Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Předložky s/z

válka _ toxiny

sz

Psaní s/z na začátku slova

Princezna a moucha

Princeznu v noci probudil ze   nění bzukot.   nepokojeně si pomyslela, že v komnatě   traší, ale po chvíli   koumání okolí   pozorovala mouchu. Zavolala tedy   právce hradu, aby jí pomohl najít   působ, jak to malé létající   tvoření   likvidovat. Kastelán   bledl strachy, protože se hmyzu bál. Poslal do světa   právu, v níž   volával všechny   tatečné dobrodruhy, aby pomohli princezně   kvalitnit   pánek. Rybář   kusil mouchu   poutat do sítě, ale síť měla příliš velká oka. Krotitel se ji   nažil   krotit a   kamarádit se s ní, ale neuměl zvířecí řeč. Až nakonec se   jevil zahradník. Otevřel v komnatě okno a mezitím šel s princeznou do sadů. Moucha vyletěla ven a   tratila se ve   mrkovém lese. Ale princezna už se   tejně   pět do komnaty ten den nevrátila.   blížila se se zahradníkem a pře   těhovala se k němu do domku.

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá   zakroužil na   polem. Pod ním letěl jen malý holu   . Tady žádné nebe   pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší   , který měl   pohotovosti malý bojovník.   bíral odvahu na útok, oči navr   hlavy. Tětiva ve vl   kých dlaní   se mu třásla. Může to být jeho první koři   t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší   do nebes. Hro   se   trefil. Drave     letěl na zem.

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po okněokamžitě _rudl_týská se jí_hromáždění_těžoval si pořád_konal

Psaní s/z na začátku slova

Kon-Tiki

V roce 1947 proběhla   dělovacími prostředky   práva o námořní výpravě Kon-Tiki.   organizoval ji norský dobrodruh Thor Heyerdahl, který chtěl   kusmo dokázat, že původní obyvatelé Jižní Ameriky mohli doplout až skoro k Austrálii ještě před Evropany. Členové expedice tedy   tvrdili svým podpisem   ponzorské smlouvy, odcestovali do Peru, kde   tloukli   kromné plavidlo podle dobových náčrtů. Na konci dubna dali   bohem břehům a   pustili vor na   pěněné vlny Tichého oceánu. Počasí místy plavbu   těžovalo, některé dny byla plachta   plihlá, jindy zase vítr   běsile   vištěl a námořníci se řádně   potili při   pravování   křiveného   těžně. Heyerdahl si ale uměl na lodi   jednat pořádek a na konci července všichni nadšeně   volali: „Hurá!“ při   pozorování pevné země. O pár dní později vor   troskotal u ostrova Raroira, ale celé posádce se povedlo   třelhbitě dostat na břeh. Tam   trávili ještě pár dní, než navázali kontakt a vrátili se zpět.

mít _tarosti
u_trnout
Kůň se _epjal.
_bořit dům
_távat brzy

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

kosa a sr_

bp

Psaní s/z na začátku slova

Zlomená kost _rostla.

zs

Párové hlásky: mix

_kratka

zs

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat