Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

bítbýt
přeb_l kartu esemzkušeně odb_l míčnenechal se odb_tvyb_li na sebeb_tí neboli výprask

Bab_lon

yi

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B   týšky bab   ce b   linkářka právě vyb   lila své b   dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob   tčí hlavu. Pozvala totiž Zb   ška. Hodiny právě odb   jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab   ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob   tka rozb   l okno. Z oběda nezb   lo nic a z okenního skla také ne.

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb   něk b   l mladý b   k z Kob   lis. Bohužel měl neb   valý problém. Netušil, jestli je b   ložravec nebo masožravec. I pob   hal ledab   le po loukách v okolí Přib   slavi, kolem starob   lého hřb   tova i vyb   dleného b   ografu a sháněl někoho způsob   lého, kdo by mu jeho problém hb   tě vyřešil. Po cestě mezi ob   lím drandil na b   cyklu b   valý rab   n. Zb   něk mu vyložil svůj neob   čejný problém. Rab   novi se mladý b   k zalíb   l, i vzal ho do b   telného b   stra, kde jim nab   dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb   rat. Pak rab   n objednal krab   ci celeru, petržele a b   lého jogurtu. Zb   něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb   lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b   ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b   lé, tudíž jsi b   tostný b   ložravec.“

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

„Bavili se o prezidentov_.“Jak se zeptám, aby odpovědí bylo „prezidentov_“?Čí se bavili?O kom, čem se bavili?Slovo „prezidentov_“ je tedy:přídavné jméno přivlastňovacípodstatné jméno v 6. páděKoncovka -ov_ je u podstatných jmen vždy:tvrdáměkkáJaký tedy bude správný zápis věty?„Bavili se o prezidentovi.“„Bavili se o prezidentovy.“
ježkov_ paraziti
přijeli strýčkov_ přátelé
otcov_ kravaty

Koncovky ovi/ovy

koncovka ovykoncovka ovi
vidím císařov_ koněklokanov_ klokáncihudebníkov_ materiályvidím Karlov_ bratrytygrov_ drápy

Koncovky ovi/ovy

kocourov_ hračky

iy

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Koncovky mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Švadleny šil_ zimní kabáty.

yi

Dav se val_.

íý

Chleby všem chutnal_.

yi

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl   prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil   na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil   do Buchlova, kde bydlel   jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal   stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil   i koně. Vaškovi spolucestující sledoval   , jak chlapci zářil   oči. Všichni byl   spokojení, protože ve vzduchu byl   cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval   podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel   . Přesto bylo zřejmé, že vyšl   z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil   podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil   na sedačky a Vaškovy tváře zbledl   . Byl   to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval   směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel   a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház   po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal   . Nad pláží přelétal   jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal   opálením. Dívky obšíval   nabírané rukávy a smál   se. Nepochopil   jsme, jak to holky myslel   . Janiny oči přitom tak zazářil   . Zamilovala se. Kluci se ukryl   do chaty a něco chystal   . Dveře se přitom větrem zavíral   . Děvčata a chlapci se rozhodoval   , koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil   poslušnost, ale matky přesto hořekoval   . Děti se teď hlás   samy okolo poledního. Některé dokonce dostal   úpal.

Shoda přísudku s podmětem

„Noty, pomlky a značky mu při hraní tančil_ před očima.“Kdo, co tančil_ před očima?noty, pomlky a značkymuV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoJakého rodu jsou slova v podmětu?ženského a mužského neživotnéhoženskéhoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?yi

Shoda přísudku s podmětem

„Ledoborci směřoval_ k pobřeží Antarktidy.“Kdo, co směřoval_ k pobřeží?ledoborciledoborceV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?anoneProč?Ti ledoborci vidím ledoborce: koncovka se mění → rod mužský životný.Slovo „ledoborec“ je vždy rodu mužského životného.Které i/y tím pádem bude v přísudku?yiSlovo „ledoborec“ může být i rodu mužského neživotného. Jak by v tom případě vypadala shoda přísudku s podmětem?ledoborci útočilyledoborce útočily

Shoda přísudku s podmětem

„Erbenovy básně jsme se učil_ nazpaměť.“Kdo, co jsme se učil_ nazpaměť?básněmy všichniV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoKteré i/y tím pádem bude v přísudku?yi

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

podpaloval pilinam_

yi
výměna se sběratel_
pro otcov_ králíky
v podpalub_
v černozem_

Koncovky přídavných jmen

Vrtěti psem

Jaký je vlastně ten ps   život? Je skutečně tak oškliv   , jak praví rčení? Jen si to vezměte – ráno vás budí štěkáním a čumákem, jako by říkal: „Vstávej! Šup! Ty jsi snad ospal   ?“ A nechápe, že v šest jsou lidé většinou ještě nevyspal   . To on je už s rozbřeskem čil   a těší se na své hrav   ps   kamarády. Po venčení upírá do misky hladov   pohled a čeká na poctiv   kus jídla, který slupne raz dva, a zase na vás zírá. On by chtěl i páníčkov   palačinky! A ne jen ty, dal by si ještě ten šunkov   chlebíček, pomerančov   džus a hověz   nákyp. Tac   jsou prostě všichni psi. Hlavně když je žrádlo a tepl   pelech. Myslím si, že určitě horší by byl třeba život krav   , koz   nebo třeba hus   , ale to už je jiný příběh…

Koncovky podstatných jmen

Jak vaří profesionál

Kuchtíc   si nevystačí jen se základními surovinam   , jejich způsob vaření reprezentují směs   drahých koření, mas a sýrů, ale výsledkem jsou většinou dost nevábné amalgám   , které by nechutnaly ani psov   . Naopak zkušený šéfkuchař si vystačí s málem – kvalitním kouskem kráv   či těstovinam   . Věří, že nejlépe lze ochutit jídlo skromnou petržel   a že růžové losos   mohou v kuchyni nahradit levnější ryb   . Vynikající jsou například pstruz   . Přirozené chuti hus   se také nic nevyrovná, a přitom na dochucení postačí jen trocha sol   a pepře. Šéfkuchaři se často přátelí s blízkými chovatel   , kteří chovají včel   na med nebo koz   . V televiz   jich v dnešních dnech uvidíte nemálo – a většina z nich nejsou žádní snob   .

Koncovky podstatných jmen

s pštros_m perem

ýí

Koncovky podstatných jmen

podmásl_

ýí

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv   jaru a jiných žírav   n číhal   na Čeňka v b   tě i hmatatelnější nástrahy. B   la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol   rozeběhnout a úm   slně na roh naskočit a nap   chnout se na něj (a on b   to kl   dně udělal). Proto jsem zakoup   l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p   chy prostoup   la m   m tělem, když jsem si uvědom   l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p   chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Různé výskyty I/Y

Palindromy

Ex   stují slova, souslov   a věty, které b   při čtení z l   bovolného směru (zepředu i zezadu) vyzněl   stejně. Například: „kajak“, „jelenov   p   vo nelej“ či „nev   pusť sup   ven“. Takov   m slovním spojením se říká palindromy. Při posuzování pal   ndromů se neberou v úvahu mezery mez   slov   a ani   nterpunkce (čárky a tečky za větam   ). Je-l   obsažena d   akritika (tedy čárky a háčky), také ji   gnorujeme. Takže i věty „Kob   la má mal   bok“ či „V el   pse sp   lev“ b   se kvalifikoval   . Stejnou vlastnost mohou m   t i čísla, například v   jimečná data (12. 02. 2021), hudební melod   e či mikrob   ologické struktury. Nejdelší palindrom   cké slovo je neob   čejné devatenáctip   smenné f   nské „saippuakivikaupp   as“, jehož v   znam je něco jako „d   stributor kamene“. A jaký vym   slíte pal   ndrom v   ?

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Mě/mně (zájmeno já)

Psaní bě/bje

Psaní vě/vje

Psaní ě: mix

Psaní ě: mix

„Vůbec ničemu nerozum(ě/ně)li.“Jaký slovní druh je „nerozum(ě/ně)li“?příslovceslovesoU pravopisu slovesa v minulém čase si pomůžeme jeho tvarem v čase přítomném. Jak bude sloveso znít v přítomném čase?oni nerozumíoni jsou nerozumníNásleduje po „m“ písmeno „n“?anoneJak tedy bude vypadat správný zápis věty?„Vůbec ničemu nerozumněli.“„Vůbec ničemu nerozuměli.“
pam_tní mince
ob_vitel
b_žný den
film Rozervaná ob_tí
nejjem_jší péče

Psaní ě: mix

hlavní m_sto

ě

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u   sta Kro   říž od nepa   ti žijí duchové. V zi   , tedy v   sících, kdy v pote   lých místnostech nechodí osa   lí turisté, ožívá tato pa   tihodnost taje   strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo   tlivý bezhlavý rytíř ze   pis. Té   ř všechny mladé duchy výklad ohro   baví. Tedy kro   Bartolo   je. Ten si upří   přeje být už pryč ze školy, být za   stnaný ve dvous   nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý   síc od   nu do svého   šce. Extré   strašit při   síci a pro   ňovat oně   lé turisty v   kkýše. Svými triky krkolo   děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový   chýř. Ačkoli Bartolo   j ve školních hodinách jen tak nepříto   sedí, jeho učitelé žijí v do   ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se   l u   t tvářit naprosto duchapříto   .

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

„za da_ých okolností“Jaké je základové slovo ke slovu „da_ých“?daňdátObsahuje slovo „dát“ v poslední slabice -n/ň-?anoneJak tedy bude vypadat správný zápis spojení?„za danných okolností“„za daných okolností“
vi_á réva
číst si záko_ík
anglofo_í země

Psaní n/nn

nnn
jar_íprke_ýra_íčektýde_ísti_ý

Psaní n/nn

doba kame_á

nnn

Psaní n/nn

havra_í brko

nnn

Psaní n/nn

vyobraze_á bájná zvířata

nnn

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho   é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe   í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme   o kopce. Hrad černokněž   íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra   é gotiky. Rozlíce   í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame   ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra   í skřeky: “Nejsme ničím vi   i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti   ost a ve všem jsme byli upřím   í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo   ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině   ý projektil. Kouzelník vytáhl trně   ou hůlku a rozpřáhl se k moc   é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe   ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa   y ochra   é kouzlo a poté je všestra   ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli   ý lektvar, který cizopas   é houby z vi   ic odstra   í.“ A tak šli. Čarodějova výko   ost všechny překvapila a žádné obscé   osti už se v budoucnu neopakovaly.

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Letadlo _létlo.
král _volal rádce
voda _tékala
_pustlík

zs
_hlédl filmtelevizní _právy_rychlil_drtilo ho to_konal

nečekaný _vrat

zs

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají   poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti   mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si   edřela koleno na   moklé dlažbě. Maminka jen   práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají   působně, nebo si na ně bude   těžovat tatínkovi, který je   eřeže. Julinka   červenala   tudem, ale Honzík už byl ve   třehu, čím by mohl ještě víc   užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala   kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil   ežloutlé listí od podzimu, které hned   planulo. Mamince   tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát   třelil vedle.

Psaní s/z na začátku slova

Jizera

Na divoký kaňon řeky Jizery pod městem Semily je   hora nádherný výhled. Řeku zde   vírají   trmé   vahy a   běsilý proud kličkuje ve   trži mezi balvany a   trouchnivělými kmeny   padlých stromů. Okolní   těží   chůdné   tráně   poutal člověk až na konci 19. století romantickou železniční tratí a nově   přístupněnou turistickou   tezkou. Níže v údolí, kde se   bíhají toky Jizery a Kamenice, můžete   patřit u mostu   krytý pomníček. V roce 1990 tu došlo k tragickému   třetu vlaků. Neštěstí tenkrát   pískali výpravčí, kteří   packali vzájemnou domluvu a   brkle vpustili dva vlaky proti sobě.   kušenému a   působilému   trojvůdci Eduardu Vraštilovi   trnul úsměv na rtech, když   pozoroval protijedoucí soupravu na druhé   traně mostu. Ještě   tačil cestující varovat a   brzdit náraz (a díky tomu   nížit počet obětí). Od té doby se na počest   tatečného mašinfíry říká místu „Edův most“.

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_omov dětí a mládeže Mělník

Dd

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla   rálova   cera,   rincezna   ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se   maragdy.   rál   achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do   ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni   rincové,   oddaní,   omorníci i   ážata do širých koutů   achariášova   rálovství. Jen   esař   akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že   rincezna má pejska   afíka, protože mu před   okem dělal boudu. Poprosil   ahradníka, jestli by ho na pět   inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde   afíkovo obydlí před   ety vyráběl a skutečně,   afík si   rinceznin náhrdelník se   maragdy aportoval k sobě do boudy. A   akuba odměna neminula.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Dopis

Milý   ože,
píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako   skar z té knížky od   rica   mmanuela   chmitta, co mi četla   abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože   aminka říká, že neexistuješ. Babička   aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené   niverzitě. Co prý nejsou   ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje   yziku, víš? A   ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani   atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají   aní   ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

J. _. Krchovský

hH

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_elikonoční pondělí

Vv

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesa: mix

Mluvnické kategorie sloves

„zahraju si“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?1. os., jedn. č.3. os., jedn. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv rozkazovacímV jakém čase je sloveso?v přítomnémv budoucímVykonává činnost podmět (v tomto případě „já“)?neanoV jakém je tedy „zahraju si“ rodě?v trpnémv činnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „zahrát si“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „zahraju si“ je správný?1. os., č. jedn., oznam. způsob, bud. čas, čin. rod, vid nedok.1. os., č. jedn., oznam. způsob, bud. čas, čin. rod, vid dok.

Mluvnické kategorie sloves

„bylo spatřeno“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?3. os., jedn. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?v podmiňovacímv oznamovacímV jakém čase je sloveso?v minulémv přítomnémVykonává činnost podmět (v tomto případě „ono“)?neanoV jakém je tedy „bylo spatřeno“ rodě?v činnémv trpnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „spatřit“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „bylo spatřeno“ je správný?3. os., č. množ., oznam. způsob, min. čas, čin. rod, vid nedok.3. os., č. jedn., oznam. způsob, min. čas, trp. rod, vid dok.

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

podstatná jménazájmenaslovesačíslovky
bůhtímtovyprázdnitzavřítpět

podstatná jménazájmenaslovesačíslovky
bůhtímtovyprázdnitzavřítpětpodstatná jménazájmenaslovesačíslovkypředložky
bůhtímtovyprázdnitzavřítpětsportovecmůjmimo (nebezpečí)takovés mým

podstatná jménazájmenaslovesačíslovky
bůhtímtovyprázdnitzavřítpětpodstatná jménazájmenaslovesačíslovkypředložky
bůhtímtovyprázdnitzavřítpětsportovecmůjmimo (nebezpečí)takovés mýmpodstatná jménazájmenaslovesačíslovkypředložkyčástice
bůhtímtovyprázdnitzavřítpětsportovecmůjmimo (nebezpečí)takovés mýmplakatvínoteprve (teď)kroktolikery

Určování slovních druhů

Přídavné jm.naten
zpívathradZájmena
ČíslovkySlovesaPředložky
třizelenýPodstatné jm.

Určování slovních druhů

["text","pomoct"]

["text","trapně"]
["text","starobylé"]
["text","pomoct"]
["text","věřit"]

Určování slovních druhů

Rozrýval jim zahrady.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPříslovce

Určování slovních druhů

["text","aniž"]

["text","něčí"]
["text","aniž"]
["text","několikanásobný"]
["text","o tvém"]

Určování slovních druhů

koncertpodstatné jménozahráli jsme
zájmenopřídavné jménopěkně
každýpříslovcesloveso
dvojíklavírníčíslovka

Určování slovních druhů

On za to nemůže.

ZájmenoSlovesoPředložka

Určování slovních druhů

["text","zatímco"]

["text","prověřit"]
["text","hnít"]
["text","zatímco"]
["text","nikdy"]

Určování slovních druhů

Citoslovcepaterokvůli
Předložkykvíkdřít
ZájmenatentoČíslovky
naopakSlovesaSpojky

Určování slovních druhů

Byl dlouhý asi deset kilometrů.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoČásticePříslovceČíslovka

Harry Potter: slovní druhy

Vytrhl pergamen Harrymu z ruky.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Harry Potter: slovní druhy

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Harry Potter: slovní druhy

Všichni se tvářili, jako by se jim nesmírně ulevilo.

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoSpojkaZájmeno

V pavoučí síti: slovní druhy

Prašná cesta se svažovala.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPřídavné jméno

V pavoučí síti: slovní druhy

Po obou stranách ji obklopoval les.

SlovesoPředložkaPodstatné jménoZájmenoČíslovka

Pán prstenů: slovní druhy

Teď chviličku počkáme.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Pán prstenů: slovní druhy

Pětsetkrát opadlo od doby červené listí v Temném hvozdu.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Pán prstenů: slovní druhy

Glum všechno pečlivě naplánoval, aby se mohl zmocnit prstenu.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovcePředložkaSpojka

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Určování předpony

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Na naší zahradě rozkvetly všechny stromy.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:zahradě, stromy, všechnyzahradě, stromyKteré slovo nám dává podrobnější informace o „zahradě“?stromynašíSlovo „naší“ je tedy přívlastek slova „zahradě“. Zkusíme si dát „naší zahradě“ do 1. a 7. pádu jednotného čísla. Mění se koncovky přívlastku i slova „zahrada“?neanoJaký přívlastek je tedy slovo „naší“?neshodnýshodnýSlovo „stromy“ rozvíjí přívlastek „všechny“. Postupujme stejně jako v předchozím případě. O jaký druh přívlastku jde?o přívlastek neshodnýo přívlastek shodnýKterým slovním druhem byly vyjádřeny oba přívlastky?zájmenempřídavným jménem

Přívlastek shodný a neshodný

Za pultem se objevil přihrblý muž.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Tangua nechá oba náčelníky uvázat ke stromům.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Podal bys mi prosím tu jahodovou marmeládu?“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:marmeládujahodovouČím je rozvito slovo „marmeládu“?tu, jahodovoujahodovouSlova „tu“ a „jahodovou“ je přívlastkem slova „marmeládu“. Zkusíme si dát „tu jahodovou marmeládu“ do 1. a 7. pádu jednotného čísla. Mění se koncovky přívlastků i slova „marmeláda“?Ano, mění se koncovky všech slov.Ano, ale mění se koncovky jen 1 přívlastku a slova „marmeláda“.Jaké přívlastky jsou tedy „tu“ a „jahodovou“?Slovo „tu“ je přívlastek neshodný a „jahodovou“ shodný.Oba jsou přívlastky shodné.

Přívlastek shodný

Prašivka není obyčejné zvíře.

Přívlastek shodný

Příslovečné určení

Větné členy obecně

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba: podstatná jména

Předměty, věci

Lidé

Sport

Móda, jídlo, společnost

Kultura a hudba

Politika, historie

Věda, medicína, technika

Slovní zásoba: přídavná jména

Vlastnosti lidí a předmětů

Slovní zásoba: přídavná jména mix

Slovní zásoba: slovesa

Lidé: akce, vztahy

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Jak se do lesa   , tak se z     .

volálesaozývá

Přísloví

Mnoho psůMladí ležácitaky ryby.
holé neštěstí.půl zdraví.Můj dům
Veselá myslMalé rybymůj hrad.
Líná hubastaří žebráci.zajícova smrt.

Přísloví

Starého   novým   nenaučíš.

kouskůmpsa

Přísloví

Mládí se živí sny, stáří vzpomínkami. (židovské)

Přísloví

Kde nic není, ani smrt nebere.

Příběhy plné přísloví

Hodina fyziky

Radka byla třídní premiantka. Byla chytrá a věděla to o sobě. Minulý týden ve středu se před hodinou fyziky vychloubala: „Ani jsem se na to nepodívala, ale jestli bude Mařák zkoušet, tak to prostě nějak okecám a stejně dostanu za jedna. Mařák mě má rád.“ Ostatní k tomu neměli co dodat, většinou to totiž skutečně tak dopadlo, že Radka na učení ani nesáhla, a přesto dostávala dobré známky. Pak přišel Mařák: „Tak k tabuli půjde třeba… Radka.“ A zadal jí složitý příklad. Ani si neškrtla a „okecat“ se to nedalo. „No jo,“ nechal se slyšet Mařák, „neříkej hop, dokud jsi nepřeskočila. Sednout!“ Pak pokračoval ve zkoušení Aleše, Lucky a Jolany. Ale žádná píseň (ani hodina zkoušení z fyziky) není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. Těsně předtím než zazvonilo na přestávku se Mařák ohlédl na Radku a prohodil: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne, že, Radko?“ A Radce došlo, že Mařák její chvástání o přestávce slyšel a vrátil jí ho i s úroky.

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Nářečí: brněnský hantec

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Popletené pohádky

Popelka a pták Ohnivák

V jednom království žila na statku Popelka. Jméno Popelka získala proto, že každou noc přiletěl na její zahradu pták Ohnivák a zapálil tam oheň. Z ohně byla spousta popela, který pak Popelka musela celý den uklízet. Popelka už toho měla dost, a tak vyhlásila, že kdo ji zbaví ptáka Ohniváka, dostane půl zahrady a guláš k tomu. Nikomu se do toho moc nechtělo, protože Popelka neuměla vařit a její guláš nebyl vůbec dobrý. Jednoho dne to ale přišel zkusit princ Arnošt z blízkého zámku. Měl totiž sbírku vzácných ptáků a chtěl si Ohniváka nechat. Třetí noc se mu podařilo ptáka ulovit. Celý nadšený spěchal domů, zapomněl i na zahradu a guláš. Pták Ohnivák od té doby každou noc zapaloval královský zámek. Popelce přezdívka zůstala, ale od té doby už žila v klidu a bez popela. Jednou za čas zašla na zámek a dávala Arnoštovi rady, jak se správně uklízí popel. Za odměnu pak dostala do krabičky guláš ze zámecké kuchyně. Musela uznat, že byl docela chutný.

Bajky

Liška a lev

Starému lvovi se nechtělo lovit, tak si vymyslel malou lest. Natáhl se ve své jeskyni a skučel, naříkal, kvílel a úpěl, až se to rozléhalo celým krajem. Když ho ostatní zvířata uslyšela, bylo jim ho líto a přicházela postupně na návštěvu. Vždy měla pro lva slova útěchy, ale nenasytný lev se na ně vrhal a měl tak bez práce největší hody v životě.

Jednou ho uslyšela i liška. Zastavila se na prahu jeskyně a tiše naslouchala. Lev ji spatřil a hned ji vítal: „Pojď dál, milá liško, pojď ke mně na návštěvu,“ povídal líbezným hlasem.

Lišce se ale jeho úsměv vůbec nelíbil. Popřála dobrého dne, ale zůstala venku.

„No tak pojď, jsem tak sám a je mi smutno. Budeme si vyprávět veselé příběhy,“ snažil se vlichotit lev.

„Ani mě nenapadne. Všimla jsem si, že do jeskyně vede spousta stop zvířat, která tě přišla utěšit. Ven z jeskyně ale žádné stopy nevedou. Jistě bych skončila v tvých drápech jako ostatní,“ odpověděla liška a rychle utíkala pryč.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Čert

Unavený princ Karas a jeho mluvící kozel Pedro stoupali lesem po prudké pěšině kolem starého dubu. Dorazili k průsmyku, za kterým už bylo vedlejší království s krásnou princeznou. Průsmyk ale hlídal loupeživý holohlavý obr.

„Stát! Dál nemůžete, dokud mi nezaplatíte sto zlatých!“

Jenomže tolik princ ve své královské peněžence neměl. Kozel Pedro se otočil a začal se vracet zpátky. Princ se div nerozbrečel, ale následoval svého kozla. V lese si Pedro lehl do borůvčí a začal se v něm válet. Princ Karas ho jen udiveně sledoval. Po nějakém čase byl kozel úplně celý zabarvený od borůvek. Pak se zvedl a vydal se po prudké pěšině kolem starého dubu opět k průsmyku.

Je známo, že se obři bojí pekla. Sotva obr spatřil zabarveného rohatého Pedra, který vypadal opravdu děsivě, vzal nohy na ramena a cesta byla volná.

Ufon ztracen ve městě

Kapsule

Mimozemšťan Grin5X, omylem přemístěný do jednoho města na Zemi, stále neúspěšně hledal velvyslanectví své planety. V jednom zákoutí uviděl velké barevné nádoby, které mu tvarem i velikostí připomínaly cestovatelské kapsule z jeho planety.

„Hurá,“ pomyslel si Grin5X, „konečně tady mají i něco moderního.“

Vybral si zelenou nádobu, ale byla plná rozbitého skla. Vlezl si tedy do jiné. Ta byla plná pomačkaných papírů a trochu to v ní smrdělo.

„No komfort nic moc,“ blesklo mimozemšťanovi hlavou, „ale aspoň se konečně dostanu domů.“

Grin5X začal hledat ovládací zařízení, které by jeho kapsuli poslalo intergalaktickou smyčkou domů na jeho planetu. Našel sice jen krabici s nápisem PIZZA, ale jeho nádoba se přesto dala do pohybu, pomalu se rozjela a pak ji cosi začalo nadzvedávat a naklápět.

Příběhy ze Zverimexu

Ovce paní Bekové

Ve středu v sedm hodin kdosi zaklepal na dveře zverimexu U Granule.

„Otevíráme až za hodinu,“ zavolal od pultu vedoucí, pan Šváb, který právě ochutnával krmení pro rybičky. Pan Šváb vždy testoval na sobě kvalitu všech pokrmů pro zvířata, protože nechtěl prodávat závadné nebo zkažené výrobky.

„Prosím, pusťte mě dovnitř, je to naléhavé!“ odpověděl rozrušený ženský hlas zpoza dveří. Pan vedoucí přemýšlel, co se asi mohlo takto brzy ráno stát. Nicméně přešel ke dveřím, otočil klíčem a dovnitř se nahrnula vysoká hubená paní.

„Jé, dobrý den, paní Beková, taková stálá zákaznice a já vás po hlase nepoznal!“

„Pane vedoucí, prosím pomozte, potřebuji nutně holicí strojek na ovčí vlnu! Po tom novém krmení, co jste mi prodal včera, mým miláčkům narostlo přes noc šíleně moc vlny a vzhledem k tomu, že už takto po ránu je skoro 25 °C, tak by se mi přes den na pastvině ovečky určitě usmažily!“ naříkala paní Beková.

„Aha, aha. Holicí strojky na vlnu ale nevedeme,“ promluvil rozvážně pan Šváb, „ale mohl bych vám půjčit svůj osobní holicí strojek. Jen mi ho musíte do večera vrátit, protože mi od včerejška hrozně rychle rostou vousy a vůbec nevím proč.“

České pověsti

O králi Ječmínkovi

Po Svatoplukově zmizení si zvolili Moravané králem spravedlivého a laskavého pána z Chropína. Kamkoli přijel, tam na jeho počest uspořádali hostinu. Královi se život plný zábav natolik zalíbil, že se po návratu domů sám pustil od pořádání divokých veselic. Tak z královské pokladnice peníze rychle mizely. Král si s tím hlavu nelámal. Jen postupně zvyšoval svým poddaným daně a peněz na zábavu měl zase dost. Královna se poddaných zastávala a prosila krále, aby poddaným daně už nezvyšoval. Jednoho dne králi však došla trpělivost a vrhl se na ni s mečem v ruce, aby její domluvy už nemusel poslouchat. Královna tak tak, že stihla utéci a skrýt se před královými strážnými, kteří se za ní pustili, v poli ječmene. Když se pak k večeru vracely vesnické ženy z pole, našly ji v tom ječmenu ležet i s děťátkem, které tam porodila. Na památku místa, kde přišel na svět, ho pojmenovaly Ječmínek. Královnu i s děťátkem pak ukryly ve vsi. Přestože se snažili událost udržet v tajnosti, král se o všem stejně dozvěděl. Poslal do vsi stráž a nechal královnu i svého synka odvést kamsi pryč, aby se jich zbavil. Jenže po čase ho zábavy omrzely a zastesklo se mu po ženě i synovi. Chtěl je nechat přivést zpět, ale nebylo po nich ani vidu, ani slechu. Zoufalý král se sám pustil do hledání. Jednoho dne, když pročesával hluboký les, narazil na poustevníka. I zeptal se ho, jestli královnu s Ječmínkem neviděl. Poustevník mu odpověděl: „Ječmínek se objeví, až bude Moravanům nejhůře, a zachrání je. Ty běž a čiň pokání.“ A opravdu, vždycky když se lidem zdálo, že je nejhůř, Ječmínek se objevil. Bral na sebe různé podoby, nejedl, nespal a dodával lidem sílu vzdorovat útlakům. Panstvo ho proto začalo pronásledovat. Byl však nepolapitelný. Viděl ho jen ten, kdo ho vidět chtěl. Ale vojáci, kteří se ho snažili polapit, ho nespatřili nikdy, ani když kráčel těsně kolem nich.

Řecké báje

Oslí uši

Král Midas se rád procházel po lukách a naslouchal jak Pan, bůh pastvin a ochránce stád, hraje na syrinx, rákosovou píšťalu. Pan viděl, jak se Midasovi jeho písničky líbí a začal se domnívat, že hraje lépe než Apollón. Vyzval tedy božstvo pohoří Tmólos, aby rozsoudilo, kdo z nich hraje lépe. První zahrál Pan divokou barbarskou písničku. Pak Apollón uchopil nádhernou lyru a k nebi se nesly sladké tóny. Tmólos dojat vybídl Pana, aby před Apollónovou lyrou sklonil svůj syrinx. Midas s nevolí vyslechl rozsudek. A protože si myslel, že všemu rozumí, vyhrkl: „To není možné. Panova písnička je stokrát hezčí. Nemáš uši?“ Rozezlený Apollón k němu přistoupil a udělal z jeho uší oslí. „Teď máš uši, jaké ti patří,“ řekl bůh a zmizel. Midas zalitoval, že se do sporu pletl. Doma si ovázal kolem hlavy turban, aby nikdo jeho tajemství nepřišel na kloub. Po čase mu ale narostly vlasy tak, že musel povolat holiče. Zapřísahal ho, že o jeho tajemství nesmí nikomu ani muknout, jinak zaplatí životem. Holiče tajemství neskutečně tížilo. Nakonec vykopal za městem jámu, zašeptal do ní své tajemství a zahrnul ji. Na tom místě pak vyrostlo rákosí a vždycky za větru šeptalo: „Král Midas má oslí uši.“ Tak se královo tajemství dozvěděl kde kdo. Lidé se spokojeně usmívali a říkali si, že je škoda, že takovým darem bohové nepočastují všechny hlupáky.

Požírač snů

Cesta do mozku

Byla temná noc. Gonzalo chvíli tiše naslouchal sípavým zvukům a skřípání zubů, které vydával jeho bratr Benny. Pak znenadání vyklouzl ze své postele a přiblížil se k Bennymu. Chvíli lačně sledoval, jak oddychuje, pak se k němu naklonil a přiložil ústa na místo, které se někdy označuje jako tzv. třetí oko, tedy na místo uprostřed čela, těsně nad kořenem nosu. Nepřemýšlel, jednal zcela instinktivně a spontánně. Zhluboka vtáhl do úst vzduch s trochou Bennyho čelní kůže. Zavřel oči. Do hlavy jako by mu vstoupil barevný vír obrazů. Jeho dech se zpomaloval, až se zcela sjednotil s dechem Bennyho. Měl pocit, jako by udělal krok do prázdna. Propadal se a nemohl se ničeho chytit. Ucítil tupý náraz, v hlavě ho zabolelo a zatmělo se mu před očima.

Detektivní příběhy s plánky

Podařená rodinka

„Ti Volavkovi, to je stejně zvláštní rodina,“ povzdechla si inspektorka Pukavá, „dívám se na jejich rodokmen a vypadá to, že každý muž s křestním jménem začínajícím na L spáchal nějaký trestný čin. Z přímých mužských potomků (tedy ne těch přiženěných) Matyáše a Marie Volavkových je čistý jenom jeden.“

„A čím se tak provinili?“ zeptal se asistent Mikšíček.

„No, většinou drobné krádeže. Ale Luďkův bratranec třeba jednou odcizil traktor a přijel v něm na školní výlet. A bratrovi Miluše se povedl husarský kousek, když prodal dům, který mu ale nepatřil.“

„To je tedy povedená rodinka. A proč to vlastně zkoumáte, paní inspektorko?“

„No, volala stařičká paní Marie, že jí někdo ukradl vzácný náhrdelník. Ví jistě, že to byl někdo z rodiny. Skrýš s náhrdelníkem prý ukázala jen jednomu z jejích potomků, ale nemůže si vzpomenout komu. Prý to byl někdo, jehož teta má jméno začínající na A, a jehož babička má jméno začínající na M.“

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Přechod pod dozorem

Nejen jako důkazní prostředek protiprávního jednání mohou být užitečné městské kamery. Potvrdilo se to třeba v sobotu odpoledne, kdy si pracovníci dohledového centra městské policie všimli starší ženy, která na přechodu pro chodce nedaleko hlavního nádraží náhle upadla a poranila si obličej. Vyslaná hlídka městské policie k seniorce obratem přispěchala a zjistila, že je sice při vědomí, z nosu a úst jí ale tekla krev a točila se jí hlava. Strážníci proto seniorce poskytli první pomoc, posadili ji do služebního auta a mezitím přivolali zdravotníky. Ti pak jednadevadesátiletou ženu ošetřili a převezli sanitkou do Úrazové nemocnice k dalšímu vyšetření.

Zdroj

Články, rozhovory, názory I

Proč jsme pověrčiví?

Podle studie psychologa Scotta Flukea z Kansaské univerzity se stává člověk pověrčivým ze tří důvodů: aby přesvědčil sám sebe, že tak získá kontrolu nad nejasnými situacemi, aby v sobě redukoval pocity bezmoci vůči nejistotě života jako takového, a protože pověrčivé chování je jednodušší, než se naučit nejistotě postavit. Pověry tedy přetrvávají na základě naší hluboké psychologické potřeby dát soudržnost a význam faktům, které jsou bez ochrany nějaké formy víry prezentovány jako náhodné a chaotické.

Zde je příklad pověry rozšířené v západních zemích: Když vám přeběhne černá kočka přes cestu, stane se vám neštěstí.

Ve středověku se věřilo, že jsou kočky (a hlavně ty černé) pomocnice čarodějnic nebo převtělení ďábla. Kvůli této pověře bylo mnoho koček upalováno zaživa nebo mučeno a ještě dnes se koček někteří lidé bojí.

(Převzato z Muy interesante a upraveno)

Wikipedie

Sopečné plyny

Sopečné plyny jsou tvořeny převážně vodní párou jakožto základní složkou všech plynů produkovaných vulkanickou aktivitou. Mezi další plyny patří různé oxidy síry (např. oxid siřičitý), fluorovodík, chlorovodík, oxid uhelnatý, methan, fluorid křemičitý, amoniak, oxid uhličitý a mnoho dalších jako např. karbonylsulfid či radon. Většina těchto plynů je pro život nebezpečná a při jejich uvolňování hrozí zasaženému jedinci smrt. Nebezpečí představuje skutečnost, že velké množství sopečných plynů je těžší než vzduch, a často se tedy drží v nižších oblastech, kde vyplňují deprese či tečou údolími. Některé z nich, jako například oxid uhličitý, jsou současně bez zápachu a bezbarvé, takže nejsou člověkem rozpoznatelné. Občas se stává, že jejich výskyt dosahuje jen určité výšky, jako se stalo při erupci sopky Hekla v roce 1974, kdy plyny zabíjely zvířata jen do výšky 1 metru nad zemí, stojícímu člověku nehrozilo nebezpečí.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence