Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

střední

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Mě/mně (zájmeno já)

Doplňovačka

střední

Psaní ě: mix

Doplňovačka

střední

Psaní mě/mně

střední

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

lehké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

střední

Střílečka

lehké
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

střední

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

střední

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Předložky s/z

Doplňovačka

střední

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

těžké

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

lehké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Diktáty online

střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

těžké

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

střední

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka

střední

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka

střední

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Předmět (větný člen)

Rozbory

střední

Rozbory

lehké

Přívlastek shodný a neshodný

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Příslovečné určení

Rozbory

střední

Rozbory

lehké

Větné členy obecně

Harry Potter: větné členy

střední

Narnie

střední

Vinnetou

střední

Rychlé šípy

střední

Simpsonovi

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování kořene

Rozbory

střední

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

lehké

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka

střední

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný čas

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

lehké

Tetris

lehké
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix

Mluvnické kategorie: mix

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

střední

Slova a jejich význam: Význam cizích slov

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso

střední

Otázky

střední

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso

střední

Otázky

střední

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso

střední

Otázky

střední

Slova a jejich význam: Slovenština

Základy slovenštiny

Otázky

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Přísloví

lehké

Přísloví

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: diktáty

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

střední

Příběh: V jeskyni

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Základní

lehké
0/3

Pokročilé

lehké
0/6

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Norris & Jean

lehké
0/16

Vtipy základní

lehké
0/41

Vtipy pokročilé

lehké
0/33

Tematická zadání : Tematická zadání: korektor

Tematická zadání: korektor

Píšeme si na chatu

lehké
0/10

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Články, rozhovory, názory

střední
0/5

Wikipedie

lehké
0/6

Imaginární slova

lehké
0/2

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM