Diktáty online – 9. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: budovy, stavby   

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Ukázky

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si   těžoval, že mu někdo   cizil pero. „Už druhý den mě   užuje představa, že se   chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale   e svých snah o dopadení zloděje   levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní   týskalo.   trávil hodiny   važováním možného pachatele.   tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne   týkal s kamarády, ale   „podezřelými“. Zločince   patřoval všude. „Kdo   koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí   končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě   pasilo, neboť pero se   krývalo na dně šuplíku ve stole.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Melounová válka

Jsem   meričan, ale žiju v Panamě. Mám jednu velkou slabost –   hisky. A právě tahle moje slabost mě a mé   rajany dostala 15.   ubna roku 1856 do pořádné bryndy. Bylo   terý. Seděl jsem doma, popíjel a vedl   latonský dialog se starým   ndiánem z kmene   una. Byl to   lbín, ale v jeho kmeni to nebylo nic zvláštního. Alkohol a hluboké myšlenky nám vysušily hrdlo. Vyšel jsem tedy na ulici do nedalekého stánku koupit čtvrtku melounu. Prodavač mi podal meloun, ale mě se ten kousek nelíbil, jenže byl poslední. Meloun jsem si tedy vzal, ale místo   olaru jsem   rodavači hodil na pult knoflík. Naštvalo ho to a vrhl se na mě. Do rvačky se připojili i další prodavači, převážně   ernoši, a také kolemjdoucí   anamci. Bitka se rozšiřovala dál do města a   ístní začali napadat další   meričany a nakonec i rabovat obchody, které měly   merické majitele. Nakonec zasáhla   olicie. Kvůli čtvrtce melounu zahynulo 15   meričanů a 2   anamci. Mnoho lidí bylo zraněno. To ale nebyl konec. Můj opilecký nákup melounu přerostl v mezinárodní konflikt mezi USA a Panamou.

Různé výskyty I/Y

Mrštíkovi v Divákách

Otec bratří Mrštíků zajistil všem sv   m s   nům kvalitní vzdělání. Zatímco Vilém navštěvoval g   mnázium, Alois přestoupil z nižš   reálky na učitelský ústav, což mu nakonec v   neslo zaměstnání s defin   tivou. V roce 1901 se Alois oženil s Marií Bezděkovou z Kob   lí. Tou dobou b   dlel v moravských Divákách, kde si koup   l dům se včel   nem i jeho bratr. Brz   zde sourozenc   založil   knihovnu a počínaje rokem 1893 se sem sjížděl   četní umělc   z celé Morav   , čímž se Diváky stal   v   znamným centrem kultury. Vrcholem společné tvorb   obou sp   sovatelů bylo nepoch   bně realist   cké drama Mar   ša, ačkol   i sb   rka pov   dek Balvínkov   ženy má dodnes své kouzlo.

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat