Český jazyk: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

střední

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka

těžké

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka

těžké

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka

těžké

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Koncovky podstatných jmen: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Roboti

lehké
1

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Psaní ě: mix

Doplňovačka

střední

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka

střední

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

střední

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

střední

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Spřežky

Spřežky

Doplňovačka

střední

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování přídavných jmen

Vpisování

střední

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka

těžké

Skloňování číslovek

Vpisování

střední

Skloňování číslovky dva

těžké

Stupňování příslovcí

Vpisování

střední

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

střední

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

střední

Velká písmena: instituce, organizace

Doplňovačka

střední

Rozřazovačka

střední

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Diktáty online

střední

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

střední

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

střední

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

střední

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování sloves

Rozbory

těžké

Určování příslovcí

Rozbory

těžké

Určování slovních druhů

Pexeso

těžké

Rozbory

těžké

Harry Potter: slovní druhy

těžké

Pán prstenů: slovní druhy

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: pády

Pexeso

těžké

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka

lehké

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný způsob

Rozřazovačka

lehké

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slovesný vid

Rozřazovačka

střední

Slovesný rod

Rozřazovačka

střední

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Mluvnické kategorie sloves: mix

Pexeso

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Rozřazovačka

střední

Tetris

lehké
0

Zájmena: druhy

Rozřazovačka

střední

Pexeso

střední

Tetris

lehké
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Přídavná jména: druhy

Rozřazovačka

střední

Tvarosloví: Mluvnické kategorie: mix

Mluvnické kategorie: mix

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

střední

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Móda, jídlo, společnost

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Kultura a hudba

Pexeso

těžké

Politika, historie

Pexeso

střední

Jazyk a literatura

Pexeso

střední

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Pexeso

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Přísloví

Přísloví

střední

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Divné sporty

lehké
0/5

České vynálezy

lehké
0/5

Žofie a stroj času

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Norris & Jean

lehké
0/16

Vtipy pokročilé

lehké
0/33

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM