Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Podmět a přísudek

Do krku mi opět stoupla žluč.

PodmětPřísudek

Mě/mně (zájmeno já)

Pojď si pro m_.

ě

Sport

brejkaxelpozvolné protahování
nedovolený zákrokstrečinksmeč
úder do míče přes síťrychlý protiútokfaul
způsob bránění v hokejikrasobruslařský skokbodyček

Shoda přísudku s podmětem

Dvojice žáků spolupracoval_.

iy

Velká písmena: národy, skupiny osob

Otec je obyčejný _arpagon, nic jiného.

hH

Koncovky podstatných jmen: mix

jdou krys_ kanálem

yi

Čárky v souvětí s více větami

Přitulil se k opelichanému medvídkovi, kterého mu za lepších časů, kdy bydleli ve společném domě, koupil tatínek.

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Lidé: akce, vztahy

odmítatpozměňovat, upravovatzařídit, zavéstevaluovat
napravit, uvést do původní podobyvstřebávatmodifikovathodnotit
negovatreagovatregenerovatabsorbovat
odpovídat na popud, zpětně působitetablovatobnovovat, oživovatreponovat

Harry Potter: slovní druhy

V krbu vesele praskal oheň.

SlovesoPodstatné jménoPředložkaPříslovce

Měkké a tvrdé souhlásky

doprovod_t

iy

Přísloví

S čím kdo zachází, tím také schází.

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Zpozorovala Petru, jak se snaží nenápadně zmizet.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u   sta Kro   říž od nepa   ti žijí duchové. V zi   , tedy v   sících, kdy v pote   lých místnostech nechodí osa   lí turisté, ožívá tato pa   tihodnost taje   strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo   tlivý bezhlavý rytíř ze   pis. Té   ř všechny mladé duchy výklad ohro   baví. Tedy kro   Bartolo   je. Ten si upří   přeje být už pryč ze školy, být za   stnaný ve dvous   nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý   síc od   nu do svého   šce. Extré   strašit při   síci a pro   ňovat oně   lé turisty v   kkýše. Svými triky krkolo   děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový   chýř. Ačkoli Bartolo   j ve školních hodinách jen tak nepříto   sedí, jeho učitelé žijí v do   ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se   l u   t tvářit naprosto duchapříto   .

Podstatná jména: pády

2. pád, j.7. pád, j.4. pád, mn.
1. pád, j.náprstek3. pád, mn.
Pavloviohňům6. pád, j.
vlakempartyzánakamarády

Velká písmena: budovy, stavby

palác _oruna

Kk

Rychlé šípy

Červenáček plakal.

PodmětPřísudekPředmět

Slova souznačná (synonyma)

trychtýřdýmbaštit
chamtivýpózaoxid
kysličníkpostojjíst
nálevkalakomýkouř

Vyjmenovaná slova po M

rozm_stěné

ýí

Měkké a tvrdé souhlásky

pokr_tec

iy

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Vím o něm všechno.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Olympiádu skoro vyhráli hokejisté, _ měli nejméně zkušeností.

jenžjiž

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_emocnice_uzeum_árodní muzeum_střední vojenská nemocnice_emocnice v Německu

Lidé: akce, vztahy

Jenže ten zase někam zmizel a   její telefonáty.

Autorka se zjevně   starým Řeckem a Římem.

Každý z nás   události tak, aby pro něj nabyly určitého smyslu.

Dodnes mě však   její plytké chování.

ignorujeinterpretujeiritujeinspiruje

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
veteránitokpověsttelejehličí

Párové hlásky: mix

_kumavka

zs

Lidé

sestra rodičedcera sourozencetchýně
sestřeniceneteřmatka manželky
vdávající se ženadcera strýcešvagrová
tetamanželka bratranevěsta

Určování příslovcí

Harry byl úplně vyčerpaný.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po S

s_rky

iy

Přirovnání

tvrdohlavývysokýstarý
volnýjako ptákvěrný
jako pesjako troudjako Metuzalém
jako topoljako mezeksuchý

Psaní s/z na začátku slova

Nehoda

Marii se na konci   měny   valil na hlavu balvan.   pamatovala se natolik, aby nás zavolala. Rychle jsme   kočili do auta a předjížděli auta   prava,   leva.   pěchali jsme   krátka, jak se dalo. Až když se   jíždělo ke kamenolomu,   pomalil jsem. Marie sice   kučela bolestí,   koušela ale   tát.   hodli jsme se, že sami toho moc ne   vedeme. Jen   těží bychom ji převáželi, proto jsme přivolali záchranku. Manželka   pínala ruce k nebesům, ale na doktory byl   poleh.

Přejatá slova: mix

neur_tik

óo

Přívlastek shodný a neshodný

Kluci se účastní Howardovy rozlučky se svobodou.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Podstatná jména: pády

2. pád5. pád7. pád
bez knoflíkukopřivomaminkosvůdníkem

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav   jsme se stavili v Chrudim   za příbuzným   . Strýci Pepov   jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov   , které se skládalo z: pošťácké kabel   , tabatěrk   , knihy o Napoleonov   a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel   - Kalouskov   . Pepov   vstoupily slz   do očí a poděkoval svému bratrov   Jindrov   . Naši východočeskou mis   jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol   , já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk   .

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_ech_ndián_ernoch_vropan_užičtí Srbové_pačové

Psaní n/nn

monotó_í hlas

nnn

Koncovky podstatných jmen: mix

kopce kolem Chrudim_

iy

Slovesná osoba

První osobaTřetí osobaDruhá osoba
hledímeuklízískrýváš senestíhámrojí se

Čárky v souvětí souřadném

Ti lidé nejsou děti, rozhodují se sami za sebe.

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobu
kampořádně

Slovenská slovíčka

kedlubenčerešňakapusta
paradajkameruňkarajče
kelkalerábmarhuľa
ostružinatřešněčernica

Politika, historie

  je společenský systém založený na společném vlastnictví a plánovaném hospodářství.

  je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům.

  je politická ideologie považující za základní hodnotu svobodu jednotlivce.

  je totalitní ideologie Německa v letech 1933–1945.

NacismusAntisemitismusSocialismusLiberalismus

Předměty, věci

demižonakordeonrendlík
přístroj na měření tlakubarometrnástroj pro kopání
hudební nástrojpomůcka chirurgahrnec
skalpelnádoba na tekutinykrumpáč

Ekonomika

Ačkoliv poptávka již byla uhrazena,   stále není ukončena.

Brazilská   patří mezi nejrychleji se rozvíjející na jižní polokouli.

Většina vytěžené ropy byla určena na   .

Informace potvdil i   , který na úřadě nepracuje.

exekuceexternistaexportekonomika

Přísloví

Jablko nepadá daleko od stromu.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

království

Kořen

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
ledoborcipodkolenkatopůrko

Čárky v souvětí s více větami

Řekni mi, Marie, myslíš někdy na něco jiného než na kluky?

Vyjmenovaná slova: mix

v_nález

yi

Slovesný vzor

MažeUmřeKryje
loupatprostřítpít

Narnie

Sobi byli velcí asi jako shetlandští poníci.

PředmětDoplněkPodmětPřísudekPřívlastek shodný

Čárky v souvětí podřadném

Honza si nabral čokolády, kolik unesl.

Skloňování číslovky dva

Uvázala kytici se liliemi a třemi karafiáty.

Slovesné tvary neurčité

Příčestí trpnéPřechodníkInfinitiv
očekáváninaučivšezaslíbit

Příslovečné určení

Pevně za sebou zavřela dveře skříně.

Pu způsobu

Přísloví

Plný břich, rozum tich.

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V   ndobona v   kolejil ve v   chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V   r. Vagony spadly do vody, rozv   řily hladinu a zvedly v   sokou vlnu, která se hnala až k V   škovu. To byl pov   k. V   ly, které v   jimečně nev   ly věnce ve své v   le jako obv   kle, ale v   peckovávaly s v   drami v   šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v   rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V   ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v   hrocené katastrofy a rozv   nuly své dlouhé vlasy. V   dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v   lích vlasů vytahovat a zdv   hat jednotlivé cestující i vagony za dna V   ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v   ly táborák do pořádné v   hně a nabídli v   stresovaným pasažérům pov   dlový záv   n, žv   kačku a v   šňové v   no. „V   te, to v   no je kouzelné, za chv   li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V   dni. Jen jeden nov   nář se podivil, proč má na své v   sačce několik rybích v   měšků.

Velká písmena: mix místa

na území Bosny a _ercegoviny

hH

Vinnetou

Tangua od tebe nechce slyšet ani prosbu, ani rozkaz.

PředmětPodmětPřísudek

Velká písmena: národy, skupiny osob

_čelař

Vv

Velká písmena: státy, oblasti

Palestinská _utonomie

Aa

Význam slov: podstatná jména mix

Teorie velkého třesku

Sheldon všechno.

PodmětPřísudekPředmětDoplněk

Skloňování a časování: mix

dát si chleba s hum_

usemem

Přívlastek shodný a neshodný

Fred věnoval Harrymu Pobertův plánek.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Předložky s/z

máma _ tátou

sz

Věta hlavní

Protože kočce vzkaz na ocase vadil, létala domem jako rachejtle.

Věta hlavní

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_panělský sál_ladislavský sál_alý sál_rezidenstský salonek

Indicie zvířata

věrnostšnekvelrybahad
bodyguarddomečekstrakapes
gorilabrkJonášzačátečník
husazajícpokušitelzlodějka

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_strov Jáva

oO

Měkké a tvrdé souhlásky

lac_ný nákup

iy

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
kolorajčecvičeníprostředí

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov   kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám   po celé škole. Prý jsem na starší děti drz   , vyzývav   a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov   (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl   od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl   a zahnědl   límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil   . Pro mého bratra jako bych byl ciz   , prý není možné, abychom byli oba otcov   synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl   bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn   : pohledn   , vyso   a tmavovlas   . Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv   , já jsem jen ten, který je zlobiv   .

Určování podstatných jmen

Rozrýval jim zahrady.

Podstatné jméno

Jazyk a literatura

podmětskladbasynonymum
subjektsazba a knihtiskslovo stejného významu
substantivumslovesotypografie
verbumpodstatné jménosyntax

Čárky v souvětí: speciální případy

Koupili jsme starý, ale levný byt.

Psaní n/nn

číst si záko_ík

nnn

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

PomnožnáHromadnáLátková
Velikonocedřívíkřovívodatvaroh

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B   zonka napekla povidlové buchty. B   zoní mláďata se o ně b   la. B   zonek B   voj zb   lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb   ral tedy drob   nky a vylezl s nimi na bab   ku. Zb   tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob   vého b   zona museli sundávat z bab   ky hasiči.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

rozkvétat

PředponaKořenPříponaKoncovka

Skloňování číslovek

Tomu by (1) nevěřil.

Význam slov: přídavná jména mix

elementárníirelevantníutajený, spikleneckýpřesný, založený na přesnosti
konspiračníneurčitýnadbytečnýdistingovaný
vágnísociálníuhlazený, ušlechtilýspolečenský, týkající se společnosti
základní, jednoduchýexaktníredundantníbezvýznamný, vedlejší

Předměty, věci

Krajíčky namažeme máslem a džemem, navrstvíme je do   nebo zapékací misky.

Pak si z příruční   nalil horký čaj.

Naše firma vyváží obráběcí stroje a   .

remoskytermoskybrusky

Velká písmena: budovy, stavby

Průmyslový _alác

pP

Skloňování podstatných jmen

vůz tažený ko_

němaňmi

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal   provaz   vody. Z   ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov   čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b   la parádně hladová, protože naposledy jedl   už pradávno. Brz   ráno. A teď se bl   žilo k polednímu. Přidal   do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl   žela jejich pramam   nka Ambróz   e, v   soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav   la a jala se rozdm   chávat oheň pod kotl   kem s obědem. Měl   m   t prazaječí sv   čkovou.
Jakm   le ale plameny ošlehával   kotl   k se zajícem, začl   se dít moc divné věci…

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Zvedla jej na nohy, podepřela a vlekla ho ke kobylce.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceSpojky
nemluvařečvzadusmíchyponěvadž

Velká písmena: města, části měst, ulice

Doudleby _ad Orlicí

Nn

Lidé

  je vzdělaný člověk.

  je řemeslník, který provádí a udržuje rozvody vody.

  má rád duševní klid a soukromí.

  je člověk jednající záludně a nečestně.

IntrikánIntrovertIntelektuálInstalatér

Shoda přísudku s podmětem

Třídy zel_ prázdnotou.

yi

Vyjmenovaná slova po B

nerozb_tný

iy

Přesmyčky

souhlasitalbatrosTuniskobohatý
pálenkainkoustnálepkaodporná
obstaralpravidelnostospravedlnitprodáno
ohýbathouslistablechachleba

Určování slovních druhů

zdaliCitoslovcebác
patnáctáminulePříslovce
PředložkytyhleZájmena
ČíslovkypřesSpojky

Indicie ovoce, zelenina

třetí do partycibulespouštěč brekufík
kokosEviny bikinyfilm na sněhuPopelčin trumf
námořníkova sílašpenátcitrónkřen
ořechpředmět slupnutítrojice plovoucí na hladiněmaliny

Přejatá slova: souhlásky

enviro_entální výchova

nmm

Skloňování a časování: mix

na pikni_

ceku

Psaní s/z na začátku slova

_koumat

sz

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dětv_stava

Skloňování zájmena jenž

Prkno, na se houpal, se najednou zlomilo.

Indicie barvy

nudapostní časzelenátesák
růžovákronikazlatábílá
šedádéšťknížkafialová
čtvrtekčernámodrábrýle

Velká písmena: budovy, stavby

_hrám sv. Jiří

cC

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl snědenneopírej se(obálka) je zalepena

Délka samohlásek: u/ú/ů

řeka se z_žila

úů

Poměry mezi hlavními větami

Nesnášel hluk, překážel mu totiž v přemýšlení.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Určování pádů ve větách

Podala dědovi kávu.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Přísloví

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Kdo nic nedělá,
sklízí bouři.Kdo se bojí, Kdo dřív přijde,
ten dřív mele.má za tři.nesmí do lesa.
Kdo šetří, Kdo seje vítr, nic nezkazí.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Vypra_ kávu do hněda.

šž

Velká písmena: mix místa

bazilika Nanebevzetí Panny Marie _vatoborské

Ss

Určování přídavných jmen

Nechal ho tam ve tmě samotného.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po V

kvůli svým problémům v_hledala lékaře

iy

Čárky v souvětí souřadném

Zavolám ti večer, zda se zítra sejdeme.

Velká písmena: mix lidé, čas

Tramvaj

Pan   adim   oudelka byl odjakživa velký   adšenec do tramvají. A tak se není čemu divit, že se z něho po   etech studia stal   xpert na tyto dopravní prostředky a občas si sedne i na místo   idiče. Jednou po   oledni jel s linkou číslo 9. Jenomže u zastávky   ieblova se mu porouchalo hlášení. A tak místo zastávky   ügnerova mu tramvaj hlásila   omanovu a všichni   estující byli zmatení. Paní   nženýrka   elikánová jela zrovna k nové   adeřnici, ale správnou zastávku minula. A   kauti   inda s   áchymem, kteří si jeli zahrát minigolf, vystoupili naopak příliš   rzy. Jediným klidným   asažérem zůstal meditující   uddhista   igrís, který přijel do   ech na návštěvu a jezdil celý   ýden z konečné na konečnou, protože ho tramvaje nadchly ještě více než   dysi   ana   oudelku.

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_krajina_lezsko_hodsko_ýchodní Slovensko

Určování přídavných jmen

Přes potok vedl mezi nízkými břehy brod.

Přídavné jméno

Koncovky podstatných jmen: střední rod

k muze_m

ýí

Doplněk

Přiběhl sám.

DoplněkPřívlastekPřísudekPředmětPu způsobu

Přejatá slova: samohlásky

manu_l

áa

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Nemají rodiče, kteří by je mohli živit.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
klávesabubenčinelystrunypražce

Nářečí: brněnský hantec

výbornýjístbagrovatMonte BÚ
smradrychnaKraví horapůllitr s uchem
šalinaŠpilaskrýglvyfičet
špicarychle odněkud vypadnouttramvajŠpilberk

Psaní mě/mně ve slově

bezvýznam_

ě

Přísloví

Darovanému   na   nehleď.

konizuby

Sport

Ve dvaceti letech se začal tenisem živit jako   .

Na rozcvičení hráčů dohlížek   trenéra.

I tak byl mnohý český fotbalový   napjatý, jak zápas dopadne.

Pohybové problémy pomáhá týmu řešit zkušený   .

fanoušekasistentfyzioterapeutprofesionál

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Přepečlivě, jak byl zvyklý, cídil číšník Břeťa sklenice na víno.

Velká písmena: budovy, stavby

Úprk z Hradu

Vystoupali jsme až nahoru na   ražský   rad. Těšili jsme se, že uvidíme střídání stráží, ale zrovna se nic takového nedělo. Kubík chtěl vědět, jestli dokáže stráž rozptýlit. Dloubal do ní tak dlouho, až se stráž pohnula. Kubík se vyděsil a vzal nohy na ramena. Utíkal Nerudovou ulicí směrem dolů. Ani si v běhu nevšiml domů     vou   lunců,     erného lva,     laté koruny či     sla v   olébce. Přehlédl i dům     ří housliček, kde bydleli významní pražští houslaři, i   ům     laté číše. Ten zase kdysi obývali šikovní zlatníci. Minul   orzinský palác, dvoupatrové   ídlo rodu Morziců. Zastavil ho až poprask před   talskou   mbasádou. Tam na něj čekali policisté, aby mu vysvětlili, že do stráže se nedloubá.

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Budou si myslet, že tu není.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
Dumasov_ Tři mušketýřiševcov_ boty

Psaní vě/vje

nastoupili sebev_domě

ěje

Koncovky ovi/ovy

má rád Čapkov_ pohádky

iy

Vyjmenovaná slova po Z

papírová viz_tka

yi

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

houpav_ krok

ýí

Jazyk a literatura

Historická   zkoumá jazyky, které se užívaly v minulosti.

Název zákusku rakvička se šlehačkou je   . Zákusek má tvar skutečné rakve.

Učitel vedl dlouhý   o tom, že s pomeranči se nehází.

Tvořením tvarů slov se zabývá   .

metaforamorfologiemonologlingvistika

Podstatná jména: vzory mužského rodu

StrojPředseda
oheňmandelnindža

Vyjmenovaná slova po V

v_zionářské plány

yi

Vyjmenovaná slova po S

brus_nka

yi

Určování příslovcí

Vtom se otevřely dveře do nejbližšího skleníku.

Příslovce

Móda, jídlo, společnost

hermelíngurmánfrak
odstraňuje tělesné pachylabužníksýr s bílou plísní
pánský kabát se šosyfigurínarošt na maso
grilumělá postavadeodorant

Příslovečné určení

V plápolavém světle ohně jsem zahlédl Vinnetoua.

Pu místa

Vyjmenovaná slova po L

Hrozinky

L   bor si strčil do nosu hrozinku. Hrozinka se v nose zakl   nila. Takhle přil   pnutá na sl   znici po chvil   nce nabobtnala. L   bor jen na sucho pol   kal. Vzduch v pl   cích ubýval. L   bor nemohl dýchat. Nakonec ho museli odvést na kl   niku. Tam mu hrozinku z nosu pinzetou vytáhli.

Skloňování a časování: mix

Sport

Sportovní komentáto   Michal Puk a Petr Lapačka už objezdili lán svět   . Komentovali stovky semifinál   , finál   i přátelských zápasů. Při práci vždy sedí jak t   kníž   ve své kuka   , oba svým   o   bedlivě sleduj   dění na ledové plo   a nadšeně glosuj   výkony   . Po zápas   mají čas podívat se po místním okol   . V Japonsku viděli několik gej   , které nastupovaly do rikš   , v Kambodž   absolvovali séri   debat o místním vodstv   a v kanadském Toront   ochutnali místní specialitu, rybu s hranolk   . Od loňského podzim   mají maminky Petra Lapačk   i Michala Puk   , které oba muži oslovují jako „mamč   “, problémy s oběm   u   a neslyší dobře přenos s komentář   svých synů. Michala však minulý týden napadla geniální myšlenka a vyrobil pro potěchu obou mam   záznamy komentovaných zápasů s titulk   . Obě byly nadšené!

Zkratky

zhruba v 66° _

s. š.s.š.

Velká písmena: státy, oblasti

Monacké _nížectví

kK

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíTázacíZáporná
jejichcojakémunijakými

Druhy vedlejších vět souhrnně

Co tou návštěvou sledoval, mi nebylo jasné.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná způsobová

Určování kořene

přespolní

Kořen

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoSloveso
popelavýsvéněčímuvéztzkreslitsvěřit

Určování předpony

mysl

Předpona

Délka samohlásek: i/í

mraz_cí přístroj

íi

Teorie velkého třesku

Rajesh je Ind.

PodmětPřísudekPředmět

Velká písmena: mix lidé, čas

Dech historie

Když člověk prochází   ražskými ulicemi, přímo na něj dýchá historie. Od dob Přemysla   ráče se tu však leccos změnilo. Především za Karla   tvrtého se z Prahy stalo hlavní město Svaté   íše   ímské, což si člověk nejlépe připomene na   arlově   ostě. Doba soumraku   absburků se zase promítá do chůze po   metanově   ábřeží, kde stojí   árodní   ivadlo, a odraz tehdejší   růmyslové revoluce se projevuje v okolí   ařížské   lice, která se honosí architekturou ve stylu   ecese. Šlo mimochodem o období, v němž bylo k Praze připojeno množství nových čtvrtí, např.   rálovské   inohrady. Dobu spíše smutnou, poznamenanou násilnými střety, upomíná   ovoměstská radnice, jedno z dějišť   ražského povstání z roku 1945, či   árodní   řída, kde vrcholila   ametová revoluce.

Párové hlásky: mix

lesklé ry_ky

pb

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Muchovy obraz_

iy

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
odpověz _ranili jste _překročil _zeptal se _dal to _

Stupňování přídavných jmen

Jágr je (známý, 2. stupeň) než Erat.

Velká písmena: mix lidé, čas

_atolík

Kk

Koncovky mi/my/ma

za třemi řekam_

yi

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob   ť ranního vstávání. Budík m   do nového dne nevítá jem   a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm   le otevřu jedno oko, pak oči ob   a je to. V   zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob   kt mého (ne)zájmu ze stolu na m   kký koberec a jdu se osv   žit do koupelny. V zrcadle m   sleduje nějaký b   s. Má rudé b   lmo a příliš vysoký v   k, ale pozor, dosp   lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb   rač, přestože má ob   mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv   t se zm   nil, moje denní sm   na začíná pokaždé stejně tem   .

Určování přídavných jmen

Stínovlas však nalézal cestu a ostatní koně jeli jeho stopou.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova: mix

pl_tvat

íý

Velká písmena: mix místa

_ostel sv. Rodiny

Kk

Přechodníky

(Hodit, přechodník minulý) míče, utíkali kolem zelené mety.

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop   rka v typ   ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p   tomé jméno pro stroj, který p   lně dělá kop   e různých pap   rů, stránek časop   sů, učebnic dějep   su, not na p   ano či třp   tivých letáků. Ale jméno si pochop   telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop   tnul nezkušený p   kolík, takové mladé kop   to, nesp   sovně zanadával a hup   ty hup - spadl na Máňu tak stup   dně, že se rozcap   l na kop   rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap   řila a p   šně mu několikrát nakop   rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop   chují oslovením Zadkop   rka.

Přejatá slova: samohlásky

parano_a

ij

Určování slovních druhů

Chceš studovat latinský jazyk?

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSloveso

Vyjmenovaná slova: mix

neustále ho pop_chovala

yi

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

chytit jednoro_ce

žš

Zájmena: druhy

nášpřivlastňovacítázací/vztažné
osobníčíkolineurčité
zápornéžádnémutento
kteříukazovacíono

Harry Potter: slovní druhy

Mysli na to, co sis právě přečetl.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Slovesný způsob

Rozkazovací způsobOznamovací způsobPodmiňovací způsob
dělejpospěšme sirozsvítilneupletli byste

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
ušklíbli sepolehávápřežijínesmímeneuposlechneme

Vlastnosti lidí a předmětů

Chlapci, kteří neměli častý kontakt s otci ve svých předškolních letech, byli v průměru méně   a více závislí na svých spolužácích.

Jeho rodiče jsou   a dávají jasně najevo, že neúspěch nepřichází v úvahu.

Myslíš si o sobě, že jsi praštěná a rebelka, jenže hluboko uvnitř jsi příšerně   .

Parthové nebyli o mnoho víc než jen   barbaři, kteří teprve nedávno přitáhli z rozlehlých východních stepí.

primitivníambiciózníkonvenčníasertivní

Slovenská slovíčka

plece

povrávať
júl
vykefovať
striehnuť

Čapek: Jak se co dělá

Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, počíná se pro autora doba čekatelství.

Přejatá slova: mix

O řeckých bozích

Řečtí bohové údajně sídlí na Ol   mpu, odkud mohou shlížet na nás, obyčejné smrtelníky. I když jsou bohové nesmrtelní, v lecčems se podobají lidem. Nejvyšším bohem je údajně Zeus, bez   by božstvu chyběl moudrý, ale také vrtošivý vládce, který za manželku pojal bohyni Héru. Protože je ale podobný záletník jako mnoho lidí, má i nemanželské potomky s lidskými ženami; většina lidí zná například Herkul   , ale nesmíme zapomínat ani Perse   . Samotný Zeus byl synem titána Kron   a jeho manželky. Matka ho před Kron   musela uschovat, protože ho chtěl sníst. Jako druhý nejsilnější bůh bývá uváděn Pose   don, vládce moří. Vždy na cestách můžete potkat Herm   , který je posel bohů. Chromého a slabého Hefaist   původně z Olympu svrhli, později byl ale ustaven bohem ohně a kovářství. Ještě pochmurnějšího Hád   potkáte nejpravděpodobněji v podsvětí, kterému vládne. Zato veselejší osud čekal na Dionýs   , boha úrody a divadla, kterému je připisován objev vína. Řecké báje jsou dodnes velmi oblíbené a jsou tém   řady knih i f   lmů.

Pán prstenů: slovní druhy

Gandalf jim popřál jen pár hodin odpočinku.

PříslovceČíslovkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jméno

Koncovky: mix

Poslouchal s nastraženýma ušim_.

ia

Slova zastaralá (archaismy)

bonmot

bol
břit
číše
bankocetle

Skloňování podstatných jmen

Zvedl hrnec za (ucho, mn. číslo).

Vyjmenovaná slova po L

vysl_chaný člověk

ýí

Velká písmena: instituce, organizace

_urecká ambasáda

tT

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá   se protrhla a lidé   bíhali   ko   ce dolů. I malé ža   ky se lekly a skákaly pryč do be   pečí.   hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po   tavit ze   ,“ hřímal sou   ce Milota. „Pozdě bycha honi   ,“ prohodil radní Rudol   . „Musíme prové   t evakuaci,“ mínil starosta. „   do má vů   , a   ho rychle přistaví, jde o   teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Čárky v souvětí: speciální případy

Pověz mi proč!

Koncovky podstatných jmen: mix

z Boleslavi do Ostrav_

iy

Vyjmenovaná slova po S

S_cílie

iy

Vlastnosti lidí a předmětů

cizokrajnýdůvěrnýbohatý
dětinskýmovitýpodivný
bizarníagilníintimní
exotickýčilýinfantilní

Harry Potter: větné členy

Harry se připlížil k oknu.

PodmětPřísudekPu místa

Určování kořene

kop

Kořen

Nářečí: brněnský hantec

békať

mít v merku
pindy
lupeň
šťabajzna

Koncovky: mix

k Darmodějov_

yi

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom   šli žila kdysi m   lá holčička M   lada. M   lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom   hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom   na. Ale nechtěla se m   t. Jednoho dne zemřela na přem   ru špíny. Od té doby v zámeckých m   stnostech M   lada straší. Hledá m   dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Velká písmena: města, části měst, ulice

_árodní třída

nN

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Praotec Čech spatřil líbeznou panenskou krajinu.

Určování zájmen

Za úplňku se škrábal na hřeben.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S   lvestrovi neřekne nikdo jinak než s   čák. Ne že by snad byl S   lvestr s   čící had nebo měl špatné s   kavky (to s   ce má, ale to s tím vůbec nesouvis   ), prostě dělá mas   vní neplechu. Každý měs   c natírá lepidlem náčiní v pos   lovně, schovává sestře s   lonky do krabičky od s   rek a s   pe s   korkám kus   ps   ch granulí. Včera však potkal v pos   lovně S   monu, která ho popros   la, aby jí ukázal, jak je s   lný. Protože se S   lvestrovi S   mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s   už týden ani sám nenas   pe müsli či neobuje v předs   ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s   čáka opravdu těžký život.

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 1

Zuzka b   la v   kutálená ul   čnice. Nerada se řídila prav   dly a často se top   la ve svých průšv   zích. Jednou dostala chuť na rakv   čku se šlehačkou. Sl   ny se jí sb   haly do úst, až musela rychle pol   kat. Jako naschvál neb   lo po nějaké cukrárně ani v   du, ani slechu. Začala se tedy v   ptávat l   dí na ul   ci, jestli neví, kde b   si mohla zakoup   t rakv   čku. Všichni udiveně kroutili hlavami a pos   lali ji do cukrárny. Nakonec jednu objev   la na kraji s   dliště. Otevřela dveře a vtom se přihodilo něco, co nečekala…

Vyjmenovaná slova po V

v_doucí člověk (který má schopnost vidět)

iy

Párové hlásky: mix

Tru_ na ústup!

bp

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
tudydopravavtipněmálomnoho

Móda, jídlo, společnost

Získala fotku Brada Pitta i jeho   .

Slavnostní   měl brzy začít a kručení v břiše mi připomnělo, že jsem ještě dnes nic nejedl.

Seriál Zaklínač má nový   .

Francouzská   a gelové nehty na rukou jsou teď v módě.

trailerbanketautogrammanikúra

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

sazeničky a hlíz_

iy

Vyjmenovaná slova po L

odl_t

ýí

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
mrklbudete chtít

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_rkonošské pohoří

Kk

Velká písmena: lidé, jména

Trhej, _exi.

Rr

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Pamatoval si všechno, co učitel o Zemi vykládal.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Druhy vedlejších vět souhrnně

Potřeboval bych všechno probrat s Gerhardem, ale stačilo se mi na Germána jenom podívat a bylo mi jasné, že nemá náladu prohodit jediné slovo.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováVV příslovečná časováVV příslovečná místníVV příslovečná způsobováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná měrováVV příslovečná přípustkováVV příslovečná podmínkováVV příslovečná účelová

Koncovky: mix

majestátní mrakodrap_

iy

Určování slovních druhů

Když se objevil na vrcholu, parta se divila jeho batohu.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPředložkaSpojka

Vyjmenovaná slova po P

nap_nat luk

íý

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

matčin_ příbuzní

iy

Určování zájmen

Vypadalo to, jako by se tam přifoukl jeden dům navíc.

Zájmeno

Význam slov: podstatná jména

katarze

stimul
indukce
intelekt
implementace

Spřežky

Scházeli se jen _.

občasob čas

Spřežky

Soužení

  , která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale   jsi na sobě nedala v dopisech nic znát.   – myslím tím   našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn.   mi nezáleželo.   , co jsi odjela, jsem   pocítil stesk.   , co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval.   jsem ho rozložil na peřinu a   jsem si hluboce povzdychl –   v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír.   noci jsem se pak pokaždé probudil a   mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Určování sloves

Prsten otravoval Glumovi mysl celých pět set let.

Sloveso

Citáty

Kdo hýbe lidmi, měl by jim rozumět. Kdo chce rozumět druhým, měl by se vyznat sám v sobě. (P. Hora)

Spřežky

_ a dobře

z krátkazkrátka

Slova protikladná (antonyma)

spodekpamatovat sivrch
málomluvnýzapomenouthbitý
upovídanýsmát seplakat
dlouhýneohrabanýkrátký

Harry Potter: slovní druhy

Hermiona musela honem odstrčit stranou svou pomerančovou šťávu.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPříslovcePřídavné jméno

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
od meduobcíchhradem

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Dej to Pavlov_!

yi

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v   raze nový. Neznám nic než okolí   áclavského a   taroměstského   áměstí. Bydlím totiž na   tarém   ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V   aprově   lici slezu do metra na zastávku   taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno   kalka. Vystoupím na   áměstí   íru. Tahle zastávka už leží na   inohradech. A moje škola se nachází přímo na   áměstí   íru.

Skloňování přídavných jmen

tu_í těsto

ššžš

Číslovky a mezery

Ve volbách byla _ účast.

80 %80%

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_tředa_oc_ůlnoc_romnice

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm   tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem   ru dobrodružství. Teď si to odp   káte!“ jako b   jim chtěla sděl   t matka Příroda. L   lo jako z konve. Přes l   javec nemohla paní učitelka doz   rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S   tuace se v   hrotila. Do cesty se jim nachom   tl kmen přes řeku. L   nda se Zb   ňkem na první loďce jen zav   li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m   řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v   ru, L   ndina hlava se sem tam v   nořila nad hladinu a hned zase zm   zela. Brz   už se oba zal   kali šp   navou říční vodou. Paní učitelka v   křikla na žáky, aby v   stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts   ly a vrb   nami. Sama r   skovala a vrhla se, strachy v   šinutá, s v   rou do zachraňování.

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

vyhráli by_

stejste

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Jaderná elektrárna Temelín

Věta jednočlennáVěta dvojčlennáVětný ekvivalent

Určování zájmen

Kdo jste, že přijíždíte bezstarostně přes pláň?

Zájmeno

Lidé

kosmonautzákazníkkonstruktér
průzkumník vesmírukonkurentsoupeř
kardinálkatolický hodnostářcvičitel psů
klientkynolognávrhář strojů

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka   Púa napadlo, že by se mohl dát   s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna   nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem   , rozhodl: „Pojeďme     . Je to sice     , ale když to vyjedeme   a   si hezky   zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy   na klikatou cestu vedoucí   . Když vystoupali až   svahu, vypili     veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco   . Pú   dosedl   a dal se   .   nikdy nedojeli, protože oba, stočeni   ,   únavou usnuli.

Určování slovních druhů

Přídavné jm.SlovesoSpojky
rezavélítvyrýt

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Kdyby vás chytli, měli by podezření.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Psaní mě/mně ve slově

Už je to zřejm_jší.

ě

Slova protikladná (antonyma)

lhát

mír
dlouhý
černý
chytrý

Větné členy obecně

Ráno u postele uviděl malou hromádku balíčků.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu času

Určování slovních druhů

Chtěl kance chytit do pasti.

SlovesoPodstatné jménoPředložkaSpojka

Vyjmenovaná slova po P

nezp_chnout

iy

Politika, historie

exodusperzekucedonucovací opatření
hromadný odchodsoubor zásadreferendum
všelidové hlasovánídemisepronásledování
doktrínaodstoupení z funkcesankce

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice K _anenkám

Pp

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Ve škole čteme nebo píšeme a počítáme.

Význam slov

expert

exkluzivní
neutrální
intuice
garantovat

Čapek: Dášeňka

Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku.

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M   chal se chtěl stát m   lionářem. Byl m   strem v m   stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm   šlené m   ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m   lou stařenku ale svým příběhem pom   lil. Řekl jí, že když udělá vým   k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom   la si nohu. M   chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm   sly.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
vyb_l agresinevyb_l na to čas

Slova souzvučná (homonyma)

na státní hranici

Ty máš ale kliku!
Hod velikonoční
říční jez
pták jeřáb

Psaní n/nn

Trollové

Kouzel   í zim   í severští skřítci, takzva   í trollové, žijí ve sti   ých kame   itých údolích nehosti   ých hor a jsou přís   ě chráně   i. Letos přišlo jar   í počasí nečeka   ě brzy a zasněže   é strá   ě se rychle změnily v rozmoče   é bahe   í skluzavky. De   odenně překonávali hrdi   í trollí poštov   í doručovatelé klouzá   í a smýká   í, aby se vůbec dostali ke schránkám. Trollové sice ovládají kouzle   í, ale proti rozmarům počasí jsou podob   ě jako lidé bezbra   í. Po dvoutýde   ím trápe   í se proto sešlo desetičle   é vede   í všech trollů. Král nečeka   ě povolal k vyřeše   í situace svého jedi   ého sy   a, koru   ího prince. Ten byl velmi všestra   ý a zcestovalý. A věděl, že nedaleké sezó   í lyžařské středisko je kvůli oteple   í už pár dní prázdné a neči   é. Přenesl proto kouzle   ím všechny la   ovky do trollího údolí, aby se skřítci pohodl   ě dostali přes baži   atá místa, než přijde opět mráz a sněže   í.

Vyjmenovaná slova po M

Dolom_ty

iy

Simpsonovi

Přihlášky se posílají příští týden.

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu času

Psaní š/č, š/ž

sliz_í

šč

Předpona, kořen, přípona, koncovka

bruslíme

PředponaKořenPříponaKoncovka

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp   l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n   m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl   va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom   ,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př   hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n   vjelo? Vždyť ví, čí př   jmení Jáchym nosí a co z toho vypl   vá. Pro tyto situace neexistovala v   jimka. Místo, aby ho skl   čovala, měla ho přeci z   bavit. Ale tyhle has   cí a žehl   cí taktiky j   moc nešly.

Vyjmenovaná slova po P

třp_tka

iy

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Ráčkovská _olinaPrachovské _kályKalifornský _áliv_anamský průplavKrálický _něžníknejvětší _eské horyhora Malý _išák

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl   prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil   na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil   do Buchlova, kde bydlel   jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal   stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil   i koně. Vaškovi spolucestující sledoval   , jak chlapci zářil   oči. Všichni byl   spokojení, protože ve vzduchu byl   cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval   podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel   . Přesto bylo zřejmé, že vyšl   z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil   podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil   na sedačky a Vaškovy tváře zbledl   . Byl   to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval   směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel   a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Psaní s/z na začátku slova

_bořit dům

sz

Jak se správně jmenují?

půlžákvelkoobchodmonokulturastředoškolák
klidokrůčekkadisajdobycejchobrkšeft
tichošlápekrovnošatpěknovidkrasohled
časomírastejnokrojhovnocucstereozábava

Narnie

Dům byl veliký.

Přívlastek shodnýPřísudekPodmět

Dělení slov na slabiky

odlet

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Význam slov: slovesa

prokrastinovat

resuscitovat
participovat
definovat
evaluovat

Větné členy obecně

Neznámá dáma byla po krk zahalená do bílé kožešiny.

PředmětPu místaPřívlastek shodnýPodmětPřísudek

Koncovky podstatných jmen: střední rod

cesta Pootav_m

íý

Vyjmenovaná slova po M

první m_sto

ýí

Vyjmenovaná slova po Z

Večer před velkou zkouškou

Harry měl pocit, že se z té čarodějnické jaz   kovědy brz   čko zblázní. Stejně z něho bude bystrozor, a ne jaz   kovědec. Kdyby se tak každý jaz   k dal rozpitvat stejně snadno jako dračí jaz   čky, které prodávali v Medovém ráji. Z   tra se ukáže. Bude muset vz   vat všechny kouzelnické svaté, aby se mu ta zkouška vydařila. Dnes už je ale pozdě, navíc se udělala podezřelá z   ma. Místností prolétl průvan. Sušený z   mostráz stojící ve váze na stole se převrátil a zralé malvaz   nky se skutálely na podlahu. V rohu místnosti cosi dopadlo na zem. Harry z   vl, vytáhl hůlku, aby z   skal čas reagovat na případného nepřítele.

Určování sloves

Vůdcem družiny se stává kouzelník Gandalf.

Sloveso

Psaní ě: mix

vym_nit pneumatiku

ě

Psaní s/z na začátku slova

Proměna z čerta na anděla: přes noc

Zítra se   kouší   pěv. Paní učitelka to   líbila. Třída si totiž musí   pravit reputaci. Včera hodně zlobili a   trkali do sebe. To   působilo hněv paní učitelky a zítřejší   koušení. Žáci se pak   rána   mluvili, že   páchají paní učitelce překvapení. Když učitelka vešla do třídy,   trnula v úžasu. Ze třídy zněl čistý   borový   pěv.

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
sněžíkupujepíšepíchá ho u srdce

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

temný hvoz_

dt

Velká písmena: mix lidé, čas

Zubymil zubymyl

Vážení   elevizní diváci, chceme Vám představit   ubní pastu nové generace   ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše   ezáky,   pičáky i   toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti   tomatologů. Pan   ocent   rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient   an   nženýr   azyměl potvrzuje, že od   ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková   íla.

Psaní bě/bje

velký výb_r

ěje

Čárky v souvětí podřadném

Vyrazil jsem si na procházku, protože venku svítilo slunce.

Pán prstenů: slovní druhy

Frodo je synovcem Bilba.

Podstatné jménoPřídavné jménoSloveso

Přejatá slova: mix

lesní dry_

ádajáda

Harry Potter: větné členy

Odnesl sovu k bidýlku u zadních dveří.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

V pavoučí síti: slovní druhy

Dva strážníci před vozidlem popoběhli.

SlovesoPředložkaPodstatné jménoČíslovka

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

žádné výmluv_

yi

Slova zastaralá (archaismy)

bankocetlegenerálbodejhousti
bankovkaběsitizuřitjízdní kolo
jeneráldrahnýbicyklhrát na hudební nástroj
ostříbřitkéždlouho trvající

Koncovky ovi/ovy

Všecko létá, co peří (ne)má

Když maminka otevřela dveře do dětského pokoje, zděsila se. Na zemi se válely Štěpánov   kalhoty, Honzíkov   plyšáci, Kubov   špinavé ponožky, Martinov   popsané papíry a to nebylo všechno. Stůl pokrývaly Štěpánov   rozházené pastelky a Kubov   omalovánky. Nepořádek korunovaly pak zablácené Martinov   kopačky pohozené v čisté posteli. „To snad není pravda, říkala jsem přece Kubov   , aby si všichni v pokoji uklidili!“ soptila v duchu maminka a přistoupila k oknu. Pod oknem se pásly sousedov   krávy a byli s nimi i dva Maršov   kozli. Maminka otevřela okno a jako první vyhodila Honzíkov   plyšáky, pak následoval zbytek. Pak rozkázala Štěpánov   , Honzíkov   , Kubov   a Martinov   , aby si věci šli posbírat. Kozlov   ale mezi tím zachutnaly ponožky a nechtěl je Kubov   dát. Po této lekci si už kluci vždycky uklízeli a ani je nenapadlo na maminku žalovat tatínkov   .

Stupňování příslovcí

Celé to na nás působilo (pochmurně, 2. stupeň) než včera.

Podstatná jména: vzory mix

vzor píseňvzor předsedafazole
mezvzor růževzor stroj
vzor kostvěrnostdelfín
pašavzor pánpytel

Psaní s/z na začátku slova

sz
_cvrkl se_těžoval nám to_rodili se_blížili se

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával   toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl   tisíce lidí. Mezi nimi byl   i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil   na pohodlná sedadla a čekal   , až začne film. Na plátně zatím běžel   reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal   i filmu. Harry a Ron bojoval   s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál   ve větru a výrazy diváků zkameněl   . Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil   tři temné postavy, které letěl   na koštěti. Pak je oslepil   zelené záblesky a požární ukazatelé začal   bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Simpsonovi

Tabáková lobby podpoří tvoje hnutí.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B   strci blízko b   střiny B   liny b   dlel muž, který se moc rád chlub   l. Celý život se jen snažil, ab   na někoho zapůsob   l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb   vé, zb   tečné řeči. Proto ho často odb   vali a radili mu, ab   změnil b   dliště a přestal b   dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b   lo líto. Pohřb   lo to jeho naděje na to, že b   mohl dob   t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb   l rozumu nebo že zaslíb   l svou duši ďáblu. On b   l přitom ob   čejný člověk a jen chtěl b   t mezi ob   vateli vesnice oblíbený.

Skloňování podstatných jmen

účastní se sympozi_

onua

Velká písmena: dny, období, události

_onference ministrů zahraničí

Kk

Zkratky

mateřídouška, _ thymus

lať.lat.

Věda, medicína, technika

vodíkusoftwareokolo osy
rotacepro tiskepidemie
atompitvanemoci
frekvencekmitánípo smrti

Přívlastek shodný a neshodný

Marge si našla ve vlasech šekovou knížku.

Přívlastek shodný

Kultura a hudba

fanfárarozsáhlá epická báseňdoslov
nestárnoucí píseňetudaepos
úvahový útvarcvičná hudební skladbaevergreen
epilogkrátká slavnostní skladbaesej

Podmět a přísudek

Kolik ta oprava stála?

PodmětPřísudek

Psaní ě: mix

sv_domitá práce

ěje

Druhy vedlejších vět souhrnně

Jakmile si oblékla suchou látku na kůži, pocítila otupující blaho.

Věta hlavníVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná časováVV příslovečná způsobová

Určování podstatných jmen

Očekává, že hráči budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi.

Podstatné jméno

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul   rok jsme s tátou a mámou dob   li hrad, opravdu! B   lo to začátkem l   stopadu, v neděl   , kdy jsme v   razili na v   let. Jako vhodný cíl jsme zvolil   Kunětickou horu. Místo uzdy koně m   máma vraz   la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil   přilb   ce a sm   kem jsme vjel   na polní cestu. Brz   jsme mohl   ocenit tátov   vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil   v lese. Vše se nakonec v   řešilo a m   stanul   pod onou horou. Doslova „dob   tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal   dob   vat hrad. A to b   la katastrofa! S těžkým s   páním jsme se po celé hodině doplaz   li nahoru. Jaká škoda, že měl   zavřeno. V   heň v našich srdc   ch to ale neuhasilo!

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
hlavažirafababičkakoupelvětevvěrnost

Oznamovací, tázací, přací

Ať sněží.

OznamovacíTázacíPřací

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_liška_pěvák_arevna KateřinaKryštof _olumbus_runo

Harry Potter: větné členy

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Postavili jsme skleněnou, kovem vyztuženou budovu.

Význam slov: přídavná jména

sociální

obligátní
fakultativní
konspirační
patetický

Podstatná jména: vzory středního rodu

KuřeMořeMěsto
slůněhouseohništěkolo

Vyjmenovaná slova po B

b_strozraký

iy

Zdvojené hlásky: mix

nástě_é hodiny

nnn

Určování sloves

Stínovlas nás ponese oba.

Sloveso

Určování podstatných jmen

Okno vede na ulici.

Podstatné jméno

Kultura a hudba

Jeho práce vyžadovala   , byl totiž módní návrhář.

J. Robbins vytvořil   pro muzikál West Side Story.

Průvodce nás upozornil na   , které dokládaly vliv italské renezance na stavbu zámku.

Hledáme   , kteří by nám pomohli náš projekt financovat.

sponzorychoreografiiarkádykreativitu

Větné členy obecně

Nevěřil jsem vlastním uším.

Přívlastek shodnýPředmětPřísudek

Určování pádů ve větách

Vyper kočce pelech.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Psaní n/nn

vyjme_ovaná slova

nnn

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „   emůžeš projít, Frodo   Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě:   rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“   ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“   adil jim pobledlý Gandalf,   tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe   Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně:   Co se děje, pane Frodo   Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „   ic se neděje, Same   protřel si oči a dodal, „   o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“   eptal se Sam. „A co tam máme   chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“   ekl Sam   je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Psaní s/z na začátku slova

_nést vajíčko

sz

Určování příslovcí

Vypadalo to, jako by se tam přifoukl jeden dům navíc.

Příslovce

Psaní n/nn

nnn
promě_avyměně_ýsmě_árnaku_ískle_ěnýsezo_í

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ěloch

bB

Skloňování přídavných jmen

(mstivý, 1. pád, množné číslo) mafiáni

Pán prstenů: slovní druhy

Nikdo tu není vítán ve dnech války.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Určování souhlásek a samohlásek

tarif

SouhláskaSamohláska

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Kapli zrekonstruovali (Všenory) obyvatelé svépomocí.

Velká písmena: lidé, jména

_pěvák

zZ

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

seděl na židl_

yi

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradPředseda
dělníknosníkrikša

Vyjmenovaná slova po L

bl_skat se

ýí

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
strakaulicekázeňpetržel

Vyjmenovaná slova po B

přeb_vat

íý

Určování slovních druhů

neboSlovesaPodstatné jm.
ZájmenaPřídavné jm.závodník
rychlýČíslovkyprvní
Spojkyonběží

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

naplněná proro_tví

tsc

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas   je teď poslední tepl   a slunečný v   kend v roce. Hotové bab   léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev   t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor   ta Bájského potoka, už pobl   ž pramene, je prakt   cky neprostupná hradba křov   a mláz   . Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav   mi projev   nadšení. Z   tra dopoledne na tu v   zkumnou exped   ci společně v   razí. Už ab   b   lo ráno…

Příslovečné určení

Mirek přišel dřív.

Pu času

Určování slovních druhů

nadosmrtiSlovesaSpojky
Příslovceoprotisnad
PředložkyaneboČíslovky
Částicevyčistitmiliarda

Podmět a přísudek

Produktem reakce kyslíku s vodíkem je voda.

PřísudekPodmět

Předmět (větný člen)

Malfoy zkouší na Harryho špinavé triky.

Předmět

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

výměna se sběratel_

iy

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

ne_edovaté látky

jjj

Latinské fráze

moje vinabona fidemea culpa
mistrovské dílov dobré vířestatus quo
stávající stavmagnum opusnota bene
duch místavšimni sigenius loci

Shoda přísudku s podmětem

Autobusy přijížděl_.

iy

Slova souznačná (synonyma)

problém

lilek
hodina
jednoznačně
hlína

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do   anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět   slandská   ánev, teď   ermudy,   palačské   ohoří,   oloostrov   abrador a   aurentinská   ysočina. Teď letiště!“ Jako první se dostali k   iagarským   odopádům, pak k jezeru Ontario,   uronskému a   ořejšímu   ezeru. Svou pouť zakončili u jezera   ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho   ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že   ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře   och   ess.

Vyjmenovaná slova po Z

z_sk

iy

Vinnetou

Moje rozmluva s náčelníkem jim nebyla příjemná.

Přívlastek shodnýPředmětPřívlastek neshodnýPodmětPřísudek

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Jižní _ěstoSlezské _ředměstí_ředměstí PrahyMasarykova _tvrť

Přejatá slova: souhlásky

fotba_

lll

Slovesný vzor

KryjeKupujeProsí
sítriskovatslíbit

Velká písmena: dny, období, události

_ondělí

Pp

Velká písmena: instituce, organizace

_etecká společnost

Ll

V pavoučí síti: slovní druhy

Copak ubohej kobyle nedáváš nikdá nažrat, lakomče?

SlovesoČásticePříslovcePodstatné jménoPřídavné jméno

Indicie čísla

11Loydova hádankasudokupřikázání
1012neštěstí14
tucet715fotbal
913dva týdnyštestí

Velká písmena: mix lidé, čas

_uroskeptik

eE

Předmět (větný člen)

Bárta zajímá skateboarding, vandalství a komiksy.

Předmět

Předmět (větný člen)

Petr přidržel dřevěné dveře.

Předmět

Velká písmena: lidé, jména

Usáma _in Ládin

bB

Délka samohlásek: u/ú/ů

p_lky

úů

Zájmena: druhy

OsobníUkazovacíNeurčitáZáporná
o vásonenvšímničemu

Předložky s/z

byl _ to opět pracovat

zs

Simpsonovi

Kvůli zranění žaludku musel jít Spasitel na operaci.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu příčinyPu času

Číslovky: druhy

DruhovéNásobné
trojejedenkráttisíckrát

Různé výskyty I/Y

Svéhlavé vozidlo

El   šku a Kub   ka vzali prarodiče na v   let. Bab   čka s dědečkem se pro ně stav   li přesně ve čtyř   . Dny už se krátil   , ale světla b   lo stále ještě dost. Nastoup   li do dědečkova f   alového vozidla a zam   řili pryč z města. Chtěli se podívat do bl   zkého les   ka a nasb   rat barevné l   sty nebo jehl   čnaté větvičky. Strom   se pomalu začaly hal   t do tm   . Byl čas jít zpět k autu. Klop   tali po kl   katé cestičce až na okraj lesa. Auto však nev   děli. Ujistili se, že jsou na správném m   stě. Byli. Jen auto se přemístilo. Sjelo z malého kopečku a zastav   lo se o strom. Hlavně, že ho našli!

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Hieroglyfy vyvedené na zdech paláců z pátého století před Kristem se zdají být provedeny mnohem jednodušeji.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM