Diktáty online – 4. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Zápis a korektury textů

Zápis textů
Zápis příběhů
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Výprava k prameni potoka

Ukázky

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem   sl se zam   loval do sousedky Dom   niky. Dlouho přem   šlel, zda ji vzít na projížďku na pram   ci, sm   čcový koncert nebo m   strovství v dom   nu. Nakonec vym   slel piknik na m   tince. Důkladně ze sebe m   dlem sm   l špínu a nachystal m   su s jídlem. Za stm   vání na jejich sm   sly útočila spousta barev. Za stromem se m   hl roztom   lý m   val. Nem   lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m   ši!

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz   plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz   vají jez   nky. Mez   tím však uběhlo pár podz   mů a z   m, Smolíček vyrostl a brz   se jich přestal bát. Když podbíz   vé ženštiny rozraz   ly dveře minule, tak je nez   štně pohostil roz   nkami a bez   nkovým sirupem, pustil muz   ku a všichni se brz   čko dali do tance, prostě bláz   nec. Když jez   nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez   zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz   vé zuby, dez   nfikoval špinavé jaz   ky a postupně je svým voz   dlem odvoz   l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez   nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz   vé úmysly a dostat vás brz   na miz   nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Psaní bě/bje

Pluto

Příb   h Pluta se začal pro lidstvo odtajňovat v roce 1930, kdy ho ob   vil americký astronom Clyde Tombaugh. V té dob   vědci předb   žně tušili, že za Neptunem ještě nějaký vesmírný ob   kt existuje, protože ob   žná dráha Uranu se slab   odchylovala od fyzikálních výpočtů. Pluto bylo označeno za devátou planetu se stokrát menším ob   mem než Země a s dobou ob   hu okolo Slunce 247 let. Postupem času a díky zlepšování ob   ktivů dalekohledů začali astronomové ob   vovat další malá tělesa okolo Pluta. Roku 2006 pak Pluto padlo za ob   ť valnému shromáždění astronomické unie (které prob   hlo v Praze), b   hem nějž mu byl odebrán status planety. Dnes bývá Pluto b   žně řazeno s mnoha dalšími tělesy mezi takzvané trpasličí planetky.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence