Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

lomo_ u dveří

sz

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoPříslovceSpojky
venkovaplauscožeshorahned-hned

Přesmyčky

kobylastavbasvatbatrouba
oblakypolicekostelSimona
otázkaosminabouratzátoka
opilecGooglegeologstolek

Koncovky mi/my/ma

pes zastříhal u_

šimachy

Určování slovních druhů

Vykopal v lese díru.

SlovesoPodstatné jménoPředložkaSpojka

Velká písmena: lidé, jména

sbírka Františka _alase

Hh

Velká písmena: budovy, stavby

knihovna Strahovského _láštera

Kk

Určování příslovcí

Kanec dlouho trápil obyvatele vsi.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po L

Nenechavá straka

Straka spatřila skl   čko. Bl   štělo se v dáli. Skl   čko na chvil   nku spl   nulo s okolním sněhem. Mrzlo. Straka pro ten skleněný pl   šek nemohla doletět. Najednou uviděla l   že. Nazula si je. Pak došlo ke kol   zi s l   pou. Straka měla kl   ku. Zlomila si jen kl   ční kost, ale pl   šek získala.

Stupňování přídavných jmen

Olej je (lehký, 2. stupeň) než voda.

Určování přídavných jmen

Pak začal tiše prozpěvovat pomalým jazykem.

Přídavné jméno

Předmět (větný člen)

Ty neznáš královnu Narnie?

Předmět

Určování podstatných jmen

Přes cestu jim vál vítr.

Podstatné jméno

Velká písmena: města, části měst, ulice

Ústí nad _abem

Ll

Psaní s/z na začátku slova

sz
_lezl dolů_mluvili sepapír _hořel_trávil oběd_hlédl film

Délka samohlásek: u/ú/ů

nej_pornější

ůú

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl   ku se to zamlelo, v   chýlil se napravo, nalevo. Pokl   čka nadskočila, koření v   padlo do ohniště a zajíc s p   skotem v   skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl   v   dličky a pronásledoval   zaječího dezertéra houštinami přesl   ček, které se rozkládal   kolem jeskyně. Větve jim šlehal   do obl   čejů, nohy jim km   taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b   l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm   zel. Prakluci jen vztekle mrskl   vidličkam   a usadil   se před vchod do nory. Přeci si nenechají l   bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Předložky s/z

flétna _ umělé hmoty

zs

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b   la v   kutálená ul   čnice. Nerada se řídila prav   dly a často se top   la ve svých průšv   zích. Jednou dostala chuť na rakv   čku se šlehačkou. Sl   ny se jí sb   haly do úst, až musela rychle pol   kat. Jako naschvál neb   lo po nějaké cukrárně ani v   du, ani slechu. Začala se tedy v   ptávat l   dí na ul   ci, jestli neví, kde b   si mohla zakoup   t rakv   čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos   lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev   la na kraji s   dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Podstatná jména: pády

1. pád4. pád7. pád
tužkakšiltovkurajčetemúterkem

Pán prstenů: slovní druhy

Zdálo se, že odtamtud stoupá kouř.

PříslovceSpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

předběhnu

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesný čas

Budoucí časMinulý čas
promyslí sipřekročíodvděčila sebude utíkatpředpoví

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_sutý mostv_ditelnostv_skav_dle

Určování přídavných jmen

Zvířata však byla neviditelná.

Přídavné jméno

Sport

nerozhodný výsledekobranadefenziva
tři vítězství za sebouoddychový časrozhodující zápas turnaje
nejlepší dosažený výkonfináletimeout
hattrickrekordremíza

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op   ce hrály na námořní kap   tány. Motýli naokolo p   lně op   lovali květy, pestrobarevná ptačí p   rka se třp   tila a na řece se čep   řil ptakop   sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap   skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p   tláci! Op   čí bojovníci začali nap   nat luky a nabíjet p   stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp   tatelně kout p   kle. Po nap   navém boji si to p   šní p   tláci odp   kali. Zůstal z nich jenom p   tlíček neštěstí.

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V   dra se v   nořila z vody. V   da, na v   sluní se v   louplo nějaké zv   ře. V   padá jako chlupatá v   la. Kde se tu v   skytla? V   dra šla vyzv   dat: „Hej, v   , kdo jste?“ „Jsem v   kuňa a v   padla jsem z letadla.“ „Tak v   tejte ve V   škově! Dáte si koláč s v   šňovými pov   dly? Je v   borný! V   zkoušejte ho...“

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
svíčkaulicespolečnost

Vyjmenovaná slova po Z

Podivná hadice

Na benz   novou stanici se připlaz   l z daleké ciz   ny hroz   vý hroznýš a uvelebil se mez   hadicemi. Mez   tím také přijela limuz   na s braz   lskou poznávací značkou, z níž duněla cizojaz   čná muz   ka. Řidič měl sice polovinu nádrže, ale chtěl dočepovat před tranz   tní mez   státní cestou. Tak tedy vystoupil, hmátl po rez   vějící výdejní pistoli, ale podařilo se mu vz   t právě toho hroznýše a vraz   t jeho hlavu do nádrže. Ten vyplázl jaz   k a místo aby benz   n načepoval, brz   ho vypil. Pak se v klidu odplaz   l k opodál zaparkovanému voz   dlu, vyplivl z   skanou pohonnou hmotu do jeho nádrže a dostal od svého z   štného chovatele tučný kamz   čí steak.

Předmět (větný člen)

Milhouse potřebuje silné brýle.

Předmět

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý   ože,
píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako   skar z té knížky od   rica   mmanuela   chmitta, co mi četla   abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože   aminka říká, že neexistuješ. Babička   aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené   niverzitě. Co prý nejsou   ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje   yziku, víš? A   ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani   atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají   aní   ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

velká hlou_ka

bp

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
odpověz _ranili jste _překročil _zeptal se _dal to _

Psaní vě/vje

platil hotov_

jeě

Podmět a přísudek

Novinářka si povídá se studenty.

PřísudekPodmět

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
řevnotakořeníučení

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
skladatelov_ notyautorov_ pamětiDumasov_ Tři mušketýřilakomcov_ penízestrojvůdcov_ lokomotivy

Narnie

Zvedl se mu žaludek.

PodmětPřísudekPředmět

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
uzenáčimokcholerarumištěmraveniště

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled   ímu. Cizopas   é houby napadly oddenky vi   é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída   ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově   é ohrádky okolo vi   ic. Telefo   í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de   í, ba měsíč   í ztráty na úrodě. Takováto přemrště   á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře   í. Bra   é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta   é právo. Jen přechod   ě, samozřejmě. Ra   ímu pochodu nejodváž   ějších a nejvzpur   ějších obyvatel na sti   é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel   ého bratrstva, však ani pluky milicio   ářů zabránit nedokázaly.

Vinnetou

Podíval se na mě tázavě.

PředmětPřísudekPu způsobu

Podmět a přísudek

Její nadšení se rozplynulo jako ranní mlha.

PodmětPřísudek

Určování slovních druhů

ČíslovkaSlovesoPříslovce
třetípásthnítkát sestudovatšpatně

Určování podstatných jmen

Očekává, že hráči budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi.

Podstatné jméno

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Učím se ciz_m řečem.

ýí

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
stýská se miposkočil

Přirovnání

jako zvonsrdcejako buk
dírajako trámjako lusk
klukchlapjako vrata
děvčejako horarýma

Velká písmena: mix místa

_elezniční stanice Brno hlavní nádraží

žŽ

Předložky s/z

výfukové plyny _ aut

sz

Určování sloves

Bilbo sto jedenácté narozeniny.

Sloveso

Lidé: akce, vztahy

preferovatpredikovatpodílet se
propagovatodkládat povinnostidávat přednost
představitdělat něco známýmparticipovat
prezentovatprokrastinovatpředpovídat

Koncovky podstatných jmen

Jak vaří profesionál

Kuchtíc   si nevystačí jen se základními surovinam   , jejich způsob vaření reprezentují směs   drahých koření, mas a sýrů, ale výsledkem jsou většinou dost nevábné amalgám   , které by nechutnaly ani psov   . Naopak zkušený šéfkuchař si vystačí s málem – kvalitním kouskem kráv   či těstovinam   . Věří, že nejlépe lze ochutit jídlo skromnou petržel   a že růžové losos   mohou v kuchyni nahradit levnější ryb   . Vynikající jsou například pstruz   . Přirozené chuti hus   se také nic nevyrovná, a přitom na dochucení postačí jen trocha sol   a pepře. Šéfkuchaři se často přátelí s blízkými chovatel   , kteří pěstují včel   na med nebo koz   . V televiz   jich v dnešních dnech uvidíte nemálo – a většina z nich nejsou žádní snob   .

Určování přídavných jmen

Harry byl úplně vyčerpaný.

Přídavné jméno

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_rit_atolík_usita_ociální demokrat_everočech

Podstatná jména: vzory mužského rodu

MužPředsedaSoudce
lyžařnindžaprůvodce

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V   že malého m   sta odrážejí polední slunce a její pom   nkové oči se tiše sm   jí. Z okna v druhém patře hledíme op   t sm   rem k tmav   zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m   . „Ještě ne, ještě jedno ob   tí,“ zní má odpov   ď. Sv   t se chv   je. Nechováme se rozum   , a proto nesp   cháme. Když pak konečně odcházíme, sv   řuje se m   : „Já už nechci zp   t, už dávno sm   řuji jinam.“

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

vysázel topol_

yi

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ímané

Řř

Psaní mě/mně ve slově

zdědil velké jm_ní

ě

Určování pádů ve větách

Oblíbil si novou příchuť čokolády.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Pán prstenů: slovní druhy

Narazili na mnoho skrytých jezírek.

Podstatné jménoPřídavné jménoČíslovkaPředložkaSloveso

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas   je teď poslední tepl   a slunečný v   kend v roce. Hotové bab   léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev   t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor   ta Bájského potoka, už pobl   ž pramene, je prakt   cky neprostupná hradba křov   a mláz   . Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav   mi projev   nadšení. Z   tra dopoledne na tu v   zkumnou exped   ci společně v   razí. Už ab   b   lo ráno…

Simpsonovi

Zůstanete v obýváku.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Sport

Novák vhodil dlouhý   a Hrdlička hlavičkou skóroval.

Rozhodčí odpískal   a nařídil penaltu.

Krasobruslař intenzivně trénuje, jak se skáče   .

Tenisté vešli na   .

kurtautfaulaxel

Koncovky přídavných jmen

Lovci z pravěku

Pravěc   lovci uctívali modly ledov   ch bohů a přinášeli jim zvířec   oběti. Uchylovali se i ke krvav   m rituálům, tak tvrdohlav   byli ve své víře. K civilizaci spěli jen pomal   mi krůčky. V době sucha se plížili ke lv   m doupatům a tvory, kteří byli příliš pomal   , usmrcovali vrhac   mi zbraněmi. Vskutku nevesel   výjev, máte–li citliv   žaludek. Sobol   kožešiny si přehazovali navykl   m způsobem přes plece a napínav   mi historkami si zpříjemňovali chvíle u planouc   ho ohně. Právě takov   byli hrdinové Štorchov   ch příběhů.

Párové hlásky: mix

ohlá_ka

fv

Určování kořene

odkládací

Kořen

Shoda přísudku s podmětem

Lidé kolaboval_ na ulicích.

iy

Vyjmenovaná slova: mix

v_kání

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

konec vyvolal slz_

yi

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto   Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět   . Komentovali stovky semifinál   , finál   i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t   kníž   ve své kuka   , oba svým   o   bedlivě sleduj   dění na ledové plo   a nadšeně glosuj   výkony   . Po zápas   mají čas podívat se po místním okol   . V Japonsku viděli několik gej   , které nastupovaly do rikš   , v Kambodž   absolvovali séri   debat o místním vodstv   a v kanadském Toront   ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk   . Od loňského podzim   mají maminky Petra Lapačk   i Michala Puk   , které oba muži oslovují jako „mamč   “, problémy s oběm   u   a neslyší dobře přenos s komentář   svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam   záznamy komentovaných zápasů s titulk   . Obě byly nadšené!

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Chlapec všem naložil kaši.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

na vysoké jedl_

iy

Psaní s/z na začátku slova

zmenšit _e

sz

Mě/mně (zájmeno já)

určitě m_ nepozvou

ě

Určování podstatných jmen

Markéta nechtíc pokousala Zuzku.

Podstatné jméno

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

křiv_ člověk

íý

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Přísloví

Kdo dřív   , ten dřív   .

melepřijde

Určování zájmen

Skřítek se napřímil.

Zájmeno

Předměty, věci

zdroj světlaradlicestřelná zbraň
reflektorřemdihreproduktor
část pluhupečicí pánevstředověká zbraň
remoskarevolverzdroj zvuku

Určování sloves

Jeho paty obtékala stříbrná nit potoka.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po Z

z lesa se oz_valy strašidelné zvuky

ýí

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Koncovky ovi/ovy

pozoruje sokolníkov_ sokoly

iy

Psaní n/nn

nnn
rostli_asti_ý

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb   la zv   klá čel   t proudu o takové s   le. Neopl   vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb   tek žactva s   nemohla dovolit. Zb   něk se zachytil za v   klavý kmen a zůstal na něm v   set. L   ndu paní učitelka také nakonec díky svému v   bornému plaveckému umu v   táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol   kali, konečně v   dechli. Všichni se třásli z   mou a v   čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p   ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us   chat. V kuchyni jim uvařili v   tečný slep   čí v   var, který je zase postavil na nohy. Jen L   nda, Zb   něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v   rážku. Ve vzpom   nkách žáků nakonec největší hrůzy v   bledly a už teď se těší na další p   kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Určování zájmen

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

Zájmeno

Lidé

architektzkoumáfyzik
katučípopravuje
nindžachirurgbojuje
operujelektornavrhuje

Vyjmenovaná slova po V

v_nil ji ze lži

yi

Určování kořene

zahrádky

Kořen

Čárky v souvětí souřadném

Ve škole nás podporují, můžeme přicházet s novými nápady.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kazy

PředponaKořenPříponaKoncovka

Určování pádů ve větách

Nasaď si brýle a čti.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Rychlé šípy

Mirek naléhavě něco říkal Vontům.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu způsobu

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Význam slov: přídavná jména mix

banalizovaný, znesvěcenýsebestředný, sobeckýzprofanovanýsouhrnný, celkový, celosvětový
relativnísofistikovanýžoviálnílukrativní
umožňující vzájemnou komunikaciglobálníbodrý, dobromyslnýpromyšlený
egocentrickýinteraktivníziskový, výnosnýhodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutní

Větné členy obecně

Čajník stříkal vařící čaj.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Psaní š/č, š/ž

plo_í kámen

šš

Koncovky podstatných jmen: střední rod

hráči se rovnali na bul_

yi

Přísloví

tomu se zelení.Komu se nelení, Koho chleba jíš,
Komu není shůry dáno, toho píseň zpívej.tak lítají třísky.
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.v apatyce nekoupí.
Když se kácí les, třetí se směje.Když se dva perou,

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

to jsou jen klep_

yi

Podstatná jména: vzory mix

věrnostdelfínvzor stroj
vzor píseňvzor růževzor kost
vzor pánmezpaša
vzor předsedafazolepytel

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Harry Potter: slovní druhy

Harry se zamyslel.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Slovesná osoba

Druhá osobaTřetí osobaPrvní osoba
předpokládátejíšnevidíneslyšídal bych si

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužStroj
komínředitelsvízel

Podstatná jména: pády

Matěji!5. pád, j.ještěrce
knihy3. pád, j.sluncem
7. pád, j.vesmíru4. pád, mn.
2. pád, j.dluzích6. pád, mn.

Koncovky: mix

víly tancoval_

yi

Vyjmenovaná slova po P

p_l hodně vody

iy

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp   l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n   m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl   va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom   ,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př   hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n   vjelo? Vždyť ví, čí př   jmení Jáchym nosí a co z toho vypl   vá. Pro tyto situace neexistovala v   jimka. Místo, aby ho skl   čovala, měla ho přeci z   bavit. Ale tyhle has   cí a žehl   cí taktiky j   moc nešly.

Přísloví

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Čárky v souvětí podřadném

Kdo z vás ví, kdy bylo založeno Brno?

Čárky v souvětí podřadném

Musíme domů aspoň poslat pohled, ať o nás nemají naši strach.

Koncovky podstatných jmen: mix

poškozené náprav_ auta

iy

Příslovečné určení

Mocná černá magie se v Bradavicích nevyučovala.

Pu místa

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
chvojíšunkaobilíšachykamení

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
láskahoubasilniceřeč

Harry Potter: větné členy

Profesorka stála u pracovní desky.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPu místa

Psaní bě/bje

zápalná ob_ť

ěje

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Pomohl jí s těžkými zavazadl_.

iy

Vyjmenovaná slova po S

propas_rovat

íý

Zájmena: druhy

UkazovacíTázacíZáporná
tamteno jakémnic

V pavoučí síti: slovní druhy

Odvezl šestnáct cestujících.

ČíslovkaPodstatné jménoSloveso

Shoda přísudku s podmětem

Sluneční paprsky ozařoval_ krajinu.

iy

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M   chal se chtěl stát m   lionářem. Byl m   strem v m   stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm   šlené m   ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m   lou stařenku ale svým příběhem pom   lil. Řekl jí, že když udělá vým   k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom   la si nohu. M   chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm   sly.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

stříleli by_

chomjsme

Psaní ě: mix

podv_domí

ěje

Určování slovních druhů

Předložkyminulepatnáctá
SpojkyPříslovceČíslovky
zdalityhlebác
přesCitoslovceZájmena

Psaní n/nn

různostra_ý trojúhelník

nnn

Určování příslovcí

Z jednoho úrazu byly najednou dva.

Příslovce

Podstatná jména: pády

4. pád6. pád
po kotníkyv autěsprinterkách

V pavoučí síti: slovní druhy

A pak přišel ten okamžik.

PříslovceSpojkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Slova souzvučná (homonyma)

vesmírná raketa

nedobytná bašta
pták jeřáb
sýrová bageta
vysokoškolské koleje

Vyjmenovaná slova po B

nab_t pušku

ýí

Určování slovních druhů

Byl těžký a nohy se mu podlamovaly.

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jménoSpojkaZájmeno

Vyjmenovaná slova po V

v_voj člověka

íý

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob   nson by rád byl hb   tější. Často se poraní, když přib   jí hřebík ve svém ob   dlí nebo když sb   rá zásoby. Aby si zajistil živob   tí, pěstuje b   liny a chová dobytek. Oblíb   l si zejména b   čí žlázy, b   zoní b   fteky, krabí tyčinky a pečené kob   lky. Nerad zab   jí, ale nab   tá puška je nezb   tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob   t: žádné b   lé pečivo, žádný b   ograf. Hodiny neodb   její půlnoc a jedinými spoluob   vateli jsou starob   lé bab   ky a divocí b   ložravci.

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B   zonka napekla povidlové buchty. B   zoní mláďata se o ně b   la. B   zonek B   voj zb   lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb   ral tedy drob   nky a vylezl s nimi na bab   ku. Zb   tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob   vého b   zona museli sundávat z bab   ky hasiči.

Měkké a tvrdé souhlásky

lac_né boty

iy

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá   zakroužil na   polem. Pod ním letěl jen malý holu   . Tady žádné nebe   pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší   , který měl   pohotovosti malý bojovník.   bíral odvahu na útok, oči navr   hlavy. Tětiva ve vl   kých dlaní   se mu třásla. Může to být jeho první koři   t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší   do nebes. Hro   se   trefil. Drave     letěl na zem.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
zavazadloLabenebecvičení

Vyjmenovaná slova po M

pravidelně si m_je vlasy

iy

Význam slov: podstatná jména mix

Různé výskyty I/Y

Dikobrazi

„Pro d   kobrazy je nejdůležitějším měs   cem v roce pros   nec. Tou dobou si totiž připravují b   dlení na zimu. Hloub   si nory a v   stýlají pelíšky kde čím,“ tvrdil strýc M   ra. „Já jsem to netušil, ale jednou jsem při odpoledním v   šlapu na horu Concaguu naraz   l na dikobraz   rodinku. Na bodl   nách měli nap   chané kousíčky mechu a v   padali jako pohybl   vé jednohubky obložené okurkam   . Rozhodl jsem se, že je budu sledovat. S očima zapíchnutýma do té p   chlavé rodinky jsem se hlem   ždím tempem vzdaloval od tur   stické stezky. Najednou jsem ztratil půdu pod nohama a propadl se do země. Ucít   l jsem píchnutí provázené prudkou bolestí. Spadl jsem totiž do j   né dikobraz   nory. A tak v   m, jak to v takové noře v   padá a jak to bol   , když vám d   kobrazí bodl   ny tahají ze zadnice.“

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve   tředu města se   hromažďovaly   hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze   měny. Náměstí jakoby   černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního   pravodaje.   pěváci začali   pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo   dola. Smuteční hosté rychle   trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

Indicie ovoce, zelenina

nepohodlí princeznytřešněkoprpříloha mamuta
policistapomerančcelulitidamrkev
ptákvýbava komunistyhrášeksněhulákův smysl
vinná révasponsor sklípkušvestkakiwi

Vyjmenovaná slova po L

výl_sek

yi

Harry Potter: slovní druhy

Pospíšili si chodbou za ním.

Podstatné jménoPředložkaPřídavné jménoSlovesoZájmeno

Určování předpony

promyšlený

Předpona

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla   rálova   cera,   rincezna   ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se   maragdy.   rál   achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do   ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni   rincové,   oddaní,   omorníci i   ážata do širých koutů   achariášova   rálovství. Jen   esař   akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že   rincezna má pejska   afíka, protože mu před   okem dělal boudu. Poprosil   ahradníka, jestli by ho na pět   inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde   afíkovo obydlí před   ety vyráběl a skutečně,   afík si   rinceznin náhrdelník se   maragdy aportoval k sobě do boudy. A
  akuba odměna neminula.

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u   sta Kro   říž od nepa   ti žijí duchové. V zi   , tedy v   sících, kdy v pote   lých místnostech nechodí osa   lí turisté, ožívá tato pa   tihodnost taje   strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo   tlivý bezhlavý rytíř ze   pis. Té   ř všechny mladé duchy výklad ohro   baví. Tedy kro   Bartolo   je. Ten si upří   přeje být už pryč ze školy, být za   stnaný ve dvous   nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý   síc od   nu do svého   šce. Extré   strašit při   síci a pro   ňovat oně   lé turisty v   kkýše. Svými triky krkolo   děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový   chýř. Ačkoli Bartolo   j ve školních hodinách jen tak nepříto   sedí, jeho učitelé žijí v do   ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se   l u   t tvářit naprosto duchapříto   .

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM