Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Určování pádů ve větách

Uběhl dva kilometry.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní s/z na začátku slova

_loděj

sz

Vyjmenovaná slova po V

plané v_mysly

ýí

Přesmyčky

slámaLucieSpartatrapas
láskaSaturnskálaporod
salámkostralampaulice
odportroskastrunapalma

Předložky s/z

vytáhnout klobásu _ ohně;

zs

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

piknik na so_ce

pb

Určování slovních druhů

Zapadlo slunce .

SlovesoPodstatné jméno

Vyjmenovaná slova po Z

podz_m

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Bilbo sto jedenácté narozeniny.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoČíslovka

Délka samohlásek: u/ú/ů

n_žky

úů

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaPříslovcePředložky
obrovskémálokrátnatruco

Určování souhlásek a samohlásek

karta

SouhláskaSamohláska

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib_slavi. Přivezl ho sem pan Rob_n z Kolumb_e. Tento neob_čejný ob_čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob_vatelé města. Místo ab_ ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb_čka. Pak pokynuli směrem k b_tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab_lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ_li Přib_slavští mimo město.

Psaní vě/vje

zav_třit stopu

ěje

Slovesná osoba

První osobaDruhá osobaTřetí osoba
pečemepracuješčtunezdrželi se přespala jsem

Indicie zvířata

tvrdohlavostkaprdíkuvzdáníkniha
holubkrávana střešečtveráci
oselRuskomedvědovce
klokankrocanVánocekapsa

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

zou_ky

bp

Vyjmenovaná slova po L

pl_nné skupenství

yi

Určování slovních druhů

Přídavné jm.Podstatné jm.Zájmena
třetíPředložkySlovesa
princeznakrálovskýpanovat
kČíslovkyjeho

Určování podstatných jmen

Zakázané ovoce chutná nejlépe.

Podstatné jméno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

příslib

Předpona

Určování sloves

Myslivec šel do lesa.

Sloveso

Čárky v souvětí podřadném

Ze srdce ti přeji, abys byl zase brzy zdravý.

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak _lenka v _íši divů. Na okenním parapetu poskakovala _everka _rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta _rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro _eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako _ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože _lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon _umbo. Má to ale _roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka _omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl _lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na _větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Vyjmenovaná slova po S

má jednu neteř a dva s_novce

iy

Oznamovací, tázací, přací

Kéž by nám to počasí vyšlo.

OznamovacíTázacíPřací

Věta hlavní

Když chlápek zavelel, musel mu Marek přinést jídlo.

Věta hlavní

Podstatná jména: pády

1. pád5. pád7. pád
vosalampaposlančeletadlem

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V_ neznáte celou tu příhodu?“ prav_l r_chtář. „Tedy poslechněte. Co v_m, m_lerád sděl_m. Právě se utop_l ml_nářův pachol_k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel_ r_bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl_zký přístup k hráz_ zapověděl. Za rok v létě nalezl_ l_dé na mez_ mrtvolu hraběte bez hlav_. Nikdo nevěděl, jak se tam oc_tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b_ někam zam_šlel jít. Zámek b_l uzavřen.

Délka samohlásek: u/ú/ů

lidová kult_ra je často opomíjena

ůu

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PředložkyCitoslovce
bolestohništěkvůlihušhopsa

Slova souznačná (synonyma)

podstatné jménokompotváhat
rokynůžotálet
létagaučkudla
pohovkazavařeninasubstantivum

Velká písmena: lidé, jména

_lektrikář

Ee

Shoda přísudku s podmětem

Hyeny se chystal_ k lovu.

iy

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M_sionář m_dlinkové sekty vyjel do Dolom_t. Pro své cesty m_val vždy jen krátký lim_t. Jeho m_se spočívala v tom, co měli lidi v m_se. Chtěl je začít krm_t m_dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M_dlo tělo i duši nám vym_je. Avšak jisté je, že jen kat M_dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po B

obchodoval s dob_tkem

iy

Slova protikladná (antonyma)

suchýodejítnový
přijítkřivýotázka
účelnýrovnýnahodilý
odpověďstarýmokrý

Měkké a tvrdé souhlásky

čt_ři

yi

Psaní bě/bje

zápalná ob_ť

jeě

Dělení slov na slabiky

koza

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Vyjmenovaná slova po M

m_šička

iy

Harry Potter: slovní druhy

Popadla Dudleyho za ramena.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Vyjmenovaná slova po P

p_ják

iy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM