Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Indicie ovoce, zelenina

komplic vlka a kozyStevova prácejablkozkažený spoluletec vejce
rajčedoplněk svíčkovémiliónbrusinky
upírova fóbiečesnekmeloundýně
hrdina Halloweenulimetkaosazenstvo Mojitazelí

Velká písmena: instituce, organizace

u budovy _rancouzské ambasády

fF

Určování příslovcí

Hedvika byla také pryč.

Příslovce

Koncovky podstatných jmen: střední rod

údol_ Želíze

íý

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pracuješspímmetepodvádějínatáčíme

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Nevšímal si volání, že se chce někdo svézt.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Skloňování podstatných jmen

mluvil o peněz_

echích

Čárky v souvětí: speciální případy

Haló, jste tam?

Určování zájmen

Brzy přijde čas, kdy budou hobiti utvářet osud všech.

Zájmeno

Indicie zvířata

králliškaFrancielev
komárpřechodvlkkohout
lstivostkrálíkKarkulkazebra
počítačmaláriemyšklobouk

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
přednášímzaspalapředpovíbudeme jístzanikne

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

otep_ slámy

yi

Čárky v souvětí: speciální případy

Zastavte se na konci řady a udělejte dva kroky vzad, vojíne Juráčku!

Psaní n/nn

blahosklo_ě pokynul

nnn

Určování souhlásek a samohlásek

děj

SouhláskaSamohláska

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

býtbít
pob_l si ve vězenívyb_li na sebeneb_l nikoho

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_rkonoše

kK

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_ihočech_rněnský_uddhistický_tředočeský_orejský

Předpona, kořen, přípona, koncovka

předskokan

Kořen

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ntikomunista

Aa

Různé výskyty I/Y

Počátky českého kubismu

Když se na naše územ_ dostaly první ohlas_ kubismu, znamenalo to skutečnou mal_řskou revoluci. Kubistické postup_ obnažil_ iluz_vnost trad_čních real_stických proudů tehdejší v_tvarné scény. Obraz_ a koláže Josefa Čapka či Em_la Fill_ vyvolával_ tak šokujíc_ dojm_, že někteří kr_tikové ve sv_ch recenz_ch posílal_ mladé „v_středníky“ do bláz_nce a do ústavů pro chorom_slné. Josefu Čapkov_ se například dlouhá léta nepodařilo prodat ani jediný mal_ obraz.

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo_r zpod paže a třídní výlet najednou získal te_jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd_jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně_ ležet. Ve _ by se krve nedořezal. Veškeré do_nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze_pisář… Je_ jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten _ bezzubým ús_vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára_ baví. Jal se od_řovat nějakou s_s cizokrajných léků a _ vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Druhy vedlejších vět souhrnně

Nebyl jsem sám, koho to trápilo, ale nenašel se nikdo, kdo by se na to kartanů mohl zeptat.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za Olomouc_

íý

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

hledám pokla_

dt

Určování přídavných jmen

Břehy tam byly nižší.

Přídavné jméno

Slova souznačná (synonyma)

kudlarokyléta
pohovkapodstatné jménováhat
nůžotáletzavařenina
substantivumgaučkompot

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Slovesný způsob

Rozkazovací způsobOznamovací způsobPodmiňovací způsob
dělejpospěšme sirozsvítilneupletli byste

Psaní s/z na začátku slova

sz
_cvrkl se_těžoval nám to_rodili se_blížili se

Narnie

V mrazivém vzduchu vypadal dech jako kouř.

DoplněkPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Určování zájmen

Markétka se natáhla.

Zájmeno

Vinnetou

Vrátili jsme se do města.

PřísudekPu místa

Vyjmenovaná slova po V

v_rovnala čerstvé koláče na mísu

yi

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Přívlastek shodný a neshodný

Petty a Selma vydávají řidičské průkazy.

Přívlastek shodný

Určování přídavných jmen

Přijímací hala vypadala svátečně.

Přídavné jméno

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
je pěkněnapíná seupadlposkočil

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

na leno_ce

žš

Určování podstatných jmen

Markéta nechtíc pokousala Zuzku.

Podstatné jméno

Předložky s/z

řízek _ bramborovým salátem

sz

Vyjmenovaná slova po B

líb_l

yi

Harry Potter: slovní druhy

Vy to ale lidem říkáte, že ano?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

be_ejmenný muž

zzz

Velká písmena: dny, období, události

Velké písmenoMalé písmeno
_en díkůvzdání_elký pátek_elený čtvrtek_ondělí_íkend

Zkratky

Cesta trvala _ půl hodiny.

cca.cca

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_aldštejnský palác_rzánský palác_eletržní palác_alác Kinských

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
strakachůzeobuvnezbytnost

Čárky v souvětí podřadném

Pan Sváča jedl sváču, kterou si doma připravil.

Velká písmena: státy, oblasti

_odyjí

Pp

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

švarní hoš_

iy

Vyjmenovaná slova po M

Jak se naučit létat

M_chal se chtěl stát m_lionářem. Byl m_strem v m_stifikaci. Chodil po domech a vyprávěl sm_šlené m_ty. Lidé ho rádi poslouchali a platili mu. Jednu m_lou stařenku ale svým příběhem pom_lil. Řekl jí, že když udělá vým_k, naučí se létat. Stařenka to zkusila a zlom_la si nohu. M_chal ale dál v klidu vykládal lidem nesm_sly.

Určování podstatných jmen

Kolona kočárů se s hrkáním a rachotem rozjela.

Podstatné jméno

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

LátkováPomnožnáHromadná
obilíkleštělidstvoreálie

Spřežky

Soužení

_, která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale _ jsi na sobě nedala v dopisech nic znát. _ – myslím tím _ našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn. _ mi nezáleželo. _, co jsi odjela, jsem _ pocítil stesk. _, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak se začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval. _ jsem ho rozložil na peřinu a _ jsem si hluboce povzdychl – _ v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír. _ noci jsem se pak pokaždé probudil a _ mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce míryPříslovce příčiny
někdymocschválněomylem

Určování pádů ve větách

Dám si sklenici mléka.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování přídavných jmen

ploš_í krabice

ejšš

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Vynesl j_ až nahoru.

ií

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm_tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem_ru dobrodružství. Teď si to odp_káte!“ jako b_ jim chtěla sděl_t matka Příroda. L_lo jako z konve. Přes l_javec nemohla paní učitelka doz_rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S_tuace se v_hrotila. Do cesty se jim nachom_tl kmen přes řeku. L_nda se Zb_ňkem na první loďce jen zav_li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m_řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v_ru, L_ndina hlava se sem tam v_nořila nad hladinu a hned zase zm_zela. Brz_ už se oba zal_kali šp_navou říční vodou. Paní učitelka v_křikla na žáky, aby v_stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts_ly a vrb_nami. Sama r_skovala a vrhla se, strachy v_šinutá, s v_rou do zachraňování.

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byli nadšenipřipojil bys(mobil) se vybilbylo přeškrtnuto

Velká písmena: města, části měst, ulice

ve vsi Sedm _vorů

Dd

Velká písmena: národy, skupiny osob

_talové

Ii

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
tetřevprincmaharádža

Dělení slov na slabiky

koza

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Příslovečné určení

Mirek přišel dřív.

Pu času

Přesmyčky

Spartastrunaporodpalma
salámláskakostrasláma
skálaulicetrapasSaturn
troskaLucielampaodpor

Předmět (větný člen)

Sheldon se přirovnává k otrokovi.

Předmět

Měkké a tvrdé souhlásky

d_chat

íý

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_arokoMonacké _nížectvíevropský _egionVelká _ritánie

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

trs_ trávy

yi

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Měl by _ to rozmyslet.

jsissis

Spřežky

Vrátil se pozdě, _ šťastný.

za tozato

Podmět a přísudek

Psí maminka nemá snadný život.

PodmětPřísudek

Indicie čísla

biatlon4Neptunkostka
3slovesozlato8
7evangelium6čuníci
521neděle

Koncovky podstatných jmen

Jak si Jindra zlomil ruku

Mezi pol_ se klikatila cesta posetá klas_. Z dál_ bylo vidět, jak se po ní blíží Jindra se svými dvěma kamarádkam_. Obě, i když ověšené falešnými drahokam_, statečně poháněly pedál_ svých bicyklů. Obil_ se vlnilo a na obloze bylo vidět orl_. „Už abychom byli v cíl_,“ povídá Jindra. Právě se dostali do stínu mezi strom_. Rostly tam parádní hřib_. Tak nechali kola kol_ a vrhli se na ně. Pak pokračovali podle plánované tras_ do blízké vs_. Na sinici se rozjeli tak rychle, až jim vlály vlas_. Po louce vedle silnice se najednou rozběhly kráv_. Jindra se lekl a už byl na zem_. Zlomil si ruku. Před přátel_ pak vykládal, že mu do cesty vběhlo koťátko a že upadl schválně, aby jej zachránil.

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv_ jaru a jiných žírav_n číhal_ na Čeňka v b_tě i hmatatelnější nástrahy. B_la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol_ rozeběhnout a úm_slně na roh naskočit a nap_chnout se na něj (a on b_ to kl_dně udělal). Proto jsem zakoup_l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p_chy prostoup_la m_m tělem, když jsem si uvědom_l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p_chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Přejatá slova: samohlásky

aud_t

iy

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Ženy z osady mu určitě poděkují.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Číslovky: druhy

ZákladníDruhovéNásobné
dvacet tisícněkolikerydvakrát takněkolikrát

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Jednoduše se silnějšímu klidil z cesty.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování sloves

Strašlivý černokněžník vzal kouzelnou hůlku, řekl temné zaklínadlo a nad jeho vojskem se najednou zjevily tři shnilé banány.

Sloveso

Nářečí: brněnský hantec

cálovatšťabajznadívat sehlava
ukrástdovalithezká holkakrám (věc)
budkačubrnětdonéstněco veřejně říct
platithóknót do placušlohnótbazmek

Délka samohlásek: u/ú/ů

teplotní pr_měr

úů

Druhy vedlejších vět souhrnně

Jestliže A se rovná B, jsou obě strany shodné.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpupripustek

Měkké a tvrdé souhlásky

čt_ři

yi

Velká písmena: dny, období, události

_en díkůvzdání

dD

Psaní mě/mně ve slově

zm_nit identitu

ě

Jak se správně jmenují?

SporhrobPřerovOtrokoviceDejlín
ŽilinaBerlínNevolníkoviceKarlovy Vary
KrnovSestrozmaraBratislavaKarhony Tání
UmřelinaKrúplněkLetohradJarozámek

Číslovky a mezery

pracovat na _

100%100 %

Pán prstenů: slovní druhy

Pozorovali jsme vás z dálky.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Předpona, kořen, přípona, koncovka

rozhlasovou

PředponaKořenPříponaKoncovka

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Slyším, jak jdou dcery po schodech dolů.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Přejatá slova: souhlásky

epi_oda seriálu

zs

Délka samohlásek: mix

Dohnat, co se dá

„Rozp_l ten meloun,“ nakázal Jáchym. Měl s n_m jasný plán. Sníst, co se do něj vejde. Nad hlavou mu poletovala žl_va, asi chtěla taky trochu. „Brzo pojedeme dom_,“ říkal s plnou pusou, „tak to musím všechno dohnat.“ „A už jsi poslal tu př_hlášku?“ zajímalo Emu. Co to do n_ vjelo? Vždyť ví, čí př_jmení Jáchym nosí a co z toho vypl_vá. Pro tyto situace neexistovala v_jimka. Místo, aby ho skl_čovala, měla ho přeci z_bavit. Ale tyhle has_cí a žehl_cí taktiky j_ moc nešly.

Čárky v souvětí s více větami

Ležela na zemi a vypadala zmateně, měla hypoglykemický záchvat, ale naštěstí netrvalo dlouho a kolemjdoucí jí pomohli.

Psaní bě/bje

Ranní trampoty

Cítím se jako ob_ť ranního vstávání. Budík m_ do nového dne nevítá jem_ a přátelsky, ale rozeřve se jako bezohledný dráb. Sm_le otevřu jedno oko, pak oči ob_ a je to. V_zd do nového dne povolen! Vztekle shodím ob_kt mého (ne)zájmu ze stolu na m_kký koberec a jdu se osv_žit do koupelny. V zrcadle m_ sleduje nějaký b_s. Má rudé b_lmo a příliš vysoký v_k, ale pozor, dosp_lý není a ani nechce být. Nechce být lovec ani sb_rač, přestože má ob_mné tukové polstrování na břichu. Co nadělám, sv_t se zm_nil, moje denní sm_na začíná pokaždé stejně tem_.

Věta hlavní

Přestože zkusil už všechno, nemohl se jí zbavit.

Věta hlavní

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

V knihovně mají otevřeno ráno, v poledne i večer.

Poměry mezi hlavními větami

Chtěl být brzy mistrem, a tak musel cvičit mnoho hodin denně.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Koncovky ovi/ovy

Skupov_ loutky

yi

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící _oře a _ceány od _everu k _ihu. Projíždím prosluněné _aderské _oře, zabrousím do _oře _gejského, proplouvám _žiny _ospor a _ardanely. Najednou jsem uprostřed širého _tlantského oceánu. Blíží se _ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký _strov, třeba _anárské _strovy nebo _ouostroví _aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Vyjmenovaná slova po S

fos_lie (zkamenělina)

yi

Přechodníky

(Nést, přechodník přítomný) těžké tašky, pobrukoval si.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Jak se pozná ryz_ zlato?

íý

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Jestli zapíchne on vás, tak je ámen i s Apači.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Skloňování podstatných jmen

vyprávěl o Guine_

jie

Vyjmenovaná slova po B

Chlubivý člověk

V B_strci blízko b_střiny B_liny b_dlel muž, který se moc rád chlub_l. Celý život se jen snažil, ab_ na někoho zapůsob_l. Nikdo ze vsi však už ale nemohl ani slyšet ty jeho líb_vé, zb_tečné řeči. Proto ho často odb_vali a radili mu, ab_ změnil b_dliště a přestal b_dně marnit svůj život tím bájným lhaním. Muži to b_lo líto. Pohřb_lo to jeho naděje na to, že b_ mohl dob_t svět, jak o tom snil. Všichni si o něm mysleli, že pozb_l rozumu nebo že zaslíb_l svou duši ďáblu. On b_l přitom ob_čejný člověk a jen chtěl b_t mezi ob_vateli vesnice oblíbený.

Psaní s/z na začátku slova

zjistit _tav

zs

Vyjmenovaná slova po V

v_ko od kelímku

ýí

Rychlé šípy

Rychlonožka vyplázl na Vonta drze jazyk.

PodmětPřísudekPředmětPu míryPu způsobu

Podstatná jména: pády

2. pád6. pád7. pád
z městaod mrkvelesíchholubechstádem

Harry Potter: slovní druhy

Hagrid zachmuřeně přikývl.

SlovesoPodstatné jménoPříslovce

Vyjmenovaná slova po P

kop_to

yi

Velká písmena: státy, oblasti

_indřichohradecký zámek

Jj

Vinnetou

Vinnetou přichystal banditům léčku.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Určování slovních druhů

Přikryl ji větvičkami.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoZájmeno

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
myje sesmrkajídojitvykoukne

Vyjmenovaná slova po S

nás_lí

yi

Teorie velkého třesku

Sheldon zrovna začal být velmi nervózní.

PodmětPřísudekPředmětPu časuPu míryPu způsobu

Přísloví

Jedna vlaštovka jaro nedělá.

Čárky v souvětí souřadném

Setmělo se, zvedl se vítr, v dálce se blýskalo.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

na hlou_ku

pb

Psaní n/nn

práce na vi_ici

nnn

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Musím se snažit, abych úkol udělala co nejlépe, jinak bych totiž dostala špatnou známku.

Čárky v souvětí podřadném

Pokaždé když vstal, zacvičil si.

Shoda přísudku s podmětem

Angličané zotročoval_ domorodce.

iy

Čapek: Jak se co dělá

Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, počíná se pro autora doba čekatelství.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
ladičvěkkolibajehně

Skloňování zájmena jenž

Lvi, o jste četli ve škole, jsou majestátná zvířata.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
hvězda _luncesvítí _lunceplaneta _eměleží na _emi_elký vůz

Harry Potter: slovní druhy

V přítmí, které tam panovalo, se objevily dvě oči.

ČíslovkaPodstatné jménoZájmenoPředložkaSlovesoPříslovce

Význam cizích slov: slovesa

delegovatvytvářet (podle určitých pravidel)úmyslně si nevšímatpropagovat
zhoršovat sepreferovatdegenerovatignorovat
přesně určitkolísat, kmitatgenerovatdávat přednost něčemu/někomu
oscilovatdefinovatdoporučovat, dělat něco známýmpřenést na někoho moc/pravomoc, pověřit někoho

Mě/mně (zájmeno já)

kromě m_

ě

Psaní š/č, š/ž

ten_í

čš

Indicie barvy

růžovázlatáčtvrtekmodrá
zelenábílášedádéšť
tesákknížkanudafialová
postní časbrýlekronikačerná

Psaní bě/bje

sb_r železa

jeě

Vyjmenovaná slova po L

pol_klinika

yi

Přejatá slova: samohlásky

vig_lie

íi

Koncovky přídavných jmen

Čí jsem?

Bratrov_ kamarádi mě nemají rádi. Jsem totiž znám_ po celé škole. Prý jsem na starší děti drz_, vyzývav_ a rád je uvádím do rozpaků. Nechápu to. Když vidím Pavlov_ (to je můj bratr) vrstevníky, jsem jak neviňátko. Nechápu, proč má Milan, jen co se ke mně otočí zády, batoh celý bíl_ od křídy nebo proč má školní snaživec Václav vždycky po setkání se mnou oslizl_ a zahnědl_ límec košile. Nejde mi to na mysl. Jsem přeci tak mil_. Pro mého bratra jako bych byl ciz_, prý není možné, abychom byli oba otcov_ synové. „Jeden z nás musí být nevlastní,“ říká zrudl_ bratr, když vidí má alotria. Přitom jsme oba skoro stejn_: pohledn_, vyso_ a tmavovlas_. Ale zatímco Pavel je ten přemýšliv_, já jsem jen ten, který je zlobiv_.

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánStrojSoudce
smrtelníkštětecvojevůdce

Vedlejší věty podmětné a předmětné

On prostě chce, abychom si to vyzkoušeli na vlastní kůži.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_olicie_rmáda_olicie ČR_rmáda ČR_inisterstvo financí

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíVztažnáNeurčitá
se svojíjakémučísi

Čapek: Dášeňka

Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho.

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
Evropafazolebruslejabloňpánev

Velká písmena: mix lidé, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na _alé _traně, zaujaly mne _erudovy _ovídky _alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na _ídlišti _íru nebo v _rlických _orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla _lostermanna, který pochází z _umavských luhů nebo z _eského _esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou _oderlos _e _aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru _istra _eonarda nebo _osmovu _roniku (i když pokračování od _nicha _ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny _eštiny jen nežehral, Čapkovy _brázky z _olandska nebo Cesta na _ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký _véd.

Pán prstenů: slovní druhy

Stínovlas nás ponese oba.

ČíslovkaPodstatné jménoSlovesoZájmeno

Vyjmenovaná slova po B

b_čí

íý

Velká písmena: instituce, organizace

jít do _ivadla

dD

V pavoučí síti: slovní druhy

A pak přišel ten okamžik.

PříslovceSpojkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Čárky v souvětí s více větami

Petře, ráda bych si s vámi ještě po skončení oslav promluvila a nastínila vám, co vás v nejbližším semestru čeká.

Určování zájmen

Harry se po podlaze vrhl ke Smrtijedovi.

Zájmeno

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
Jižní _ěstoSlezské _ředměstí_ředměstí PrahyMasarykova _tvrť

Simpsonovi

Doktor Dlaha se často směje v nevhodných okamžicích.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuPu časuPu míry

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Původní američtí obyvatelé jezdili na koních bez sedel.

Vyjmenovaná slova po V

před kostelem jsme potkali v_káře

yi

Podmět a přísudek

Agility je oblíbený sport našeho domácího psího mazlíčka.

PřísudekPodmět

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
ředitelmagnoliekoleno

Shoda přísudku s podmětem

Petr a Blanka cvičil_.

iy

Vyjmenovaná slova po P

p_žmo

yi

Význam cizích slov: podstatná jména

konsenzusasociáljedinec bez společenského cítění
úsudek směřující od jednotlivého k obecnémurozhovoržloutenka
spoluprácekolaboraceinterview
indukceshoda názorůhepatitida

Předložky s/z

dělat něco _ radostí

zs

Vyjmenovaná slova po M

kostka m_dla

ýí

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si _těžoval, že mu někdo _cizil pero. „Už druhý den mě _užuje představa, že se _chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale _e svých snah o dopadení zloděje _levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní _týskalo. _trávil hodiny _važováním možného pachatele. _tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne_týkal s kamarády, ale _ „podezřelými“. Zločince _patřoval všude. „Kdo _ koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí _končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě _pasilo, neboť pero se _krývalo na dně šuplíku ve stole.

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Mirek Dušín je (rychlý, 3. stupeň).

Určování slovních druhů

Podstatné jm.Přídavné jm.Sloveso
chirurghorolezeclatinskévšimnout

Podstatná jména: pády

2. pád, j.cestoujabloním
6. pád, j.7. pád, j.1. pád, j.
řepěhusupralinka
4. pád, j.bez salámu3. pád, mn.

Určování slovních druhů

Všichni valili oči.

ZájmenoSlovesoPodstatné jméno

Vyjmenovaná slova po P

Máňa

Máňa je kop_rka v typ_ckém malém hotelu. Ano, Máňa je p_tomé jméno pro stroj, který p_lně dělá kop_e různých pap_rů, stránek časop_sů, učebnic dějep_su, not na p_ano či třp_tivých letáků. Ale jméno si pochop_telně nevybereme. Dneska těsně před Máňou klop_tnul nezkušený p_kolík, takové mladé kop_to, nesp_sovně zanadával a hup_ty hup - spadl na Máňu tak stup_dně, že se rozcap_l na kop_rovací plochu a zmáčkl přitom tlačítko. Máňa se zap_řila a p_šně mu několikrát nakop_rovala zadek a tím se zbavila svého jména. Všichni jí teď pop_chují oslovením Zadkop_rka.

Vyjmenovaná slova po Z

Z_kmund

yi

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
otcov_ spolupracovníciMichalov_ králícifarmářov_ oslividím farmářov_ oslyvidím Michalov_ králíky

Přívlastek shodný a neshodný

Tiší Vontové vypadali hrozivě.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Spřežky

_ se nám tam líbilo.

V celkuVcelku

Shoda přísudku s podmětem

Andulka a kotě zůstal_ v bytě samy.

iy

Harry Potter: větné členy

Mocná černá magie se v Bradavicích nevyučovala.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu způsobuPu místa

Vyjmenovaná slova po Z

Duchové promluvili

Zatímco Z_ta vz_vala duchy, Z_kmund ležel v poz_nkované posteli. Oz_valo se jeho z_vání, ale kvůli Z_tině vz_vání nemohl usnout. Štvalo ho to, protože z_tra vstával brz_, brz_čko. Nicméně jeho z_momřivá žena stále vyz_vavě z_rala do stěny, vyplazovala jaz_k a snažila se na svou stranu z_skat nadpřirozené bytosti. Z_kmund se rozhodl, trochu z_štně, využít své nedoz_rné břichomluvecké schopnosti. „Rozepni si z_p, vezmi pyžamo a běž pod az_mutem 60 stupňů rovnou do postele,“ ozvalo se náhle hlubokým hlasem. Z_ta to střelhbitě provedla, přivinula se ke svému muži a ještě před usnutím se mu svěřila, že dnes to vz_vání svým chrápáním konečně jednou nepokaz_l a dosud ciz_ duchové k ní poprvé promluvili.

Slovesné tvary neurčité

PřechodníkPříčestí trpnéInfinitiv
čekajepodmíněnachytnuvuložitodpovědětdobýt

Příslovečné určení

Prchající Rychlé šípy padly Vontům přímo do rukou.

Pu způsobuPu místa

Vyjmenovaná slova po B

černob_lý film

íý

Určování sloves

Těsně v patách mu běžela Filchova kočka.

Sloveso

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
stádovřesovištěmedvídě

Koncovky podstatných jmen: střední rod

podmásl_

ýí

Psaní mě/mně ve slově

zatem_ní oken

ě

Slova protikladná (antonyma)

spojeneckýnudnýodporovathojnost
tvrdýrůznýokatěnepřátelský
stejnýnedostatekstoupatpotají
souhlasitklesatměkkýzajímavý

Příslovečné určení

Geometři se nejdříve věnovali rozmisťování trasírek.

Pu času

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

sup_ jsou mrchožrouti

iy

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B_zonka napekla povidlové buchty. B_zoní mláďata se o ně b_la. B_zonek B_voj zb_lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb_ral tedy drob_nky a vylezl s nimi na bab_ku. Zb_tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob_vého b_zona museli sundávat z bab_ky hasiči.

Vyjmenovaná slova po M

O špatné pověsti

Zam_ndrákovaní lidé si o něm m_sleli, že neum_ do pěti napočítat. Takovým by M_lan řekl: „Vlezte m_ na záda.“ Nejen, že se jeho m_sl dovedla rozdm_chat jako oheň, zvlášť když se někde mluvilo o m_stických naukách, jako třeba o alchym_i, ale především byl zdatným sportovcem. Ten vám dovedl vým_k, to byste nevěřili! Kdepak, v atletice byl tenhle chlapík opravdový m_str, na hlem_ždí tempo ho neužilo a hbitý byl jako m_š. Za špatnou pověst mohla jeho ochota hádat se s m_krobiology o sm_slu jejich výzkumu. Ani m_lion argumentů by ho neodradilo od jeho m_se. Jenže tvrdit přírodovědci, že hm_z patří na louku, a ne do laboratoře, má asi stejný sm_sl jako vysvětlovat m_lované osobě, proč ji zam_káte večer doma, když jdete sam_ hrát karty.

Velká písmena: národy, skupiny osob

přesvědčení _vangelíci

Ee

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Kytary opřené o zeď byly rozladěné.

Přísloví

Jedinou cestou kolem propasti je často cesta kolem propasti.

Oznamovací, tázací, přací

Kéž by už přišel.

OznamovacíTázacíPřací

Psaní vě/vje

oční v_m

jeě

Slova zastaralá (archaismy)

děviceplevelmilenec
dívka diabolickýuniforma
ďábelskýmundúrbýlí
amantfořtlesník

Určování slovních druhů

Nikdo nevěděl, jak na to novináři přišli.

Podstatné jménoZájmenoSlovesoPředložkaSpojka

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice _asarykova

mM

Vyjmenovaná slova po Z

vz_vat duchy

ýí

Pán prstenů: slovní druhy

Nízko nad obzorem se blyštěla ramena hor.

PříslovcePodstatné jménoSlovesoZájmenoPřídavné jménoPředložka

Velká písmena: lidé, jména

veřejný _chránce lidských práv Motejl

Oo

Narnie

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje.

Pu místaPředmětPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V_dra se v_nořila z vody. V_da, na v_sluní se v_louplo nějaké zv_ře. V_padá jako chlupatá v_la. Kde se tu v_skytla? V_dra šla vyzv_dat: „Hej, v_, kdo jste?“ „Jsem v_kuňa a v_padla jsem z letadla.“ „Tak v_tejte ve V_škově! Dáte si koláč s v_šňovými pov_dly? Je v_borný! V_zkoušejte ho...“

Určování podstatných jmen

Mnoho hodin jeli pláněmi a říčními luhy.

Podstatné jméno

Velká písmena: budovy, stavby

ostravské _lavní nádraží

hH

Velká písmena: města, části měst, ulice

Salt Lake _ity

cC

Harry Potter: větné členy

Skřet jim s úklonou otevřel dveře.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
rostepopoběhlsmekne

Psaní s/z na začátku slova

král _volal rádce

sz

Přívlastek shodný a neshodný

Sheldon by skončil v částicích půdy v koloidní formě.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Citáty

Všichni dospělí byli někdy dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. (A. Saint-Exupéry)

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před _otelem _rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově _lavního _ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část _radu _pilberk, zde Katedrála _vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha _taré _adnice, okno z jedné z budov _agistrátu města Brna, průhled _ěnínskou _ranou, kus stromu před _azilikou _anebevzetí _anny Marie a ještě _ostel _ejsvětějšího _rdce _áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje _ila _ugendhat.

Přejatá slova: mix

Ztřeštěné centrum

Jít do centr_ pro mě bývá velkým dram_. Pokaždé narazím na nějaká individu_, která se mě snaží o něco připravit – o f_nance, mob_l nebo o rozum svými f_lozofickými te_emi. Když už tedy do středu metropol_ dorazím, připadám si jako ve velkém cirk_. Náměstí mi připomíná šapit_, kde se promenují klauni, p_eroti, hadí tanečnice a další organism_. Na mysli mi pak vyvstávají různá traum_ z dětství a dostávám dilem_: zmizet či nezmizet. Ani dlouhodobá studi_ v této oblasti nepomáhají. Bylo by asi nejlepší, kdyby byl přístup k centr_ povolen pouze s platným víz_.

Skloňování číslovek

Zrestaurovala krásný stůl se (4) secesními nohami.

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podpatekpsiskleníkyslunečníkvoda

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

provolání sláv_

iy

Vyjmenovaná slova po M

zm_zel

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Nad hlavou přeletěli tmav_ ptáci.

íý

Simpsonovi

Bart způsobil v Austrálii mezinárodní ostudu.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobu

Délka samohlásek: i/í

krout_cí moment

ií

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
zpravatišepořádněznačně

Vyjmenovaná slova po L

Hrozinky

L_bor si strčil do nosu hrozinku. Hrozinka se v nose zakl_nila. Takhle přil_pnutá na sl_znici po chvil_nce nabobtnala. L_bor jen na sucho pol_kal. Vzduch v pl_cích ubýval. L_bor nemohl dýchat. Nakonec ho museli odvést na kl_niku. Tam mu hrozinku z nosu pinzetou vytáhli.

Přísloví

Všude dobře, doma nejlépe.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Divoká _rlice

oO

Skloňování číslovky dva

Osm bez je šest.

Vyjmenovaná slova po S

Lepidlo

S_lvestrovi neřekne nikdo jinak než s_čák. Ne že by snad byl S_lvestr s_čící had nebo měl špatné s_kavky (to s_ce má, ale to s tím vůbec nesouvis_), prostě dělá mas_vní neplechu. Každý měs_c natírá lepidlem náčiní v pos_lovně, schovává sestře s_lonky do krabičky od s_rek a s_pe s_korkám kus_ ps_ch granulí. Včera však potkal v pos_lovně S_monu, která ho popros_la, aby jí ukázal, jak je s_lný. Protože se S_lvestrovi S_mona moc líbí, vzal dvě činky a... zůstal k nim přilepený. Teď s_ už týden ani sám nenas_pe müsli či neobuje v předs_ni tenisky, protože chodit stále s činkami na ruce, to je i pro s_čáka opravdu těžký život.

Zkratky

vypít _ mléka

1 l1 l.

Psaní s/z na začátku slova

_prosté slovo

sz

Měkké a tvrdé souhlásky

pěkné tr_čko

yi

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas_ je teď poslední tepl_ a slunečný v_kend v roce. Hotové bab_ léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev_t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor_ta Bájského potoka, už pobl_ž pramene, je prakt_cky neprostupná hradba křov_ a mláz_. Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav_mi projev_ nadšení. Z_tra dopoledne na tu v_zkumnou exped_ci společně v_razí. Už ab_ b_lo ráno…

Určování pádů ve větách

Promíchej mouku rukama.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování slovních druhů

ZájmenoČíslovkaPříslovce
o jakýchžmiliončtverynaschvál

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíNeurčitáZáporná
s tvojís našímjakýsiničehoničí

Předmět (větný člen)

Old Shatterhandovi se podařilo chytit mustanga.

Předmět

Velká písmena: budovy, stavby

_íň slávy

Ss

Určování příslovcí

Glum všechno pečlivě naplánoval, aby se mohl zmocnit prstenu.

Příslovce

Určování slovních druhů

Podstatné jm.PříslovceSpojkyČástice
kanoistapoprvéa protomoc dobřetaké

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý _ože, píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako _skar z té knížky od _rica _mmanuela _chmitta, co mi četla _abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože _aminka říká, že neexistuješ. Babička _aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené _niverzitě. Co prý nejsou _ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje _yziku, víš? A _ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani _atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají _aní _ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Předpona vy-

vivy
v_chřicev_dávatv_sutý mostv_ditelnostv_skav_dle

Určování kořene

křičící

Kořen

Psaní n/nn

ra_ý středověk

nnn

Čárky v souvětí souřadném

Zkus to nejdříve vyřešit sám, popřípadě se obrať na spolužáka.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

dobří_ký zámek

sšs

Předmět (větný člen)

Ty neznáš královnu Narnie?

Předmět

Velká písmena: budovy, stavby

_elezniční stanice Brno hlavní nádraží

žŽ

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 3

Zjistila, že ten raub_ř vyb_lil všechny cukrov_nky. Beze zb_tku! To, že ukradl všechny rakv_čky, bylo vážně na mrtv_ci. M_slela si to i paní prodavačka b_lá jako stěna. Potřebovala si na ukl_dněnou v_pít kaf_čko a řešit dospělácké věci. Chtěla se tedy Zuzky co nejrychleji zbavit. Nakonec se jí v hlavě vyl_hl nápad. Poslala Zuzku na centrální hřb_tov. Tam je rakv_ček… Zuzka dospěláckému sm_slu pro iron_i nerozuměla, a tak se na hřb_tov skutečně v_dala.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád5. pád
máslobez knoflíkuživote

Určování sloves

Nazgûlové překazí jejich putování.

Sloveso

Skloňování podstatných jmen

Nevšimla si, že má (oko, mn. číslo) na punčoše.

Velká písmena: lidé, jména

_ojín Kefalín

vV

Přejatá slova: souhlásky

pró_a

zs

Význam cizích slov

výjimečnýpomyslnýexcerptum
integraceneutrálnívýpisek
imaginárnísjednocení, začleněnínestranný, neurčitý
pocit již prožitého/viděnéhoexkluzivnídéjà vu

Určování kořene

nejsladší

Kořen

Délka samohlásek: u/ú/ů

mylná fakt_ra

uů

Velká písmena: lidé, jména

Malé písmenoVelké písmeno
_edvídek Pú_ozartBílý _esák_aní Langerová_mbudsman Motejl

Teorie velkého třesku

Svatba ve Vegas je falešná.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Koncovky ovi/ovy

Pytlák

„Ježkov_ voči,“ ulevil si medvěd v lese, jakmile v mechu opět uviděl pytlákov_ okov_. Ihned řekl datlov_, aby zaletěl k jelenov_, daňkov_, obletěl všechny zajícov_ nory, navštívil manžele Veverkov_ i oba jezevcov_ syny. A aby všem předal vlastními slov_ vzkaz, že večer bude velká schůze. „Přátelé,“ zahájil schůzi medvěd, „tomu pytlákov_ to nedarujeme!“ Poté připomněl, jak pasti už přiskříply ocas panu Divočákov_ a rovněž obě srncov_ nohy ještě nejsou zcela uzdravené. Všichni přikyvovali a dávali medvědov_ za pravdu, když hřímal, že pytlákov_ pasti se už nesmí v lese objevit a že má plán. Druhý den přišel pytlák i se svým psem zkontrolovat svou nástrahu, v níž stála krásná laň. Psov_, velkému dobrmanov_, se však něco nezdálo a štěkal směrem nahoru k větvov_ mohutného dubu. Pytlák tedy vzhlédl k obloze, ale právě v tom okamžiku se pan Ježek uvolnil panu Veverkov_ z tlapky. Ježkov_ bodliny se zaryly tomu lumpov_ do tváře a do očí a když muž za zády uslyšel medvědov_ hlasité zvuky, dal se i se psem na zběsilý útěk do bezpečí nějaké budov_ ve vesnici.

Psaní n/nn

nnn
vi_ývýmě_ý obchodrostli_ýra_é bramboryra_ísezo_í

Skloňování přídavných jmen

Otevřel se nám pohled na (rozlehlý) stepi.

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
snědl _ oběd_ to nudíbavili se o _odtáhl _ pryčposlala _ dopis

Podmět a přísudek

Musí se tam nastrkat tahle hromada plastu.

PodmětPřísudek

Slovesný vzor

NeseUmřeMineZačne
sméstpřít sezasunoutnajmout

Určování přídavných jmen

Nakonec dorazí oddíl elfských lučištníků.

Přídavné jméno

Shoda přísudku s podmětem

Plameny v kuchyni

Tom s Blankou a jejich kamarádi se dal_ do vaření. Plotny na novém sporáku se čistotou leskl_. Tom s Pepou postavil_ hrnec na plotnu. Blanka s Jiřinou do něj nalil_ olej. Pak, zatímco je kluci sledovali, přidal_ cibuli. Všichni čekal_, až se cibule osmaž_. Najednou z hrnce vyšlehl_ plameny. Ukázalo se, že na novou plotnu měl_ koupit speciální hrnce.

Harry Potter: větné členy

Harry si vychutnával krkolomnou jízdu.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Vyjmenovaná slova po L

sl_chat

ýí

Druhy vedlejších vět souhrnně

Zavolal na psa, aby už šel.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpuzpusob

Velká písmena: dny, období, události

_elká francouzská revoluce

vV

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Klenotem kraje je (Příbram) Svatá Hora.

Určování příslovcí

Byl zase na horách.

Příslovce

Určování slovních druhů

SpojkyfuníPřídavné jm.
Podstatné jm.slonZájmena
Číslovkytisíctento
alevelkýSlovesa

Předpona, kořen, přípona, koncovka

podpraporčík

PředponaKořenPříponaKoncovka

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

V pavoučí síti: slovní druhy

Uvízl v pavoučí síti.

Přídavné jménoPředložkaPodstatné jménoSloveso

Psaní s/z na začátku slova

Proměna z čerta na anděla: přes noc

Zítra se _kouší _pěv. Paní učitelka to _líbila. Třída si totiž musí _pravit reputaci. Včera hodně zlobili a _trkali do sebe. To _působilo hněv paní učitelky a zítřejší _koušení. Žáci se pak _rána _mluvili, že _páchají paní učitelce překvapení. Když učitelka vešla do třídy, _trnula v úžasu. Ze třídy zněl čistý _borový _pěv.

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Podstatná jmena: vzory středního rodu

KuřeStaveníMěsto
dvojčeznameníléto

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Určování slovních druhů

Zájmenatřebažepátý
SpojkyČíslovkysmrkat
Přídavné jm.Kubovoradostně
SlovesakdožePříslovce

Určování předpony

hybka

Předpona

Význam cizích slov: přídavná jména

dohodnutý, obvyklý, tradičnípodlézavý, přeuctivýbanálnívášnivý, citově nadnesený
potenciálnískvělý, proslulýsubjektivnívenkovský, selský
servilnímožnýfamóznírustikální
patetickýosobní, jednostranný, rodící se v mysli jedincekonvenčnívšední, bezvýznamný

Koncovky mi/my/ma

nosit sandály s ponožkam_

ia

Velká písmena: lidé, jména

Ceníme si vašeho uměleckého nadání, _istře.

Mm

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Chovej se k ní slušně, nebo už tě víckrát nikam nepustím.

Slovesný vzor

PečeTiskneSází
odvléctvšimnoutkácetzarážetporozumět

Podstatná jména: vzory mix

zavazadlovzor soudcedůchodce
vzor městovzor mořepole
vzor ženavzor stavenídoprava
vzor strojšindelstoletí

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM