Diktáty online – 6. třída

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom   šl je městem m   strovské architektury, vym   kající se srovnatelným m   stům v republice. Přepychové dom   a loubí vytváří až m   stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom   nul, jen co na městečko pom   slí. V m   nulých dobách žila obec z m   tného a těžby m   nerálů, protože měla dobré um   stění, ale také z m   cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem   slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom   šl snesla srovnání s M   lánem (v m   niaturním provedení, samozřejmě).

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho   é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe   í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme   o kopce. Hrad černokněž   íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra   é gotiky. Rozlíce   í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame   ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra   í skřeky: “Nejsme ničím vi   i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti   ost a ve všem jsme byli upřím   í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo   ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině   ý projektil. Kouzelník vytáhl trně   ou hůlku a rozpřáhl se k moc   é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe   ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa   y ochra   é kouzlo a poté je všestra   ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli   ý lektvar, který cizopas   é houby z vi   ic odstra   í.“ A tak šli. Čarodějova výko   ost všechny překvapila a žádné obscé   osti už se v budoucnu neopakovaly.

Psaní s/z na začátku slova

Na pohřbu

Ve   tředu města se   hromažďovaly   hluky lidí. Obličeje se lišily, barva oblečení zůstávala beze   měny. Náměstí jakoby   černalo. Přijeli na pohřeb slavného televizního   pravodaje.   pěváci začali   pívat. Najednou se ozvalo duté bušení. Přicházelo   dola. Smuteční hosté rychle   trhli víko rakve. Reportér se probudil k životu právě včas.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence