Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l rozumupob_l nepřátelechvíli tady pob_ldob_l městodob_li uhlí

Jak se správně jmenují?

snoslsvalohradbazázrakiznaoslobok
mlokmhltpetrklíčkostival
konipaspavelzámeksokolsedmikráska
diviznastrejcůkřikosmizrůdatetřev

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaPříslovce
s našimikohokolipo dvoukolemráno

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
ševcov_ botydravcov_ očiorlov_ drápysokolníkov_ sokoli

Měkké a tvrdé souhlásky

tch_ně

iy

Velká písmena: dny, období, události

_odzim

Pp

Určování podstatných jmen

V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit.

Podstatné jméno

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Rychlebské _ory_elikonoční ostrovVeľké Hincovo _leso_rubý JeseníkTichý _ceánDrahanská _rchovina

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Jestli by se na nějakou svatbu dostal, už to bylo veliké nedorozumění.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázacíVztažná
jejíhosvéhokterýpakjakéhož

Indicie čísla

12tucetfotbal7
1115dva týdny9
14Loydova hádankasudokuneštěstí
10štestípřikázání13

Shoda přísudku s podmětem

Cesta středem Země

Na severním pólu bylo nehezky. Ledy tál_ a lední medvědi seděl_ v kruhu a rokoval_. Medvědice, protože ty jsou obecně rozumnější než medvědi, navrhoval_, aby všichni svorně opustil_ severní pól a vydali se hledat mráz a sníh na jih. Medvědi si ťukal_ na čelo a medvíďata nevěděl_, na čí stranu se přiklonit. Medvědi se rozdělil_ do skupinek, a ty pak ještě dlouho probíral_ všechna pro a proti takové výpravy. „Byl_ bychom první medvědi na jižním pólu, měl_ bychom led a sníh a nemusel_ se bát o budoucnost,“ uzavřel nakonec hlavní medvěd. Medvěd Míša a medvědice Bína souhlasně pokyvoval_. Druhého dne tedy začal_ uprostřed pólu kopat tunel, kterým se měl_ podle všeho dostat až na jižní pól. Byl_ to úplné galeje. Medvíďata od samého kopání bolel_ packy. Dny míjel_ a tunel nebyl stále hluboký ještě ani pět metrů. Jednou ráno se ale věci dal_ do pohybu. Objevil_ se ledoborci a na pevninu vystoupil_ bílí muži. Vysvětlil_ medvědům, že se z jednoho pólu na druhý prokopat nemůžou, a přesvědčil_ medvědy, aby s kopáním přestal_.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za tm_

yi

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci _měny _valil na hlavu balvan. _pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme _kočili do auta a předjížděli auta _prava, _leva. _pěchali jsme _krátka, jak se dalo. Až když se _jíždělo ke kamenolomu, _pomalil jsem. Marie sice _kučela bolestí, _koušela ale _tát. _hodli jsme se, že sami toho moc ne_vedeme. Jen _těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka _pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl _poleh.

Určování zájmen

Uviděli mračna, která letěla v mrazivém větru.

Zájmeno

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

knížecí _

nohslednoschled

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Simpsonovi

Líza hraje skvěle na saxofon.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Psaní s/z na začátku slova

zs
okamžitě _rudl_týská se jí

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na louce létali motýl_

yi

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_odzim_ánoční svátky_arní prázdniny_elikonoce

Harry Potter: slovní druhy

To my v Havraspáru si myslíme, že je tak trochu pro smích.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Čárky v souvětí souřadném

Hřebejk začal svoji režijní kariéru úspěšným snímkem Šakalí léta a stejných ovací se mu dostalo za retrokomedii Pelíšky.

Přísloví

Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Psaní n/nn

záko_ý zástupce

nnn

Příslovečné určení

U paty obou stromů bujel hustý listnatý porost.

Pu místa

Přívlastek shodný a neshodný

Na dvoře hledaly Rychlé šípy mezi Vonty Mirka.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování přídavných jmen

Gandalf však stál opřen o hůl.

Přídavné jméno

Určování příslovcí

Budete docházet dvakrát týdně.

Příslovce

Koncovky ovi/ovy

Novákov_ koláže

yi

Druhy vedlejších vět souhrnně

Určitě by chtěl, aby trpěla.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpuzpusob

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
venkuzdezvenkudokdyskromněvíce

Podmět a přísudek

Chcete k obědu upéct kachnu?

PřísudekPodmět

Rychlé šípy

Mirek naléhavě něco říkal Vontům.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu způsobu

Vyjmenovaná slova po V

rozv_řil hladinu

íý

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužStrojSoudce
rybníkstavitelmandelkašelpřímluvce

Přísloví

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Harry Potter: větné členy

Wood zdvihl veliké schéma famfrpálového hřiště.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

V pavoučí síti: slovní druhy

Hlas měl náhle starostlivější.

PříslovcePřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Koncovky mi/my/ma

V moři stály vlnolam_.

yi

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl_ s jaz_kem v_plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl_ nečekat, až ten zrádce-oběd v_leze. Vzal_ prakluky za ruce a odtáhl_ je zpátky do jeskyně, kde už v kotl_ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs_ pravěké cibule. Praděti popadl_ kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával_. B_lo jim dobře. Na h_storku s uprchl_m obědem už skoro zapomněl_. Vzpomněl_ si až naz_tří, kdy potkal_ v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m_sto ocásku z něho trčelo cos_ kostěného se třem_ hroty. V_dlička! Byl to jejich uprchl_ obědov_ zajíc.

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
milujíodvděčila senepřesvědčil sebude utíkatuteče

Velká písmena: lidé, jména

projev _rezidenta ČR

pP

Skloňování číslovky dva

Nevolno se udělalo jen žákyním.

Přívlastek shodný a neshodný

V balíčku byla dřevěná flétna.

Přívlastek shodný

Poměry mezi hlavními větami

Sice měla ještě včera teplotu, ale dnes už s námi odjíždí na hory.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Harry Potter: slovní druhy

V přítmí, které tam panovalo, se objevily dvě oči.

ČíslovkaPodstatné jménoZájmenoPředložkaSlovesoPříslovce

Skloňování podstatných jmen

květ kakt_

uusu

Určování slovních druhů

Něco takového ještě neviděli.

SlovesoZájmenoPříslovce

Velká písmena: státy, oblasti

Malé písmenoVelké písmeno
Jihoafrická _epublikaPapua-Nová _uineaNový _élandSaudská _rábieSpojené státy _merickéRakousko-_herskoPobřeží _lonovinySpolková republika _ěmecko

Psaní n/nn

nnn
ra_ívýko_ýjele_í

Velká písmena: města, části měst, ulice

Horní _ermná

čČ

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

ty _ nevrátil

jsi seses

Čárky v souvětí podřadném

Podívejte se na ty koaly, jak jsou šikovné.

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
s málemčtverytrojímnohokrát

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve _tředu města se _hromažďovaly _hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze _měny. Náměstí jakoby _černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního _pravodaje. _pěváci začali _pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo _dola. Smuteční hosté rychle _trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

Narnie

Neznámá dáma byla po krk zahalená do bílé kožešiny.

PředmětPu místaPřívlastek shodnýPodmětPřísudek

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
ulicemrkevpověstvěrnost

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MořeKuřeMěsto
bludištěpracovištěparapleknížekolo

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

su_í klima

ššš

Psaní mě/mně ve slově

Odm_řil kapalinu.

ě

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Skloňování číslovek

Závody jsem vyhrál jen (1).

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_rubý Jeseník

hH

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Lady Gaga, aby neochudila své fanoušky, přidala ještě tři skladby.

Podstatná jména: vzory mix

chlébvzor kostvzor stroj
křemenáčselevzor moře
pověstvzor píseňvzor hrad
koupelúložištěvzor kuře

Shoda přísudku s podmětem

Ukazatele byl_ nepřesné.

iy

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav_ jsme se stavili v Chrudim_ za příbuzným_. Strýci Pepov_ jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov_, které se skládalo z: pošťácké kabel_, tabatěrk_, knihy o Napoleonov_ a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel_ - Kalouskov_. Pepov_ vstoupily slz_ do očí a poděkoval svému bratrov_ Jindrov_. Naši východočeskou mis_ jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol_, já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk_.

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Na osvobozování Klatov se podíleli také (Amerika) vojáci.

Velká písmena: instituce, organizace

_ejvyšší soud ČR

nN

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Skloňování přídavných jmen

(čtivý, 1. pád, množné číslo) autoři

Druhy vedlejších vět souhrnně

Zpíval tak, jak mu zobák narostl.

Věta hlavníVV přísudkováVV doplňkováexercise_rozbory-vvpuzpusob

Slovesný vzor

BereKryje
řvátbrátlít

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Provincie mají své galerie, se kterými samozřejmě spolupracujeme.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Dalo se důvěřovat.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Předpona, kořen, přípona, koncovka

pokožka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Podmět a přísudek

Odumírání mozkových buněk je důsledkem konzumace i malého množství alkoholu.

PřísudekPodmět

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

mě_tí policisté

stš

Psaní mě/mně

Cizokrajný výlet

Za okny se set_lo, což v těchto ze_pisných šířkách nebylo nic nezvyklého. Večerní chládek ale způsobil, že jsem se cítil příje_ji. Byl to první výlet mojí třídy do ta_jších končin pryč od civilizace, _st a _kkých peřin a _ se popravdě ulevilo, že si nikdo nestěžoval, ani se netvářil pot_šile. Nesnáz ale přišla na můj vkus neú_rně rychle a za_stnala _ na celou noc. Student Hovorka se po _ začal shánět. Snědl prý nějakou _kkou bobuli, snad pot_chuť, a bylo mu zle.

Určování sloves

Chtěl kance chytit do pasti.

Sloveso

Vinnetou

Na okamžik zavládlo hluboké ticho.

Přívlastek shodnýPu časuPřísudekPodmět

Skloňování přídavných jmen

v naš_ch úsporách

ií

Mě/mně (zájmeno já)

Podej m_ sůl.

ě

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

neobejde se bez dialýz_

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Možná že váš příchod nebyl zcela neočekávaný.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Psaní n/nn

dívčí de_ík

nnn

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

dva cimbál_

yi

Příslovečné určení

Howard a Bernadette zrovna procházejí manželskou krizí.

Pu času

Předložky s/z

kdo _ koho

sz

Význam cizích slov: slovesa

prokrastinovathodovatoživovat, křísit
vzít v úvahu, uvážitstupňovat, zesilovatreflektovat
gradovatpredikovatpředpovídat
debužírovatresuscitovatodkládat plnění povinností na později

Čárky v souvětí s více větami

Otravní komáři si svoji špatnou pověst zaslouží jen zčásti, protože krev sají pouze samičky komárů, samečkové se živí nektarem a rostlinnými šťávami.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Beskydy jsou (nízký, 2. stupeň) než Krkonoše.

Význam cizích slov: podstatná jména

aprobaceúsudek směřující od obecného k jednotlivémulidumilustrnulá poučka nepřipouštějící pochybnosti ani námitky
filantropschválenídedukcelogistika
vícehlasdogmasystém přepravy a zásobováníasociace
diferenciacepolyfonierozrůzněnívolné spojení

Indicie barvy

poštovní schránkanacismusčervenáeminence
fialováSněhurkabíláskalice
černáláskahnědášedá
smrtametystmodráoranžová

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Nedaleko cesty uslyšel cvrčka, jak si pobrukuje pod listem.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Velká písmena: budovy, stavby

Bílý _ům ve Washingtonu

Dd

Předmět (větný člen)

Pan Tumnus otevřel deštník.

Předmět

Skloňování podstatných jmen

Jiří hýřil mnoha (idea).

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Pozorovala vlka, je_ se kradl blíž k táboru.

ž

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
obecenstvomasodveřeprázdninyobilí

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Potkal jsem Pavla, Adama a Janu.

Vyjmenovaná slova po B

hřebík je dobře přib_tý

iy

Význam cizích slov: přídavná jména

fiskálnírozpočtový, daňovýhanlivý
fakultativníobjektivnívěcný, shodující se se skutečností
pejorativnínepovinný, volitelnýrelevantní
nutný, závaznýobligátnírozhodující, mající význam či vztah k dané věci

Určování příslovcí

Teď chviličku počkáme.

Příslovce

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Zájmena: druhy

OsobníVztažná
mnoujakéhokomuž

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta _upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle _itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na _ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme _léčnou _ráhu, naši _alaxii, narážíme na _everní _orunu, je hned nad _astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla _rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí _asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten _eteorit nebo _ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy _ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i _ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce _vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Psaní n/nn

nezaměstna_ost

nnn

Různé výskyty I/Y

Poezie po válce

L_teratura se po roce 1945 zkoušela v_rovnávat se zkušenostm_ války různým_ způsob_. Nejrychleji mohl_ reagovat už z princ_pu básníci. Jejich verše stvrzoval_ jednak trag_ku upl_nulých šesti let, jednak připomínal_ morální závazek vůči mrtv_m. Když pom_neme četné l_tanie a žalozpěv_ křesťanských básníků, musíme m_t na zřetel_ autory, kteří se snažil_ ustavit jakýs_ m_tus všednodenní reality. V jejich verších se oz_valy i existenciální tóny, ovšem skloubené s v_chodisky jaz_kového experimentu. Slov_ známého kritika – tito lidé se pokoušel_ ch_tit život za pačes_.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_uch svatý_apitán_uslimové_imozemšťan_stravan

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míry
nikamdopravamalinko

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Psaní s/z na začátku slova

_dělovací prostředky

sz

Předmět (větný člen)

Rajeshe překvapivě neunesli Avengers.

Předmět

Určování kořene

nenechavý

Kořen

Velká písmena: státy, oblasti

Jihoafrická _epublika

Rr

Koncovky podstatných jmen: střední rod

polámané větvov_

ýí

Velká písmena: národy, skupiny osob

_dboráři

Oo

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
sobolkrokodýlidopravakulečníklid

Slovesný vzor

PečeKryjeTrpí
rozmoctžítslzet

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM