Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Slova končící na ovi/ovy

Koncovky mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Průvodkyně se nám zalíb_la.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Výprava

Vlakové soupravy zastavil   u perónu. Vystoupil   jsme a vydal   se na túru. Zdálo se, že na vesnici již sklidil   úrodu. Žnečky chodil   bosé. Malý Lukáš se bál, že se počasí pokaz   . Toto děti hlás   samy. Náhle kanci rozryl   planinu. Přidal   jsme tedy do kroku směr vrchol. Rozhledy z kopců bral   dech. Stébla travin se ohýbal   ve větru. Cestou dolů jsem viděl, že muže domů rozvážel   trakaře. A protože jabloně plodil   nádherné ovoce, jedno jsem si utrhl a nasedl na vlak domů.

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Shoda přísudku s podmětem

„Klíčové myšlenky i pojmy byl_ v textu dobře vysvětleny.“Kdo, co byl_ v textu vysvětleny?klíčové myšlenkymyšlenky i pojmyV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneJakého rodu jsou slova v podmětu?obě ženskéhoženského a mužského neživotnéhoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Shoda přísudku s podmětem

„Mnozí z nás viděl_ tu spoušť na vlastní oči.“Kdo, co viděl_ tu spoušť na vlastní oči?mymnozíV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneKteré i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak   lenka v   íši divů. Na okenním parapetu poskakovala   everka   rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta   rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro   eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako   ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože   lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon   umbo. Má to ale   roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka   omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl   lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na   větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Dopis

Milý   ože,
píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako   skar z té knížky od   rica   mmanuela   chmitta, co mi četla   abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože   aminka říká, že neexistuješ. Babička   aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené   niverzitě. Co prý nejsou   ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje   yziku, víš? A   ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani   atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají   aní   ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství   edvídka   ú nebo poslouchal vyprávění o   akové   anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do   unáka a stal se ze mě   kaut. V té době jsem četl   oglarovy   ochy od   obří   eky či napínavé příběhy z období   tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život   icharda   vího   rdce a osudy   řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života   ndiánů a   skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba   lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na   ežíška dostal   iráskovy   taré pověsti   eské, staly se na dlouhou dobu mojí   iblí.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

iniciátoři národního _brození

oO

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

dvojitý _xel

Aa

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesný rod

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Časování sloves

Přechodníky

Slovesa: mix

Slovesa: mix

3. os., č. jedn.bude pršet1. os., č. jedn.
neznáš1. os., č. množ.přišel bych
2. os., č. jedn.dopadli jste3. os., č. množ.
sázejí2. os., č. množ.nesmíme

Mluvnické kategorie sloves

„vytvořili jsme“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.1. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo.Něco, co by se mohlo stát.V jakém je tedy sloveso způsobu?v podmiňovacímv oznamovacímV jakém čase je sloveso?v přítomnémv minulémKdo vytvořil?My sami jsme něco vytvořili.Něco se vytvořilo samo.V jakém je tedy sloveso rodě?v činnémv trpnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „vytvořit“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „vytvořili jsme“ je správný?1. os., č. mn., oznam. způsob, čas min., čin. rod, vid dok.1. os., č. jedn., podm. způsob, čas min., čin. rod, vid nedok.

Mluvnické kategorie sloves

„seděli by“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?oznamovacímpodmiňovacímV jakém čase je sloveso?U podm. způsobu neurčujeme.V budoucím.Jak by zněl tvar slovesa v trpném rodě?byli by sezeniseděli byPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „sedět“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „seděli by“ je správný?3. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., podm. způsob, čas bud., trp. rod, vid nedok.

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec(,) mající stejnou cestu jako já.“Jaký opozdilec?Jakýkoli opozdilec obecně.Jen ten, který má stejnou cestu, ne jiný.Co z toho plyne?Formulace „mající stejnou cestu jako já“ je nedůležitá informace o opozdilci navíc.Formulace „mající stejnou cestu jako já“ specifikuje opozdilce.Formulace „mající stejnou cestu“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec, mající stejnou cestu jako já.“„Zmocnila se mě náhlá zvědavost, kdo je ten opozdilec mající stejnou cestu jako já.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Téměř v každé zprávě(,) týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti(,) se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“Co je to za zprávu, kde se můžeme dočíst o tom, že voda na Zemi ubývá?Je to zpráva, která se týká sucha a zajištění pitné vody do budoucna.Dočíst se o tom můžeme v každé zprávě.Co z toho plyne?Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je nedůležitá informace navíc.Formulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ specifikuje slovo zpráva.Změní se smysl věty, když „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ z věty vynecháme?neanoFormulace „týkající se sucha a (...) v budoucnosti“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Téměř v každé zprávě, týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti, se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“„Téměř v každé zprávě týkající se sucha a zajištění zásob pitné vody v budoucnosti se můžeme dočíst, že vody na Zemi ubývá.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Ve středověku již upadala éra rozrůzněných názorových škol zabývajících se kosmologií.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Všechny děti stojící blízko stromu byly v nebezpečí zasažení bleskem.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Číslovky a mezery

Zkratky

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Harry si nasadil neviditelný plášť.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Větné členy obecně

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Harry Potter: větné členy

Harry jede do Bradavic.

PodmětPřísudekPu místa

Harry Potter: větné členy

Harry si nasadil neviditelný plášť.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Harry Potter: větné členy

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Vinnetou

Henry je puškař.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Vinnetou

Vinnetou přichystal banditům léčku.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Narnie

Za chvíli Lucinka stála v mokré loužičce.

Pu časuPu místaPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Narnie

U jedné stěny stála knihovna plná knih.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Rychlé šípy

Rychlé šípy se sejdou.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmět

Simpsonovi

Abe Simpson kdysi bojoval ve válce.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu času

Simpsonovi

Homer na hlavě dva vlasy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Simpsonovi

Bart zachránil kariéru Šášovi.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Teorie velkého třesku

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

PodmětPřísudekPředmět

Teorie velkého třesku

Svatba ve Vegas je falešná.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Teorie velkého třesku

Pracovní pozice na univerzitě se uvolnila .

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místa

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Počet vět v souvětí

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

„Kapitán se prudce otočil ke dveřím.“Vyberte správný přísudek:„otočil“„otočil se“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouVe větě jsou dvě příslovečná určení, která?příslovečné určení způsobu a místapříslovečné určení způsobu a časuKteré slovo je příslovečným určením místa?„prudce“„ke dveřím“V jakém pádu se nachází?3. pád4. pádSlovo dveře patří mezi slova:hromadnápomnožnáVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„V myčce na nádobí se umyjí velké hrnce lépe.“Označte přísudek:„lépe“„umyjí se“O jaký druh přísudku se jedná?jmenný se sponouslovesnýVyberte podmět:„nádobí“„hrnce“O jaký druh podmětu se jedná?holýrozvitýJaké slovo je řídícím členem spojení „na nádobí“?v myčceumyjí seJakým větným člen je tedy „na nádobí“:přívlastek neshodnýpříslovečné určení místaVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálů.“ (Veličenstvo kat: Karel Kryl)Jedná se o větu jednoduchou, nebo souvětí?souvětívěta jednoducháPodmětem je/jsou:„osvětlení“„kupčíci“Rozhodněte, které slovo je přísudkem:„hledí“„vyděšení“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek jmenný se sponoupřísudek slovesný jednoduchýKolik přívlastků neshodných věta obsahuje?12Určete, jakým větným členem je spojení „do misálů“:příslovečným určenímpředmětemVyberte správný graf věty:

Rozbory souvětí

Rozbory souvětí

„Kdyby byl gentleman, neoslovil by ji, dokud by je někdo nepředstavil.“Vyberte správný přísudek z první věty:„byl by“„byl by gentleman“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„neoslovil by“„neoslovil“Vyberte přísudek ze třetí věty:„nepředstavil“„nepředstavil by“Výborně. Teď víme, že se souvětí skládá ze 3 vět, protože obsahuje 3 přísudky. Hlavní věta je věta druhá, s její pomocí určíme vedlejší věty. Hlavní věta je otázka, vedlejší odpověď. Vyberte správnou otázku, na kterou odpovíme první větou:Za jaké podmínky by ji neoslovil? Za podmínky, že by byl gentleman…Kdo, co by byl? Byl by gentleman.Na první vedlejší větu jsme se ptali „za jaké podmínky“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná podmínkovávedlejší věta přívlastkováPomocí hlavní věty se zeptejte na třetí větu. V otázce použijte hlavní větu, odpovědí bude věta vedlejší:Jak dlouho by ji neoslovil? Dokud by je někdo nepředstavil.Kdo, co by je nepředstavil? Dokud by je někdo nepředstavil.Na vedlejší větu jsme se ptali „jak dlouho“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věta předmětnáV souvětí se nachází pouze jedna věta hlavní, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí podřadnésouvětí souřadnéVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?34Jak jste to poznali?podle počtu čárekpodle počtu přísudkůJak zní první věta?„Tam je nemyslitelné…“„Tam, odkud přicházejí…“Jak zní přísudek v první větě?„je“„je nemyslitelné“Jak zní přísudek v druhé větě?„přichází“„odkud přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala se“„vydala by se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„Tam je nemyslitelné…“„… odkud přichází…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věty příslovečná místníVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta předmětnávedlejší věta podmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:podřadnésouřadnéVyberte správný graf souvětí:

Grafy vět jednoduchých

Grafy souvětí

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Synonyma: podstatná jména

riflevztekzápisníček
deštníkchaosnotýsek
zlosthrneckastrol
džínyparaplezmatek

Synonyma: podstatná jména

holínkysděleníčervený
anagramjednoznačněbaklažán
lileknespornězpráva
rudýpřesmyčkagumáky

Synonyma (slova souznačná)

Pokud byste měla závažnější srdeční   (poruchu), zcela jistě by se již nějakým způsobem projevila.

Řešení tohoto případu bude mít odteď   (přednost).

Auto v protisměru na Liberecku způsobilo   (nehodu), zaznamenala to kamera.

Ernő Blaskovich má šanci nejen vylepšit svou finanční situaci, ale také připravit opožděnou   (pomstu) von Oettingenovi a získat zpět svůj majetek.

odplatupriorituvaduhavárii

Synonyma (slova souznačná)

To bylo   (hrubé) porušení domluvených pravidel!

I přes   (očividné) povahové rozdíly jsou sehraná dvojka.

Díky   (příkladné) spolupráci spolků se Křtiny staly jihomoravskou vesnicí roku.

Na to, že Lucie dostavila do ředitelny, mě upozornilo až její   (ostýchavé) zakašlání ve dveřích.

nesmělézávažnézjevnéukázkové

Synonyma: podstatná jména

komponentznalecký posudekintelekt
sloučenísyntézasoučástka
expertizarozumanalýza
rozboraspekthledisko

Synonyma: slovesa

praštitbojovatdoříct
bacitzápasitdodělat
dovéztdopravitbudovat
stavětdokončitdopovědět

Synonyma: slovesa

podpořitodpovědětpředstihnout
předhonitdotazovat sepovzbudit
rezignovatptát sesdělit
odstoupitodvětitříct

Synonyma: přídavná jména a příslovce

úmyslnýnápaditýneotřelý
vědomýstálýtrvalý
vadnýnefunkčnípodstatný
důležitýhovornývýřečný

Synonyma: přídavná jména a příslovce

nevyplněnýprázdnýkonkrétní
nevinnýpříkrýsprávný
drsnýhrubýbezúhonný
určitýkorektnístrmý

Antonyma (slova protikladná)

Antonyma: podstatná jména

odlivpřílivsmůla
vzestupimportspánek
bděníexportúbytek
přistěhovalecuprchlíkštěstí

Antonyma (slova protikladná)

Prezidentovi Jižní Koreje   (vyzradili) důležité informace.

Kritici nový film   (ztrhali).

Paní Vomáčkové   (schválili) žádost o invalidní důchod.

Houbaři v lednu vaří z hub, které si v houbařské sezoně zakonzervovali,   (namočili), nasolili, sterilovali nebo zmrazili.

zamlčelizamítlipochváliliusušili

Antonyma (slova protikladná)

Při představení jsme dělali přepadávání vlaků, dostavníků a stříleli   (ostrými) náboji.

Hlavní náplní neonatologie je péče o novorozence nedonošené, donošené a novorozence s   (získanými) vývojovými vadami.

Letecké síly Strážců revoluce začnou zítra s   (útočnými) manévry.

Libérie (Liberijská republika), země svobody, byla založena roku 1847   (zajatými) americkými otroky.

obrannýmiosvobozenýmivrozenýmislepými

Antonyma: podstatná jména

menšinašetrnostpříjmy
sobeckostzásaditostnáklady
marnotratnostkyselostporážka
vítězstvíaltruismusvětšina

Antonyma: slovesa

minoutvonětodhalovat
zakrývatbořitstavět
zabránitscházetzapáchat
zasáhnoutpřebývatumožnit

Antonyma: přídavná jména a příslovce

veřejnědrsněnepříliš
blízcejemněvelmi
vzdáleněnenápadněokatě
vevnitřvenkusoukromě

Antonyma: přídavná jména a příslovce

plnýhranatýrozveselující
kostnatýbaculatýsytý
hladovýprázdný bezvýsledný
skličujícíoblýúspěšný

Homonyma (slova souzvučná)

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinné příběhy

Rodinná oslava

V úterý večer mamce zazvonil telefon, volali z domova pro seniory. „Váš strýc Emil bude mít příští neděli narozeniny. Přál by si vidět vás, vaši sestru Blanku a svého bratra, tedy vašeho otce,“ sdělovala jí ošetřovatelka. Mamka se domluvila s tetou Blankou, že se v domově pro seniory setkáme v neděli v jednu. V neděli byla námraza, táta řídil, ale auto se klouzalo po silnici zcela podle svého uvážení. Bylo nám s Tondou vzadu pěkně špatně. Do domova pro seniory jsme dorazili se zpožděním, ale Emila jsme uviděli hned. Seděl v přijímací hale. „Všechno nejlepší strýčku!“ popřáli jsme mu a objali ho. Strýček vypadal zaraženě. „Tohle jsou moji synové Tonda a Lukáš, pamatuješ si na ně?“ usmívala se mamka na strýčka. Strýček jen smutně zakroutil hlavou. Věděli jsme, že Emilovi paměť už moc neslouží, tak jsme se mu představili pro jistotu všichni. Pak jsme si začali se strýčkem vypravovat. Asi po čtvrt hodině zazvonil mamce telefon. „Tak co je s vámi? Strýček se po vás ptá,“ vychrlila na mamku Blanka. Mamka zalapá po dechu: „Počkej, Blanko, a kde jste vy? My jsme přece se strýčkem v přijímací hale, zrovna krájíme dort.“ Po chvilce se otevřely dveře výtahu. V nich stála Blanka. Stačilo pár slov a pochopili jsme, že jsme si strýčka Emila spletli s jiným pánem. Rozloučili jsme se s ním tedy a spěchali do druhého patra k Emilovi.

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Oblečení

Hudební nástroje

Nářadí

Vlastnosti a popisy předmětů

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Móda, společnosti

Cestování, turistika

Kultura a umění

Politika a historie

Jazyk a literatura

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Přídavná jména: popis světa, věda

Odborné pojmy: mix

Slovní spojení

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Severské mýty

Strážce Múspellu

Před počátkem příběhu lidstva nebylo nic, jen dva neohraničené světy. Na severu se rozkládal Niflheim, svět temnoty, věčně zahalený hustou mlhou, v němž panoval nesnesitelný mráz a vzduch otravovalo jedenáct jedovatých řek vytékajících z jednoho pramene ležícího ve středu všeho. Na jihu se nacházel Múspell, říše věčně žhnoucího a všechno spalujícího ohně. Ještě než se zrodili bohové, nebylo v těch dvou světech ani živáčka, až na Surta. Surt, ohromný ohnivý obr ozbrojený plamenným mečem, stál jako socha na okraji výhně, kde končila země. Necítil rozdíl mezi sžíravým žárem ohně Múspellu a mrazivou mlhou Niflheimu. Stojí tam i teď a bude tam stát asi ještě dlouho. Teprve až nastane Ragnarök, konec světa, opustí své místo v Múspellu, sežehne svým ohnivým mečem svět a bohové před ním budou, jeden po druhém, padat na kolena.

Požírač snů

Gonzalo

Byla temná noc. Gonzalo se v posteli posadil. Probudil ho sípavý hlas. Chvíli přemýšlel, co to je a odkud se to ozývá. Pak na to přišel. Benny. Zase se mu něco zdá a mluví ze spaní. Gonzalo by dal cokoli za to, aby se mu to dělo také. Jenže nevěděl, co by to cokoli mohlo být. Nedokázal si to představit. Chyběla mu totiž fantazie a představivost. Už od narození mohl vnímat jen to, co na vlastní oči viděl nebo to, co sám slyšel. Nedokázal si představit zážitky či příběhy, které mu někdo vypravoval. Vždycky slyšel jen hlas, který říkal slova, neuměl k nim ale přiřadit žádnou zrakovou představu. Diagnóza od lékaře zněla jasně: aphantasia totalis neboli celková absence fantazie a představivosti. Gonzalo moc nevěděl, co to ta fantazie a představivost jsou, a tak se rozhodl, že si je najde na Wikisofii.

Detektivní příběhy s plánky

Cesta na místo činu

Ze zlatnictví poblíž zastávky Kubínova byla hlášena loupež. Inspektorka Pukavá se svým asistentem naskočili do služebního vozu, inspektorka vylovila z kabelky klíče, vsunula je do zapalování a otočila.

„Safra, startér je úplně mrtvý,“ povzdechla si, když auto jen slabě zakašlalo.

„Budeme muset jet na Kubínovu tramvají, kolego Mikšíčku,“ obrátila se na svého asistenta, „pojedeme šestkou z nedalekého Nerudova náměstí a pak přestoupíme na čtyřku.“

Jáchym Mikšíček byl znalec dopravní sítě a musel ocenit, že nápad paní inspektorky není vůbec špatný. Až na to, že byla neděle. A o víkendu tramvaj číslo 6 nejezdí. Asistent tedy navrhl jinou variantu cesty z Nerudova náměstí na Kubínovu, taktéž pouze s jedním přestupem.

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Záhada kufru

Záhadný případ dvou opuštěných kufrů zaměstnal včera večer brněnské strážníky. Operačnímu středisku městské policie se ozval svědek a popsal, jak na Nových sadech vystoupil neznámý muž z tramvaje, položil zavazadla na ostrůvek a stejným spojem zase odjel. Uvedl tím do rozpaků mladý indický pár, který na zastávce s kufry osaměl a cítil za ně zodpovědnost. Dvojici tedy pomohl kolemjdoucí, jenž se obrátil na strážníky. Hlídka městské policie se spojila s obsluhou kamer a ta nahlédnutím do záznamů zjistila, co se přesně stalo. Cestující si své kufry vynesl z tramvaje a do vozidla se vzápětí vrátil pro další tašky. Měl je ale příliš daleko od dveří, a tak řidič nemohl předjímat jeho záměr, zavřel dveře a odjel k hlavnímu nádraží. Dohledové centrum na nahrávkách objevilo i okamžik, kdy majitel kufrů v Nádražní ulici vystoupil, postával tam, a po krátkém váhání se vydal zpět k Novým sadům, kam už ovšem nedošel. Strážníci po cizinci pátrali podle fotografií z dokladů, nikde v okolí už se ovšem nepohyboval. Nakonec se jim podařilo zjistit, že jde o afrického vysokoškolského studenta. Na univerzitě se strážníci od zaměstnanců dozvěděli, že bydlí v jednom z brněnských hotelů. Svůj pokoj jim mladý Ghaňan otevřel už v domácím oblečení. Poznamenal, že cestou zpět ke svým kufrům zabloudil a postupně se smiřoval, že už se s nimi neshledá. Strážníkům několikrát poděkoval za jejich vrácení a oni mu na rozloučenou vysvětlili, na které tísňové linky se může v podobných situacích obracet.

Zdroj

Články, rozhovory, názory I

Napoleon a konopí

Možná vás překvapí, že prvním člověkem, který vydal zákaz užívání konopí, byl Napoleon Bonaparte. Stalo se to roku 1800, když táhl se svým vojskem na Egypt. Tehdy Napoleon vyhlásil, že vojáci nesmí požívat silný alkoholický nápoj, který muslimové vyráběli z květenství samičích rostlin jisté byliny zvané konopí, ani kouřit hašiš či konopné semeno.

Tento francouzský generál totiž psychoaktivní účinky konopných látek zažil na vlastní kůži a nebylo to vůbec příjemné. Když 1. července 1798 vjížděl do města Alexandrie, stal se terčem útoku jednoho místního obyvatele, který na něj vystřelil z okna domu, ale minul. Napoleonova ochranka ho nakonec zadržela a pozdější vyšetřování prokázalo, že útočník byl pod vlivem těchto omamných látek.

A protože konzumace marihuany byla mezi Egypťany běžnou záležitostí, dělal Napoleon vše pro to, aby se jeho vojáci pod vliv této byliny nedostali.

(Převzato z Muy interesante a upraveno)

Wikipedie

Apollo 13

Let Apollo 13 byl sedmým pilotovaným letem programu Apollo. Jeho cílem bylo uskutečnit třetí přistání lidské posádky na povrchu Měsíce, tentokrát v oblasti Fra Mauro. V průběhu letu však došlo k výbuchu jedné z kyslíkových nádrží, který vážně poškodil servisní modul. Následky výbuchu nejen zabránily posádce splnit úkol letu, ale ohrozily životy jejích členů. Řídicí středisko v Houstonu muselo v průběhu následujících čtyř dnů s vynaložením nesmírného úsilí vyvinout nouzové scénáře, díky nimž se podařilo posádku dopravit živou zpět na Zemi. Přestože Apollo 13 nesplnilo zadaný úkol, stal se jeho let legendou. Na motivy této události, kterou Jim Lovell popsal ve své knize Lost Moon (Ztracený Měsíc), natočil režisér Ron Howard v roce 1995 film s názvem Apollo 13, v němž ztvárnil hlavní roli Jima Lovella herec Tom Hanks.

Populárně naučné texty

Polární oblasti

Rezavé zbarvení plujícího ledu je nejčastěji z pigmentů řas. Když na polární končiny svítí slunce, ale mořský led ještě není roztátý, slouží jako jakýsi „skleník“ pro jednoduché řasy (rozsivky) a velká společenství mořských korýšů. Nejdůležitější je 6 cm velká krunýřovka Euphausia superba, kterou nejčastěji nazýváme kril. Když led roztaje, vytváří tento kril obrovská hejna, která přímo či nepřímo živí prakticky všechny organismy v polárních mořích i na pevnině.

Na souši existuje jen 50 druhů mechů a lišejníků a pouhé 3 kvetoucí rostliny. Lišejníky narůstají pouze 1 mm za rok. Proto je zakázáno chodit po rostlinách, protože jeden krok může zničit staletou rostlinku. Nízká produkce suchozemské biomasy neumožňuje existenci fauny nezávislé na moři.

(z časopisu Mensa)

Články, rozhovory, názory II

Horníček

Miroslav Horníček byl český herec a komik. V jednom svém pořadu odpovídal na dotazy diváků. Zde je pár ukázek:

Je Pythagoras proslulý ještě něčím jiným než tím, že vymyslel vlastní větu?

V matematice to stačí. V literatuře naopak je mnoho spisovatelů proslulých přesto, že dosud nevymysleli ani jednu svou vlastní větu.

Krok měl tři dcery. Kazi, Tetu, Libuši. S kým?

Naučte se přijímat historická fakta bez pochybností a otázek. Taky se neptáme, s kým měl Karel IV. vlast.

Mohu dávat slepicím pít horkou vodu, aby snášely vařená vejce?

Žádná slepice nesnese horkou vodu. Natož vařená vejce.

Imaginární slova

Chomtavci

V Želoseči žijí tři druhy chomtavců. Prvním druhem jsou kafouni, kteří mají osm šlapounů a žourají především maskózně (k maskóznímu žourání je potřeba alespoň šest šlapounů). Druhým druhem jsou hefanové, kteří mají šlapounů méně než kafouni a žourají výhradně v noci. Posledním druhem jsou tefasnové. Ti žourají lazovidně, pravděpodobně proto, že mají pouze dva až čtyři šlapouny. Lazovidní žourání se vyskytuje i u ostatních chomtavců, ale jen velmi zřídka.

Příbalové letáky

Ibalgin 400

Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let. Pro děti ve věku 6 – 12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).

 

I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:

Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.

Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem Ibalgin 400 po 3–5 dnech neustupují nebo se zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Kompletní příbalový leták

Spisovatelé

Anton Pavlovič Čechov

Anton Pavlovič Čechov se narodil v Rusku roku 1860 jako jedno ze šesti dětí majitele kupeckého krámku. Antonův otec toužil po tom, aby jeho děti dosáhly co nejvyššího vzdělání, avšak když bylo Antonovi 16 let, otec zkrachoval a Anton si až do maturity sám vydělával na živobytí doučováním. Roku 1879 odešel z rodného Taganrogu do Moskvy, aby studoval na tamější lékařské fakultě. V té době začal psát humorné povídky, které publikoval v různých humoristických časopisech pod pseudonymem Antoša Čechonte. Tak uživil Anton nejen sebe, ale i svou matku a mladší sourozence. Po dokončení univerzity vykonával povolání lékaře jen krátce a od roku 1886 se už plně věnoval jen psaní. Čechovovy povídky bývají úsporné s překvapivou pointou. Často dokážou čtenáře dojmout. Ve zralé povídkové tvorbě usiluje Čechov o maximální objektivitu. Byl vnímavý pozorovatel a mistrně dokázal zachytit detail, na jehož základě odhalil nedostatek hrdiny a potažmo i celé tehdejší společnosti. Kromě povídek, z nichž asi nejznámější je Dáma s psíčkem (1899), se Čechov pokoušel psát drobné divadelní hry, ve kterých zachycoval ubíjející všednost beroucí postavám sílu uskutečnit své sny. Těžko se s nimi ale prosazoval, protože se v těchto hrách v podstatě nic neděje, vlastní drama se neodehrává ani tak na jevišti jako v nitru hrdinů. Průlom způsobilo až uvedení dramatického kvarteta Racek (1896), Strýček Váňa (1897), Tři sestry (1901) a Višňový sad (1904) v režii K. S. Stanislavského na scéně Moskevského uměleckého divadla. Od té doby začala být Čechovova dramata známá po celém světě. Zemřel roku 1904 na tuberkulózu.

Básně

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence