Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Velká písmena: státy, oblasti

Velká _ritánie

bB

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
děkujeme(obchod) byl vyrabován

Přívlastek shodný a neshodný

Při soutěži v hláskování Líza vdechla slinu.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsob
zatleskámbude cvičitnerozčílili by sezasmál by sesnepřekousli by

Druhy vedlejších vět souhrnně

Naivní představa, že by se z toho mohla něco naučit, se okamžitě rozplynula.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_everní ledový oceán_everní moře_oře Jaderské_álivSuezský _růplav

Určování příslovcí

V Mordoru nezbývá skoro nic.

Příslovce

Slova zastaralá (archaismy)

čočkačočovicebydlo
loutkapimprlehostinec mimo obec
bolkocandaředitelství
žalživobytídirekce

Slovesný vzor

PečeTiskneProsíDělá
pomoctzhltnoutztratitkuckat

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
ulice _a Obecním úřademulice U Panského _voraulice Na _ybníčkuulice _asarykova

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

tuni_tí obchodníci

š

Délka samohlásek: i/í

žena čist_cí sporák

íi

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

štěňata, _ se ztratila

ježjíž

Harry Potter: slovní druhy

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Čárky v souvětí: speciální případy

Haló, jste tam?

Přejatá slova: souhlásky

a_yl

zs

Slovesné tvary neurčité

Příčestí trpnéPřechodníkInfinitiv
očekávánirozhodnuvšiodpovědět

Shoda přísudku s podmětem

Cesta středem Země

Na severním pólu bylo nehezky. Ledy tál_ a lední medvědi seděl_ v kruhu a rokoval_. Medvědice, protože ty jsou obecně rozumnější než medvědi, navrhoval_, aby všichni svorně opustil_ severní pól a vydali se hledat mráz a sníh na jih. Medvědi si ťukal_ na čelo a medvíďata nevěděl_, na čí stranu se přiklonit. Medvědi se rozdělil_ do skupinek, a ty pak ještě dlouho probíral_ všechna pro a proti takové výpravy. „Byl_ bychom první medvědi na jižním pólu, měl_ bychom led a sníh a nemusel_ se bát o budoucnost,“ uzavřel nakonec hlavní medvěd. Medvěd Míša a medvědice Bína souhlasně pokyvoval_. Druhého dne tedy začal_ uprostřed pólu kopat tunel, kterým se měl_ podle všeho dostat až na jižní pól. Byl_ to úplné galeje. Medvíďata od samého kopání bolel_ packy. Dny míjel_ a tunel nebyl stále hluboký ještě ani pět metrů. Jednou ráno se ale věci dal_ do pohybu. Objevil_ se ledoborci a na pevninu vystoupil_ bílí muži. Vysvětlil_ medvědům, že se z jednoho pólu na druhý prokopat nemůžou, a přesvědčil_ medvědy, aby s kopáním přestal_.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_rachovské skály

pP

Skloňování podstatných jmen

pod okn_

amay

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
venkutrochusmíchynazlost

Velká písmena: dny, období, události

krvavá _itva u Slavkova

bB

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_íca_rodavačka_ng. Balcar_ychtář Koltz_erunka

Příslovečné určení

Děti se ráno vzbudily.

Pu času

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Velká písmena: instituce, organizace

Velké písmenoMalé písmeno
_inisterstvo vnitra ČRosmileté _ymnázium_ymnázium Benešov_ákladní škola_ákladní škola Rýmařov

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Miliony událostí ho fascinovaly.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_hrám sv. Víta_vatovítský chrám_taroměstská radnice_adnice v Olomouci

Teorie velkého třesku

Leonard se chce zbavit svých problémů s dýcháním.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_tředa_oc_ůlnoc_romnice

Harry Potter: větné členy

Rarachové byli ocelově modří.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nesmysl

PředponaKořenPříponaKoncovka

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul_ rok jsme s tátou a mámou dob_li hrad, opravdu! B_lo to začátkem l_stopadu, v neděl_, kdy jsme v_razili na v_let. Jako vhodný cíl jsme zvolil_ Kunětickou horu. Místo uzdy koně m_ máma vraz_la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil_ přilb_ce a sm_kem jsme vjel_ na polní cestu. Brz_ jsme mohl_ ocenit tátov_ vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil_ v lese. Vše se nakonec v_řešilo a m_ stanul_ pod onou horou. Doslova „dob_tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal_ dob_vat hrad. A to b_la katastrofa! S těžkým s_páním jsme se po celé hodině doplaz_li nahoru. Jaká škoda, že měl_ zavřeno. V_heň v našich srdc_ch to ale neuhasilo!

Přejatá slova: samohlásky

mult_kulturní

iy

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hrochův _ýnec

Tt

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
odjinudnadarmotrochuvíce

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
rozmyslel sezakopl jsemcítíme

Simpsonovi

Komiksák byl ženatý v on-linové hře.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Spřežky

Zúčastnili se i _.

přes polnípřespolní

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Nejen (Krumlov) obyvatelé mají zájem na zachování otáčivého hlediště.

Velká písmena: instituce, organizace

_oukromá škola

sS

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_atinská Amerika_ižní Korea_ih Prahy_odkarpatská Rus

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Každého, kdo šel kolem, pozdravil.

Čárky v souvětí souřadném

Chtěl bych se nejprve namočit, a ne skočit jako vždy do rybníka po hlavě.

Zkratky

do peněženky, _ kasírky

tz. v.tzv.

Psaní n/nn

souči_ost

nnn

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Cítila dlahu, jak ji tlačí na noze.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Potlačil bolest tak, že se soustředil na další práci.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Velká písmena: národy, skupiny osob

_eskydští ochranáři

bB

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Hieroglyfy vyvedené na zdech paláců z pátého století před Kristem se zdají být provedeny mnohem jednodušeji.

Čárky v souvětí s více větami

Nevěděl, co dělat s rukama.

Přísloví

My o vlku a vlk za dveřmi.

Skloňování přídavných jmen

pod naš_mi okny

íi

Velká písmena: budovy, stavby

_hrám sv. Jakuba

cC

Čapek: Dášeňka

A na toho strašného draka se Foxlík vypravil, že ho jako zadáví.

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Najedl se, a hlad nezahnal.

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Poměry mezi hlavními větami

Přivedl si novou ženu a pak se spolu přestěhovali.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM