Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online

těžké

Koncovky: mix

Doplňovačka

těžké

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

střední

Podobně znějící: Zdvojené hlásky

Psaní n/nn

Doplňovačka

těžké

Střílečka

lehké
0

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka

střední

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka

střední

Roboti

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Střílečka

lehké
0

Párové hlásky: mix

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka

těžké

Podobně znějící: Přejatá slova

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Přejatá slova: mix

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Skloňování, časování, slovotvorba: Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka

těžké

Skloňování přídavných jmen

Doplňovačka

střední

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Skloňování zájmena jenž

těžké

Doplňovačka

těžké

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Vpisování

střední

Přechodníky

Vpisování

těžké

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Diktáty online

těžké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka

střední

Diktáty online

střední

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Roboti

lehké
0

Interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Zkratky

Doplňovačka

střední

Doplňovačka

těžké

Číslovky a mezery

Doplňovačka

těžké

Interpunkční znaménka

Přímá řeč

střední

Čárky: Věta jednoduchá

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky

těžké

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky

těžké

Čárky: Souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky

střední

Čárky v souvětí s více větami

Čárky

střední

Čárky

těžké

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky

střední

Čárky

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory

těžké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Poměry mezi hlavními větami

Rozbory

střední

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Rozbory

střední

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Rozbory

střední

Vedlejší věty příslovečné

VV příslovečná způsobová, místní a časová

střední

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory

střední

Rozbory

těžké

Tvarosloví: Slovní druhy

Určování zájmen

Rozbory

těžké

Určování příslovcí

Rozbory

těžké

Určování slovních druhů

Harry Potter: slovní druhy

těžké

Tvarosloví: Mluvnické kategorie a vzory sloves

Slovesný způsob

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slovesný vid

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Slovesný rod

Rozřazovačka

střední

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka

střední

Tetris

střední
0

Tvarosloví: Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Číslovky: druhy

Tetris

lehké
0

Zájmena: druhy

Tetris

lehké
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka

střední

Rozřazovačka

těžké

Tetris

lehké
0

Slova a jejich význam: Význam slov

Význam slov

Otázky

střední

Význam slov: podstatná jména

Otázky

střední

Předměty, věci

Slova ve větách

střední

Lidé

Pexeso

střední

Slova ve větách

střední

Politika, historie

Pexeso

střední

Slova ve větách

těžké

Věda, medicína, technika

Pexeso

těžké

Ekonomika

Slova ve větách

těžké

Význam slov: přídavná jména

Otázky

střední

Vlastnosti lidí a předmětů

Slova ve větách

střední

Význam slov: slovesa

Otázky

střední

Lidé: akce, vztahy

Slova ve větách

těžké

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Hádanky moderní

střední
0/9

Zvířata: Jak se správně jmenují?

lehké
0/20

Rostliny: Jak se správně jmenují?

lehké
0/12

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky

střední

Pexeso

střední

Latinské fráze

Pexeso

těžké

Nářečí: brněnský hantec

Otázky

střední

Pexeso

střední

Tematická zadání : Tematická zadání: čárky

Tematická zadání: čárky

Čapek: Dášeňka

těžké

Čapek: Jak se co dělá

těžké

Citáty

těžké

Přísloví

střední

Přísloví

těžké

Tematická zadání : Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Pokročilé

lehké
0/6

Náročné

lehké
0/2

Tematická zadání : Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: vtipy

Vtipy pokročilé

lehké
0/33

Vtipy těžké

lehké
0/42

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Wikipedie

lehké
0/6

Jazykové prostředky

lehké
0/5

Populárně naučné texty

lehké
0/5

Souhrnná zpráva IPCC

těžké
0/4

Imaginární slova

lehké
0/2

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM