Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní s/z na začátku slova

sz
_hlédl z věže_rychlil_kusili jsme to_hromážděnípevný _tisk

Podstatná jména: pády

kamzíka1. pád, mn.3. pád, mn.
dřevorubcůmbatohu4. pád, j.
sněhuláky2. pád, j2. pád, mn.
lístků4. pád, mn.motýli

Přísloví

Nestačí, když umíš jezdit, musíš také umět padat. (mexické)

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

rychl_ jezdec

ýí

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_lunce pěkně svítí

sS

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kytary opřené o zeď byly rozladěné.

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_apkovy romány_etrova kniha_rněnský kostel_adův obraz_adovský výjev

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_hlídkav_čkov_nicev_dělek

Velká písmena: lidé, jména

_rezident Václav Havel

Pp

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
z městaod mrkvelesíchholubechstádem

Předpona, kořen, přípona, koncovka

potápění

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
milujíodvděčila senepřesvědčil sebude utíkatuteče

Přejatá slova: souhlásky

a_strakce

pb

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_ový svět (Amerika)byl to pro něj _ový svět_ivoký západ_ivoké Sedmihradsko

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Určování podstatných jmen

Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl.

Podstatné jméno

Určování sloves

Hm, mám tu jen studené kuře s okurčičkou.

Sloveso

Jak se správně jmenují?

oslobokmlokkostivalmhlt
svalohradbasokolpavelzámektetřev
strejcůkřikdiviznaosmizrůdasedmikráska
zázrakiznapetrklíčkonipassnosl

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Vstal pomalu, neohrabaně, s pocitem zoufalství.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nezvalova _řída

tT

Určování slovních druhů

Kance musel vytáhnout jeřáb.

Podstatné jménoSlovesoPříslovce

Určování zájmen

Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno.

Zájmeno

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Šel na svatbu dívce, _ měl tajně rád.

ježjíž

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
lámoubyli zaskočenikufry se odneslybyl vykázánbyli uloveni

Poměry mezi hlavními větami

Nejenže je zradil, on proti nim dokonce bojoval.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
třitisícdvojístonásobný

Předpona, kořen, přípona, koncovka

doplnit

PředponaKořenPříponaKoncovka

Mě/mně (zájmeno já)

Pojď si pro m_.

ě

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
slyšíte __ to nevadíchápou _daroval _ topustil _

Slovesný vzor

BereMažePečeKupuje
ustlatplakattéctstudovat

Předmět (větný člen)

Na dvoře hledaly Rychlé šípy mezi Vonty Mirka.

Předmět

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
prostěradlodítěrajčecukrovíveto

Velká písmena: státy, oblasti

_ýchodní Morava

vV

Přívlastek shodný a neshodný

Kouzelnou hůlku nepustila.

Přívlastek shodný

Určování předpony

uvadlo

Předpona

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Spřežky

Zahrajeme si fotbal a _ volejbal.

potépo té

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
cihlamincemez

Přívlastek shodný a neshodný

Kluci se účastní Howardovy rozlučky se svobodou.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Viděl, jak Dominik otevírá ústa.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Na lovu měl jinou úlohu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

obilné klas_

iy

Skloňování přídavných jmen

(dlouhý, 1. pád, množné číslo) mořští červi

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradMuž
delfínspolekpřítel

Harry Potter: slovní druhy

Harry zastrčil hůlku do brašny.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Určování slovních druhů

Rozrýval jim zahrady.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPříslovce

V pavoučí síti: slovní druhy

Ze svých krámků se trousili poslední opozdilci.

Přídavné jménoPředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Různé výskyty I/Y

Podařený rozhodčí

Byl čtvrtek, v_znamný den. Náš t_m se zrovna vrátil z Ind_e a měl hrát důležité utkání na domác_ půdě. Hráli jsme proti Baz_liškům Luhačovice. Byl to v_borný tým, ale m_ jsme se nebáli. Jsme s_lný tým. Zápas začal. Rozhodčí p_skal jako pap_ňák a pos_lal nás neustále na střídačku nebo na trestnou lav_ci. Bazil_šků si vůbec nevšímal. To mě v_táčelo. Obeznám_l jsem s tím telefon_cky několik sv_ch přátel a společně jsme zjistili, že je rozhodčí b_valým trenérem Baz_lišků. Tak jsme se rozhodli, že jim tu přes_lu pěkně osladíme…

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Divišova _tvrťKostelec u _řížkůobec Kašperské _oryměstská část Královo _oleÚstí _ad Labem

Přísloví

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

Čárky v souvětí souřadném

Šel jsem ven, sluníčko mě šimralo na tváři.

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Slova souznačná (synonyma)

gumákynesporněrudý
zprávačervenýpřesmyčka
baklažánjednoznačnělilek
holínkysděleníanagram

Psaní š/č, š/ž

sliz_í

šč

Velká písmena: dny, období, události

_elený čtvrtek

Zz

Oznamovací, tázací, přací

Včera byla neděle.

OznamovacíTázacíPřací

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
hřebecduchstojansloupřekavačice

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Baffinův _strov

oO

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Slovesný vzor

MažeUmře
psáttřítzřít

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pozb_l zdravíub_jející horkoodb_l zboží na trhuzab_l praseneb_l tu

Citáty

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. (A. Einstein)

Určování pádů ve větách

Řekli si všechno mezi čtyřma očima.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

napřenými silam_

yi

Velká písmena: národy, skupiny osob

Na led nastoupili _celáři.

oO

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na _ražský _rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů _ _vou _lunců, _ _erného lva, _ _laté koruny či _ _sla v _olébce. Přehlédl i dům _ _ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i _ům _ _laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul _orzinský palác, dvoupatrové _ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před _talskou _mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Čárky v souvětí: speciální případy

Pošlete odpověď Katce, případně mně.

Přechodníky

si (Nevšímat, přechodník přítomný), co říká, nepřítomně se usmívala.

Velká písmena: mix lidé, čas

Tramvaj

Pan _adim _oudelka byl odjakživa velký _adšenec do tramvají. A tak se není čemu divit, že se z něho po _etech studia stal _xpert na tyto dopravní prostředky a občas si sedne i na místo _idiče. Jednou po _oledni jel s linkou číslo 9. Jenomže u zastávky _ieblova se mu porouchalo hlášení. A tak místo zastávky _ügnerova mu tramvaj hlásila _omanovu a všichni _estující byli zmatení. Paní _nženýrka _elikánová jela zrovna k nové _adeřnici, ale správnou zastávku minula. A _kauti _inda s _áchymem, kteří si jeli zahrát minigolf, vystoupili naopak příliš _rzy. Jediným klidným _asažérem zůstal meditující _uddhista _igrís, který přijel do _ech na návštěvu a jezdil celý _ýden z konečné na konečnou, protože ho tramvaje nadchly ještě více, než _dysi _ana _oudelku.

Harry Potter: větné členy

Přistál na poli za plotem.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPu místa

Čárky v souvětí s více větami

Stres prožívá každý z nás trochu jinak, Petra motivoval, zatímco Mirkovi v podstatě zabránil podat dobrý výkon.

Čapek: Jak se co dělá

Ale i když si odmyslíme to všechno technické, čeho je při točení filmu třeba, shledáme po delším okounění a divení, že se film vlastně dělá jinak, než jak by si představoval divák v biografu.

Význam cizích slov: slovesa

úmyslně si nevšímatpreferovatdefinovatkolísat, kmitat
oscilovatpřesně určitignorovatdávat přednost něčemu/někomu
doporučovat, dělat něco známýmgenerovatdelegovatpřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někoho
zhoršovat sevytvářet (podle určitých pravidel)propagovatdegenerovat

Vyjmenovaná slova po B

b_čík

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

d_vadlo

yi

Přesmyčky

uliceLuciepalmaSparta
slámalampaodportrapas
láskastrunaporodSaturn
skálatroskasalámkostra

Shoda přísudku s podmětem

Život v přírodě

Zrána se děti vydal_ na houby. Oči jim jen zářil_. Jabloně plodil_ nádherné ovoce. Stébla travin se ohýbal_ ve větru. Vydry lovil_ ryby. Krtci lovil_ žížaly. Křídla vážek a šídel se třepotal_. Koně přešl_ do klusu. Na podzim se ozýval_ datlové i káňata. Avšak čekal_ je také nemilé zjištění. Včely hynul_. Moli dokonce hynul_ po stovkách a sýkorky vyzobával_ kosům mls.

Velká písmena: lidé, jména

předvedla trojitý _utz

Ll

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Koncert, jak to tak pozoruji, skončí kvůli dešti předčasně.

Druhy vedlejších vět souhrnně

Ačkoli papušci mluví, nevymýšlejí nová slova.

Věta hlavníVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpuzpusob

Druhy vedlejších vět souhrnně

Když jsem ten oblek ráno vzal na sebe, zjistil jsem, že mi sedí jako ulitý.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V_ndobona v_kolejil ve v_chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V_r. Vagony spadly do vody, rozv_řily hladinu a zvedly v_sokou vlnu, která se hnala až k V_škovu. To byl pov_k. V_ly, které v_jimečně nev_ly věnce ve své v_le jako obv_kle, ale v_peckovávaly s v_drami v_šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v_rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V_ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v_hrocené katastrofy a rozv_nuly své dlouhé vlasy. V_dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v_lích vlasů vytahovat a zdv_hat jednotlivé cestující i vagony za dna V_ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v_ly táborák do pořádné v_hně a nabídli v_stresovaným pasažérům pov_dlový záv_n, žv_kačku a v_šňové v_no. „V_te, to v_no je kouzelné, za chv_li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V_dni. Jen jeden nov_nář se podivil, proč má na své v_sačce několik rybích v_měšků.

Psaní vě/vje

vlakové náv_stí

jeě

Vyjmenovaná slova po Z

tvářil se z_momřivě

iy

Vyjmenovaná slova po B

ob_vací

ýí

Vyjmenovaná slova po Z

jaz_kověda

iy

Předložky s/z

řetízek _ přívěskem

zs

Čapek: Dášeňka

Nic platno, Dášo, už brzo budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Mirek Dušín je (rychlý, 3. stupeň).

Určování zájmen

Stínil si oči před paprsky právě vyšlého slunce.

Zájmeno

Čárky v souvětí s více větami

Ráno jsem zjistil, že v řece je hodně vody a že již zaplavila sklep.

VV příslovečná způsobová, místní a časová

V dnešní době se cizinci o čínské umění zajímají, protože v něj hledají výpověď o současném čínském životě.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K _esnímu divadlu

Ll

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 3

Pak doběhl_ s jaz_kem v_plazeným na kožené haleně praholky. Jako správné budoucí praženy se rozhodl_ nečekat, až ten zrádce-oběd v_leze. Vzal_ prakluky za ruce a odtáhl_ je zpátky do jeskyně, kde už v kotl_ku vřela alespoň kapradinová polévka s příměs_ pravěké cibule. Praděti popadl_ kostěné lžíce a spokojeně pomlaskával_. B_lo jim dobře. Na h_storku s uprchl_m obědem už skoro zapomněl_. Vzpomněl_ si až naz_tří, kdy potkal_ v pralese podivné zvíře. Mělo uši jako zajíc, ale m_sto ocásku z něho trčelo cos_ kostěného se třem_ hroty. V_dlička! Byl to jejich uprchl_ obědov_ zajíc.

Narnie

Za chvíli Lucinka stála v mokré loužičce.

Pu časuPu místaPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
bude potřebovatnakrmit

Velká písmena: mix lidé, čas

Zubymil zubymyl

Vážení _elevizní diváci, chceme Vám představit _ubní pastu nové generace _ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše _ezáky, _pičáky i _toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti _tomatologů. Pan _ocent _rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient _an _nženýr _azyměl potvrzuje, že od _ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková _íla.

Předmět (větný člen)

Královna vytáhla ze svých přikrývek maličkou lahvičku.

Předmět

Psaní s/z na začátku slova

_božnost

zs

Shoda přísudku s podmětem

Všichni chtěl_ vědět, jak to dopadlo.

iy

Skloňování podstatných jmen

řešil různá dilem_

aata

Harry Potter: větné členy

Harry se připlížil k oknu.

PodmětPřísudekPu místa

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Vyjmenovaná slova po S

dos_ta

yi

Harry Potter: slovní druhy

Byl snad tohle důvod?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Věta hlavní

Marek pomyslel na to, že už je příliš pozdě.

Věta hlavní

Slova protikladná (antonyma)

málomluvnýplakatupovídaný
vrchkrátkýpamatovat si
smát seneohrabanýspodek
dlouhýzapomenouthbitý

Určování sloves

Uviděl dva mozkomory.

Sloveso

Psaní mě/mně ve slově

ani si nevzpom_l

ě

Slovesný způsob

Oznamovací způsobRozkazovací způsobPodmiňovací způsob
prohrajetenelelkujbyli bychom bývali šliudělejmenepokazte

Určování souhlásek a samohlásek

pře

SouhláskaSamohláskaSlabikotvorné R a L

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
letadloschodištěštěněseleuhlí

Skloňování podstatných jmen

Přijel vagón s naším (kupé).

Vyjmenovaná slova po B

Krutovládce

Do Černob_lu vpadl žížalí krutovládce. Vyb_dl ob_vatele blízko i v dálce, ab_ mu tam sloužili. B_dák jeden. Nedal jim na výběr. Měli by pro něj vyhloub_t hodně děr. Žížalí b_tosti netrpěly ale hloupostí. Věděly, že v Černob_lu b_ se nedožily ani pondělí. Jak b_ tak díry hloub_ly, končetiny b_ jim rostly a hned b_ se množily. Nastala tedy b_tva a žížalí krutovládce si škrtl sotva. Jeho pozemské b_tí skončilo v Černob_lu.

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoPříslovceCitoslovce
sousedčinpozorovatzatknoutúplněžbluňk

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

spoutaný provaz_

iy

Určování sloves

Princ Bajaja musel mamince slíbit, že rozhodně nebude líbat žádné žáby.

Sloveso

Velká písmena: národy, skupiny osob

_omálci

sS

Podmět a přísudek

Vyžehlené prádlo přinesla babička děvčatům do pokoje.

PřísudekPodmět

Spřežky

Soužení

_, která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale _ jsi na sobě nedala v dopisech nic znát. _ – myslím tím _ našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn. _ mi nezáleželo. _, co jsi odjela, jsem _ pocítil stesk. _, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak se začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval. _ jsem ho rozložil na peřinu a _ jsem si hluboce povzdychl – _ v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír. _ noci jsem se pak pokaždé probudil a _ mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Slova zastaralá (archaismy)

loutkakocandadirekce
žalbydločočka
živobytíředitelstvíčočovice
hostinec mimo obecbolpimprle

Příslovečné určení

Leonard nikdy neviděl Missy řídit podle značek.

Pu způsobuPu času

Simpsonovi

Úhlavním nepřítelem Bárta je Levák Bob.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta _upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle _itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na _ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme _léčnou _ráhu, naši _alaxii, narážíme na _everní _orunu, je hned nad _astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla _rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí _asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten _eteorit nebo _ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy _ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i _ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce _vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_tředa_oc_ůlnoc_romnice

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_ékárna U Milosrdnýchlékárna _ Madonnydům U _vou slunců_inárna Orlík_ivnice Pegas

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

(Děčín) obyvatelé by uvítali více pracovních příležitostí.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Vyjmenovaná slova po P

sp_sovná čeština

iy

Rychlé šípy

Mirek něco prohodil k Vontům.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Přejatá slova: samohlásky

t_ma

ée

Vyjmenovaná slova po P

p_nzeta

yi

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Po škole našel uplatnění jako výrazový tanečník a objednávky na vystoupení se mu jen hrnuly.

Určování slovních druhů

patnáctátyhleZájmena
SpojkyminuleČíslovky
přesbácPředložky
PříslovceCitoslovcezdali

Podmět a přísudek

Integrál je plocha pod křivkou.

PřísudekPodmět

Velká písmena: lidé, jména

film Roberta _e Nira

Dd

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
je pěkněnapíná seupadlposkočil

Vyjmenovaná slova po M

Myšlenky mloka

Mlok měl m_lné m_šlenky, že m_ši pijí ze sklenky. Hlem_žď M_la mu chtěl ten nesm_sl vym_tit z hlavy. A hned se svědomitě pustil do přípravy. M_lý mloku, m_ši navštěvují leda strm_lovskou stoku. M_jí si v ní také packy. Provokují úm_slně racky. Dm_chají totiž prach na břehu. A to je konec příběhu.

Přísloví

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Skloňování číslovky dva

Šel ke vysokým stromům.

Vyjmenovaná slova po B

b_otop

iy

Vyjmenovaná slova po L

vypl_tvat

ýí

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

mali_í pejsci

čcčt

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

ro_lomený

zzz

Podstatná jména: vzory mix

vzor pánhřištěvzor stroj
jezdecštěnědělník
Zeměvzor kuřevzor muž
palecvzor mořevzor růže

Velká písmena: mix lidé, čas

U rozcestníku

V daleké _emi, snad _urecké nebo _ongolské, se potkali u rozcestníku na křižovatce _áčelník _erný _up, _istr Jan Hus a _vatý _tec. I dali se do řeči, přestože se neznali. Náčelník pevně třímal svůj _omahawk a rozhlížel se po svém psu. „A co to hledáš za psa, _elký _upe?“ ptal se _apež, který prostě neměl paměť na jména, pokud mu je nenapovídal sám _uch _vatý. „Nejsem _elký _up!“ zuřil náčelník, „a ten pes je obyčejný _oříšek.“ „A jak mu říkáš?“ zajímalo Husa. „Jmenuje se _oříšek,“ odpověděl ten _ndián. Na to důvtipné a padnoucí jméno neměli oba _ánové co říct, a tak dal zase každý svou cestou.

Určování přídavných jmen

Ta díra byla hluboká.

Přídavné jméno

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_ajkalské jezeroDivoká _rlice_alkánský poloostrovPyrenejský _oloostrov_ouostroví Špicberky

Vyjmenovaná slova po S

mokrý kabát v teple us_chal

yi

Psaní n/nn

vo_á svíčka

nnn

Indicie čísla

3sobotaVležatá
25končetinyalef
47kule8
Bbronz16

V pavoučí síti: slovní druhy

Dva strážníci před vozidlem popoběhli.

SlovesoPředložkaPodstatné jménoČíslovka

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
krocanatmosférapólo

Koncovky ovi/ovy

s vepřov_m masem

íý

Skloňování zájmena jenž

Mláďata, s si hrával, již odrostla.

Narnie

Vyprávěl o dlouhých loveckých výpravách za bílým jelenem.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudek

Určování podstatných jmen

Kolem nich se protáhl kouzelník s kuřetem.

Podstatné jméno

Nářečí: brněnský hantec

ŠpilberkKraví horaMonte BÚŠpilas
tramvajvyfičetšalinasmrad
jístvýbornýkrýglšpica
půllitr s uchembagrovatrychle odněkud vypadnoutrychna

Čárky v souvětí: speciální případy

Obloha byla, jako když ji vymete.

Vyjmenovaná slova po L

l_kovec

ýí

Skloňování přídavných jmen

měk_í matrace

čš

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz_kovědy brz_čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz_kovědec. Kdyby se tak každý jaz_k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz_čky, které prodávali v Medovém ráji. Z_tra se ukáže. Bude muset vz_vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z_ma. Místností prolétl průvan. Sušený z_mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz_nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z_vl, vytáhl hůlku, aby z_skal čas reagovat na případného nepřítele.

Simpsonovi

Milhouse potřebuje silné brýle.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Měkké a tvrdé souhlásky

kor_to

iy

Vyjmenovaná slova po M

Přem_sl

iy

Vyjmenovaná slova po V

co o tom v_š

íý

Koncovky mi/my/ma

Um_ jsou dovednosti.

iy

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

noční blý_kavice

sz

Velká písmena: budovy, stavby

_urianova rozhledna

bB

Teorie velkého třesku

Raj hlady šilhal.

PodmětPřísudekexercise_rozbory-pupPu způsobu

Délka samohlásek: u/ú/ů

v tomto měla _plnou jistotu

ůú

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podtácekplavidlospirálykřížalydrezíny

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pracuješspímmetepodvádějínatáčíme

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_uska_ruslař_anák_uddhista_ehovista

Shoda přísudku s podmětem

Hurvínek a Mánička zlobil_.

iy

Určování kořene

kola

Kořen

Vyjmenovaná slova po V

bouře s v_chřicí

yi

Psaní s/z na začátku slova

_blížit se

zs

Indicie ovoce, zelenina

meloundoplněk svíčkovézelíosazenstvo Mojita
komplic vlka a kozyrajčejablkozkažený spoluletec vejce
dýněmiliónčesnekhrdina Halloweenu
upírova fóbielimetkabrusinkyStevova práce

Podmět a přísudek

Olivia za ním uviděla sestru.

PodmětPřísudek

Vinnetou

Lovili jsme bizony.

PředmětPřísudekPodmět

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Význam cizích slov: přídavná jména

věcný, shodující se se skutečnostínutný, závaznýrozpočtový, daňový
fiskálníhanlivýrelevantní
pejorativníobligátnífakultativní
objektivnírozhodující, mající význam či vztah k dané věcinepovinný, volitelný

Měkké a tvrdé souhlásky

d_ktát

iy

Přímá řeč

Hurvínek skloňuje

„_yskloňuj mi kočku!“ _ekl pan Spejbl_ „První pád, kdo, co_“ začal Hurvínek se skloňováním_ „kočka, druhý pád, bez koho, bez čeho, bez ocasu_ Spejbl se podivil: „_ez jakýho ocasu_“ „No, bez kočičího, tatí, asi jí ho někdo ukousl!“ _enechal se Hurvínek zaskočit_ „Hurvínku,“ zmateně vyhrkl pan Spejbl_ „_omu kdo ukousl ocas_ „No komu, čemu, kočce, třetí pád. Takže je bez ocasu. Asi jí ho ukousl pes.“ _To sem vůbec nepleť!“ _arazil ho Spejbl a pokračoval: „_tvrtý pád, koho, co?“ „Koho, co, ocas_“ suverénně řekl Hurvínek_ „A pátý pád je oslovujeme, voláme, čičí_“ „Ale nesmysl, pátý pád je kočko!“ _aštvaně ho okřikl Spejbl. Hurvínek se ale nedal: „_o tak na kočku nikdo nevolá, tatí. Všichni volají čičí_

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov_ voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov_ okov_. Ihned řekl datlov_, aby zaletěl k jelenov_, daňkov_, obletěl všechny zajícov_ nory, navštívil manžele Veverkov_ i oba jezevcov_ syny. A aby všem předal vlastními slov_ vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov_ to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov_ a rovněž obě srncov_ nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov_ za pravdu, když hřímal, že pytlákov_ pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov_, velkému dobrmanov_, se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov_ mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov_ z tlapky. Ježkov_ bodliny se zaryly tomu lumpov_ do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov_ hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov_ ve vesnici.

Určování příslovcí

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

Příslovce

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
paletakouleulicemincevěc

Význam cizích slov: podstatná jména

úsudek směřující od jednotlivého k obecnémushoda názorůindukce
žloutenkakonsenzusasociál
hepatitidarozhovorjedinec bez společenského cítění
spoluprácekolaboraceinterview

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

s koz_m sýrem

ýí

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz_tří se v_dali po cestě lemované hustým_ křov_nami, vraními oky a olšem_. Cesta, ze začátku široká, se čím dál v_c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem_ a kopřivam_. Nohy jim podkluzovaly a boty se m_sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v_pary jim dráždily sl_znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l_dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv_ral a nohy mravenčily od škrábanců mal_ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb_val jen docela mal_ pram_nek. Bl_žili se k cíl_. Strom_ se trochu rozestoupily. Pak uv_děli mal_ příkrov, který obstupoval pram_nek. Dokázali to!

Určování zájmen

Gandalf Frodovi vše vysvětlí.

Zájmeno

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
zapadnesmáli jsme sebude potřebovatsečouvychodituplést

Příslovečné určení

Howard a Bernadette zrovna procházejí manželskou krizí.

Pu času

Určování slovních druhů

Líza nevěděla, co dělat.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPříslovce

Velká písmena: dny, období, události

těšit se na _ánoční svátky

Vv

Skloňování podstatných jmen

park zůstal bez pomník_

ua

Pán prstenů: slovní druhy

Legolasovi posílá paní tato slova.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Shoda přísudku s podmětem

Přijaté smlouvy mezi mocnostmi vedl_ k uzavření míru.

yi

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

kdyby _ najedl

sesjsi se

Vinnetou

Santer narazí na Kiowy a spojí se s nimi.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Určování přídavných jmen

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Přídavné jméno

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Určování pádů ve větách

Voda v bazénu byla hodně znečištěná.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol_mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez _ by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul_, ale nesmíme zapomínat ani Perse_. Samotný Zeus byl synem titána Kron_ a jeho manželky. Matka ho před Kron_ musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose_don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm_, který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist_ původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád_ potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs_, boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém_ řady knih i f_lmů.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
Dumasov_ Tři mušketýřiševcov_ boty

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával_ toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl_ tisíce lidí. Mezi nimi byl_ i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil_ na pohodlná sedadla a čekal_, až začne film. Na plátně zatím běžel_ reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal_ i filmu. Harry a Ron bojoval_ s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál_ ve větru a výrazy diváků zkameněl_. Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil_ tři temné postavy, které letěl_ na koštěti. Pak je oslepil_ zelené záblesky a požární ukazatelé začal_ bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

ohlá_ka

fv

Délka samohlásek: u/ú/ů

více_čelová budova

ůú

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rychnov v Orlických _orách

Hh

Spřežky

dárek _

naodchodnouna odchodnou

Přejatá slova: souhlásky

buržoa_ie

sz

Čárky v souvětí podřadném

Zavolala jí, když se v neděli vrátila domů.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužPředsedaSoudce
plessportovechouslistadůchodce

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

seděl na židl_

yi

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m_stečku o ničem jiném, než o _ a mé třídě. S nebývalým ru_ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s_nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo_l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po _ hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s_řoval k její kanceláři. Podvědo_ jsem tušil, co _ čeká. Určitě přijdu o za_stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje_ a přes vázu po_nek mi podávala ruku. Nes_le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro_ jste _ svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu_ v krizové situaci, to zaslouží od_nu! Naše škola i celá Kro_říž je nára_ pyšná.“

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob_nson by rád byl hb_tější. Často se poraní, když přib_jí hřebík ve svém ob_dlí nebo když sb_rá zásoby. Aby si zajistil živob_tí, pěstuje b_liny a chová dobytek. Oblíb_l si zejména b_čí žlázy, b_zoní b_fteky, krabí tyčinky a pečené kob_lky. Nerad zab_jí, ale nab_tá puška je nezb_tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob_t: žádné b_lé pečivo, žádný b_ograf. Hodiny neodb_její půlnoc a jedinými spoluob_vateli jsou starob_lé bab_ky a divocí b_ložravci.

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajepodmíněnadopadenapřepadnuvšedobýt

Určování podstatných jmen

Na březích potoka rostly vrby.

Podstatné jméno

Zájmena: druhy

OsobníVztažná
mnoujakéhokomuž

Předmět (větný člen)

Maggie ráda cucá červený dudlík.

Předmět

Určování slovních druhů

ČíslovkaPředložkySpojky
dvoustýdvakrátprotimezijestliže

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Měla jen jeden rukáv.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Přívlastek shodný a neshodný

Sobí spřežení řídil obtloustlý trpaslík.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přejatá slova: samohlásky

tript_ch

yi

Určování přídavných jmen

Kanec byl velký a těžký.

Přídavné jméno

Různé výskyty I/Y

Vlčí nebezpečí

Oheň už skom_ral. Nic neb_lo v_dět kromě tm_. Jindra sv_ral v ruce klacek. Usl_šel s_lné zav_tí. To byla sv_zelná s_tuace. Všem_ sedm_ kamarády ten zvuk trhl. Něco bl_zko tiše našlapovalo. Vlk. Jenže měl hlavu i tělo V_tka, osmého člena party.

Pán prstenů: slovní druhy

Sauron se moc zlobí.

Podstatné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovce

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav_ jsme se stavili v Chrudim_ za příbuzným_. Strýci Pepov_ jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov_, které se skládalo z: pošťácké kabel_, tabatěrk_, knihy o Napoleonov_ a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel_ - Kalouskov_. Pepov_ vstoupily slz_ do očí a poděkoval svému bratrov_ Jindrov_. Naši východočeskou mis_ jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol_, já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk_.

Zkratky

Přijeď co nejrychleji, _ ještě dnes.

tzn.t. zn.

Zájmena: druhy

OsobníNeurčitáZáporná
s nívšehoo nijaké

Význam cizích slov

společenská chyba, nedopatřeníiritovatguru
slavnostní otevření výstavyručit za něcogarantovat
faux pasochutnávatduchovní vůdce
degustovatpopuzovatvernisáž

Psaní n/nn

výko_ější pracovník

nnn

Indicie zvířata

krocantvrdohlavostRuskoklokan
kaprkrávamedvědVánoce
holubčtverácikapsana střeše
ovceknihaoseldíkuvzdání

Psaní s/z na začátku slova

_důvodnit

zs

Psaní bě/bje

rozžhavený do b_la

ěje

Příslovečné určení

Nevila moc ošklivě pokousalo Obludné obludárium.

Pu míryPu způsobu

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ádové sestry

Řř

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp_l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n_m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl_va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom_,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př_hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n_ vjelo? Vždyť ví, čí př_jmení Jáchym nosí a co z toho vypl_vá. Pro tyto situace neexistovala v_jimka. Místo, aby ho skl_čovala, měla ho přeci z_bavit. Ale tyhle has_cí a žehl_cí taktiky j_ moc nešly.

Určování slovních druhů

ČíslovkysedmPodstatné jm.
kopretinaSlovesarůst
onakrásnáa
Přídavné jm.ZájmenaSpojky

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

mikrob_ způsobily infekci

iy

Vyjmenovaná slova po M

zm_lil jsem se

íý

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Do nevlídného listopadového počasí se nikomu nechtělo.

Harry Potter: větné členy

Školní zvonek ohlásil začátek odpoledního vyučování.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Čárky v souvětí souřadném

Dárek jsem sice neměl, ale koupil jsem pěkné květiny.

Předložky s/z

vyjel _ lesa

zs

Koncovky podstatných jmen: střední rod

válečná loď s děl_

yi

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobu
kampořádně

Velká písmena: budovy, stavby

kostel sv. Tomáše _poštola

aA

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

smažil na pánv_

yi

Čárky v souvětí podřadném

Nalíčila se, jako to dělala vždy před návštěvou divadla.

Vyjmenovaná slova po V

sedával na v_hlídce do údolí

iy

Určování příslovcí

Nevyjadřujte se k záležitostem, o nichž prakticky nic nevíte.

Příslovce

Psaní s/z na začátku slova

Proměna z čerta na anděla: přes noc

Zítra se _kouší _pěv. Paní učitelka to _líbila. Třída si totiž musí _pravit reputaci. Včera hodně zlobili a _trkali do sebe. To _působilo hněv paní učitelky a zítřejší _koušení. Žáci se pak _rána _mluvili, že _páchají paní učitelce překvapení. Když učitelka vešla do třídy, _trnula v úžasu. Ze třídy zněl čistý _borový _pěv.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

tiskárna

Kořen

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
kostel Panny Marie _něžnékostel _rdce Páně_ostel sv. Rodinykostel _v. Šimona

Teorie velkého třesku

Pracovní pozice na univerzitě se uvolnila .

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místa

Harry Potter: slovní druhy

Ve vzduchu podél stolů se vznášely svíce.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoPředložkyCitoslovce
magnetickýnikomupřitik takhaf

Párové hlásky: mix

Mumie

Mumie žíjí zpravidla v Egy_tě v podzemních ko_kách pod pyramidami a pyrami_kami. V temných cho_bách jsou pořá_ na hlí_ce. Stráží sto_ky let staré hro_ky faraonů a sklá_ky jejich pokladů, slonovinové faj_ky, brouky skaraby se zlatými kro_kami i škeble perloro_ky. Mumie mají podivné chou_ky, živí se zbloudilými kr_ky, podzemními kořínky a lahů_kou jsou le_ky archeologů, kteří tu nezří_ka v nepřehledných křižova_kách zabloudí. Dovedete si ale pře_stavit, jaké to je, kdy_ má mumie Ane_ka alergii právě na le_ky archeologů? Někteří lidé alergičtí na obilniny mají bezle_kovou dietu. Na rozdíl od nich má chudák Ane_ka dietu bezle_kovou.

Podstatná jména: pády

1. pád3. pád4. pád7. pád
duch(k) sluncikolébkuperem

Druhy vedlejších vět souhrnně

Viděli jsme, jak rozbili okno, ale nežalovali jsme na ně.

Věta hlavníVV doplňkováVV předmětná

Délka samohlásek: i/í

oddávaj_cí úředník se zakoktal

íi

Určování příslovcí

Nazgûlové bývali kdysi velicí králové.

Příslovce

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Chtěl bych vám dokázat, že se mýlíte.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci _měny _valil na hlavu balvan. _pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme _kočili do auta a předjížděli auta _prava, _leva. _pěchali jsme _krátka, jak se dalo. Až když se _jíždělo ke kamenolomu, _pomalil jsem. Marie sice _kučela bolestí, _koušela ale _tát. _hodli jsme se, že sami toho moc ne_vedeme. Jen _těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka _pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl _poleh.

Psaní mě/mně ve slově

střídm_jší

ě

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Je to pro mě zázrak, jehož si nesmírně vážím.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Skloňování číslovek

Kolikátý byl? Dorazil (25.).

Velká písmena: státy, oblasti

za _rvní republiky

pP

Indicie barvy

modráčtvrtekbílákronika
růžovázlatáfialovábrýle
déšťzelenápostní časčerná
šedáknížkanudatesák

Koncovky podstatných jmen: střední rod

uchopit chapadl_

yi

Zkratky

zvýšení _ a prům. výroby

zeměď.zeměd.

Vyjmenovaná slova po M

Piknik

Kominík Přem_sl se zam_loval do sousedky Dom_niky. Dlouho přem_šlel, zda ji vzít na projížďku na pram_ci, sm_čcový koncert nebo m_strovství v dom_nu. Nakonec vym_slel piknik na m_tince. Důkladně ze sebe m_dlem sm_l špínu a nachystal m_su s jídlem. Za stm_vání na jejich sm_sly útočila spousta barev. Za stromem se m_hl roztom_lý m_val. Nem_lé překvapení je však čekalo, když otevřeli košík. Jídlo sežraly m_ši!

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce časuPříslovce způsobuPříslovce příčiny
domůsemdřívepilněúmyslně

Určování kořene

loha

Kořen

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Neka_ zábavu!

šž

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
rostlinstvojogurtpodmáslíAtényhalušky

Číslovky a mezery

_ návštěvník

tisícíosmistýpadesátýtřetítisící osmistý padesátý třetí

Velká písmena: instituce, organizace

_ilozofická fakulta

fF

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav_ zub je sice mal_, ale bolest, kterou působí, je olbřím_,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov_ obklad. V obličeji byl otekl_ už sedm_ den a začínal z toho být více než rozmrzel_. A nejen on. Mirkov_ rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv_, snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc_ lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov_. „Vytrhli jsme mu moudr_ zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl_ doktor uklidňujíc_m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl_.“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl_. To už ostatně rozhněvan_ mlad_ muži bývají.

Skloňování a časování: mix

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm_ očim_, měl j_ totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n_m očim_. „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j_. „Dělala jsem to s dobrým_ úmysl_,“ špitla. „Dobročinnostm_ se tu neoháněj,“ usadil j_. „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným_ dveřm_,“ pokračoval. Poté j_ poučil o tom, že s lidm_, které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým_ rodič_, teď už jdi,“ pokynul j_ výmluvným gestem.

Velká písmena: instituce, organizace

Víkendovku připravilo občanské sdružení _alahoj.

Hh

Psaní n/nn

šikovný kame_ík

nnn

Velká písmena: budovy, stavby

kostel Andělů _trážných

Ss

Dělení slov na slabiky

únor

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Pán prstenů: slovní druhy

Před nimi stály hory Jihu.

Podstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložkaSpojka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM