Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Slova končící na ovi/ovy

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: města, části měst, ulice

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene slova

Určování předpony slova

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Počet vět v souvětí

Věta hlavní

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednoduchá a souvětí

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Idiomy, ustálená spojení

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence