Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova
0/16
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách
Psaní i/y: Psaní i/y: mix
Podobně znějící: Psaní ě
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova
Podobně znějící: Párové hlásky
Podobně znějící: Délka samohlásek
Podobně znějící: Spřežky
Podobně znějící: Přejatá slova
Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: Velká písmena: místa
Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky
Čárky: Čárky ve větě jednoduché
Čárky: Čárky v souvětí
Čárky: Čárky: mix
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět
Tvarosloví: Slovní druhy
Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves
Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix
Slova a jejich význam: Vztahy slov
0/9
Slova a jejich význam: Význam slov
0/4
Slova a jejich význam: Slova: bonusy
14/22
12/22
0/9
0/16
0/21
0/20
0/12
Tematická zadání : Tematická zadání: čárky
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy
0/13
8/20
0/22
3/22
0/16
0/41
0/33
0/42
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor
0/10
0/10
0/9
0/15
0/14
0/11
0/17
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním
0/8
0/5
0/9
5/7
0/5
3/5
0/5
0/5
0/8
0/7
0/8
0/5
0/8
0/5
0/8
0/9
0/8
0/7

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

lehké

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Doplňovačka

střední

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Vpisování

těžké

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen týž, tentýž

Vpisování

těžké

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Doplňovačka

těžké

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

lehké

Vpisování

střední

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Časování sloves

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Přechodníky

Vpisování

těžké

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

lehké

Čárky

střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Určování kořene

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Určování předpony

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Poměry vedlejších vět

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Otázky

lehké

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Otázky

lehké

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

lehké

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

lehké
0/9

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

těžké

Čapek: Jak se co dělá

těžké

Citáty

těžké

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM