Český jazyk

Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 1 / 3 3 / 5
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 8 / 34 0 / 16 3 / 52
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 5 / 27 0 / 47
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 0 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 3 / 10 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 0 / 13 0 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 0 / 15 0 / 12
Podobně znějící: Délka samohlásek 0 / 4
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Přejatá slova 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 1 / 20 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 1 / 20 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 1 / 40 0 / 33
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 9 0 / 11
Slovní druhy: Zájmena 0 / 10 0 / 11
Slovní druhy: Číslovky 0 / 6 0 / 9
Slovní druhy: Slovesa 1 / 20 0 / 33
Slovní druhy: Příslovce 0 / 6 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 1 / 17
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 6 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 7
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 4
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 4
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 3 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 1 / 31
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 0 / 11
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 0 / 2
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 7 0 / 9
Slova a jejich význam: Význam slov 1 / 47 0 / 30
Slova a jejich význam: Slova: bonusy 0 / 13 20 / 366
Tematická zadání : Tematická zadání: čárky 0 / 5
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty 0 / 4
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty 0 / 150
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy 0 / 627
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor 0 / 258
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním 1 / 360
Základy čtení: Poznávání písmen 0 / 5
Základy čtení: Čtení slov 0 / 24
Základy čtení: Čtení vět 0 / 8 0 / 24

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
3

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Vpisování

těžké

Doplňovačka

těžké

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Slovní druhy: Přídavná jména

Určování přídavných jmen

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Střílečka

lehké
0

Druhy přídavných jmen

Rozřazovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Střílečka

lehké
3

Druhy příslovcí

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Rozbory

lehké

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Čárky

střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Určování kořene

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Poměry vedlejších vět

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Synonyma (slova souznačná)

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Otázky

lehké

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Otázky

lehké

Homonyma (slova souzvučná)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Základy čtení: Poznávání písmen

Malá a velká písmena

Pexeso

lehké

Velká písmena na začátku slov

Otázky

lehké

Pexeso

lehké

Malá písmena na začátku slov

Pexeso

lehké

Otázky

lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence