Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p   li. P   šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P   t z třp   tivých misek, mít dostatek p   ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p   lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop   tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap   . Netop   ři to mají složitější, p   tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p   lířem zájmu přírodozp   tců a majitelů zahrad. Ani jinak p   lné včely a jiní op   lovači nemají štěstí. A slep   ši? O ty si také nikdo nep   še. Jsou nanejvýš p   chou luk a p   tomé předp   sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap   bary!

Vyjmenovaná slova po B

Zlomyslné slunéčko

Gáb   nku nebavila násob   lka. Místo ab   počítala, hrála si s beruškou, která se zrovna zab   dlela na jejím prstě. „Kam poletíš? Do neb   čka, nebo do peklíčka?“ ptala se jí. Ale beruška si jí nevšímala. B   la zlob   dlo od přírody. Chvíli ještě Gáb   nce pob   hala po ruce. Pak hb   tě vyšplhala na špičku jejího ukazováčku, Gáb   nku hryzla a klidně odlétla. Gáb   b   la tak překvapená, že začala rychle násob   t.

Vyjmenovaná slova po V

Bublinometka

Bublinometka je v   nikající žv   kačka. Ludv   k dostal za v   tězství ve v   lézání na v   soké stromy celé balení a radostně zav   sknul. Druhý den se v   pravil ke své v   hlédnuté borov   ci trénovat, aby příště v   hrál zase. Zavázal si boty, rozcv   čil se, dal si do pusy jednu žv   kačku a sv   žně v   razil. Když v   sel na větv   úplně nahoře, náhle foukl v   tr, odkudsi se ozval v   děšený pov   k a z dutiny stromu v   letěl v   r. Ludv   k se tak v   lekal, že se pustil a začal padat z v   šky sv   sle dolů. Naštěstí ale stále žv   kal Bublinometku, a tak v   foukl bublinu, která mu posloužila jako v   chytralý padák. Inu, Bublinometka je v   nikající cukrov   nka.

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz   kovědy brz   čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz   kovědec. Kdyby se tak každý jaz   k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz   čky, které prodávali v Medovém ráji. Z   tra se ukáže. Bude muset vz   vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z   ma. Místností prolétl průvan. Sušený z   mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz   nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z   vl, vytáhl hůlku, aby z   skal čas reagovat na případného nepřítele.

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s   r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s   r. Původně byl s   ce s   rotkem, bloudil neos   dlenou krajinou a zoufale s   pal, ale v ros   cké s   rárně se ho ujali a vychovali z něho s   lnou osobnost. Jednou začaly v s   rárně hlas   tě kvílet s   rény. Nějaký pták, snad s   ček nebo s   korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s   čivý zvuk. Ze s   fonu unikala tekutina s   té barvy, asi nějaké s   řidlo, s   rovátka nebo snad dokonce s   ra. Alfréd neváhal a se značným ús   lím ucpal díru sám sebou. S   ndikát šlechticů mu za jeho s   gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s   rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S   r.

Vyjmenovaná slova: mix

m_cí prostředek

yi

Předpona vy-

vyvi
v_savačv_set na stroměv_sutý mostv_dělekv_povídat

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L   šák Karl   k sl   šel vypravovat o skutečné del   katese. Onou lahůdkou bylo l   dské l   tko. Ten den se strhl veliký l   javec. L   šák najednou sl   ší zvenčí vzl   kot. Vysl   dí malou Pavl   nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl   ny na šťavnaté dětské l   tko. Přibl   žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Vyjmenovaná slova po B

Jsem já masožravec?

Zb   něk b   l mladý b   k z Kob   lis. Bohužel měl neb   valý problém. Netušil, jestli je b   ložravec nebo masožravec. I pob   hal ledab   le po loukách v okolí Přib   slavi, kolem starob   lého hřb   tova i vyb   dleného b   ografu a sháněl někoho způsob   lého, kdo by mu jeho problém hb   tě vyřešil. Po cestě mezi ob   lím drandil na b   cyklu b   valý rab   n. Zb   něk mu vyložil svůj neob   čejný problém. Rab   novi se mladý b   k zalíb   l, i vzal ho do b   telného b   stra, kde jim nab   dli jídelní lístek, ze kterého se dalo dlouho vyb   rat. Pak rab   n objednal krab   ci celeru, petržele a b   lého jogurtu. Zb   něk všechno z nádoby snědl, na talíři nezb   lo nic. „Chutnalo ti?“ zeptal se duchovní. „Jak by ne,“ opáčil b   ček. „No vidíš, všechno, co jsi snědl, bylo b   lé, tudíž jsi b   tostný b   ložravec.“

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat