Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

b_strozraký
jeho srdce dob_lo dnes večer

Vyjmenovaná slova po B

ub_tování

iy

Vyjmenovaná slova po B

hob_t

iy

Vyjmenovaná slova po B

Bubnování

Zb   něk se rád zab   vá hrou na b   cí. Tvář mu zdob   vlasy barvy ob   lí a vypadá trochu jako hob   t. Ob   čejně hraje ve svém ob   dlí na B   stré ulici. Náb   tek v celém b   tě se otřásá, hluk přib   vá a maminka se zlob   . Je silný jako stádo b   zonů a dokáže b   t tvrdohlavý jako b   k. Aby b   l doma klid, přestane b   t a uloží b   cí hůlky do krabice. Je to b   strý kluk.

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb   něk b   l mladý b   k z Kob   lis. Bohužel měl neb   valý problém. Netušil, jestli je b   ložravec nebo masožravec. I pob   hal ledab   le po loukách v okolí Přib   slavi, kolem starob   lého hřb   tova i vyb   dleného b   ografu a sháněl někoho způsob   lého, kdo by mu jeho problém hb   tě vyřešil. Po cestě mezi ob   lím drandil na b   cyklu b   valý rab   n. Zb   něk mu vyložil svůj neob   čejný problém. Rab   novi se mladý b   k zalíb   l, i vzal ho do b   telného b   stra, kde jim nab   dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb   rat. Pak rab   n objednal krab   ci celeru, petržele a b   lého jogurtu. Zb   něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb   lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b   ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b   lé, tudíž jsi b   tostný b   ložravec.“

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Dělení slov na slabiky

Určování kořene

Určování předpony

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Čtení: Čtení textů

Krátké texty

Příběhy

Liška Adéla

Vodoměrka

Liška Adéla došla k rybníku, kde se na průzračné hladině klouzala vodoměrka.

„Jak to děláš, že se udržíš nad vodou?“ zeptala se Adéla.

„To je jednoduché, mám na nohou malé vzduchové váčky, které mě nadnáší,“ odpověděla vodoměrka.

Lišce to přišlo úžasné, a tak sebrala v lese čtyři igelitové pytlíky, které tam pohodili nepořádní turisté, nafoukla je a přivázala si každý na jednu nohu. Bohužel je připevnila špatně a navíc byly děravé, a tak se Adéla vymáchala v rybníku a ještě jí vynadali kapři, že jim znečišťuje vodu.

Bajky

Létající želva

Želva se rozhodla, že se vydá do světa. Šla celý den, šla druhý a třetího dne potkala dvě kachny.

„Kam máš namířeno?“ zeptaly se želvy.

„Jdu do světa,“ odpověděla želva a hned se zase vydala na cestu.

„Počkej, želvo. My tě vezmeme s sebou, uvidíš daleké země, o kterých jsi v životě neslyšela,“ nabídly se kachny.

Želva se zaradovala. Tlamičkou se chytla větve, kachny popadly větev každá z jedné strany do zobáku a už se i s želvou vznášely nad krajinou. Letěly vysoko nad horami, viděly husté lesy, zelené louky i modré moře. Cestou potkávaly rozličné ptáky, všichni se divili a obdivovali želvu, jak odvážně letí. Sama si najednou připadala, jako kdyby se vznášela a měla dojem, že kachny už ani nepotřebuje.

„Umím létat jako pták,“ zvolala. Jak však otevřela tlamičku, pustila se větve a padala z výšky dolů, až dopadla na záda. Trvalo dlouho, než se jí podařilo překlopit se na tlapky a odplazit se.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Deštník

Pršelo. Princ Karas a jeho mluvící kozel Pedro měli naštěstí od pana krále obrovský deštník, pod který se schovali. Odpoledne déšť ustal a naši dobrodruzi pokračovali v cestě za princeznou. Za tři hodiny došli k hluboké řece. Tak hluboké, že ani deštníkem nedosáhli na dno. Princ Karas uměl plavat a tak si začal sundávat své královské tričko a oblékat své královské plavky. Kozel Pedro plavat neuměl a začal pást na louce u břehu.

„Pedro, musíme se dostat přes řeku!“ řekl princ Karas, když byl převlečený.

„Já vím, jen jsem čekal, až se převlékneš do plavek,“ odpověděl kozel, přestal se pást a otevřel deštník.

Princ se podivil, protože nebe bylo úplně modré. Kozel ale otočil deštník vzhůru nohama, takže z něj vznikl takový člun, na které kozel snadno přeplul řeku, zatímco chudák princ plaval vedle.

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis vět a krátkých textů

Zápis příběhů

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm   tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem   ru dobrodružství. Teď si to odp   káte!“ jako b   jim chtěla sděl   t matka Příroda. L   lo jako z konve. Přes l   javec nemohla paní učitelka doz   rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S   tuace se v   hrotila. Do cesty se jim nachom   tl kmen přes řeku. L   nda se Zb   ňkem na první loďce jen zav   li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m   řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v   ru, L   ndina hlava se sem tam v   nořila nad hladinu a hned zase zm   zela. Brz   už se oba zal   kali šp   navou říční vodou. Paní učitelka v   křikla na žáky, aby v   stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts   ly a vrb   nami. Sama r   skovala a vrhla se, strachy v   šinutá, s v   rou do zachraňování.

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz   m jako b   chtěl v   tvořit barevnou tečku za letním   prázdninam   . V   tr honil listy brázdam   zoraných pol   , zemědělci seli ozim   . Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk   letošního roku. Prostupovalo nám   teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol   zovaly plameny. Vzpom   nali jsme na všechny m   lé lapál   e, které se nám během léta při společných akcích přihodil   . Jen Jirka seděl zam   šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel   prošp   kovanému salvam   sm   chu. Žhav   l mozkové záv   ty…

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence