Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

„Jelenov_ pivo nelej.“Jak se zeptám, aby odpovědí bylo „jelenov_“?Komu, čemu pivo nelej?Čí pivo nelej?Slovo „jelenov_“ je tedy:přídavné jméno přivlastňovacípodstatné jméno ve 3. páděKoncovka -ov_ je u podstatných jmen vždy:měkkátvrdáJaký tedy bude správný zápis věty?„Jelenovy pivo nelej.“„Jelenovi pivo nelej.“
mávat psov_ masem u čumáku

Koncovky ovi/ovy

koncovka ovykoncovka ovi
tygrov_ drápyprincov_ princeznyJendov_ ponožkyjsou to ovčákov_ psidej to Filipov_

Koncovky ovi/ovy

jestřábov_ drápy

iy

Koncovky ovi/ovy

Pronásledování bledé tváře

Michalov   nápady měly vždycky něco do sebe. Nikdy nepotřeboval k tomu, aby něco vymyslel, učitelov   rady. Jednou se takhle Michalov   vylíhlo v hlavě, že bychom mohli uspořádat pronásledování bledé tváře tak, jak to četl ve Vinnetouov   . Bratři Markov   a sestry Jarošov   nadšeně zakývali hlavou, jen Matějov   se udělala vráska na čele. „Kde ale tu bledou tvář vezmeme?“ obrátil se k Michalov   . „Postavíme si chýši hned vedle školy, jak bydlí Hovorkov   , a kdo se na našem území objeví první, bude naší bledou tváří,“ řekl klidně Michal. Jako první se na indiánském území objevili pán a paní Hovorkov   . Ještě ani nestihli být pronásledováni a už pro Michalov   plány neměli pochopení. Jejich psov   totiž přítomnost dětí vadila a štěkal už dobrou hodinu jako pominutý. Hovorkov   si na pomoc zavolali také Matějov   rodiče a manžele Jarošov   . Jen Michalov   rodiče chyběli. Děti pak musely domů a víckrát si u Hovorků na indiány nehrály.

Koncovky mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Osli tahal_ těžká břemena.
Napadené borovice a smrky byl_ vykáceny.
Indiánské kmeny byl_ vyvražďovány.
Petr a Blanka cvičil_.

Muži se pustil_ do výroby kanoe.

iy

Dveře se automaticky zavíral_.

yi

Martina a Magda brusl_.

íý

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval   skupinu turistů. Každý jinou. Neznal   se. Skupiny se vzájemně proplétal   . Oba lapkové si vyhlédl   ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl   navzájem. Ve svých kapsách našl   potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Shoda přísudku s podmětem

Na pláži

Dívky se procház   po pláži. Sledě chlapcům náramně chutnal   . Nad pláží přelétal   jiní tažní ptáci. Chlapcovy uši zčervenal   opálením. Dívky obšíval   nabírané rukávy a smál   se. Nepochopil   jsme, jak to holky myslel   . Janiny oči přitom tak zazářil   . Zamilovala se. Kluci se ukryl   do chaty a něco chystal   . Dveře se přitom větrem zavíral   . Děvčata a chlapci se rozhodoval   , koho pozvat na párty. Děti matkám slíbil   poslušnost, ale matky přesto hořekoval   . Děti se teď hlás   samy okolo poledního. Některé dokonce dostal   úpal.

Shoda přísudku s podmětem

„Nový mrazák mraz_ o dost lépe než ten starý.“Kdo, co mraz_ lépe?onomrazákV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomném/budoucímKteré i/y tím pádem bude v přísudku?íýProč?V přísudku v přítomném/budoucím čase je vždy i/í bez ohledu na rod podmětu.Protože podmět je rodu mužského neživotného.

Shoda přísudku s podmětem

„Cestu k hradu značil_ ukazatelé.“Kdo, co značil_ cestu?ukazateleukazateléV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoProč?Ti ukazatelé vidím ukazatele: koncovka se mění → rod mužský životný.Ukazatelé mohou být životní i neživotní podle toho, co se komu víc líbí.Které i/y bude tím pádem v přísudku?yiSlovo „ukazatel“ může být i rodu mužského neživotného. Jak by v tom případě vypadala shoda přísudku s podmětem?ukazatelé značilyukazatele značily

Shoda přísudku s podmětem

„Kočka a štěně se rychle spřátel_.“Kdo, co se rychle spřátel_?kočka a štěněoniV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomném/budoucímv minulémKteré i/y tím pádem bude v přísudku?ýíProč?Protože podmět je rodu ženského.V přísudku v přítomném/budoucím čase je vždy i/í bez ohledu na rod podmětu.

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

Housata se pekl_ v troubě.

ya
Neměla ráda pizzu s rajčat_.
předpověď počas_
Poslal pěkné blahopřán_.

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil   muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav   svůdce nasadil šelm   úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol   kůže. Svým způsobem to byl poctiv   člověk, navíc znal   ciz   ch jazyků, který dokázal neznám   m lidem vykouzlit mil   úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl   život. Někteř   o něm tvrdili, že je maminč   n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv   pocit, že je celé tohle seznamování strašliv   omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel   , že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm   pohled na první z dam a už se cítil jako toulav   pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz   , a osl   m skokem se hnal ke dveřím.

Koncovky podstatných jmen

Rozpadlá stavení

Kostel   a hřbitov   Milanov   připomínaly domov. Vyrostl poblíž Čáslav   , malého města, které se pyšní svými kališnickými kořeny. Ráno se vždycky posadil na postel   a pozoroval kos   a pěnkav   za oknem. Bydlel s rodiči v budově opatovické škol   , takže k tabul   chodil v bačkorách. Tatínek byl řídící. Za katedrou si vždycky sahal do kaps   pro hodinky a s nasazenými brýlem   se trochu podobal panu prezidentov   .
A za zdm   nedalekého hřbitova si s místními dětm   nejednou hráli na doktora nebo pomáhali kostelníkov   s úklidem. Dnes jsou už krov   staré škol   propadlé a dříve upravená zahrádka zarůstá křov   m.

Koncovky podstatných jmen

koláče s povidl_

yi

Koncovky podstatných jmen

škrtat sirkam_

ai

Koncovky podstatných jmen

Indiánské kmeny byl_ vyvražďovány.

yi

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Napoleonský komplex

Už jste slyšel   o tom, že někdo trp   napoleonským komplexem? Napoleonský komplex je m   ndrák z malé tělesné v   šky. Spojuje se tedy často s lidm   , zejména muži, nev   sokého vzrůstu, kteří si svůj domněl   hend   kep kompenzují v jiných oblastech života. Je například dokázáno, že l   dé s napoleonským komplexem mají chuť ovládat ostatní a b   t autor   tativní. Svou pom   slnou nev   hodu nižšího vzrůstu si tedy v   nahrazují mocenským vl   vem. A jak vůbec název komplexu vznikl? Jak jinak než podle Napoleona Bonaparta, který si měl údajně svou v   šku kompenzovat ovládáním nov   ch územ   . Spojení Napoleona s napolenským komplexem je ovšem m   lné. Napoleon totiž vůbec nebyl mal   . M   lku způsob   l rozdíl mez   anglickým   a francouzským   délkovým   jednotkam   a také francouzské označení Napoleona jako „le petit caporal“ (postavením nižší kaprál), které Angličané při překladu špatně pochopil   jako mal   (postavou nev   soký) kaprál.

Různé výskyty I/Y

Láska bez masky

Námět spalujíc   lásky b   l v komedii dell’arte skutečně trvanliv   m zdrojem inspirace. Nesměl   milenc   , nemající pom   šlení na nic jiného než na vztah rodíc   se mezi nim   , tvořil   ostrý kontrast k odkvétajíc   m a životem protřel   m rodičům. Boj Isabell   a Florinda – t   pizovaných postav zamilovaných – proti zvůl   osudu je starším   rodu glosován zpravidla shov   vavě a s vůl   pomoci. Kostým   měl   herci v těchto rol   ch elegantní a slušivé, ovšem bez obv   klých obl   čejových masek. Jejich l   rické výstup   dostávaly záh   pevnou podobu a byl   korunovány pěkným   slovními obraty, které odpovídal   dobovému jaz   ku.

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Mě/mně (zájmeno já)

Psaní bě/bje

Psaní vě/vje

Psaní ě: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

„odda_ý sluha“Jaké je základové slovo ke slovu „odda_ý“?oddat sedaňObsahuje slovo „oddat“ v poslední slabice -n-?anoneJak tedy bude vypadat správný zápis spojení?„oddaný sluha“„oddanný sluha“
slo_í kel
jme_ý seznam
obscé_í chování
dřevě_é schody

Psaní n/nn

nnn
jele_íde_íksti_ýtelefo_ísezo_í

Psaní n/nn

dešt_ík

nnn

Psaní n/nn

tasemnice bezbra_á

nnn

Psaní n/nn

patoge_í mikroorganismy

nnn

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho   é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe   í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme   o kopce. Hrad černokněž   íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra   é gotiky. Rozlíce   í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame   ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra   í skřeky: “Nejsme ničím vi   i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti   ost a ve všem jsme byli upřím   í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo   ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině   ý projektil. Kouzelník vytáhl trně   ou hůlku a rozpřáhl se k moc   é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe   ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa   y ochra   é kouzlo a poté je všestra   ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli   ý lektvar, který cizopas   é houby z vi   ic odstra   í.“ A tak šli. Čarodějova výko   ost všechny překvapila a žádné obscé   osti už se v budoucnu neopakovaly.

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

_tvrdit smlouvu
_krášlit se
_tepilý strom
_tmívat se

sz
_lezl dolůkapka _tékala po okně_kusili jsme to_mražené jahody_konal

_důvodnit

sz

_poutaný zajatec

zs

_jednat smlouvu

zs

Psaní s/z na začátku slova

Alchymistův učeň

Teodor byl   naživý, avšak ne moc   kušený alchymistův učeň na císařském dvoře. Panovník štědře   ponzoroval pokusy všech, kteří   míchávali různé   loučeniny ve   kumavkách a   koušeli   tvořit elixír života či kámen mudrců měnící kovy ve zlato. Teodor jednou ráno   koumal   tránky knížky, kterou   dědil po strýci, a přitom bezmyšlenkovitě   nídal jakýsi kus   tvrdlého pečiva. Vtom se ve dveřích   jevil jeho mistr,   klonil pohled k chroupajícímu učni a   nepokojeně   bledl. „Teodore, ty jsi právě   nědl kámen mudrců! Cos to   působil? Proč musíš všechno vždycky   ničit!?“ A   kutečně. Všechno, čeho se Teodor dotknul, se   měnilo ve zlato.   práva se brzy dostala k císaři a ten nechal   mateného alchymistu dva dny sahat na všechno, co ho jenom napadlo. Poslední věc, kterou Teodor pozlatil, byl záchod. Pak se jeho   tav vrátil   pět do normálu.

Psaní s/z na začátku slova

Kon-Tiki

V roce 1947 proběhla   dělovacími prostředky   práva o námořní výpravě Kon-Tiki.   organizoval ji norský dobrodruh Thor Heyerdahl, který chtěl   kusmo dokázat, že původní obyvatelé Jižní Ameriky mohli doplout až skoro k Austrálii ještě před Evropany. Členové expedice tedy   tvrdili svým podpisem   ponzorské smlouvy, odcestovali do Peru, kde   tloukli   kromné plavidlo podle dobových náčrtů. Na konci dubna dali   bohem břehům a   pustili vor na   pěněné vlny Tichého oceánu. Počasí místy plavbu   těžovalo, některé dny byla plachta   plihlá, jindy zase vítr   běsile   vištěl a námořníci se řádně   potili při   pravování   křiveného   těžně. Heyerdahl si ale uměl na lodi   jednat pořádek a na konci července všichni nadšeně   volali: „Hurá!“ při   pozorování pevné země. O pár dní později vor   troskotal u ostrova Raroira, ale celé posádce se povedlo   třelhbitě dostat na břeh. Tam   trávili ještě pár dní, než navázali kontakt a vrátili se zpět.

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_ongres (USA)

kK

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Tramvaj

Pan   adim   oudelka byl odjakživa velký   adšenec do tramvají. A tak se není čemu divit, že se z něho po   etech studia stal   xpert na tyto dopravní prostředky a občas si sedne i na místo   idiče. Jednou po   oledni jel s linkou číslo 9. Jenomže u zastávky   ieblova se mu porouchalo hlášení. A tak místo zastávky   ügnerova mu tramvaj hlásila   omanovu a všichni   estující byli zmatení. Paní   nženýrka   elikánová jela zrovna k nové   adeřnici, ale správnou zastávku minula. A   kauti   inda s   áchymem, kteří si jeli zahrát minigolf, vystoupili naopak příliš   rzy. Jediným klidným   asažérem zůstal meditující   uddhista   igrís, který přijel do   ech na návštěvu a jezdil celý   ýden z konečné na konečnou, protože ho tramvaje nadchly ještě více než   dysi   ana   oudelku.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Fotbalová válka

V Jižní Americe se roku 1969 strhla mezi   alvadorci a   ondurasany tzv.   otbalová válka. Všechno se seběhlo dost podivným způsobem, ale příčina války se nevymykala normálu. To bylo tak. Do řídce osídleného Hondurasu se začali hojně stěhovat   alvadorci. Salvadorská   láda se rozhodla nelegální   migranty násilně vysídlit a mezi oběma   táty vzrostlo napětí. Když spolu 14.   ervence týmy obou zemí hrály   ezinárodní fotbalové utkání, došlo v zápase ke sporům, které přerostly ve válečný konflikt. Zapojila se do něj i   alvadorská   rmáda (   ělostřelectvo i   etectvo) a padlo asi 3000 mužů. O čtyři dny později do války zasáhla   rganizace   merických států a dojednala   říměří. Člověk by neřekl, co všechno můžou rozpoutat obyčejní   otbalisté.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Exkurz českým kalendářem

Věděli jste, že v   eské   epublice slavíme během   alendářního roku 7   tátních svátků, 7 ostatních svátků a 15   ýznamných dnů? Státní a ostatní svátky jsou   ny pracovního klidu, zatímco   ýznamné dny jsou   racovní dny, pokud nepřipadnou na   íkend. Jaké   tátní svátky tedy slavíme? Na 1.   edna připadá   en obnovy samostatného českého státu a zároveň   ový rok, který se ale řadí mezi ostatní svátky. Dne 8.   větna slavíme   en vítězství (konec   ruhé   větové války), 5.   ervence máme   en slovanských   ěrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6.   ervence upálili   istra Jana Husa. Další státní svátek,   en české státnosti (r. 935 zavražděn   níže Václav) připadá na 28. září. Hned 28. října se slaví   znik Československa (1918). Poslední státní svátek v roce je 17. listopadu   en boje za svobodu a demokracii (r. 1939 uzavření vysokých škol v Protektorátu nacisty a r. 1989 studentské protesty, které spustily   ametovou revoluci). Svátky jako   elikonoce a   ánoce řadíme mezi ostatní svátky. 

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Na vesnici zaútočili _pači.

aA

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_ervený kříž

Čč

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_elvyslanectví Španělského království

vV

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Přechodníky

Slovesa: mix

Slovesa: mix

přít. čas, trpný rodbyla dopadenamin. čas, trpný rod
vysadímposadili jste sebud. čas, trpný rod
zapamatuji sipřít. čas, činný rodbudeš zachráněna
min. čas, činný rodbud. čas, činný rodjsem zapsána

Mluvnické kategorie sloves

„nakupují“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?3. os., množ. č.2. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv rozkazovacímV jakém čase je sloveso?v přítomnémv budoucímVykonává činnost podmět (v tomto případě „ony“)?neanoV jakém je tedy „nakupují“ rodě?v trpnémv činnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „nakupovat“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „nakupují“ je správný?3. os., č. množ., rozkaz. způsob, čin. rod, vid nedok.3. os., č. množ., oznam. způsob, přít. čas, čin. rod, vid nedok.

Mluvnické kategorie sloves

„počkali byste“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.3. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co by se mohlo stát..Rozkaz.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv podmiňovacímV jakém čase je sloveso?v minulémU podm. způsobu čas neurčujeme.Vykonává činnost podmět (v tomto případě „vy“)?anoneV jakém je tedy „počkali byste“ rodě?v činnémv trpnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „počkat“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „počkali byste“ je správný?2. os., č. množ., podm. způsob, min. čas, čin. rod, vid nedok.2. os., č. množ., podm. způsob, čin. rod, vid dok.

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

číslovkypředložkypodstatná jménazájmena
druhýprotivesniceosméo tvých

číslovkypředložkypodstatná jménazájmena
druhýprotivesniceosméo tvýchčíslovkypředložkypodstatná jménazájmenaslovesapříslovce
druhýprotivesniceosméo tvýchvěcmasírovattolikeropokojnějivašima

číslovkypředložkypodstatná jménazájmena
druhýprotivesniceosméo tvýchčíslovkypředložkypodstatná jménazájmenaslovesapříslovce
druhýprotivesniceosméo tvýchvěcmasírovattolikeropokojnějivašimačíslovkypředložkypodstatná jménazájmenaslovesapříslovce
druhýprotivesniceosméo tvýchvěcmasírovattolikeropokojnějivašimaklásto číms vašimimanželtenhle

Určování slovních druhů

rychlýSlovesaběží
prvníPodstatné jm.Spojky
závodníkČíslovkynebo
Přídavné jm.Zájmenaon

Určování slovních druhů

["text","dvacet"]

["text","stádo"]
["text","dvacet"]
["text","s mým"]
["text","stavení"]

Určování slovních druhů

Zvěřina obsahuje hodně železa.

Podstatné jménoPříslovceSloveso

Určování slovních druhů

["text","(kotě) přede"]

["text","(kotě) přede"]
["text","zábradlí"]
["text","kéž"]
["text","to"]

Určování slovních druhů

nicpředložkasloveso
skrzpříslovcejednorožec
pozvolnapodstatné jménopobíhá
ušlechtilýpřídavné jménozájmeno

Určování slovních druhů

Byl pozdní večer - první máj.

ČíslovkaPodstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Určování slovních druhů

["text","vzteky"]

["text","nadto"]
["text","vzteky"]
["text","odpoledne"]
["text","rubl"]

Určování slovních druhů

zajistéPodstatné jm.SpojkySlovesa
ČíslovkyPříslovcečtyřicátátyto
potěšitpokudPředložkyČástice
Zájmenanadjakkrokodýl

Určování slovních druhů

Jaký film máš nejraději?

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoSpojkaZájmeno

Harry Potter: slovní druhy

Harry se vyškrábal na nohy.

Podstatné jménoPředložkaSlovesoZájmeno

Harry Potter: slovní druhy

Ve vzduchu podél stolů se vznášely svíce.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Harry Potter: slovní druhy

Byl snad tohle důvod?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

V pavoučí síti: slovní druhy

Na začátku byl východ z lomu.

PředložkaPodstatné jménoSloveso

V pavoučí síti: slovní druhy

Konec cesty se blížil.

PříslovcePodstatné jménoZájmenoSloveso

Pán prstenů: slovní druhy

pěšky nepůjdu.

PříslovceSlovesoZájmeno

Pán prstenů: slovní druhy

Glum býval kdysi hobitem.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPříslovce

Pán prstenů: slovní druhy

V této jižní zemi se jim červenaly lístky.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Slovní druhy: mix

Skloňování a časování: mix

vyzná se v aut_

áchech

Slovní druhy: mix

To byl ale krásný film!Jakou má „ale“ ve větě funkci?Spojuje 2 slova.Zdůrazňuje nadšení mluvčího.Jakým slovním druhem je tedy „ale“?spojkačásticeJak by věta vypadala, kdyby „ale“ byla spojka?Ale, ale, snad by ses teď nechtěla koukat na film.Byl to sice krásný film, ale dlouhý.

Slovní druhy: mix

řid_í barva

čš

Slovní druhy: mix

k jej_m románům

ií

Skloňování a časování

Kolem na tábor

S dívkam   jsme se viděli až po příjezdu do tábora. Táhli jsme se s kol   , batoh   a s přilbam   na hlavách jsme navíc museli vypadat hodně švihácky. Bylo horko a vychlazený nápoj by každý z nás bral všem   deseti. Hlavním   povinnostm   pro nás ale přeci jenom bylo nejprve si všechno vybalit. Pak jsme se teprve seznámili se všem   částm   tábora. „I když se dívám oběm   očim   , nikde tu nevidím tu saunu,“ povzdechl si Rosťa. „Však tu si postavíte vlastním   silam   ,“ odpověděla mu vedoucí a tváře j   zrůžověly.

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Všichni se svorně zadívali na severovýchod.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Ráno objevili stádo mustangů.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

V nikom to nevzbuzuje údiv.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Dvě ženy(,) jdoucí okolo(,) se usmějí, ale nezastaví se.“Jaké ženy?Jakékoli ženy obecně.Jen ty, které jsou kolem, ne jiné.Co z toho plyne?Formulace „jdoucí okolo“ specifikuje ženy.Formulace „jdoucí okolo“ je nedůležitá informace navíc.Změní se smysl věty, když „jdoucí okolo“ vynecháme?Ano, mohly by to pak být kterékoli dvě ženy.Ne, je jasné, že jde o ty dvě procházející ženy.Formulace „jdoucí okolo“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Dvě ženy jdoucí okolo se usmějí, ale nezastaví se.“„Dvě ženy, jdoucí okolo, se usmějí, ale nezastaví se.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Architekt Josef Pleskot na sobotním zahájení výstavy v bývalém plynojemu(,) přebudovaném podle jeho návrhu(,) vůbec nevypadal, že oslaví šedesátku.“Zužuje nějak „přebudovaném podle jeho návrhu“ význam slova „plynojem“?Ano.Ne.Co se máme z věty především dozvědět?Že plynojem byl přebudován podle Pleskotova návrhu.Že architekl Pleskot vypadal mnohem mladší, než byl.Co z toho plyne?Formulace „přebudovaném podle jeho návrhu“ je doplňková informace navíc.Formulace „přebudovaném podle jeho návrhu“ je důležitá.Formulace „přebudovaném podle jeho návrhu“ je proto přívlastek:těsnývolnýKterý zápis věty je správný?„Architekt Josef Pleskot na sobotním zahájení výstavy v bývalém plynojemu, přebudovaném podle jeho návrhu, vůbec nevypadal, že oslaví šedesátku.“„Architekt Josef Pleskot na sobotním zahájení výstavy v bývalém plynojemu přebudovaném podle jeho návrhu vůbec nevypadal, že oslaví šedesátku.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Praha, hlavní město České republiky, má zhruba jeden milion obyvatel.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Všechny děti stojící blízko stromu byly v nebezpečí zasažení bleskem.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Citáty

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. (V. Havel)

Čapek: Dášeňka

Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde, zejména proutěný nábytek, smetáky, koberce, anténu, střevíce, štětku na holení, fotografické potřeby, škatulky sirek, provázky, květiny, mýdlo, šaty a zejména knoflíky.

Čapek: Jak se co dělá

Nejen o premiéře, ale i každého večera je čirým divem, že se vůbec hraje, a když už se hraje, že se dohraje až do konce.

Adams: Stopařův průvodce po Galaxii

Stávalo se mu to vždycky, když si připadal uboze nebo ušlápnutě, ale nikdy si to nedokázal vysvětlit.

King: Zelená míle

Seděl jsem v jeho budoucí cele vlastně proto, abych ho přivítal a zbavil ho okovů, ale neměl jsem nejmenšího šajnu o tom, jak velký chlap to je, dokud jsem ho skutečně nespatřil.

Recenze filmů

Britský humor, plastelína a ruce, resp. mozek Nicka Parka platí za smrtící kombinaci od chvíle, kdy tenhle skromný génius objevil svět filmu.

Attenborough: Život na Zemi

Dodnes zůstala teorie o přirozeném výběru klíčem k chápání přírody, který nám umožňuje poznání dlouhých a nepřetržitých dějin života, během nichž se živočišné i rostlinné organismy z generace na generaci měnily, až obsadily všechny kouty světa.

Holcová: I města mají vši

Krakov na mě zapůsobil jako muž, který je příliš inteligentní, než aby mohl být nekomplikovaný.

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Určování kořene

Určování předpony

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

odliv

PředponaKořenPříponaKoncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

léki

PředponaKořenPříponaKoncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

banánovník

PředponaKořenPříponaKoncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„výstavba“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:výstava, tavit, tavenýstavba, stavět, stavitelKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „výstavba“. Jaký je tedy kořen slova?tavstavJaká je ve slově „výstavba“ předpona?vý-výs-Koncovka je část slova, která se při skloňování/časování mění. Jaká je tedy ve slově „výstavba“ koncovka?-ažádná neníJaká je ve slově „výstavba“ přípona?žádná není-b-Jak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?výs-tav-b-avý-stav-b-a

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„zamrazit“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:mrazit, odmrazit, mráz, rozmrazitrozrazit, podrazit, odrazit, přerazitKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „zamrazit“. Jaký je tedy kořen slova?mrazrazJaká je ve slově „zamrazit“ předpona?za-z-Koncovka je část slova, která se při skloňování/časování mění. Jaká je tedy ve slově „zamrazit“ koncovka?-t-itJaká je je slově „zamrazit“ přípona?-i-žádná neníJak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?za-mraz-i-tza-mraz-it

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Investice řadí Česko na přední místo.“Najdeme si ve větě všechna rozvitá podstatná jména (tj. podstatná jména, o kterých máme nějakou bližší informaci):ČeskomístoSlovo „přední“ rozvíjí slovo „místo“ a je jeho přívlatkem. Zkusíme si dát „přední místo“ do 1. a 7. pádu jednotného čísla. Mění se koncovky přívlastku i slova „místo“?neanoJaký přívlastek je tedy slovo „místo“?shodnýneshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Videohry v něm probudily sklony k násilí.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Harry se posadil na okraj sedačky.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Karel je fajn člověk.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména, o kterých jsou ve větě bližší informace:člověkKarel, člověkJaký „člověk“ je Karel?Nevíme.Je fajn.Vyskloňujeme si: fajn člověk, bez fajn člověka, s fajn člověkem... Jak se chová slovo „fajn“?Mění se a je před podst. jménem.Nemění se, ale je před podst. jménem.V rozhodnutí, jestli jde o přívlastek shodný či neshodný nám pomůže nahradit slovo „fajn“ jiným slovem. Např. skvělý člověk. Slovo „fajn“ je tedy:přívlastek shodnýpřívlastek neshodnýMůže se někdy stát, že se přívlastek shodný při skloňování nemění?anone

Přívlastek shodný a neshodný

Cesta zpátky se vůbec nepodobala cestě do faunovy jeskyně.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný

Rychlé šípy se sejdou.

Přívlastek shodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Vklouzl jsem do křoví.

PřísudekPu místa

Větné členy obecně

Měl by sis koupit slovník.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Větné členy obecně

Boháčům jde vždycky o obecní blaho.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu času

Harry Potter: větné členy

Zmijozel lepší košťata.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

Tísnili se v kruhové společenské místnosti.

Přívlastek shodnýPřísudekPu místa

Harry Potter: větné členy

Ron mříž za hlasitého supění vtahuje do auta.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místaPu podmínky

Vinnetou

Vinnetou se zamyšleně podíval do země.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Vinnetou

Složili jsme sedlo z mého koně.

Přívlastek shodnýPředmětPřísudekPu místa

Narnie

Šaty na něj čekaly.

PodmětPřísudekPředmět

Narnie

Edmund se velice významně díval na prázdnou krabici od tureckého medu.

Přívlastek neshodnýPředmětPřívlastek shodnýPu způsobuPřísudekPu míryPodmět

Rychlé šípy

Mirek něco prohodil k Vontům.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Simpsonovi

Homer miluje svoji ženu.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Simpsonovi

Mami, nechci číst.

PodmětPřísudekPředmět

Simpsonovi

Každý pátek se budou konat rodičovská setkání.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu času

Teorie velkého třesku

Sheldon je vysoký.

PodmětPřísudek

Teorie velkého třesku

I drobná změna podmínek může vést k nepředvídatelnému výsledku.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Teorie velkého třesku

Urážka víry Sheldonovy matky se hodí vždycky.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu času

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

„Sestra je kadeřnice.“Kdo je kadeřnice?„kadeřnice“„sestra“Jakým větným členem je tedy sestra?podmětpřísudekVyberte správný přísudek:„je“„je kadeřnice“Z jakých slovních druhů se skládá přísudek?ze slovesa a z podstatného jménapouze ze slovesaProtože se přísudek skládá ze slovesa (spony) a podstatného jména, nazývá se:přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„Literární soutěž proběhne v září na naší škole.“Vyberte přísudek:„proběhne“„v září“O jaký druh přísudku se jedná?jmenný se sponouslovesnýJaký druh podmětu je ve větě?rozvitýholýJakým větným členem je podmět rozvit?přívlastkem shodnýmpřívlastkem neshodnýmK jakému větnému členu se váže „na škole“?k příslovečnému určení „v září“k přísudku „proběhne“Jakým větným členem je tedy „na škole“?předmětpříslovečné určení místaVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„Rozbor věty jednoduché je jednoduchý.“Vyberte správný přísudek:„je“„je jednoduchý“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek slovesnýpřísudek jmenný se sponouK jakému větnému členu se váže slovo „věty“?k podmětuk přísudkuO jaký větný člen se tedy jedná?přívlastek neshodnýpředmětJe přívlastek neshodný dále rozvitý?ANONEJakým větným členem je rozvitý?přívlastkem neshodnýmpřívlastkem shodnýmVyberte správný graf věty:

Rozbory souvětí

Rozbory souvětí

„Jsi tak zaslepený vlastní touhou, že nevidíš, že skuteční hrdinové nesledují svůj prospěch, ale prospěch druhých.“Z kolika vět se skládá toto souvětí?43Důležité je spočítat přísudky. Uveďte přísudek v první větě:„jsi zaslepený“„jsi“Jedná se o přísudek jmenný se sponou. Vyberte správný přísudek v druhé větě:„že nevidíš“„nevidíš“A přísudek v třetí větě?„nesledují prospěch“„nesledují“3 přísudky = 3 věty. Spojka „že“ vždy uvozuje vedlejší větu. Tím máme rozbor velmi zjednodušený. Teď už jen musíme zjistit, jaké jsou řídící věty a také o jaké druhy vedlejších vět se jedná. Vyberte vhodnou otázku:Jak moc jsi zaslepený touhou? Tak moc, že nevidíš…Kým, čím jsi zaslepený? Vlastní touhou…Důležité je ptát se celou větou a odpovědět si celou větou, abyste se neptali uvnitř věty, tak zjistíte větné členy, ale nikoli vedlejší věty. Ptali jsme se JAK MOC, jedná se o příslovečné určení míry, pokud jste ho ještě neprobírali, můžete použít příslovečné určení způsobu. To je také správně. Druhá věta v souvětí je tedy příslovečná měrová/způsobová. Co ale třetí věta? Jak se na ni zeptáte?Koho, co nesledují? Co nesledují?Co nevidíš? Koho, co nevidíš?Druhou větou jsme se zeptali na větu třetí a celou třetí větou si můžeme odpovědět. To je správné řešení. Ještě určete druh třetí věty. Ptali jste se pádovou otázkou koho, co:vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáV souvětí máme 1 větu hlavní a 2 věty vedlejší. Určete druh souvětí:souvětí podřadnésouvětí souřadnéVyberte správný graf souvětí:

Grafy vět jednoduchých


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/umimecesky.cz/webroot/function/functionsMap.php on line 530