Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Čárky v souvětí: speciální případy

Jeho chování mne iritovalo čím dál tím víc.

Harry Potter

Křivonožka krvelačně pronásledoval Prašivku.

PodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav_ jsme se stavili v Chrudim_ za příbuzným_. Strýci Pepov_ jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov_, které se skládalo z: pošťácké kabel_, tabatěrk_, knihy o Napoleonov_ a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel_ - Kalouskov_. Pepov_ vstoupily slz_ do očí a poděkoval svému bratrov_ Jindrov_. Naši východočeskou mis_ jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol_, já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk_.

Psaní n/nn

výmě_á jednotka

nnn

Význam cizích slov: podstatná jména

stimulpodnětveřejné shromáždění/schůze
xenofobiesloučeníimplementace
zesvětštěníuskutečněnísekularizace
nedůvěra/odpor ke všemu cizímufúzemítink

Shoda přísudku s podmětem

Skupiny chodců pozoroval_ slavnost.

iy

Určování podstatných jmen

V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit.

Podstatné jméno

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje na chodbu.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Psaní mě/mně ve slově

Začal se věnovat um_ní.

ě

Určování příslovcí

Vypadalo to, jako by se tam přifoukl jeden dům navíc.

Příslovce

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Na místo dorazili také (Praha) strážníci.

Určování předpony

nejnovejší

Předpona

Psaní bě/bje

ob_vil se zrána

ěje

Skloňování podstatných jmen

v centr_ města

umuu

Skloňování přídavných jmen

Lep_í vrabec v hrsti než holub na střeše.

šč

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
sledujetestudujemecestujíkvílíchápu

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Loajálně se chovaly strany i zájmová uskupení.

Věta hlavní

Jakmile sehnal tužku, běžel na záchod.

Věta hlavní

Délka samohlásek: i/í

stoupat po schodech nahor_

uů

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velké písmenoMalé písmeno
_itevec_portovec_kaut_anoušek_meričan

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

řezat pilam_

yi

Přejatá slova: samohlásky

aud_t

yi

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_altská konference_ostupimská konference_elká francouzská revoluce_větnová revoluce

Velká písmena: národy, skupiny osob

_lávista

Ss

Vinnetou

Tangua nechá oba náčelníky uvázat ke stromům.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaDoplněkexercise_rozbory-pup

Psaní s/z na začátku slova

zs
_mražené jahody_běhl od vojska_lepil papír_blížili sepřijel _prava

Shoda přísudku s podmětem

Hvězdy se hroutil_ do sebe.

yi

Význam cizích slov: přídavná jména

rozpočtový, daňovýhanlivýnutný, závazný
nepovinný, volitelnýfakultativníobjektivní
pejorativnífiskálnírozhodující, mající význam či vztah k dané věci
obligátnírelevantnívěcný, shodující se se skutečností

V pavoučí síti: slovní druhy

Prašná cesta se svažovala.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPřídavné jméno

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb_r papíru. Ráno školník otevře hlavní v_zd do areálu a sp_chá za svými pomocníky. V_tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm_s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um_ p_chují do kontejneru a jejich zp_v je slyšet až na nedalekém nám_stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob_t. To ale ob_tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob_d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv_cený a všichni sp_chají sm_rem k jídelně. Hlavní výhodou sb_ru je ale to, že se nakonec sm_ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob_.

Harry Potter

Ron měl břicho plné krocana.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Vyjmenovaná slova po B

zb_tečný

yi

Určování slovních druhů

Nemohl ho vytáhnout.

SlovesoPodstatné jménoZájmeno

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
zastavili byl vybrán

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet I

B_l konec školního roku. V_učování už nikoho nebav_lo a b_lo v_dno, že paní učitelky v_hlíží prázdniny s větší netrpěl_vostí než žáci. Ab_ si všichni ukrátili zb_vající čas ve škole, v_mysleli, že v_razí na někol_kadenní v_let na kánoích na řeku Vltavu a dob_dou společně Český Krumlov. V_pluli z V_ššího Brodu. Voda v řece krásně pl_nula a mezi vlnkami se bl_štěly paprsky slunce. Paní učitelka se nad tou krásou rozpl_vala a vůbec nepom_slela na to, že by ta id_lka mohla pom_nout. Zčista jasna zahřmělo. Řeka se skoro naráz přestala třp_tit v slunečním sv_tu a žáci začali trop_t pov_k. Tábořiště, kde měli b_vakovat, se rozprostíralo nedaleko. Rozdm_chali tedy odvahu, kterou pohřb_lo v_děšení z bl_žící se hroz_vé bouře, a pluli co nejrychleji směrem do kempu. Jenže se zvedl s_lný v_tr…

Shoda přísudku s podmětem

Talíře ležel_ vyrovnané na lince.

yi

Citáty

Důvod, proč máme dvě uši a jen jedna ústa, je, abychom mohli více naslouchat a méně mluvit. (Zenon)

Pán prstenů: slovní druhy

Pověz, nejsi čaroděj, anebo přízrak, který stvořil?

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Spřežky

_ člověk

ziskuchtivýzisku chtivý

Vyjmenovaná slova po L

voda se bl_štěla

iy

Mě/mně (zájmeno já)

přišel si pro m_

ě

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíUkazovací
se svýmtouhles těmihle

Koncovky ovi/ovy

přijeli strýčkov_ přátelé

yi

Psaní s/z na začátku slova

_hodnout se

zs

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Husté lesy skrývají datl_.

iy

Velká písmena: lidé, jména

_sabela Kastilská

iI

Určování zájmen

Gandalf Frodovi vše vysvětlí.

Zájmeno

Spřežky

_hledanou!

NasNa s

Předmět (větný člen)

Petr se obrátil k Lucince.

Předmět

Slova zastaralá (archaismy)

kocandabolhostinec mimo obec
ředitelstvídirekcežal
bydlopimprlečočovice
čočkaživobytíloutka

V pavoučí síti: slovní druhy

Tobiáš opatrně Amandu navedl do úzké uličky.

PříslovcePředložkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
dolůdostomylem

Přísloví

Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Lidická _lice

uU

Určování slovních druhů

Slovesanadosmrtioproti
ČíslovkyPředložkyPříslovce
miliardasnadSpojky
Částicevyčistitanebo

Typy vedlejších vět

Vlak zastavil v Zurichu, aby nabral cestující.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricina

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPříčestí trpnéPřechodník
býtnesenchoditpředpokládajícdobýtzaslíbit

Předložky s/z

válka _ toxiny

zs

Slova protikladná (antonyma)

pracovitostlenostklesat
stoupatneotřelýčerný
fádnízimanenávidět
milovatteplobílý

Velká písmena: lidé, jména

Mac_eth

Bb

Koncovky podstatných jmen: střední rod

otravovat s motovidl_

iy

Teorie velkého třesku

Je tu Howard.

PodmětPřísudekPu místaPřívlastek neshodný

Podmět a přísudek

Koloniální správu zde vykonávala Východoindická společnost.

PodmětPřísudek

Skloňování číslovky dva

Vybírám ze vzorů látky.

Indicie zvířata

zebrakloboukvlklev
kohoutkrálíkpočítačKarkulka
myškomármaláriepřechod
Francielstivostkrálliška

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoSlovesoČástice
dívkabytostnějakémunavázat

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

HradMužPředseda
klubchlapecbačanemluvatraktorista

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky_í člověk, ležel neči_ě a lí_ě před rodnou jesky_í, povídá mu jeho že_a Madla blahosklo_ě, že by mohl koneč_ě přiložit ruku k budová_í rodi_é pohody a třeba něco vynaleznout. Pepa_ovo myšle_í se spustilo na pl_é obrátky a tak vzal dřevě_é kladivo a začal bušit do kame_ého bloku. Madla zaslechla šíle_é rá_y a překvape_ě vyběhla z jesky_ě. „Co děláš,“ okřikla plame_ě a rozzlobe_ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi_ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti_ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč_ého, třeba abychom nemuseli každode_ě spát na stude_é kame_é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode_ím bádá_í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi_ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce_ější vynález všech dob.“

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

hongkon_ká policie

sgs

Určování slovních druhů

SlovesatřetíPředložky
princeznakrálovskýPodstatné jm.
panovatPřídavné jm.Zájmena
Číslovkykjeho

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

lidov_ pěvci

íý

Vyjmenovaná slova po S

s_nagoga

yi

Narnie

O domu se zmiňovaly turistické průvodce.

Pu místaPřívlastek shodnýPřísudekPředmětPřívlastek neshodnýPodmět

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
slunéčkopivohřištězdraví

Psaní n/nn

nnn
povi_oství_orostli_ýros_ý bodjele_íbalo_ový

Typy vedlejších vět

Byť byste slibovali hory doly, na hory stejně nepojedeme.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupripustek

Určování slovních druhů

Krtek pozval kamarády na hostinu.

Podstatné jménoSlovesoPředložka

Vyjmenovaná slova po B

Klokan

Klokan ukazuje ob_vatelům Kob_lis svoje b_cepsy. Líbí se mu Panda, ale ta by s ním neb_la ani za b_lion let. Všechno dob_vání je zb_tečné: nab_zí jí blahob_t, ale sám zatím b_dlí v ob_čejném příb_tku. Chlubí se b_strostí, ale nezná ani malou násob_lku. Klokanova b_lance zlob_vých dobrodružství zab_rá pořád víc místa. Včera bab_čce rozb_l brýle a slíb_l, že po jeho b_linkovém čaji bude b_strozraká. Neb_la. Na hodině b_ologie ukořistil sb_rku b_lkovin a ledab_le s ní pob_hal mezi náb_tkem. Pak musel s profesorem do kab_netu a odb_t si trest – lisovat zlatob_l. Co asi způsob_ příště?

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Můj polštář je (měkký, 2. stupeň).

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
chtělikoupit

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl_ku se to zamlelo, v_chýlil se napravo, nalevo. Pokl_čka nadskočila, koření v_padlo do ohniště a zajíc s p_skotem v_skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl_ v_dličky a pronásledoval_ zaječího dezertéra houštinami přesl_ček, které se rozkládal_ kolem jeskyně. Větve jim šlehal_ do obl_čejů, nohy jim km_taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b_l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm_zel. Prakluci jen vztekle mrskl_ vidličkam_ a usadil_ se před vchod do nory. Přeci si nenechají l_bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Willy Fog a jezera

„Pane, už jste objel celý svět, a přece jste z něj nic neviděl,“ řekl Barnabáš, „pojeďme do _anady objevit tamější jezera.“ Tak tedy vyrazili. Vzali to letadlem. Princezna Romy dychtivě sledovala reliéf daleko pod nimi a hlásila: „Teď je vidět _slandská _ánev, teď _ermudy, _palačské _ohoří, _oloostrov _abrador a _aurentinskou _ysočinu. Teď letiště!“ Jako první se dostali k _iagarským _odopádům, pak k jezeru Ontario, _uronskému a _ořejšímu _ezeru. Svou pouť zakončili u jezera _ichiganského. Čika se tam tak nakláněl nad hladinu, až se ozvalo hlasité PLESK. Chico byl ve vodě. „Rychle,“ volal Barnabáš, „sežere ho _ochneska!“ Willy Fog jen zakroutil hlavou, ale milého Čika vytáhl. Pak teprve vysvětlil, že _ochnesská příšera žije jen ve skotském jezeře _och _ess.

Určování sloves

Uprostřed lesa byl tajuplný palouček. Na tom paloučku seděly tři tlusté víly a hádaly se o rumovou pralinku.

Sloveso

Délka samohlásek: u/ú/ů

budova Národního m_zea

uú

Slovesný čas

Přítomný časBudoucí časMinulý čas
rostebude pršetzablesklo sekýchlupadli

Skloňování zájmena jenž

Fotografie, byly na prodej, umístil do přední části výlohy.

Měkké a tvrdé souhlásky

vysokor_chlostní

iy

Přechodníky

(Přinést, přechodník minulý) list, čekal na odpověď.

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S_mpaťák S_mon se rozhodl s_dlit u ohně celou noc sám. Byl s_ce s_tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas_slil jahodový s_rup, nějaké sušenky, s_rovou mrkev a mas_tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s_tiny a jitrocely, život nočních ekos_stémů a přemýšlel nad různými s_tuacemi. Začalo být s_chravo a vítr s_lil. Když najednou se těsně předním zjevila s_lueta s_čka. Bořek jen s_kl leknutím a roztřásl se jako os_ka. Podle jeho babičky s_ček nos_l smrt. Zvlášť když byl s_vý jako tento.

Psaní mě/mně ve slově

dom_nka

ě

Předpona, kořen, přípona, koncovka

pokožka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

srp_ na žnutí trávy

yi

Harry Potter: slovní druhy

Mysli na to, co sis právě přečetl.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas_ je teď poslední tepl_ a slunečný v_kend v roce. Hotové bab_ léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev_t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor_ta Bájského potoka, už pobl_ž pramene, je prakt_cky neprostupná hradba křov_ a mláz_. Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav_mi projev_ nadšení. Z_tra dopoledne na tu v_zkumnou exped_ci společně v_razí. Už ab_ b_lo ráno…

Přejatá slova: souhlásky

zkorodovaná kon_erva

sz

Psaní š/č, š/ž

leh_í úkol

šč

Přísloví

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

Určování sloves

Myslivec ho našel.

Sloveso

Předmět (větný člen)

Vánoce patří rodině.

Předmět

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zvoní na přestávkupopohánísekápředčítá

Vyjmenovaná slova po B

nepřátelé nás chtějí pob_t

íý

Vyjmenovaná slova po Z

z_vání

ýí

Určování pádů ve větách

Oblíbil si novou příchuť čokolády.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velké písmenoMalé písmeno
_árodní třídaMasarykovo _áměstí_ojanovy sadyulice U _arku

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

z hloub_ duše

iy

Určování kořene

posluchárna

Kořen

Velká písmena: lidé, jména

film o Super_anovi

Mm

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
květinafazolesměs

Pán prstenů: slovní druhy

Sam vyrazí osvobodit Froda ze spárů skřetů.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPředložka

Určování podstatných jmen

Zakázané ovoce chutná nejlépe.

Podstatné jméno

Příslovečné určení

Knihovnice výhrůžně zamávala péřovou prachovkou.

Pu způsobu

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v_ptávala se l_dí, ale každý její otázku odb_l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm_řovat s m_šlenkou, že rakv_čka nebude. Pak ale došla k parkov_šti. Uv_děla obchůdek se sv_čkami a věnci. Vešla dovniř a, l_dičky, oni tam prodávali i rakv_čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b_ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Shoda přísudku s podmětem

Okradení zloději

Jednou dva lapkové sledoval_ skupinu turistů. Každý jinou. Neznal_ se. Skupiny se vzájemně proplétal_. Oba lapkové si vyhlédl_ ve skupině člověka s největšími kapsami. Tak se stalo, že se lapkové okradl_ navzájem. Ve svých kapsách našl_ potom jen nejčerstvější lup. To bylo, panečku, překvapení.

Narnie

Lucinka se velice soustředěně zadívala mezi stromy.

Pu míryPu místaPodmětPřísudekPu způsobu

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

nejvy_í hora

ššš

Dělení slov na slabiky

kouzelník

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Přímá řeč

Liška

Malý princ se toho dne setkal s liškou. _Dobrý den, kdo jste_ zeptal se. Liška jen mávla ocáskem, poodběhla a z bezpečné vzdálenosti odpověděla: „_sem liška. Copak ty jsi nikdy neviděl lišku_ „Ne, na mojí planetě rostou jen baobaby a jedna květina,“ _osmutněl, jak se na ni rozpomenul a pokračoval, „_le lišky tam neběhají. U mě je vše maličké_ Liška odvětila: _ha, tak to asi ani nevíš, že jsem plaché zvíře.“ „Co znamená plaché?“ _těl vědět Malý princ. „To je to, když na tebe mluvím takhle z dálky, protože se k tobě bojím přiblížit_ vysvětlila ochotně liška. „Aha,“ _ydechl Malý princ_ale já nejsem zlý. Neboj se mě.“ Liška na to: „_o by sis mě musel nejdřív ochočit. Pak bych se nebála.“ Malý princ vykulil očka: „Ochočit? Co je to_ „To je, když k sobě začneme mít důvěru a vytvoří se mezi námi citové pouto_ začala vysvětlovat liška, „_dyž z mnoha lišek budu pro tebe jen já ta jediná liška a ty pro mě jediný Malý princ.“

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

praskl_ džbán

ýí

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Ve středověku již upadala éra rozrůzněných názorových škol zabývajících se kosmologií.

Podstatná jména: pády

4. pád5. pád7. pád
pro dárkyhradekolegoustádem

Psaní mě/mně

Patálie s nemocným

Vytáhl jsem Hovorkovi teplo_r zpod paže a třídní výlet najednou získal te_jší obrysy. Marné bylo hořekování, že kdyby byl stříd_jší a nestrkal do úst vše, co vidí, nemusel by tu teď ně_ ležet. Ve _ by se krve nedořezal. Veškeré do_nky byly marné, nebyl jsem lékař, ale ze_pisář… Je_ jsem studentovo tělo zvedl a nesl ho k lékaři. Ten _ bezzubým ús_vem ujistil, že bude vše brzy v pořádku, ale vypadal, že se námi, Evropany, nára_ baví. Jal se od_řovat nějakou s_s cizokrajných léků a _ vzkázal, že bude Hovorka ráno jako rybička.

Určování příslovcí

Harry byl úplně vyčerpaný.

Příslovce

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si _těžoval, že mu někdo _cizil pero. „Už druhý den mě _užuje představa, že se _chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale _e svých snah o dopadení zloděje _levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní _týskalo. _trávil hodiny _važováním možného pachatele. _tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne_týkal s kamarády, ale _ „podezřelými“. Zločince _patřoval všude. „Kdo _ koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí _končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě _pasilo, neboť pero se _krývalo na dně šuplíku ve stole.

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm_str Přem_sl z Nezam_slic vym_slel jednou m_moděk takovou nesm_slnou věc. Aby prý se vym_til konečně všechen hm_z a m_šky, které se neustále ochom_taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm_stit do všech koutů m_stnosti dva dny staré pom_je. Ten nápad se vym_kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m_rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm_lil. Sluhové pak museli celý dům vysm_čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Velká písmena: města, části měst, ulice

náměstí 28. _íjna

řŘ

Vyjmenovaná slova po M

nachom_tnout se

ýí

Čárky v souvětí podřadném

Pes ležel, protože byl unavený.

Vyjmenovaná slova po V

v_t na měsíc

íý

Měkké a tvrdé souhlásky

r_s

iy

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul_ jeden za druhým. Nárožími zněl_ revoluční písně. Za štíty se objevil_ těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval_ dění a započal_ demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil_ střetům. Všechna města úpěl_ pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval_ hesla, která vyzýval_ ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval_ na chalupy. Demonstranti překročil_ obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil_. Nakonec přijaté smlouvy vedl_ k uzavření příměří.

Číslovky a mezery

Narodila jsem se _ v Brně.

r. 1989.r. 1989

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet _ jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám _ šlo _, ale _ už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „_ tam budeme.“ Měl _ _ výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru. _ minutách se Vašíček ptal znovu. „_ tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „_ doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy, _ zpívaly sýkorky, _ cvrlikali cvrčci a _ to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali _ na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl _ jako _.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
listovímlékoskotsvětloČechy

Čárky v souvětí s více větami

Nevěděl, co dělat s rukama.

Určování zájmen

Pověz, nejsi čaroděj, anebo přízrak, který stvořil?

Zájmeno

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_erkur

mM

Harry Potter: slovní druhy

Mávl rukou směrem k oknům.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Indicie ovoce, zelenina

pomerančpříloha mamutasněhulákův smyslpták
výbava komunistytřešněhrášekcelulitida
nepohodlí princeznykiwisponsor sklípkukopr
policistavinná révamrkevšvestka

Psaní s/z na začátku slova

Houby s octem

Mařenka na_bírala houby. Chtěla je _potřebovat, a tak je _vařila s octem. Jeníček jí u toho vyprávěl vtipy. Oba se _mítali smíchy. _nědli _polečně houby, ale dlouho je nemohli _trávit. Něco se asi _vrtlo. Mařenka i Jeníček _končili v nemocnici. Muchomůrky _krátka nejsou vhodná _trava pro lidi.

Vyjmenovaná slova po Z

ciz_na

iy

Určování slovních druhů

SlovesoPříslovcePředložky
nevyhrožovatvěčněkromě (nás)

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M_sionář m_dlinkové sekty vyjel do Dolom_t. Pro své cesty m_val vždy jen krátký lim_t. Jeho m_se spočívala v tom, co měli lidi v m_se. Chtěl je začít krm_t m_dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M_dlo tělo i duši nám vym_je. Avšak jisté je, že jen kat M_dlář tuto kúru přežije.

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád6. pád
celerlidína javoru

Psaní n/nn

dřevě_á loď

nnn

Velká písmena: národy, skupiny osob

_ucemburkové

Ll

Určování příslovcí

Stínil si oči před paprsky právě vyšlého slunce.

Příslovce

Psaní s/z na začátku slova

_ehrát

zs

Skloňování podstatných jmen

Vedl kroužek ručních (práce).

Velká písmena: budovy, stavby

železníční stanice _raha hlavní nádraží

pP

Rychlé šípy

Přes veškerý odpor je Vontové nemilosrdně vlekli do opuštěné stáje.

PodmětPřísudekPředmětPu místaexercise_rozbory-pupripPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu způsobu

Podstatná jména: vzory mix

vzor píseňvzor růžekocournůše
vzor strojvzor předsedavzor mužsportovec
dítěpetrželvzor pánoheň
vzor kuřegymnastavzor ženaskupina

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

PánHradMužStroj
zdravotníksvětrodičučitelpalec

Koncovky ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov_ vlastnili dům hned vedle sousedov_ vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov_ ani Šmídov_ odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov_ našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov_. Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov_ Procházkov_. Míč patřil ale jeho bratru Pavlov_. Jendu napadlo, že dá míč bratrov_ jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov_ podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov_ nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov_ slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov_ už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov_ a dědečkov_ a že se ještě uvidí.

Slovesný vzor

UmřeZačneSází
utřítsejmoutpřednášet

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

aby _ nečetl

jsi sisis

Psaní s/z na začátku slova

v_třelit

sz

Indicie čísla

neděle7zlato5
biatlonslovesokostka8
6evangeliumčuníci4
1Neptun32

Podstatná jmena: vzory středního rodu

MěstoMořeKuře
vínoovocemládědítě

Velká písmena: budovy, stavby

Malé písmenoVelké písmeno
_elezniční stanice Ostrava-Svinov_utobusová zastávka Kerskoželezníční stanice _raha hlavní nádraží_idenické nádraží

Koncovky mi/my/ma

Udělal to vlastním_ rukama.

ai

Slovesný vzor

BereUmřeTrpíSází
stlátmřítdunětporozumět

Význam cizích slov: slovesa

vstřebávatregenerovatodmítatevaluovat
obnovovat, oživovatzařídit, zavéstreagovatpozměňovat, upravovat
reponovatodpovídat na popud, zpětně působitnapravit, uvést do původní podobyhodnotit
modifikovatnegovatetablovatabsorbovat

Vyjmenovaná slova po V

Mezinárodní vlak

Mezinárodní vlak V_ndobona v_kolejil ve v_chřici nedaleko svratecké vodní nádrže V_r. Vagony spadly do vody, rozv_řily hladinu a zvedly v_sokou vlnu, která se hnala až k V_škovu. To byl pov_k. V_ly, které v_jimečně nev_ly věnce ve své v_le jako obv_kle, ale v_peckovávaly s v_drami v_šně u ohně na pobřeží, se rychle rozběhly k vodním v_rům, ve kterých vlak klesal ke dnu. V_ly dokázaly chodit po vodě, stouply si nad místo té v_hrocené katastrofy a rozv_nuly své dlouhé vlasy. V_dry zapluly pod hladinu a začaly pomocí v_lích vlasů vytahovat a zdv_hat jednotlivé cestující i vagony za dna V_ru. Když byl vytažen i poslední poloutopenec, roztopily v_ly táborák do pořádné v_hně a nabídli v_stresovaným pasažérům pov_dlový záv_n, žv_kačku a v_šňové v_no. „V_te, to v_no je kouzelné, za chv_li si nebudete nic pamatovat.“ A skutečně, všichni náhle spali v kupé a probudili se, až když vlak zastavil ve V_dni. Jen jeden nov_nář se podivil, proč má na své v_sačce několik rybích v_měšků.

Velká písmena: státy, oblasti

_ýchodní Morava

Vv

Přísloví

Hlupák říká, co ví, moudrý ví, co říká. (romské)

Čárky v souvětí souřadném

Toužila hrát na klavír, bohužel neměla hudební sluch.

Velká písmena: města, části měst, ulice

Nováček

Jsem v _raze nový. Neznám nic než okolí _áclavského a _taroměstského _áměstí. Bydlím totiž na _tarém _ěstě. Dnes jdu poprvé do školy. Mám trochu strach. Neumím totiž jezdit metrem. Teoreticky znám cestu z domova do školy nazpaměť. V _aprově _lici slezu do metra na zastávku _taroměstská. Nastoupím do vlaku, na kterém je vpředu napsáno _kalka. Vystoupím na _áměstí _íru. Tahle zastávka už leží na _inohradech. A moje škola se nachází přímo na _áměstí _íru.

Čapek: Jak se co dělá

Premiéra je výraz zoufalého rozhodnutí nechat věc konečně běžet samu o sobě, děj se co děj.

Předpona vy-

vivy
v_dlev_trhnoutv_trv_tržníkv_jimka

Velká písmena: budovy, stavby

_ytířský sál

rR

Koncovky podstatných jmen: střední rod

údol_ Želíze

ýí

Vyjmenovaná slova po V

kvůli svým problémům v_hledala lékaře

iy

Zkratky

Vyrábíme budíky, hodinky _

a t. p.atp.

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
drbbubenroklerydlo

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_an Neruda_erec_an Slota_lžběta II._sabela Kastilská

Velká písmena: města, části měst, ulice

autobusová zastávka Náměstí _ratří Synků

bB

Čárky v souvětí podřadném

Ne a ne si vzpomenout, komu jsem půjčil tu koloběžku.

Indicie barvy

smrtoranžováčernánacismus
hnědáčervenáametystfialová
šedáláskaeminencepoštovní schránka
modráSněhurkabíláskalice

Určování zájmen

Pokud mluvíš pravdu, pak o tom bezpochyby slyšel.

Zájmeno

Přesmyčky

bohatýohýbatpravidelnostpálenka
ospravedlnitchlebaprodánoalbatros
souhlasitobstaralodpornánálepka
houslistainkoustblechaTunisko

Přívlastek shodný a neshodný

I přes nepřízeň počasí jde dnes Leonard na rande.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Příslovečné určení

Na dvoře hledaly Rychlé šípy mezi Vonty Mirka.

Pu místa

Párové hlásky: mix

Duel o život

Bil se jako le_. V ruce třímal věte_, se kterou mával jako s párátkem. Sice byl silný mrá_, kre_ se mu ale rozlévala po tváří_. Zuby ne_ty, stůj co stůj musel zvítězit. Nechtěl se už vrátit _pět do tábora hrůzy, tam, kde ho tolikrát _bili, kde tolik _kusil. _ebral zbytky sil a vrhnul se na po_saditého muže. Švi_ a bo_ – jeden zása_ do týla, jedna rána těla o zem. Stra_ ho už opustil, te_ rozdával údery mechanicky jako _troj.

Čárky v souvětí s více větami

Kaktusy jsou jako domácí rostliny velmi populární, a to jednak proto, že jsou nenáročné na péči, jednak vypadají zajímavě.

Skloňování a časování: mix

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm_ očim_, měl j_ totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n_m očim_. „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j_. „Dělala jsem to s dobrým_ úmysl_,“ špitla. „Dobročinnostm_ se tu neoháněj,“ usadil j_. „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným_ dveřm_,“ pokračoval. Poté j_ poučil o tom, že s lidm_, které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým_ rodič_, teď už jdi,“ pokynul j_ výmluvným gestem.

Psaní vě/vje

v_l do dvora

ěje

Slova souznačná (synonyma)

křenit sehodinaodvážný
dívkaspátholka
gumasmát selekce
smělýpryždřímat

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ZájmenoPříslovce
zrzavýtebetenhlekdožneustáleznačně

Vyjmenovaná slova po M

voda podem_lá břeh

íý

Velká písmena: budovy, stavby

Divy světa: dvakrát

Už jste někdy slyšeli, že existují původní a novodobé divy světa? A víte, které to jsou? Pojďme se na ně podívat. Na původní seznam divů světa patří _gyptské _yramidy v Gíze, slavné _isuté zahrady _emiramidiny, Feidiův _eus v Olympii, _rtemidin _rám v Efesu, _auzoleum v Halikarnassu, _hódský _olos a _aják na ostrově Faru. A jaký je seznam novodobých divů světa? Patří tam zřícenina mayského města _ichén Itzá, _ocha Krista _pasitele tyčící se nad městem Rio de Janeiro, _elká _ínská zeď, ruiny inckého města Machu _icchu, jordánské skalní město _etra, římské _oloseum a indický pomník v Ágře _ádž _ahál.

Délka samohlásek: mix

Depresivní ráno

V láhvi už nebylo téměř nic, ať se do n_ díval sebevíc. Venku projel krop_cí vůz, jinak se nic nedělo. V hlavě měl nesm_řitelný pocit, který by ani sebelepší čist_cí prostředek nevybělil. V chlad_cí nádobě došel led, pln_cí p_ro vyschlo, hodiny přestaly bít. Čas se zastavil. Na stole jako modl_cí knížka ležela krabice s pap_rovými kapesníky. A zase ty myšl_nky jako hon_cí psi běhaly v hlavě dokola. Znovu se podíval z okna. Teď tam přecházeli muži v oranžových vestách čist_cí chodníky. Nap_chovali papírky. Zapnul televizi. Zase to zafungovalo, lépe než vypláchnout hlavu vitri_lem.

Předpona, kořen, přípona, koncovka

poprosit

PředponaKořenPříponaKoncovka

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul_ rok jsme s tátou a mámou dob_li hrad, opravdu! B_lo to začátkem l_stopadu, v neděl_, kdy jsme v_razili na v_let. Jako vhodný cíl jsme zvolil_ Kunětickou horu. Místo uzdy koně m_ máma vraz_la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil_ přilb_ce a sm_kem jsme vjel_ na polní cestu. Brz_ jsme mohl_ ocenit tátov_ vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil_ v lese. Vše se nakonec v_řešilo a m_ stanul_ pod onou horou. Doslova „dob_tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal_ dob_vat hrad. A to b_la katastrofa! S těžkým s_páním jsme se po celé hodině doplaz_li nahoru. Jaká škoda, že měl_ zavřeno. V_heň v našich srdc_ch to ale neuhasilo!

Přejatá slova: souhlásky

gno_eologie

sz

Čárky v souvětí: speciální případy

Martin je chytrý, ale panovačný člověk.

Velká písmena: státy, oblasti

za _rvní republiky

pP

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženskýRod střední
pánroztoktíseňsojkahouse

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
zpravatišepořádněznačně

Vyjmenovaná slova po S

existují různé druhy s_kor

íý

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
slyšíte __ to nevadíchápou _daroval _ topustil _

Vyjmenovaná slova po B

b_tí (existence)

iy

Určování kořene

bytek

Kořen

Podmět a přísudek

Hanka telefonuje Jiřině.

PřísudekPodmět

Simpsonovi

Simpsonovi nosí do kostela sváteční oblečení.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Teorie velkého třesku

Penny není vzdělaná osoba.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodný

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Vyjmenovaná slova po P

p_chá mě v boku

íý

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
podpatekpsiskleníkyslunečníkvoda

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

na zahrá_ce

dt

Velká písmena: mix lidé, čas

Zubymil zubymyl

Vážení _elevizní diváci, chceme Vám představit _ubní pastu nové generace _ubymil zubymyl. Je zcela přírodní a Vaše _ezáky, _pičáky i _toličky si ji okamžitě zamilují. Zubymil zubymyl doporučuje deset z deseti _tomatologů. Pan _ocent _rtálek ve své ordinaci nepoužívá nic jiného. A také pacient _an _nženýr _azyměl potvrzuje, že od _ervence loňského roku, kdy Zubymil zubymyl začal používat, žádný kaz neměl. Zubymil zubymyl Vaše zuby umyje a ony si ho prostě zamilují. Zubymilem zubymylem si čistí zuby i zoubková _íla.

Harry Potter: slovní druhy

Filch vpadl do místnosti.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Skloňování číslovek

Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu roku (863).

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
přib_l hřebíkvyb_l agresiodb_l prácidob_l ho k smrtidob_tí Bastily

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Už byl jen krok od dveří, a nakonec se neodhodlal vyjít.

Určování přídavných jmen

Gandalf však stál opřen o hůl.

Přídavné jméno

Nářečí: brněnský hantec

svišťbékaťlupeňPrýgl
dítězpívatpostellístek
nohyprácečapypodraz, finta
šméčkohoknabetlaBrněnská přehrada

Čapek: Dášeňka

Nic platno, Dášo, už brzo budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky.

Velká písmena: dny, období, události

bílý _eden

Ll

Spřežky

Soužení

_, která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale _ jsi na sobě nedala v dopisech nic znát. _ – myslím tím _ našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn. _ mi nezáleželo. _, co jsi odjela, jsem _ pocítil stesk. _, co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak se začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval. _ jsem ho rozložil na peřinu a _ jsem si hluboce povzdychl – _ v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír. _ noci jsem se pak pokaždé probudil a _ mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

Určování souhlásek a samohlásek

datel

SouhláskaSamohláska

Velká písmena: dny, období, události

Zítra už je _ondělí velikonoční.

Pp

Jak se správně jmenují?

stejnokrojstředoškoláktichošlápekvelkoobchod
klidokrůčekčasomírapěknovidmonokultura
obrkšeftkrasohledpůlžákstereozábava
hovnocuckadisajdobycejchrovnošat

Význam cizích slov

pomyslnýimaginárníneutrální
nestranný, neurčitývýpisekexcerptum
výjimečnýintegracedéjà vu
pocit již prožitého/viděnéhosjednocení, začleněníexkluzivní

Určování přídavných jmen

Hm, mám tu jen studené kuře s okurčičkou.

Přídavné jméno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

stanovat

Kořen

Podmět a přísudek

Jeho hlas se chvějivě protáhl mou pokožkou.

PodmětPřísudek

Určování slovních druhů

Všichni si o tom šuškali.

Podstatné jménoZájmenoSlovesoPředložka

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
prali jsme serozsvítilztmavl byneupletli bysteskliďte

Vinnetou

Moje pěst ho poslala na zem.

Přívlastek shodnýPředmětPu místaPodmětPřísudek

Příslovečné určení

Z lesa vyjely saně tažené dvěma soby.

Pu místa

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Na sněhu děti sáňkovaly, lyžovaly a stavěly sněhuláky.

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přerazíteuskočili jstezaslechlučili jsme sezkoušel

Zkratky

žáci _

II. AII. A.

Podstatná jména: pády

5. pád, j.Sněžku6. pád, mn.
ZlínemPardubicíchOstravo!
PrahyBrnu4. pád, j.
3. pád, j.7. pád, j.2. pád, j.

Simpsonovi

Homerův pokus o kariéru boxera byl neúspěšný.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Skloňování podstatných jmen

změna klim_

atua

Vyjmenovaná slova po P

p_stole

yi

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíUkazovacíTázací
se svoutokdopak

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Zamykal j_ dveře.

ií

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

he_ký

pb

Určování pádů ve větách

Vymačkáš z toho takové pyré.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po L

pol_cie

iy

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

na leno_ce

šž

Vyjmenovaná slova po Z

Ze žákovské knížky

Vážený pane Rozraz_le, Váš syn Kaz_m chodí do škol moc brz_, hroz_vě na mě z_rá a při fyz_ce drze z_vá. Navíc se tváří přez_ravě a tvrdí, že od z_třka ho mám naz_vat kamz_kem. A začíná se podle toho chovat. Nepřestává plaz_t jaz_k, honit ve vlasech paraz_ty a loz_t po z_dkách na dvorku. Prosím o nápravu. Z_ta Z_kmundová

Vyjmenovaná slova po V

vyv_šovat

yi

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

za tiché modlitb_

iy

Velká písmena: mix lidé, čas

Ztracený náhrdelník

Jednoho dne přiběhla _rálova _cera, _rincezna _ozálka, a plakala, že se jí ztratil její náhrdelník se _maragdy. _rál _achariáš nechal ihned vyhlásit vysokou odměnu pro toho, kdo do _ůlnoci náhrdelník najde. I rozjeli se všichni _rincové, _oddaní, _omorníci i _ážata do širých koutů _achariášova _rálovství. Jen _esař _akub nikam nepospíchal. Dobře věděl, že _rincezna má pejska _afíka, protože mu před _okem dělal boudu. Poprosil _ahradníka, jestli by ho na pět _inut nepustil do zámeckých zahrad. Tam se pak podíval na místo, kde _afíkovo obydlí před _ety vyráběl a skutečně, _afík si _rinceznin náhrdelník se _maragdy aportoval k sobě do boudy. A _akuba odměna neminula.

Psaní n/nn

slu_á dovolená

nnn

Vyjmenovaná slova po L

Sen

L_ska na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
soukromá _linika_linika Dominojít do _ivadla_árodní divadlojít do _ina

Velká písmena: mix lidé, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství _edvídka _ú nebo poslouchal vyprávění o _akové _anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do _unáka a stal se ze mě _kaut. V té době jsem četl _oglarovy _ochy od _obří _eky či napínavé příběhy z období _tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život _icharda _vího _rdce a osudy _řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života _ndiánů a _skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba _lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na _ežíška dostal _iráskovy _taré pověsti _eské, staly se na dlouhou dobu mojí _iblí.

Velká písmena: budovy, stavby

_ila Klotylda

Vv

Pán prstenů: slovní druhy

Legolas se usmál.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

Délka samohlásek: u/ú/ů

p_jčit

ůú

Vyjmenovaná slova po P

Prales

V pralese si op_ce hrály na námořní kap_tány. Motýli naokolo p_lně op_lovali květy, pestrobarevná ptačí p_rka se třp_tila a na řece se čep_řil ptakop_sk. Najednou se ozvalo pronikavé zap_skání, které pronikalo do uší. Poplach, blíží se p_tláci! Op_čí bojovníci začali nap_nat luky a nabíjet p_stole. Nikdo nebude proti nim nevyzp_tatelně kout p_kle. Po nap_navém boji si to p_šní p_tláci odp_kali. Zůstal z nich jenom p_tlíček neštěstí.

Různé výskyty I/Y

Svéhlavé vozidlo

El_šku a Kub_ka vzali prarodiče na v_let. Bab_čka s dědečkem se pro ně stav_li přesně ve čtyř_. Dny už se krátil_, ale světla b_lo stále ještě dost. Nastoup_li do dědečkova f_alového vozidla a zam_řili pryč z města. Chtěli se podívat do bl_zkého les_ka a nasb_rat barevné l_sty nebo jehl_čnaté větvičky. Strom_ se pomalu začaly hal_t do tm_. Byl čas jít zpět k autu. Klop_tali po kl_katé cestičce až na okraj lesa. Auto však nev_děli. Ujistili se, že jsou na správném m_stě. Byli. Jen auto se přemístilo. Sjelo z malého kopečku a zastav_lo se o strom. Hlavně, že ho našli!

Čárky v souvětí souřadném

Byl odhodlaný dokázat to, málo však vydržel.

Skloňování přídavných jmen

(mstivý, 1. pád, množné číslo) mafiáni

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velikonoční ostrov, tedy Rapa _ui

nN

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_luknovský výběžekZelený _ys_hňová země_atagonie

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

natrhala krokus_

iy

Předmět (větný člen)

Leonarda čekají dva týdny špatné nálady.

Předmět

Vyjmenovaná slova po B

Zákeřný hrnec

Blízko Veverské B_týšky bab_ce b_linkářka právě vyb_lila své b_dlo. Do tlakového hrnce dala vařit dob_tčí hlavu. Pozvala totiž Zb_ška. Hodiny právě odb_jely jedenáctou. Najednou tlakový hrnec začal syčet. Syčení nab_ralo na intenzitě. Hrnec explodoval a uvařený kus dob_tka rozb_l okno. Z oběda nezb_lo nic a z okenního skla také ne.

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Poleva z hořké čokolády, která při zakousnutí vždy vydala typické křupnutí, se teď roztékala po plechu.

Koncovky přídavných jmen

Andrejovy trampoty

Ztepil_ muži už netrpělivě čekali. Andrej jako prav_ svůdce nasadil šelm_ úsměv a v kapse ho tlačila peněženka z buvol_ kůže. Svým způsobem to byl poctiv_ člověk, navíc znal_ ciz_ch jazyků, který dokázal neznám_m lidem vykouzlit mil_ úsměv na tváři, zároveň ale vedl osaměl_ život. Někteř_ o něm tvrdili, že je maminč_n mazánek. Jakmile vešly první ženy do místnosti, zakusil Andrej dusiv_ pocit, že je celé tohle seznamování strašliv_ omyl. Všichni ostatní muži vypadali vesel_, že se něco konečně děje, ale Andreji stačil letm_ pohled na první z dam a už se cítil jako toulav_ pes. Nehleděl na to, jestli nebude jeho odchod moc drz_ a osl_m skokem se hnal ke dveřím.

Velká písmena: instituce, organizace

_udá armáda

Rr

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
dobaskříňpánevpříležitost

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
kaprov_ šupinyIljov_ termitividím Hannibalov_ slonyještěrov_ zubytátov_ sourozenci

Oznamovací, tázací, přací

Nezírám na tebe.

OznamovacíTázacíPřací

Přejatá slova: samohlásky

prot_žovat někoho

ěe

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Malé písmenoVelké písmeno
Ráčkovská _olinaPrachovské _kályKalifornský _áliv_anamský průplavKrálický _něžníknejvětší _eské horyhora Malý _išák

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
pěttřicet šestdruhýmálokrát

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM