Český jazyk

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky 3 / 7 3 / 5
Psaní i/y: Vyjmenovaná slova 18 / 34 0 / 16 3 / 52
Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách 8 / 33 0 / 48
Psaní i/y: Psaní i/y: mix 2 / 2
Podobně znějící: Psaní ě 5 / 13 0 / 18
Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova 2 / 16 3 / 10
Podobně znějící: Párové hlásky 1 / 17 0 / 12
Podobně znějící: Délka samohlásek 1 / 7
Podobně znějící: Spřežky 0 / 3
Podobně znějící: Pravopis přejatých slov 0 / 11
Velká písmena: Velká písmena: základy 0 / 2
Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas 5 / 23 0 / 7
Velká písmena: Velká písmena: místa 2 / 25 0 / 5
Slovní druhy: Podstatná jména 5 / 48 0 / 28
Slovní druhy: Přídavná jména 0 / 14 0 / 5
Slovní druhy: Zájmena 0 / 17 0 / 5
Slovní druhy: Číslovky 0 / 9 0 / 9
Slovní druhy: Slovesa 4 / 34 1 / 24
Slovní druhy: Příslovce 0 / 8 3 / 10
Slovní druhy: Předložky 0 / 2
Slovní druhy: Spojky 0 / 1
Slovní druhy: Určování slovních druhů 3 / 20 0 / 6
Slovní druhy: Slovní druhy: mix 0 / 7 0 / 6 0 / 5
Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché 0 / 10
Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí 0 / 8
Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky 0 / 8
Čárky a interpunkce: Čárky: mix 1 / 13
Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov 4 / 17
Rozbory vět, stavba slov: Větné členy 6 / 47
Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět 1 / 20
Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět 1 / 8
Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět 0 / 9
Slova a jejich význam: Vztahy slov 1 / 56 5 / 66 0 / 9
Slova a jejich význam: Vlastnosti slov 0 / 10
Slova a jejich význam: Slovní zásoba 0 / 142 0 / 12
Slova a jejich význam: Frazémy 1 / 25 0 / 30
Slova a jejich význam: Slovní hrátky a hádanky 0 / 6 129 / 366
Čtení: Poznávání písmen 0 / 5
Čtení: Čtení slov 0 / 56
Čtení: Čtení vět 0 / 25 0 / 69
Čtení: Čtení textů 19 / 561
Zápis a korektury textů: Zápis textů 0 / 4 13 / 150
Zápis a korektury textů: Korektury textů 4 / 873
Literatura: Česká literatura 0 / 14
Literatura: Světová literatura 0 / 11
Literatura: Jazykové a literární pojmy 0 / 16 3 / 15
Čeština jako druhý jazyk: Čeština pro ukrajinsky mluvící 0 / 230
Čeština jako druhý jazyk: Česká gramatika (ČDJ) 0 / 37

Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Slova končící na ovi/ovy

Slova končící mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Časování sloves

Přechodníky

Slovesa: mix

Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Druhy přísudku

Podmět a přísudek: mix

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Vztahy slov

Synonyma: podstatná jména

Synonyma: slovesa

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Synonyma: mix

Antonyma: podstatná jména

Antonyma: slovesa

Antonyma: přídavná jména a příslovce

Antonyma: mix

Homonyma (slova souzvučná)

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slovní analogie

Vztahy slov: mix

Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Historické postavy

Bájné bytosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: mix

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Rukodělné práce

Móda, společnost

Cestování, turistika

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy lidí

Popis přírody

Popis umění

Přídavná jména: popis světa, věda

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Odborné pojmy: mix

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: slovesa

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení: třípísmenná slova, velká písmena

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Čtení: dlouhá slova, velká písmena

Čtení slov: velká písmena mix

Čtení: třípísmenná slova, malá písmena

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Čtení: dlouhá slova, malá písmena

Čtení slov: malá písmena mix

Čtení vět

Krátké věty psané velkými písmeny

Čtení krátkých vět

Čtení delších vět

Čeština pro ukrajinsky mluvící

Latinka a cyrilice

Barvy (кольори)

Čísla (числа)

Zájmena (займенники)

Čas: měsíce (Час: місяці)

Čas: další pojmy (Час: інші значення)

Jídlo, nápoje (їжа, напої)

Základní slovíčka (основні слова): mix

Rodina, lidé (сім’я́, люди)

Části těla (Частини тіла)

Oblečení (Одяг)

Zaměstnání (професі)

Pocity, nálady (Почуття, настрій)

Lidé (люди): mix

Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)

Zvířata na farmě (Тварини з ферми)

Zvířata v lese (Лісові звірі)

Exotická zvířata (Екзотичні тварини)

Počasí (погода)

Příroda (приро́да): mix

Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)

Školní předměty (шкільні предмети)

Dopravní prostředky (транспортний засіб)

Dům, části domu (Будинок, частини будинку)

Město (Місто)

Krajina, svět (Краєвид, світ)

Věci a místa (предмети та міста): mix

Základní slovesa (Основні дієслова)

Pohybová slovesa (Дієслова руху)

Činnosti v domácnosti (домашня робота)

Komunikace (спілкування)

Slovesa (дієслова): mix

Základní přídavná jména (основні прикметники)

Vlastnosti lidí (характеристики людей)

Vlastnosti předmětů (властивості речей)

Přídavná jména (прикме́тник): mix

Základní fráze (Основні фрази)

Otázky (питання)

Česká gramatika (ČDJ)

Rody podstatných jmen (ten, ta, to)

Vokativ, sg. (5. pád, j. č.)

Akuzativ, sg. (4. pád, j. č.)

Genitiv, sg. (2. pád, j. č.)

Lokál, sg. (6. pád, j. č.)

Dativ, sg. (3. pád, j. č.)

Instrumentál, sg. (7. pád, j. č.)

Nominativ, pl. (1. pád, mn. č.)

Vokativ, pl. (5. pád, mn. č.)

Akuzativ, pl. (4. pád, mn. č.)

Genitiv, pl. (2. pád, mn. č.)

Lokál, pl. (6. pád, mn. č.)

Dativ, pl. (3. pád, mn. č.)

Instrumentál, pl. (7. pád, mn. č.)

Skloňování podstatných jmen (ČDJ): mix

Časování slovesa být

Časování sloves: skupina -ovat

Časování sloves: skupina -at, -át

Časování sloves: skupina -it, -et, -ět

Časování sloves: nepravidelná slovesa

Zvratná slovesa

Minulý čas

Budoucí čas

Modální slovesa

Podmiňovací způsob

Časování sloves (ČDJ): mix

Skloňování přídavných jmen tvrdých

Skloňování přídavných jmen měkkých

Skloňování osobních zájmen

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Přechylování

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence