Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova: mix

skloub_t

yi

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz   le, Váš syn Kaz   m chodí do škol moc brz   , hroz   vě na mě z   rá a při fyz   ce drze z   vá. Navíc se tváří přez   ravě a tvrdí, že od z   třka ho mám naz   vat kamz   kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz   t jaz   k, honit ve vlasech paraz   ty a loz   t po z   dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z   ta Z   kmundová

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S   mpaťák S   mon se rozhodl s   dlit u ohně celou noc sám. Byl s   ce s   tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas   slil jahodový s   rup, nějaké sušenky, s   rovou mrkev a mas   tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s   tiny a jitrocely, život nočních ekos   stémů a přemýšlel nad různými s   tuacemi. Začalo být s   chravo a vítr s   lil. Když najednou se těsně předním zjevila s   lueta s   čka. Bořek jen s   kl leknutím a roztřásl se jako os   ka. Podle jeho babičky s   ček nos   l smrt. Zvlášť když byl s   vý jako tento.

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop   rka v typ   ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p   tomé jméno pro stroj, který p   lně dělá kop   e různých pap   rů, stránek časop   sů, učebnic dějep   su, not na p   ano či třp   tivých letáků. Ale jméno si pochop   telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop   tnul nezkušený p   kolík, takové mladé kop   to, nesp   sovně zanadával a hup   ty hup - spadl na Máňu tak stup   dně, že se rozcap   l na kop   rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap   řila a p   šně mu několikrát nakop   rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop   chují oslovením Zadkop   rka.

Předpona vy-

vivy
v_čkov_povídatv_slunív_rážkav_ditelnost

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M   chal se chtěl stát m   lionářem. Byl m   strem v m   stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm   šlené m   ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m   lou stařenku ale svým příběhem pom   lil. Řekl jí, že když udělá vým   k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom   la si nohu. M   chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm   sly.

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L   duška se ráda koupala. Vypl   tvala pokaždé hektol   try vody. Jednou zase kl   dně spl   vala ve vaně. Oči se jí kl   žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl   katit po podlaze. Když L   da procitla, byla pod vodou i pol   čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl   l další a další vodu. Po té příhodě už L   duška vodou nikdy nepl   tvala.

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B   strci blízko b   střiny B   liny b   dlel muž, který se moc rád chlub   l. Celý život se jen snažil, ab   na někoho zapůsob   l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb   vé, zb   tečné řeči. Proto ho často odb   vali a radili mu, ab   změnil b   dliště a přestal b   dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b   lo líto. Pohřb   lo to jeho naděje na to, že b   mohl dob   t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb   l rozumu nebo že zaslíb   l svou duši ďáblu. On b   l přitom ob   čejný člověk a jen chtěl b   t mezi ob   vateli vesnice oblíbený.

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova po B

Bubnování

Zb   něk se rád zab   vá hrou na b   cí. Tvář mu zdob   vlasy barvy ob   lí a vypadá trochu jako hob   t. Ob   čejně hraje ve svém ob   dlí na B   stré ulici. Náb   tek v celém b   tě se otřásá, hluk přib   vá a maminka se zlob   . Je silný jako stádo b   zonů a dokáže b   t tvrdohlavý jako b   k. Aby b   l doma klid, přestane b   t a uloží b   cí hůlky do krabice. Je to b   strý kluk.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat