Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 3 / 5
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 17 / 33 0 / 16 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 7 / 30 0 / 40
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 13 0 / 6
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 11
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 12 0 / 5
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 4
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: základy 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 6
Velká písmena: Velká písmena: místa 0 / 3
Slovní druhy: Podstatná jména 4 / 39 0 / 33
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 12 0 / 5
Slovní druhy: Zájmena 0 / 9 0 / 5
Slovní druhy: Číslovky 0 / 7 0 / 5
Slovní druhy: Slovesa 2 / 16 1 / 13
Slovní druhy: Příslovce 0 / 2 3 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 3 / 16 0 / 6
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 4 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 4 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 2 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 1
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 1 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 1
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 32 5 / 36 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 58
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 9 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 12 47 / 129
Čtení: Čtení vět 0 / 6 0 / 21
Čtení: Čtení textů 14 / 324
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 2 13 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 0 / 627

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Stavba vět

Počet vět v souvětí

Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slovní analogie

Vztahy slov: mix

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Povolání

Charakteristiky osob

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Vlastnosti a popisy předmětů

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Odborné pojmy: mix

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: slovesa

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence