Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Koncovky všechny: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Doplňovačka

střední

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Vpisování

střední

Vpisování

těžké

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

těžké

Vpisování

těžké

Skloňování zájmen týž, tentýž

Vpisování

těžké

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Doplňovačka

těžké

Skloňování číslovek

Vpisování

těžké

Přechodníky

Vpisování

těžké

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online

těžké

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

střední

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Roboti

lehké
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky

střední

Čárky: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

těžké

Čárky v souvětí podřadném

Čárky

střední

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Rozbory

střední

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Poměry vedlejších vět

Rozbory

střední

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

lehké

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Rozbory

střední

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování zájmen

Rozbory

těžké

Určování příslovcí

Rozbory

těžké

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

těžké

Pán prstenů: slovní druhy

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Podstatná jména: pády

Pexeso

těžké

Určování pádů ve větách

těžké

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný způsob

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný vzor

Pexeso

těžké

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slovesný vid

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Slovesný rod

Rozřazovačka

střední

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Mluvnické kategorie sloves: mix

Pexeso

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Tetris

lehké
0

Zájmena: druhy

Pexeso

těžké

Tetris

lehké
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Otázky

střední

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Slova ve větách

střední

Móda, jídlo, společnost

Slova ve větách

střední

Kultura a hudba

Pexeso

těžké

Slova ve větách

těžké

Politika, historie

Pexeso

střední

Slova ve větách

těžké

Jazyk a literatura

Slova ve větách

těžké

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Věda, medicína, technika

Pexeso

těžké

Ekonomika

Slova ve větách

těžké

Význam slov: podstatná jména mix

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách

těžké

Přísloví

Přísloví

střední

Přísloví

těžké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Hádanky moderní

střední
0/9

Zvířata: Jak se správně jmenují?

lehké
0/20

Rostliny: Jak se správně jmenují?

lehké
0/12

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky

střední

Pexeso

střední

Latinské fráze

Pexeso

těžké

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

střední

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

těžké

Čapek: Jak se co dělá

těžké

Citáty

těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

České vynálezy

lehké
0/5

Žofie a stroj času

lehké
0/5

Věda a technika

lehké
0/5

Pan Bašta

lehké
0/5

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy základní

lehké
0/41

Vtipy pokročilé

lehké
0/33

Vtipy těžké

lehké
0/42

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM