Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Přesmyčky

salámulicekostraSparta
skálaslámatrapasSaturn
odporláskapalmaporod
Luciestrunatroskalampa

Věta hlavní

Jakmile sehnal tužku, běžel na záchod.

Věta hlavní

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád6. pád
mušliklokanelokálech

Vyjmenovaná slova po S

závěrečná klas_fikace

yi

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Pán prstenů: slovní druhy

Stínovlas však nalézal cestu a ostatní koně jeli jeho stopou.

ZájmenoSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Podstatná jmena: vzory středního rodu

KuřeStaveníMěsto
dvojčeznameníléto

Vyjmenovaná slova po V

moje v_ra

ýí

Koncovky podstatných jmen: střední rod

kysané zel_

íý

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoČíslovka
prostředítěchhlešest sedmin

Určování kořene

rozhlasovou

Kořen

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov_ koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv_m dojmem. Ledov_ rampouch visel z kovov_ch vrat, hověz_ polévka bublala v hrnci a ve světl_ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav_ caparti. Babička nasadila spíc_mu dědečkovi pomal_m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv_ vlas. Tak vypadá ryz_ láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps_ zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil_. Ještě ospal_ dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám_ nebo snad Pavlíkov_ spolužáci, ale viděl jen sousedov_ děvčata, jak zápasí s papírov_m drakem.

Vyjmenovaná slova po P

p_kola (hudební nástroj)

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

dešťov_mi kapkami

íý

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

dřevěná lou_ka

td

Psaní vě/vje

oční v_m

jeě

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Určování slovních druhů

Vytáhl dva obrovské melouny.

Podstatné jménoSlovesoČíslovkaPřídavné jméno

Podmět a přísudek

Novinářka si povídá se studenty.

PřísudekPodmět

Určování zájmen

Nazgûlové překazí jejich putování.

Zájmeno

Čárky v souvětí podřadném

Kam se podívám, tam je nepořádek.

Vinnetou

Bizoní kráva křehké maso.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vylézt na bře_

hch

Vyjmenovaná slova po B

trhat ryb_z

ýí

Pán prstenů: slovní druhy

Běžte nejvyšší rychlostí.

Přídavné jménoSlovesoPodstatné jméno

Určování slovních druhů

Byl zase na horách.

SlovesoPodstatné jménoPříslovcePředložka

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V_že malého m_sta odrážejí polední slunce a její pom_nkové oči se tiše sm_jí. Z okna v druhém patře hledíme op_t sm_rem k tmav_ zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m_. „Ještě ne, ještě jedno ob_tí,“ zní má odpov_ď. Sv_t se chv_je. Nechováme se rozum_, a proto nesp_cháme. Když pak konečně odcházíme, sv_řuje se m_: „Já už nechci zp_t, už dávno sm_řuji jinam.“

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

báseň s rým_

iy

Slova protikladná (antonyma)

potajírůznýspojeneckýzajímavý
okatěodporovathojnostnudný
klesatnedostateksouhlasitnepřátelský
stejnýstoupattvrdýměkký

Vyjmenovaná slova po V

v_skyt této infekce je ojedinělý

ýí

Psaní s/z na začátku slova

_kupina

sz

V pavoučí síti: slovní druhy

Muž nevrle zabručel.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Vyjmenovaná slova po M

šm_nky

iy

Délka samohlásek: u/ú/ů

od_vodněná námitka

ůú

Shoda přísudku s podmětem

Nabíz_ úklid zdarma.

ýí

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

V tmavých sklepeních bývá nezdrav_ hluk.

íý

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.Předložky
vezírlesníprozpod

Indicie ovoce, zelenina

limetkaupírova fóbiemelounStevova práce
jablkohrdina Halloweenubrusinkydoplněk svíčkové
rajčekomplic vlka a kozyčesnekzelí
osazenstvo Mojitamiliónzkažený spoluletec vejcedýně

Psaní mě/mně ve slově

konec m_síce

ě

Vyjmenovaná slova po S

s_rky

iy

Velká písmena: lidé, jména

Vedle bydlí _rofesor Háj.

Pp

Indicie zvířata

kaprkrocančtveráciVánoce
klokanmedvědtvrdohlavostovce
kapsaholuboselna střeše
díkuvzdáníkrávaknihaRusko

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Vyjmenovaná slova po P

Zlodějské trampoty

P_stolníci byli v P_šeli vzácností, když už se něčím bojovalo, byla to p_ka proti kop_. Jediné, co připomínalo doby Divokého západu byl klop_tavý krok, jakým se lup_č jménem P_tlík pohyboval ulicemi. Jeho akce byly nevyzp_tatelné. Na své umění byl velmi p_šný. Jednou dokonce zcizil p_áno i s přep_chovou sochou z p_sku. Jeho p_le však přišla nazmar. Když op_lý z nakradeného p_va opouštěl dům, venku už dusala kop_ta městské hlídky. Třp_t naloupeného zboží hned přilákal pozornost policisty a to si p_šte, že byl zloděj v želízkách, než vůbec pohnul p_skem. U výslechu splaskl jako rozšlápnutá p_chavka a další noci už zp_toval svědomí v cele, kde mu společnost dělaly jen náp_sy bývalých vězňů.

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád7. pád
tužkakšiltovkurajčetemúterkem

Určování pádů ve větách

Ve stínu lípy je zajímavé literární dílo.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

Určování příslovcí

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Příslovce

Určování sloves

Jeho paty obtékala stříbrná nit potoka.

Sloveso

Určování přídavných jmen

Nesl na zádech plný batoh.

Přídavné jméno

Určování předpony

pokožka

Předpona

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na konci chodb_

yi

Vyjmenovaná slova po Z

muz_ka

iy

Psaní š/č, š/ž

měk_í podložka

šč

Určování přídavných jmen

Harry trpí stejnou vidinou jako Lenka.

Přídavné jméno

Předložky s/z

káva _ mlékem

zs

Velká písmena: města, části měst, ulice

Bystřice _od Hostýnem

Pp

Vyjmenovaná slova po P

sp_sovná čeština

iy

Psaní bě/bje

podb_rák

ěje

Narnie

Lucinka se soustředěně zadívala mezi stromy.

Pu způsobuPu místaPředmětPřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Vyjmenovaná slova po L

pl_tké jezero

yi

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
svítá věří mibránípadá

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
pánroztoktíseňsojkahouse

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Vyjmenovaná slova po L

sjezdové l_že

iy

Čárky v souvětí souřadném

Okamžitě odešel, aniž by řekl slovo.

Harry Potter: slovní druhy

Uviděl dva mozkomory.

SlovesoČíslovkaPodstatné jméno

Oznamovací, tázací, přací

Nezírám na tebe.

OznamovacíTázacíPřací

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L_duška se ráda koupala. Vypl_tvala pokaždé hektol_try vody. Jednou zase kl_dně spl_vala ve vaně. Oči se jí kl_žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl_katit po podlaze. Když L_da procitla, byla pod vodou i pol_čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl_l další a další vodu. Po té příhodě už L_duška vodou nikdy nepl_tvala.

Podstatná jména: pády

6. pád, mn.2. pád, j.Brnu
Ostravo!ZlínemPrahy
4. pád, j.Pardubicích7. pád, j.
Sněžku5. pád, j.3. pád, j.

Vyjmenovaná slova po B

sb_rat

íý

Vyjmenovaná slova po B

Klokan

Klokan ukazuje ob_vatelům Kob_lis svoje b_cepsy. Líbí se mu Panda, ale ta by s ním neb_la ani za b_lion let. Všechno dob_vání je zb_tečné: nab_zí jí blahob_t, ale sám zatím b_dlí v ob_čejném příb_tku. Chlubí se b_strostí, ale nezná ani malou násob_lku. Klokanova b_lance zlob_vých dobrodružství zab_rá pořád víc místa. Včera bab_čce rozb_l brýle a slíb_l, že po jeho b_linkovém čaji bude b_strozraká. Neb_la. Na hodině b_ologie ukořistil sb_rku b_lkovin a ledab_le s ní pob_hal mezi náb_tkem. Pak musel s profesorem do kab_netu a odb_t si trest – lisovat zlatob_l. Co asi způsob_ příště?

Určování podstatných jmen

Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na koně a jel na silnici.

Podstatné jméno

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz_tří se v_dali po cestě lemované hustým_ křov_nami, vraními oky a olšem_. Cesta, ze začátku široká, se čím dál v_c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem_ a kopřivam_. Nohy jim podkluzovaly a boty se m_sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v_pary jim dráždily sl_znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l_dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv_ral a nohy mravenčily od škrábanců mal_ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb_val jen docela mal_ pram_nek. Bl_žili se k cíl_. Strom_ se trochu rozestoupily. Pak uv_děli mal_ příkrov, který obstupoval pram_nek. Dokázali to!

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov_ kalhoty, Honzíkov_ plyšáci, Kubov_ špinavé ponožky, Martinov_ popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov_ rozházené pastelky a Kubov_ omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov_ kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov_, aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov_ krávy a byli s nimi i dva Maršov_ kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov_ plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov_, Honzíkov_, Kubov_ a Martinov_, aby si věci šli posbírat. Kozlov_ ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov_ dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov_.

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Určování pádů ve větách

Voda v bazénu byla hodně znečištěná.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování sloves

Snad by nevěřili tlachům.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M_chal se chtěl stát m_lionářem. Byl m_strem v m_stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm_šlené m_ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m_lou stařenku ale svým příběhem pom_lil. Řekl jí, že když udělá vým_k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom_la si nohu. M_chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm_sly.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
jdi ode __ to nevadídaroval _ topojď ke _

Vyjmenovaná slova po Z

az_lový dům

iy

Velká písmena: národy, skupiny osob

_kaut

sS

Harry Potter: větné členy

Mudlovská žena si ji koupila.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: budovy, stavby

_ila Tugendhat

vV

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv_ jaru a jiných žírav_n číhal_ na Čeňka v b_tě i hmatatelnější nástrahy. B_la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol_ rozeběhnout a úm_slně na roh naskočit a nap_chnout se na něj (a on b_ to kl_dně udělal). Proto jsem zakoup_l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p_chy prostoup_la m_m tělem, když jsem si uvědom_l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p_chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Slova souznačná (synonyma)

problémexistovatvlivnývzácný
ojedinělýmocnýkámensvižný
pampeliškarychlýbýtfenomén
balvanpotížsmetankajev

Určování slovních druhů

SpojkySlovesapatero
tentoČíslovkyZájmena
Předložkykvůlidřít
naopakkvíkCitoslovce

Vyjmenovaná slova po M

odm_kat zámek

iy

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kop

Kořen

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v_le paní Olív_e panovala v_heň. V_šňořená paní domácí v_tápěla celý dům v_zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v_ditělně sv_tilo slunce. Na v_soké teploty už si zv_kla. Ani pro ostatní ve V_nohradské ulici to nebyla žádná v_ložená nov_nka, že jejich v_razná sousedka je polov_ční blázen. Všichni v_ceméně věděli, že paní Oliv_e v_děla jednou v telev_zi interv_ew s krásným v_pracovaným plavčíkem, který v_právěl, že prav_delně pomáhá topícím. A tak paní Olív_e topila a topila a v_hlížela svého v_voleného plavčíka, muže sv_ch snů.

Určování slovních druhů

aletisícfuní
SpojkyČíslovkyvelký
slonSlovesaZájmena
Podstatné jm.tentoPřídavné jm.

Předpona vy-

vyvi
v_padv_čkov_konv_sunutýv_jimka

Dělení slov na slabiky

osud

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
strašákhlemýžďvichřiceramenokřesadlo

Slovesná osoba

Třetí osobaDruhá osobaPrvní osoba
zpívalzpívali jstenezdrželi se vydechli jsmepodkopávají

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib_slavi. Přivezl ho sem pan Rob_n z Kolumb_e. Tento neob_čejný ob_čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob_vatelé města. Místo ab_ ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb_čka. Pak pokynuli směrem k b_tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab_lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ_li Přib_slavští mimo město.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

StrojPředseda
klíčbanditatraktorista

Shoda přísudku s podmětem

Děti mi slíbil_ poslušnost.

iy

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
strakachůzeobuvnezbytnost

Měkké a tvrdé souhlásky

čt_ři

yi

Určování podstatných jmen

Vyřiď pozdrav jeho paní.

Podstatné jméno

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM