Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Pán prstenů: slovní druhy

Chápu včerejší hádanku.

Přídavné jménoSlovesoPodstatné jméno

Psaní vě/vje

zákaz v_zdu

ěje

Psaní bě/bje

zámořské ob_vy

jeě

Vyjmenovaná slova po L

vypl_nulo to ze situace

iy

Předpona, kořen, přípona, koncovka

cena

Kořen

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

ptačí bu_ka

td

Vyjmenovaná slova po B

dob_tčí

iy

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaSloveso
o komosmétrojnásobnýtáhnoutztratitvzdát se

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Měkké a tvrdé souhlásky

parn_k

ýí

Shoda přísudku s podmětem

růže kvetl_

iy

Přesmyčky

chlebanálepkaprodánopálenka
souhlasitobstaralblechaodporná
houslistainkoustospravedlnitbohatý
albatrosohýbatpravidelnostTunisko

Určování souhlásek a samohlásek

let

SouhláskaSamohláska

Velká písmena: mix lidé, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak _lenka v _íši divů. Na okenním parapetu poskakovala _everka _rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta _rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro _eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako _ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože _lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon _umbo. Má to ale _roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka _omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl _lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na _větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád5. pád
levna pátekpaní učitelko

Vyjmenovaná slova po P

kop_to

yi

Délka samohlásek: u/ú/ů

odcházeli pod r_znými záminkami

úů

Vyjmenovaná slova po Z

muz_ka

iy

Velká písmena: lidé, jména

Pojďte na slovo Pavle _etroviči.

Pp

Vyjmenovaná slova po V

zv_klý

yi

Dělení slov na slabiky

odlet

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Předložky s/z

vyjel _ lesa

zs

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.SlovesoPředložky
člověkzloduchůvokousanýpřestatpřes

Různé výskyty I/Y

Dikobrazi

„Pro d_kobrazy je nejdůležitějším měs_cem v roce pros_nec. Tou dobou si totiž připravují b_dlení na zimu. Hloub_ si nory a v_stýlají pelíšky kde čím,“ tvrdil strýc M_ra. „Já jsem to netušil, ale jednou jsem při odpoledním v_šlapu na horu Concaguu naraz_l na dikobraz_ rodinku. Na bodl_nách měli nap_chané kousíčky mechu a v_padali jako pohybl_vé jednohubky obložené okurkam_. Rozhodl jsem se, že je budu sledovat. S očima zapíchnutýma do té p_chlavé rodinky jsem se hlem_ždím tempem vzdaloval od tur_stické stezky. Najednou jsem ztratil půdu pod nohama a propadl se do země. Ucít_l jsem píchnutí provázené prudkou bolestí. Spadl jsem totiž do j_né dikobraz_ nory. A tak v_m, jak to v takové noře v_padá a jak to bol_, když vám d_kobrazí bodl_ny tahají ze zadnice.“

Podstatná jména: pády

5. pád6. pád7. pád
hej mrakusystémechměsty

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob_lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb_dl ob_vatele blízko i v dálce, ab_ mu tam sloužili. B_dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub_t hodně děr. Žížalí b_tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob_lu b_ se nedožily ani pondělí. Jak b_ tak díry hloub_ly, končetiny b_ jim rostly a hned b_ se množily. Nastala tedy b_tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b_tí skončilo v Černob_lu.

Vyjmenovaná slova po S

má jednu neteř a dva s_novce

iy

Slova souznačná (synonyma)

smát sekřenit selekce
pryžhodinadřímat
smělýdívkaguma
spátodvážnýholka

Určování slovních druhů

SlovesazelenýZájmena
třiPředložkyPřídavné jm.
hradnaten
ČíslovkyPodstatné jm.zpívat

Indicie zvířata

počítačlstivostkrálíkklobouk
maláriekohoutpřechodliška
zebrakomárlevvlk
FrancieKarkulkakrálmyš

Délka samohlásek: u/ú/ů

více_čelová budova

ůú

Určování slovních druhů

Chtěl střelit kance.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Slova protikladná (antonyma)

tvrdýokatěnepřátelskýstejný
stoupatspojeneckýodporovatnedostatek
potajíklesathojnostsouhlasit
měkkýzajímavýrůznýnudný

Psaní s/z na začátku slova

Petr _padl.

sz

Určování pádů ve větách

Vyper kočce pelech.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čárky v souvětí podřadném

Na soutěž přijeli pouze studenti, kteří se dobře umístili v krajském kole.

Určování sloves

Ach, kdyby to věděla moje paní.

Sloveso

Oznamovací, tázací, přací

Včera byla neděle.

OznamovacíTázacíPřací

Harry Potter: slovní druhy

Rukama rozvinul dlouhou zprávu.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jméno

Věta hlavní

Přestože zkusil už všechno, nemohl se jí zbavit.

Věta hlavní

Určování podstatných jmen

Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na koně a jel na silnici.

Podstatné jméno

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
budete čekatnesmějímažepečubereš

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

zkušená fotogra_ka

vf

Vyjmenovaná slova po M

m_sa plná ovoce

íý

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM