Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

havár_e

iy

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B

ub_lo mi starostí

iy

Vyjmenovaná slova po B

Zlomyslné slunéčko

Gáb   nku nebavila násob   lka. Místo ab   počítala, hrála si s beruškou, která se zrovna zab   dlela na jejím prstě. „Kam poletíš? Do neb   čka, nebo do peklíčka?“ ptala se jí. Ale beruška si jí nevšímala. B   la zlob   dlo od přírody. Chvíli ještě Gáb   nce pob   hala po ruce. Pak hb   tě vyšplhala na špičku jejího ukazováčku, Gáb   nku hryzla a klidně odlétla. Gáb   b   la tak překvapená, že začala rychle násob   t.

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob   tí mě provází celý život. Dob   tek uhynul, ledab   lý b   k se vzpouzí a b   zon utekl. Zab   dlil jsem se tedy hb   tě s ob   vateli B   střiny. Hodiny odb   ly neodb   tně půlnoc a sneslo se krupob   tí. B   linky mi připadaly vhodné pro b   ložravé b   čky. Zato b   lé pečivo je nejlepší pro b   stré, zlob   vé děti z Kob   lis. Nab   tý majetek jako sb   ječka, b   kini a b   žuterie jsem pozb   l. Zab   vám se především náb   tkem.

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Hrozinky

L   bor si strčil do nosu hrozinku. Hrozinka se v nose zakl   nila. Takhle přil   pnutá na sl   znici po chvil   nce nabobtnala. L   bor jen na sucho pol   kal. Vzduch v pl   cích ubýval. L   bor nemohl dýchat. Nakonec ho museli odvést na kl   niku. Tam mu hrozinku z nosu pinzetou vytáhli.

Vyjmenovaná slova po L

L_ška Bystrouška

iy

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Vyjmenovaná slova po M

Na zámku straší

M   lí kamarádi, m   nulé léto jsem strávil v Litom   šli. Slyšel jsem, že je tam muzeum m   niatur, ale asi jsem ho někde m   nul. M   sto toho se m   dostalo m   mořádné prohlídky na m   stním zámku. Průvodkyně M   lena m   strně ovládala m   ty, kterými umně m   stifikovala své posluchače. Prý tu kdysi m   vala domov komteska M   chaela, která měla moc ráda m   dlinkové koupele. Jednou neúm   slně rozdm   chala pěnu tak, až v ní celá zm   zela. Pak už se nikdy neobjevila. Od té doby si lidé dom   šlí, že M   chalka na zámku v noci straší.

Vyjmenovaná slova po M

vítr sm_kal plachtou lodě (cloumal)

ýí

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop   rka v typ   ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p   tomé jméno pro stroj, který p   lně dělá kop   e různých pap   rů, stránek časop   sů, učebnic dějep   su, not na p   ano či třp   tivých letáků. Ale jméno si pochop   telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop   tnul nezkušený p   kolík, takové mladé kop   to, nesp   sovně zanadával a hup   ty hup - spadl na Máňu tak stup   dně, že se rozcap   l na kop   rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap   řila a p   šně mu několikrát nakop   rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop   chují oslovením Zadkop   rka.

Vyjmenovaná slova po P

spali jsme ve spacích p_tlech

yi

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Vyjmenovaná slova po S

s_kot

yi

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

vyvi
v_květv_sutý most

Vyjmenovaná slova po V

z úcty si v_kali

yi

Vyjmenovaná slova po V

heřmánkový v_luh

ýí

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V   dra se v   nořila z vody. V   da, na v   sluní se v   louplo nějaké zv   ře. V   padá jako chlupatá v   la. Kde se tu v   skytla? V   dra šla vyzv   dat: „Hej, v   , kdo jste?“ „Jsem v   kuňa a v   padla jsem z letadla.“ „Tak v   tejte ve V   škově! Dáte si koláč s v   šňovými pov   dly? Je v   borný! V   zkoušejte ho...“

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

vyz_vám tě na souboj

ýí

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz   le, Váš syn Kaz   m chodí do škol moc brz   , hroz   vě na mě z   rá a při fyz   ce drze z   vá. Navíc se tváří přez   ravě a tvrdí, že od z   třka ho mám naz   vat kamz   kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz   t jaz   k, honit ve vlasech paraz   ty a loz   t po z   dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z   ta Z   kmundová

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

prudký l_ják

yi

Vyjmenovaná slova: mix

b_valý

íý

Vyjmenovaná slova: mix

dala mu svoji viz_tku

iy

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

honc_ lovili
barevné drahokam_
zástup_ poutníků
dva kilogram_

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

těžké trám_

yi

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

mezi stroj_

iy

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Milé dám_!
chlap vysoké postav_
čaj z dobromysl_
otepi slám_
za zahradní bříz_
bušil do skál_

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

prudké záplav_

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za zahradní bříz_

yi

Koncovky podstatných jmen: střední rod

vonělo to různými mýdl_
v podpalub_
vánoční jmel_

Koncovky podstatných jmen: střední rod

uchopit chapadl_

iy

Koncovky podstatných jmen: střední rod

domek s podkrov_m

ýí

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

osl_ uši
poctiv_ člověk
v rychl_ch vozech

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

čap_ chůze

íý

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

s koz_m sýrem

ýí

Koncovky ovi/ovy

Chtěl Nerov_ otroky.
medvědov_ pracky

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
Martinov_ kytaryJendov_ ponožkysousedov_ krávylovcov_ kumpániMichalov_ tučňáci

Koncovky ovi/ovy

To jsou Rudov_ koně.

iy

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov   kalhoty, Honzíkov   plyšáci, Kubov   špinavé ponožky, Martinov   popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov   rozházené pastelky a Kubov   omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov   kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov   , aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov   krávy a byli s nimi i dva Maršov   kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov   plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov   , Honzíkov   , Kubov   a Martinov   , aby si věci šli posbírat. Kozlov   ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov   dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov   .

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Na hodinách byl ciferník s nevýraznými ručičkam_.

ia

Shoda přísudku s podmětem

Okolnosti i lidé se změnil_.
Růže kvetl_.

Shoda přísudku s podmětem

Stromy se ve vichřici ohýbal_.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Děvčata trhal_ ledové rampouchy.

ya

Shoda přísudku s podmětem

Horko je nejen u moře

Manželé Svátkovi se těšil   na dovolenou. Průvodci z cestovní kanceláře byl   milí. Všichni cestující nastoupil   do klimatizovaného autobusu. Vydal   se na cestu. Stromy za okénky ubíhal   . Všichni si postupně začal   otírat čelo. V autobuse bylo horko k nežití. Větráky klimatizace se rozbil   již po hodině cesty.

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

odstartovali revoluc_

yi

Koncovky podstatných jmen: mix

mít na mysl_

iy

Koncovky všechny: mix

Na neb_ svítil měsíc.
střemhlav_ let
šupinatí pstruz_
na vysoké jedl_

Koncovky přídavných jmen

Lovci z pravěku

Pravěc   lovci uctívali modly ledov   ch bohů a přinášeli jim zvířec   oběti. Uchylovali se i ke krvav   m rituálům, tak tvrdohlav   byli ve své víře. K civilizaci spěli jen pomal   mi krůčky. V době sucha se plížili ke lv   m doupatům a tvory, kteří byli příliš pomal   , usmrcovali vrhac   mi zbraněmi. Vskutku nevesel   výjev, máte–li citliv   žaludek. Sobol   kožešiny si přehazovali navykl   m způsobem přes plece a napínav   mi historkami si zpříjemňovali chvíle u planouc   ho ohně. Právě takov   byli hrdinové Štorchov   ch příběhů.

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol   se klikatila cesta posetá klas   . Z dál   bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam   . Obě, i když ověšené falešnými drahokam   , statečně poháněly pedál   svých bicyklů. Obil   se vlnilo a na obloze bylo vidět orl   . „Už abychom byli v cíl   ,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom   . Rostly tam parádní hřib   . Tak nechali kola kol   a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras   do blízké vs   . Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas   . Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv   . Jindra se lekl a už byl na zem   . Zlomil si ruku. Před přátel   pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Koncovky všechny: mix

chlap vysoké postav_

iy

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Psaní mě/mně ve slově

znělo to tajem_

ě

Mě/mně (zájmeno já)

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
ranili jste __ to nevadípustil _bavili se o _rozbil se _ mobil

Mě/mně (zájmeno já)

nemá m_ rád

ě

Psaní bě/bje

Psaní bě/bje

dub_nka

ěje

Psaní bě/bje

Pluto

Příb   h Pluta se začal pro lidstvo odtajňovat v roce 1930, kdy ho ob   vil americký astronom Clyde Tombaugh. V té dob   vědci předb   žně tušili, že za Neptunem ještě nějaký vesmírný ob   kt existuje, protože ob   žná dráha Uranu se slab   odchylovala od fyzikálních výpočtů. Pluto bylo označeno za devátou planetu se stokrát menším ob   mem než Země a s dobou ob   hu okolo Slunce 247 let. Postupem času a díky zlepšování ob   ktivů dalekohledů začali astronomové ob   vovat další malá tělesa okolo Pluta. Roku 2006 pak Pluto padlo za ob   ť valnému shromáždění astronomické unie (které prob   hlo v Praze), b   hem nějž mu byl odebrán status planety. Dnes bývá Pluto b   žně řazeno s mnoha dalšími tělesy mezi takzvané trpasličí planetky.

Psaní vě/vje

Psaní vě/vje

shovívav_

jeě

Psaní ě: mix

Psaní ě: mix

Právní sub_kt je nositel práv a povinností.

ěje

Psaní ě: mix

V_du až sem.

jeě

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m   stečku o ničem jiném, než o   a mé třídě. S nebývalým ru   ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s   nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo   l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po   hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s   řoval k její kanceláři. Podvědo   jsem tušil, co   čeká. Určitě přijdu o za   stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje   a přes vázu po   nek mi podávala ruku. Nes   le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro   jste   svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu   v krizové situaci, to zaslouží od   nu! Naše škola i celá Kro   říž je nára   pyšná.“

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

nnn
vi_ýra_é brambory

Psaní n/nn

život_ost

nnn

Psaní n/nn

tasemnice bezbra_á

nnn

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho   é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe   í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme   o kopce. Hrad černokněž   íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra   é gotiky. Rozlíce   í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame   ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra   í skřeky: “Nejsme ničím vi   i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti   ost a ve všem jsme byli upřím   í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo   ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině   ý projektil. Kouzelník vytáhl trně   ou hůlku a rozpřáhl se k moc   é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe   ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa   y ochra   é kouzlo a poté je všestra   ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli   ý lektvar, který cizopas   é houby z vi   ic odstra   í.“ A tak šli. Čarodějova výko   ost všechny překvapila a žádné obscé   osti už se v budoucnu neopakovaly.

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

kořeny a o_enky

ddd

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Ra_i žijí především v čistých vodách.

ccc

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Psaní s/z na začátku slova

sz
_týská se jí_kusili jsme to_haslo světlo

Psaní s/z na začátku slova

_pláchnout

zs

Psaní s/z na začátku slova

_tvořidla

SZ

Psaní s/z na začátku slova

Kolekce motýlů

  tatný Standa   váděl dívky   lepších rodin poměrně často. Při své snaze   koušel leccos. Jedné slečně sliboval   levu na sportovní vůz, který však nevlastnil.   tvořil si dokonce jinou identitu – Itala Paola. Jako Paolo dokonce téměř   páchal sňatkový podvod. Naštěstí ho ale nevěsta před tím, než si   tihl   vléct oblek, včas   pravila o tom, že se ve skutečnosti jmenuje Jarmil. Poté se raději Standa   týkal nějakou dobu jen s kamarádkami, kterým si   těžoval, kde až   končil. Ale ten kámen se mu   e srdce   hodit nepodařilo. Dokud nevynalezl trik se   bírkou motýlů. Když ho totiž   kusil na první dívku,   věděl konečně, jaké to je   líznout pořádný záhlavec.

Předložky s/z

Předložky s/z

chlapec _ jizvou ve tvaru blesku

sz

Předložky s/z

byl _ to opět pracovat

zs

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

zastřihnout bra_ku

dt

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

noční blý_kavice

zs

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

_ranění

sz

Párové hlásky: mix

výhodná _leva

sz

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy   tě v podzemních ko   kách pod pyramidami a pyrami   kami. V temných cho   bách jsou pořá   na hlí   ce. Stráží sto   ky let staré hro   ky faraonů a sklá   ky jejich pokladů, slonovinové faj   ky, brouky skaraby se zlatými kro   kami i škeble perloro   ky. Mumie mají podivné chou   ky, živí se zbloudilými kr   ky, podzemními kořínky a lahů   kou jsou le   ky archeologů, kteří tu nezří   ka v nepřehledných křižova   kách zabloudí. Dovedete si ale pře   stavit, jaké to je, kdy   má mumie Ane   ka alergii právě na le   ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle   kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane   ka dietu bezle   kovou.

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

_liška

Ee

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ustralanka

aA

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_udokožec_fričan_lovenka_ěloch_omové

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla   rálova   cera,   rincezna   ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se   maragdy.   rál   achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do   ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni   rincové,   oddaní,   omorníci i   ážata do širých koutů   achariášova   rálovství. Jen   esař   akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že   rincezna má pejska   afíka, protože mu před   okem dělal boudu. Poprosil   ahradníka, jestli by ho na pět   inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde   afíkovo obydlí před   ety vyráběl a skutečně,   afík si   rinceznin náhrdelník se   maragdy aportoval k sobě do boudy. A   akuba odměna neminula.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na   ezinárodní přehlídku. Konala se v   ize v   otyšsku a my jsme tam byli jediní   eši, respektive, když budeme úplně přesní, byli jsme vlastně   oraváci a jeden   lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme   olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě   stonci,   umuni,   rgentinci a   užičtí   rbové. A, málem bych zapomněl, dva   otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a   lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme   erbuňk.   indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_krajinka

uU

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Frankfurt _ad Mohanem

nN

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

_otunda Máří Magdaleny

rR

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

chrám sv. _arbory

Bb

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

korbel
dřevokaz
kříž
chléb
rybník

Určování podstatných jmen

Froda zajímá prsten.

Podstatné jméno

Určování podstatných jmen

Princ se sklonil a políbil zelenou žábu. Na místě, kde předtím seděla zelená žába, i nadále seděla zelená žába.

Podstatné jméno

Podstatná jména: rody

koleno
jádro
Muž. životný
Rod ženský
Rod střední

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
organizátormikrobysilniceomítkališče

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
řevnotakořeníučení

Podstatná jména: jmenné číslo

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
tropyBenátkyuhlísůlolej

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Krkonoše
Hromadná
Látková
Pomnožná

Podstatná jména: pády

koncert
hej mraku
1. pád
2. pád
5. pád

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
polévkuza vlasyberuškukojotemíčemobdobím

Podstatná jména: pády

o sněhulákovi6. pád, j.se sněhulákem
1. pád, j.ke sněhulákovisněhulák
4. pád, j.7. pád, j.3. pád, j.
vidím sněhulákabez sněhuláka2. pád, j.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád7. pád
křesloz dramatuu mostuorchestrem

Podstatná jména: pády

moukou1. pád, mn.draci
7. pád, j.4. pád, j.jelítek
3. pád, mn.2. pád, mn.plazům
6. pád, j.hokejv jeteli

Určování pádů ve větách

Teplé mléko mi nechutná.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách

Přidej prášek do pečiva.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

venkov
cizinec
Pán
Hrad
Muž

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánStrojSoudce
tetřevkašelrádcetvůrce

Podstatná jména: vzory mužského rodu

MužStrojPředseda
surfařšťavelhusitatrumpetista

Podstatná jména: vzory ženského rodu

hbitost
část
Žena
Růže
Kost

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
mouchaškolatabulesilnicedlaňhráz

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
hruškachůzevěcčástvěrnost

Podstatná jména: vzory středního rodu

Labe
Město
Moře
Stavení

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
koloslunéčkojablkohříběprostředí

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
zavazadloLabenebecvičení

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

na záskoko švestcetřídnice
hradpánžena
růžeCimrmanměsto
divadlemdobytístavení

Vzory podstatných jmen: mix

ženav brankovištiskřeti
klíštěřidičemkost
pánhůlkamuž
mořekuřebytost

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaSloveso
strmýkunídvěstěkrátsnéstpředcházet

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.SlovesoSpojky
cílgulášovázajmoutrozuměthřát seakdyž

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoČásticeSpojky
bolestivýčervenéprostříthrnoutba (zdůraznění)ačkoli

Určování slovních druhů

patřípřídavné jménomňam
mezipříslovcesloveso
nejlépepodstatné jménopředložka
švýcarskáčokoládacitoslovce

Určování slovních druhů

V batohu nesl překvapení.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaPříslovce

Určování slovních druhů

zájmenospísny
podstatné jménočíslovkatvrdě
přídavné jménokdopříslovce
osmživésloveso

Určování slovních druhů

Zapadající slunce vykouzlilo červánky na obloze.

ČásticePodstatné jménoPředložkaPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Harry Potter: slovní druhy

V prázdném prostoru se objevily dveře.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoPředložkaZájmeno

Harry Potter: slovní druhy

Pochyboval, že slova vyrytá do hřbetu ruky někdy zmizí.

Podstatné jménoPředložkaSlovesoSpojkaPříslovcePřídavné jméno

V pavoučí síti: slovní druhy

Celý průvod uzavírali tři strážníci.

SlovesoČíslovkaPodstatné jménoPřídavné jméno

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf zmlkl a zavřel oči.

Podstatné jménoSlovesoSpojka

Pán prstenů: slovní druhy

Za řekou na Východní polonině je půda pevnější.

SlovesoPřídavné jménoZájmenoPředložkaPodstatné jméno

Slova a jejich význam: Význam slov

Předměty, věci

Předměty, věci

harfabruskapomůcka k orientaci
model Zeměhudební nástrojfax
zdravotní pomůckadlahaglóbus
buzolakomunikační pomůckastroj

Předměty: obrázky

hasákfaxxylofon
fagot
dron
satelit

Lidé

Lidé

dětský lékařpacientbojovník
neodborníkkantorpediatr
laikopravářmechanik
učitelléčící se člověkgladiátor

Sport

Sport

protismykové návleky na botyžebřinyudička na chytání ryb
háčeknáročnější turistická túratrek
ribstolnordic walkingchůze se speciálními holemi
nesmekytrřpytkatřpytivá nástraha na ryby

Sport

Dvojčlennou posádku   tvoří vzadu sedící kormidelník a vpředu sedící háček.

Nasedl na   a ukázal nám eskymácký obrat.

Snadno se ubránil, protože ovládá   .

Výkon našeho týmu byla bohužel úplná   .

Kanadští hokejisté byli ve formě a průběh zápasu tak byl hotová   .

katastrofakánoekajakkaratekanonáda

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: přídavná jména mix

Význam slov: přídavná jména mix

fakultativnínutný, závaznýfiskální
obligátnírelevantnírozpočtový, daňový
objektivnívěcný, shodující se se skutečnostínepovinný, volitelný
rozhodující, mající význam či vztah k dané věcipejorativníhanlivý

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

reagujena horáchs myšlenkou
komplikujerekreujeinspiruje
můj návrhk akcikoketuje
na změnumi životakceptuje

Přísloví

Přísloví

Tichá     mele.

vodabřehy

Přísloví

Prácesmrdí od hlavy.se stébla chytá.
předchází pád.Tonoucí Naděje
Pýchaumírá poslední.růže přináší.
RybaTrpělivostšlechtí člověka.

Přísloví

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Příběhy plné přísloví

Perníčky

Pekli jsme perníčky. Maminka nejprve dlouho rozvažovala, který recept použít a kolik do něj dát medu. Když bylo těsto hotové, pomáhal jsem vykrajovat. Byl jsem trochu zbrklý a kousek těsta mi spadl na zem, na což maminka zareagovala příslovím: „Když se kácí les, tak létají třísky.“ Když bylo vše upečeno, tatínek pár perníčků ochutnal a konstatoval, že mohly být trochu sladší. Maminka se zatvářila nevrle a odvětila: „Po bitvě je každý generál.“ Mně perníčky chutnaly a hned jsem se do nich pustil. Maminka mi je ale sebrala a poučila mě: „Dočkej času jako husa klasu.“

Přirovnání

Přirovnání

jako vešchytrýjako pírko
studenýjako liškačiperný
jako kostelní myšlehkýjako psí čumák
línýjako veverkachudý

Přirovnání

Horních pár tisíc se má jako   v   , kdežto zbytek obyvatel nemá co do pusy.

prasežitě

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Linda na pláži     , ale odcházela rudá jako rak.

chytalabronz

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B   l konec školního roku. V   učování už nikoho nebav   lo a b   lo v   dno, že paní učitelky v   hlíží prázdniny s větší netrpěl   vostí než žáci. Ab   si všichni ukrátili zb   vající čas ve škole, v   mysleli, že v   razí na někol   kadenní v   let na kánoích na řeku Vltavu a dob   dou společně Český Krumlov. V   pluli z V   ššího Brodu. Voda v řece krásně pl   nula a mezi vlnkami se bl   štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl   vala a vůbec nepom   slela na to, že by ta id   lka mohla pom   nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp   tit v slunečním sv   tu a žáci začali trop   t pov   k. Tábořiště, kde měli b   vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm   chali tedy odvahu, kterou pohřb   lo v   děšení z bl   žící se hroz   vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s   lný v   tr…

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b   la v   kutálená ul   čnice. Nerada se řídila prav   dly a často se top   la ve svých průšv   zích. Jednou dostala chuť na rakv   čku se šlehačkou. Sl   ny se jí sb   haly do úst, až musela rychle pol   kat. Jako naschvál neb   lo po nějaké cukrárně ani v   du, ani slechu. Začala se tedy v   ptávat l   dí na ul   ci, jestli neví, kde b   si mohla zakoup   t rakv   čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos   lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev   la na kraji s   dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz   tří se v   dali po cestě lemované hustým   křov   nami, vraními oky a olšem   . Cesta, ze začátku široká, se čím dál v   c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem   a kopřivam   . Nohy jim podkluzovaly a boty se m   sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v   pary jim dráždily sl   znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l   dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv   ral a nohy mravenčily od škrábanců mal   ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb   val jen docela mal   pram   nek. Bl   žili se k cíl   . Strom   se trochu rozestoupily. Pak uv   děli mal   příkrov, který obstupoval pram   nek. Dokázali to!

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal   provaz   vody. Z   ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov   čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b   la parádně hladová, protože naposledy jedl   už pradávno. Brz   ráno. A teď se bl   žilo k polednímu. Přidal   do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl   žela jejich pramam   nka Ambróz   e, v   soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav   la a jala se rozdm   chávat oheň pod kotl   kem s obědem. Měl   m   t prazaječí sv   čkovou.
Jakm   le ale plameny ošlehával   kotl   k se zajícem, začl   se dít moc divné věci…

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Liška Adéla

Pavouk

Liška Adéla strávila celé dopoledne ve svém doupěti vymetáním pavučin.

„Proč ničíš moje výtvory?“ zeptal se smutně pavouk.

„Protože mi tady všude překáží, chytá se na nich prach, každou chvíli o ně zakopnu! Jako fakt promiň, pavouku, ale běž si dělat sítě někam jinam!“ odpověděla liška.

„Když já bych chtěl dělat něco užitečného, ale nikomu moje sítě nedělají radost,“ fňukal osminožec.

Odpoledne pak Adéla zašla na čaj k paní Jezevcové, které se před pár týdny narodilo miminko. Paní Jezevcová si stěžovala, že malé jezevče často brečí, špatně spí a pořád potřebuje houpat.

„Kdyby ten můj manžel už konečně dodělal tu kolébku, kterou slíbil, nebo alespoň houpací síť,“ stěžovala si paní Jezevcová.

„Houpací síť!“ vykřikla Adéla, protože hned věděla, jak to zařídí.

Bajky

Holub a mravenec

Holub přiletěl k potoku, aby se napil. Najednou uslyšel tenounký hlásek: „Pomoc! Pomozte mi někdo! Topím se... Pomóóóc!“

Holub se rozhlédl, ale nikoho neviděl.

„Pomóóóc,“ uslyšel znovu a v tu chvíli spatřil v potoce mravence, jak se zoufale snaží dostat na břeh. Utrhl stéblo trávy a ponořil jej do vody. Mravenec se z posledních sil zachytil a holub ho vytáhl na břeh.

„Děkuji ti, holoubku, že jsi mi zachránil život. Jistě se ti za to jednou odvděčím,“ sliboval mravenec.

„Prosím tě, jak bys ty, takový nepatrný tvor, mi mohl pomoci,“ zasmál se holub. „Běž a dávej na sebe větší pozor,“ dodal a odletěl.

Za nějaký čas podřimoval holub na větvi a nevšiml si, že se blíží člověk s puškou. Lovec jej spatřil, namířil pušku a už, už chtěl vystřelit, když tu náhle ucítl v patě silné štípnutí. Mravenec ho kousal znovu a znovu. Člověk sebou trhl, zmáčkl omylem spoušť a z pušky vyšla rána. Holub se hned probral, zamával křídly a rychle odletěl.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Koště

Když prošel princ Karas se svým mluvícím kozlem Pedrem kolem chaloupky na vysoké kuří noze, vyletěla z komína čarodějnice na létajícím koštěti a začala na ně shora házet ropuchy.

„Au,“ zvolal princ, „tudy asi, milý Pedro, neprojedeme!“

Protože je ropuchy trefovaly do hlavy, vrátili se naši dobrodruzi, což ježibabu uklidnilo. Jenomže jediná cesta k princezně vedla právě kolem chaloupky na kuří noze. Když to Karas s Pedrem zkusili druhý den, opět dostali několik ran, tentokrát shnilými mrkvemi. Kozel Pedro ale měl za ušima! Půjčil si od prince několik zlaťáků a koupil ve městě padesát košťat. Karas pak v noci tajně umístil všechna košťata do předsíně ježibabiny chaloupky. Když poté princ s kozlem prošli kolem kuří nohy, tak z komína nikdo nevyletěl.

Slyšeli jen: „Herdek kruciš písek, tohle není moje koště! Tohle taky ne! Já vám ukážu!“

Ufon ztracen ve městě

Detolokátor

Grin5X nikdy na jinou planetu nechtěl. Jenže na školní exkurzi v Ústavu vesmírného cestování se omylem dotkl fotonového detolokátoru, čímž se teleportoval doprostřed malého města na planetě Zemi.

„A hrome,“ pomyslel si Grin5X, když kolem sebe uviděl scénu jako z učebnice galaxypisu. Domy okolo byly daleko menší než na jeho planetě, navíc postavené z kamene, železa a betonu, tedy velice zastaralých materiálů. Po ulicích chodili velmi pomalu prapodivní dvounozí tvorové a mezi nimi o kousek rychleji kličkovalo mnoho různě tvarovaných barevných krabic se čtyřmi koly.

„To zase bude den,“ povzdychl si chudák mimozemšťan a šel hledat velvyslanectví své planety.

Příběhy ze Zverimexu

Chameleon

„Chtěl bych reklamovat Milouše, mého chameleona,“ řekl zákazník, který stál první v dlouhé frontě ve zverimexu U Granule. Měl na sobě bílou košili, zelenou kravatu a černý oblek. V ruce držel prázdnou klec.

„Ale jistě, tak mi ho prosím ukažte,“ odpověděl laskavě vedoucí obchodu, pan Šváb.

„No právě, já vám ho neukážu. Ještě jsem ho neviděl! Když tady před měsícem obsluhoval váš syn, tak mi Milouše prodal s tvrzením, že chameleoni na sebe dokážou vzít barvy svého okolí, a tak jsou jakoby neviditelní. Ale já už nechci v kanceláři koukat na prázdnou klec!“

Pana Švába napadlo, že by mohli chameleona nakrmit. Při jídle se nebude tolik soustředit na zbarvování a když dají za klec nějaký barevný šál, mohl by se Milouš ukázat. Poprosil tedy zákazníka, jestli by nedonesl z domu krmení, protože na skladě obchodu výjimečně nic pro chameleony nebylo.

„No krmení mám s sebou, tady na dně klece,“ ukázal zákazník prstem, „ale taky není vidět. Váš syn říkal, že neviditelný chameleon má nejradši neviditelné krmení a prodal mi několik sáčků, ve kterých jakoby nic nebylo. To mi vysvětlete!“

To už bylo panu Švábovi všechno jasné. „Počkejte prosím chvíli. Čeňku!!“

České pověsti

O Libuši a Přemyslovi

Libuše byla dobrá vládkyně a skvěle dokázala řešit pře mezi lidmi. Jednou se však dva sousedé přeli o pole. Poté, co oba muže vyslechla, dala Libuše za pravdu mladšímu z nich. Ten, který prohrál, zrudl vzteky a zařval: „Hanba mužům, kterým žena vládne!“ Libuše zbledla a po chvíli pravila: „Dobře, nevážíte si svobody. Ať vám tedy vládne pevnější mužská ruka toho, koho si vezmu za muže.“ Pak rozkázala, aby se na Vyšehradě shromáždil všechen český lid. Když se tak stalo, pravila: „Dosadit na trůn panovníka je snadné, ale obtížné je najít někoho, kdo by panoval dobře a spravedlivě. Chcete poradit, kde takového najdete?“ Chtěli. Proto pověděla: „Ve Stadicích oře se dvěma volky muž jménem Přemysl. To je váš vévoda. Následujte mého bělouše. Dovede vás k němu.“ Její oř vyrazil a poselstvo za ním. Třetího dne na Přemysla narazili. Zrovna oral pole. Poslové k němu přistoupili a pověděli mu: „Pusť voli, obleč si roucho a pojď s námi. Zvolili jsme si tě za panovníka.“ Na to Přemysl pověděl poslům: „Přišli jste moc brzo. Kdybych to pole stihl doorat, nebyl by nikdy v České zemi hlad. Ale takhle…“ Pak se Přemysl ve vsi rozloučil se svým rodem, oblékl si krásné roucho a přes rameno přehodil lýčené střevíce, které nosíval. To aby jeho potomci pamatovali na svůj původ. Když dojeli na Vyšehrad, slavila se svatba. Až tam se Přemysl s Libuší prořekli, že se poznali kdysi na Budči ve škole.

Řecké báje

Diova pomsta

Na hoře Olympu, sídle bohů, bylo toho dne pořádné dusno. Ne ani tak proto, že by slunce příliš žhnulo, ale protože vládce bohů Zeus byl tak rozlícený, že z něho málem sršely jiskry. Prometheus ho totiž podvedl, když mu chtěl obětovat části býka, které se lidem nehodily. On lest prokoukl, ale dělal, jako by nic. Teď mu v hlavě vířilo na tisíc myšlenek: „Jak bych toho opovážlivého Promethea potrestal? Na oko se tváří, že vyhověl mé žádosti, aby naučil lidi obětovat bohům. Pche! Myslí si asi, že bohům může něco ujít. Ale já dám lidem i jemu za vyučenou! Jako by si myslel, že neprohlédnu, že jsou na hromadě pod lákavou vrstvou tuku jen kosti, že nepoznám, že maso je schválně ukryté ve druhé, napohled chudší hromadě kůže a vnitřností. Promethee, jsi chytrý a nechybí ti odvaha, ale za tenhle svůj kousek musíš zaplatit. Vezmu tobě i lidem oheň. Budete bez něj jako bez ruky. Pak budete muset maso, které jste získali lstí, pojídat syrové.“ A tak se také stalo. Od té chvíle na zemi nezahořel jediný oheň. Lidé upadli do beznaděje. Zakoušeli chlad, hlad, nemoci a nemohli často ani pracovat. Bez ohně fungovat opravdu nedokázali. Prometheus s lidmi cítil a rozhodl se, že to tak nenechá. Věděl, kde hledat věčný oheň. V noci se potichu připlížil ke krbu v Diově paláci a oheň ukradl. V duté holi ho pak přinesl lidem nazpět.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat