Dnes už jsme oba dospěl   , ale některé rys   nám z dětstv   přeci jen zůstaly.

Idiomy, ustálená spojení

píseňdarholý
zlatýpátédanajský
nesmyslúřednílabutí
kolo u vozuhřebšiml

Párové hlásky: mix

lesní úvo_

zs

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na korouhv_

iy

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
ranili jste __ to nevadípustil _bavili se o _rozbil se _ mobil

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoPříslovce
rybízvašehotvýmarozumněslušně

Harry Potter: slovní druhy

Vytáhla hůlku a dala se do čarování.

SlovesoPodstatné jménoSpojkaZájmenoPředložka

Psaní s/z na začátku slova

sz
_hodil sklenici_drtilo ho totelevizní _právy_těžoval si pořád_těžoval nám to

Určování podstatných jmen

V červenci vám pošleme sovu.

Podstatné jméno

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseňKost
skupinachvílechůzebroskevlabuťobuv

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Psaní bě/bje

na korb_

jeě

Psaní mě/mně ve slově

vzácné um_ní

ě

Indicie čísla

číslovkyukazováček3
půltucet42
březen16
5pondělíkolo u vozu

Čárky v souvětí podřadném

Smál se tak, že spadl ze židle.

Vyjmenovaná slova po B

Klokan

Klokan ukazuje ob   vatelům Kob   lis svoje b   cepsy. Líbí se mu Panda, ale ta by s ním neb   la ani za b   lion let. Všechno dob   vání je zb   tečné: nab   zí jí blahob   t, ale sám zatím b   dlí v ob   čejném příb   tku. Chlubí se b   strostí, ale nezná ani malou násob   lku. Klokanova b   lance zlob   vých dobrodružství zab   rá pořád víc místa. Včera bab   čce rozb   l brýle a slíb   l, že po jeho b   linkovém čaji bude b   strozraká. Neb   la. Na hodině b   ologie ukořistil sb   rku b   lkovin a ledab   le s ní pob   hal mezi náb   tkem. Pak musel s profesorem do kab   netu a odb   t si trest – lisovat zlatob   l. Co asi způsob   příště?

V pavoučí síti: slovní druhy

Pomáhá matce s prádlem.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

Koncovky ovi/ovy

má rád Čapkov_ pohádky

iy

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob   ť ranního vstávání. Budík m   do nového dne nevítá jem   a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm   le otevřu jedno oko, pak oči ob   a je to. V   zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob   kt mého (ne)zájmu ze stolu na m   kký koberec a jdu se osv   žit do koupelny. V zrcadle m   sleduje nějaký b   s. Má rudé b   lmo a příliš vysoký v   k, ale pozor, dosp   lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb   rač, přestože má ob   mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv   t se zm   nil, moje denní sm   na začíná pokaždé stejně tem   .

Teorie velkého třesku

Našel jsem vaši kameru.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Předmět (větný člen)

Harry si nasadil neviditelný plášť.

Předmět

Určování sloves

Sauron je zlý.

Sloveso

Psaní n/nn

delfí_í pískání

nnn

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se mipobíháhledástmívá se

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

rytíři z _laníku

bB

Narnie

Parohy sobů byly pozlacené.

Přívlastek neshodnýPředmětPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
b_tí neboli výpraskub_lo vodypřeb_lo tu jedno rajčesb_l dřevěnou bouduzb_l kousek chleba

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

houpav_ krok

ýí

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Kolumbov_ objevysousedov_ ovcemuzikantov_ notydíval se do očí lvov_tygrov_ drápy

Vyjmenovaná slova po S

ras_smus

yi

Přísloví

růže přináší.předchází pád.Ryba
smrdí od hlavy.PráceTrpělivost
Pýchase stébla chytá.umírá poslední.
Tonoucí šlechtí člověka.Naděje

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Posl_ nesmí nikdo zadržet.

yi

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz   plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz   vají jez   nky. Mez   tím však uběhlo pár podz   mů a z   m, Smolíček vyrostl a brz   se jich přestal bát. Když podbíz   vé ženštiny rozraz   ly dveře minule, tak je nez   štně pohostil roz   nkami a bez   nkovým sirupem, pustil muz   ku a všichni se brz   čko dali do tance, prostě bláz   nec. Když jez   nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez   zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz   vé zuby, dez   nfikoval špinavé jaz   ky a postupně je svým voz   dlem odvoz   l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez   nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz   vé úmysly a dostat vás brz   na miz   nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_okejové

žŽ

Určování slovních druhů

PříslovcepohlížetSlovesa
ČíslovkyČásticeobojí
kéžPředložkyobčas
nežlimeziSpojky

Podstatná jména: pády

řepě7. pád, j.6. pád, j.
1. pád, j.cestou4. pád, j.
2. pád, j.husupralinka
3. pád, mn.bez salámujabloním

Vyjmenovaná slova po V

Bublinometka

Bublinometka je v   nikající žv   kačka. Ludv   k dostal za v   tězství ve v   lézání na v   soké stromy celé balení a radostně zav   sknul. Druhý den se v   pravil ke své v   hlédnuté borov   ci trénovat, aby příště v   hrál zase. Zavázal si boty, rozcv   čil se, dal si do pusy jednu žv   kačku a sv   žně v   razil. Když v   sel na větv   úplně nahoře, náhle foukl v   tr, odkudsi se ozval v   děšený pov   k a z dutiny stromu v   letěl v   r. Ludv   k se tak v   lekal, že se pustil a začal padat z v   šky sv   sle dolů. Naštěstí ale stále žv   kal Bublinometku, a tak v   foukl bublinu, která mu posloužila jako v   chytralý padák. Inu, Bublinometka je v   nikající cukrov   nka.

Lidé

invalidaimitátoruzavřený člověk
intrikánintrovertpostižený člověk
řemeslníkuctívaná osobanapodobovač
instalatéridolzáludný člověk

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

navštívit novove_ké slavnosti

sss

Podmět a přísudek

Iris kousla pošťáka do nohy.

PodmětPřísudek

Velká písmena: mix místa

_alác Koruna

Pp

Velká písmena: instituce, organizace

_inárna Orlík

Vv

Vinnetou

Svázali jsme rychle náčelníka.

PředmětPřísudekPu způsobu

Mě/mně (zájmeno já)

napiš m_ dopis

ě

Příslovečné určení

Homer v hlavě zaraženou voskovku.

Pu místa

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_udokožec_fričan_lovenka_ěloch_omové

Určování zájmen

Těsně v patách mu běžela Filchova kočka.

Zájmeno

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl   ku se to zamlelo, v   chýlil se napravo, nalevo. Pokl   čka nadskočila, koření v   padlo do ohniště a zajíc s p   skotem v   skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl   v   dličky a pronásledoval   zaječího dezertéra houštinami přesl   ček, které se rozkládal   kolem jeskyně. Větve jim šlehal   do obl   čejů, nohy jim km   taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b   l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm   zel. Prakluci jen vztekle mrskl   vidličkam   a usadil   se před vchod do nory. Přeci si nenechají l   bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v   indřichově   radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na   ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme:   tudénka,   uchdol   ad   drou,   ranice   a   oravě, Přerov, Olomouc,   ábřeh   a   oravě. Ještě než dojíždíme do   ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v   indřichově   radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do   radce   rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice –   osice   ad   abem, Čeperka a konečně   radec   rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Lhal _ dlouhou dobu do kapsy.

sisjsi si

Časování sloves

Někteří lidé (nevidět, oznam. způsob, přítomný čas) budoucnost zrovna růžově.

Určování zájmen

Stínovlas však nalézal cestu a ostatní koně jeli jeho stopou.

Zájmeno

Psaní mě/mně

Kouzla

Po   nky na mýtině voněly tak oma   , že některá zvířata se zcela z   nila. Les pote   l, vyšel   síc a na mýtinu ze severního s   ru nes   le přicupitala srna. Chvíli nevěřícně a pito   ču   la,   la strach, protože na mýtině se pásli vlci. „Vlci? Plé   vlků se pase na bylinách rostoucích ze ze   ? To   podrž.“ Po chvíli se os   lila a po   rně skro   se vlků zeptala, jak jim chutná. „   chutná nára   !“ odpověděl význa   nejohro   jší vlk a dodal, že upří   doufá, že jí bude chutnat také. „Jistěže bude,“ ujistila ho srna a protože   la díky po   nkám také zate   nou pa   ť a mysl, sežrala vlka. Opodál stojící čarodějnice jen neupří   zkřivila pusu do ús   vu, právě v okamžiku, kdy se do ní zakouslo hejno žížal.

Narnie

Šaty na něj čekaly.

PodmětPřísudekPředmět

Přísloví

Dočkej   jako     .

časuklasuhusa

Stupňování přídavných jmen

Dáte si něco (ostrý, 2. stupeň)?

Přívlastek shodný

Sheldon vysoké IQ.

Přívlastek shodný

Slova souzvučná (homonyma)

divadelní role

role papíru
matka představená
masový nákyp
žínka na mytí

Podmět a přísudek

Vliv rakouské monarchie na evropskou politiku začínal viditelně slábnout.

PodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom   šl je městem m   strovské architektury, vym   kající se srovnatelným m   stům v republice. Přepychové dom   a loubí vytváří až m   stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom   nul, jen co na městečko pom   slí. V m   nulých dobách žila obec z m   tného a těžby m   nerálů, protože měla dobré um   stění, ale také z m   cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem   slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom   šl snesla srovnání s M   lánem (v m   niaturním provedení, samozřejmě).

Slovenská slovíčka

ledvinaolovrantokuliare
brýlepečeňvarhany
svačinaramenoplece
obličkajátraorgan

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

čepice s bambul_

íý

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

ne_ištěný horolezec

jjj

Koncovky všechny: mix

Nápady se mu v hlavě jen rojil_.

iy

Skloňování a časování: mix

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm   očim   , měl j   totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n   m očim   . „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j   . „Dělala jsem to s dobrým   úmysl   ,“ špitla. „Dobročinnostm   se tu neoháněj,“ usadil j   . „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným   dveřm   ,“ pokračoval. Poté j   poučil o tom, že s lidm   , které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým   rodič   , teď už jdi,“ pokynul j   výmluvným gestem.

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy   tě v podzemních ko   kách pod pyramidami a pyrami   kami. V temných cho   bách jsou pořá   na hlí   ce. Stráží sto   ky let staré hro   ky faraonů a sklá   ky jejich pokladů, slonovinové faj   ky, brouky skaraby se zlatými kro   kami i škeble perloro   ky. Mumie mají podivné chou   ky, živí se zbloudilými kr   ky, podzemními kořínky a lahů   kou jsou le   ky archeologů, kteří tu nezří   ka v nepřehledných křižova   kách zabloudí. Dovedete si ale pře   stavit, jaké to je, kdy   má mumie Ane   ka alergii právě na le   ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle   kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane   ka dietu bezle   kovou.

Harry Potter: větné členy

Ghúl v podkroví hučel.

PodmětPřísudekPu místa

Předmět (větný člen)

Zlo v kouzelnickém světě představuje Voldemort.

Předmět

Lidé: akce, vztahy

hodovatoživovat, křísitdebužírovat
odkládat plnění povinností na pozdějivzít v úvahu, uvážitgradovat
stupňovat, zesilovatpředpovídatresuscitovat
predikovatreflektovatprokrastinovat

Číslovky: druhy

násobná určitásedmerojedna
řadová určitásedminásobnýkolikrát
málozákladní určitázákladní neurčitá
sedmasedmdesátýnásobná neurčitádruhová určitá

Přísloví

Cesta do   je dlážděna     .

pekladobrýmiúmysly

Psaní s/z na začátku slova

_klidit úrodu

sz

Móda, jídlo, společnost

večerní šatyliposukceróba
ochutnávkadress codezavinutý pokrm s náplní
doporučený oděvkoštodsávání tuků
romadúrroládasýr s výraznou vůní

Shoda přísudku s podmětem

Družstva souhlasil_ s podmínkami turnaje.

ay

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM