Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob   lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb   dl ob   vatele blízko i v dálce, ab   mu tam sloužili. B   dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub   t hodně děr. Žížalí b   tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob   lu b   se nedožily ani pondělí. Jak b   tak díry hloub   ly, končetiny b   jim rostly a hned b   se množily. Nastala tedy b   tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b   tí skončilo v Černob   lu.

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op   ce hrály na námořní kap   tány. Motýli naokolo p   lně op   lovali květy, pestrobarevná ptačí p   rka se třp   tila a na řece se čep   řil ptakop   sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap   skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p   tláci! Op   čí bojovníci začali nap   nat luky a nabíjet p   stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp   tatelně kout p   kle. Po nap   navém boji si to p   šní p   tláci odp   kali. Zůstal z nich jenom p   tlíček neštěstí.

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz   kovědy brz   čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz   kovědec. Kdyby se tak každý jaz   k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz   čky, které prodávali v Medovém ráji. Z   tra se ukáže. Bude muset vz   vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z   ma. Místností prolétl průvan. Sušený z   mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz   nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z   vl, vytáhl hůlku, aby z   skal čas reagovat na případného nepřítele.

Předpona vy-

vivy
v_dlev_trhnoutv_trv_tržníkv_jimka

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v   le paní Olív   e panovala v   heň. V   šňořená paní domácí v   tápěla celý dům v   zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v   ditělně sv   tilo slunce. Na v   soké teploty už si zv   kla. Ani pro ostatní ve V   nohradské ulici to nebyla žádná v   ložená nov   nka, že jejich v   razná sousedka je polov   ční blázen. Všichni v   ceméně věděli, že paní Oliv   e v   děla jednou v telev   zi interv   ew s krásným v   pracovaným plavčíkem, který v   právěl, že prav   delně pomáhá topícím. A tak paní Olív   e topila a topila a v   hlížela svého v   voleného plavčíka, muže sv   ch snů.

Vyjmenovaná slova po L

Bouřka

Za okny pl   nulo pokl   dné odpoledne. Občas bylo z dáli sl   šet hromy. Začalo se bl   skat. Babička postavila na stůl hromničku a zapál   la ji. Na čele jí naběhla starostl   vá vráska. Pavl   k se ještě nevrátil z lesa, kde sbíral mal   ny. Mal   nko se zastavila. Nebude pl   tvat časem. Skopla své pl   šové bačkory a vydala se k bl   zkému lesu vstříc tomu malému pachol   kovi. Zanedlouho doběhla až ke ml   nu, kam obvykle chodila ml   t obilí. Polkla. Z divoce rostoucího pel   ňku viděla trčet hubené l   tko. Ale najednou se rostl   ny zamlely a Pavl   k se vynořil s ol   salou živou veverkou v ruce. Zal   kal se štěstím.

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B   strci blízko b   střiny B   liny b   dlel muž, který se moc rád chlub   l. Celý život se jen snažil, ab   na někoho zapůsob   l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb   vé, zb   tečné řeči. Proto ho často odb   vali a radili mu, ab   změnil b   dliště a přestal b   dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b   lo líto. Pohřb   lo to jeho naděje na to, že b   mohl dob   t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb   l rozumu nebo že zaslíb   l svou duši ďáblu. On b   l přitom ob   čejný člověk a jen chtěl b   t mezi ob   vateli vesnice oblíbený.

Vyjmenovaná slova: mix

televizní v_sílání

iy

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po M

Na zámku straší

M   lí kamarádi, m   nulé léto jsem strávil v Litom   šli. Slyšel jsem, že je tam muzeum m   niatur, ale asi jsem ho někde m   nul. M   sto toho se m   dostalo m   mořádné prohlídky na m   stním zámku. Průvodkyně M   lena m   strně ovládala m   ty, kterými umně m   stifikovala své posluchače. Prý tu kdysi m   vala domov komteska M   chaela, která měla moc ráda m   dlinkové koupele. Jednou neúm   slně rozdm   chala pěnu tak, až v ní celá zm   zela. Pak už se nikdy neobjevila. Od té doby si lidé dom   šlí, že M   chalka na zámku v noci straší.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat