Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
Evropafazolebruslejabloňpánev

Přejatá slova: souhlásky

ba_ilika

zs

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
půjč _ peroviděl _sledovali _pro _ke _

Skloňování podstatných jmen

v energetickém kontinu_

uumu

Psaní mě/mně

Konec dobrý, všechno dobré

Když jsme se vrátili z výletu, nemluvilo se v m_stečku o ničem jiném, než o _ a mé třídě. S nebývalým ru_ncem v tváři jsem vystál frontu v bance, kde jsem s_nil zbytek peněz, a na celou příhodu bych nejraději zapo_l. Ale nebylo mi přáno, paní ředitelka se po _ hned ráno začala shánět, takže jsem namísto na hodinu s_řoval k její kanceláři. Podvědo_ jsem tušil, co _ čeká. Určitě přijdu o za_stnání! Ředitelka se však na první pohled netvářila nepříje_ a přes vázu po_nek mi podávala ruku. Nes_le jsem ji stiskl. „Milý kolego,“ řekla, „ohro_ jste _ svojí rozvahou překvapil. Reagovat tak pohotově a rozu_ v krizové situaci, to zaslouží od_nu! Naše škola i celá Kro_říž je nára_ pyšná.“

Velká písmena: města, části měst, ulice

Pane, prosím vás!?

„Pane, prosím vás,“ oslovil jsem už asi pátého člověka, „nevíte, kde je ulice _ _arku?“ „Asi u nějakého _arku,“ odpoví ten muž a chvátá dál. Nikdo mi nedokáže poradit. Všichni znají jen ulici _a _ýsluní, _ítězné _áměstí, ulici _odárenskou, _ _esa, _a _ojišti, _áměstí _ratří Čapků, _ídliště 5. května nebo _latou _ličku. Ulice _ _arku asi neexistuje. Kdybych alespoň věděl u kterého _arku hledat, ale nevím ani to. Vím jen, že ta ulice asi bude dál od _entra, někde na _ředměstí. Tak ještě naposled zkouším štěstí: „Dobrý den, nevíte, kde bych našel ulici...?“

Psaní n/nn

plame_ý proslov

nnn

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánMužPředseda
tetřevkrálsluhafotbalista

Určování předpony

hybka

Předpona

Vyjmenovaná slova po L

ml_nský

ýí

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

strakatí datl_

yi

Číslovky: druhy

ŘadovéDruhovéNásobné
patnáctátolikerydvanácterodvakrát tak

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Litoval j_ i jejího bratra.

íi

Předpona, kořen, přípona, koncovka

zídku

PředponaKořenPříponaKoncovka

Určování zájmen

Sousedův pes kousl.

Zájmeno

Předpona, kořen, přípona, koncovka

nejnovejší

PředponaKořenPříponaKoncovka

Velká písmena: města, části měst, ulice

Moravský _rumlov

kK

Čárky v souvětí s více větami

Nekoukal, kam jede, zavřel oči, najel na skokánek a bylo po lyžích.

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has_č z Prahy, šel do důchodu a tak prodal byt na s_dlišti a společně s manželkou a s_nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus_nky, mladí kosi a s_korky pos_lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps_ hlas_tě proháněli s_sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos_lali s_láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s_chravo, začal foukat s_lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s_pal s_pký sníh. Bylo ho děs_vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s_tuace. Pan Zimník s_ce nebyl automechanik, ale věděl s_ rady. Do cisterny svého s_lného has_čského auta nas_pal pos_povou směs a vyrobil tak s_pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s_pat písek na s_lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s_tič, s hlas_tým vrčením nastartoval a zběs_le s_pal. Večer pak nanos_li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s_ry, vína a džus_ a pros_li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
neb_l nikohoodb_lo polednechladně ho odb_ldob_tí Bastilyb_tí neboli jsoucno

Vyjmenovaná slova po B

b_strý

iy

Příslovečné určení

Čokoládové žabky byly velice dobré.

Pu míry

Indicie zvířata

kloboukzebralstivostFrancie
králKarkulkališkakohout
malárievlkmyškrálík
levkomárpřechodpočítač

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Zaslechla psa, jak štěká na projíždějící cyklisty.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Harry Potter: větné členy

Nabral si z květináče špetku lesklého prášku.

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Skloňování číslovky dva

Propíchla si uši velikými náušnicemi.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeKuřeStavení
slunéčkouchoLabekuřehedvábí

Vyjmenovaná slova po V

Bublinometka

Bublinometka je v_nikající žv_kačka. Ludv_k dostal za v_tězství ve v_lézání na v_soké stromy celé balení a radostně zav_sknul. Druhý den se v_pravil ke své v_hlédnuté borov_ci trénovat, aby příště v_hrál zase. Zavázal si boty, rozcv_čil se, dal si do pusy jednu žv_kačku a sv_žně v_razil. Když v_sel na větv_ úplně nahoře, náhle foukl v_tr, odkudsi se ozval v_děšený pov_k a z dutiny stromu v_letěl v_r. Ludv_k se tak v_lekal, že se pustil a začal padat z v_šky sv_sle dolů. Naštěstí ale stále žv_kal Bublinometku a tak v_foukl bublinu, která mu posloužila jako v_chytralý padák. Inu, Bublinometka je v_nikající cukrov_nka.

Čapek: Jak se co dělá

Jakmile se noviny vysypou z rotačky, stává se z nich zboží, které se musí roznést a prodat.

Vyjmenovaná slova po Z

brz_čko

iy

Slovesný vzor

NeseUmřeMineZačne
sméstpřít sezasunoutnajmout

Teorie velkého třesku

Sheldon všechno.

PodmětPřísudekPředmětDoplněk

Velká písmena: instituce, organizace

_vropská komise

Ee

Psaní n/nn

la_ové centrum

nnn

Párové hlásky: mix

První lov

Jestřá_ zakroužil na_ polem. Pod ním letěl jen malý holu_. Tady žádné nebe_pečí nehrozí, blesklo mu hlavou. To ale neviděl luk a ší_, který měl _ pohotovosti malý bojovník. _bíral odvahu na útok, oči navr_ hlavy. Tětiva ve vl_kých dlaní_ se mu třásla. Může to být jeho první koři_t. Najednou si byl jistý. Vyslal ší_ do nebes. Hro_ se _trefil. Drave_ _letěl na zem.

Psaní s/z na začátku slova

Černý pátek

Ráno přišel Petr do školy se _požděním poté, co si _pletl číslo autobusu. Po cestě _mokl a málem ho _razilo auto. Na chodbě školy se navíc smekl a _padl. To by ale nebylo to nejhorší. Když vletěl do třídy, _trhl se hluk – Petr byl totiž děsně _mazaný, vypadal jako koule z bahna. Navíc dostal poznámku, protože předchozího dne ne_mazal tabuli. Když na něj učitel _pustil proud výčitek, nejprve silně _bledl, pak _rudl a nakonec se doslova před učitelovýma očima začal _cvrkávat. To už nebyl ten _pupný Petr, který se dokázal _kamarádit s každým a který měl _ každého legraci.

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Zeptej se Andul_!

iy

Čárky v souvětí podřadném

Těším se na páteční koncert, na němž vystoupí mimo jiné Tomáš Klus.

Spřežky

_ se nám tam líbilo.

V celkuVcelku

Vyjmenovaná slova po S

hekal a s_pal

íý

Podmět a přísudek

Maso ne, protože andělé jsou vegetariáni.

PodmětPřísudek

Shoda přísudku s podmětem

Nárožími zněl_ revoluční písně.

yi

Určování příslovcí

Uvnitř se zvedají střechy domů a uprostřed stojí palác.

Příslovce

Druhy vedlejších vět souhrnně

Znala ho však natolik, aby poznala, že vypočítává pozice všech mužů včetně stragegie, jak je pozabíjet.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Velká písmena: státy, oblasti

Malé písmenoVelké písmeno
Jihoafrická _epublikaPapua-Nová _uineaNový _élandSaudská _rábieSpojené státy _merickéRakousko-_herskoPobřeží _lonovinySpolková republika _ěmecko

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před _otelem _rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově _lavního _ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část _radu _pilberk, zde Katedrála _vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha _taré _adnice, okno z jedné z budov _agistrátu města Brna, průhled _ěnínskou _ranou, kus stromu před _azilikou _anebevzetí _anny Marie a ještě _ostel _ejsvětějšího _rdce _áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje _ila _ugendhat.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Po náboženské konverzi se stal _idem.

žŽ

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop_ři hráli s tap_ry na schovávanou. P_kola byla u p_chlavého bodláku. Tap_ři si nakoupili p_tle s p_skem, za které se odcup_tali schovat. Znají totiž přírodop_s a ví, že netop_ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p_štivého tichého p_skání. Kap_tán netop_řího týmu ale není žádný p_tomec a tak se ještě před začátkem hry dovtíp_l, že jejich slepoty budou chtít p_šní tap_ři využít. Napsal tedy p_lně na pap_r dopis prodejcům p_sku, jestli by tap_rům neprodali p_tle s nějakou polní trávou či p_rem, přes nějž netop_ří p_skot narozdíl od p_sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op_lý sudokop_tník sežral p_kolu.

Čárky v souvětí souřadném

Toužila hrát na klavír, bohužel neměla hudební sluch.

V pavoučí síti: slovní druhy

Tohle nebyl vůbec dobrý začátek.

Přídavné jménoČásticeZájmenoPodstatné jménoSloveso

Velká písmena: státy, oblasti

Jihoafrická _epublika

Rr

Podstatná jména: pády

jelenyPane soudce!sebou
6. pád, j.7. pád, j.Sahaře
Mimoň1. pád, j.7. pád, mn.
2. pád, j.5. pád, j.odvahy

Určování pádů ve větách

Voda v bazénu byla hodně znečištěná.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Indicie čísla

5Rychlé šípystříbro4
2divy světaPythagoras8
17kytara3
živly6kyslíkleden

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČíslovkaSloveso
strmýkunídvěstěkrátsnéstpředcházet

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta _upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle _itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na _ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme _léčnou _ráhu, naši _alaxii, narážíme na _everní _orunu, je hned nad _astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla _rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí _asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten _eteorit nebo _ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy _ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i _ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce _vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Psaní n/nn

klavír_í koncert

nnn

Určování sloves

Stínovlas nás ponese oba.

Sloveso

Přechodníky

(Přinést, přechodník minulý) list, čekal na odpověď.

Vyjmenovaná slova po M

nachom_tnout se

íý

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

deštiv_ den

íý

Nářečí: brněnský hantec

rychnasmradvýbornýšalina
rychle odněkud vypadnouttramvajpůllitr s uchemvyfičet
jístŠpilasbagrovatMonte BÚ
špicaKraví horakrýglŠpilberk

Přímá řeč

Elfí strava celkem ujde

Gandalf se zamračil: „_emůžeš projít, Frodo_ Pak se na chvíli odmlčel a pravil smířlivě: _rať se do stínu, protože temný oheň ti stejně nepomůže.“ Najednou Gandalfa stáhne na okraj Balrogova důtka. „Gandalfe! Gandalfe!“ _ykřikl Frodo. „Utečte, vy blázni,“ _adil jim pobledlý Gandalf, _tečte pryč!“ Frodo nepřestával zoufale křičet: „Gandalfe, Gandalfe_ Najednou s ním někdo zatřásl. Byl to Sam a tvářil se znepokojeně: _Co se děje, pane Frodo_ Frodo nechápal, bylo to tak skutečné. Nemohl se vzpamatovat, proto odpověděl jen: „_ic se neděje, Same_ protřel si oči a dodal, „_o byl asi jenom sen.“ „Pane Frodo, máte hlad? Máme tu ještě nějaké jídlo,“ _eptal se Sam. „A co tam máme_ chtěl vědět Frodo. „Podívám se,“ _ekl Sam_je tu lembas, lembas a lembas. Mně sice cizí jídlo nechutná, ale elfská strava celkem ujde.“ Pustili se tedy do jídla.

Slovesné tvary neurčité

InfinitivPřechodníkPříčestí trpné
býtsmějíc sedohnánipřepadnuvše

Slovesná osoba

První osobaDruhá osobaTřetí osoba
pečemepracuješčtunezdrželi se přespala jsem

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Když chce člověk sehnat něco speciálního, měl by jít až sem.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpupodminka

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_irma_polečnost_anka_omerční banka_eská pojišťovna

Velká písmena: města, části měst, ulice

autobusová zastávka Náměstí _ratří Synků

Bb

Harry Potter: slovní druhy

Harry vyskočil z kočáru.

SlovesoPodstatné jménoPředložka

Vyjmenovaná slova po B

Co způsobily buchty

B_zonka napekla povidlové buchty. B_zoní mláďata se o ně b_la. B_zonek B_voj zb_lá mláďata přelstil a všechny buchty snědl. Přepadly ho ale výčitky svědomí. Posb_ral tedy drob_nky a vylezl s nimi na bab_ku. Zb_tky odtud rozházel. Čekal, že vyrostou nové buchty. Nevyrostly. Zato zlob_vého b_zona museli sundávat z bab_ky hasiči.

Přejatá slova: souhlásky

buržoa_ie

sz

Vyjmenovaná slova po L

Neskutečná lahůdka

L_šák Karl_k sl_šel vypravovat o skutečné del_katese. Onou lahůdkou bylo l_dské l_tko. Ten den se strhl veliký l_javec. L_šák najednou sl_ší zvenčí vzl_kot. Vysl_dí malou Pavl_nku. Neváhá a odtáhne ji do nory. Sbíhají se mu sl_ny na šťavnaté dětské l_tko. Přibl_žil k němu tlamu, aby se zakousl. A pak se probudil.

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
ševcov_ botydravcov_ očiorlov_ drápysokolníkov_ sokoli

Psaní s/z na začátku slova

_neužití

zs

Rychlé šípy

Zbylí členové party ho viděli.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Velká písmena: lidé, jména

_rofesor Pěnička

Pp

Teorie velkého třesku

Sheldon si přál titanovou odstředivku na izolaci radioaktivních izotopů.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Určování slovních druhů

Z dáli se ozvalo znovu to strašné aúúúú.

PředložkaPodstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceCitoslovce

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

mě_ý materiál

kkk

Vyjmenovaná slova po Z

doz_rat

ýí

Psaní mě/mně ve slově

obm_na šatníku

ě

Určování kořene

doplnit

Kořen

Skloňování přídavných jmen

neju_í pas

žšš

Čárky v souvětí: speciální případy

Ozvi se, případně zavolej ve čtvrtek Martinovi.

Dělení slov na slabiky

klavír

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Určování slovních druhů

Myslivec slíbil, že problém vyřeší.

Podstatné jménoSlovesoSpojkaPřídavné jméno

Podstatná jména: vzory mix

prádlovzor mužvzor hradředkev
vzor ženadárcerukávvzor předseda
hlavavzor městovzor soudceslunce
stavitelnemluvavzor píseňvzor moře

Slovesný vzor

NeseZačneTrpí
krástžnoutbzučet

Význam cizích slov

slavnostní otevření výstavyfaux pasiritovat
vernisážgururučit za něco
duchovní vůdcepopuzovatdegustovat
garantovatspolečenská chyba, nedopatřeníochutnávat

Koncovky podstatných jmen: střední rod

skladby s několika sól_

iy

Narnie

Mořská nemoc je hrozná.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudek

Poměry mezi hlavními větami

Vyrazil za úsvitu, chtěl se totiž vyhnout kontrolám.

exercise_rozbory-slucexercise_rozbory-stupexercise_rozbory-odporexercise_rozbory-vylucexercise_rozbory-pricexercise_rozbory-dusl

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_tředa_oc_ůlnoc_romnice

Slova protikladná (antonyma)

hlukválkahrubý
hladkýtmavýnejistě
světlývelkýmír
přesvědčivětichomalý

Spřežky

Sláva zašlých časů

_ se vyčasilo. _ se ale příliš neoteplilo, a _ se letos _ muselo pořád topit. _ dřeva byl nedostatek – _ správce panství obcházel lesy přichystaný penalizovat broky každého, kdo sbírá _ dříví. Dědeček seděl před chalupou a vzpomínal, že _ to tu vypadalo jinak. Šlechta ze zámku nechodila mezi lid tak _ jako dnes a _ se zastavili na kus řeči i tady, ve mlýně. Dědečkova tatínka si tu totiž každý vážil, protože mu _ tolik nezáleželo a byl ho ochoten věnovat každému notný kus. Byl to _ moudrý muž. _ byl velmi zbožným člověkem a svou náruč křesťansky otevíral každému, kdo se ocitl _.

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo po cestě vlakem

Byl_ prázdniny. Rodiče Vaška v Brně posadil_ na vlak. Všecky vlaky z této koleje jezdil_ do Buchlova, kde bydel_ jeho dědeček s babičkou. Za oknem se míhal_ stromy, silnice a domy. Občas zahlédl nějaké lidi nebo zvířata. Jednu chvíli s vlakem závodil_ i koně. Vaškovi spolucestující sledoval_, jak chlapci zářil_ oči. Všichni byl_ spokojení, protože ve vzduchu byl_ cítit vůně léta. Když tu najednou se ozval_ podivné zvuky. Takové Vašek ani jeho spolucestující ve vlaku ještě neslyšel_. Přesto bylo zřejmé, že vyšl_ z kupé, a ne z venku. Pak nervy na Vaškových nohou pocítil_ podivný vlhký chlad. Vašek ucukl a zvuk se ozval znovu. Výstražné zasyčení. Ženy vyskočil_ na sedačky a Vaškovy tváře zbledl_. Byl_ to dva hadi. Těla se pomalu pohyboval_ směrem ke dveřím. A v tu chvíli se dveře otevřel_ a stanul v nich průvodčí. Věta „Kontrola jízdenek prosím.“ se mu zadrhla v hrdle…

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

hrade_ký zpravodaj

csc

Skloňování podstatných jmen

Včera jsem zanechal (studium).

Měkké a tvrdé souhlásky

c_trón

iy

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Udělej to tak, aby ses nemusel stydět za výsledek.

Věta hlavníexercise_rozbory-vvpuzpusobVV přívlastková

Podmět a přísudek

Ale žádná nepřišla.

PodmětPřísudek

Shoda přísudku s podmětem

On mi to pov_.

íý

Vyjmenovaná slova po P

nevyzp_tatelné důvody

iy

Pán prstenů: slovní druhy

Pod studeným měsícem jeli dál stejně rychle.

PříslovcePodstatné jménoSlovesoPředložkaPřídavné jménoZájmeno

Určování sloves

Snídani sněz sám, o oběd se poděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Sloveso

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míryPříslovce příčiny
venkutrochusmíchynazlost

Simpsonovi

Homer dělá ve springfieldské jaderné elektrárně bezpečnostního technika.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPředmětPu místa

Předpona vy-

vyvi
v_květv_sutý most

Čárky v souvětí souřadném

Prošel les křížem krážem, ale nic nenašel.

Určování zájmen

Přišel si pro mne.

Zájmeno

Psaní s/z na začátku slova

_trouchnivělý

sz

Přesmyčky

svatbapolicestolekkobyla
zátokaoblakystavbaotázka
Googlekosteltroubaopilec
osminabouratgeologSimona

Různé výskyty I/Y

Poezie po válce

L_teratura se po roce 1945 zkoušela v_rovnávat se zkušenostm_ války různým_ způsob_. Nejrychleji mohl_ reagovat už z princ_pu básníci. Jejich verše stvrzoval_ jednak trag_ku upl_nulých šesti let, jednak připomínal_ morální závazek vůči mrtv_m. Když pom_neme četné l_tanie a žalozpěv_ křesťanských básníků, musíme m_t na zřetel_ autory, kteří se snažil_ ustavit jakýs_ m_tus všednodenní reality. V jejich verších se oz_valy i existenciální tóny, ovšem skloubené s v_chodisky jaz_kového experimentu. Slov_ známého kritika – tito lidé se pokoušel_ ch_tit život za pačes_.

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov_ štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov_ jednu z princezen drakov_. Králov_ dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov_. Ten dokonce vzal potají svému tatínkov_ koně, zavítal do kovářov_ kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov_ a vydal se do drakov_ sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov_ slíbil. Němečkov_ z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov_ vnučky zase prý viděly pošťákov_ stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov_ dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov_ pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov_ drakov_ a jeho první nov_ letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

Určování slovních druhů

ČíslovkaSlovesoPříslovce
třetípásthnítkát sestudovatšpatně

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
hvězda _luncesvítí _lunceplaneta _eměleží na _emi_elký vůz

Podstatná jména: rody

Muž. neživotnýRod ženskýRod střední
přívěspoledniceprostěradlopravidlo

Velká písmena: státy, oblasti

hlavní město Černé _ory

hH

Velká písmena: mix lidé, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na _ezinárodní přehlídku. Konala se v _ize v _otyšsku a my jsme tam byli jediní _eši, respektive, když budeme úplně přesní , byli jsme vlastně _oraváci a jeden _lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme _olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě _stonci, _umuni, _rgentinci a _užičtí _rbové. A, málem bych zapomněl, dva _otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a _lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme _erbuňk. _indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
hřebecduchstojansloupřekavačice

Koncovky ovi/ovy

lékařov_ léčebné plány

yi

Přejatá slova: samohlásky

lo_ální zaměstnanec

jaj

Vyjmenovaná slova po S

s_salové lano

yi

Vyjmenovaná slova po M

Kdo straší na zámku

Na zámku v Litom_šli žila kdysi m_lá holčička M_lada. M_lovala jízdu na koni. Často také vylézala na stromy a jen kom_hala nohama. Byla neustále špinavá jako by vylezla z kom_na. Ale nechtěla se m_t. Jednoho dne zemřela na přem_ru špíny. Od té doby v zámeckých m_stnostech M_lada straší. Hledá m_dlo, aby se vysvobodila z věčného bloudění.

Vyjmenovaná slova po B

ve škole by měla ub_t jedna třída

íý

Skloňování a časování: mix

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol_, roztoč_, pavouk_ a s jiným_ příslušník_ hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým_ kuličk_ umístěným_ v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč_ bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j_m prý dá co proto. Babička nad těm_ novotam_ kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam_: „Co s takovým_ nápad_ starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j_ nedělá problém vyjít s pavouk_.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

sádky plné ry_

bp

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

lidoopi v učebnic_

iy

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

propasti Moravského _rasu

kK

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíNeurčitáZáporná
s tvojís našímjakýsiničehoničí

Narnie

Vítr tam vytvořil malou hromádku sněhu smíchanou s černými uhlíky popela.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudekPodmět

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
zablýsklo seje ošklivovyšíváokouní

Velká písmena: národy, skupiny osob

_talové

iI

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
_hrám sv. Víta_vatovítský chrám_taroměstská radnice_adnice v Olomouci

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce způsobuPříslovce míry
venodkudpomaluveselemoc

Koncovky podstatných jmen: střední rod

věnuje se účetnictv_

ýí

Koncovky mi/my/ma

třem_ úkoly

ia

Velká písmena: budovy, stavby

_radecká dálnice

Hh

Velká písmena: mix lidé, čas

První čtení

Můj obdiv k literatuře trvá už odmalička, kdy jsem potají s baterkou pod dekou prožíval všechna dobodružství _edvídka _ú nebo poslouchal vyprávění o _akové _anence. Když jsem byl starší, vstoupil jsem do _unáka a stal se ze mě _kaut. V té době jsem četl _oglarovy _ochy od _obří _eky či napínavé příběhy z období _tředověku. Nejvíce mě uchvacoval život _icharda _vího _rdce a osudy _řemyslovců. I když i vyprávěnky ze života _ndiánů a _skymáků měly také něco do sebe. Naopak doba _lžbětinská mi tak fascinující nepřipadala. Když jsem pak na _ežíška dostal _iráskovy _taré pověsti _eské, staly se na dlouhou dobu mojí _iblí.

Čapek: Dášeňka

Zatímco fotograf zaostřuje, postaví se dva bližní k Dášeňce a povídají jí pohádky, aby vydržela hačat.

Určování příslovcí

Nechal ho tam ve tmě samotného.

Příslovce

Psaní n/nn

nnn
výko_ýúči_ýtýde_íjele_íbalo_ový

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vo_ka v kočáru

sz

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
myje sesmrkajídojitvykoukne

Určování přídavných jmen

Nazgûlové bývali kdysi velicí králové.

Přídavné jméno

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Dnešní přednáška byla nejen zajímavá, ale i poučná.

Vyjmenovaná slova po P

p_sk

iy

Velká písmena: lidé, jména

Vincent _an Gogh

Vv

Čárky v souvětí s více větami

Psala na klávesnici všemi deseti, což ostatně doporučuji k naučení každému, a tak jí šla práce krásně od ruky.

Vyjmenovaná slova po V

v_maštěný plech

iy

Velká písmena: dny, období, události

oběti _ametové revoluce

Ss

Přejatá slova: samohlásky

Turkmenist_n

áa

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Třída se rozsvětlila jasně žlutě natřenými lavicemi.

Vinnetou

Rudoši teď opouštějí své vesnice.

Přívlastek shodnýPředmětPu časuPodmětPřísudek

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
chvojíšunkaobilíšachykamení

Spřežky

Měl jsem _, že jsi jít nechtěl.

za tozato

Podstatná jména: pády

4. pád6. pád7. pád
anténuslečnáchkolegou

Stupňování přídavných jmen

Vítězství Kanady považuji za (pravděpodobný, 2. stupeň).

Psaní s/z na začátku slova

Proměna z čerta na anděla: přes noc

Zítra se _kouší _pěv. Paní učitelka to _líbila. Třída si totiž musí _pravit reputaci. Včera hodně zlobili a _trkali do sebe. To _působilo hněv paní učitelky a zítřejší _koušení. Žáci se pak _rána _mluvili, že _páchají paní učitelce překvapení. Když učitelka vešla do třídy, _trnula v úžasu. Ze třídy zněl čistý _borový _pěv.

Význam cizích slov: slovesa

reponovatpozměňovat, upravovatmodifikovatvstřebávat
absorbovatodmítatnapravit, uvést do původní podobyodpovídat na popud, zpětně působit
negovatzařídit, zavéstreagovatevaluovat
obnovovat, oživovatetablovathodnotitregenerovat

Vyjmenovaná slova po Z

Duchové promluvili

Zatímco Z_ta vz_vala duchy, Z_kmund ležel v poz_nkované posteli. Oz_valo se jeho z_vání, ale kvůli Z_tině vz_vání nemohl usnout. Štvalo ho to, protože z_tra vstával brz_, brz_čko. Nicméně jeho z_momřivá žena stále vyz_vavě z_rala do stěny, vyplazovala jaz_k a snažila se na svou stranu z_skat nadpřirozené bytosti. Z_kmund se rozhodl, trochu z_štně, využít své nedoz_rné břichomluvecké schopnosti. „Rozepni si z_p, vezmi pyžamo a běž pod az_mutem 60 stupňů rovnou do postele,“ ozvalo se náhle hlubokým hlasem. Z_ta to střelhbitě provedla, přivinula se ke svému muži a ještě před usnutím se mu svěřila, že dnes to vz_vání svým chrápáním konečně jednou nepokaz_l a dosud ciz_ duchové k ní poprvé promluvili.

Určování kořene

hybka

Kořen

Skloňování zájmena jenž

Markétě, tolik pomohl, se jeho námluvy nezamlouvaly.

Vyjmenovaná slova po L

pl_seň

ýí

Stupňování příslovcí

Chovej se konečně (rozumně, 2. stupeň), vždyť už jsi velký.

Vyjmenovaná slova po P

Sp_šská Nová Ves

yi

Velká písmena: lidé, jména

_mbudsman

Oo

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

přelezl plo_

dt

Pán prstenů: slovní druhy

V Mordoru nezbývá skoro nic.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceČásticePředložka

Určování příslovcí

Ozvalo se všeobecně souhlasné mumlání.

Příslovce

Příslovečné určení

Bart způsobil v Austrálii mezinárodní ostudu.

Pu místa

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Jestli by se na nějakou svatbu dostal, už to bylo veliké nedorozumění.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

V nikom to nevzbuzuje údiv.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Vyjmenovaná slova po V

záv_st

yi

Předložky s/z

vzít vítr _ plachet

sz

Psaní bě/bje

Chvíle rozhodnutí

V_že malého m_sta odrážejí polední slunce a její pom_nkové oči se tiše sm_jí. Z okna v druhém patře hledíme op_t sm_rem k tmav_ zelené hradbě lesa. „Půjdeme?“ zeptá se m_. „Ještě ne, ještě jedno ob_tí,“ zní má odpov_ď. Sv_t se chv_je. Nechováme se rozum_, a proto nesp_cháme. Když pak konečně odcházíme, sv_řuje se m_: „Já už nechci zp_t, už dávno sm_řuji jinam.“

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore_, ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl_ v rámci svého studi_. Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat_ – 20. červen. Do tohoto dat_ by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide_ a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax_ na letiště a odletí do tajemného Or_entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat_, Plat_ a Aristotel_. Chtěla by poznat kolébku naší civili_ace, místo, kde Sofokl_ napsal svá dram_. Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém_ číslo 1.

Určování slovních druhů

pohlížetČíslovkyČástice
občasSlovesamezi
kéžobojíSpojky
PříslovcenežliPředložky

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na nacvičené program_

yi

Velká písmena: budovy, stavby

_asáž Myslbek

Pp

Určování sloves

Harry byl úplně vyčerpaný.

Sloveso

Harry Potter: větné členy

U vchodu se povalovala hromada holínek.

Přívlastek neshodnýPodmětPřísudekPředmětPu místa

Určování slovních druhů

Kanec dlouho trápil obyvatele vsi.

Podstatné jménoSlovesoPříslovcePřídavné jméno

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Dokud jsme ho neměli, výborně jsme se bez něho obešli.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Předmět (větný člen)

Old Shatterhandovi se podařilo chytit mustanga.

Předmět

Předmět (větný člen)

Na festivalu renesance nejde o historickou přesnost.

Předmět

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíUkazovacíVztažná
o méms oněmikterému

Psaní s/z na začátku slova

_jíždět z kopce

sz

Psaní mě/mně ve slově

rozm_lnit

ě

Přísloví

Pod svícnem bývá největší tma.

Různé výskyty I/Y

Svéhlavé vozidlo

El_šku a Kub_ka vzali prarodiče na v_let. Bab_čka s dědečkem se pro ně stav_li přesně ve čtyř_. Dny už se krátil_, ale světla b_lo stále ještě dost. Nastoup_li do dědečkova f_alového vozidla a zam_řili pryč z města. Chtěli se podívat do bl_zkého les_ka a nasb_rat barevné l_sty nebo jehl_čnaté větvičky. Strom_ se pomalu začaly hal_t do tm_. Byl čas jít zpět k autu. Klop_tali po kl_katé cestičce až na okraj lesa. Auto však nev_děli. Ujistili se, že jsou na správném m_stě. Byli. Jen auto se přemístilo. Sjelo z malého kopečku a zastav_lo se o strom. Hlavně, že ho našli!

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
budu koukatzasejetezobrazovatpískatmydlit

Skloňování podstatných jmen

test z českého jazyk_

ua

Určování podstatných jmen

Na březích potoka rostly vrby.

Podstatné jméno

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
sokolvolavkysoupravypodkovydobytek

Vinnetou

Bojovníci vděčí za svůj život Vinnetouovi.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místa

Jak se správně jmenují?

okamžikvánkodrťpupkořečníktroubyleh
knihomolstrašpytelděsváčekspisomůr
štíhloláskapeciválzrakumrkdrakobijec
břichomluvecútlocitsaňotlukvětrolam

Simpsonovi

Apu provozuje obchod s potravinami.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
_bec CotkytleJablonec nad _izerouHradec _ad Svitavou_radec Králové

Citáty

Nejsme balvany, přes něž teče řeka světa. Jsme přímo ta řeka. (J. P. Carse)

Velká písmena: instituce, organizace

_enát

sS

Vyjmenovaná slova po V

vkusná v_lka

iy

Délka samohlásek: u/ú/ů

z_čtovat

úů

Shoda přísudku s podmětem

Průvodkyně se nám zalíb_la.

yi

Druhy vedlejších vět souhrnně

Chceš, abychom se ti vysmáli?

Věta hlavníVV předmětnáexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpuucelexercise_rozbory-vvpuzpusob

Příslovečné určení

V plápolavém světle ohně jsem zahlédl Vinnetoua.

Pu místa

Spřežky

Jak se vydali Pú s králíčkem na výlet

Hnedka _ Púa napadlo, že by se mohl dát _ s králíčkem a jet s ním na výlet. A protože měl králíček zrovna _ nové kolo, jeli na kolech. Pú, který neustále zůstával za králíčkem _, rozhodl: „Pojeďme _ _. Je to sice _ _, ale když to vyjedeme _ a _ si hezky _ zazpíváme, určitě to zvládneme. Odbočili tedy _ na klikatou cestu vedoucí _. Když vystoupali až _ svahu, vypili _ _ veškerou šťávu, co měli s sebou, a snědli něco _. Pú _ dosedl _ a dal se _. _ nikdy nedojeli, protože oba, stočeni _, _ únavou usnuli.

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
Petr _ovák_rofesor PěničkaRichard _ví srdceTomáš _arrigue Masaryk_oktor Sojka

Slovesný způsob

Oznamovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsob
budou pykatbyl bych odpovědělrozmysleli bychom sepospěšme sinerozebírej

Čárky v souvětí: speciální případy

Stejně jako ve škole i tady je důležitá disciplína.

Určování zájmen

Papušík se rozštěbetal ještě rozčileněji než předtím.

Zájmeno

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Ve finále se fotbalisté utkají buď s Italy, nebo s Němci.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_tředozemní moře

sS

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 1

Blížící se podz_m jako b_ chtěl v_tvořit barevnou tečku za letním_ prázdninam_. V_tr honil listy brázdam_ zoraných pol_, zemědělci seli ozim_. Seděli jsme u ohýnku a opékali poslední špekáčk_ letošního roku. Prostupovalo nám_ teplo a šťáva ze špekáčků čas od času zaprskala, jak ji lačně ol_zovaly plameny. Vzpom_nali jsme na všechny m_lé lapál_e, které se nám během léta při společných akcích přihodil_. Jen Jirka seděl zam_šleně a nepřidal se ke kolektivnímu vesel_ prošp_kovanému salvam_ sm_chu. Žhav_l mozkové záv_ty…

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm_tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem_ru dobrodružství. Teď si to odp_káte!“ jako b_ jim chtěla sděl_t matka Příroda. L_lo jako z konve. Přes l_javec nemohla paní učitelka doz_rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S_tuace se v_hrotila. Do cesty se jim nachom_tl kmen přes řeku. L_nda se Zb_ňkem na první loďce jen zav_li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m_řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v_ru, L_ndina hlava se sem tam v_nořila nad hladinu a hned zase zm_zela. Brz_ už se oba zal_kali šp_navou říční vodou. Paní učitelka v_křikla na žáky, aby v_stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts_ly a vrb_nami. Sama r_skovala a vrhla se, strachy v_šinutá, s v_rou do zachraňování.

Měkké a tvrdé souhlásky

vid_na zisku

iy

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 2

Dveře zapraskaly, jak na ně padlo tělo parádně v_kynutého chlapíka. Přes obl_čej měl staženou černou kuklu. Bylo v_dět jen jeho oči, a ty se podivně bl_skaly. Zuzce se zastav_l dech, ale srdce bušilo ostošest. Nestačila val_t oči. Přepadení cukrárny. Takové drama si nikdo nevym_slí! Nikomu b_ se ani m_šlenka na takovou akci nevyl_hla v hlavě. Ale bylo to tu. A přímo před Zuzkou! Lup_č také v_padal zaraženě. Nečekal, že bude přistižen při činu. Neměl plán B. Zaimprov_zoval. Strčil do Zuzky, hodil si přes rameno igel_tový p_tel a v_pařil se. Zuzka jen vykv_kla bolestí. Parádně si při tom pádu naraz_la loket. Opatrně se vpl_žila do cukrárny…

Harry Potter: slovní druhy

Papušík se rozštěbetal ještě rozčileněji než předtím.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Druhy vedlejších vět souhrnně

Potom tedy vtip úkolu, který mi dal, spočíval pouze v tom, že prostě sestru od toho místa dál nesl.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováexercise_rozbory-vvpucasexercise_rozbory-vvpumistoexercise_rozbory-vvpuzpusobexercise_rozbory-vvpupricinaexercise_rozbory-vvpumiraexercise_rozbory-vvpupripustekexercise_rozbory-vvpupodminkaexercise_rozbory-vvpuucel

Vyjmenovaná slova po L

vaječný l_kér

yi

Oznamovací, tázací, přací

Smažené jídlo není zdravé.

OznamovacíTázacíPřací

Určování slovních druhů

naČíslovkyzpívat
PředložkySlovesazelený
hradPodstatné jm.Přídavné jm.
Zájmenatřiten

Vyjmenovaná slova po M

Perla východních Čech

Litom_šl je městem m_strovské architektury, vym_kající se srovnatelným m_stům v republice. Přepychové dom_ a loubí vytváří až m_stickou atmosféru. Moderní architekt by se pom_nul, jen co na městečko pom_slí. V m_nulých dobách žila obec z m_tného a těžby m_nerálů, protože měla dobré um_stění, ale také z m_cení stromů a následného prodeje dřeva. Status města získalo tvrziště ještě za vlády Přem_slovců. S trochou nadsázky bychom ale mohli říct, že v době renesance už Litom_šl snesla srovnání s M_lánem (v m_niaturním provedení, samozřejmě).

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Nervózní Alena, jež už byla strachy bez sebe, ohlásila Antonínovo zmizení na policejní ústřednu.

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoKuřeStavení
koloslunéčkojablkohříběprostředí

Podmět a přísudek

Marie se stala klavíristkou.

PřísudekPodmět

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka vyběhla z prázdného pokoje.

Přívlastek shodný

Věta hlavní

Bylo slyšet vodu, jak kapala z kohoutku.

Věta hlavní

Číslovky a mezery

úrok _

0,560, 56

Slova zastaralá (archaismy)

zuřitbodejkéžbicykl
běsitibřitjízdní kologenerál
dlouho trvajícíhrát na hudební nástrojbankovkahousti
jeneráldrahnýostříbankocetle

Koncovky podstatných jmen

Hypochondr

Vždy jsem měl strach z nakažení různými chorobam_. Samozřejmě vím, že moderní medicína má připraveny všelijaké postup_ pro prevenc_. I na internetu si člověk najde tip_, jak zůstat zdravý. Ale přeci jen, na bacil_ člověk narazí všude a nevyhýbají se ani král_ či prezidentov_. Začalo to nevinně, obával jsem se vyjít ven za špatného počas_ a namísto toho jsem studoval nákres_ lidského ústroj_, jako bych čekal, že se jejich pomocí ubráním. Později mě začaly zneklidňovat vcelku nevinné věc_ – močál_, červ_, včel_… Stačilo o nich jen slyšet, a už jsem si stěžoval na bolesti hlav_, propadal jsem kašl_ a trpěl závratěm_. To jsem pak vytáhl česnek, cibul_ a zaháněl jsem příznaky kloktadl_. Teď, když mám vlastní dcer_, věřím ve vítězstv_ rozumu nad obavam_.

Délka samohlásek: i/í

krop_cí konev

íi

Přívlastek shodný a neshodný

Raje navštíví jeho rodiče.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Určování pádů ve větách

Přinesla talíř polévky.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Skloňování přídavných jmen

(krátký, 1. pád množného čísla) hadi

Předpona, kořen, přípona, koncovka

podvodník

Kořen

Slovesný rod

Trpný rodČinný rod
byl jsem poučenbude hledětbylo rozhodnutobyl prozrazen

Velká písmena: národy, skupiny osob

_pač

Aa

Význam cizích slov: přídavná jména

věcný, shodující se se skutečnostífakultativníobjektivní
nutný, závaznýobligátnírozhodující, mající význam či vztah k dané věci
fiskálníhanlivýpejorativní
relevantnírozpočtový, daňovýnepovinný, volitelný

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaPíseňKost
dopravasklizeňlahevvěc

Délka samohlásek: u/ú/ů

_služnost

ůú

Předložky s/z

zná to _ televize

zs

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

kdyby_ mohli odejít

chomjsme

Určování podstatných jmen

Hm, mám tu jen studené kuře s okurčičkou.

Podstatné jméno

Indicie barvy

knížkačtvrtekzelenázlatá
déšťšedápostní časnuda
tesákbrýlefialovábílá
růžováčernámodrákronika

Vyjmenovaná slova po S

s_dlí

ýí

Určování přídavných jmen

Ale jak je možné, že ti zpáteční cesta trvala tak dlouho?

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po B

nab_tá puška

iy

Měkké a tvrdé souhlásky

udržovat se v kond_ci

iy

V pavoučí síti: slovní druhy

Skoro porazil ceduli.

PříslovcePodstatné jménoSloveso

Zkratky

_ Pavel Sobotka

Mudr.MUDr.

Přívlastek shodný a neshodný

Vrchní inženýr i ostatní zeměměřiči zasypávali výčitkami.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

muzikál Šakal_ léta

ýí

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho_é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe_í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme_o kopce. Hrad černokněž_íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra_é gotiky. Rozlíce_í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame_ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra_í skřeky: “Nejsme ničím vi_i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti_ost a ve všem jsme byli upřím_í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo_ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině_ý projektil. Kouzelník vytáhl trně_ou hůlku a rozpřáhl se k moc_é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe_ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa_y ochra_é kouzlo a poté je všestra_ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli_ý lektvar, který cizopas_é houby z vi_ic odstra_í.“ A tak šli. Čarodějova výko_ost všechny překvapila a žádné obscé_osti už se v budoucnu neopakovaly.

Vyjmenovaná slova po M

měla vanu plnou m_dlin

yi

Slovesný čas

Přítomný časBudoucí časMinulý čas
rostebude pršetzablesklo sekýchlupadli

Pán prstenů: slovní druhy

Po chvilce prudce zabočil.

PříslovcePředložkaPodstatné jménoSloveso

Význam cizích slov: podstatná jména

lidumilsystém přepravy a zásobováníasociaceúsudek směřující od obecného k jednotlivému
rozrůzněníschváleníustrnulá poučka nepřipouštějící pochybnosti ani námitkyaprobace
vícehlaslogistikadiferenciacevolné spojení
polyfoniededukcedogmafilantrop

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 1

Venku padal_ provaz_ vody. Z_ma zalézala pod kožešinová kaťata. Pračlov_čata se vracela z pralesa vymrzlá ne na kost, ale na jejich prakostičky. Jako všechny správné praděti b_la parádně hladová, protože naposledy jedl_ už pradávno. Brz_ ráno. A teď se bl_žilo k polednímu. Přidal_ do kroku. U vchodu do jeskyně je už vyhl_žela jejich pramam_nka Ambróz_e, v_soká a rázná pračlověčiče. „Honem ke stolu,“ prav_la a jala se rozdm_chávat oheň pod kotl_kem s obědem. Měl_ m_t prazaječí sv_čkovou. Jakm_le ale plameny ošlehával_ kotl_k se zajícem, začl_ se dít moc divné věci…

Harry Potter: slovní druhy

Harry se po podlaze vrhl ke Smrtijedovi.

SlovesoPodstatné jménoZájmenoPředložka

Velká písmena: města, části měst, ulice

ulice U _arku

pP

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav_ zub je sice mal_, ale bolest, kterou působí, je olbřím_,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov_ obklad. V obličeji byl otekl_ už sedm_ den a začínal z toho být více než rozmrzel_. A nejen on. Mirkov_ rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv_, snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc_ lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov_. „Vytrhli jsme mu moudr_ zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl_ doktor uklidňujíc_m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl_.“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl_. To už ostatně rozhněvan_ mlad_ muži bývají.

Vyjmenovaná slova po M

severské m_ty

ýí

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Píseň vyšehradská, ne nepodobná Rukopisu královédvorskému, byla údajně objevena v roce 1816.

Velká písmena: budovy, stavby

_rad Kokořín

Hh

Psaní š/č, š/ž

tě_ší

šž

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Kapli zrekonstruovali (Všenory) obyvatelé svépomocí.

Slova souznačná (synonyma)

substantivumváhatgauč
kompotpohovkaléta
kudlazavařeninanůž
rokypodstatné jménootálet

Zkratky

Nicejský koncil se konal _

r. 325 n. l.r. 325 n. L.

Velká písmena: dny, období, události

bílý _eden

lL

Předmět (větný člen)

Ron hraje kouzelné šachy.

Předmět

Určování přídavných jmen

Sousedův pes kousl.

Přídavné jméno

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob_nson by rád byl hb_tější. Často se poraní, když přib_jí hřebík ve svém ob_dlí nebo když sb_rá zásoby. Aby si zajistil živob_tí, pěstuje b_liny a chová dobytek. Oblíb_l si zejména b_čí žlázy, b_zoní b_fteky, krabí tyčinky a pečené kob_lky. Nerad zab_jí, ale nab_tá puška je nezb_tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob_t: žádné b_lé pečivo, žádný b_ograf. Hodiny neodb_její půlnoc a jedinými spoluob_vateli jsou starob_lé bab_ky a divocí b_ložravci.

Přísloví

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Psaní bě/bje

Chtěl ob_t výmol.

ěje

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

hloupé dotaz_

yi

Čárky v souvětí podřadném

Sotva sníh roztál, našli jsme na zahrádce ztracené hrábě.

Harry Potter: větné členy

Harry si vychutnával krkolomnou jízdu.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Podstatná jména: pády

1. pád2. pád7. pád
dubdítětejablekpovzdechemobčanemvětvemi

Psaní vě/vje

Typov_ se hodil.

ěje

Přísloví

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.

Shoda přísudku s podmětem

Co se stalo v kině

Místní kina dával_ toho večera nový díl Harryho Pottera. Přišl_ tisíce lidí. Mezi nimi byl_ i Maruška, Péťa a Ondra. Všichni se usadil_ na pohodlná sedadla a čekal_, až začne film. Na plátně zatím běžel_ reklamy. Nakonec se všechny natěšené děti dočkal_ i filmu. Harry a Ron bojoval_ s temnými silami. Když tu najednou promítací plátno puklo, oponové závěsy zavlál_ ve větru a výrazy diváků zkameněl_. Tam, kde bývalo předtím plátno, diváci spatřil_ tři temné postavy, které letěl_ na koštěti. Pak je oslepil_ zelené záblesky a požární ukazatelé začal_ bláznit. Nikdo neví, co by se ještě stalo, kdyby se najednou nerozsvítila světla v sále.

Indicie ovoce, zelenina

malinyPopelčin trumfořechkřen
námořníkova sílatřetí do partyspouštěč brekuEviny bikiny
fíkfilm na sněhutrojice plovoucí na hladiněpředmět slupnutí
citrónšpenátkokoscibule

Mě/mně (zájmeno já)

mrzí m_ to

ě

Určování podstatných jmen

Chápu včerejší hádanku.

Podstatné jméno

Určování slovních druhů

Přídavné jm.ČásticeCitoslovce
zelenýhovězíanocukrúvrkúběda

Určování souhlásek a samohlásek

tarif

SouhláskaSamohláska

Psaní s/z na začátku slova

sz
kapka _tékala po okněokamžitě _rudl_týská se jí_hromáždění_těžoval si pořád_konal

Skloňování číslovek

Servis vozu se vyšplhal na (3070) korun.

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal_cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal_cím papírem, připomínal j_ nemotorného štěkaj_cího psa Rafana, hraj_cího si s hadrov_m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep_cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř_hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl_ si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot_cí komise. Ale vždyť je Jindra říd_cí pracovník! I když pro samotné ř_zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní _bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has_cí přístroj,“ obrátil se na n_. Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal_m za tebe.“

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánStrojSoudce
smrtelníkštětecvojevůdce

Velká písmena: mix lidé, čas

Literární záhada

Můj _amarád _epan rád čte. Ať už je _áno nebo _odvečer, vždy drží v rukou nějakou knížku. Nejradši má příběhy _acha a _ebestové. Třeba jak se za pomoci kouzelného _luchátka proměnili v _rpaslíky a vyléčili _oráčkovi _ngínu rychleji než nějaký _oktor. Jednou se _epana naše _polužačka _ucka zeptala, jaká mají vlastně _ach s _ebestovou křestní jména? A to _epan netušil. Od té _oby se všech ptá, _čitelů i pana _editele a dokonce i paní _arvanové, to je naše _nihovnice. Ale nikdo neví, jestli byla _ebestová spíš _dena nebo _indřiška a _ach spíš _ilip nebo _onda. Z celého příběhu znají všichni jen jedno křestní jméno, jméno _sa _onatána. Ale ten zas neměl příjmení, že ano.

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_idovcistarozákonní _ůh_mbudsman_rňák_usita

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

maturantské šerp_

yi

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM