Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Vyjmenovaná slova po V

obv_klý

yi

Vyjmenovaná slova po L

kol_savý tlak

íý

Určování přídavných jmen

Jezdci je na okamžik zahlédli jako rudý oheň v dáli.

Přídavné jméno

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
pesjílkukuřicepočasí

Určování předpony

nesmysl

Předpona

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav_ zub je sice mal_, ale bolest, kterou působí, je olbřím_,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov_ obklad. V obličeji byl otekl_ už sedm_ den a začínal z toho být více než rozmrzel_. A nejen on. Mirkov_ rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv_, snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc_ lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov_. „Vytrhli jsme mu moudr_ zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl_ doktor uklidňujíc_m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl_.“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl_. To už ostatně rozhněvan_ mlad_ muži bývají.

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradPředsedaSoudce
bůhringartistakanoistasprávcechlebodárce

Koncovky ovi/ovy

Hurvínkov_ trampoty s taťuldou

yi

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Předložky s/z

vyjel _ lesa

zs

Psaní bě/bje

holoub_

jeě

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaSloveso
veselámrtvýsrdčitástonásobnýzhltnoutosvítit

Harry Potter: větné členy

Potlouk změnil směr.

PodmětPřísudekPředmět

Význam cizích slov: přídavná jména

subjektivnírustikálnídohodnutý, obvyklý, tradičnískvělý, proslulý
osobní, jednostranný, rodící se v mysli jedincekonvenčnífamóznípodlézavý, přeuctivý
všední, bezvýznamnýpotenciálníservilnípatetický
banálnívášnivý, citově nadnesenýmožnývenkovský, selský

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Vyjmenovaná slova po M

nam_řit

ýí

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
chvojíšunkaobilíšachykamení

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
perlavesnicesmrtlenost

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

ležel v krv_

yi

Podstatná jména: pády

4. pád6. pád
švábadřevěživotě

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
z městaod mrkvelesíchholubechstádem

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto_ Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět_. Komentovali stovky semifinál_, finál_ i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t_ kníž_ ve své kuka_, oba svým_ o_ bedlivě sleduj_ dění na ledové plo_ a nadšeně glosuj_ výkony _. Po zápas_ mají čas podívat se po místním okol_. V Japonsku viděli několik gej_, které nastupovaly do rikš_, v Kambodž_ absolvovali séri_ debat o místním vodstv_ a v kanadském Toront_ ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk_. Od loňského podzim_ mají maminky Petra Lapačk_ i Michala Puk_, které oba muži oslovují jako „mamč_“, problémy s oběm_ u_ a neslyší dobře přenos s komentář_ svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam_ záznamy komentovaných zápasů s titulk_. Obě byly nadšené!

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po oknějablko _hnilobyl _proštěn viny_klonila se_ocelilo ji to

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoSloveso
Popelčinpolníjicho našičíplít

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

lesní úvo_

sz

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Přesmyčky

salámkostraLucietroska
ulicelampapalmaSparta
skálaSaturnstrunaporod
láskaslámaodportrapas

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_itevec_portovec_kaut_anoušek_meričan

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Při psaní eseje se citoslovc_m raději vyhnula.

ýí

Mě/mně (zájmeno já)

kromě m_

ě

Pán prstenů: slovní druhy

Glum býval kdysi hobitem.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovce

Slovesa: osobní, neosobní

OsobníNeosobní
pobíhápijevyšíváje pěkně

Velká písmena: lidé, jména

_odník

vV

Vyjmenovaná slova po B

Bubnování

Zb_něk se rád zab_vá hrou na b_cí. Tvář mu zdob_ vlasy barvy ob_lí a vypadá trochu jako hob_t. Ob_čejně hraje ve svém ob_dlí, na B_stré ulici. Náb_tek v celém b_tě se otřásá, hluk přib_vá a maminka se zlob_. Je silný jako stádo b_zonů a dokáže b_t tvrdohlavý jako b_k. Aby b_l doma klid, přestane b_t a uloží b_cí hůlky do krabice. Je to b_strý kluk.

Čárky v souvětí souřadném

Toužila hrát na klavír, bohužel neměla hudební sluch.

Předložky s/z

vyjít _ málem

sz

Velká písmena: města, části měst, ulice

Freiburg im _reisgau

bB

Určování sloves

Gandalf ví, že Sauron chystá válku.

Sloveso

Harry Potter: slovní druhy

Rukama rozvinul dlouhou zprávu.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jméno

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
stádopivonebekotědříví

Určování kořene

zalesněný

Kořen

Určování slovních druhů

V batohu nesl překvapení.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaPříslovce

Určování slovních druhů

pátýČíslovkyradostně
PříslovceZájmenatřebaže
KubovokdožeSpojky
Přídavné jm.smrkatSlovesa

Psaní s/z na začátku slova

_padané listí

zs

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

Podmět a přísudek

Fialky nám rychle vykvetly.

PřísudekPodmět

Určování slovních druhů

Markétka se natáhla.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

leskl_ kapři

íý

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf však stál opřen o hůl.

PředložkaSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

nesnáší romantické film_

yi

Určování podstatných jmen

Nechal ho tam ve tmě samotného.

Podstatné jméno

Indicie ovoce, zelenina

pomerančkoprkiwimrkev
policistavýbava komunistyhrášeksponsor sklípku
třešněšvestkaptákcelulitida
příloha mamutanepohodlí princeznysněhulákův smyslvinná réva

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

magnetické pól_

yi

Význam cizích slov: podstatná jména

diferenciaceasociaceaprobaceúsudek směřující od obecného k jednotlivému
volné spojenídedukcevícehlassystém přepravy a zásobování
dogmaustrnulá poučka nepřipouštějící pochybnosti ani námitkypolyfonierozrůznění
lidumilfilantroplogistikaschválení

Délka samohlásek: u/ú/ů

výhr_žka

uů

Určování příslovcí

Koně tiše stanuli opodál.

Příslovce

Stupňování přídavných jmen

Jsem o dva roky (mladý, 2. stupeň) než můj bratr.

Psaní n/nn

Cizopasníci

Stalo se to jednoho dne k poled_ímu. Cizopas_é houby napadly oddenky vi_é révy a způsobily v Braníku katastrofu nevída_ých rozměrů. Nepomáhalo nic, dokonce ani olově_é ohrádky okolo vi_ic. Telefo_í ústředny pukaly ve švech, jak se majitelé pozemků snažili zachránit de_í, ba měsíč_í ztráty na úrodě. Takováto přemrště_á reakce se dala očekávat, stejně však bylo třeba učinit opatře_í. Bra_é oddíly byly rozmístěny napříč městečkem a bylo vyhlášeno sta_é právo. Jen přechod_ě, samozřejmě. Ra_ímu pochodu nejodváž_ějších a nejvzpur_ějších obyvatel na sti_é místo, kde hvozd kryje hrad kouzel_ého bratrstva, však ani pluky milicio_ářů zabránit nedokázaly.

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L_šák Karl_k sl_šel vypravovat o skutečné del_katese. Onou lahůdkou bylo l_dské l_tko. Ten den se strhl veliký l_javec. L_šák najednou sl_ší zvenčí vzl_kot. Vysl_dí malou Pavl_nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl_ny na šťavnaté dětské l_tko. Přibl_žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv_ jaru a jiných žírav_n číhal_ na Čeňka v b_tě i hmatatelnější nástrahy. B_la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol_ rozeběhnout a úm_slně na roh naskočit a nap_chnout se na něj (a on b_ to kl_dně udělal). Proto jsem zakoup_l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p_chy prostoup_la m_m tělem, když jsem si uvědom_l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p_chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_zték

Aa

Určování přídavných jmen

Hm, mám tu jen studené kuře s okurčičkou.

Přídavné jméno

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

velká spotřeba izolep_

iy

Velká písmena: budovy, stavby

_ozhledna Kozákov

rR

Význam cizích slov: slovesa

zhoršovat seoscilovatignorovatdegenerovat
preferovatpřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někohokolísat, kmitatdoporučovat, dělat něco známým
definovatdávat přednost něčemu/někomuvytvářet (podle určitých pravidel)přesně určit
delegovatgenerovatúmyslně si nevšímatpropagovat

Psaní š/č, š/ž

nejjednodu_ší

žš

Předpona, kořen, přípona, koncovka

bytek

PředponaKořenPříponaKoncovka

Psaní mě/mně ve slově

sebevědom_jší

ě

Vyjmenovaná slova po M

Na zámku straší

M_lí kamarádi, m_nulé léto jsem strávil v Litom_šli. Slyšel jsem, že je tam muzeum m_niatur, ale asi jsem ho někde m_nul. M_sto toho se m_ dostalo m_mořádné prohlídky na m_stním zámku. Průvodkyně M_lena m_strně ovládala m_ty, kterými umně m_stifikovala své posluchače. Prý tu kdysi m_vala domov komteska M_chaela, která měla moc ráda m_dlinkové koupele. Jednou neúm_slně rozdm_chala pěnu tak, až v ní celá zm_zela. Pak už se nikdy neobjevila. Od té doby si lidé dom_šlí, že M_chalka na zámku v noci straší.

Určování sloves

Okno vede na ulici.

Sloveso

V pavoučí síti: slovní druhy

Mohu vám pomoci ven?

PříslovceZájmenoSloveso

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil_ na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl_ milí. Všichni cestující nastoupil_ do klimatizovaného autobusu. Vydal_ se na cestu. Stromy za okénky ubíhal_. Všichni si postupně začal_ otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil_ již po hodině cesty.

Psaní vě/vje

v_li si do vlasů

ěje

Vyjmenovaná slova po S

s_gnifikantní

yi

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz_plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz_vají jez_nky. Mez_tím však uběhlo pár podz_mů a z_m, Smolíček vyrostl a brz_ se jich přestal bát. Když podbíz_vé ženštiny rozraz_ly dveře minule, tak je nez_štně pohostil roz_nkami a bez_nkovým sirupem, pustil muz_ku a všichni se brz_čko dali do tance, prostě bláz_nec. Když jez_nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez_zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz_vé zuby, dez_nfikoval špinavé jaz_ky a postupně je svým voz_dlem odvoz_l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez_nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz_vé úmysly a dostat vás brz_ na miz_nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Určování zájmen

Vyražený zub se zakousl Zuzce do nohy.

Zájmeno

Podstatná jména: pády

4. pád, j.6. pád, mn.7. pád, j.
psi2. pád, mn.rukama
7. pád, mn.1. pád, mn.mléko
chlapcůrýčempotkanech

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m_stečku o ničem jiném, než o _ a mé třídě. S nebývalým ru_ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s_nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo_l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po _ hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s_řoval k její kanceláři. Podvědo_ jsem tušil, co _ čeká. Určitě přijdu o za_stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje_ a přes vázu po_nek mi podávala ruku. Nes_le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro_ jste _ svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu_ v krizové situaci, to zaslouží od_nu! Naše škola i celá Kro_říž je nára_ pyšná.“

Čárky v souvětí podřadném

Jaká je ta nejtěžší otázka, kterou jsi kdy musel zodpovědět?

Určování příslovcí

Stínovlas zvolnil krok a hlasitě zaržál.

Příslovce

Předpona, kořen, přípona, koncovka

kuře

Kořen

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
pstruhaplaustácblokBřeclavtrubka

Určování podstatných jmen

Obě musely jet do nemocnice.

Podstatné jméno

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Předpona vy-

vivy
v_čkov_povídatv_slunív_rážkav_ditelnost

Koncovky mi/my/ma

stůl se čtyřmi noham_

ai

Vyjmenovaná slova po P

nová knihovna je p_chou města

íý

Předmět (větný člen)

Zrcadlo z Erisedu ukazovalo tajná přání.

Předmět

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
mouchaškolatabulesilnicedlaňhráz

Shoda přísudku s podmětem

Nepochopil jsem, jak to holky myslel_.

iy

Přísloví

Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají.

Měkké a tvrdé souhlásky

ch_še

íý

Psaní n/nn

nnn
povi_oství_ovi_ývi_avi_ík

Vyjmenovaná slova po V

velkov_krmna

íý

Slovesná osoba

První osobaDruhá osobaTřetí osoba
spímpředpokládátenevidí

Příslovečné určení

Rajeshe překvapivě neunesli Avengers.

Pu způsobu

Vyjmenovaná slova po Z

ruz_ňský

yi

Podstatná jména: vzory mix

vzor staveníradostrouhání
vzor soudcevzor předsedavzor kost
vládcevzor strojtramvaj
klíčhusitavzor píseň

Určování přídavných jmen

Očekává, že hráči budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi.

Přídavné jméno

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
pro _odpověz _

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

ryb_ tuk

íý

Určování kořene

potápění

Kořen

Shoda přísudku s podmětem

Víly si česal_ vlasy.

iy

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Určování pádů ve větách

Po zdi leze pavouk.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

HradMužPředsedaSoudce
plessportovechouslistadůchodce

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v_dali na v_let. Chtěli v_dět v_sutý most ve v_chodním V_etnamu. V_dali se tedy na cestu a v_borně se bav_li až do té doby, kdy Bobek dostal v_rážku. „V_drž, Bobku,“ v_jekl Bob, „v_nasnažíme se ve v_ru velkoměsta v_hledat doktora.“ Když ho objev_li, doktor je v_slechl a prav_l, že to je z nedostatku pracov_tosti a zv_klal Bobka, aby si vzal v_dle a navrstv_l na kupu posekané trav_ny. To mu prý v_rážku v_léčí. Bobek si radostně zav_skl a dal se do práce.

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Předmět (větný člen)

Snape nesnáší Harryho.

Předmět

Určování zájmen

Přes cestu jim vál vítr.

Zájmeno

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Koncovky podstatných jmen: střední rod

zboží zatížené vysokými cl_

yi

Podmět a přísudek

Jeho hlas se chvějivě protáhl mou pokožkou.

PodmětPřísudek

Harry Potter: slovní druhy

Nevyjadřujte se k záležitostem, o nichž prakticky nic nevíte.

SlovesoZájmenoPodstatné jménoPředložkaPříslovce

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Vinnetou

Tangua se tvým slovům směje.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Vyjmenovaná slova po B

Dobrou chuť s příběhem na míru

Jednou v úterý, svátek měl právě Zb_šek, mě má b_tná Alb_na původem z Ruska pob_dla, ab_ch se u ní hezky uveleb_l v křesle. Na stůl postavila černou krab_ci s b_lými houbičkami. B_ly v ní starob_lé dopisy. Psal je její pradědeček, slavný pisatel ruských b_lin. Často jsme se jimi spolu prob_rali. Její pradědeček b_l první Rus, který si otevřel vlastní b_stro na Sib_ři. Nežil sice v blahob_tu, zato b_l ale neob_čejně populární. Ke každé krmi zákazník dostal i příběh na míru.

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázacíZáporná
jejichcojakémunijakými

Určování podstatných jmen

Všechno mlčelo a nikde nebylo vidět žádného tvora.

Podstatné jméno

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov_ kalhoty, Honzíkov_ plyšáci, Kubov_ špinavé ponožky, Martinov_ popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov_ rozházené pastelky a Kubov_ omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov_ kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov_, aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov_ krávy a byli s nimi i dva Maršov_ kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov_ plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov_, Honzíkov_, Kubov_ a Martinov_, aby si věci šli posbírat. Kozlov_ ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov_ dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov_.

Psaní n/nn

klavír_í koncert

nnn

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

mám na spě_

chh

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz_ trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl_, Em_ a Iv_ nedotkl_. Park totiž udržují leda místní výrostc_, kteří zde posedávají, hulákají svoje song_ a popíjejí alkohol. Naše dám_ jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav_, šedivé vlas_ jsou prokvetlé melírem fialové barv_, na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým_ drahokam_“ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób_ by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým_. Jako módní doplněk je doprovází jejich ps_. Tedy, pokud se jedná o ps_. Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl_, jednomu nezúčastněnému pozorovatel_ se dokonce zdálo, že mají natočené řas_.

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky

V pavoučí síti: slovní druhy

Tobiáš si odkašlal.

Podstatné jménoZájmenoSloveso

Narnie

Hospodyně nesnášela vyrušování.

PředmětPu způsobuexercise_rozbory-pkPřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po B

ob_dlí

yi

Rychlé šípy

Mirek naléhavě něco říkal Vontům.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu způsobu

Určování pádů ve větách

Řekli si všechno mezi čtyřma očima.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čárky v souvětí podřadném

Písničky Adele jsou skladby, které poslouchají především mladé dívky.

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop_rka v typ_ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p_tomé jméno pro stroj, který p_lně dělá kop_e různých pap_rů, stránek časop_sů, učebnic dějep_su, not na p_ano či třp_tivých letáků. Ale jméno si pochop_telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop_tnul nezkušený p_kolík, takové mladé kop_to, nesp_sovně zanadával a hup_ty hup - spadl na Máňu tak stup_dně, že se rozcap_l na kop_rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap_řila a p_šně mu několikrát nakop_rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop_chují oslovením Zadkop_rka.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM