Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Harry Potter: slovní druhy

Budete docházet dvakrát týdně.

SlovesoČíslovkaPříslovce

Velká písmena: lidé, jména

obraz Rembrandta _an Rijna

vV

Harry Potter: větné členy

Pravá ruka mu bezvládně visela.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

naštípat tří_ky

sz

Jak se správně jmenují?

drakobijecvánkodrťpupkořečníkútlocit
štíhloláskasaňotlukknihomolpecivál
děsváčekvětrolamspisomůrokamžik
břichomluveczrakumrkstrašpyteltroubyleh

Skloňování podstatných jmen

chodil ulicem_

ai

Skloňování a časování: mix

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm_ očim_, měl j_ totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n_m očim_. „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j_. „Dělala jsem to s dobrým_ úmysl_,“ špitla. „Dobročinnostm_ se tu neoháněj,“ usadil j_. „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným_ dveřm_,“ pokračoval. Poté j_ poučil o tom, že s lidm_, které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým_ rodič_, teď už jdi,“ pokynul j_ výmluvným gestem.

Čárky v souvětí s více větami

Pospíchala, neboť ji Jana čekala před obchodem, kde se nedalo zaparkovat.

Velká písmena: státy, oblasti

v _echách

čČ

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Druhy vedlejších vět souhrnně

Co tou návštěvou sledoval, mi nebylo jasné.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpuzpusob

Velká písmena: dny, období, události

_elený čtvrtek

zZ

Určování zájmen

Přes cestu jim vál vítr.

Zájmeno

Různé výskyty I/Y

Rozporuplný Kainar

Po nás_lném uzavření v_sokých škol se Josef Kainar přestěhoval k otc_ do Řepiště u Ostrav_, kde pracoval zpočátku na p_le. Ve čtyřicátých letech se v_pjal k prvnímu vrcholnému v_konu, Nov_m m_tům. Touto sbírkou básní se zařadil k halasovské generac_, kterou tvořil_ spisovatelé jako Jiří Kolář či Josef Hiršal. V roce 1949 jakob_ vys_pal z rukávu sat_ru Ubu se vrací, která se však dočkala jen šesti repr_z. Ke Kainarov_m nejslavnějším básním patří dodnes „Stříhal_ dohola malého chlapečka“. Tato i další známé básně se později dočkal_ zhudebnění a stal_ se součástí školní četb_. Kvůli básníkově angažmá v rozl_čných stranických funkcích se o vztahu jeho čtenářů ke Kainarov_ dá trefně použít parafráze slavného verše „miloval_ ho, jen když ho měl_ rádi“.

Velká písmena: národy, skupiny osob

pravý _svícenec

oO

Mě/mně (zájmeno já)

Je to ve m_.

ě

Druhy vedlejších vět souhrnně

Jakmile se zmínila o Parkerovi, otočily se na ně všechny zbraně včetně těch, které se zableskly v lese.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Určování příslovcí

Nevyjadřujte se k záležitostem, o nichž prakticky nic nevíte.

Příslovce

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_altská konference_ostupimská konference_elká francouzská revoluce_větnová revoluce

Přívlastek shodný a neshodný

Zastavil jsem mezi prvními stromy lesa.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Psaní s/z na začátku slova

Trable v pekárně

Pekař Matěj ve své dílně _pracovával těsto, když tu zacítil _páleninu. Poté, co _kontroloval obě pece, _vlékl zástěru a jal se hledat podstatu problému, který ho _užoval. _jel výtahem do přízemí a _přímil se do plné výše. Rychle našel _uhelnatělý trám a probíjející kabel _vářečky, na kterou z kovového _vodu odkapávala voda. Rychle ji odpojil a _tal. Byl ochotný _mířit se se zítřejší výměnou dřevěného trámu, ale ne s tím, že mu nahoře _tvrdne pečivo. Že bude tohle ta nejhorší noční _měna, jakou kdy zažil, _tvrdil jediný pohled do pece. „Za tohle bych si měl _výšit plat,“ bručel si pod vousy.

Čárky v souvětí podřadném

Přemýšlel, jak začít zahajovací řeč k příležitosti otevření nového obchodního centra.

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Psaní n/nn

poda_é odvolání

nnn

Předpona, kořen, přípona, koncovka

líný

PředponaKořenPříponaKoncovka

Shoda přísudku s podmětem

Děvčata běhal_.

ya

Skloňování přídavných jmen

Přiběhli k nám (krotký, 1. pád, množné číslo) lemuři.

Měkké a tvrdé souhlásky

polic_sta

iy

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Na námi vyhráli jen (Jindřichův Hradec) senioři.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_upiter

Jj

Určování příslovcí

V této jižní zemi se jim červenaly lístky.

Příslovce

Skloňování číslovky dva

Nenápadně ji sledoval očima.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStaveníKuře
letadlosmetištěkolejištěcukrovímláděkolo

Velká písmena: budovy, stavby

_aple sv. Anežky

Kk

Podstatná jména: vzory ženského rodu

RůžePíseňKost
Zeměpánevkoroptevvěcobuv

Psaní s/z na začátku slova

zs
_běhl od vojska_pojili se_práva národního parku_rodili se_tmívá se

Indicie čísla

31sobota8
B2Vležatá
5kule74
končetiny6bronzalef

Harry Potter: slovní druhy

Vy to ale lidem říkáte, že ano?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Přísloví

Když se chceš vyhnout podezření, nezavazuj si boty v melounovém poli. (čínské)

Rychlé šípy

Mirek přišel dřív.

PodmětPřísudekPu časuPu způsobu

Příslovečné určení

Neznámá dáma byla po krk zahalená do bílé kožešiny.

Pu místa

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Dědeček si pořídil nové houpací křeslo.

Předmět (větný člen)

Apu a Manjula mají osmerčata.

Předmět

Určování slovních druhů

Dali si je při východu slunce.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPředložka

Slovesný vzor

MažeUmře
psáttřítzřít

Psaní n/nn

cviče_í na vyjmenovaná slova

nnn

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Určování slovních druhů

ČíslovkaPříslovcePředložkySpojky
několikvztekyomylembeznýbržsice-ale

Určování kořene

odkládací

Kořen

Čárky v souvětí souřadném

Nic se mi tento den nedařilo, a proto jsem měla špatnou náladu.

Velká písmena: státy, oblasti

Malé písmenoVelké písmeno
_ýchodní Morava_everní Kypr_everní Rusko_everní ledový oceán_ižní Korea

Velká písmena: instituce, organizace

_emocnice

Nn

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Předmět (větný člen)

Za těchto okolností Missy neupeče kukuřičné muffiny.

Předmět

Vyjmenovaná slova po S

chraplavě zas_pala

ýí

Určování přídavných jmen

Brumbálův odchod Harryho vykolejil.

Přídavné jméno

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Skloňování číslovek

Zrestaurovala krásný stůl se (4) secesními nohami.

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u _sta Kro_říž od nepa_ti žijí duchové. V zi_, tedy v _sících, kdy v pote_lých místnostech nechodí osa_lí turisté, ožívá tato pa_tihodnost taje_ strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo_tlivý bezhlavý rytíř ze_pis. Té_ř všechny mladé duchy výklad ohro_ baví. Tedy kro_ Bartolo_je. Ten si upří_ přeje být už pryč ze školy, být za_stnaný ve dvous_nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý _síc od_nu do svého _šce. Extré_ strašit při _síci a pro_ňovat oně_lé turisty v _kkýše. Svými triky krkolo_ děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový _chýř. Ačkoli Bartolo_j ve školních hodinách jen tak nepříto_ sedí, jeho učitelé žijí v do_ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se _l u_t tvářit naprosto duchapříto_.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta _upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle _itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na _ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme _léčnou _ráhu, naši _alaxii, narážíme na _everní _orunu, je hned nad _astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla _rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí _asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten _eteorit nebo _ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy _ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i _ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce _vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
zpravatišepořádněznačně

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
dolůdostomylem

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

roztočil vrtul_

yi

Význam cizích slov: přídavná jména

egocentrickýrelativníbodrý, dobromyslnýžoviální
promyšlenýsouhrnný, celkový, celosvětovýsofistikovanýsebestředný, sobecký
zprofanovanýbanalizovaný, znesvěcenýumožňující vzájemnou komunikacihodnocený vzhledem k něčemu, ne absolutní
globálnílukrativníziskový, výnosnýinteraktivní

Psaní s/z na začátku slova

Proměna z čerta na anděla: přes noc

Zítra se _kouší _pěv. Paní učitelka to _líbila. Třída si totiž musí _pravit reputaci. Včera hodně zlobili a _trkali do sebe. To _působilo hněv paní učitelky a zítřejší _koušení. Žáci se pak _rána _mluvili, že _páchají paní učitelce překvapení. Když učitelka vešla do třídy, _trnula v úžasu. Ze třídy zněl čistý _borový _pěv.

Pán prstenů: slovní druhy

Její světlo září daleko do kraje.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Určování sloves

Dával jsem rady.

Sloveso

Význam cizích slov: slovesa

předpovídatreflektovatstupňovat, zesilovat
debužírovatoživovat, křísitresuscitovat
odkládat plnění povinností na pozdějigradovatvzít v úvahu, uvážit
prokrastinovatpredikovathodovat

Slovesný vzor

NeseTrpíSázíDělá
véztřinčetstříletdávat

Stupňování příslovcí

Jde mu to (pomalu, 2. stupeň) než ostatním.

V pavoučí síti: slovní druhy

Vám taky, pane.

PříslovceZájmenoPodstatné jméno

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázací
o tvémkterým

Vyjmenovaná slova po M

m_val mnoho přátel

ýí

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Standa byl, jak je obecně známo, velice dobrý závodník na motokárách.

Vyjmenovaná slova po L

čas upl_vá

ýí

Podmět a přísudek

V domě je blahodárné ticho.

PodmětPřísudek

Skloňování přídavných jmen

měk_í matrace

čš

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ábřeží Bedřicha Smetany

Nn

Vinnetou

K večeři máme dneska pečeni.

PředmětPu časuPřísudek

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
větvovíkávadobytekhouslekalhoty

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_uska_ruslař_anák_uddhista_ehovista

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho_é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe_í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme_o kopce. Hrad černokněž_íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra_é gotiky. Rozlíce_í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame_ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra_í skřeky: “Nejsme ničím vi_i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti_ost a ve všem jsme byli upřím_í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo_ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině_ý projektil. Kouzelník vytáhl trně_ou hůlku a rozpřáhl se k moc_é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe_ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa_y ochra_é kouzlo a poté je všestra_ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli_ý lektvar, který cizopas_é houby z vi_ic odstra_í.“ A tak šli. Čarodějova výko_ost všechny překvapila a žádné obscé_osti už se v budoucnu neopakovaly.

Indicie barvy

ponorkarůžováčervenážlutá
sobotabíládruhýzlatá
chirurgvdovazelenáčerná
zákazpanterstříbrnávítězství

Vyjmenovaná slova po V

v_tvarná výchova

ýí

Přívlastek shodný a neshodný

Marge si našla ve vlasech šekovou knížku.

Přívlastek shodný

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Zřejmě nechtěli, abychom jim rozuměli.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Stupňování přídavných jmen

Jsem o dva roky (mladý, 2. stupeň) než můj bratr.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Pohádku, o _ jsme si ve škole povídali, jsem slyšela poprvé.

jížníž

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
dědov_ krocanipštrosov_ pohledyKubov_ nápadylovcov_ kumpánividím sluhov_ syny

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
rýčbotajelitakostraprameny

Poměry mezi hlavními větami

Koledoval si o malér, a tak nakonec dostal pěknou nakládačku.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
řeka _il_ošumaví_orava_ohoří Javorníky_ožmberský rybník

Přísloví

Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Určování podstatných jmen

Na děti padal strach.

Podstatné jméno

Psaní n/nn

krátkovl_á vysílačka

nnn

Psaní mě/mně ve slově

skrom_jší než já

ě

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

V dálce zahlédl vrtulník, jak přistával na louce za polem.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Koncovky mi/my/ma

Z bazénu vylezla s mokrým_ vlasy.

yi

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

viděli _

by jstebyste

Význam cizích slov: podstatná jména

platební neschopnostvzájemné působení dvou a více činitelůinterakcehospodářství
zpětná vazbaekonomikarozum, schopnost myšleníinsolvence
intelektbrainstormingbriefing/brífinkmetoda volné diskuse na dané téma (účelem je hledání kreativních nápadů)
schizmafeedbackrozštěpení, rozkolkrátká informativní schůzka

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

velké mraz_

yi

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíUkazovacíNeurčitá
méhotyledakdoo někomnečímu

Simpsonovi

Na krevety je alergický Bart.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Narnie

Venku na chodbě slyšela hlasy ostatních.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřísudek

Vyjmenovaná slova po P

nebuď takový strašp_tel

yi

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
pob_l střechu lepenkouvyb_l se mu mobildob_l si bateriidob_l srdce své dámyodb_la půlnoc

Podmět a přísudek

Vyplnění dlouhého dotazníku zabralo přes půl hodiny.

PodmětPřísudek

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéDruhové
máloněkolikátýtolikátápaterotrojí

Podstatná jména: vzory mix

vzor strojvzor stavenídoprava
vzor mořevzor ženapole
zavazadlovzor soudcedůchodce
vzor městošindelstoletí

Vyjmenovaná slova po B

nab_tý majetek

yi

Koncovky podstatných jmen: střední rod

mezi Napajedl_ a Zlínem

iy

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház_ po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal_. Nad pláží přelétal_ jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal_ opálením. Dívky obšíval_ nabírané rukávy a smál_ se. Nepochopil_ jsme, jak to holky myslel_. Janiny oči přitom tak zazářil_. Zamilovala se. Kluci se ukryl_ do chaty a něco chystal_. Dveře se přitom větrem zavíral_. Děvčata a chlapci se rozhodoval_, koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil_ poslušnost, ale matky přesto hořekoval_. Děti se teď hlás_ samy okolo poledního. Některé dokonce dostal_ úpal.

Předložky s/z

bít se _ pýchy

zs

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozcestí bylo tak rozvětvené, že nemohl jít dál.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

rybíz_ zčervenaly

iy

Psaní s/z na začátku slova

_kušebna

sz

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

mali_í pejsci

čcčt

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

pohádka o koroptv_

yi

Skloňování podstatných jmen

Einstein, Tesla nebo Plank, to jsou jen někteří (génius).

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

žít v po_anství

ddd

Příslovečné určení

Brzy se setkají s Vonty.

Pu času

Psaní n/nn

nnn
promě_apromě_ávyměně_ývýmě_ý obchodsmě_árna

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Přiblížili se k němu opatrně.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradSoudce
hosttituloběddrbdárce

Slovesný čas

Přítomný časBudoucí čas
pobíhápoposkočízapojí sedovádítemilujízanikne

Koncovky ovi/ovy

Chtěl Nerov_ otroky.

yi

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM