Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Určování slovních druhů

ZájmenoSlovesoPříslovce
jakouzřítdříve

Vyjmenovaná slova po B

sb_rat

ýí

Délka samohlásek: u/ú/ů

k_ra stromů

ůú

Velká písmena: lidé, jména

_lík

aA

Určování pádů ve větách

Na zahradu ho nevoď.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Pán prstenů: slovní druhy

Legolas se usmál.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Určování přídavných jmen

Udeř sekyrou na správný strom.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Určování souhlásek a samohlásek

krmit

SouhláskaSamohláskaSlabikotvorné R a L

Určování slovních druhů

aPřídavné jm.ona
krásnáZájmenarůst
sedmkopretinaČíslovky
SlovesaSpojkyPodstatné jm.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

dřevěná lou_ka

dt

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

pohá_ka

dt

Slova souznačná (synonyma)

baštitkysličníkoxid
kouřpostojchamtivý
jístlakomýpóza
trychtýřnálevkadým

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nabídka

Kořen

Dělení slov na slabiky

červenec

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Podstatná jména: pády

1. pád5. pád7. pád
měšecklokanevtipálku(pane) králiperlamikachnami

Vyjmenovaná slova po V

sedával na v_hlídce do údolí

iy

Harry Potter: slovní druhy

Harry vyskočil z kočáru.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Předložky s/z

zhroutil se _ stoličky

zese

Shoda přísudku s podmětem

ryby plaval_

yi

Vyjmenovaná slova po L

krasl_ce

yi

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv_ jaru a jiných žírav_n číhal_ na Čeňka v b_tě i hmatatelnější nástrahy. B_la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol_ rozeběhnout a úm_slně na roh naskočit a nap_chnout se na něj (a on b_ to kl_dně udělal). Proto jsem zakoup_l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p_chy prostoup_la m_m tělem, když jsem si uvědom_l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p_chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Slova protikladná (antonyma)

milovatstoupatfádní
nenávidětpracovitostbílý
teploneotřelýzima
černýklesatlenost

Vyjmenovaná slova po M

uzam_katelný

iy

Psaní vě/vje

pov_domá píseň

jeě

Určování slovních druhů

Ta díra byla hluboká.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSloveso

Věta hlavní

Marek si oddechl, protože si lupič nevšiml vzkazu.

Věta hlavní

Určování podstatných jmen

Koně můžeš přivést k vodě, ale napít se musí sám.

Podstatné jméno

Přesmyčky

pálenkaospravedlnitobstaralsouhlasit
houslistainkoustodpornáprodáno
pravidelnostblechaTuniskochleba
albatrosnálepkaohýbatbohatý

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješpečemedělázkoušejípodporujete

Psaní s/z na začátku slova

_ehrát

sz

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoSlovesoČástice
dívkabytostnějakémunavázat

Oznamovací, tázací, přací

Odmítá to udělat.

OznamovacíTázacíPřací

Psaní bě/bje

auto musí překážku ob_t

jeě

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Měkké a tvrdé souhlásky

pavouc_

iy

Vyjmenovaná slova po Z

v tomto sporu byl jaz_čkem vah

ýí

Vyjmenovaná slova po P

lehké p_rko

ýí

Délka samohlásek: u/ú/ů

_skalí

uú

Indicie zvířata

liškalevFranciekrál
počítačvlkmaláriekomár
kohoutlstivostKarkulkakrálík
zebramyškloboukpřechod

Určování sloves

Nakonec dorazí oddíl elfských lučištníků.

Sloveso

Čárky v souvětí podřadném

Zavolala jí, když se v neděli vrátila domů.

Vyjmenovaná slova po S

s_chravý

yi

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM