Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slova souznačná (synonyma)

pampeliška

holínky
vstup
trychtýř
rychlý

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Psaní ě: mix

pov_domá píseň

jeě

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

lovecký nů_

žš

Přesmyčky

trapaskostraláskaSparta
lampaSaturnstrunaodpor
slámaLuciesalámskála
palmauliceporodtroska

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
skrz zeďbabičkopumopíšťalkoubičem

Měkké a tvrdé souhlásky

poh_b

iy

Vyjmenovaná slova po L

pl_n

iy

Určování sloves

Bilbo sto jedenácté narozeniny.

Sloveso

Předpona, kořen, přípona, koncovka

ženy

PředponaKořenPříponaKoncovka

Velká písmena: lidé, jména

_rezident Václav Havel

Pp

Vyjmenovaná slova po B

Bubnování

Zb   něk se rád zab   vá hrou na b   cí. Tvář mu zdob   vlasy barvy ob   lí a vypadá trochu jako hob   t. Ob   čejně hraje ve svém ob   dlí na B   stré ulici. Náb   tek v celém b   tě se otřásá, hluk přib   vá a maminka se zlob   . Je silný jako stádo b   zonů a dokáže b   t tvrdohlavý jako b   k. Aby b   l doma klid, přestane b   t a uloží b   cí hůlky do krabice. Je to b   strý kluk.

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČásticeCitoslovce
ostráLiduščinsnadhaló

Určování souhlásek a samohlásek

plst

SouhláskaSamohláskaSlabikotvorné R a L

Psaní vě/vje

jednal drav_

ěje

Slova protikladná (antonyma)

plakatvrchzapomenout
hbitýspodekdlouhý
krátkýmálomluvnýupovídaný
pamatovat sineohrabanýsmát se

Vyjmenovaná slova po S

vys_lačka

íý

Určování přídavných jmen

Uviděli mračna, která letěla v mrazivém větru.

Přídavné jméno

Délka samohlásek: u/ú/ů

_pěnlivě

úů

Psaní bě/bje

ob_zdová trasa

ěje

Určování pádů ve větách

Nejradši platíme kartou.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoCitoslovce
pštrosjakýmikykyryký

Pán prstenů: slovní druhy

Frodo, Smíšek a Sam přichází do Hůrky.

Podstatné jménoSlovesoPříslovcePředložkaSpojka

Vyjmenovaná slova po B

zb_střit

iy

Věta hlavní

Marek pomyslel na to, že už je příliš pozdě.

Věta hlavní

Slova protikladná (antonyma)

rovný

mír
milovat
pamatovat si
mokrý

Slova souznačná (synonyma)

anagramgumákyčervený
zprávaholínkyrudý
přesmyčkanespornělilek
baklažánjednoznačněsdělení

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak   lenka v   íši divů. Na okenním parapetu poskakovala   everka   rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta   rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro   eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako   ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože   lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon   umbo. Má to ale   roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka   omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl   lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na   větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Čárky v souvětí podřadném

Tak jsem se lekl, že jsem nemohl vypravit slovo.

Různé výskyty I/Y

Podařený rozhodčí

Byl čtvrtek, v   znamný den. Náš t   m se zrovna vrátil z Ind   e a měl hrát důležité utkání na domác   půdě. Hráli jsme proti Baz   liškům Luhačovice. Byl to v   borný tým, ale m   jsme se nebáli. Jsme s   lný tým. Zápas začal. Rozhodčí p   skal jako pap   ňák a pos   lal nás neustále na střídačku nebo na trestnou lav   ci. Bazil   šků si vůbec nevšímal. To mě v   táčelo. Obeznám   l jsem s tím telefon   cky několik sv   ch přátel a společně jsme zjistili, že je rozhodčí b   valým trenérem Baz   lišků. Tak jsme se rozhodli, že jim tu přes   lu pěkně osladíme…

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

velká hlou_ka

pb

Vyjmenovaná slova po P

p_sek

ýí

Určování podstatných jmen

Když tam přijely, pobavily celou ambulanci.

Podstatné jméno

Vyjmenovaná slova po Z

dvojjaz_čný nápis

yi

Určování slovních druhů

Přídavné jm.několik
PředložkySlovesalétat
hladkýPodstatné jm.od
sovaČíslovkyZájmena

Vyjmenovaná slova po V

v_těz

íý

Psaní s/z na začátku slova

_neužití

sz

Indicie zvířata

maláriezebravlkpřechod
levkomárkrálíkKarkulka
liškakloboukmyšFrancie
počítačkohoutlstivostkrál

Oznamovací, tázací, přací

Odmítá to udělat.

OznamovacíTázacíPřací

Vyjmenovaná slova po M

m_dliny

yi

Párové hlásky: mix

_pořitelna

sz

Harry Potter: slovní druhy

Angelina si povzdechla.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Shoda přísudku s podmětem

Hvězdy se hroutil_ do sebe.

yi

Vyjmenovaná slova: mix

sb_rat

íý

Předložky s/z

jednat s někým _ úctou

zs

Dělení slov na slabiky

stádo

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
budete čekatnesmějímažepečubereš

Určování slovních druhů

Na děti padal strach.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM