Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

na území Panam_
na hodovních tabul_ch
na brusl_ch
čaj v kovové konv_
býlí na mez_
pot se mísil s krv_

Shoda přísudku s podmětem

Jabloně plodil_ nádherné ovoce.

ya

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov   voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov   okov   . Ihned řekl datlov   , aby zaletěl k jelenov   , daňkov   , obletěl všechny zajícov   nory, navštívil manžele Veverkov   i oba jezevcov   syny. A aby všem předal vlastními slov   vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov   to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov   a rovněž obě srncov   nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov   za pravdu, když hřímal, že pytlákov   pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov   , velkému dobrmanov   , se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov   mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov   z tlapky. Ježkov   bodliny se zaryly tomu lumpov   do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov   hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov   ve vesnici.

Pavlovov_ reflexy
sousedov_ králíci
Petrov_ kamarádi
Odpověděl slušně indiánov_.
k Darmodějov_

Koncovky mi/my/ma

s myšm_

iy
rorýs_ útok
našli hřib_
znám_ moderátor

Koncovky přídavných jmen

Lovci z pravěku

Pravěc   lovci uctívali modly ledov   ch bohů a přinášeli jim zvířec   oběti. Uchylovali se i ke krvav   m rituálům, tak tvrdohlav   byli ve své víře. K civilizaci spěli jen pomal   mi krůčky. V době sucha se plížili ke lv   m doupatům a tvory, kteří byli příliš pomal   , usmrcovali vrhac   mi zbraněmi. Vskutku nevesel   výjev, máte–li citliv   žaludek. Sobol   kožešiny si přehazovali navykl   m způsobem přes plece a napínav   mi historkami si zpříjemňovali chvíle u planouc   ho ohně. Právě takov   byli hrdinové Štorchov   ch příběhů.

Koncovky všechny: mix

naplnil se emocem_

yi

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky
detekce protipožárními čidl_
s prasečími a husími sádl_
Poslal pěkné blahopřán_.
cesta Pootav_m
dohoda mezi král_
nedělej žádné podraz_
zuřiví cizí ps_
Udělejte kratš_ rozestupy.
léčiv_ produkt
los_ parohy
Vykosti ryb_ pokrmy!
znám_ lidé

Koncovky ovi/ovy

mávat psov_ masem u čumáku

yi

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl   prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil   na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil   do Buchlova, kde bydlel   jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal   stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil   i koně. Vaškovi spolucestující sledoval   , jak chlapci zářil   oči. Všichni byl   spokojení, protože ve vzduchu byl   cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval   podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel   . Přesto bylo zřejmé, že vyšl   z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil   podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil   na sedačky a Vaškovy tváře zbledl   . Byl   to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval   směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel   a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Koncovky podstatných jmen: mix

maturantské šerp_

yi

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

prav_ lví chlup

ýí
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat