Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Harry Potter: větné členy

Filch si mačkal sukovité prsty.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Indicie zvířata

velbloudpannamoudrostžralok
tučňákorelpýchatchoř
sovakorábrakpáv
Linuxsmradzpátečníkbota

Určování přídavných jmen

Břehy tam byly nižší.

Přídavné jméno

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak   lenka v   íši divů. Na okenním parapetu poskakovala   everka   rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta   rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro   eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako   ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože   lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon   umbo. Má to ale   roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka   omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl   lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na   větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Určování podstatných jmen

V červenci vám pošleme sovu.

Podstatné jméno

Určování zájmen

Angelina si povzdechla.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova: mix

olomoucké s_rečky

yi

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SpojkyCitoslovce
polibekmincetím-žecvakvrkú

Určování slovních druhů

Předložkytřihrad
zelenýPodstatné jm.Číslovky
Přídavné jm.naSlovesa
Zájmenatenzpívat

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
jdi ode __ to nevadídaroval _ topojď ke _

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Bratří _ašínů

mM

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaSpojky
nudnýlučníprvnínaopaknejen-nýbrž itudíž

Určování sloves

Mnoho hodin jeli pláněmi a říčními luhy.

Sloveso

Psaní s/z na začátku slova

Vlak _tihneme jen stěží.

zs

Vyjmenovaná slova po P

p_tláctví

iy

Určování pádů ve větách

Podala dědovi kávu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách

Ve stínu lípy je zajímavé literární dílo.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob   ť ranního vstávání. Budík m   do nového dne nevítá jem   a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm   le otevřu jedno oko, pak oči ob   a je to. V   zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob   kt mého (ne)zájmu ze stolu na m   kký koberec a jdu se osv   žit do koupelny. V zrcadle m   sleduje nějaký b   s. Má rudé b   lmo a příliš vysoký v   k, ale pozor, dosp   lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb   rač, přestože má ob   mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv   t se zm   nil, moje denní sm   na začíná pokaždé stejně tem   .

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom   šli žila kdysi m   lá holčička M   lada. M   lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom   hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom   na. Ale nechtěla se m   t. Jednoho dne zemřela na přem   ru špíny. Od té doby v zámeckých m   stnostech M   lada straší. Hledá m   dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Vyjmenovaná slova po B

b_tostně

yi

Slova protikladná (antonyma)

milovat

souhlasit
kárat
syrový
noc

Délka samohlásek: u/ú/ů

zd_razňuje

úů

Velká písmena: národy, skupiny osob

_kaut

Ss

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Vyjmenovaná slova po M

m_š

yi

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V   neznáte celou tu příhodu?“ prav   l r   chtář. „Tedy poslechněte. Co v   m, m   lerád sděl   m. Právě se utop   l ml   nářův pachol   k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel   r   bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl   zký přístup k hráz   zapověděl. Za rok v létě nalezl   l   dé na mez   mrtvolu hraběte bez hlav   . Nikdo nevěděl, jak se tam oc   tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b   někam zam   šlel jít. Zámek b   l uzavřen.“

Podstatná jména: pády

4. pád6. pád
švábadřevěživotě

Shoda přísudku s podmětem

Úřady mu nepovolil_ vstup do země.

iy

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

poučit se z chy_

pb

Vinnetou

Toho není žadný pravý muž schopen !

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p   li. P   šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P   t z třp   tivých misek, mít dostatek p   ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p   lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop   tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap   . Netop   ři to mají složitější, p   tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p   lířem zájmu přírodozp   tců a majitelů zahrad. Ani jinak p   lné včely a jiní op   lovači nemají štěstí. A slep   ši? O ty si také nikdo nep   še. Jsou nanejvýš p   chou luk a p   tomé předp   sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap   bary!

Podmět a přísudek

Fotografující člověk honem zaostřuje.

PodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po V

katolická v_ra

íý

Vyjmenovaná slova po P

koup_l si brusle

yi

Určování slovních druhů

Byl pozdní večer - první máj.

ČíslovkaPodstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
ředitelmagnoliekoleno

V pavoučí síti: slovní druhy

Uvízl v pavoučí síti.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoSloveso

Určování přídavných jmen

Musí být opatrní.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb   něk b   l mladý b   k z Kob   lis. Bohužel měl neb   valý problém. Netušil, jestli je b   ložravec nebo masožravec. I pob   hal ledab   le po loukách v okolí Přib   slavi, kolem starob   lého hřb   tova i vyb   dleného b   ografu a sháněl někoho způsob   lého, kdo by mu jeho problém hb   tě vyřešil. Po cestě mezi ob   lím drandil na b   cyklu b   valý rab   n. Zb   něk mu vyložil svůj neob   čejný problém. Rab   novi se mladý b   k zalíb   l, i vzal ho do b   telného b   stra, kde jim nab   dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb   rat. Pak rab   n objednal krab   ci celeru, petržele a b   lého jogurtu. Zb   něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb   lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b   ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b   lé, tudíž jsi b   tostný b   ložravec.“

Narnie

Dům byl veliký.

Přívlastek shodnýPřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po Z

brz_

yi

Přesmyčky

Tuniskoohýbatsouhlasitblecha
prodánoobstaralodpornáinkoust
houslistaospravedlnitalbatrospálenka
nálepkachlebapravidelnostbohatý

Vyjmenovaná slova po M

m_ska soli

iy

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil   na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl   milí. Všichni cestující nastoupil   do klimatizovaného autobusu. Vydal   se na cestu. Stromy za okénky ubíhal   . Všichni si postupně začal   otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil   již po hodině cesty.

Měkké a tvrdé souhlásky

děj_ny

yi

Vyjmenovaná slova po L

Paní Sovová

Paní Sovová opl   vala nesl   chanou moudrostí a intel   gencí. L   dé z bl   zkého města k ní chodili každý den pro radu. Jednou v l   stopadu k jejímu obydlí v l   sce porostlé l   šejníkem přišel i sám pan starosta. Celý se zal   kal, měl napuchlá l   tka a jeho pl   ce lapaly po dechu. Paní Sovová se zeptala, co se to děje, že se k ní prodírá mal   ním i takový ol   garcha. Starosta se ol   zl a prohlásil, že l   ní l   dé z města právě vynalezli pro své pohodlí nabl   skaný vlak, akorát neví, jaký by se z něj měl l   nout zvuk, aby byl sl   šet již z dálky. Paní Sovová si podrbala svou l   sinku a svým l   bezným sovím hlasem pronesla „A jak by se vám l   bilo třeba Hůů?“.

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz   novou stanici se připlaz   l z daleké ciz   ny hroz   vý hroznýš a uvelebil se mez   hadicemi. Mez   tím také přijela limuz   na s braz   lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz   čná muz   ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz   tní mez   státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez   vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz   t právě toho hroznýše a vraz   t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz   k a místo aby benz   n načepoval, brz   ho vypil. Pak se v klidu odplaz   l k opodál zaparkovanému voz   dlu, vyplivl z   skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z   štného chovatele tučný kamz   čí steak.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

cí_ka s nití

vf

Pán prstenů: slovní druhy

Břehy tam byly nižší.

PříslovcePřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
letadlokuřecvičení

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov   kalhoty, Honzíkov   plyšáci, Kubov   špinavé ponožky, Martinov   popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov   rozházené pastelky a Kubov   omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov   kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov   , aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov   krávy a byli s nimi i dva Maršov   kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov   plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov   , Honzíkov   , Kubov   a Martinov   , aby si věci šli posbírat. Kozlov   ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov   dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov   .

Párové hlásky: mix

odbočit _ silnice

seze

Slovesná osoba

Třetí osobaDruhá osobaPrvní osoba
zpívalzpívali jstenezdrželi se vydechli jsmepodkopávají

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V   ndobona v   kolejil ve v   chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V   r. Vagony spadly do vody, rozv   řily hladinu a zvedly v   sokou vlnu, která se hnala až k V   škovu. To byl pov   k. V   ly, které v   jimečně nev   ly věnce ve své v   le jako obv   kle, ale v   peckovávaly s v   drami v   šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v   rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V   ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v   hrocené katastrofy a rozv   nuly své dlouhé vlasy. V   dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v   lích vlasů vytahovat a zdv   hat jednotlivé cestující i vagony za dna V   ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v   ly táborák do pořádné v   hně a nabídli v   stresovaným pasažérům pov   dlový záv   n, žv   kačku a v   šňové v   no. „V   te, to v   no je kouzelné, za chv   li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V   dni. Jen jeden nov   nář se podivil, proč má na své v   sačce několik rybích v   měšků.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

ležel na zem_

yi

Přísloví

Kdo se   , nesmí do   .

lesabojí

Přísloví

potvrzuje pravidlo.Lenoch Láska
Výjimka se nejvíc sedře.moudřejší večera.
hory přenáší.břehy mele.hladovému nevěří.
Sytý RánoTichá voda

Psaní vě/vje

v_l do záhonu

jeě

Čárky v souvětí souřadném

Čekala tak dlouho, dokud se nevrátil.

Simpsonovi

Našla jsem výchovné video.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Psaní bě/bje

hříb_

ěje

Vyjmenovaná slova po L

spl_vat

ýí

Předložky s/z

džin _ láhve

sz

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kočka

Kořen

Předpona vy-

vivy
v_čkov_povídatv_slunív_rážkav_ditelnost

Vyjmenovaná slova po Z

paraz_t

yi

Vyjmenovaná slova: mix

na kopci stojí v_la

yi

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
ledoborcerokrohožukazovátko

Pán prstenů: slovní druhy

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

PříslovceSpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPředložkaPřídavné jméno

Psaní mě/mně ve slově

posm_ch

ě

Velká písmena: mix místa

kostel _v. Petra a Pavla

sS

Velká písmena: budovy, stavby

_rad Karlštejn

Hh

Harry Potter: slovní druhy

Harry vyskočil z kočáru.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B   zonka napekla povidlové buchty. B   zoní mláďata se o ně b   la. B   zonek B   voj zb   lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb   ral tedy drob   nky a vylezl s nimi na bab   ku. Zb   tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob   vého b   zona museli sundávat z bab   ky hasiči.

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánStrojSoudce
smrtelníkštětecvojevůdce

Vyjmenovaná slova po B

zab_tý králík

yi

Určování kořene

sedadlo

Kořen

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B   l konec školního roku. V   učování už nikoho nebav   lo a b   lo v   dno, že paní učitelky v   hlíží prázdniny s větší netrpěl   vostí než žáci. Ab   si všichni ukrátili zb   vající čas ve škole, v   mysleli, že v   razí na někol   kadenní v   let na kánoích na řeku Vltavu a dob   dou společně Český Krumlov. V   pluli z V   ššího Brodu. Voda v řece krásně pl   nula a mezi vlnkami se bl   štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl   vala a vůbec nepom   slela na to, že by ta id   lka mohla pom   nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp   tit v slunečním sv   tu a žáci začali trop   t pov   k. Tábořiště, kde měli b   vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm   chali tedy odvahu, kterou pohřb   lo v   děšení z bl   žící se hroz   vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s   lný v   tr…

Koncovky podstatných jmen: střední rod

hodiny s kyvadl_

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

fotbalov_ tým

ýí

Vyjmenovaná slova po S

s_likonový

iy

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Podstatná jména: pády

2. pád4. pád5. pád
okolo Hradceduhubouřko

Podstatná jména: pády

tučňákskřivany6. pád, j.
4. pád, mn.1. pád, j.7. pád, j.
pravěkuSedláci!5. pád, mn.
medvídětem1. pád, mn.hadi

Psaní ě: mix

b_loba

ěje

Indicie ovoce, zelenina

kiwihrášektřešněvinná réva
nepohodlí princeznykoprpříloha mamutavýbava komunisty
policistasněhulákův smyslmrkevšvestka
ptákpomerančcelulitidasponsor sklípku

Slova souznačná (synonyma)

souhlasitsprávněputovat
pomalýbýt proauto
vůznaukavěda
cestovatdobřevleklý

Oznamovací, tázací, přací

Co si o tom myslíš?

OznamovacíTázacíPřací

Vyjmenovaná slova po L

vzl_kot

iy

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
venku foukázpíváhvízdápije

Koncovky přídavných jmen

Vrtěti psem

Jaký je vlastně ten ps   život? Je skutečně tak oškliv   , jak praví rčení? Jen si to vezměte – ráno vás budí štěkáním a čumákem, jako by říkal: „Vstávej! Šup! Ty jsi snad ospal   ?“ A nechápe, že v šest jsou lidé většinou ještě nevyspal   . To on je už s rozbřeskem čil   a těší se na své hrav   ps   kamarády. Po venčení upírá do misky hladov   pohled a čeká na poctiv   kus jídla, který slupne raz dva, a zase na vás zírá. On by chtěl i páníčkov   palačinky! A ne jen ty, dal by si ještě ten šunkov   chlebíček, pomerančov   džus a hověz   nákyp. Tac   jsou prostě všichni psi. Hlavně když je žrádlo a tepl   pelech. Myslím si, že určitě horší by byl třeba život krav   , koz   nebo třeba hus   , ale to už je jiný příběh…

Slova protikladná (antonyma)

plakatpamatovat sikrátký
smát sespodekhbitý
zapomenoutdlouhýmálomluvný
upovídanýneohrabanývrch

Určování sloves

Po chvilce prudce zabočil.

Sloveso

Shoda přísudku s podmětem

Hroz_ jim nebezpečí.

íý

Určování předpony

doplnit

Předpona

Slova souzvučná (homonyma)

na státní hranici

divadelní role
srdečné objetí
lesní žínka
kynout rukou na pozdrav

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas   je teď poslední tepl   a slunečný v   kend v roce. Hotové bab   léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev   t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor   ta Bájského potoka, už pobl   ž pramene, je prakt   cky neprostupná hradba křov   a mláz   . Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav   mi projev   nadšení. Z   tra dopoledne na tu v   zkumnou exped   ci společně v   razí. Už ab   b   lo ráno…

Určování slovních druhů

Děcka budou čubrnět !

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jméno

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

o Brumbálov_

yi

Slova souznačná (synonyma)

přesmyčka

kámen
noviny
dívka
jednoznačně

Podstatná jména: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
čarodějnicebáseňpovinnost

Určování příslovcí

pěšky nepůjdu.

Příslovce

Velká písmena: lidé, jména

Václav Šašek z _ířkova

bB

Čárky v souvětí podřadném

Budeš-li opatrný, nemůže se ti nic stát.

Vyjmenovaná slova po V

v_něta je nálepka na lahvi

yi

Psaní š/č, š/ž

nejleh_í

šč

Určování podstatných jmen

Kolem nich se protáhl kouzelník s kuřetem.

Podstatné jméno

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n   díval sebevíc. Venku projel krop   cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm   řitelný pocit, který by ani sebelepší čist   cí prostředek nevybělil. V chlad   cí nádobě došel led, pln   cí p   ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl   cí knížka ležela krabice s pap   rovými kapesníky. A zase ty myšl   nky jako hon   cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist   cí chodníky. Nap   chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri   lem.

Věta hlavní

Lezla mu na nervy, tak ji pustil z domu.

Věta hlavní

Vyjmenovaná slova po S

v údolí žilo pět s_slů

iy

Předměty, věci

karimatkakarabinapodložka na spaní
japonský mečhorolezecká pomůckanádoba na vodu
hudební nástrojkatapultkatana
obléhací válečný strojkontrabaskarafa

Dělení slov na slabiky

dřevník

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Určování slovních druhů

klavírnízájmenopodstatné jméno
pěkněpřídavné jménokaždý
dvojízahráli jsmekoncert
příslovceslovesočíslovka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM