Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Určování zájmen

Harry se po podlaze vrhl ke Smrtijedovi.

Zájmeno

Podstatná jména: pády

chlapců4. pád, j.mléko
2. pád, mn.psi6. pád, mn.
rukama1. pád, mn.7. pád, mn.
7. pád, j.potkanechrýčem

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
kněžstvoživočišstvoteploplavkytma

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
židledrůbežstarost

Koncovky přídavných jmen

Domácí idyla

Sousedov_ koně frkali na dvoře a tento zvuk působil konejšiv_m dojmem. Ledov_ rampouch visel z kovov_ch vrat, hověz_ polévka bublala v hrnci a ve světl_ch koutech místnosti si na zemi hráli usměvav_ caparti. Babička nasadila spíc_mu dědečkovi pomal_m pohybem brýle a ze svetru mu smetla šediv_ vlas. Tak vypadá ryz_ láska, která si ničeho nežádá. Najednou se ozvalo ps_ zaštěkání. Babička Kuliferdu okřikla, ale ten dál štěkal jako zběsil_. Ještě ospal_ dědeček se přišoural k oknu, aby viděl, zda přichází někdo znám_ nebo snad Pavlíkov_ spolužáci, ale viděl jen sousedov_ děvčata, jak zápasí s papírov_m drakem.

Psaní vě/vje

v_čný problém

jeě

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz_novou stanici se připlaz_l z daleké ciz_ny hroz_vý hroznýš a uvelebil se mez_ hadicemi. Mez_tím také přijela limuz_na s braz_lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz_čná muz_ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz_tní mez_státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez_vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz_t právě toho hroznýše a vraz_t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz_k a místo aby benz_n načepoval, brz_ ho vypil. Pak se v klidu odplaz_l k opodál zaparkovanému voz_dlu, vyplivl z_skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z_štného chovatele tučný kamz_čí steak.

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm_tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem_ru dobrodružství. Teď si to odp_káte!“ jako b_ jim chtěla sděl_t matka Příroda. L_lo jako z konve. Přes l_javec nemohla paní učitelka doz_rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S_tuace se v_hrotila. Do cesty se jim nachom_tl kmen přes řeku. L_nda se Zb_ňkem na první loďce jen zav_li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m_řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v_ru, L_ndina hlava se sem tam v_nořila nad hladinu a hned zase zm_zela. Brz_ už se oba zal_kali šp_navou říční vodou. Paní učitelka v_křikla na žáky, aby v_stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts_ly a vrb_nami. Sama r_skovala a vrhla se, strachy v_šinutá, s v_rou do zachraňování.

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy_tě v podzemních ko_kách pod pyramidami a pyrami_kami. V temných cho_bách jsou pořá_ na hlí_ce. Stráží sto_ky let staré hro_ky faraonů a sklá_ky jejich pokladů, slonovinové faj_ky, brouky skaraby se zlatými kro_kami i škeble perloro_ky. Mumie mají podivné chou_ky, živí se zbloudilými kr_ky, podzemními kořínky a lahů_kou jsou le_ky archeologů, kteří tu nezří_ka v nepřehledných křižova_kách zabloudí. Dovedete si ale pře_stavit, jaké to je, kdy_ má mumie Ane_ka alergii právě na le_ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle_kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane_ka dietu bezle_kovou.

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob_nson by rád byl hb_tější. Často se poraní, když přib_jí hřebík ve svém ob_dlí nebo když sb_rá zásoby. Aby si zajistil živob_tí, pěstuje b_liny a chová dobytek. Oblíb_l si zejména b_čí žlázy, b_zoní b_fteky, krabí tyčinky a pečené kob_lky. Nerad zab_jí, ale nab_tá puška je nezb_tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob_t: žádné b_lé pečivo, žádný b_ograf. Hodiny neodb_její půlnoc a jedinými spoluob_vateli jsou starob_lé bab_ky a divocí b_ložravci.

Shoda přísudku s podmětem

Žnečky chodil_ bosé.

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Dával jsem rady.

SlovesoPodstatné jméno

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_rit_atolík_usita_ociální demokrat_everočech

Určování slovních druhů

Byl těžký a nohy se mu podlamovaly.

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jménoSpojkaZájmeno

Předložky s/z

karbanátek _ kaší

zs

Vyjmenovaná slova po L

katol_cký kostel

yi

Vyjmenovaná slova po M

Na zámku straší

M_lí kamarádi, m_nulé léto jsem strávil v Litom_šli. Slyšel jsem, že je tam muzeum m_niatur, ale asi jsem ho někde m_nul. M_sto toho se m_ dostalo m_mořádné prohlídky na m_stním zámku. Průvodkyně M_lena m_strně ovládala m_ty, kterými umně m_stifikovala své posluchače. Prý tu kdysi m_vala domov komteska M_chaela, která měla moc ráda m_dlinkové koupele. Jednou neúm_slně rozdm_chala pěnu tak, až v ní celá zm_zela. Pak už se nikdy neobjevila. Od té doby si lidé dom_šlí, že M_chalka na zámku v noci straší.

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti _mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík už byl ve _třehu, čím by mohl ještě víc _užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala _kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil _ežloutlé listí od podzimu, které hned _planulo. Mamince _tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát _třelil vedle.

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas_ je teď poslední tepl_ a slunečný v_kend v roce. Hotové bab_ léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev_t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor_ta Bájského potoka, už pobl_ž pramene, je prakt_cky neprostupná hradba křov_ a mláz_. Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav_mi projev_ nadšení. Z_tra dopoledne na tu v_zkumnou exped_ci společně v_razí. Už ab_ b_lo ráno…

Určování zájmen

Stínovlas nás ponese oba.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov_ voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov_ okov_. Ihned řekl datlov_, aby zaletěl k jelenov_, daňkov_, obletěl všechny zajícov_ nory, navštívil manžele Veverkov_ i oba jezevcov_ syny. A aby všem předal vlastními slov_ vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov_ to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov_ a rovněž obě srncov_ nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov_ za pravdu, když hřímal, že pytlákov_ pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov_, velkému dobrmanov_, se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov_ mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov_ z tlapky. Ježkov_ bodliny se zaryly tomu lumpov_ do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov_ hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov_ ve vesnici.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Bystřice _od Hostýnem

Pp

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
půjč _ peroviděl _sledovali _pro _ke _

Příslovečné určení

Vtom se vřítil na pavlač pes Jindrových rodičů.

Pu časuPu místa

Vyjmenovaná slova po M

ham_žnost

yi

Určování přídavných jmen

Ta díra byla hluboká.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po P

nápis: Neklop_t

iy

Určování kořene

předběhnu

Kořen

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStaveníMoře
počítadloslůněprostředíkoupaliště

Psaní s/z na začátku slova

sz
_týská se jí_kusili jsme to_haslo světlo

Vyjmenovaná slova po Z

Sez_movo Ústí

iy

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

V pavoučí síti: slovní druhy

Muž překvapeně vzhlédl od novin.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv_ jaru a jiných žírav_n číhal_ na Čeňka v b_tě i hmatatelnější nástrahy. B_la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol_ rozeběhnout a úm_slně na roh naskočit a nap_chnout se na něj (a on b_ to kl_dně udělal). Proto jsem zakoup_l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p_chy prostoup_la m_m tělem, když jsem si uvědom_l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p_chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Podstatná jména: vzory mix

vzor růževzor mužhřiště
palecštěnějezdec
vzor mořevzor pánZemě
vzor kuřevzor strojdělník

Přesmyčky

opilectroubakostelotázka
Simonageologpoliceosmina
oblakysvatbabouratstolek
stavbakobylazátokaGoogle

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

šest chalu_

pb

Význam cizích slov: přídavná jména

globálníinteraktivnípromyšlenýrelativní
souhrnný, celkový, celosvětovýegocentrickýhodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutníumožňující vzájemnou komunikaci
žoviálníbanalizovaný, znesvěcenýziskový, výnosnýbodrý, dobromyslný
lukrativnísebestředný, sobeckýzprofanovanýsofistikovaný

Určování kořene

povětrnost

Kořen

Měkké a tvrdé souhlásky

c_tlivost

iy

Koncovky ovi/ovy

v Čapkov_ch hrách

ýí

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Délka samohlásek: u/ú/ů

bl_za

uů

Rychlé šípy

Na pavlač se přiřítil i naštvaný soused.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu místa

Podmět a přísudek

V říjnu 2018 získali tradiční karatisté na mistrovství světa v Kanadě pro Českou republiku 20 medailí.

PřísudekPodmět

Psaní n/nn

nnn
výko_ýúči_ýtýde_íjele_íbalo_ový

Význam cizích slov: podstatná jména

shoda názorůkolaboracekonsenzus
spolupráceinterviewasociál
žloutenkahepatitidaindukce
jedinec bez společenského cítěníúsudek směřující od jednotlivého k obecnémurozhovor

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
ševcov_ botydravcov_ očiorlov_ drápysokolníkov_ sokoli

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

v amazonských prales_ch

íý

Určování příslovcí

Přijímací hala vypadala svátečně.

Příslovce

Harry Potter: slovní druhy

Harry jen užasle zíral.

SlovesoPodstatné jménoPříslovce

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

zdánliv_ úhyb

íý

Psaní s/z na začátku slova

_tyčit se

vzz

Čárky v souvětí podřadném

Kam se podívám, tam je nepořádek.

Určování pádů ve větách

Řekli si všechno mezi čtyřma očima.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

ČíslovkyCitoslovcePříslovce
PředložkyveseleSpojky
troje
vždyťČásticeo

Narnie

Pod dveřmi navál vítr dovnitř studený sníh.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Pán prstenů: slovní druhy

nás Glum přestane pronásledovat!

Podstatné jménoZájmenoSlovesoSpojkaČástice

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaPříslovce
malájedna třetinapátýpaterozcelavětrno

Určování sloves

Uprostřed lesa byl tajuplný palouček. Na tom paloučku seděly tři tlusté víly a hádaly se o rumovou pralinku.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Psaní bě/bje

film Rozervaná ob_tí

ěje

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
drátženapokladnicemláděpoupě

Psaní mě/mně ve slově

strm_l nad kopci

ě

Vyjmenovaná slova po B

rozzlob_l se

yi

Indicie ovoce, zelenina

melounStevova prácerajčezkažený spoluletec vejce
hrdina Halloweenulimetkačesnekzelí
jablkokomplic vlka a kozyupírova fóbiebrusinky
osazenstvo Mojitamilióndoplněk svíčkovédýně

Harry Potter: slovní druhy

Brumbál přijel včera.

SlovesoPodstatné jménoPříslovce

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

jedlým_ pokrmy

iy

Mě/mně (zájmeno já)

Bolest m_ ovládá.

ě

Předmět (větný člen)

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

Předmět

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b_la v_kutálená ul_čnice. Nerada se řídila prav_dly a často se top_la ve svých průšv_zích. Jednou dostala chuť na rakv_čku se šlehačkou. Sl_ny se jí sb_haly do úst, až musela rychle pol_kat. Jako naschvál neb_lo po nějaké cukrárně ani v_du, ani slechu. Začala se tedy v_ptávat l_dí na ul_ci, jestli neví, kde b_ si mohla zakoup_t rakv_čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos_lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev_la na kraji s_dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Slovesná osoba

První osobaDruhá osobaTřetí osoba
nepili bychompřespala jsemhlídášpřejete sidají

Podmět a přísudek

Závěrečné zkoušky obvykle probíhají v květnu a červnu.

PřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v_le paní Olív_e panovala v_heň. V_šňořená paní domácí v_tápěla celý dům v_zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v_ditělně sv_tilo slunce. Na v_soké teploty už si zv_kla. Ani pro ostatní ve V_nohradské ulici to nebyla žádná v_ložená nov_nka, že jejich v_razná sousedka je polov_ční blázen. Všichni v_ceméně věděli, že paní Oliv_e v_děla jednou v telev_zi interv_ew s krásným v_pracovaným plavčíkem, který v_právěl, že prav_delně pomáhá topícím. A tak paní Olív_e topila a topila a v_hlížela svého v_voleného plavčíka, muže sv_ch snů.

V pavoučí síti: slovní druhy

Sakra, vy mladý!

CitoslovceZájmenoPřídavné jméno

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoČíslovkaSpojky
darkomínkterýpakmnoho (povyku)tolikrátba inejen-ale i

Psaní š/č, š/ž

krot_í zvíře

šč

Čárky v souvětí souřadném

Zkus na to přijít, trénink dělá mistry.

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho_é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe_í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme_o kopce. Hrad černokněž_íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra_é gotiky. Rozlíce_í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame_ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra_í skřeky: “Nejsme ničím vi_i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti_ost a ve všem jsme byli upřím_í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo_ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině_ý projektil. Kouzelník vytáhl trně_ou hůlku a rozpřáhl se k moc_é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe_ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa_y ochra_é kouzlo a poté je všestra_ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli_ý lektvar, který cizopas_é houby z vi_ic odstra_í.“ A tak šli. Čarodějova výko_ost všechny překvapila a žádné obscé_osti už se v budoucnu neopakovaly.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

bílé hus_

iy

Přísloví

S čím kdo zachází, tím také schází.

Harry Potter

Harry jede do Bradavic.

PodmětPřísudekPu místa

Podstatná jména: pády

2. pád5. pád7. pád
prázdninHynkuprinceznojelitem

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
molomraveništědítěklekáníveslo

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Koncovky mi/my/ma

skládat origam_

iy

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázací
jejíminašimjaký

Velká písmena: lidé, jména

_erec

Hh

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradSoudce
premiérholubrokzrádce

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
smějeme sesetmělo sezapojí sebudou se váletradujeme se

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Nebyl schopen zadání narýsovat ani s více pravítk_.

yi

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_sutý mostv_ditelnostv_skav_dle

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

ze_dola

sz

Čárky v souvětí podřadném

Napsal mi o tom, co tam zažil.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kuřata

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesa: osobní, neosobní

OsobníNeosobní
pobíhápijevyšíváje pěkně

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužStrojPředseda
dnešeklovechasičšindelnemluva

Vyjmenovaná slova po V

v_skyt této infekce je ojedinělý

ýí

Psaní mě/mně

Kouzla

Po_nky na mýtině voněly tak oma_, že některá zvířata se zcela z_nila. Les pote_l, vyšel _síc a na mýtinu ze severního s_ru nes_le přicupitala srna. Chvíli nevěřícně a pito_ ču_la, _la strach, protože na mýtině se pásli vlci. „Vlci? Plé_ vlků se pase na bylinách rostoucích ze ze_? To _ podrž.“ Po chvíli se os_lila a po_rně skro_ se vlků zeptala, jak jim chutná. „_ chutná nára_!“ odpověděl význa_ nejohro_jší vlk a dodal, že upří_ doufá, že jí bude chutnat také. „Jistěže bude,“ ujistila ho srna a protože _la díky po_nkám také zate_nou pa_ť a mysl, sežrala vlka. Opodál stojící čarodějnice jen neupří_ zkřivila pusu do ús_vu, právě v okamžiku, kdy se do ní zakouslo hejno žížal.

Určování předpony

nesmysl

Předpona

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
kačerklokankoníčcisrnadoupě

Předpona, kořen, přípona, koncovka

hybka

Předpona

Předmět (větný člen)

Snape nesnáší Harryho.

Předmět

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Vyjmenovaná slova po S

zlos_n

yi

Určování podstatných jmen

Prsten, to je můj miláček, neboť jsem jej vykoupil bolestí.

Podstatné jméno

Určování podstatných jmen

Byl zase na horách.

Podstatné jméno

Velká písmena: budovy, stavby

_elezniční zastávka Třebechovice pod Orebem

Žž

Určování slovních druhů

Kance musel vytáhnout jeřáb.

Podstatné jménoSlovesoPříslovce

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád7. pád
tužkakšiltovkurajčetemúterkem

Vinnetou

Býk rozpáral mému koni břicho.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Význam cizích slov: slovesa

napravit, uvést do původní podobyzařídit, zavéstnegovatobnovovat, oživovat
pozměňovat, upravovatreagovatodmítathodnotit
vstřebávatregenerovatodpovídat na popud, zpětně působitevaluovat
etablovatreponovatabsorbovatmodifikovat

Určování příslovcí

Zahýbal obloukem na východ, aby se v dálce vlil do řeky.

Příslovce

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

vylezly žížal_

yi

Vyjmenovaná slova po V

v_nylová podlaha

iy

Koncovky podstatných jmen: střední rod

nábytek z rákos_

ýí

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Psaní n/nn

zacházet do podrob_ostí

nnn

Určování sloves

Byl snad tohle důvod?

Sloveso

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
husažidlerukojeťmístnost

Určování pádů ve větách

Prohlédni si rybičky v akváriu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

hluboké příkop_

yi

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM