Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova
0/17
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách
Psaní i/y: Psaní i/y: mix
Podobně znějící: Psaní ě
Podobně znějící: Zdvojené hlásky
Podobně znějící: Párové hlásky
Podobně znějící: Délka samohlásek
Podobně znějící: Spřežky
Podobně znějící: Přejatá slova
Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: Velká písmena: místa
Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky
Čárky: Věta jednoduchá
Čárky: Souvětí
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět
Tvarosloví: Slovní druhy
Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves
Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Slova a jejich význam: Vztahy slov
0/9
Slova a jejich význam: Význam cizích slov
Slova a jejich význam: Slovní hrátky
0/21
0/23
0/9
0/16
0/21
0/20
0/12
Slova a jejich význam: Nespisovná slova, nářečí, archaická slova
Slova a jejich význam: Slovenština
Tematická zadání : Tematická zadání: čárky
Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty
Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty
0/3
0/6
0/2
Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy
0/13
0/20
0/22
0/22
0/16
0/41
0/33
0/42
Tematická zadání : Tematická zadání: korektor
0/10
0/10
0/9
0/15
0/14
0/11
0/17
Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním
0/6
0/7
0/5
0/5
0/5
0/6
0/5
0/5
0/4
0/2

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

1. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

2. úroveň

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Střílečka

1. úroveň
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

1. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

3. úroveň

Délka samohlásek: mix

Diktáty online

2. úroveň

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

2. úroveň

Doplňovačka

2. úroveň

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Vpisování

2. úroveň

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

2. úroveň

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

3. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Skloňování číslovek

Vpisování

2. úroveň

Skloňování číslovky dva

3. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

2. úroveň

Přechodníky

Vpisování

3. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Diktáty online

2. úroveň

Roboti

1. úroveň
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

2. úroveň

Doplňovačka

3. úroveň

Číslovky a mezery

Doplňovačka

3. úroveň

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

2. úroveň

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

2. úroveň

Čárky

3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

3. úroveň

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

2. úroveň

Čárky

3. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

1. úroveň

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

2. úroveň

Čárky

3. úroveň

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

2. úroveň

Čárky

3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

1. úroveň

Dělení slov na slabiky

Rozbory

1. úroveň

Určování kořene

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

1. úroveň

Určování předpony

Rozbory

2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

1. úroveň

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

1. úroveň

Typy vedlejších vět

Rozbory

2. úroveň

Rozbory

3. úroveň

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

1. úroveň

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso

1. úroveň

Otázky

1. úroveň

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso

1. úroveň

Otázky

1. úroveň

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky

1. úroveň

Vztahy slov: mix

Vztahy slov

1. úroveň
0/9

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso

2. úroveň

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso

2. úroveň

Otázky

2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso

2. úroveň

Otázky

2. úroveň

Slova a jejich význam: Nespisovná slova, nářečí, archaická slova

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

2. úroveň

Pexeso

2. úroveň

Slova a jejich význam: Slovenština

Základy slovenštiny

Otázky

2. úroveň

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Základní

1. úroveň
0/3

Pokročilé

1. úroveň
0/6

Náročné

1. úroveň
0/2

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM