Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob   nson by rád byl hb   tější. Často se poraní, když přib   jí hřebík ve svém ob   dlí nebo když sb   rá zásoby. Aby si zajistil živob   tí, pěstuje b   liny a chová dobytek. Oblíb   l si zejména b   čí žlázy, b   zoní b   fteky, krabí tyčinky a pečené kob   lky. Nerad zab   jí, ale nab   tá puška je nezb   tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob   t: žádné b   lé pečivo, žádný b   ograf. Hodiny neodb   její půlnoc a jedinými spoluob   vateli jsou starob   lé bab   ky a divocí b   ložravci.

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Vyjmenovaná slova: mix

zahrada byla zarostlá pel_ňkem

iy

Vyjmenovaná slova po L

Bouřka

Za okny pl   nulo pokl   dné odpoledne. Občas bylo z dáli sl   šet hromy. Začalo se bl   skat. Babička postavila na stůl hromničku a zapál   la ji. Na čele jí naběhla starostl   vá vráska. Pavl   k se ještě nevrátil z lesa, kde sbíral mal   ny. Mal   nko se zastavila. Nebude pl   tvat časem. Skopla své pl   šové bačkory a vydala se k bl   zkému lesu vstříc tomu malému pachol   kovi. Zanedlouho doběhla až ke ml   nu, kam obvykle chodila ml   t obilí. Polkla. Z divoce rostoucího pel   ňku viděla trčet hubené l   tko. Ale najednou se rostl   ny zamlely a Pavl   k se vynořil s ol   salou živou veverkou v ruce. Zal   kal se štěstím.

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Předpona vy-

vivy
v_čkov_paryv_konv_nicev_stoupit

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has   č z Prahy, šel do důchodu, a tak prodal byt na s   dlišti a společně s manželkou a s   nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus   nky, mladí kosi a s   korky pos   lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps   hlas   tě proháněli s   sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos   lali s   láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s   chravo, začal foukat s   lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s   pal s   pký sníh. Bylo ho děs   vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s   tuace. Pan Zimník s   ce nebyl automechanik, ale věděl s   rady. Do cisterny svého s   lného has   čského auta nas   pal pos   povou směs a vyrobil tak s   pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s   pat písek na s   lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s   tič, s hlas   tým vrčením nastartoval a zběs   le s   pal. Večer pak nanos   li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s   ry, vína a džus   a pros   li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V   dra se v   nořila z vody. V   da, na v   sluní se v   louplo nějaké zv   ře. V   padá jako chlupatá v   la. Kde se tu v   skytla? V   dra šla vyzv   dat: „Hej, v   , kdo jste?“ „Jsem v   kuňa a v   padla jsem z letadla.“ „Tak v   tejte ve V   škově! Dáte si koláč s v   šňovými pov   dly? Je v   borný! V   zkoušejte ho...“

Vyjmenovaná slova po B

Zlomyslné slunéčko

Gáb   nku nebavila násob   lka. Místo ab   počítala, hrála si s beruškou, která se zrovna zab   dlela na jejím prstě. „Kam poletíš? Do neb   čka, nebo do peklíčka?“ ptala se jí. Ale beruška si jí nevšímala. B   la zlob   dlo od přírody. Chvíli ještě Gáb   nce pob   hala po ruce. Pak hb   tě vyšplhala na špičku jejího ukazováčku, Gáb   nku hryzla a klidně odlétla. Gáb   b   la tak překvapená, že začala rychle násob   t.

Vyjmenovaná slova po P

Zlodějské trampoty

P   stolníci byli v P   šeli vzácností, když už se něčím bojovalo, byla to p   ka proti kop   . Jediné, co připomínalo doby Divokého západu byl klop   tavý krok, jakým se lup   č jménem P   tlík pohyboval ulicemi. Jeho akce byly nevyzp   tatelné.
Na své umění byl velmi p   šný. Jednou dokonce zcizil p   áno i s přep   chovou sochou z p   sku. Jeho p   le však přišla nazmar. Když op   lý z nakradeného p   va opouštěl dům, venku už dusala kop   ta městské hlídky. Třp   t naloupeného zboží hned přilákal pozornost policisty a to si p   šte, že byl zloděj v želízkách, než vůbec pohnul p   skem. U výslechu splaskl jako rozšlápnutá p   chavka a další noci už zp   toval svědomí v cele, kde mu společnost dělaly jen náp   sy bývalých vězňů.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat