Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky ovi/ovy

Koncovky mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Za štíty se objevil_ těžkooděnci.

yi

Shoda přísudku s podmětem

Špagety s myší příchutí

Jednou takhle k poledni se pejsek s kočičkou rozhodl   , že si k obědu uvaří špagety a pozvou na hostinu i manžele Kočkopsovy, kteří bydlel   hned vedle. Běžel   tedy honem nakoupit všecko, co k tomu potřeboval   . Při vaření na ně z koutů kuchyně pomrkával   drzé myši a schválně jim práci kazil   . Než se pejsek s kočičkou stihl   otočit, jednotlivé špagety trčel   ze zásuvek i z květináčů. A právě tu chvíli si manželé Kočkopsovi vybral   ke svému příchodu. Když to viděl   , jen na sebe oba pejskové mrkl   a obě kočičky výhružně na myši zaprskal   . Všichni čtyři se vrhl   na myši. Nakonec posbíral   špagety a uvařil   si k nim dobrou myší omáčku. Pak už se v jejich kuchyni myši nikdy dobrovolně neobjevil   .

Shoda přísudku s podmětem

Výsadek

S kamarádem jsme se zúčastnil   výsadku. Organizátoři nás nacpal   do auta, jejich pomocnice nám zavázal   oči a zabavil   peníze a telefony. Měl   jsme s sebou pouze doklady, spacák a láhev vody. Kdyby naše oči nebyl   zaslepené, ukazatelé na dálnici by nám ozřejmil   , kam jedeme, takhle jsme to mohl   jenom hádat. Asi po šesti hodinách jízdy nás řidiči začal   po jednom vysazovat. Neklidně jsem čekala, až vůz zastav   . Martin s Honzou mi rozvázal   oči. Na obloze byl   červánky a kolem mě se táhl   husté lesy. Nedaleko se zvedal   kopce. Z nich jsem za chvíli spatřila svítící městečko. Tam mi nápisy objasnil   , že budu asi v Rakousku. Místní hospodští štamgasti mi pomohl   se zorientovat. Chyběl   mi peníze, takže nezbývalo než se vrátit pěšky a stopem. Další den ráno mě do auta vzal   starší manželé. Na odpočívadlo dálnice, kde mě vysadil   , neustále přijížděl   nějaká auta, tak nebyl   žádné problémy s dalším stopem. Jídlo mi poskytl   buď dobrodinci, případně ho také nabízel   útroby kontejnerů za obchody. O dva dny později jsem se vrátila na základnu s hlavou plnou zážitků a milých setkání na cestě.

Shoda přísudku s podmětem

„Mikrobi se v neuklizené koupelně množil_.“Kdo, co se množil_ v koupelně?mikrobymikrobiV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneProč?Ti mikrobi (jako páni) vidím mikroby (jako pány): koncovka se mění → rod mužský životný.Mikrobi mohou být životné i neživotné podle toho, co se komu víc líbí.Které i/y tím pádem bude v přísudku?iySlovo „mikrob“ může být i rodu mužského neživotného. Jak by v tom případě vypadala shoda přísudku s podmětem?mikroby se množilymikrobi se množily

Shoda přísudku s podmětem

„Desítky lidí protestoval_ proti vládním opatřením.“Kdo, co protestoval_ proti opatřením?desítkylidiV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoJakého rodu je podmět?ženskéhomužského neživotnéhoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

_šednout
Palác byl _přístupněn veřejnosti.
_loučení

sz
_těžoval si pořádbyl _proštěn viny_drtilo ho to_moklapevný _tisk

_jevit se

vzz

_božnost

sz

Psaní s/z na začátku slova

Princezna a moucha

Princeznu v noci probudil ze   nění bzukot.   nepokojeně si pomyslela, že v komnatě   traší, ale po chvíli   koumání okolí   pozorovala mouchu. Zavolala tedy   právce hradu, aby jí pomohl najít   působ, jak to malé létající   tvoření   likvidovat. Kastelán   bledl strachy, protože se hmyzu bál. Poslal do světa   právu, v níž   volával všechny   tatečné dobrodruhy, aby pomohli princezně   kvalitnit   pánek. Rybář   kusil mouchu   poutat do sítě, ale síť měla příliš velká oka. Krotitel se ji   nažil   krotit a   kamarádit se s ní, ale neuměl zvířecí řeč. Až nakonec se   jevil zahradník. Otevřel v komnatě okno a mezitím šel s princeznou do sadů. Moucha vyletěla ven a   tratila se ve   mrkovém lese. Ale princezna už se   tejně   pět do komnaty ten den nevrátila.   blížila se se zahradníkem a pře   těhovala se k němu do domku.

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se   požděním poté, co si   pletl číslo autobusu. Po cestě   mokl a málem ho   razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a   padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy,   trhl se hluk – Petr byl totiž děsně   mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne   mazal tabuli. Když na něj učitel   pustil proud výčitek, nejprve silně   bledl, pak   rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal   cvrkávat. To už nebyl ten   pupný Petr, který se dokázal   kamarádit s každým a který měl   každého legraci.

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Eurásie v pohybu

Na přelomu   tarověku a   tředověku se věci, nebo spíš evropské a asijské   meny, daly do pohybu. Lidé se naučili být lepšími   emědělci. Měli tak víc jídla, ale také víc   ladových krků. Potřebovali víc místa a úrodnou půdu. Kmeny   ermánů se poněkud vykutáleně přesunuly víc na jihozápad. Klima se totiž ochladilo. A nač by   ermánské kmeny vymýšlely, jak si zahřát pelíšek, když se mohly přesunout rovnou do tepla? Také   unové se vydali na cestu. Zabydlet se hned vedle   íňanů se totiž ukázalo jako dost špatná volba. Ne protože by byli nesnesitelní, ale množili se tak rychle, že pro   unské kmeny už prostě na tom území nezbývalo místo. Netrvalo dlouho a   unové, skvělí   učištníci a   ezdci, dobyli pod vedením svého   rále   tilly přezdívaného     oží Evropu. Roku 451     došlo ke zvratu:   ímané v čele s   laviem   etiem,   izigóti a   rankové vytvořili   oalici a   unským kmenům pořádně zavařili. Koalice nakonec   uny porazila a jejich osídlování Evropy udělala přítrž. Tak v Evropě zbylo místo i pro ostatní.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství   edvídka   ú nebo poslouchal vyprávění o   akové   anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do   unáka a stal se ze mě   kaut. V té době jsem četl   oglarovy   ochy od   obří   eky či napínavé příběhy z období   tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život   icharda   vího   rdce a osudy   řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života   ndiánů a   skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba   lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na   ežíška dostal   iráskovy   taré pověsti   eské, staly se na dlouhou dobu mojí   iblí.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

film o Super_anovi

mM

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

na půdě _vropského parlamentu

Ee

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Slovesa: mix

Slovesa: mix

neřekli byste1. os., č. množ.2. os., jedn. č.
řekněme2. os., č. množ.byla jsi požádána
budu vařit1. os., jedn. č.nasněžilo
3. os., č. jedn.dopili3. os., množ. č.

Mluvnické kategorie sloves

„vyzkoušejte“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.1. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?rozkazovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?V budoucím.U rozkaz. způsobu čas neurčujeme.Jak by zněl tvar „vyzkoušejte“ v trpném rodě?budou vyzkoušenibuďte vyzkoušeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „vyzkoušet“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „vyzkoušejte“ je správný?2. os., č. množ., rozkaz. způsob, čin. rod, vid dok.1. os., č. množ., rozkaz. způsob, čas bud., čin. rod, vid nedok.

Mluvnické kategorie sloves

„budeme přijati“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.2. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo, děje nebo stane.Rozkaz.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímrozkazovacímV jakém čase je sloveso?U oznam. způsobu čas neurčujeme.v budoucímVykonává činnost podmět (v tomto případě „my“)?anoneV jakém je tedy „budeme přijati“ rodě?v trpnémv činnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „přijmout“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „budeme přijati“ je správný?1. os., č. množ., oznam. způsob, bud. čas, trp. rod, vid dok.1. os., č. množ., oznam. způsob, bud. čas, čin. rod, vid nedok.

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Do čínských kin dnes přichází první čínský celovečerní snímek(,) natočený v České republice.“Jaký čínský snímek přichází do čínských kin?Obecně čínský celovečerné snímek.Ten, který byl natočen v České republice.Co z toho plyne?Formulace „natočený v České republice“ je nedůležitá informace navíc.Formulace „natočený v České republice“ specifikuje snímek.Změní se smysl věty, když „natočený v České republice“ z věty vynecháme?anoneFormulace „natočený v České republice“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Do čínských kin dnes přichází první čínský celovečerní snímek natočený v České republice.“„Do čínských kin dnes přichází první čínský celovečerní snímek, natočený v České republice.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Téměř v každé zprávě(,) týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti(,) se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“Co je to za zprávu, kde se můžeme dočíst o tom, že voda na Zemi ubývá?Je to zpráva, která se týká sucha a zajištění pitné vody do budoucna.Dočíst se o tom můžeme v každé zprávě.Co z toho plyne?Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ specifikuje slovo zpráva.Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je nedůležitá informace navíc.Změní se smysl věty, když „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ z věty vynecháme?anoneFormulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Téměř v každé zprávě týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“„Téměř v každé zprávě, týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti, se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Tučňák patagonský, druhý největší druh tučňáka, žije v Antarktidě.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Auto se po dálnici řítilo jako šíp, asi 250 kilometrů za hodinu.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Sheldon se vrátil z cestování po státech.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPřívlastek neshodný

Větné členy obecně

Přistál na poli za plotem.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPu místa

Harry Potter: větné členy

Otočil vozík k východu.

PřísudekPředmětPu místa

Harry Potter: větné členy

Potlouk ho udeřil do lokte.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Harry Potter: větné členy

Rarachové byli ocelově modří.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Vinnetou

Musím dezertéry chytit.

PředmětPřísudek

Vinnetou

 Old Shatterhand cítí, že Nšo-či o něho projevuje neobyčejný zájem.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Narnie

Petr přidržel dřevěné dveře.

Pu způsobuPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPodmět

Narnie

Kaspian jim ukázal loď.

PodmětPřísudekPředmět

Rychlé šípy

Zbylí členové party ho viděli.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Simpsonovi

Rod a Todd mají hnědé kudrnaté vlasy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Simpsonovi

Při soutěži v hláskování Líza vdechla slinu.

Pu časuPodmětPřísudekPředmětPřívlastek neshodný

Simpsonovi

Obchod s potřebami pro leváky vlastní Ned Flanders.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Teorie velkého třesku

Leonard přišel domů dřív kvůli návštěvě.

PodmětPřísudekPředmětPu místaPu časuPu příčiny

Teorie velkého třesku

Sheldon je skvělý.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudek

Teorie velkého třesku

Leonard se rozhodne utajit před matkou svůj vztah s Penny.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

„Harry zvedl svou hůlku.“Kdo zvedl hůlku?„Harry“„on“V jakém pádě je podmět?1. pád4. pádCo udělal Harry? Vyberte správný přísudek:„zvedl hůlku“„zvedl“Jakým slovním druhem je tvořen náš přísudek „zvedl“?slovesozájmenoProtože je přísudek tvořen slovesem, nazývá se:přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouVyberte správnou otázku, na kterou odpovíte „hůlku“:Koho, co zvedl?Koho, čeho zvedl?Na jaký větný člen se ptáme pádovými otázkami jinými než prvním pádem?na předmětna přívlastekVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„Taťka peče v troubě voňavé kuře.“Které slovo je přísudkem:„peče“„taťka“O jaký druh přísudku se jedná?slovesný jednoduchýjmenný se sponouJakým větným členem je „v troubě“?příslovečné určení místapředmět v 6. páděNachází se ve větě předmět?neanoO jaké slovo jde?„v troubě“„kuře“V jakém pádu je předmět?čtvrtý pádprvní pádVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„Abyste si neublížili.“Vyberte tvrzení, které je správné:Jedná se o větu jednoduchou.Jedná se o větný ekvivalent.Jaký tvar přísudku je správný?„neublížili si“„neublížili byste si“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek jmenný se sponoupřísudek slovesnýUrčete u slovesa slovesný způsob:rozkazovacípodmiňovacíVyberte správný podmět:nevyjádřenývšeobecný

Rozbory souvětí

Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma: podstatná jména

lávkakličkapěšina
túranerostvýšlap
smyčkamůstekminerál
směrovkaukazatelstezka

Synonyma (slova souznačná)

Franco však nadále trval na bezpodmínečné kapitulaci a všechny mírové návrhy   (odmítal).

Na základě recenzí jsem nám   (zamluvil) pokoj v hotelu Villa Achenbach.

Případný krach Smartwings by   (způsobil) problémy i opravnám Avia Prime.

Trenér Jílek mi to   (radil), uvedl útočník Juliš.

doporučovalrezervovalnegovalpřivodil

Synonyma (slova souznačná)

V knihovně není dovoleno jíst, pít, kouřit, užívat mobilní telefony, chovat se hlučně či jinak   (nepatřičně).

Přestože i pro něj jsou některé digitální nástroje nové, založil si kanál na YouTube a   (odvážně) se pustil do natáčení a stříhání videí.

Václav Moravec poskytuje rozhovory jen   (ojediněle).

K překvapení hostitelů Dneg   (nepokrytě) přiznal chyby, kterých se dopustila čínská vláda.

sporadickynepřístojněotevřeněsměle

Synonyma: podstatná jména

udavačkažákynědoktorka
číšnicepoštovní doručovatelkajeptiška
lékařkaškolačkadonašečka
servírkařádová sestralistonoška

Synonyma: slovesa

zamýšletohraničitnevzdávat se
omezitvytrvatplazit se
plížit setvarovatpřekvapit
formovatohromithodlat

Synonyma: přídavná jména a příslovce

nonstopnepřetržitězadarmo
bláznivěšílenězvolna
bezplatněnadarmoojediněle
vzácněpomalumarně

Synonyma: přídavná jména a příslovce

zřejměprostěneznatelně
krátcezanedbatelněsouměrně
zjevněvelicesymetricky
nadmírustručnějednoduše

Antonyma (slova protikladná)

Homonyma (slova souzvučná)

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba

Slovní zásoba: podstatná jména

Předměty, věci

Lidé

Sport

Móda, jídlo, společnost

Kultura a hudba

Politika, historie

Jazyk a literatura

Věda, medicína, technika

Ekonomika

Slovní zásoba: přídavná jména

Vlastnosti lidí a předmětů

Přídavná jména: popis světa, věda

Slovní zásoba: slovesa

Lidé: akce, vztahy

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Lež má krátké   , daleko   .

nedojdenohy

Přísloví

půl zdraví.Čistota jematka moudrosti.
dobrý sluha, ale zlý pán.Hněv je Opakování je
nejlepší kuchař.železná košile.Zvyk je
Hlad je Oheň je špatný rádce.

Přísloví

Mezi       .

slepýmijednookýkrálem

Přísloví

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Přísloví

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Přísloví

Podle sebe soudím tebe.

Příběhy plné přísloví

Hodina fyziky

Radka byla třídní premiantka. Byla chytrá a věděla to o sobě. Minulý týden ve středu se před hodinou fyziky vychloubala: „Ani jsem se na to nepodívala, ale jestli bude Mařák zkoušet, tak to prostě nějak okecám a stejně dostanu za jedna. Mařák mě má rád.“ Ostatní k tomu neměli co dodat, většinou to totiž skutečně tak dopadlo, že Radka na učení ani nesáhla, a přesto dostávala dobré známky. Pak přišel Mařák: „Tak k tabuli půjde třeba… Radka.“ A zadal jí složitý příklad. Ani si neškrtla a „okecat“ se to nedalo. „No jo,“ nechal se slyšet Mařák, „neříkej hop, dokud jsi nepřeskočila. Sednout!“ Pak pokračoval ve zkoušení Aleše, Lucky a Jolany. Ale žádná píseň (ani hodina zkoušení z fyziky) není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. Těsně předtím než zazvonilo na přestávku se Mařák ohlédl na Radku a prohodil: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, že, Radko?“ A Radce došlo, že Mařák její chvástání o přestávce slyšel a vrátil jí ho i s úroky.

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Požírač snů

Opojná chuť moci

Gonzalo ležel v posteli a přemýšlel o tom, co právě zažil. Dokázal se napojit na svého bratra, prožít jeho sen a dokonce ten sen ovlivnit. Kdyby Bennyho nenavedl, aby ve snu sklopil zrak a vycouval, určitě by ho ten velký pes rozcupoval. „Hmmm, takže člověk může ovlivňovat cizí sny!“ pomyslel si ohromeně. „Škoda jen, že nemůžu také vyzkoušet, jestli bych mohl ovlivnit i vlastní sen.“ Jak plynul čas, Gonzalo se stával na Bennyho snech závislým. Chodil k němu prožívat nejrůznější příběhy noc co noc, a to se podepsalo na jeho spánkovém režimu. Spal často ve dne a v noci bděl, aby mu neutekla ta správná fáze, kdy se dalo do Bennyho mysli nabourat. Čas běžel a Benny ani nikdo jiný si ničeho nevšiml. Kvůli nevyspání a také zčásti kvůli svému hendikepu Gonzalo začal ve škole zaostávat za ostaními žáky. To mu vadilo. Zase zažíval ten starý pocit, že není tak dobrý jako ostatní. Jednou po probdělé noci ho ale něco napadlo. Co kdyby zkusil přijít na to, jak číst ostatním mysl? Od prožívání cizích snů není přece ke čtení mysli daleko.

Detektivní příběhy s plánky

Cesta na místo činu

Ze zlatnictví poblíž zastávky Kubínova byla hlášena loupež. Inspektorka Pukavá se svým asistentem naskočili do služebního vozu, inspektorka vylovila z kabelky klíče, vsunula je do zapalování a otočila.

„Safra, startér je úplně mrtvý,“ povzdechla si, když auto jen slabě zakašlalo.

„Budeme muset jet na Kubínovu tramvají, kolego Mikšíčku,“ obrátila se na svého asistenta, „pojedeme šestkou z nedalekého Nerudova náměstí a pak přestoupíme na čtyřku.“

Jáchym Mikšíček byl znalec dopravní sítě a musel ocenit, že nápad paní inspektorky není vůbec špatný. Až na to, že byla neděle. A o víkendu tramvaj číslo 6 nejezdí. Asistent tedy navrhl jinou variantu cesty z Nerudova náměstí na Kubínovu, taktéž pouze s jedním přestupem.

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Krádež mléka

V úterý odpoledne se na operační středisko městské policie obrátil pracovník bezpečnostní agentury ze supermarketu v centru města. Na kamerových záznamech z prodejny zpozoroval muže, který tam před pár dny z regálu údajně odcizil kojenecké mléko. To si podle ostrahy schoval pod bundu a prošel pokladnami údajně bez zaplacení. Čtyřicetiletý muž se přivolaným strážníkům ke krádeži zboží za 399 korun přiznal a za majetkový přestupek pak dostal pokutu. Doklady u sebe neměl, a tak hlídka vyrozuměla republikové policisty. Ti si ho na místě vzápětí převzali. Zjistili totiž, že jde o celostátně hledaného muže, na kterého byl vydán příkaz k zatčení.

Zdroj

Články, rozhovory, názory I

Rozhovor: Adam Ondra

Neunavuje vás ta mediální pozornost?

Ne, je toho hodně, volají mi česká i zahraniční média, ale na druhou stranu rozhovory mi pomáhají uvědomit si, co mám na lezení tak rád. Beru to jako smysl svého povolání, protože my jako sportovci nevyrábíme nic, co by bylo společnosti k užitku, mimo to, že dokážeme inspirovat.

Budete mít ale ještě motivaci pouštět se do dalších závodů, když už jste vyhrál všechno, co jste mohl?

Nevím. Pro mě lezení na prvním místě znamená možnost být na skále. Dostáváte se do míst, kde před vámi třeba ještě nikdy nikdo nebyl. To není jen sport, ale i životní styl. Až pak mám závody, to už je sport, jakási výzva, která mě motivuje, takže se snažím najít kompromis mezi obojím. To, abych se mohl soustředit na skály, ale vyžaduje hodně cestování, ty nejlepší jsou třeba v Norsku nebo ve Španělsku, což pak chce spoustu času. A s tím se třeba škola kloubí špatně.

(Skály jsou má volnost a studium řád, em.muni.cz)

Wikipedie

Levhart

Levhart je statná kočkovitá šelma s velkou hlavou, středně dlouhými končetinami a dlouhým ocasem. Velmi se podobá jaguárovi, který je však robustnější, má relativně kratší ocas a větší rozety. Hmotnost dospělých jedinců se pohybuje od 17 kg do 90 kg, délka těla včetně ocasu od 140 do 240 cm, výjimečně i více. Pohlavní dimorfismus je většinou výrazný, samci bývají minimálně o 30–50 % těžší než samice. Levhart je charakteristický žlutou, pískovou, okrovou, oranžovou či cihlovou barvou srsti, na níž jsou rozmístěny černé skvrny a rozety. Ty většinou nebývají vyplněny menšími skvrnkami, ale srst uvnitř rozet má často poněkud tmavší barvu než srst okolo. Spodní část těla je světlejší než boky a hřbet. Někteří jedinci mají vyšší produkci pigmentu melaninu, který způsobuje černé zbarvení srsti. Takoví se vyskytují nejčastěji v jihovýchodní Asii a jsou označování jako černí levharti či černí panteři.

Jazykové prostředky

Elipsa

Elipsa (též výpustka) je vynechání části věty obsahující informaci, která je příjemci známa a bez níž větu dokáže zpětně rekonstruovat a pochopit. Výpustku v běžné řeči používáme velice často především pro zestručnění výpovědi (např. v odpovědích na otázku).

Populárně naučné texty

Sucho

Z pohledu jednoduché fyziky se při vyšším zahřátí zemského povrchu předává více energie do vzduchu, otepluje se spodní vrstva atmosféry a tím zesilují stoupavé proudy vzduchu, které drží ve vzduchu kapky vody, na něž působí gravitace. Když je konvektivní proud (směr nahoru) v důsledku vyšších teplot silnější, udrží větší kapky. Ty pak vnímáme jako intenzivnější srážky. Na mnoha místech ovšem menších dešťů ubývá,  intenzivnějších přibývá a současně se prodlužují intervaly mezi srážkovými dny. Matoucí je ovšem fakt, že za měsíc v součtu naprší přibližně stejné množství vody jako v minulosti.

(z článku „Sucho“ na stránkách Akademie věd ČR)

Články, rozhovory, názory II

Rozhovor: Dan Ariely

Profesor behaviorální ekonomie a psychologie Dan Ariely dlouhá léta upozorňuje na chyby lidského úsudku. Zde najdete úryvky z jeho rozhovoru pro Forbes.cz.

Jinými slovy tedy říkáte, že pokud lidé chtějí zvýšit své dlouhodobé štěstí, měli by se lépe chovat k ostatním?

Dělání maličkostí pro ostatní nám přináší více štěstí, než na první pohled očekáváme. A mnohdy skutečně více, než když děláme něco pro sebe.

V jednom rozhovoru jste řekl, že pokud firmy chtějí zvýšit produktivitu svých zaměstnanců, neměly by na to nahlížet pouze optikou peněz. Co podle vás lidi v pracovním prostředí motivuje více než peníze?

Vědomí, že dělají na něčem smysluplném, pocit rovnosti, transparentnost managementu… Je toho spousta.

Jaká kritéria jsou tedy klíčová?

Jedním z nejdůležitějších je dávat lidem najevo, že je jejich práce důležitá. Pak je to třeba otevřenost nebo férovost. Klíčový naopak vůbec není například počet jednotlivých firemních pozic… Takové ty názvy, kterým nikdo nerozumí. (smích) Nebo kvalita nábytku v kancelářích.

(Forbes.cz)

Imaginární slova

Tralibuxy

Kolpani z planety Deb3 staví tralibuxy. Tralibux se skládá vždy ze čtyř halixů. Dva halixy jsou ketofální: jeden je určen pouze pro paraxuny, druhý pouze pro metaxuny. Do jednoho ketofálního halixu se vejde až 5 xun, v případě nouze maximálně 7 xun. Třetí halix je melinární, takže do něj žádné xuny umístit nelze. Čtvrtý halix je vazoidní. Po omezenou dobu v něm mohou pobývat oba druhy xun současně (maximálně v počtu 10 kusů). Jeden tralibux většinou sdílí 4 až 6 kolpanů.

Spisovatelé

Guillaume Apollinaire

Wilhelm Apollinaris Kostrowicki známý spíše pod jménem Guillaume Apollinaire se narodil v Římě roku 1880 jako nemanželský syn polské šlechtičny Angeliky Kostrowické a nejspíš hraběte Francesca Flugi d’Aspermont. Dětství prožil v Itálii a Monaku, nakonec se ocitá v Paříži. Devatenáctiletý Guillaume se zde živí, jak se dá, dokonce i psaním erotických románů, které psal pod pseudonymem a za svého života se k nim nikdy nepřihlásil. Skutečné jméno jejich autora bylo odhaleno až 6 let po Apollinairově smrti. V roce 1901 nastupuje jako domácí učitel v rodině hraběnky de Milhau a odjíždí s ní do Porýní. Na těchto cestách se zastaví i v Čechách, o čemž svědčí např. jeho povídka Pražský chodec. O 2 roky později se vrací do Paříže a věnuje se psaní, avšak zůstává stát mimo oficiální skupiny umělců. Zajímají ho nové avantgardní směry – od Picassa nasál kubismus, oslovil ho i italský futurismus – a roku 1913 vydává revoluční dílo, básnickou sbírku Alkoholy. Stejně jako kubisté v malířství ukazuje Apollinaire ve svých básních skutečností z různých úhlů pohledu, předkládá čtenáři zdánlivě nesouvislý tok myšlenek. Na to později navázali moderní básníci, zejm. surrealisté. Kromě této metody volného řazení asociací, láme Apollinaire tehdejší básnické konvence i samotnou stavbou básně: ignoruje interpunkci a rytmus a často používá volný verš. V roce 1918 Apollinaire dostává španělskou chřipku a náhle umírá. Po jeho smrti vychází ještě sbírka Kaligramy, v níž jsou jednotlivé básně graficky upraveny tak, aby jejich tvar vystihoval námět básně. Z českých básníků ovlivnil např. J. Wolkera, V. Nezvala, K. Biebla nebo J. Seiferta.

Básně

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence