Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky ovi/ovy

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: města, části měst, ulice

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Větné členy obecně

Čtení: Čtení textů

Příběhy

Požírač snů

Další kořist

Je večer, Benny už dávno spí. Gonzalo čeká na správnou příležitost. Pak pomalu přistupuje k Bennyho loži, sklání se nad bratrem a sleduje pohyby jeho očí pod zavřenými víčky. Obličej se začíná uvolňovat. Teď, teď by to šlo. Zatajil dech a pomalu se blížil svými ústy k bratrovu čelu. Kolem uší mu svištěl vítr, propadal se a propadal černotou, když tu najednou ucítil náraz. Ocitl se v jakési místnosti. Nikde nikdo nebyl, nikde žádný nábytek ani jiné vybavení. Jeho kroky se rozléhaly místností a působily hrozivě. Zničehonic měl Gonzalo, tedy vlastně Benny, pocit, že ho někdo sleduje. Rychle se otočil a jeho pohled se zapíchl do žlutozelených, nevraživých očí obrovského černého psa. Ani jeden z nich se zatím nepohnul. Gonzalo si sám ve své hlavě uvědomil, že musí něco udělat. Když se Benny té obludě bude dívat přímo do očí, vezme to jako výzvu k útoku a z Bennyho zbyde jen pár cárů. Pekelně se soustředil a začal Bennymu našeptávat: „Skloň pohled na podlahu a pomaličku couvej ke krbu. Vylezeš pak komínem. To je jediná cesta ven.” Benny ho opravdu poslechl. Pes zatím tiše stál mezi dveřmi a nespustil z něj oči. Najednou se vše zahalilo do šedé mlhy a Benny se začal vrtět. Sen skončil.

Detektivní příběhy s plánky

Loupež v galerii

„Takže vám zmizel přes noc z galerie vzácný obraz Hostina a zjistil jste to až po ranním otevření,“ opakovala inspektorka Pukavá, zatímco její kolegové vyprovázeli zklamané ranní návštěvníky, „jaké máte zabezpečení?“

„Je to záhada,“ pravil roztřeseně hlídač, „máme alarm na jediných vchodových dveřích. Okna v galerii žádná nejsou. Navíc jsou na místech A, B a C tři otočné kamery, takže vidí do všech směrů. Když jsem je kontroloval večer před zavřením, tak obraz Hostina na svém místě v Modrém pokoji ještě byl.“

„Takže jste večer zkontroloval záběry z kamer, nebo jste šel i dovnitř?“

„Jenom kamery, pak jsem zhasnul, zamknul vchodové dveře a zapnul na nich alarm. V noci se alarm nespustil, takže dveřmi se nikdo nevloupal. Ráno jsem vypnul alarm, odemknul, rozsvítil a pustil návštěvníky. A jeden si všimnul, že obraz chybí. A na záznamu z kamer už ráno taky není,“ teď už hlídač regulérně brečel.

Inpektorka Pukavá se ještě jednou podívala na plánek a pronesla: „Budu potřebovat záznamy kamer ze včerejšího večera a dnešního rána. Jeden z návštěvníků se nechal v galerii zamknout, v noci obraz sundal a před chvílí si ho odnesl.“

Naučné a odborné texty

Zápis a korektury textů: Zápis textů

Zápis příběhů

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet III

Paní učitelka neb   la zv   klá čel   t proudu o takové s   le. Neopl   vala mnoha nápady, jak oba žáky zachránit, ale úb   tek žactva s   nemohla dovolit. Zb   něk se zachytil za v   klavý kmen a zůstal na něm v   set. L   ndu paní učitelka také nakonec díky svému v   bornému plaveckému umu v   táhla z vody. Ti na břehu, kteří doteď ani nemrkli ani nepol   kali, konečně v   dechli. Všichni se třásli z   mou a v   čerpáním. Do tábořiště je nakonec dovezli dělníci z nedaleké p   ly, kteří se vraceli z práce kolem řeky. V kempu začali všichni konečně us   chat. V kuchyni jim uvařili v   tečný slep   čí v   var, který je zase postavil na nohy. Jen L   nda, Zb   něk a paní učitelka chytili z té vody pořádnou v   rážku. Ve vzpom   nkách žáků nakonec největší hrůzy v   bledly a už teď se těší na další p   kle, které spolu jako třída v budoucnu ukují.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 2

Dveře zapraskaly, jak na ně padlo tělo parádně v   kynutého chlapíka. Přes obl   čej měl staženou černou kuklu. Bylo v   dět jen jeho oči, a ty se podivně bl   skaly. Zuzce se zastav   l dech, ale srdce bušilo ostošest. Nestačila val   t oči. Přepadení cukrárny. Takové drama si nikdo nevym   slí! Nikomu b   se ani m   šlenka na takovou akci nevyl   hla v hlavě. Ale bylo to tu. A přímo před Zuzkou! Lup   č také v   padal zaraženě. Nečekal, že bude přistižen při činu. Neměl plán B. Zaimprov   zoval. Strčil do Zuzky, hodil si přes rameno igel   tový p   tel a v   pařil se.
Zuzka jen vykv   kla bolestí. Parádně si při tom pádu naraz   la loket. Opatrně se vpl   žila do cukrárny…

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz   tří se v   dali po cestě lemované hustým   křov   nami, vraními oky a olšem   . Cesta, ze začátku široká, se čím dál v   c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem   a kopřivam   . Nohy jim podkluzovaly a boty se m   sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v   pary jim dráždily sl   znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l   dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv   ral a nohy mravenčily od škrábanců mal   ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb   val jen docela mal   pram   nek. Bl   žili se k cíl   . Strom   se trochu rozestoupily. Pak uv   děli mal   příkrov, který obstupoval pram   nek. Dokázali to!

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence