Český jazyk: 1. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 4 / 8
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 2 / 12
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 1 / 1
Podobně znějící: Psaní ě 2 / 4
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 11
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 10
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 3 / 17
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 21 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 11
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 3
Slovní druhy: Zájmena 0 / 8
Slovní druhy: Číslovky 0 / 3
Slovní druhy: Slovesa 2 / 18 0 / 11
Slovní druhy: Příslovce 0 / 7
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 5
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 4 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 8
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 3 / 27
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 8
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 33 0 / 30
Slova a jejich význam: Vlastnosti slov 0 / 2
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 84 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 19
Slova a jejich význam: Slovní hrátky a hádanky 0 / 5 82 / 300
Čtení: Čtení textů 5 / 327
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 3 / 624
Literatura: Česká literatura 0 / 14
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 16 3 / 15

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Předložky

Určování předložek

Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Podmět a přísudek: mix

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slovní analogie

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Historické postavy

Bájné bytosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: mix

Oblečení

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Rukodělné práce

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Město

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy lidí

Popis přírody

Popis umění

Přídavná jména: popis světa, věda

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Odborné pojmy: mix

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: slovesa

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Korektury textů ze života

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence