Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav   jsme se stavili v Chrudim   za příbuzným   . Strýci Pepov   jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov   , které se skládalo z: pošťácké kabel   , tabatěrk   , knihy o Napoleonov   a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel   - Kalouskov   . Pepov   vstoupily slz   do očí a poděkoval svému bratrov   Jindrov   . Naši východočeskou mis   jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol   , já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk   .

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _ke _daroval _ to

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
stavítejímumřekupujítancuji

Psaní ě: mix

očekávaná zv_st

ěje

Zájmena: druhy

OsobníVztažnáNeurčitá
onmnejejžo něčích

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceSpojky
hostdobřeteplejidílem-dílemvelmi

Psaní vě/vje

v_čný problém

jeě

Narnie

Před nimi stály zasněžené stromy.

Pu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Sport

Ve dvaceti letech se začal tenisem živit jako   .

Na rozcvičení hráčů dohlížel   trenéra.

I tak byl mnohý český fotbalový   napjatý, jak zápas dopadne.

Pohybové problémy pomáhá týmu řešit zkušený   .

profesionálfyzioterapeutfanoušekasistent

Určování kořene

cena

Kořen

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradSoudce
hosttituloběddrbdárce

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl   ku se to zamlelo, v   chýlil se napravo, nalevo. Pokl   čka nadskočila, koření v   padlo do ohniště a zajíc s p   skotem v   skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl   v   dličky a pronásledoval   zaječího dezertéra houštinami přesl   ček, které se rozkládal   kolem jeskyně. Větve jim šlehal   do obl   čejů, nohy jim km   taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b   l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm   zel. Prakluci jen vztekle mrskl   vidličkam   a usadil   se před vchod do nory. Přeci si nenechají l   bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Psaní s/z na začátku slova

Kolekce motýlů

  tatný Standa   váděl dívky   lepších rodin poměrně často. Při své snaze   koušel leccos. Jedné slečně sliboval   levu na sportovní vůz, který však nevlastnil.   tvořil si dokonce jinou identitu – Itala Paola. Jako Paolo dokonce téměř   páchal sňatkový podvod. Naštěstí ho ale nevěsta před tím, než si   tihl   vléct oblek, včas   pravila o tom, že se ve skutečnosti jmenuje Jarmil. Poté se raději Standa   týkal nějakou dobu jen s kamarádkami, kterým si   těžoval, kde až   končil. Ale ten kámen se mu   e srdce   hodit nepodařilo. Dokud nevynalezl trik se   bírkou motýlů. Když ho totiž   kusil na první dívku,   věděl konečně, jaké to je   líznout pořádný záhlavec.

Přívlastek shodný

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

Přívlastek shodný

Podstatná jména: pády

bez sněhuláka3. pád, j.6. pád, j.
7. pád, j.vidím sněhuláka1. pád, j.
4. pád, j.o sněhulákovike sněhulákovi
2. pád, j.sněhulákse sněhulákem

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
cihlamincemez

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl   prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil   na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil   do Buchlova, kde bydlel   jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal   stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil   i koně. Vaškovi spolucestující sledoval   , jak chlapci zářil   oči. Všichni byl   spokojení, protože ve vzduchu byl   cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval   podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel   . Přesto bylo zřejmé, že vyšl   z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil   podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil   na sedačky a Vaškovy tváře zbledl   . Byl   to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval   směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel   a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Psaní bě/bje

převratný ob_v

ěje

Určování pádů ve větách

Rozběhl se k divočákovi.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoČíslovkaSloveso
svůdcesisvouněkolikátýmnohokrátodřít

Čárky v souvětí souřadném

Jen se neboj, také mám předvolání k zubaři.

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
skupinaEvropacihlastřelnicerukojeť

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz   novou stanici se připlaz   l z daleké ciz   ny hroz   vý hroznýš a uvelebil se mez   hadicemi. Mez   tím také přijela limuz   na s braz   lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz   čná muz   ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz   tní mez   státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez   vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz   t právě toho hroznýše a vraz   t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz   k a místo aby benz   n načepoval, brz   ho vypil. Pak se v klidu odplaz   l k opodál zaparkovanému voz   dlu, vyplivl z   skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z   štného chovatele tučný kamz   čí steak.

Koncovky mi/my/ma

mezi čtyřmi stěnam_

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Nazgûlové bývali kdysi velicí králové.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovce

Předpona, kořen, přípona, koncovka

ukraden

PředponaKořenPříponaKoncovka

Vyjmenovaná slova po B

Zlomyslné slunéčko

Gáb   nku nebavila násob   lka. Místo ab   počítala, hrála si s beruškou, která se zrovna zab   dlela na jejím prstě. „Kam poletíš? Do neb   čka, nebo do peklíčka?“ ptala se jí. Ale beruška si jí nevšímala. B   la zlob   dlo od přírody. Chvíli ještě Gáb   nce pob   hala po ruce. Pak hb   tě vyšplhala na špičku jejího ukazováčku, Gáb   nku hryzla a klidně odlétla. Gáb   b   la tak překvapená, že začala rychle násob   t.

Vyjmenovaná slova: mix

radostí v_skočila na otce

iy

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád5. pád
levna pátekpaní učitelko

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

hověz_ kližky

ýí

Shoda přísudku s podmětem

rytíři bojoval_

iy

Zájmena: druhy

vástomtéžčím
ničípřivlastňovacítázací/vztažné
neurčitéjakémukoliosobní
našimukazovacízáporné

Určování sloves

V krbu vesele praskal oheň.

Sloveso

Podstatná jména: vzory mix

vzor pánvzor kostvzor žena
vzor městorukavzor moře
soudcevzor soudcelenost
obrpočítadlobojiště

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav   zub je sice mal   , ale bolest, kterou působí, je obrovská,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov   obklad. V obličeji byl otekl   už sedm   den a začínal z toho být více než rozmrzel   . A nejen on. Mirkov   rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv   , snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc   lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov   . „Vytrhli jsme mu moudr   zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl   doktor uklidňujíc   m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl   .“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl   . To už ostatně rozhněvan   mlad   muži bývají.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

hodit se maro_

dt

Podstatná jména: pády

2. pád5. pád7. pád
prázdninHynkuprinceznojelitem

Stupňování přídavných jmen

Tohle lepidlo je (pevný, 3. stupeň).

Předložky s/z

jablko _červem

zs

Vyjmenovaná slova po V

špagety pomocí lžíce navinula na v_dličku

yi

Určování příslovcí

Pochyboval, že slova vyrytá do hřbetu ruky někdy zmizí.

Příslovce

Přísloví

Kdo       ,   do ní   .

sámjinémupadákopájámu

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
dovádítebylichtěli jstepotřebujíbudou vyprávět

Velká písmena: mix místa

_ámek Hrubý Rohozec

zZ

Mě/mně (zájmeno já)

Je m_ povědomý.

ě

Koncovky podstatných jmen: mix

zralé klas_

yi

Určování slovních druhů

pokladpředložkanajdeme
slovesoobrovskáu
náspodstatné jménoobrovsky
příslovcezájmenopřídavné jméno

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb   r papíru. Ráno školník otevře hlavní v   zd do areálu a sp   chá za svými pomocníky. V   tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm   s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um   p   chují do kontejneru a jejich zp   v je slyšet až na nedalekém nám   stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob   t. To ale ob   tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob   d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv   cený a všichni sp   chají sm   rem k jídelně. Hlavní výhodou sb   ru je ale to, že se nakonec sm   ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob   .

Shoda přísudku s podmětem

tygři běhal_

iy

Význam slov: podstatná jména mix

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

bubny a činel_

iy

Předměty, věci

zavazadlabriliantnádobka na inkoust
chomoutčást postroje pro tažná zvířatatopivo
bodák nasazovaný na puškubajonetbrikety
kalamářbroušený drahokambagáž

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice Na _rádku

Hh

Slova souznačná (synonyma)

nenávidětsouhlasitpredikovat
předpovědětnamítatnesnášet
krmitodpuzovatsytit
oponovatbýt proodhánět

Přirovnání

mlsnýpilnýneposedný
jako šídlojako kotějako kočka
ostrýospalýpevný
jako skálajako mravenecjako břitva

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Určování přídavných jmen

Do místnosti s vyčerpaným sípotem vpadl školník Filch.

Přídavné jméno

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
zformátuje seneopírej se

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Zmatek nad zmatek

Toho dne jsem si připadal, jak   lenka v   íši divů. Na okenním parapetu poskakovala   everka   rzečka. Chtěl jsem ji pohladit, ale ta   rcha mě kousla. Tekla mi z prstu krev, a tak jsem šel dolů pro   eptonex, abych si ránu vydezinfikoval. Pekelně to pálilo a řval jsem jako   ygr. Pak jsem vylezl na dvůr, protože   lunko už bylo pěkně vysoko, a co nevidím: u studny se úplně klidně sprchuje slon   umbo. Má to ale   roší kůži, to zvíře, vůbec mu nevadí, že sem nepatří. Sousedka   omáčková, která právě vyšla na zahradu pověsit prádlo, se tváří, jako by byl   lon sprchující se na dvoře hájenky ta nejnormálnější věc na   větě. Najednou se celý svět otřásl. Ničemu jsem nerozuměl…

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_ihočech_rněnský_uddhistický_tředočeský_orejský

Přísloví

Kdo seje vítr, ten dřív mele.sklízí bouři.
Kdo šetří, má za tři.Kdo nic nedělá,
Kdo se bojí, sám sobě škodí.Kdo pozdě chodí,
nic nezkazí.Kdo dřív přijde,nesmí do lesa.

Určování podstatných jmen

Na děti padal strach.

Podstatné jméno

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm   tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem   ru dobrodružství. Teď si to odp   káte!“ jako b   jim chtěla sděl   t matka Příroda. L   lo jako z konve. Přes l   javec nemohla paní učitelka doz   rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S   tuace se v   hrotila. Do cesty se jim nachom   tl kmen přes řeku. L   nda se Zb   ňkem na první loďce jen zav   li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m   řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v   ru, L   ndina hlava se sem tam v   nořila nad hladinu a hned zase zm   zela. Brz   už se oba zal   kali šp   navou říční vodou. Paní učitelka v   křikla na žáky, aby v   stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts   ly a vrb   nami. Sama r   skovala a vrhla se, strachy v   šinutá, s v   rou do zachraňování.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
létopolemláděhřištělepení

Koncovky ovi/ovy

s vepřov_m masem

íý

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L   duška se ráda koupala. Vypl   tvala pokaždé hektol   try vody. Jednou zase kl   dně spl   vala ve vaně. Oči se jí kl   žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl   katit po podlaze. Když L   da procitla, byla pod vodou i pol   čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl   l další a další vodu. Po té příhodě už L   duška vodou nikdy nepl   tvala.

Vyjmenovaná slova po M

osm_čka

yi

Určování příslovcí

Glum býval kdysi hobitem.

Příslovce

Harry Potter: slovní druhy

Jen vyřizuju, co ti vzkazuje.

SlovesoZájmenoPříslovce

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

prémiov_ balíček

íý

Slova souzvučná (homonyma)

pil vodu

Nekecej a jez!
včelí pyl
žínka na mytí
pila čaj

Význam slov: přídavná jména mix

osobní, jednostranný, rodící se v mysli jedincefamóznídohodnutý, obvyklý, tradičnívšední, bezvýznamný
potenciálnívenkovský, selskýpatetickýrustikální
podlézavý, přeuctivýskvělý, proslulýservilníkonvenční
možnývášnivý, citově nadnesenýbanálnísubjektivní

Vyjmenovaná slova po S

s_mulace

yi

Určování pádů ve větách

Vypočítej obsah trojúhelníku.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
kospávkoulevlčetopení

Měkké a tvrdé souhlásky

polic_sta

iy

Určování přídavných jmen

Vyklouzl ven na temnou ulici.

Přídavné jméno

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se mipobíháhledástmívá se

Psaní mě/mně ve slově

příjem_

ě

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánMužSoudce
oselmalířzákonodárcestrůjce

Vyjmenovaná slova po B

b_ble

iy

Koncovky všechny: mix

pomalé autobus_

yi

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz   tří se v   dali po cestě lemované hustým   křov   nami, vraními oky a olšem   . Cesta, ze začátku široká, se čím dál v   c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem   a kopřivam   . Nohy jim podkluzovaly a boty se m   sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v   pary jim dráždily sl   znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l   dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv   ral a nohy mravenčily od škrábanců mal   ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb   val jen docela mal   pram   nek. Bl   žili se k cíl   . Strom   se trochu rozestoupily. Pak uv   děli mal   příkrov, který obstupoval pram   nek. Dokázali to!

Číslovky: druhy

základní určitátřináctášedesát dva
méněněkolikrátzákladní neurčitá
řadová určitádvojnásobnýnásobná určitá
druhová určitánásobná neurčitájedenácterý

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo   r zpod paže a třídní výlet najednou získal te   jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd   jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně   ležet. Ve   by se krve nedořezal. Veškeré do   nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze   pisář… Je   jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten   bezzubým ús   vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára   baví. Jal se od   řovat nějakou s   s cizokrajných léků a   vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Vinnetou

White všechno velmi pozorně pozoroval.

PřísudekPředmětPu míryPodmětPu způsobu

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

zpívala _

sisjsi si

Podstatná jména: pády

6. pád, j.6. pád, mn.k planetě
4. pád, mn.3. pád, j.o kometě
galaxiímgejzírechPolárkou
hvězdokupy3. pád, mn.7. pád, j.

Psaní s/z na začátku slova

sz
_hlédl z věže_rychlil_kusili jsme to_hromážděnípevný _tisk

Určování zájmen

Pokud mluvíš pravdu, pak o tom bezpochyby slyšel.

Zájmeno

Určování předpony

dodělat

Předpona

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kočka

Kořen

Vyjmenovaná slova: mix

p_tvat

iy

Přísloví

Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
spisovateldnypíce

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub   ř vyb   lil všechny cukrov   nky. Beze zb   tku! To, že ukradl všechny rakv   čky, bylo vážně na mrtv   ci. M   slela si to i paní prodavačka b   lá jako stěna. Potřebovala si na ukl   dněnou v   pít kaf   čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl   hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb   tov. Tam je rakv   ček… Zuzka dospěláckému sm   slu pro iron   i nerozuměla, a tak se na hřb   tov skutečně v   dala.

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Přesvědčil ji, aby mu pomohla.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto   Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět   . Komentovali stovky semifinál   , finál   i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t   kníž   ve své kuka   , oba svým   o   bedlivě sleduj   dění na ledové plo   a nadšeně glosuj   výkony   . Po zápas   mají čas podívat se po místním okol   . V Japonsku viděli několik gej   , které nastupovaly do rikš   , v Kambodž   absolvovali séri   debat o místním vodstv   a v kanadském Toront   ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk   . Od loňského podzim   mají maminky Petra Lapačk   i Michala Puk   , které oba muži oslovují jako „mamč   “, problémy s oběm   u   a neslyší dobře přenos s komentář   svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam   záznamy komentovaných zápasů s titulk   . Obě byly nadšené!

Psaní s/z na začátku slova

_let čarodějnic

zs

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
námořnictvobenzínhmyzkyslíkVánoce

Koncovky podstatných jmen: střední rod

hospodářstv_

ýí

Určování zájmen

Za úplňku se škrábal na hřeben.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p   li. P   šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P   t z třp   tivých misek, mít dostatek p   ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p   lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop   tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap   . Netop   ři to mají složitější, p   tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p   lířem zájmu přírodozp   tců a majitelů zahrad. Ani jinak p   lné včely a jiní op   lovači nemají štěstí. A slep   ši? O ty si také nikdo nep   še. Jsou nanejvýš p   chou luk a p   tomé předp   sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap   bary!

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V   dra se v   nořila z vody. V   da, na v   sluní se v   louplo nějaké zv   ře. V   padá jako chlupatá v   la. Kde se tu v   skytla? V   dra šla vyzv   dat: „Hej, v   , kdo jste?“ „Jsem v   kuňa a v   padla jsem z letadla.“ „Tak v   tejte ve V   škově! Dáte si koláč s v   šňovými pov   dly? Je v   borný! V   zkoušejte ho...“

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

vlna z lam_

yi

Určování sloves

Ach, kdyby to věděla moje paní.

Sloveso

Psaní n/nn

rodi_á fotografie

nnn

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky   í člověk, ležel neči   ě a lí   ě před rodnou jesky   í, povídá mu jeho že   a Madla blahosklo   ě, že by mohl koneč   ě přiložit ruku k budová   í rodi   é pohody a třeba něco vynalézt. Pepa   ovo myšle   í se spustilo na pl   é obrátky, a tak vzal dřevě   é kladivo a začal bušit do kame   ého bloku. Madla zaslechla šíle   é rá   y a překvape   ě vyběhla z jesky   ě. „Co děláš,“ okřikla plame   ě a rozzlobe   ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi   ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti   ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč   ého, třeba abychom nemuseli každode   ě spát na stude   é kame   é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode   ím bádá   í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi   ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce   ější vynález všech dob.“

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov   kalhoty, Honzíkov   plyšáci, Kubov   špinavé ponožky, Martinov   popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov   rozházené pastelky a Kubov   omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov   kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov   , aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov   krávy a byli s nimi i dva Maršov   kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov   plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov   , Honzíkov   , Kubov   a Martinov   , aby si věci šli posbírat. Kozlov   ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov   dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov   .

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb   něk b   l mladý b   k z Kob   lis. Bohužel měl neb   valý problém. Netušil, jestli je b   ložravec nebo masožravec. I pob   hal ledab   le po loukách v okolí Přib   slavi, kolem starob   lého hřb   tova i vyb   dleného b   ografu a sháněl někoho způsob   lého, kdo by mu jeho problém hb   tě vyřešil. Po cestě mezi ob   lím drandil na b   cyklu b   valý rab   n. Zb   něk mu vyložil svůj neob   čejný problém. Rab   novi se mladý b   k zalíb   l, i vzal ho do b   telného b   stra, kde jim nab   dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb   rat. Pak rab   n objednal krab   ci celeru, petržele a b   lého jogurtu. Zb   něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb   lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b   ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b   lé, tudíž jsi b   tostný b   ložravec.“

Pán prstenů: slovní druhy

Stínovlas zná cestu přes každou bažinu a jámu.

SpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPředložkaPřídavné jméno

Slova protikladná (antonyma)

pokrokovýpravýprovinilý
četnýrafinovanýrovný
zahnutýnaivnísporadický
konzervativnífalešnýnevinný

Určování slovních druhů

podstatné jménoslovesotenhle
loďpřídavné jménoříční
nulapříslovceveslují
namáhavězájmenočíslovka

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
zavazadloLabenebecvičení

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le   . V ruce třímal věte   , se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá   , kre   se mu ale rozlévala po tváří   . Zuby ne   ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit   pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát   bili, kde tolik   kusil.   ebral zbytky sil a vrhnul se na po   saditého muže. Švi   a bo   – jeden zása   do týla, jedna rána těla o zem. Stra   ho už opustil, te   rozdával údery mechanicky jako   troj.

Podstatná jména: vzory mix

hradpádlostroj
koberecženarůže
píseňmrkevdoba
květcibuleměsto

Různé výskyty I/Y

Závodnice

Automobilov   závodníci b   vají často muži. Avšak Česká republ   ka měla v tomto sportovním odvětv   i jednu v   znamnou ženu. V roce 1900 se narodila zámečnickému mistrov   Alžběta Posp   šilová. V mládí se věnovala stud   u jaz   ků a v   jela na stáž do Franc   e. Jejím snem bylo v   cestovat přes Španělsko do Afr   ky a dále do As   e na ind   cký poloostrov. Kvůl   problémům s v   zem to však nev   šlo. Vdala se za Čeňka Junka a změnila si nejen příjmení, ale i jméno – byla z ní El   ška Junková. Manželům se zalíb   l automobilov   sport. Koup   li si závodní vůz Bugatti a v   hrávali s ním jeden závod za druhým. El   ška zv   tězila na mnoha tratích Evrop   . Na nejtěžším závodě světa na S   cílii (108 k   lometrů s přev   šením v   ce než 1000 metrů a s mnoha zatáčkam   ) dojela pátá. Dodnes se po ní naz   vají ul   ce v Praze a Olomouci a její jméno nese i Grand Prix ve Zl   ně a u Nového B   džova.

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po V

v_nutitelnost

iy

Čárky v souvětí podřadném

Sotva sníh roztál, našli jsme na zahrádce ztracené hrábě.

Lidé

dramatikdiplomatdetektiv
vyšetřuje zložindirigentvede jednání
děkanoponuje režimupíše divadelní hru
disidentvede hudebníkyřídí fakultu

Přídavná jména: druhy

TvrdáMěkkáPřivlastňovací
nepodařený filmpsí štěkotdoktorův plášť

Psaní n/nn

nnn
výko_ýúči_ýtýde_íjele_íbalo_ový

Přesmyčky

oblakykostelSimonakobyla
geologstolekzátokapolice
bouratopilecstavbaGoogle
osminatroubasvatbaotázka

Podmět a přísudek

Stromy se kolébají ve větru.

PřísudekPodmět

Harry Potter: slovní druhy

Brada se mu třásla.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_padv_dávatv_vojv_nout

Délka samohlásek: u/ú/ů

šk_dce

ůú

Předložky s/z

sledovat vše _ dálky

zs

Příslovečné určení

Tangua nechá oba náčelníky uvázat ke stromům.

Pu místa

Vyjmenovaná slova po L

pl_nulá čára

yi

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S   mpaťák S   mon se rozhodl s   dlit u ohně celou noc sám. Byl s   ce s   tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas   slil jahodový s   rup, nějaké sušenky, s   rovou mrkev a mas   tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s   tiny a jitrocely, život nočních ekos   stémů a přemýšlel nad různými s   tuacemi. Začalo být s   chravo a vítr s   lil. Když najednou se těsně předním zjevila s   lueta s   čka. Bořek jen s   kl leknutím a roztřásl se jako os   ka. Podle jeho babičky s   ček nos   l smrt. Zvlášť když byl s   vý jako tento.

Určování přídavných jmen

Zpravidla byli nejméně protivní.

Přídavné jméno

Koncovky podstatných jmen: střední rod

v oblasti Pošumav_

ýí

Určování podstatných jmen

Ultradlouhé uši nepřežily zásah paní Weasleyové.

Podstatné jméno

Určování slovních druhů

Podstatné jm.SpojkyCitoslovce
polibekmincetím-žecvakvrkú

Sport

bojové uměnítělesné a duševní cvičenírugby
pálkovací hrajógacurling
hra s gumovým kroužkemhra s šišatým míčemsport na ledu
ringokaratekriket

Párové hlásky: mix

spadl _ nebe

zs

Určování slovních druhů

Z jednoho úrazu byly najednou dva.

Podstatné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložka

Předmět (větný člen)

Konečně si můžeme dovolit atraktivní učitele.

Předmět

Vyjmenovaná slova po Z

Zanz_bar

iy

V pavoučí síti: slovní druhy

Na rozích ulice klevetily babky.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

čaj v kovové konv_

yi

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

hou_nice (dělo)

fv

Lidé: akce, vztahy

rekreujes myšlenkouna změnu
akceptujek akciinspiruje
komplikujemůj návrhkoketuje
na horáchmi životreaguje

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ociální demokrat

Ss

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

namalovat záti_í

ššš

Určování slovních druhů

Vytáhl dva obrovské melouny.

Podstatné jménoSlovesoČíslovkaPřídavné jméno

Indicie zvířata

ovcekapsakrávaholub
klokantvrdohlavostmedvědosel
na střešeknihačtverácikapr
RuskokrocanVánocedíkuvzdání

Časování sloves

(zabezpečit, 2. os., j. č., rozkaz. způsob) ten dům pořádně.

Koncovky podstatných jmen: mix

s pážat_ na hradě

iy

Předměty: obrázky

faxdron
xylofon
satelit
hasákfagot

Vyjmenovaná slova po P

odp_kal si trest ve vězení

yi

Určování kořene

předměstí

Kořen

Velká písmena: lidé, jména

talentovaný _nženýr Koblasa

iI

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Kanárské ostrov_

yi

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n   díval sebevíc. Venku projel krop   cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm   řitelný pocit, který by ani sebelepší čist   cí prostředek nevybělil. V chlad   cí nádobě došel led, pln   cí p   ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl   cí knížka ležela krabice s pap   rovými kapesníky. A zase ty myšl   nky jako hon   cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist   cí chodníky. Nap   chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri   lem.

Velká písmena: budovy, stavby

_ozhledna Járy Cimrmana

Rr

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Eurásie v pohybu

Na přelomu   tarověku a   tředověku se věci, nebo spíš evropské a asijské   meny, daly do pohybu. Lidé se naučili být lepšími   emědělci. Měli tak víc jídla, ale také víc   ladových krků. Potřebovali víc místa a úrodnou půdu. Kmeny   ermánů se poněkud vykutáleně přesunuly víc na jihozápad. Klima se totiž ochladilo. A nač by   ermánské kmeny vymýšlely, jak si zahřát pelíšek, když se mohly přesunout rovnou do tepla? Také   unové se vydali na cestu. Zabydlet se hned vedle   íňanů se totiž ukázalo jako dost špatná volba. Ne protože by byli nesnesitelní, ale množili se tak rychle, že pro   unské kmeny už prostě na tom území nezbývalo místo. Netrvalo dlouho a   unové, skvělí   učištníci a   ezdci, dobyli pod vedením svého   rále   tilly přezdívaného     oží Evropu. Roku 451     došlo ke zvratu:   ímané v čele s   laviem   etiem,   izigóti a   rankové vytvořili   oalici a   unským kmenům pořádně zavařili. Koalice nakonec   uny porazila a jejich osídlování Evropy udělala přítrž. Tak v Evropě zbylo místo i pro ostatní.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM