Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v   dali na v   let. Chtěli v   dět v   sutý most ve v   chodním V   etnamu. V   dali se tedy na cestu a v   borně se bav   li až do té doby, kdy Bobek dostal v   rážku. „V   drž, Bobku,“ v   jekl Bob, „v   nasnažíme se ve v   ru velkoměsta v   hledat doktora.“ Když ho objev   li, doktor je v   slechl a prav   l, že to je z nedostatku pracov   tosti a zv   klal Bobka, aby si vzal v   dle a navrstv   l na kupu posekané trav   ny. To mu prý v   rážku v   léčí. Bobek si radostně zav   skl a dal se do práce.

Vyjmenovaná slova po V

v_slat studenta na zahraniční stáž

iy

Vyjmenovaná slova po P

odp_kal si trest ve vězení

yi

Vyjmenovaná slova po L

sny se nám rozpl_vají

ýí

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam   ndrákovaní lidé si o něm m   sleli, že neum   do pěti napočítat. Takovým by M   lan řekl: „Vlezte m   na záda.“ Nejen, že se jeho m   sl dovedla rozdm   chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m   stických naukách, jako třeba o alchym   i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým   k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m   str, na hlem   ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m   š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m   krobiology o sm   slu jejich výzkumu. Ani m   lion argumentů by ho neodradilo od jeho m   se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm   z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm   sl jako vysvětlovat m   lované osobě, proč ji zam   káte večer doma, když jdete sam   hrát karty.

Vyjmenovaná slova po M

m_tina v lese

íý

Vyjmenovaná slova po Z

papírová viz_tka

yi

Vyjmenovaná slova: mix

kdyb_

iy

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop   ři hráli s tap   ry na schovávanou. P   kola byla u p   chlavého bodláku. Tap   ři si nakoupili p   tle s p   skem, za které se odcup   tali schovat. Znají totiž přírodop   s a ví, že netop   ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p   štivého tichého p   skání. Kap   tán netop   řího týmu ale není žádný p   tomec, a tak se ještě před začátkem hry dovtíp   l, že jejich slepoty budou chtít p   šní tap   ři využít. Napsal tedy p   lně na pap   r dopis prodejcům p   sku, jestli by tap   rům neprodali p   tle s nějakou polní trávou či p   rem, přes nějž netop   ří p   skot na rozdíl od p   sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op   lý sudokop   tník sežral p   kolu.

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom   šl je městem m   strovské architektury, vym   kající se srovnatelným m   stům v republice. Přepychové dom   a loubí vytváří až m   stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom   nul, jen co na městečko pom   slí. V m   nulých dobách žila obec z m   tného a těžby m   nerálů, protože měla dobré um   stění, ale také z m   cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem   slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom   šl snesla srovnání s M   lánem (v m   niaturním provedení, samozřejmě).

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has   č z Prahy, šel do důchodu, a tak prodal byt na s   dlišti a společně s manželkou a s   nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus   nky, mladí kosi a s   korky pos   lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps   hlas   tě proháněli s   sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos   lali s   láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s   chravo, začal foukat s   lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s   pal s   pký sníh. Bylo ho děs   vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s   tuace. Pan Zimník s   ce nebyl automechanik, ale věděl s   rady. Do cisterny svého s   lného has   čského auta nas   pal pos   povou směs a vyrobil tak s   pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s   pat písek na s   lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s   tič, s hlas   tým vrčením nastartoval a zběs   le s   pal. Večer pak nanos   li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s   ry, vína a džus   a pros   li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Vyjmenovaná slova po Z

Duchové promluvili

Zatímco Z   ta vz   vala duchy, Z   kmund ležel v poz   nkované posteli. Oz   valo se jeho z   vání, ale kvůli Z   tině vz   vání nemohl usnout. Štvalo ho to, protože z   tra vstával brz   , brz   čko. Nicméně jeho z   momřivá žena stále vyz   vavě z   rala do stěny, vyplazovala jaz   k a snažila se na svou stranu z   skat nadpřirozené bytosti. Z   kmund se rozhodl, trochu z   štně, využít své nedoz   rné břichomluvecké schopnosti. „Rozepni si z   p, vezmi pyžamo a běž pod az   mutem 60 stupňů rovnou do postele,“ ozvalo se náhle hlubokým hlasem. Z   ta to střelhbitě provedla, přivinula se ke svému muži a ještě před usnutím se mu svěřila, že dnes to vz   vání svým chrápáním konečně jednou nepokaz   l a dosud ciz   duchové k ní poprvé promluvili.

Vyjmenovaná slova: mix

ml_nice

íý

Vyjmenovaná slova po L

Nenechavá straka

Straka spatřila skl   čko. Bl   štělo se v dáli. Skl   čko na chvil   nku spl   nulo s okolním sněhem. Mrzlo. Straka pro ten skleněný pl   šek nemohla doletět. Najednou uviděla l   že. Nazula si je. Pak došlo ke kol   zi s l   pou. Straka měla kl   ku. Zlomila si jen kl   ční kost, ale pl   šek získala.

Vyjmenovaná slova po S

zas_paný

iy

Vyjmenovaná slova po B

Těžký život

Těžké živob   tí mě provází celý život. Dob   tek uhynul, ledab   lý b   k se vzpouzí a b   zon utekl. Zab   dlil jsem se tedy hb   tě s ob   vateli B   střiny. Hodiny odb   ly neodb   tně půlnoc a sneslo se krupob   tí. B   linky mi připadaly vhodné pro b   ložravé b   čky. Zato b   lé pečivo je nejlepší pro b   stré, zlob   vé děti z Kob   lis. Nab   tý majetek jako sb   ječka, b   kini a b   žuterie jsem pozb   l. Zab   vám se především náb   tkem.

Vyjmenovaná slova po B

rozzlob_l se

yi

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat