Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po Z

politický az_l

iy

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L   ska na l   sce četla l   rickou l   tanii svázanou l   kem. L   čila l   tost l   bezné L   ndy, která se zal   kala pláčem. Do jejích l   čidel totiž L   bor pol   čil past na myši. L   ndě přiskřípla mal   ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl   nice. Zdal   pak se vám také zdají takové sny?

Vyjmenovaná slova po L

seml_t obilí

íý

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p   li. P   šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P   t z třp   tivých misek, mít dostatek p   ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p   lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop   tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap   . Netop   ři to mají složitější, p   tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p   lířem zájmu přírodozp   tců a majitelů zahrad. Ani jinak p   lné včely a jiní op   lovači nemají štěstí. A slep   ši? O ty si také nikdo nep   še. Jsou nanejvýš p   chou luk a p   tomé předp   sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap   bary!

Vyjmenovaná slova po Z

Duchové promluvili

Zatímco Z   ta vz   vala duchy, Z   kmund ležel v poz   nkované posteli. Oz   valo se jeho z   vání, ale kvůli Z   tině vz   vání nemohl usnout. Štvalo ho to, protože z   tra vstával brz   , brz   čko. Nicméně jeho z   momřivá žena stále vyz   vavě z   rala do stěny, vyplazovala jaz   k a snažila se na svou stranu z   skat nadpřirozené bytosti. Z   kmund se rozhodl, trochu z   štně, využít své nedoz   rné břichomluvecké schopnosti. „Rozepni si z   p, vezmi pyžamo a běž pod az   mutem 60 stupňů rovnou do postele,“ ozvalo se náhle hlubokým hlasem. Z   ta to střelhbitě provedla, přivinula se ke svému muži a ještě před usnutím se mu svěřila, že dnes to vz   vání svým chrápáním konečně jednou nepokaz   l a dosud ciz   duchové k ní poprvé promluvili.

Vyjmenovaná slova po V

Bob a Bobek v Asii

Jednoho dne se Bob a Bobek v   dali na v   let. Chtěli v   dět v   sutý most ve v   chodním V   etnamu. V   dali se tedy na cestu a v   borně se bav   li až do té doby, kdy Bobek dostal v   rážku. „V   drž, Bobku,“ v   jekl Bob, „v   nasnažíme se ve v   ru velkoměsta v   hledat doktora.“ Když ho objev   li, doktor je v   slechl a prav   l, že to je z nedostatku pracov   tosti a zv   klal Bobka, aby si vzal v   dle a navrstv   l na kupu posekané trav   ny. To mu prý v   rážku v   léčí. Bobek si radostně zav   skl a dal se do práce.

Vyjmenovaná slova po B

Byt číslo 5

V B   lé ulici stála starob   lá b   tovka. Všichni její ob   vatelé b   li slušní a čistotní. Jen pan Břetislav B   k b   l podle paní domovnice pěkný dob   tek. Žil v b   tě číslo 5 spolu se svým prasátkem. Manželé Vegetariánkovi b   dleli hned pod ním. Dob   tčí způsob života jejich souseda jim působ   l neob   čejné mrzutosti. Nečistota a pronikavé prasečí aroma je opravdu zlob   ly. Jednou večer, když soused neb   l doma, prasátko zmizelo. Zb   ly z něj jen kosti. Někdo jej zab   l a snědl, ab   zahladil stopy. Zab   tí prasátka vyšetřovala policie. Vegetariánkovi b   li mimo podezření. Vypověděli totiž, že jedí jen b   liny. Ty ale musely b   t asi pěkně olejnaté, protože od nich měli pěkně mastné ruce i pusu.

Vyjmenovaná slova po B

prob_rat

ýí

Vyjmenovaná slova: mix

kam_on

yi

Vyjmenovaná slova po B

Hobit

„Hob   ti jsou b   tůstky drobného vzrůstu. Přeb   vají ve Středozemi.“ slab   kovala Adélka. Chtěla najít B   lba Pytlíka a jeho syna Froda. Ve snech ji totiž neodb   tně zlob   l jeden čaroděj. Každou noc ji nutil b   lit b   lé krávy na b   lo. A to dá rozum, dob   tek se přece nebarví. Jeden b   ček měl tak smutné oči, když se k němu rozb   hala se štětcem, že se rozhodla, že se nadvlády čaroděje musí zbavit. A v tom jí nemohlo pomoct žádné velké b   dlo. Upotřeb   la b   spíš někoho osob   tě malého. Hob   ta. Ještě chvíli listovala hob   tí B   blí, pak si sbalila věci do batůžku a už jí neb   lo. Vydala se na cestu do Středozemě.

Vyjmenovaná slova po S

měl vlasy s_vé barvy (šedivé)

yi

Vyjmenovaná slova: mix

vym_slel novou chemickou sloučeninu

iy

Vyjmenovaná slova po V

v_šňový sad

yi

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Vyjmenovaná slova po P

p_skat

ýí

Vyjmenovaná slova po M

Dolom_ty

iy

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat