Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní s/z na začátku slova

mladý _bohatlík

zs

Vyjmenovaná slova po M

Na zámku straší

M_lí kamarádi, m_nulé léto jsem strávil v Litom_šli. Slyšel jsem, že je tam muzeum m_niatur, ale asi jsem ho někde m_nul. M_sto toho se m_ dostalo m_mořádné prohlídky na m_stním zámku. Průvodkyně M_lena m_strně ovládala m_ty, kterými umně m_stifikovala své posluchače. Prý tu kdysi m_vala domov komteska M_chaela, která měla moc ráda m_dlinkové koupele. Jednou neúm_slně rozdm_chala pěnu tak, až v ní celá zm_zela. Pak už se nikdy neobjevila. Od té doby si lidé dom_šlí, že M_chalka na zámku v noci straší.

Určování podstatných jmen

Glum býval kdysi hobitem.

Podstatné jméno

Určování předpony

doplnit

Předpona

Indicie ovoce, zelenina

miliónhrdina HalloweenulimetkaStevova práce
zkažený spoluletec vejcedýněupírova fóbiezelí
brusinkyrajčečesnekjablko
melounosazenstvo Mojitadoplněk svíčkovékomplic vlka a kozy

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Věta hlavní

Chlápek vypadal, jako by dlouho nejedl.

Věta hlavní

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

hřejiv_ pocit

ýí

Určování příslovcí

Kanec dlouho trápil obyvatele vsi.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz_novou stanici se připlaz_l z daleké ciz_ny hroz_vý hroznýš a uvelebil se mez_ hadicemi. Mez_tím také přijela limuz_na s braz_lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz_čná muz_ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz_tní mez_státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez_vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz_t právě toho hroznýše a vraz_t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz_k a místo aby benz_n načepoval, brz_ ho vypil. Pak se v klidu odplaz_l k opodál zaparkovanému voz_dlu, vyplivl z_skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z_štného chovatele tučný kamz_čí steak.

Vyjmenovaná slova po S

ras_smus

iy

Určování podstatných jmen

Rostoucí měsíc zapadl do oblak.

Podstatné jméno

Určování slovních druhů

PředložkySpojkyCitoslovce
knebobác

Vyjmenovaná slova po M

om_tka

ýí

Podmět a přísudek

Děda vyrazil z Prahy večer.

PodmětPřísudek

Určování sloves

Hloupý Honza omylem snědl zlatou rybičku.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po M

průsm_k

yi

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Předpona vy-

vyvi
v_savačv_set na stroměv_sutý mostv_dělekv_povídat

Vyjmenovaná slova po P

nap_nat luk

íý

Koncovky podstatných jmen: střední rod

pod loub_m

íý

Psaní š/č, š/ž

hlad_í srst

čš

Vyjmenovaná slova po P

zap_chnout

íý

Určování slovních druhů

snadaneboSlovesa
miliardanadosmrtiČástice
vyčistitoprotiPředložky
PříslovceČíslovkySpojky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

kočičí drá_ky

bp

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Podstatná jména: pády

husubez salámujabloním
4. pád, j.pralinka1. pád, j.
3. pád, mn.řepě2. pád, j.
cestou7. pád, j.6. pád, j.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec _ad Svitavou

Nn

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
ředitelmagnoliekoleno

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
polévkuza vlasyberuškukojotemíčemobdobím

Vyjmenovaná slova po B

násob_lka

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Legolas se usmál.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Velká písmena: lidé, jména

Pojďte na slovo Pavle _etroviči.

pP

Určování přídavných jmen

Sauron je zlý.

Přídavné jméno

Pán prstenů: slovní druhy

Stínovlas zná cestu přes každou bažinu a jámu.

SpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPředložkaPřídavné jméno

Vyjmenovaná slova po V

krv_nka

iy

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaSpojky
ničehosedmnáctýtolik-že

Shoda přísudku s podmětem

Housata se pekl_ v troubě.

ya

Určování slovních druhů

SlovesaPodstatné jm.hrad
Přídavné jm.zelenýna
tentřiZájmena
ČíslovkyzpívatPředložky

Předložky s/z

Pochází _ Berlína.

zs

Slova souznačná (synonyma)

cestovatnaukasouhlasit
vleklýbýt proauto
pomalývědavůz
dobřeputovatsprávně

Určování sloves

Ultradlouhé uši nepřežily zásah paní Weasleyové.

Sloveso

Čárky v souvětí podřadném

Kam se podívám, tam je nepořádek.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
osvítila _ myšlenkanaštvali jste _pojď ke _chovají se ke _ milepoobědváme u _

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V_dra se v_nořila z vody. V_da, na v_sluní se v_louplo nějaké zv_ře. V_padá jako chlupatá v_la. Kde se tu v_skytla? V_dra šla vyzv_dat: „Hej, v_, kdo jste?“ „Jsem v_kuňa a v_padla jsem z letadla.“ „Tak v_tejte ve V_škově! Dáte si koláč s v_šňovými pov_dly? Je v_borný! V_zkoušejte ho...“

Vyjmenovaná slova po S

s_lážní věž

yi

Přesmyčky

souhlasitohýbatbohatýinkoust
pravidelnostchlebanálepkaprodáno
houslistablechaobstaralodporná
albatrospálenkaTuniskoospravedlnit

Harry Potter: slovní druhy

Harry zastrčil hůlku do brašny.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov_ voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov_ okov_. Ihned řekl datlov_, aby zaletěl k jelenov_, daňkov_, obletěl všechny zajícov_ nory, navštívil manžele Veverkov_ i oba jezevcov_ syny. A aby všem předal vlastními slov_ vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov_ to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov_ a rovněž obě srncov_ nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov_ za pravdu, když hřímal, že pytlákov_ pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov_, velkému dobrmanov_, se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov_ mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov_ z tlapky. Ježkov_ bodliny se zaryly tomu lumpov_ do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov_ hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov_ ve vesnici.

Měkké a tvrdé souhlásky

půjdeme do k_na

iy

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_kaut

sS

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

švarní hoš_

iy

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

ovocné šťáv_

iy

Velká písmena: budovy, stavby

Klostermannova _ozhledna

Rr

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz_tří se v_dali po cestě lemované hustým_ křov_nami, vraními oky a olšem_. Cesta, ze začátku široká, se čím dál v_c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem_ a kopřivam_. Nohy jim podkluzovaly a boty se m_sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v_pary jim dráždily sl_znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l_dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv_ral a nohy mravenčily od škrábanců mal_ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb_val jen docela mal_ pram_nek. Bl_žili se k cíl_. Strom_ se trochu rozestoupily. Pak uv_děli mal_ příkrov, který obstupoval pram_nek. Dokázali to!

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kočka

Kořen

Oznamovací, tázací, přací

Odmítá to udělat.

OznamovacíTázacíPřací

Psaní bě/bje

nab_račka

ěje

Podstatná jména: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
horolezectrumpetistasvůdce

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

pravý včel_ med

ýí

Indicie zvířata

Jonášzačátečníkhadgorila
zajícstrakahusavelryba
pesdomečekvěrnostšnek
pokušitelbrkzlodějkabodyguard

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
hřebecduchstojansloupřekavačice

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Určování zájmen

V hospodě U Skákavého koníka noci poznají Aragorna.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob_tí mě provází celý život. Dob_tek uhynul, ledab_lý b_k se vzpouzí a b_zon utekl. Zab_dlil jsem se tedy hb_tě s ob_vateli B_střiny. Hodiny odb_ly neodb_tně půlnoc a sneslo se krupob_tí. B_linky mi připadaly vhodné pro b_ložravé b_čky. Zato b_lé pečivo je nejlepší pro b_stré, zlob_vé děti z Kob_lis. Nab_tý majetek jako sb_ječka, b_kini a b_žuterie jsem pozb_l. Zab_vám se především náb_tkem.

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob_lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb_dl ob_vatele blízko i v dálce, ab_ mu tam sloužili. B_dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub_t hodně děr. Žížalí b_tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob_lu b_ se nedožily ani pondělí. Jak b_ tak díry hloub_ly, končetiny b_ jim rostly a hned b_ se množily. Nastala tedy b_tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b_tí skončilo v Černob_lu.

Určování slovních druhů

V batohu nesl překvapení.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaPříslovce

Vyjmenovaná slova po Z

ciz_nci

iy

Harry Potter: větné členy

Nevil musí zahnat bubáka.

PodmětPřísudekPředmět

Psaní mě/mně ve slově

rozm_rný stůl

ě

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

praví_ko

dt

Narnie

Přistáli jsme v Červeném přístavu.

Přívlastek shodnýPřísudekPu místa

Vyjmenovaná slova po Z

oz_vat se

ýí

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp_l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n_m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl_va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom_,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př_hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n_ vjelo? Vždyť ví, čí př_jmení Jáchym nosí a co z toho vypl_vá. Pro tyto situace neexistovala v_jimka. Místo, aby ho skl_čovala, měla ho přeci z_bavit. Ale tyhle has_cí a žehl_cí taktiky j_ moc nešly.

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

V pavoučí síti: slovní druhy

Celý průvod uzavírali tři strážníci.

SlovesoČíslovkaPodstatné jménoPřídavné jméno

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
pršípíchá mě v zádechsvítívenku mrzne

Vinnetou

Spoutali mi ruce před tělem.

PředmětPřísudekPu místa

Určování kořene

zídku

Kořen

Slova protikladná (antonyma)

pamatovat siplakatspodek
vrchhbitýupovídaný
neohrabanýdlouhýmálomluvný
krátkýsmát sezapomenout

Vyjmenovaná slova po B

dob_tče

yi

Čárky v souvětí souřadném

Nejčastěji se při domlouvání schůzek používá mobil, já využívám i další možnosti.

Vyjmenovaná slova po L

bl_ží se k nám

íý

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
skrz zeďbabičkopumopíšťalkoubičem

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval_ skupinu turistů. Každý jinou. Neznal_ se. Skupiny se vzájemně proplétal_. Oba lapkové si vyhlédl_ ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl_ navzájem. Ve svých kapsách našl_ potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Různé výskyty I/Y

Podařený rozhodčí

Byl čtvrtek, v_znamný den. Náš t_m se zrovna vrátil z Ind_e a měl hrát důležité utkání na domác_ půdě. Hráli jsme proti Baz_liškům Luhačovice. Byl to v_borný tým, ale m_ jsme se nebáli. Jsme s_lný tým. Zápas začal. Rozhodčí p_skal jako pap_ňák a pos_lal nás neustále na střídačku nebo na trestnou lav_ci. Bazil_šků si vůbec nevšímal. To mě v_táčelo. Obeznám_l jsem s tím telefon_cky několik sv_ch přátel a společně jsme zjistili, že je rozhodčí b_valým trenérem Baz_lišků. Tak jsme se rozhodli, že jim tu přes_lu pěkně osladíme…

Určování pádů ve větách

Otevírej troubu opatrně.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješspímtancujinepotkáváte serojí sepeču

Psaní vě/vje

hov_zí svíčková

ěje

Délka samohlásek: u/ú/ů

mladí t_risté

ůu

Dělení slov na slabiky

podze

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Určování přídavných jmen

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

Přídavné jméno

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
dopravasklizeňlahevvěc

Vyjmenovaná slova po L

l_sý

yi

Shoda přísudku s podmětem

Škádlení se omrz_.

ýí

Vyjmenovaná slova po V

v_zita je pravidelná obchůzka lékaře

yi

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
vínokolonebezábradlíúdolí

Určování pádů ve větách

Rozemlela zrnka kávy.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil_ muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav_ svůdce nasadil šelm_ úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol_ kůže. Svým způsobem to byl poctiv_ člověk, navíc znal_ ciz_ch jazyků, který dokázal neznám_m lidem vykouzlit mil_ úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl_ život. Někteř_ o něm tvrdili, že je maminč_n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv_ pocit, že je celé tohle seznamování strašliv_ omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel_, že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm_ pohled na první z dam a už se cítil jako toulav_ pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz_ a osl_m skokem se hnal ke dveřím.

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Určování slovních druhů

Myslivec slíbil, že problém vyřeší.

Podstatné jménoSlovesoSpojkaPřídavné jméno

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM