Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

ch_še

íý

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

dob_tek
pob_vat
ub_tovat
již léta nevyšel ze svého příb_tku
ob_lovina

Vyjmenovaná slova po B

spolub_dlící

yi

Vyjmenovaná slova po B

hob_t

yi

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob   lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb   dl ob   vatele blízko i v dálce, ab   mu tam sloužili. B   dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub   t hodně děr. Žížalí b   tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob   lu b   se nedožily ani pondělí. Jak b   tak díry hloub   ly, končetiny b   jim rostly a hned b   se množily. Nastala tedy b   tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b   tí skončilo v Černob   lu.

Vyjmenovaná slova po B

Dobrou chuť s příběhem na míru

Jednou v úterý, svátek měl právě Zb   šek, mě má b   tná Alb   na původem z Ruska pob   dla, ab   ch se u ní hezky uveleb   l v křesle. Na stůl postavila černou krab   ci s b   lými houbičkami. B   ly v ní starob   lé dopisy. Psal je její pradědeček, slavný pisatel ruských b   lin. Často jsme se jimi spolu prob   rali. Její pradědeček b   l první Rus, který si otevřel vlastní b   stro na Sib   ři. Nežil sice v blahob   tu, zato b   l ale neob   čejně populární. Ke každé krmi zákazník dostal i příběh na míru.

Vyjmenovaná slova po L

voda se bl_štěla
l_kožrout
l_tr vody
pol_tika
vzl_kání
pl_seň

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L   šák Karl   k sl   šel vypravovat o skutečné del   katese. Onou lahůdkou bylo l   dské l   tko. Ten den se strhl veliký l   javec. L   šák najednou sl   ší zvenčí vzl   kot. Vysl   dí malou Pavl   nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl   ny na šťavnaté dětské l   tko. Přibl   žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Vyjmenovaná slova po L

sl_chat

íý

Vyjmenovaná slova po L

sl_divý pohled

ýí

Vyjmenovaná slova po M

pracuje v prům_slovém závodu
om_t
hm_zožravci mají ostré zuby
Ludm_la
pom_slná tečka

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Vyjmenovaná slova po M

Myšlenky mloka

Mlok měl m   lné m   šlenky, že m   ši pijí ze sklenky. Hlem   žď M   la mu chtěl ten nesm   sl vym   tit z hlavy. A hned se svědomitě pustil do přípravy. M   lý mloku, m   ši navštěvují leda strm   lovskou stoku. M   jí si v ní také packy. Provokují úm   slně racky. Dm   chají totiž prach na břehu. A to je konec příběhu.

Vyjmenovaná slova po M

m_tit

íý

Vyjmenovaná slova po M

ochom_tat se

íý

Vyjmenovaná slova po P

klop_tnutí
koup_l si brusle

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop   ři hráli s tap   ry na schovávanou. P   kola byla u p   chlavého bodláku. Tap   ři si nakoupili p   tle s p   skem, za které se odcup   tali schovat. Znají totiž přírodop   s a ví, že netop   ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p   štivého tichého p   skání. Kap   tán netop   řího týmu ale není žádný p   tomec, a tak se ještě před začátkem hry dovtíp   l, že jejich slepoty budou chtít p   šní tap   ři využít. Napsal tedy p   lně na pap   r dopis prodejcům p   sku, jestli by tap   rům neprodali p   tle s nějakou polní trávou či p   rem, přes nějž netop   ří p   skot na rozdíl od p   sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op   lý sudokop   tník sežral p   kolu.

Vyjmenovaná slova po P

nemohl by být p_šnější

iy

Vyjmenovaná slova po P

špendlík p_chá

íý

Vyjmenovaná slova po S

najedl se do s_tosti
mas_rovat
s_pký
nas_til se obědem
nenas_tné kachny

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S   mpaťák S   mon se rozhodl s   dlit u ohně celou noc sám. Byl s   ce s   tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas   slil jahodový s   rup, nějaké sušenky, s   rovou mrkev a mas   tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s   tiny a jitrocely, život nočních ekos   stémů a přemýšlel nad různými s   tuacemi. Začalo být s   chravo a vítr s   lil. Když najednou se těsně předním zjevila s   lueta s   čka. Bořek jen s   kl leknutím a roztřásl se jako os   ka. Podle jeho babičky s   ček nos   l smrt. Zvlášť když byl s   vý jako tento.

Vyjmenovaná slova po S

s_dlo

ýí

Vyjmenovaná slova po S

s_rkárna v Sušici

yi

Vyjmenovaná slova po V

žv_kat
lov_t
makový záv_n
v_maštěný plech
pořadatel v_hlásil jména vítězů
v_róza je virová choroba
v_tápěná místnost
v_deňská káva

Předpona vy-

vyvi
v_padv_čkov_konv_sunutýv_jimka

Vyjmenovaná slova po V

žil ve v_le

iy

Vyjmenovaná slova po V

noční v_nárna

yi

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V   dra se v   nořila z vody. V   da, na v   sluní se v   louplo nějaké zv   ře. V   padá jako chlupatá v   la. Kde se tu v   skytla? V   dra šla vyzv   dat: „Hej, v   , kdo jste?“ „Jsem v   kuňa a v   padla jsem z letadla.“ „Tak v   tejte ve V   škově! Dáte si koláč s v   šňovými pov   dly? Je v   borný! V   zkoušejte ho...“

Vyjmenovaná slova po Z

vz_vat duchy
kočičí jaz_čky

Vyjmenovaná slova po Z

jaz_kolam

yi

Vyjmenovaná slova po Z

az_mut

iy

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz   kovědy brz   čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz   kovědec. Kdyby se tak každý jaz   k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz   čky, které prodávali v Medovém ráji. Z   tra se ukáže. Bude muset vz   vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z   ma. Místností prolétl průvan. Sušený z   mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz   nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z   vl, vytáhl hůlku, aby z   skal čas reagovat na případného nepřítele.

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

nedostatek a nadb_tek

yi

Vyjmenovaná slova: mix

má jednu neteř a dva s_novce

iy

Vyjmenovaná slova: mix

nezb_ly mu peníze na svačinu

yi

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

ministr
hřiště
letadlo
Afrika

Určování podstatných jmen

Koně potkali svého náčelníka.

Podstatné jméno

Určování podstatných jmen

Froda zajímá prsten.

Podstatné jméno

Podstatná jména: rody

datel
vejce
Muž. životný
Rod ženský
Rod střední

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
elfkecsudliceplíseňpážeobilí

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
ředitelmagnoliekoleno

Podstatná jména: pády

poslanče
králíku
kalhot
1. pád
2. pád
5. pád

Podstatná jména: pády

2. pád5. pád7. pád
prázdninHynkuprinceznojelitem

Podstatná jména: pády

6. pád, j.2. pád, j.odvahy
Mimoň1. pád, j.jeleny
Sahaře7. pád, j.sebou
7. pád, mn.Pane soudce!5. pád, j.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád5. pád
celerhouslíbratře

Určování pádů ve větách

Vymačkáš z toho takové pyré.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

StrojPředseda
oheňmandelnindža

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
cihlamincemez

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoKuřeStaveníMoře
počítadloslůněprostředíkoupaliště

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

obrvzor pánvzor žena
vzor městosoudcevzor moře
rukabojištěpočítadlo
vzor soudcevzor kostlenost

Vzory podstatných jmen: mix

mužstopastůl
cílstaveníměsto
sněníženakoleno
hradvelitelstroj

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Mysli na to, co sis právě přečetl.

Příslovce

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B   l konec školního roku. V   učování už nikoho nebav   lo a b   lo v   dno, že paní učitelky v   hlíží prázdniny s větší netrpěl   vostí než žáci. Ab   si všichni ukrátili zb   vající čas ve škole, v   mysleli, že v   razí na někol   kadenní v   let na kánoích na řeku Vltavu a dob   dou společně Český Krumlov. V   pluli z V   ššího Brodu. Voda v řece krásně pl   nula a mezi vlnkami se bl   štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl   vala a vůbec nepom   slela na to, že by ta id   lka mohla pom   nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp   tit v slunečním sv   tu a žáci začali trop   t pov   k. Tábořiště, kde měli b   vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm   chali tedy odvahu, kterou pohřb   lo v   děšení z bl   žící se hroz   vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s   lný v   tr…

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas   je teď poslední tepl   a slunečný v   kend v roce. Hotové bab   léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev   t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor   ta Bájského potoka, už pobl   ž pramene, je prakt   cky neprostupná hradba křov   a mláz   . Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav   mi projev   nadšení. Z   tra dopoledne na tu v   zkumnou exped   ci společně v   razí. Už ab   b   lo ráno…

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

Lesní fotbal

Liška Adéla potkala na palouku ježka Rudu, byl stočený do klubíčka a na všechny strany z něho trčely bodliny.

„Rudo, proč jsi stočený do klubíčka?“

„To víš Adélo, bráním se tak proti šelmám a velkým zvířatům. Včera mě málem ulovil orel a před chvílí do mě kopl tamhleten jelen, protože si chtěl se srnkami zahrát fotbal,“ odvětil ježek.

„To je skvělý nápad, Rudo!“ řekla liška a také se stočila do klubíčka.

Jenomže jelen pořád postával nedaleko. A rezavá huňatá koule mu připadala na rozdíl od pichlavého klubka s bodlinami jako o mnoho lepší míč pro fotbalový zápas.

Doktor Nápad

Mrkev

Doktor Nápad se procházel zahradou, když náhle zaslechl tlumený pláč. Vzlyky přicházely ze směru, kde ze země trčela zelená mrkvová nať.

„Co se děje, mrkvi?“

„Květák mi nevěří, že jsem oranžová,“ povzdechla si mrkev, „myslí si, že jsem zelená.“

„No to se nediv, mrkvi! Musíš se vyhrabat z té tvé schovávačky!“

Bajky

Létající želva

Želva se rozhodla, že se vydá do světa. Šla celý den, šla druhý a třetího dne potkala dvě kachny.

„Kam máš namířeno?“ zeptaly se želvy.

„Jdu do světa,“ odpověděla želva a hned se zase vydala na cestu.

„Počkej, želvo. My tě vezmeme s sebou, uvidíš daleké země, o kterých jsi v životě neslyšela,“ nabídly se kachny.

Želva se zaradovala. Tlamičkou se chytla větve, kachny popadly větev každá z jedné strany do zobáku a už se i s želvou vznášely nad krajinou. Letěly vysoko nad horami, viděly husté lesy, zelené louky i modré moře. Cestou potkávaly rozličné ptáky, všichni se divili a obdivovali želvu, jak odvážně letí. Sama si najednou připadala, jako kdyby se vznášela a měla dojem, že kachny už ani nepotřebuje.

„Umím létat jako pták,“ zvolala. Jak však otevřela tlamičku, pustila se větve a padala z výšky dolů, až dopadla na záda. Trvalo dlouho, než se jí podařilo překlopit se na tlapky a odplazit se.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Čert

Unavený princ Karas a jeho mluvící kozel Pedro stoupali lesem po prudké pěšině kolem starého dubu. Dorazili k průsmyku, za kterým už bylo vedlejší království s krásnou princeznou. Průsmyk ale hlídal loupeživý holohlavý obr.

„Stát! Dál nemůžete, dokud mi nezaplatíte sto zlatých!“

Jenomže tolik princ ve své královské peněžence neměl. Kozel Pedro se otočil a začal se vracet zpátky. Princ se div nerozbrečel, ale následoval svého kozla. V lese si Pedro lehl do borůvčí a začal se v něm válet. Princ Karas ho jen udiveně sledoval. Po nějakém čase byl kozel úplně celý zabarvený od borůvek. Pak se zvedl a vydal se po prudké pěšině kolem starého dubu opět k průsmyku.

Je známo, že se obři bojí pekla. Sotva obr spatřil zabarveného rohatého Pedra, který vypadal opravdu děsivě, vzal nohy na ramena a cesta byla volná.

Ufon ztracen ve městě

Prstýnek

Grin5X, mimozemšťan, který nešťastnou náhodou přicestoval do jednoho města na Zemi, se smutně procházel ulicemi. Když tu uviděl kamennou mísu, z níž tryskala jakási průhledná tekutina. Vedle stála jedna z těch pozemských dvounohých bytostí a beznadějně se dívala do té obrovské vany.

„Hu-wuru ataj pute mu-kha?“ zeptal se soucitně Grin5X, aniž by si uvědomil, že jeho rodné řeči asi nikdo nebude rozumět. Pak se podíval na dno oné mísy a bylo mu jasné, co se stalo – té bytosti spadl dolů kovový kroužek na prst. Takový kroužek viděl Grin5X jen jednou u své prababičky, když ještě čipy nebyly zabudovány přímo v těle obyvatel jeho planety, ale nosily se právě v takovém prstýnku.

Mimozemšťan se ponořil, ale nedošlo mu, že celé jeho tělo je magnetické. A tak se mu na kůži nalepilo kromě lesklého kroužku i mnoho kulatých kovových placiček a dokonce i velká železná mříž, takže tekutina začala tryskat ještě rychleji a nebohého ufona vystřelila nad náměstí.

Dívka u kamenné mísy si jenom pomyslela, že ten její prstýnek od tatínka je asi vážně kouzelný.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat