Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

kron_kář

yi

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

pavilón s plaz_
dva cimbál_
album Jarka Nohavic_
čte časopis_
úkladní vraz_

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

zahradní páv_

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

dům bez teras_
chci vlněnou příz_
cvičitelka jóg_
chlap vysoké postav_
naplnil se emocem_

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Zeptej se Andul_!

yi

Koncovky podstatných jmen: střední rod

hospodářstv_
pracovat s dětm_
S pádl_ poplujeme rychleji.
to třeboňské doub_

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

s pštros_m perem

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

toulav_ psi

íý

Koncovky ovi/ovy

Pavlovov_ reflexy
pocta Alfonsu Muchov_
Lukášov_ kočky
králov_ poddaní
Hurvínkov_ trampoty s taťuldou

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
klokanov_ klokánciPavlov_ spolužáciotcov_ spolupracovnícividím farmářov_ osly

Koncovky ovi/ovy

jezdit na velbloudov_

yi

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Koncovky mi/my/ma

Koncovky mi/my/ma

Se spěšnými telegram_.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Janiny oči zazářil_.

yi

Shoda přísudku s podmětem

Stovky nosorožců byl_ zabity pytláky.

iy

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky podstatných jmen: mix

Vítr pohupoval palmam_.

iy

Koncovky podstatných jmen: mix

parm_ říční

iy

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

nevyslyšené modlitb_

yi
po míl_
ve Staré Boleslav_
hned vedle hlavní budov_
pohled od Izabel_

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav   zub je sice mal   , ale bolest, kterou působí, je obrovská,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov   obklad. V obličeji byl otekl   už sedm   den a začínal z toho být více než rozmrzel   . A nejen on. Mirkov   rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv   , snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc   lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov   . „Vytrhli jsme mu moudr   zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl   doktor uklidňujíc   m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl   .“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl   . To už ostatně rozhněvan   mlad   muži bývají.

Koncovky podstatných jmen

Trojice v parku

Každé úterní odpoledne chodí do parku Na Hráz   trojice důstojných žen – moc po nich nezírejte, abyste se Pavl   , Em   a Iv   nedotkl   . Park totiž udržují leda místní výrostc   , kteří zde posedávají, hulákají svoje song   a popíjejí alkohol. Naše dám   jsou ale oblečené jako do divadelní lóže. Mají honosné pokrývky hlav   , šedivé vlas   jsou prokvetlé melírem fialové barv   , na krku se jim lesknou náhrdelníky snad s „pravým   drahokam   “ a na rukách jim svítí zlaté prsteny. Za jejich rób   by se nemusela stydět leckterá operní diva, ostatně není jisté, zda se skutečně nejedná o divadelní kostým   . Jako módní doplněk je doprovází jejich ps   . Tedy, pokud se jedná o ps   . Jsou to totiž nezvykle ostříhaní a naondulovaní pudl   , jednomu nezúčastněnému pozorovatel   se dokonce zdálo, že mají natočené řas   .

Koncovky všechny: mix

ležel na zem_

yi

Koncovky všechny: mix

polodrahokam_

iy

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

pracovat společ_ě
ce_ík zboží
dřevě_á loď

Psaní n/nn

nnn
povi_oství_orostli_ýros_ý bodjele_íbalo_ový

Psaní n/nn

týde_í pobyt

nnn

Psaní n/nn

Hubert a Braník

Hubert byl kouzel   ický učeň. Všichni bra   ičtí obyvatelé ho měli rádi, přestože se učil na hradě u Trojkla   ého kamene, protože byli ze zásady pohosti   í. Navíc jim svými kouzly často pomáhal s přemisťová   ím kame   ých strusek a s pěstováním vi   é révy. A to nikoli z povi   osti! Jen občas, když slu   é dny vystřídala mrač   á obloha a úrodě se nedařilo, bylo to jeho kla   ovým mistrům klade   o za vi   u. Ale ať už byli, či nebyli těmito okol   ostmi vi   í, Hubert jistojistě vi   en nebyl.

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

úplně ne_asnější barva

jjj

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

mě_oučký polštář

kkk

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Kořen a přípona: spodoba znělosti

sle_ké zvyky

zzs

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Procházeli jsme také (Třebíč) židovské město.

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

nymbur_tí basketbalisté

š

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

o_ěrka na prstě

ddd

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

sta_é právo

nnn

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

_kleník
_hlédnout od práce
_tvoření

Psaní s/z na začátku slova

sz
papír _hořelkapka _tékala po okněokamžitě _rudl_tmívá se

Psaní s/z na začátku slova

_krátit

zs

Psaní s/z na začátku slova

Kolekce motýlů

  tatný Standa   váděl dívky   lepších rodin poměrně často. Při své snaze   koušel leccos. Jedné slečně sliboval   levu na sportovní vůz, který však nevlastnil.   tvořil si dokonce jinou identitu – Itala Paola. Jako Paolo dokonce téměř   páchal sňatkový podvod. Naštěstí ho ale nevěsta před tím, než si   tihl   vléct oblek, včas   pravila o tom, že se ve skutečnosti jmenuje Jarmil. Poté se raději Standa   týkal nějakou dobu jen s kamarádkami, kterým si   těžoval, kde až   končil. Ale ten kámen se mu   e srdce   hodit nepodařilo. Dokud nevynalezl trik se   bírkou motýlů. Když ho totiž   kusil na první dívku,   věděl konečně, jaké to je   líznout pořádný záhlavec.

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si   těžoval, že mu někdo   cizil pero. „Už druhý den mě   užuje představa, že se   chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale   e svých snah o dopadení zloděje   levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní   týskalo.   trávil hodiny   važováním možného pachatele.   tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne   týkal s kamarády, ale   „podezřelými“. Zločince   patřoval všude. „Kdo   koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí   končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě   pasilo, neboť pero se   krývalo na dně šuplíku ve stole.

Předložky s/z

Předložky s/z

vzít vítr _ plachet

sz

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

mám na spě_

chh

Párové hlásky: mix

Párové hlásky: mix

Bolel ho celý tru_.

pb

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy   tě v podzemních ko   kách pod pyramidami a pyrami   kami. V temných cho   bách jsou pořá   na hlí   ce. Stráží sto   ky let staré hro   ky faraonů a sklá   ky jejich pokladů, slonovinové faj   ky, brouky skaraby se zlatými kro   kami i škeble perloro   ky. Mumie mají podivné chou   ky, živí se zbloudilými kr   ky, podzemními kořínky a lahů   kou jsou le   ky archeologů, kteří tu nezří   ka v nepřehledných křižova   kách zabloudí. Dovedete si ale pře   stavit, jaké to je, kdy   má mumie Ane   ka alergii právě na le   ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle   kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane   ka dietu bezle   kovou.

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Václav II. z rodu _řemyslovců

pP

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: národy, skupiny osob

brněnské _ymnastky

gG

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_idovcistarozákonní _ůh_mbudsman_rňák_usita

Velká písmena: národy, skupiny osob

_acifistka

Pp

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: instituce, organizace

_střední vojenská nemocnice

Úú

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_abí létosvátek _ušičky_aro_arneval

Velká písmena: dny, období, události

_elený čtvrtek

zZ

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_íjen

řŘ

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Zubymil zubymyl

Vážení   elevizní diváci, chceme Vám představit   ubní pastu nové generace   ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše   ezáky,   pičáky i   toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti   tomatologů. Pan   ocent   rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient   an   nženýr   azyměl potvrzuje, že od   ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková   íla.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_olumbijci

kK

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Toulouse-_autrec

Ll

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_rachovské skály_oulovcovy maštale_eka Bílina_akouské AlpyCHKO _eský les

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

pohled do Ráčkovské _oliny

Dd

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta   upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle   itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na   ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme   léčnou   ráhu, naši   alaxii, narážíme na   everní   orunu, je hned nad   astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla   rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí   asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten   eteorit nebo   ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy   ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i   ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce   vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_pojené státy americkéČínská lidová _epublika_inskoČeská _epublika

Velká písmena: státy, oblasti

mikroregion Labské _kály

sS

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice     arku?“ „Asi u nějakého   arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici   a   ýsluní,   ítězné   áměstí, ulici   odárenskou,     esa,   a   ojišti,   áměstí   ratří Čapků,   ídliště 5. května nebo   latou   ličku. Ulice     arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého   arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od   entra, někde na   ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Velká písmena: města, části měst, ulice

krajinný park Na _usile

Mm

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

cukrárna U _abičky

bB

Velká písmena: mix místa

Velká písmena: mix místa

městská část _abovřesky

žŽ

Velká písmena: mix místa

na území Bosny a _ercegoviny

hH

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Doktoři se příhodě smáli celý týden.

Podstatné jméno

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
závojohněplamenyzásuvkysněti

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
rostlinstvojogurtpodmáslíAtényhalušky

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

housle
stříbro
noviny (se zprávami)
Hromadná
Látková
Pomnožná

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

rýčem7. pád, j.2. pád, mn.
4. pád, j.potkanechchlapců
psirukamamléko
7. pád, mn.1. pád, mn.6. pád, mn.

Podstatná jména: pády

2. pád, j.3. pád, j.7. pád, j.
sluncem6. pád, mn.ještěrce
knihydluzích4. pád, mn.
5. pád, j.Matěji!vesmíru

Určování pádů ve větách

Přinesla talíř polévky.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách

Určete slohový postup užitý v ukázce neuměleckého textu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Podstatná jména: vzory mužského rodu

lékař
Pán
Hrad
Muž

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradPředseda
dělníknosníkrikša

Podstatná jména: vzory ženského rodu

bytost
skupina
Žena
Růže
Kost

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
mouchaškolatabulesilnicedlaňhráz

Podstatná jména: vzory středního rodu

pokušení
srdce
Město
Moře
Stavení

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
oknoletištěvřesovištěklíštěodpuštění

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

vzor předsedavěrnostvzor stroj
vzor pánmezfazole
vzor růžepytelpaša
delfínvzor kostvzor píseň

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

dílo romantis_

mumusu

Skloňování podstatných jmen

Měl odřeninu na . (loket, jednotné číslo)

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Původní američtí obyvatelé jezdili na koních bez sedel.

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Tatínkovi, tomu vždycky chutná.

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Podmět a přísudek

Nůžkami se nestříhají tvrdé plasty.

PřísudekPodmět

Podmět a přísudek

Základem jakéhokoliv měření jsou přesné přístroje.

PřísudekPodmět

Předmět (větný člen)

Předmět (větný člen)

Brumbál nasadil na hlavu květovaný čepec.

Předmět

Předmět (větný člen)

Dostal jsem košem na svatýho Valentýna.

Předmět

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Pod dveřmi navál vítr dovnitř studený sníh.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Sheldon se líbal s Amy ve vlaku cestou z konference.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný

Petty a Selma vydávají řidičské průkazy.

Přívlastek shodný

Příslovečné určení

Příslovečné určení

Z obličeje mu trčel obrovitý nos.

Pu místa

Příslovečné určení

Tryskem proběhli zahradou.

Pu způsobuPu místa

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Pršelo mu do obličeje.

PřísudekPředmětPu místa

Větné členy obecně

Sháněl jsem něco proti žravejm slimákům.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Harry zvedl hlavu.

PodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Mocná černá magie se v Bradavicích nevyučovala.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu způsobuPu místa

Vinnetou

Mezek poslouchal ochotně svého jezdce.

Pu způsobuPřívlastek shodnýPředmětPodmětPřísudek

Vinnetou

Spoutali mi ruce před tělem.

PředmětPřísudekPu místa

Narnie

Šaty na něj čekaly.

PodmětPřísudekPředmět

Narnie

Edmund se velice významně díval na prázdnou krabici od tureckého medu.

Přívlastek neshodnýPředmětPřívlastek shodnýPu způsobuPřísudekPu míryPodmět

Rychlé šípy

Prchající Rychlé šípy padly Vontům přímo do rukou.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPu místaPu způsobuPu míry

Simpsonovi

Vzdělání uspokojuje divné šprty.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Simpsonovi

Nelson je škodolibý.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Teorie velkého třesku

Leonard ji stále miluje.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Věta hlavní

Jakmile skončila přednáška, vydali jsme se do knihovny, abychom sehnali potřebnou literaturu.

Věta hlavní

Věta hlavní

Když přišel domů a vybalil nákup, pustil se do vaření, které ho bavilo.

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry mezi hlavními větami

Buď ho obviňte, nebo ho propusťte.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Napadá mě, jestli se všichni tito studenti uchytí v praxi.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

V dálce zahlédl, jak vrtulník přistával na louce za polem.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Pokoušel se chytit raracha, který tančil ve vzduchu.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Kdyby vzal Apač okamžitě do zaječích, snažil bych se o totéž.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Druhy vedlejších vět souhrnně

Druhy vedlejších vět souhrnně

Kdyby nebylo Lídy, nikdy by učitelka nic nezjistila.

Věta hlavníVV příslovečná podmínkováVV příslovečná přípustkováVV příslovečná způsobová

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Strašně mě bolí zub.

Věta jednočlennáVěta dvojčlennáVětný ekvivalent

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Význam slov: podstatná jména

dedukce

nedůvěra/odpor ke všemu cizímu
vnitřní duševní očista
úsudek směřující od obecného k jednotlivému
zesvětštění

Předměty, věci

Předměty, věci

Peníze v hotovosti se označují jako   .

Loď užívaná k tažení nebo tlačení velkých lodí v přístavech se nazývá   .

Ze stropu visí   s holou žárovkou.

Vojáky na místo boje dopravil obrněný   .

objímkaremorkértransportéroběživo

Lidé

Lidé

nemocný člověksnobmarod
vtipný člověkvandalvzdělaný člověk
filantropintelektuálkomik
pomáhající člověkničící člověkpovýšený člověk

Lidé

neznámý tvůrceadvokátprávní zástupce
anonymamatérnení profesionál
analfabetnevzdělaný člověkKristův učedník
apoštolnámezdní vojákžoldnéř

Lidé

Na palubě je též   japonského loďstva.

S vlastní ženou jenom chodil do kostela, neděli co neděli, takový   to byl.

Přes tuto dobrou zkušenost jsem nicméně pořád   .

Po návratu nechtěl před ostatními světoběžníky vypadat jako   .

outsiderskeptikadmirálkatolík

Sport

Sport

vracákkontrazpětný proud v řece
boulderingpropust v jezutrenér
bungee jumpingzpětný záběr pádlemšlajsna
skok na elastickém lanělezení bez lanakouč

Sport

Při   provádí závodník gymnastická cvičení na cválajícím koni.

Při   bylo hráčů FC Břeclav o jednoho muže víc, přesto nedokázali vstřelit soupeři gól.

Třetí třetinu hokejového zápasu proseděl C. Caufield na   .

Při   využíváme k pohybu vzduchem padákového kluzáku.

přesilovceparaglidingustřídačcevoltiži

Móda, jídlo, společnost

Móda, jídlo, společnost

raviolitěstoviny plněné masemplošina pro manekýnky
čerstvý syrovátkový sýrmolostyling
úprava vzhleduragúnezakrývají hýždě
ricottatangapikantní pokrm z masa

Politika, historie

Politika, historie

imperialismusrozpínavá politika státuantisemitismus
komunismusnacismusideologie zdůrazňující význam národa
společné vlastnictví majetkuideologie nerovnosti lidíkapitalismus
volnotržní ekonomický systém rasismusnesnášenlivost vůči židům

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: podstatná jména mix

Význam slov: přídavná jména

Význam slov: přídavná jména

sociální

banalizovaný, znesvěcený
bezvýznamný, vedlejší
nutný, závazný
společenský, týkající se společnosti

Vlastnosti lidí a předmětů

Vlastnosti lidí a předmětů

  nudle

  technologie

  obrázek

  kamarád

infantilníinstantníimaginárníinovativní

Vlastnosti lidí a předmětů

nerad se dělíchce chváluneoblomný
lakomýnedá si říctotravuje
dotěrnýbázlivýmá strach
ješitnýnesoustředí seroztěkaný

Význam slov: přídavná jména mix

Význam slov: přídavná jména mix

uhlazený, ušlechtilýsociálníutajený, spikleneckýspolečenský, týkající se společnosti
irelevantníelementárníbezvýznamný, vedlejšíredundantní
exaktnídistingovanýzákladní, jednoduchýpřesný, založený na přesnosti
vágnínadbytečnýkonspiračníneurčitý

Význam slov: slovesa

Význam slov: slovesa

protežovat

stoupat, vrcholit
předpovídat
upřednostňovat, vlivně podporovat
zařídit, zavést

Lidé: akce, vztahy

Lidé: akce, vztahy

hodovatgradovatdebužírovat
predikovatoživovat, křísitprokrastinovat
předpovídatodkládat plnění povinností na pozdějiresuscitovat
reflektovatstupňovat, zesilovatvzít v úvahu, uvážit

Přísloví

Přísloví

Žádný   z     .

nebeučenýnespadl

Přísloví

Sejde z očí, sejde z mysli.

Přísloví

Mládí se živí sny, stáří vzpomínkami. (židovské)

Příběhy plné přísloví

Výlet na kolech

O víkendu jsme vyrazili na výlet na kolech. Když na sraz dorazili strejda Jirka s bratrancem Petrem, táta se na ně pobaveně podíval a utrousil: „Jablko nepadá daleko od stromu.“ Jel s námi také spolužák Franta, který je trochu xxxxx. Na konci trasy byl náročný sjezd s klopenými zatáčkami. Franta se ve sjezdu vyboural a táta si neodpustil komentář: „Pýcha předchází pád.“ Jako poslední projel sjezd Petr, který si za to vysloužil od táty hodnocení: „Tichá voda břehy mele.“

Přirovnání

Přirovnání

zkroucenýjak paragrafjako kostelní myš
jako preclíkjako sáňky v létěchudý
utahanýzdravýzmrzlý
jako řípajako štěněnervózní

Přirovnání

Jana Jonášovi zapáleně vysvětlovala podstatu svého výzkumu, on jen tiše seděl a usmíval se jako     hnoji.

naměsíček

Přirovnání

Ta nová tělocvikářka mě   jako nadmutou   .

kozuhoní

Idiomy, ustálená spojení

Idiomy, ustálená spojení

Dělat si z někohoHodit do tohoMít
filipa.vidle.Ztratit
hlavu.mrkvičku.z jalové krávy tele.
Strouhat dobrý den.Vymámit

Idiomy, ustálená spojení

Špatná komunikace lékaře s pacientem je     českého zdravotnictví.

Achillovoupatou

Idiomy, ustálená spojení

O její dobře míněné rady nestáli, a tak se rozhodla, že nebude házet     , a odkráčela.

svinímperly

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 2

Dveře zapraskaly, jak na ně padlo tělo parádně v   kynutého chlapíka. Přes obl   čej měl staženou černou kuklu. Bylo v   dět jen jeho oči, a ty se podivně bl   skaly. Zuzce se zastav   l dech, ale srdce bušilo ostošest. Nestačila val   t oči. Přepadení cukrárny. Takové drama si nikdo nevym   slí! Nikomu b   se ani m   šlenka na takovou akci nevyl   hla v hlavě. Ale bylo to tu. A přímo před Zuzkou! Lup   č také v   padal zaraženě. Nečekal, že bude přistižen při činu. Neměl plán B. Zaimprov   zoval. Strčil do Zuzky, hodil si přes rameno igel   tový p   tel a v   pařil se.
Zuzka jen vykv   kla bolestí. Parádně si při tom pádu naraz   la loket. Opatrně se vpl   žila do cukrárny…

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl   s jaz   kem v   plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl   nečekat, až ten zrádce-oběd v   leze. Vzal   prakluky za ruce a odtáhl   je zpátky do jeskyně, kde už v kotl   ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs   pravěké cibule. Praděti popadl   kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával   . B   lo jim dobře. Na h   storku s uprchl   m obědem už skoro zapomněl   . Vzpomněl   si až naz   tří, kdy potkal   v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m   sto ocásku z něho trčelo cos   kostěného se třem   hroty. V   dlička! Byl to jejich uprchl   obědov   zajíc.

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Příběhy ze Zverimexu

Gandalf

Ve zverimexu U Granule dnes obsluhoval Čeněk Šváb, syn pana vedoucího Švába, který byl na dovolené. V obchodě zrovna nebyli zákazníci, a tak Čeněk škádlil pštrosa Gandalfa, který stál na hromadě písku do terárií, a vždy, když Čeněk zacinkal na zvonek u pokladny, zabořil do ní leknutím hlavu.

Po několikátém zaboření ale cinkl jiný zvonek, ten u dveří, pštros zabořil hlavu do písku a do krámu vešel starý pirát Nemo. Na rameni měl pestrobarevného papouška a vztekle zamručel, že chce nějaké zrní, protože papoušek už je líný lovit mušky a brouky.

„Jé, pane Nemo, jak se dá vycvičit takový papoušek, aby vám seděl na rameni?“ zajímalo Čeňka.

Pirát jen cosi odsekl, ale mladý prodavač se nenechal odbýt a nabídl za onu informaci dva pytle zrní za cenu jednoho.

„Kuš. Dva pytle. Vidíš, ptáku hloupej, zajímáš lidi víc než já. Kuš. Stačí třikrát hvízdnout.“

Čeněk hvízdnul a skutečně. Na rameno mu vyskočil pták. Ne papoušek, ten už byl hodně nahluchlý, ale pštros. Pirát jen nadzdvihl husté zamračené obočí, zanadával pod vousy a odešel. Při zavírání zacinkal dveřmi na zvonek. Gandalf se šíleně lekl, ale zapomněl, že už nestojí na hromadě písku.

„Auuuu!“ zařval Čeněk.

České pověsti

Dívčí válka

Když zemřela Čechy oblíbená kněžna Libuše, ženy vzpomínaly na časy, kdy právě ony měly v české vlasti hlavní slovo. Nějaká Vlasta chtěla ty časy vrátit zpátky. Ženy a dívky, její stoupenkyně, opustily domovy a vystavěly u Vltavy dívčí hrad Děvín. Začaly se cvičit v boji. Mužům pohled na ženy učící se bojovat vháněl do tváře pobavený úsměv. Nic nedbali Přemyslova varování a hrnuly se na Děvín. Mysleli si, že se jich ženy leknou. Na Vlastin pokyn však rozlícené ženy vysmívající se muže pobily. Padlo jich na tři sta a přeživší se dali na útěk. Ženy měly na Vyšehradě své špehy a v boji využívaly svou krásu a bezbrannost. Jednou dostaly zprávu, že bude cestou nedaleko od Děvína projíždět vévoda Ctirad a nachystaly na něj past. Ke kmeni vedle cesty přivázaly krásnou Šárku. Ta, když se blížil Ctirad, začala prosit, aby ji odvázali. Ctirad obměkčený pláčem krásné dívky, zapomněl na ostražitost a Šárku odvázal. „Zlé ženy mě unesly, aby mě připojily ke své vzpouře. Pak ale uslyšely dusot koní, narychlo mě zde uvázaly. Jako výsměch mi zde nechaly tenhle roh, abych si spoutaná o pomoc zatroubila,“ vzlykala Šárka. Ctirad jí naslouchal a jeho muži slezli z koní, aby si tu odpočali. Šárka byla zvědavá, jak roh zní. Když ale na něj zatroubili, přihnal se houf žen a celou družinu pobily. Ctirada pak spoutaly a odtáhly ho na Děvín, kde ho umučily. Když se to muži dozvěděli, rozzlobili se a ve zbroji vyrazili k Děvínu. Došlo ke střetu. Vlasta padla a ostatní dostaly strach. Některé padly v boji, jiné při útěku. Žádnou z nich muži neušetřili. Tak pomstili Ctiradovu smrt.

Řecké báje

Tantalos

V Lýdii panoval za starých časů král Tantalos. Bohové mu věnovali svou přízeň a zvali ho na Olymp, aby s nimi stoloval a rozprávěl. „Chodím na hostiny k bohům a vlastně se od nich ničím neliším, nikdo nemůže pochybovat o tom, že jsem také bohem,“ myslil si. „Nejsi vševědoucí,“ ozvalo se v Tantalovi svědomí. „To nejsem, ale kdo ví, jestli bohové ano. Vyzkouším je!“ slíbil si Tantalos. Tehdy právě ukradl nějaký muž v Diově chrámu zlatou sošku. Přinesl ji Tantalovi, protože věděl, že se král bohů nebojí. Za nedlouho k Tantalovi přišel rozhořčený kněz a chtěl po něm, aby sošku vrátil. Král dělal, že neví, o čem kněz mluví. „Kdybych provedl něco zlého, jistě by mě bohové již potrestali,“ usmíval se. Kněz odešel s nepořízenou a král byl přesvědčen, že tak dokázal, že bohové neví o všem. Začal tedy při hostinách na Olympu krást. Nakonec zašel tak daleko, že zabil svého syna Pelopa a pozval bohy na hostinu k sobě do paláce. Při hostině jim předložil maso vlastního syna. Bohové zděšeně vyskočili od tabule a Tantalos poznal, že vědí všechno. Začal je prosit o slitování, ale marně. Zeus ho uvrhl do nejhlubšího podsvětí, do tartaru, a odsoudil ho k věčnému trápení. Tantalos stál ve vodě, ale když se chtěl napít, voda zmizela. Byl obklopen ovocem, ale nedosáhl na něj. Nad Tantalovou hlavou visel obrovský balvan, který hrozil zřícením. Tantalos se neustále bál, že na něj spadne. Tak trpěl věky.

Články, rozhovory, názory I

Proč jsme pověrčiví?

Podle studie psychologa Scotta Flukea z Kansaské univerzity se stává člověk pověrčivým ze tří důvodů: aby přesvědčil sám sebe, že tak získá kontrolu nad nejasnými situacemi, aby v sobě redukoval pocity bezmoci vůči nejistotě života jako takového, a protože pověrčivé chování je jednodušší, než se naučit nejistotě postavit. Pověry tedy přetrvávají na základě naší hluboké psychologické potřeby dát soudržnost a význam faktům, které jsou bez ochrany nějaké formy víry prezentovány jako náhodné a chaotické.

Zde je příklad pověry rozšířené v západních zemích: Když vám přeběhne černá kočka přes cestu, stane se vám neštěstí.

Ve středověku se věřilo, že jsou kočky (a hlavně ty černé) pomocnice čarodějnic nebo převtělení ďábla. Kvůli této pověře bylo mnoho koček upalováno zaživa nebo mučeno a ještě dnes se koček někteří lidé bojí.

(Převzato z Muy interesante a upraveno)

Požírač snů

Začínající závislost

Gonzalovi se den nepředstavitelně táhl. Tak moc se těšil na večer. To, co prožil minulou noc, mu otevřelo bránu do nového světa. Do světa, který mu byl kvůli absenci představivosti a fantazie zapovězen. Do světa snů. Nakonec se dočkal. Přišel čas, kdy se spolu s Bennym ukládali ke spánku. Gonzalo ležel v posteli s doširoka otevřenýma očima a čekal, až z druhé strany pokoje zaslechne pravidelné oddychování. Když se tak stalo, hned se přiblížil k Bennymu a přisál se mu ústy nad kořen nosu, do oblasti třetího oka. Všechno se opakovalo stejně jako předchozí noc. Gonzalo se střemhlav řítil do nekonečné propasti prázdnoty. Tma barvila všechno načerno. Jenže tentokrát pád ne a ne skončit. Padal a padal. Zvedl se mu žaludek, ale k nárazu nedošlo. Gonzalovi už bylo tak zle, že se musel od Bennyho hlavy odpojit. Seděl na boku postele a prudce dýchal. Nechápal, co udělal špatně. Rozhodl se, že tomu přijde na kloub. Té noci se už ale do Bennyho snu nevnořil.

Detektivní příběhy s plánky

Ukradený trezor

Inspektorka Pukavá vyšetřovala noční loupež velké sumy peněz z trezoru vily rodiny Volavkových. Nezmizely jen peníze, chyběl dokonce celý trezor a ve zdi byla díra skrz naskrz.

Paní Volavková vypovídala: „Včera večer jsem si četla v ložnici a ve 22:38 zaslechla zvuky. S ohromným strachem jsem se podívala klíčovou dírkou dveřmi z ložnice a zahlédla v obývacím pokoji 3 postavy. Mobil, kterým bych mohla zavolat policii, jsem bohužel měla právě v obýváku, ale tam bych nešla ani za milion. Celou noc jsem se tedy klepala v ložnici, jen dvakrát jsem musela na záchod.“

Svědectví syna Volavkových, Luďka, znělo následovně: „Hrál jsem celou noc v dětském pokoji novou počítačovou hru. Byl jsem do ní tak zabraný, že jsem si ničeho nevšiml, a to jsem ani neměl puštěný zvuk. V noci jsem jenom viděl po příjezdové cestě přijíždět tátu a jednou nebo dvakrát jsem přes skleněné dveře na chodbu zahlédl mamku, jak jde na záchod.“

Pan Volavka pak tvrdil toto: „Vracel jsem se někdy kolem třetí v noci ze služební cesty. Z auta jsem zahlédl díru ve stěně domu přesně v místě, kde máme v obývacím pokoji trezor. Byl jsem unavený, že jsem si říkal, že se mi to zdá. Ani jsem do obýváku nešel, hned po zaparkování před vchodovými dveřmi jsem zamířil do ložnice a hned jsem usnul.“

„To je tedy pěkná rodinka,“ posteskla si inspektorka svému asistentu Mikšíčkovi, „všichni tři téměř jistě lžou.“

Wikipedie

Megalodon

Megalodon (Carcharocles megalodon, v překladu velký zub) je vyhynulý druh žraloka, který žil před asi 23 až 2,6 milionu let během období od raného miocénu do svrchního pliocénu. Megalodon mohl vzhledem připomínat mohutnějšího žraloka bílého či se mohl podobat žraloku velikému (Cetorhinus maximus) či písečnému (Carcharias taurus). Fosilní pozůstatky naznačují, že tento žralok mohl měřit na délku až 18 metrů. Jeho velké čelisti, vybavené silnými a robustními zuby sloužícími k zabíjení a trhání kořisti, mohly vyvinout při skousnutí sílu 108500 až 182200 newtonů.

Megalodoni měli asi silný vliv na strukturu mořských společenstev. Na základě fosilií se zdá, že se jednalo o kosmopolita, tedy druh žijící ve všech oceánech. Zřejmě se zaměřoval na velkou kořist, jako byly velryby, ploutvonožci a velké druhy želv té doby. Na rozdíl od žraloka bílého, který na kořist útočí zespodu, megalodon pravděpodobně využíval své silné čelisti k prokousnutí hrudní dutiny oběti a poškození vnitřních orgánů − srdce a plic.

Imaginární slova

Amflovač

Amflovač je přístroj na výrobu žamžotů. Jeho základní součástkou je muzing, který čašňuje přítek flunků do středu amflovače. Pokud nejsou flunky přiměřeně flixní, hrozí nebezpečí, že nebudou dočašňovány včas na správné místo a muzing se kroudne. Kvalitnější amflovače se vyrábí z tranktu, běžně se ale prodávají spíše výrobky trinkotové. Tranktové amflovače mají tu výhodu, že je lze spustit i na zpětný chod a využít je také na výrobu tožamžů.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat