Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob   nson by rád byl hb   tější. Často se poraní, když přib   jí hřebík ve svém ob   dlí nebo když sb   rá zásoby. Aby si zajistil živob   tí, pěstuje b   liny a chová dobytek. Oblíb   l si zejména b   čí žlázy, b   zoní b   fteky, krabí tyčinky a pečené kob   lky. Nerad zab   jí, ale nab   tá puška je nezb   tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob   t: žádné b   lé pečivo, žádný b   ograf. Hodiny neodb   její půlnoc a jedinými spoluob   vateli jsou starob   lé bab   ky a divocí b   ložravci.

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz   kovědy brz   čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz   kovědec. Kdyby se tak každý jaz   k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz   čky, které prodávali v Medovém ráji. Z   tra se ukáže. Bude muset vz   vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z   ma. Místností prolétl průvan. Sušený z   mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz   nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z   vl, vytáhl hůlku, aby z   skal čas reagovat na případného nepřítele.

Vyjmenovaná slova po V

Letní příběh

Ve v   le paní Olív   e panovala v   heň. V   šňořená paní domácí v   tápěla celý dům v   zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v   ditělně sv   tilo slunce. Na v   soké teploty už si zv   kla. Ani pro ostatní ve V   nohradské ulici to nebyla žádná v   ložená nov   nka, že jejich v   razná sousedka je polov   ční blázen. Všichni v   ceméně věděli, že paní Oliv   e v   děla jednou v telev   zi interv   ew s krásným v   pracovaným plavčíkem, který v   právěl, že prav   delně pomáhá topícím. A tak paní Olív   e topila a topila a v   hlížela svého v   voleného plavčíka, muže sv   ch snů.

Předpona vy-

vyvi
v_padv_savačv_sutý mostv_rážkav_ditelnost

Vyjmenovaná slova po Z

az_mut

yi

Vyjmenovaná slova po M

m_t se vodou

íý

Vyjmenovaná slova po B

ob_dlí

iy

Vyjmenovaná slova po P

Zlodějské trampoty

P   stolníci byli v P   šeli vzácností, když už se něčím bojovalo, byla to p   ka proti kop   . Jediné, co připomínalo doby Divokého západu byl klop   tavý krok, jakým se lup   č jménem P   tlík pohyboval ulicemi. Jeho akce byly nevyzp   tatelné.
Na své umění byl velmi p   šný. Jednou dokonce zcizil p   áno i s přep   chovou sochou z p   sku. Jeho p   le však přišla nazmar. Když op   lý z nakradeného p   va opouštěl dům, venku už dusala kop   ta městské hlídky. Třp   t naloupeného zboží hned přilákal pozornost policisty a to si p   šte, že byl zloděj v želízkách, než vůbec pohnul p   skem. U výslechu splaskl jako rozšlápnutá p   chavka a další noci už zp   toval svědomí v cele, kde mu společnost dělaly jen náp   sy bývalých vězňů.

Vyjmenovaná slova po V

v_křikl leknutím

iy

Vyjmenovaná slova po P

p_tláctví

yi

Vyjmenovaná slova po S

Alfréd

Alfréd byl jediný s   r v celé lednici, jemuž se dostalo honosného titulu s   r. Původně byl s   ce s   rotkem, bloudil neos   dlenou krajinou a zoufale s   pal, ale v ros   cké s   rárně se ho ujali a vychovali z něho s   lnou osobnost. Jednou začaly v s   rárně hlas   tě kvílet s   rény. Nějaký pták, snad s   ček nebo s   korka, zobákem klovl do potrubí a začal se ozývat s   čivý zvuk. Ze s   fonu unikala tekutina s   té barvy, asi nějaké s   řidlo, s   rovátka nebo snad dokonce s   ra. Alfréd neváhal a se značným ús   lím ucpal díru sám sebou. S   ndikát šlechticů mu za jeho s   gnifikantní čin a záchranu mnoha sídel v okolí s   rárny udělil titul a od té doby Alfrédovi nikdo neřekne jinak než sir S   r.

Vyjmenovaná slova po S

us_chající listy

yi

Vyjmenovaná slova: mix

zb_tek koláče

iy

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M   chal se chtěl stát m   lionářem. Byl m   strem v m   stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm   šlené m   ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m   lou stařenku ale svým příběhem pom   lil. Řekl jí, že když udělá vým   k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom   la si nohu. M   chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm   sly.

Vyjmenovaná slova po V

v_deozáznam

yi

Vyjmenovaná slova po L

pospol_tost

iy

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L   duška se ráda koupala. Vypl   tvala pokaždé hektol   try vody. Jednou zase kl   dně spl   vala ve vaně. Oči se jí kl   žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl   katit po podlaze. Když L   da procitla, byla pod vodou i pol   čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl   l další a další vodu. Po té příhodě už L   duška vodou nikdy nepl   tvala.

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat