Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

jež_baba
k_slík
c_trón
š_py

Měkké a tvrdé souhlásky

jmenuje se Mar_e

iy

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Zb_něk
přislíb_la mi to

Vyjmenovaná slova po B

zab_ják

iy

Vyjmenovaná slova po B

pob_hal

íý

Vyjmenovaná slova po B

Zlomyslné slunéčko

Gáb   nku nebavila násob   lka. Místo ab   počítala, hrála si s beruškou, která se zrovna zab   dlela na jejím prstě. „Kam poletíš? Do neb   čka, nebo do peklíčka?“ ptala se jí. Ale beruška si jí nevšímala. B   la zlob   dlo od přírody. Chvíli ještě Gáb   nce pob   hala po ruce. Pak hb   tě vyšplhala na špičku jejího ukazováčku, Gáb   nku hryzla a klidně odlétla. Gáb   b   la tak překvapená, že začala rychle násob   t.

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob   tí mě provází celý život. Dob   tek uhynul, ledab   lý b   k se vzpouzí a b   zon utekl. Zab   dlil jsem se tedy hb   tě s ob   vateli B   střiny. Hodiny odb   ly neodb   tně půlnoc a sneslo se krupob   tí. B   linky mi připadaly vhodné pro b   ložravé b   čky. Zato b   lé pečivo je nejlepší pro b   stré, zlob   vé děti z Kob   lis. Nab   tý majetek jako sb   ječka, b   kini a b   žuterie jsem pozb   l. Zab   vám se především náb   tkem.

Vyjmenovaná slova po L

l_teratura
vysl_chat
l_chý počet
ml_nský

Vyjmenovaná slova po L

Hrozinky

L   bor si strčil do nosu hrozinku. Hrozinka se v nose zakl   nila. Takhle přil   pnutá na sl   znici po chvil   nce nabobtnala. L   bor jen na sucho pol   kal. Vzduch v pl   cích ubýval. L   bor nemohl dýchat. Nakonec ho museli odvést na kl   niku. Tam mu hrozinku z nosu pinzetou vytáhli.

Vyjmenovaná slova po L

ml_nářka

iy

Vyjmenovaná slova po L

vl_dnost

íý

Vyjmenovaná slova po M

špatně um_stěná cedule
m_ska soli
m_šák
keram_ka

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam   ndrákovaní lidé si o něm m   sleli, že neum   do pěti napočítat. Takovým by M   lan řekl: „Vlezte m   na záda.“ Nejen, že se jeho m   sl dovedla rozdm   chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m   stických naukách, jako třeba o alchym   i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým   k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m   str, na hlem   ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m   š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m   krobiology o sm   slu jejich výzkumu. Ani m   lion argumentů by ho neodradilo od jeho m   se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm   z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm   sl jako vysvětlovat m   lované osobě, proč ji zam   káte večer doma, když jdete sam   hrát karty.

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Vyjmenovaná slova po M

odem_kat

iy

Vyjmenovaná slova po M

sm_čce se vyrábí z koňských žíní

yi

Vyjmenovaná slova po P

p_tlík
p_l v květině

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop   rka v typ   ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p   tomé jméno pro stroj, který p   lně dělá kop   e různých pap   rů, stránek časop   sů, učebnic dějep   su, not na p   ano či třp   tivých letáků. Ale jméno si pochop   telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop   tnul nezkušený p   kolík, takové mladé kop   to, nesp   sovně zanadával a hup   ty hup - spadl na Máňu tak stup   dně, že se rozcap   l na kop   rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap   řila a p   šně mu několikrát nakop   rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop   chují oslovením Zadkop   rka.

Vyjmenovaná slova po P

p_ha

yi

Vyjmenovaná slova po P

nová knihovna je p_chou města

ýí

Vyjmenovaná slova po S

s_čivý
děs_vý film
strom obs_paný plody
plamen plynového hořáku s_čel
brus_nka

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S   mpaťák S   mon se rozhodl s   dlit u ohně celou noc sám. Byl s   ce s   tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas   slil jahodový s   rup, nějaké sušenky, s   rovou mrkev a mas   tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s   tiny a jitrocely, život nočních ekos   stémů a přemýšlel nad různými s   tuacemi. Začalo být s   chravo a vítr s   lil. Když najednou se těsně předním zjevila s   lueta s   čka. Bořek jen s   kl leknutím a roztřásl se jako os   ka. Podle jeho babičky s   ček nos   l smrt. Zvlášť když byl s   vý jako tento.

Vyjmenovaná slova po S

má jednu neteř a dva s_novce

iy

Vyjmenovaná slova po S

strom obs_paný plody

yi

Vyjmenovaná slova po V

v_voj člověka
v_nobraní
pracoval v krav_ně

Předpona vy-

vivy
v_noutv_jimka

Vyjmenovaná slova po V

V_ktor Dyk

iy

Vyjmenovaná slova po V

v_zuální pozorování

iy

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v   le paní Olív   e panovala v   heň. V   šňořená paní domácí v   tápěla celý dům v   zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v   ditělně sv   tilo slunce. Na v   soké teploty už si zv   kla. Ani pro ostatní ve V   nohradské ulici to nebyla žádná v   ložená nov   nka, že jejich v   razná sousedka je polov   ční blázen. Všichni v   ceméně věděli, že paní Oliv   e v   děla jednou v telev   zi interv   ew s krásným v   pracovaným plavčíkem, který v   právěl, že prav   delně pomáhá topícím. A tak paní Olív   e topila a topila a v   hlížela svého v   voleného plavčíka, muže sv   ch snů.

Vyjmenovaná slova po Z

roz_nky
plaz_vě
ruz_ňský
jaz_ček
poez_e

Vyjmenovaná slova po Z

Braz_lie

íý

Vyjmenovaná slova po Z

brz_čko

iy

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz   le, Váš syn Kaz   m chodí do škol moc brz   , hroz   vě na mě z   rá a při fyz   ce drze z   vá. Navíc se tváří přez   ravě a tvrdí, že od z   třka ho mám naz   vat kamz   kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz   t jaz   k, honit ve vlasech paraz   ty a loz   t po z   dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z   ta Z   kmundová

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

ub_tování

iy

Vyjmenovaná slova: mix

starob_lost

yi

Vyjmenovaná slova: mix

m_chačka

íý

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

obratel
chirurg
prase
slůně
rybíz

Určování podstatných jmen

Dával jsem rady.

Podstatné jméno

Určování podstatných jmen

Koně tiše stanuli opodál.

Podstatné jméno

Podstatná jména: rody

mužský životný rod
ženský rod
střední rod

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
prodavačsklenicenenávistosle

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
vrakhudbasólo

Podstatná jména: pády

štaflí
1. pád
2. pád
5. pád

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
brýlína kytcekosembludištěmjelitem

Podstatná jména: pády

Pane soudce!7. pád, mn.odvahy
1. pád, j.5. pád, j.6. pád, j.
7. pád, j.jelenysebou
MimoňSahaře2. pád, j.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád7. pád
křesloz dramatuu mostuorchestrem

Určování pádů ve větách

Naslouchej stromům.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužStroj
ostrovZábřehlékařcíl

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
květinafazolesměs

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
stádoohništěprostředíklekání

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

mořestrojkolega
kunavejcezloděj
předsedastavenínápoj
ženamužoddělení

Vzory podstatných jmen: mix

povětřístavenístroj
krémuměstopán
ženatělesechsedačkách
hradprsteneckamarádech

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Zvěřina obsahuje hodně železa.

Příslovce

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Vykopal v lese díru.

Předložka

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Olivia tiše pozdravila.

PodmětPřísudek

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B   l konec školního roku. V   učování už nikoho nebav   lo a b   lo v   dno, že paní učitelky v   hlíží prázdniny s větší netrpěl   vostí než žáci. Ab   si všichni ukrátili zb   vající čas ve škole, v   mysleli, že v   razí na někol   kadenní v   let na kánoích na řeku Vltavu a dob   dou společně Český Krumlov. V   pluli z V   ššího Brodu. Voda v řece krásně pl   nula a mezi vlnkami se bl   štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl   vala a vůbec nepom   slela na to, že by ta id   lka mohla pom   nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp   tit v slunečním sv   tu a žáci začali trop   t pov   k. Tábořiště, kde měli b   vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm   chali tedy odvahu, kterou pohřb   lo v   děšení z bl   žící se hroz   vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s   lný v   tr…

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas   je teď poslední tepl   a slunečný v   kend v roce. Hotové bab   léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev   t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor   ta Bájského potoka, už pobl   ž pramene, je prakt   cky neprostupná hradba křov   a mláz   . Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav   mi projev   nadšení. Z   tra dopoledne na tu v   zkumnou exped   ci společně v   razí. Už ab   b   lo ráno…

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Doktor Nápad

Mrkev

Doktor Nápad se procházel zahradou, když náhle zaslechl tlumený pláč. Vzlyky přicházely ze směru, kde ze země trčela zelená mrkvová nať.

„Co se děje, mrkvi?“

„Květák mi nevěří, že jsem oranžová,“ povzdechla si mrkev, „myslí si, že jsem zelená.“

„No to se nediv, mrkvi! Musíš se vyhrabat z té tvé schovávačky!“

Liška Adéla

Rak

Liška Adéla přišla k potoku. Podívala se do tůňky a úplně se zhrozila, jak moc jí od minule narostla srst. Tak proto jí je celý červenec takové vedro! Nešťastně zavyla, čímž probudila raka Emila.

„Kdo to tady tak hlasitě vyje a proč?“ zeptal se podrážděně Emil.

„To jsem já, rychle mi rostou chlupy a v tomto teplém počasí se s huňatou srstí šíleně potím,“ opáčila Adéla.

Rak řekl, že to není problém, nabrousil si klepeta a ostříhal lišku, jak se říká, na ježka. Musela mu ale slíbit, že už nikdy nebude u jeho potoka tak hlasitě hulákat.

Bajky

Liška a kohout

Hladová liška běžela po cestě a uviděla, jak na stromě sedí vysoko na větvi kohout. Liška zastavila, přátelsky se usmívala a sladkým hláskem zavolala: „Pročpak sedíš nahoře, kohoutku? Když sletíš dolů, povím ti radostnou novinu.“

Kohoutek tušil zradu, neodpovídal a jen se pevněji držel větve. Liška se usmívala ještě víc a medovým hláskem povídala: „Neboj se, sleť ke mně dolů. Lišky se rozhodly, že budou žít s vámi kohoutky v přátelství.“

Kohout se držel ještě pevněji a roztomile odpověděl: „To jsi mě, liško, opravdu potěšila. Hned slétnu dolů. Ale co to vidím, po cestě sem běží velcí psi, mí dobří kamarádi. Co nevidět budou tu, já tě rád představím a pak můžeme všichni společně naše přátelství oslavit.“

Jak to liška uslyšela, otočila se, utíkala do lesa a přitom volala: „Nashledanou, milý kohoutku, mám teď málo času a nemohu déle čekat. Kamarádit se budeme jindy.“

Liška pádila, co jí nohy stačily, a chvílemi se ohlížela, jestli ji psi nedohánějí. Ale kdepak psi, ti široko daleko žádní nebyli...

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Koště

Když prošel princ Karas se svým mluvícím kozlem Pedrem kolem chaloupky na vysoké kuří noze, vyletěla z komína čarodějnice na létajícím koštěti a začala na ně shora házet ropuchy.

„Au,“ zvolal princ, „tudy asi, milý Pedro, neprojedeme!“

Protože je ropuchy trefovaly do hlavy, vrátili se naši dobrodruzi, což ježibabu uklidnilo. Jenomže jediná cesta k princezně vedla právě kolem chaloupky na kuří noze. Když to Karas s Pedrem zkusili druhý den, opět dostali několik ran, tentokrát shnilými mrkvemi. Kozel Pedro ale měl za ušima! Půjčil si od prince několik zlaťáků a koupil ve městě padesát košťat. Karas pak v noci tajně umístil všechna košťata do předsíně ježibabiny chaloupky. Když poté princ s kozlem prošli kolem kuří nohy, tak z komína nikdo nevyletěl.

Slyšeli jen: „Herdek kruciš písek, tohle není moje koště! Tohle taky ne! Já vám ukážu!“

Ufon ztracen ve městě

Detolokátor

Grin5X nikdy na jinou planetu nechtěl. Jenže na školní exkurzi v Ústavu vesmírného cestování se omylem dotkl fotonového detolokátoru, čímž se teleportoval doprostřed malého města na planetě Zemi.

„A hrome,“ pomyslel si Grin5X, když kolem sebe uviděl scénu jako z učebnice galaxypisu. Domy okolo byly daleko menší než na jeho planetě, navíc postavené z kamene, železa a betonu, tedy velice zastaralých materiálů. Po ulicích chodili velmi pomalu prapodivní dvounozí tvorové a mezi nimi o kousek rychleji kličkovalo mnoho různě tvarovaných barevných krabic se čtyřmi koly.

„To zase bude den,“ povzdychl si chudák mimozemšťan a šel hledat velvyslanectví své planety.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence