Český jazyk: 8. třída (8. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 10 / 17 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 5 / 28 0 / 7
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 11 0 / 12
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 16 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 14 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 4
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 11
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 5 / 22 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 24 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 31
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 12
Slovní druhy: Zájmena 0 / 16
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 4 / 33 0 / 11
Slovní druhy: Příslovce 0 / 8 0 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 1 / 13
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 7 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 8
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 3 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 6 / 47
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 20
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 9
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 50 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Vlastnosti slov 0 / 9
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 108 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 25 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní hrátky a hádanky 0 / 5 109 / 303
Čtení: Čtení textů 8 / 393
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 10 / 120
Zápis a korektury textů: Korektury textů 3 / 822
Literatura: Česká literatura 0 / 11
Literatura: Světová literatura 0 / 7
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 9 3 / 15

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Časování sloves

Přechodníky

Slovesa: mix

Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Podmět a přísudek: mix

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slovní analogie

Vztahy slov: mix

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Povolání

Charakteristiky osob

Historické postavy

Bájné bytosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: mix

Oblečení

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Rukodělné práce

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Město

Dopravní prostředky

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy lidí

Popis přírody

Popis umění

Přídavná jména: popis světa, věda

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Odborné pojmy: mix

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: slovesa

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Nářečí: brněnský hantec

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence