Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Psaní mě/mně ve slově

zm_na

ě

Vyjmenovaná slova po P

nevzp_rej se

íý

Předmět (větný člen)

Venku na chodbě slyšela hlasy ostatních.

Předmět

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

ka_ka

vf

Psaní n/nn

živ_ostník

nnn

Narnie

Parohy sobů byly pozlacené.

Přívlastek neshodnýPředmětPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Vyjmenovaná slova po S

s_kat

iy

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _odpověz _

Rychlé šípy

Rychlé šípy se sejdou.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmět

Čárky v souvětí souřadném

Kdykoli jel kolem, zamával na nás.

Vinnetou

Dostal jsem nejlepší kousek upečené ledviny.

Přívlastek shodnýPředmětPřívlastek neshodnýPřísudek

Simpsonovi

k vám běží spider-vepř.

Pu časuPodmětPřísudekPředmět

Skloňování podstatných jmen

Přísahám, pane (soudce), nic jsem neudělal.

Podmět a přísudek

Chci to tam odnést hned.

PodmětPřísudek

Podstatná jména: pády

4. pád6. pád
po kotníkyv autěsprinterkách

Předpona vy-

vyvi
v_stavav_strčitv_skav_šeňv_pečený

Slovesa: osobní, neosobní

OsobníNeosobní
bránípadábrouzdá seje ošklivomrkl

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Na _ahálce

zZ

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
třiprvýhodněkrát

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

masoví vraz_

yi

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l zdravíub_jející horkoodb_l zboží na trhuzab_l praseneb_l tu

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za tm_

yi

Význam cizích slov: podstatná jména

kolaboraceshoda názorůjedinec bez společenského cítění
konsenzusasociálhepatitida
rozhovorúsudek směřující od jednotlivého k obecnémuspolupráce
žloutenkaindukceinterview

Určování přídavných jmen

Musí být opatrní.

Přídavné jméno

Určování příslovcí

Je to pro jen vzpomínka.

Příslovce

Druhy vedlejších vět souhrnně

Zírala do větví, které ve hvězdicových kruzích stoupaly nahoru.

Věta hlavníVV doplňkováVV předmětnáVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpumira

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
ledoborcerokrohožukazovátko

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Sbalil _ svačinu?

jsissis

Vyjmenovaná slova po B

nerozb_tný

iy

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

V Tatrách jsou hory (strmý, 2. stupeň) než v Jeseníkách.

Vinnetou

Čeledínové vyvedli osedlaného ryzáka.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Měkké a tvrdé souhlásky

kand_dát na prezidenta

yi

Podmět a přísudek

V pračce se zrovna dopralo prádlo.

PodmětPřísudek

Určování zájmen

Hříva mu vlála.

Zájmeno

Příslovečné určení

Svázali jsme rychle náčelníka.

Pu způsobu

Psaní s/z na začátku slova

sz
_týská se jí_kusili jsme to_haslo světlo

Měkké a tvrdé souhlásky

pr_ncezna Elza

yi

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Skloňování přídavných jmen

(měkký, 1. pád, množné číslo) plyšoví medvědi

Indicie čísla

biatlonneděle23
1kostka75
čunícisloveso68
Neptun4evangeliumzlato

Harry Potter: větné členy

Přistoupila k Lockhartovu stolu.

Přívlastek shodnýPřísudekPředmět

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

lidoopi v učebnic_

yi

Vyjmenovaná slova po V

v_slovný

íý

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
hruškachůzevěcčástvěrnost

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
píšepobíháspalbude koukatpoposkočí

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoSloveso
Tomášovao samémkterýmivázatvařitneházet

Předložky s/z

bít se _ pýchy

zs

Skloňování a časování: mix

Kolem na tábor

S dívkam_ jsme se viděli až po příjezdu do tábora. Táhli jsme se s kol_, batoh_ a s přilbam_ na hlavách jsme navíc museli vypadat hodně švihácky. Bylo horko a vychlazený nápoj by každý z nás bral všem_ deseti. Hlavním_ povinnostm_ pro nás ale přeci jenom bylo nejprve si všechno vybalit. Pak jsme se teprve seznámili se všem_ částm_ tábora. „I když se dívám oběm_ očim_, nikde tu nevidím tu saunu,“ povzdechl si Rosťa. „Však tu si postavíte vlastním_ silam_,“ odpověděla mu vedoucí a tváře j_ zrůžověly.

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy_tě v podzemních ko_kách pod pyramidami a pyrami_kami. V temných cho_bách jsou pořá_ na hlí_ce. Stráží sto_ky let staré hro_ky faraonů a sklá_ky jejich pokladů, slonovinové faj_ky, brouky skaraby se zlatými kro_kami i škeble perloro_ky. Mumie mají podivné chou_ky, živí se zbloudilými kr_ky, podzemními kořínky a lahů_kou jsou le_ky archeologů, kteří tu nezří_ka v nepřehledných křižova_kách zabloudí. Dovedete si ale pře_stavit, jaké to je, kdy_ má mumie Ane_ka alergii právě na le_ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle_kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane_ka dietu bezle_kovou.

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
koloslunéčkojablkohříběprostředí

Určování příslovcí

Hagrid zachmuřeně přikývl.

Příslovce

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
strakaulicekázeňpetržel

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz_le, Váš syn Kaz_m chodí do škol moc brz_, hroz_vě na mě z_rá a při fyz_ce drze z_vá. Navíc se tváří přez_ravě a tvrdí, že od z_třka ho mám naz_vat kamz_kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz_t jaz_k, honit ve vlasech paraz_ty a loz_t po z_dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z_ta Z_kmundová

Určování slovních druhů

Všem ztuhla krev v žilách.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaZájmeno

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl_ prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil_ na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil_ do Buchlova, kde bydel_ jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal_ stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil_ i koně. Vaškovi spolucestující sledoval_, jak chlapci zářil_ oči. Všichni byl_ spokojení, protože ve vzduchu byl_ cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval_ podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel_. Přesto bylo zřejmé, že vyšl_ z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil_ podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil_ na sedačky a Vaškovy tváře zbledl_. Byl_ to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval_ směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel_ a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Psaní n/nn

nnn
rostli_asti_ý

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Přívlastek shodný a neshodný

Marge si našla ve vlasech šekovou knížku.

Přívlastek shodný

Indicie ovoce, zelenina

mrkevšvestkavýbava komunistyvinná réva
sněhulákův smyslpříloha mamutakiwicelulitida
policistakoprsponsor sklípkupták
třešněhrášekpomerančnepohodlí princezny

Předpona, kořen, přípona, koncovka

rodina

PředponaKořenPříponaKoncovka

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradStrojPředsedaSoudce
rukávjetelhusitastrojvůdce

Význam cizích slov: slovesa

generovatdefinovatzhoršovat seignorovat
kolísat, kmitatdávat přednost něčemu/někomupropagovatúmyslně si nevšímat
doporučovat, dělat něco známýmvytvářet (podle určitých pravidel)preferovatoscilovat
delegovatpřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někohodegenerovatpřesně určit

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L_duška se ráda koupala. Vypl_tvala pokaždé hektol_try vody. Jednou zase kl_dně spl_vala ve vaně. Oči se jí kl_žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl_katit po podlaze. Když L_da procitla, byla pod vodou i pol_čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl_l další a další vodu. Po té příhodě už L_duška vodou nikdy nepl_tvala.

Narnie

Kouzelnou hůlku nepustila.

PředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPřísudekexercise_rozbory- po

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Uvědo_e si ten problém!

mmm

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil_ muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav_ svůdce nasadil šelm_ úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol_ kůže. Svým způsobem to byl poctiv_ člověk, navíc znal_ ciz_ch jazyků, který dokázal neznám_m lidem vykouzlit mil_ úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl_ život. Někteř_ o něm tvrdili, že je maminč_n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv_ pocit, že je celé tohle seznamování strašliv_ omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel_, že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm_ pohled na první z dam a už se cítil jako toulav_ pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz_ a osl_m skokem se hnal ke dveřím.

Čárky v souvětí podřadném

Musíme domů aspoň poslat pohled, ať o nás nemají naši strach.

Určování zájmen

V Mordoru nezbývá skoro nic.

Zájmeno

Shoda přísudku s podmětem

Příchozí byl_ přijati s potleskem.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Její kosti odpočíval_ v hrobě.

iy

Vyjmenovaná slova po V

v_kýř u střechy

iy

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_udokožec_fričan_lovenka_ěloch_omové

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m_stečku o ničem jiném, než o _ a mé třídě. S nebývalým ru_ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s_nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo_l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po _ hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s_řoval k její kanceláři. Podvědo_ jsem tušil, co _ čeká. Určitě přijdu o za_stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje_ a přes vázu po_nek mi podávala ruku. Nes_le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro_ jste _ svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu_ v krizové situaci, to zaslouží od_nu! Naše škola i celá Kro_říž je nára_ pyšná.“

Koncovky ovi/ovy

viděli jsme strýčkov_ koně

iy

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
strýčkov_ přátelédědečkov_ bačkorykrálov_ poddaníklokanov_ klokánciMartinov_ kytary

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
mládežsiruppomyjenarozeninyblata

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas_ je teď poslední tepl_ a slunečný v_kend v roce. Hotové bab_ léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev_t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor_ta Bájského potoka, už pobl_ž pramene, je prakt_cky neprostupná hradba křov_ a mláz_. Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav_mi projev_ nadšení. Z_tra dopoledne na tu v_zkumnou exped_ci společně v_razí. Už ab_ b_lo ráno…

Vyjmenovaná slova po L

voda se bl_štěla

yi

Určování slovních druhů

Bylo tu úplné ticho.

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jménoPříslovceZájmeno

Zájmena: druhy

UkazovacíVztažná
tímtosamyčího

Psaní š/č, š/ž

krat_í sukně

čš

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradStroj
premiérministraplauskřemenáčšťavel

Určování sloves

Přesto naslouchali, protože je uchvátila melodie.

Sloveso

Koncovky podstatných jmen: střední rod

antické sloupov_

íý

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Určování slovních druhů

snadČíslovkySlovesa
Příslovcenadosmrtivyčistit
Spojkyanebomiliarda
PředložkyČásticeoproti

Určování přídavných jmen

Pak začal tiše prozpěvovat pomalým jazykem.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Velká písmena: mix lidé, čas

Šavlozubý Karel

_arel to je dravá _elma, co zůstala nám věrná. U _axmiliana _smého na dvoře se zabydlela a od té doby ještě jeho snoubenka neodjela. Dokonce ani svatba nebyla, i když proslýchá se, že snoubenka by se moc ráda vzdálila. Inu, _rál _ax už není žádný _ekáč. Není divu, když společnost mu dělá jen stále plný pekáč. Jednou se však _uský _ar Ivan _vanovič zvaný _rozný rozhodl, že „tohle přece není možný!“ Vydal se na ten prokletý hrad. Ivan věřil, že šelmu přemůže a k nevěstě nové si tak pomůže. Přestože _nich _ázavský ho varoval, Ivan se nikde nezastavoval a hrrr na hrad. Tady nastal jasný zvrat. Jak Ivan _arla uviděl, lekl se, pak se se něco stalo a oba dva to dost sil stálo. Jak to všechno dopadlo, nikdo netuší.

Jak se správně jmenují?

mhltsnoslkonipassokol
pavelzámekkostivalpetrklíčoslobok
sedmikráskamlokstrejcůkřiksvalohradba
osmizrůdazázrakiznatetřevdivizna

Psaní n/nn

týde_í pobyt

nnn

Slovesný vzor

ZačneKupujeProsí
načítmeditovatkosit

Harry Potter: větné členy

Rarachové byli ocelově modří.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Vyjmenovaná slova po M

pracuje v prům_slovém závodu

iy

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Praotec Čech spatřil líbeznou panenskou krajinu.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v _indřichově _radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na _ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme: _tudénka, _uchdol _ad _drou, _ranice _a _oravě, Přerov, Olomouc, _ábřeh _a _oravě. Ještě než dojíždíme do _ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v _indřichově _radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do _radce _rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice – _osice _ad _abem, Čeperka a konečně _radec _rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Určování kořene

kola

Kořen

Podmět a přísudek

Dveře se s buchnutím rozlétly.

PodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob_tí mě provází celý život. Dob_tek uhynul, ledab_lý b_k se vzpouzí a b_zon utekl. Zab_dlil jsem se tedy hb_tě s ob_vateli B_střiny. Hodiny odb_ly neodb_tně půlnoc a sneslo se krupob_tí. B_linky mi připadaly vhodné pro b_ložravé b_čky. Zato b_lé pečivo je nejlepší pro b_stré, zlob_vé děti z Kob_lis. Nab_tý majetek jako sb_ječka, b_kini a b_žuterie jsem pozb_l. Zab_vám se především náb_tkem.

Zájmena: druhy

OsobníTázací
onajejo kterých

Psaní mě/mně ve slově

vyrozum_l

ě

Vyjmenovaná slova po B

b_cí souprava

iy

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
slunéčkouchoLabekuřehedvábí

Podstatná jména: pády

potkanechrýčem1. pád, mn.
4. pád, j.7. pád, j.7. pád, mn.
rukamamlékopsi
chlapců6. pád, mn.2. pád, mn.

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
pravidlokompotykabelmandarinkapařezy

Podstatná jména: vzory mix

vzor kostvzor předsedavládce
vzor stavenítramvajklíč
vzor strojvzor píseňradost
husitarouhánívzor soudce

Skloňování číslovky dva

Umím kopat nohama.

Předmět (větný člen)

Pan Tumnus otevřel deštník.

Předmět

Pán prstenů: slovní druhy

Tma na východě pomalu bledla.

PříslovcePřídavné jménoPodstatné jménoSlovesoPředložkaZájmenoSpojka

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
kadeřníkskokdívkamatkazpovědnice

V pavoučí síti: slovní druhy

Muž nevrle zabručel.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Význam cizích slov: přídavná jména

lukrativníumožňující vzájemnou komunikacižoviálníbodrý, dobromyslný
promyšlenýegocentrickýbanalizovaný, znesvěcenýzprofanovaný
hodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutnísebestředný, sobeckýinteraktivnísouhrnný, celkový, celosvětový
globálníziskový, výnosnýrelativnísofistikovaný

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

se soukrom_mi dodavateli

íý

Určování sloves

Chtěl střelit kance.

Sloveso

Skloňování číslovek

Těsto musíš mísit po dobu alespoň (15) minut.

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled_ímu. Cizopas_é houby napadly oddenky vi_é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída_ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově_é ohrádky okolo vi_ic. Telefo_í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de_í, ba měsíč_í ztráty na úrodě. Takováto přemrště_á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře_í. Bra_é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta_é právo. Jen přechod_ě, samozřejmě. Ra_ímu pochodu nejodváž_ějších a nejvzpur_ějších obyvatel na sti_é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel_ého bratrstva, však ani pluky milicio_ářů zabránit nedokázaly.

Určování kořene

zesílit

Kořen

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov_ kalhoty, Honzíkov_ plyšáci, Kubov_ špinavé ponožky, Martinov_ popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov_ rozházené pastelky a Kubov_ omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov_ kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov_, aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov_ krávy a byli s nimi i dva Maršov_ kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov_ plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov_, Honzíkov_, Kubov_ a Martinov_, aby si věci šli posbírat. Kozlov_ ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov_ dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov_.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

africké rytm_

iy

Koncovky mi/my/ma

Nezdržujte se zbytečnými hádkam_.

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

čap_ chůze

ýí

Velká písmena: lidé, jména

Pepa byl zamlada _lávista.

Ss

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has_č z Prahy, šel do důchodu a tak prodal byt na s_dlišti a společně s manželkou a s_nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus_nky, mladí kosi a s_korky pos_lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps_ hlas_tě proháněli s_sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos_lali s_láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s_chravo, začal foukat s_lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s_pal s_pký sníh. Bylo ho děs_vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s_tuace. Pan Zimník s_ce nebyl automechanik, ale věděl s_ rady. Do cisterny svého s_lného has_čského auta nas_pal pos_povou směs a vyrobil tak s_pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s_pat písek na s_lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s_tič, s hlas_tým vrčením nastartoval a zběs_le s_pal. Večer pak nanos_li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s_ry, vína a džus_ a pros_li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_zték

aA

Pán prstenů: slovní druhy

Zahýbal obloukem na východ, aby se v dálce vlil do řeky.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

špinavý od rz_

iy

Určování předpony

plata

Předpona

Koncovky podstatných jmen: střední rod

vonělo to různými mýdl_

iy

V pavoučí síti: slovní druhy

Ano, chodilo jich tam dost.

PříslovceČásticeZájmenoSloveso

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p_li. P_šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P_t z třp_tivých misek, mít dostatek p_ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p_lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop_tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap_. Netop_ři to mají složitější, p_tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p_lířem zájmu přírodozp_tců a majitelů zahrad. Ani jinak p_lné včely a jiní op_lovači nemají štěstí. A slep_ši? O ty si také nikdo nep_še. Jsou nanejvýš p_chou luk a p_tomé předp_sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap_bary!

Určování podstatných jmen

Zapadlo slunce .

Podstatné jméno

Určování pádů ve větách

Nabídla Jirkovi jablko.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po Z

Zanz_bar

yi

Psaní s/z na začátku slova

_neškodnit

zs

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Přísloví

Není hanba upadnout, ale zůstat dlouho ležet. (francouzské)

Harry Potter: slovní druhy

Harry se zarazil v půli věty.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Určování podstatných jmen

Brzy přijde čas, kdy budou hobiti utvářet osud všech.

Podstatné jméno

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Bylo by lepší, kdyby byl zůstal mrtvý.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Velká písmena: budovy, stavby

_adnice v Olomouci

Rr

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Indicie barvy

hnědáSněhurkašedáčervená
láskapoštovní schránkačernámodrá
oranžovábílánacismusametyst
skalicefialovásmrteminence

Mě/mně (zájmeno já)

Bušil do m_.

ě

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na břez_ch řek

íý

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM