Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 1
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 8 / 15
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 3 / 18
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 3 / 8
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 1 / 14 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 11 0 / 7
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 2
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 10
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 4 / 20
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 22 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 22
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 8
Slovní druhy: Zájmena 0 / 12 0 / 6
Slovní druhy: Číslovky 0 / 6 0 / 4
Slovní druhy: Slovesa 3 / 26 0 / 14
Slovní druhy: Příslovce 0 / 8 0 / 5
Slovní druhy: Předložky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 0 / 9
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 7 0 / 6
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 8
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 3 / 9
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 6 / 45
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 19
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 5
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 9
Slova a jejich význam: Vztahy slov 0 / 35 5 / 66
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 57 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 14 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 11 129 / 366
Čtení: Čtení textů 5 / 342
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 0 / 75
Zápis a korektury textů: Korektury textů 3 / 666
Literatura: Česká literatura 0 / 11
Literatura: Světová literatura 0 / 10
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 12 3 / 15

Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Předložky

Určování předložek

Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Podmět a přísudek: mix

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slovní analogie

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Vlastnosti a popisy lidí

Lidé: mix

Oblečení

Hudební nástroje

Nářadí

Vlastnosti a popisy předmětů

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Rukodělné práce

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Přídavná jména: popis světa, věda

Paronyma: přídavná jména

Slovní spojení

Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

Korektury textů ze života

Korektury pokročilých textů

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence