Český jazyk: header-3_trida

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

kočičí drá_ky

pb

Shoda přísudku s podmětem

růže kvetl_

yi

Vyjmenovaná slova po B

výdob_tek

iy

Různé výskyty I/Y

Hrobník

„V   neznáte celou tu příhodu?“ prav   l r   chtář. „Tedy poslechněte. Co v   m, m   lerád sděl   m. Právě se utop   l ml   nářův pachol   k, když se nebožtík pan hrabě o obecní pověsti dověděl. Rozhorlený z té pověry cel   r   bník ohradit přikázal a přísně celé obci bl   zký přístup k hráz   zapověděl. Za rok v létě nalezl   l   dé na mez   mrtvolu hraběte bez hlav   . Nikdo nevěděl, jak se tam oc   tl. Večer předtím odešel po večeři do své komnaty, nikdo nevěděl, že b   někam zam   šlel jít. Zámek b   l uzavřen.“

Slova souznačná (synonyma)

kolo

červený
souhlasit
trychtýř
lakomý

Určování slovních druhů

Pak poblíž zakřupaly větvičky.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib   slavi. Přivezl ho sem pan Rob   n z Kolumb   e. Tento neob   čejný ob   čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob   vatelé města. Místo toho, ab   ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb   čka. Pak pokynuli směrem k b   tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab   lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ   li Přib   slavští mimo město.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

poučit se z chy_

bp

Dělení slov na slabiky

stařenka

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Psaní bě/bje

ob_tovat bohům

ěje

Vyjmenovaná slova po S

s_nek

yi

Délka samohlásek: u/ú/ů

nechce v_bec jíst

úů

Předpona, kořen, přípona, koncovka

pustka

Předpona

Velká písmena: lidé, jména

Napoleon _onaparte

bB

Předložky s/z

ponožky _ obrázkem kačenky

sz

Podstatná jména: pády

5. pád7. pád
myší kožíškuduhouletadlem

Určování sloves

V Mordoru nezbývá skoro nic.

Sloveso

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SlovesoČástice
lovecprincstrpětpříliš

Věta hlavní

Byl z toho lupiče tak nervózní, že dostal škytavku.

Věta hlavní

Vyjmenovaná slova po V

moje v_ra

íý

Určování slovních druhů

Číslovkykočičíprvní
onaskáčePřídavné jm.
SlovesaPodstatné jm.pes
ZájmenanadPředložky

Určování pádů ve větách

Házel míčem na koš.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní vě/vje

špatná pov_st

jeě

Vyjmenovaná slova po M

m_na

iy

Psaní ě: mix

dřevěné v_dro

ěje

Přesmyčky

porodstrunasalámlampa
kostraSaturnskálaSparta
Lucietrapasodporpalma
láskauliceslámatroska

Vyjmenovaná slova po P

odp_kat

iy

Indicie zvířata

liškaKarkulkamyšlev
komármaláriekohoutzebra
králkrálíkkloboukpřechod
Franciepočítačvlklstivost

Určování souhlásek a samohlásek

kráva

SouhláskaSamohláska

Čárky v souvětí podřadném

Většina lidí dnes nakupuje přes internet, protože je to výhodnější a pohodlnější.

Vyjmenovaná slova po L

pl_šová hračka

yi

Slova protikladná (antonyma)

odhalovatzdravýskrývat
káratzajetíchválit
bezohledněšetrněnemocný
dávatbrátsvoboda

Harry Potter: slovní druhy

Skřítek se napřímil.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Slova souznačná (synonyma)

dotazovat serezignovatpodpořit
předstihnoutodstoupitodvětit
ptát sepředhonitpovzbudit
říctsdělitodpovědět

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Literární záhada

Můj   amarád   epan rád čte. Ať už je   áno nebo   odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy   acha a   ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného   luchátka proměnili v   rpaslíky a vyléčili   oráčkovi   ngínu rychleji než nějaký   oktor. Jednou se   epana naše   polužačka   ucka zeptala, jaká mají vlastně   ach s   ebestovou křestní jména? A to   epan netušil. Od té   oby se všech ptá,   čitelů i pana   editele a dokonce i paní   arvanové, to je naše   nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla   ebestová spíš   dena nebo   indřiška a   ach spíš   ilip nebo   onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno   sa   onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Vyjmenovaná slova: mix

svůj slib v_plnil

yi

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
krmíščtuchrápepobrukují sinepotkáváte se

Vyjmenovaná slova po Z

z_skuchtivý

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

j_hoamerické stepi

yi

Určování přídavných jmen

Byl to pěkný zmatek.

Přídavné jméno

Oznamovací, tázací, přací

V kolik odlétá letadlo?

OznamovacíTázacíPřací

Určování podstatných jmen

Papoušek uměl mluvit .

Podstatné jméno

Pán prstenů: slovní druhy

Chápu včerejší hádanku.

Přídavné jménoSlovesoPodstatné jméno

Psaní s/z na začátku slova

_ložitá úloha

zs

Párové hlásky: mix

medvě_

dt

Slova protikladná (antonyma)

plakat

vrch
klesat
nahodilý
mír

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ČásticeCitoslovce
pravidlokéžviď?brr

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom   šli žila kdysi m   lá holčička M   lada. M   lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom   hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom   na. Ale nechtěla se m   t. Jednoho dne zemřela na přem   ru špíny. Od té doby v zámeckých m   stnostech M   lada straší. Hledá m   dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM