Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online

těžké

Koncovky: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

střední

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

těžké

Skloňování přídavných jmen

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Doplňovačka

těžké

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

střední

Přechodníky

Vpisování

těžké

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

střední

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Roboti

lehké
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

těžké

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování zájmen

Rozbory

těžké

Určování příslovcí

Rozbory

těžké

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný způsob

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slovesný vid

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Slovesný rod

Rozřazovačka

střední

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Tetris

lehké
0

Zájmena: druhy

Tetris

lehké
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Otázky

střední

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách

střední

Kultura a hudba

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Politika, historie

Pexeso

střední

Slova ve větách

těžké

Jazyk a literatura

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Věda, medicína, technika

Pexeso

těžké

Ekonomika

Slova ve větách

těžké

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách

těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

těžké

Čapek: Jak se co dělá

těžké

Citáty

těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Pokročilé

lehké
0/6

Náročné

lehké
0/2

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy pokročilé

lehké
0/33

Vtipy těžké

lehké
0/42

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Wikipedie

lehké
0/8

Jazykové prostředky

lehké
0/5

Populárně naučné texty

lehké
0/8

Souhrnná zpráva IPCC

těžké
0/4

Imaginární slova

lehké
0/2

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM