Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní ě: mix

Nikdo se neob_vil.

jeě

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoČíslovkaPříslovce
houfleccotolikeroprávěpilně

Lidé: akce, vztahy

Cenu před značkou   8 z 10 seniorů.

Ondřej   svůj návrh zbytku týmu.

Trenér   své oblíbence.

Tomáš na základě analyzovaných dat   , že vítězem mistrovství se stane Německo.

protežujepreferujepredikujeprezentuje

Různé výskyty I/Y

Rozporuplný Kainar

Po nás   lném uzavření v   sokých škol se Josef Kainar přestěhoval k otc   do Řepiště u Ostrav   , kde pracoval zpočátku na p   le. Ve čtyřicátých letech se v   pjal k prvnímu vrcholnému v   konu, Nov   m m   tům. Touto sbírkou básní se zařadil k halasovské generac   , kterou tvořil   spisovatelé jako Jiří Kolář či Josef Hiršal. V roce 1949 jakob   vys   pal z rukávu sat   ru Ubu se vrací, která se však dočkala jen šesti repr   z. Ke Kainarov   m nejslavnějším básním patří dodnes „Stříhal   dohola malého chlapečka“. Tato i další známé básně se později dočkal   zhudebnění a stal   se součástí školní četb   . Kvůli básníkově angažmá v rozl   čných stranických funkcích se o vztahu jeho čtenářů ke Kainarov   dá trefně použít parafráze slavného verše „miloval   ho, jen když ho měl   rádi“.

Shoda přísudku s podmětem

Ukazatele byl_ nepřesné.

iy

Vyjmenovaná slova po B

b_lkovina

íý

Vyjmenovaná slova po V

v_pařená voda

yi

Velká písmena: státy, oblasti

v _adu

Čč

Slova souzvučná (homonyma)

divadelní role

šroub a matka
zubatá pila
vinný občan
sýrová bageta

Vinnetou

Z obličeje mu trčel obrovitý nos.

Přívlastek shodnýPředmětPodmětPu místaPřísudek

Slovesný čas

Přítomný časMinulý časBudoucí čas
kývá seprovedlskončilpřipravípřipravuje

Vyjmenovaná slova po M

vým_k

yi

Čárky v souvětí s více větami

Řekni mi, Marie, myslíš někdy na něco jiného než na kluky?

Vyjmenovaná slova po B

b_střit

yi

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Přívlastek shodný a neshodný

Lucinka mu půjčila svůj kapesník.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Koncovky ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov   vlastnili dům hned vedle sousedov   vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov   ani Šmídov   odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov   našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov   . Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov   Procházkov   . Míč patřil ale jeho bratru Pavlov   . Jendu napadlo, že dá míč bratrov   jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov   podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov   nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov   slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov   už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov   a dědečkov   a že se ještě uvidí.

Přísloví

to nehas.Co na srdci, to srdce nebolí.
to je s čertem.to tě posílí.to se počítá.
Co tě nezabije, Co je doma, Co je šeptem,
Co oči nevidí,to na jazyku.Co tě nepálí,

Koncovky podstatných jmen: mix

Použij tabulku s čísl_.

yi

Podstatná jména: pády

1. pád5. pád7. pád
měšecklokanevtipálku(pane) králiperlamikachnami

Vinnetou

Moje pěst ho zasáhla do spánku.

Přívlastek shodnýPředmětPu místaPodmětPřísudek

Slovesná osoba

Druhá osobaPrvní osobaTřetí osoba
pochybuješspímtancujinepotkáváte serojí sepeču

Psaní mě/mně ve slově

rozm_lnit

ě

Čapek: Jak se co dělá

Noviny se skládají z redakce, kde se noviny píšou, z tiskárny, kde se sázejí a tisknou, a z administrace a expedice, kde se prodávají a rozesílají.

Slova protikladná (antonyma)

šetrný

kárat
černý
masožravec
neotřelý

Velká písmena: budovy, stavby

_ladislavský sál

Vv

Narnie

Lucinka si je prohlížela.

PředmětPodmětPřísudekPu způsobu

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Slyším dcery, jak jdou po schodech dolů.

Věta hlavníVV předmětnáVV doplňková

Druhy vedlejších vět souhrnně

Měl jsem pocit, že slyším všechny zvuky jasněji a hlasitěji, že zrakem vnímám víc detailů každého objektu, na který se dívám, a že moje mysl dokáže zpracovávat mnohem více informací naráz a navíc rychleji a lépe.

Věta hlavníVV podmětnáVV předmětnáVV doplňkováVV přívlastkováVV příslovečná časováVV příslovečná místníVV příslovečná způsobováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná měrováVV příslovečná přípustkováVV příslovečná podmínkováVV příslovečná účelová

Velká písmena: lidé, jména

svatý Jan _epomucký

nN

Určování slovních druhů

Nesl na zádech plný batoh.

Podstatné jménoPřídavné jménoSlovesoPředložkaPříslovce

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v   ptávala se l   dí, ale každý její otázku odb   l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm   řovat s m   šlenkou, že rakv   čka nebude. Pak ale došla k parkov   šti. Uv   děla obchůdek se sv   čkami a věnci. Vešla dovniř a, l   dičky, oni tam prodávali i rakv   čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b   ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Párové hlásky: mix

Jak se valila voda

Hrá   se protrhla a lidé   bíhali   ko   ce dolů. I malé ža   ky se lekly a skákaly pryč do be   pečí.   hluk lidí na náměstí rokoval, co dělat. „Měli jsme po   tavit ze   ,“ hřímal sou   ce Milota. „Pozdě bycha honi   ,“ prohodil radní Rudol   . „Musíme prové   t evakuaci,“ mínil starosta. „   do má vů   , a   ho rychle přistaví, jde o   teřiny!“ zavelel nakonec Milota.

Předložky s/z

Hlásím se vám _ Jilemnice.

sz

Číslovky a mezery

Stalo se to roku _.

19591 959

Podstatná jména: pády

2. pád4. pád6. pád
lidíkrotitelkupro Ditulokálech

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžePíseň
rukanůšedrůbežlahev

Určování příslovcí

Hagrid zachmuřeně přikývl.

Příslovce

Koncovky mi/my/ma

Dítě plácalo ručičkam_.

ai

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

K řešení problému přizval oba rodiče, jejich syna, a dokonce i jeho bývalého spolužáka.

Vyjmenovaná slova po V

nev_ditelný

iy

Vyjmenovaná slova po S

propas_rovat

íý

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl   ku se to zamlelo, v   chýlil se napravo, nalevo. Pokl   čka nadskočila, koření v   padlo do ohniště a zajíc s p   skotem v   skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl   v   dličky a pronásledoval   zaječího dezertéra houštinami přesl   ček, které se rozkládal   kolem jeskyně. Větve jim šlehal   do obl   čejů, nohy jim km   taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b   l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm   zel. Prakluci jen vztekle mrskl   vidličkam   a usadil   se před vchod do nory. Přeci si nenechají l   bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Význam slov: podstatná jména mix

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

rukojeť z mosaz_

iy

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_odzim_ánoční svátky_arní prázdniny_elikonoce

Slovesa: osobní, neosobní

NeosobníOsobní
pršísvítívenku mrzne

Příslovečné určení

Edmund se velice významně díval na prázdnou krabici od tureckého medu.

Pu míryPu způsobuPu místa

Mě/mně (zájmeno já)

Je to ve m_.

ě

Velká písmena: města, části měst, ulice

Malé písmenoVelké písmeno
Divišova _tvrťKostelec u _řížkůobec Kašperské _oryměstská část Královo _oleÚstí _ad Labem

Pán prstenů: slovní druhy

Byl by spadl, kdyby ho Gandalf nechytil.

ZájmenoSpojkaPřídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Přejatá slova: mix

Cesta na východ

Petra chtěla vždycky navštívit Kore   , ale doteď na to neměla čas. Nejdál se zatím dostala do Osl   v rámci svého studi   . Do kalendáře si ale zaznamenala jedno dat   – 20. červen. Do tohoto dat   by chtěla svou cestu zařídit. Zatím ale jen nosí v hlavě utkvělou ide   a doufá, že se její plány splní. Vždycky si představí, že si vezme tax   na letiště a odletí do tajemného Or   entu. Taky by se chtěla podívat do Řecka, rodiště Sókrat   , Plat   a Aristotel   . Chtěla by poznat kolébku naší civili   ace, místo, kde Sofokl   napsal svá dram   . Prostě a jednoduše: cestování je pro Petru tém   číslo 1.

Vyjmenovaná slova po L

uml_t kávu

íý

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradPředsedaSoudce
bůhringartistakanoistasprávcechlebodárce

Vyjmenovaná slova po P

Málo exotičtí?

Dostat se do ZOO, to není jen tak, to chce p   li. P   šnit se něčím takovým nemůže ledajaké zvíře. P   t z třp   tivých misek, mít dostatek p   ru, který mohou býložravci ukusovat nebo dostat pokaždé novou dávku p   lin, na níž si mohou hlodavci hovět, to nemůže jen tak ledajaký tvor. Ze sudokop   tníků jsou třeba obvykle úspěšní jen hroši a žirafy, i když sem tam vedle nich trůní nejbližší příbuzný žirafy okap   . Netop   ři to mají složitější, p   tláci o ně nemají velký zájem, takže zkrátka nejsou hlavním p   lířem zájmu přírodozp   tců a majitelů zahrad. Ani jinak p   lné včely a jiní op   lovači nemají štěstí. A slep   ši? O ty si také nikdo nep   še. Jsou nanejvýš p   chou luk a p   tomé předp   sy zoologů je pramálo zajímají. Jen si nechte své kap   bary!

Čapek: Dášeňka

Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat.

Psaní n/nn

Žena je vi_a z podvodu.

nnn

Harry Potter: větné členy

Pravá ruka mu bezvládně visela.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Psaní s/z na začátku slova

_babělec

sz

Určování pádů ve větách

Hrou na klavír nám zpříjemnila nedělní odpoledne.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Délka samohlásek: mix

Nemotora

Když viděla Jindru bal   cího dary, usmála se. Jak bojoval s bal   cím papírem, připomínal j   nemotorného štěkaj   cího psa Rafana, hraj   cího si s hadrov   m míčkem. Vše mu padalo z ruky. Lep   cí páska se mu přilepila na rukáv, nůžky ustř   hly papír křivě – hotová pohroma. Mysl   si, že by ho nevyznamenala žádná hodnot   cí komise. Ale vždyť je Jindra říd   cí pracovník! I když pro samotné ř   zení už nedokáže udělat práci samotnou. Jindra si svlékl svrchní   bor přes hlavu a vypadal zoufale. „Za chvíli to tady asi zapálím. Přichystej has   cí přístroj,“ obrátil se na n   . Jen se usmála a řekla: „Jdi se radši projít, já to zabal   m za tebe.“

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Kdyby_ to býval věděl.

ch jsem

Předměty, věci

Po třech týdnech se   vymění za ortézu.

Při zmínce o lásce drnká   a cvrlikají housle.

Za chvíli byla   plná hlíny.

V rohu místnosti visela   .

harfaikonadlahakorba

Párové hlásky: mix

_působit

zs

Zájmena: druhy

zápornéosobníneurčité
tvůjpřivlastňovacítenhle
nikdoco
tázací/vztažnéleckdoukazovací

Velká písmena: mix místa

cukrárna _ Papouška

Uu

Podstatná jména: vzory mix

vzor kostkřemenáčkoupel
vzor strojselechléb
vzor kuřevzor píseňúložiště
vzor mořepověstvzor hrad

Zkratky

snížená sazba _

D. P. H.DPH

Zdvojené hlásky: mix

učit se indoné_tinu

š

Zkratky

Logaritmická _ ti pomůže.

fcefce.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

k předsedov_ zastupitelství

iy

Význam slov

gramotnost

exotický
kolektiv
indikativ
geneze

Koncovky ovi/ovy

Koncovka ovyKoncovka ovi
vidím Ivanov_ přáteletukanov_ rybyufonov_ nepřáteléPavlov_ lyžePavlov_ spolužáci

Indicie zvířata

krávakrocanna střešečtveráci
oselovcedíkuvzdáníklokan
kapsaholubmedvědVánoce
Ruskotvrdohlavostkaprkniha

Přejatá slova: samohlásky

synt_za

ée

Psaní s/z na začátku slova

Dětská neplecha

Děti se nerady nechávají   poutat příkazy rodičů. Honzík se včera na pískovišti   mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si   edřela koleno na   moklé dlažbě. Maminka jen   práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají   působně, nebo si na ně bude   těžovat tatínkovi, který je   eřeže. Julinka   červenala   tudem, ale Honzík už byl ve   třehu, čím by mohl ještě víc   užovat maminčiny nervy. O hodinu později už to maminka brala   kratkou na dvůr, protože cítila kouř. Honza pálil   ežloutlé listí od podzimu, které hned   planulo. Mamince   tvrdly rysy a chlapec pochopil, že tentokrát   třelil vedle.

Stupňování příslovcí

Vyhoupla se na zeď (snadno, 2. stupeň) než ostatní.

Kultura a hudba

maskérproducentvýrobce
opakované uvedení programureprízaopera
maskuje hercedramatické hudební dílooslavná lyrická báseň
premiéraódaprvní uvedení díla

Poměry mezi hlavními větami

Nejenže je zradil, on proti nim dokonce bojoval.

SlučovacíStupňovacíOdporovacíVylučovacíPříčinnýDůsledkový

Podmět a přísudek

Nejdřív musíme vybrat téma.

PodmětPřísudek

Vlastnosti lidí a předmětů

infantilnípovahaintimní
instantnípolévkaintrovertní
exponátimaginárníobrázek
interaktivnírozhovorkamarád

Móda, jídlo, společnost

  , tedy poplatek, za který dostanete například karafu vody, pečivo a podobně, musíte mít možnost předem odmítnout.

  , při které mi slečna namasíruje chodidla a lýtka, je víc než příjemná.

  je letos trendem u jarních a letních dámských bot.

  začala dělat ve svých 15 letech.

PlatformaPedikúraCouvertModeling

Určování kořene

zídku

Kořen

Nářečí: brněnský hantec

čapy

cálovat
hokna
vyfičet
svišť

Vyjmenovaná slova po S

Výzva

S   mpaťák S   mon se rozhodl s   dlit u ohně celou noc sám. Byl s   ce s   tý, ale pro jistotu si z kuchyně nas   slil jahodový s   rup, nějaké sušenky, s   rovou mrkev a mas   tou hrušku, kdyby ho v noci přepadl hlad. Jak tak seděl potmě, sledoval vlnící se s   tiny a jitrocely, život nočních ekos   stémů a přemýšlel nad různými s   tuacemi. Začalo být s   chravo a vítr s   lil. Když najednou se těsně předním zjevila s   lueta s   čka. Bořek jen s   kl leknutím a roztřásl se jako os   ka. Podle jeho babičky s   ček nos   l smrt. Zvlášť když byl s   vý jako tento.

Vyjmenovaná slova po Z

bláz_nec

yi

Určování sloves

Jeden prsten vládne všem, jeden jim vše káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže.

Sloveso

Příslovečné určení

Z lesa vyjely saně tažené dvěma soby.

Pu místa

Vyjmenovaná slova po B

Podivný zvyk

Budu vám vyprávět o jednom zvyku, který se uchytil v Přib   slavi. Přivezl ho sem pan Rob   n z Kolumb   e. Tento neob   čejný ob   čej se rychle uchytil. Dodržovali ho všichni ob   vatelé města. Místo toho, ab   ukazovali ukazováčkem, našpulili rty jako ryb   čka. Pak pokynuli směrem k b   tosti nebo věci. Ukázání prstem časem nab   lo neslušného významu. Představte si, jak ale působ   li Přib   slavští mimo město.

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné čísloMnožné číslo
polštářslonipotokkonvičkypsi

Vyjmenovaná slova: mix

voda v_střihuje

iy

Předmět (větný člen)

Zuzana si profesora velmi pozorně prohlédla.

Předmět

Slovesný rod

Činný rodTrpný rod
viděl bylámousedl si(plán) byl připraven

Určování slovních druhů

obrovskyzájmenopředložka
unajdemenás
přídavné jménopokladpříslovce
obrovskápodstatné jménosloveso

Psaní ě: mix

odb_ratel časopisu

jeě

Přejatá slova: mix

tuberkul_za

oó

Vyjmenovaná slova po M

sm_šlení

íý

Velká písmena: národy, skupiny osob

Malé písmenoVelké písmeno
_idovcistarozákonní _ůh_mbudsman_rňák_usita

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

bítbýt
b_tí neboli výpraskub_lo vodypřeb_lo tu jedno rajčesb_l dřevěnou bouduzb_l kousek chleba

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Vítr pohupoval palmam_.

yi

Politika, historie

  je člen vlády.

  je ministerský předseda.

  je starosta statutárního města.

  je osoba stojící v čele kraje.

  je člen parlamentu.

MinistrPoslanecPremiérPrimátorHejtman

Lidé

nepřirozeně malý člověkliberálopice příbuzná člověku
člověk, který jí lidské masolidojedliliput
lidoopdobročinný člověklidovec
politiklidumilsvobodomyslný člověk

Velká písmena: města, části měst, ulice

Hradec jako Hradec

Vlak má zase zpoždění. Jedeme na výlet a máme v   indřichově   radci jen pět minut na přestup. Jsme teprve na   ádraží v Ostravě. Na tabuli už naskočilo zpoždění deset minut. Ach jo. Vlak konečně přijíždí. Cesta plyne a my s napětím a nervozitou sledujeme cedule zavěšené na nádražních štítech, kolem kterých projíždíme:   tudénka,   uchdol   ad   drou,   ranice   a   oravě, Přerov, Olomouc,   ábřeh   a   oravě. Ještě než dojíždíme do   ardubic, všimnu si, že jsem se předtím spletl. Nepřestupujeme v   indřichově   radci, ale v Pardubicích. Odtud pokračujeme do   radce   rálové. Navazující vlak jsme stihli. Byl to „osobák“, a tak čekal. Pokračovali jsme směle dál: Pardubice –   osice   ad   abem, Čeperka a konečně   radec   rálové. Dojeli jsme! Juchů!

Koncovky podstatných jmen: mix

za zahradní bříz_

iy

Význam slov: přídavná jména mix

bezvýznamný, vedlejšíexaktnípřesný, založený na přesnostidistingovaný
společenský, týkající se společnostivágníelementárníredundantní
irelevantníneurčitýkonspiračníutajený, spiklenecký
sociálnínadbytečnýzákladní, jednoduchýuhlazený, ušlechtilý

Jak se správně jmenují?

snoslstrejcůkřikdiviznasedmikráska
osmizrůdazázrakiznatetřevoslobok
pavelzámekkostivalsokolpetrklíč
mloksvalohradbakonipasmhlt

Přejatá slova: samohlásky

gramof_n

óo

Předložky s/z

vyskočit _ křoví

zese

Politika, historie

ministrpředseda vládyhlava státu v republice
primátorprezidentnejvyšší představitel kraje
hejtmanvelvyslanecnejvyšší představitel města
premiérzástupce státu v zahraničíčlen vlády

Narnie

Zvedl se mu žaludek.

PodmětPřísudekPředmět

Význam slov: podstatná jména

indukce

intelekt
mítink
konsenzus
implementace

VV příslovečná způsobová, místní a časová

Kdyby zůstal aspoň jeden, dalo by se z něj něco vymáčknout.

Věta hlavníVV příslovečná účelováVV příslovečná příčinnáVV příslovečná podmínková

Význam slov: slovesa

regenerovat

degenerovat
modifikovat
resuscitovat
rekreovat

Slovenská slovíčka

furmanřezníkgazda
mäsiarmyslivecpretekár
tchánvozkasvorok
hospodářpoľovníkzávodník

Věta hlavní

Opatrnosti nikdy není dost, pomyslel si Marek.

Věta hlavní

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Laně stříleli pu_kami.

šž

Vlastnosti lidí a předmětů

Přešlápla jsem,   a nejistá, jak to napravit.

Byla jsem velice   a v jednom kuse jsem pletla text.

Před chalupou stála   stařenka.

Najednou byla odměřená a   na slovo.

skoupároztržitározpačitávetchá

Přísloví

Oheň je dobrý   , ale zlý   .

sluhapán

Určování souhlásek a samohlásek

mír

SouhláskaSamohláskaSlabikotvorné R a L

Velká písmena: státy, oblasti

Velké písmenoMalé písmeno
_arokoMonacké _nížectvíevropský _egionVelká _ritánie

Indicie barvy

fialováláskašedáčerná
nacismusmodráhnědáoranžová
eminenceSněhurkabílásmrt
červenápoštovní schránkaametystskalice

Psaní bě/bje

ob_vil se zrána

jeě

Shoda přísudku s podmětem

Ukázky z jeho poezie nám učaroval_.

iy

Určování pádů ve větách

Snídá čokoládové křupinky s mlékem.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíNeurčitáZáporná
vašehokdokolikohokoliněkýmo žádných

Velká písmena: dny, období, události

během _eydrichiády

hH

Shoda přísudku s podmětem

Revolta

Dny plynul   jeden za druhým. Nárožími zněl   revoluční písně. Za štíty se objevil   těžkooděnci. Skupiny chodců pozoroval   dění a započal   demonstrovat. Spořádané kordóny však bránil   střetům. Všechna města úpěl   pod náporem tohoto počinu. Davy demonstrantů vykřikoval   hesla, která vyzýval   ministra k odstoupení. Politici raději odcestoval   na chalupy. Demonstranti překročil   obrannou linii. Okolnosti i lidé se však změnil   . Nakonec přijaté smlouvy vedl   k uzavření příměří.

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vo_ka v kočáru

zs

Větné členy obecně

Ženou se sem obrovské vlny.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPu místa

Velká písmena: mix lidé, čas

Tramvaj

Pan   adim   oudelka byl odjakživa velký   adšenec do tramvají. A tak se není čemu divit, že se z něho po   etech studia stal   xpert na tyto dopravní prostředky a občas si sedne i na místo   idiče. Jednou po   oledni jel s linkou číslo 9. Jenomže u zastávky   ieblova se mu porouchalo hlášení. A tak místo zastávky   ügnerova mu tramvaj hlásila   omanovu a všichni   estující byli zmatení. Paní   nženýrka   elikánová jela zrovna k nové   adeřnici, ale správnou zastávku minula. A   kauti   inda s   áchymem, kteří si jeli zahrát minigolf, vystoupili naopak příliš   rzy. Jediným klidným   asažérem zůstal meditující   uddhista   igrís, který přijel do   ech na návštěvu a jezdil celý   ýden z konečné na konečnou, protože ho tramvaje nadchly ještě více než   dysi   ana   oudelku.

Velká písmena: města, části měst, ulice

na náměstí _vobody

Ss

Vyjmenovaná slova: mix

záv_slost

iy

Určování sloves

Gandalf jim popřál jen pár hodin odpočinku.

Sloveso

Vyjmenovaná slova po P

p_tný

yi

Vyjmenovaná slova po Z

Smolíček

Hrůz   plné babizny, které kdysi přišly v pohádce za Smolíčkem Pacholíčkem, se naz   vají jez   nky. Mez   tím však uběhlo pár podz   mů a z   m, Smolíček vyrostl a brz   se jich přestal bát. Když podbíz   vé ženštiny rozraz   ly dveře minule, tak je nez   štně pohostil roz   nkami a bez   nkovým sirupem, pustil muz   ku a všichni se brz   čko dali do tance, prostě bláz   nec. Když jez   nky vyčerpáním usnuly, Smolíček je učesal, mez   zubním kartáčkem vyčistil všechny kaz   vé zuby, dez   nfikoval špinavé jaz   ky a postupně je svým voz   dlem odvoz   l do jejich chatrče. Od té doby jsou jez   nky krásné, ale pozor! I krásní lidé mohou mít hroz   vé úmysly a dostat vás brz   na miz   nu, tak si je domů jen tak nepouštějte.

Určování zájmen

Během čarodějovy řeči běžel veliký kůň rychle do kopce směrem k nim.

Zájmeno

Vyjmenovaná slova po V

vyv_nout teplo třením

yi

Teorie velkého třesku

Howard a Bernadette zrovna procházejí manželskou krizí.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek neshodnýPu časuPřívlastek shodný

Skloňování podstatných jmen

Milan čeká za (dveře).

Velká písmena: lidé, jména

Velké písmenoMalé písmeno
_čitel národů_apitán Svoboda_rezident Václav Havel_osef Dvořák_lečna Černá

Čárky v souvětí podřadném

Musíme domů aspoň poslat pohled, ať o nás nemají naši strach.

Spřežky

Setkání u řeky

  jsem jezdíval na prázdniny na venkov k babičce. Už   jsem se těšil, jak budu chodit   , časně     vypiju hrnek kakaa a dám si babiččin podomácku pečený chleba. A jak čas běžel ostošest, prázdniny tu byly   . Řekl jsem všem   ,   si sbalil batoh a šupajdil k babičce. Ráno jsem se vydal k řece. Zpěv ptáků zněl   . Ale já jsem seděl u řeky   jako pěna, abych si neplašil ryby.     v houští něco zachrastilo a ozvalo se zachrochtání. Divočák!   měl s sebou mladé. Neměl jsem   .   jsem se posunoval ke stromu. A pak jsem rychle vylezl   . Teď jsem se díval na divočáky   . Třásl jsem se strachy a   jsem byl   . Na stromě jsem   zůstal ještě půl druhé hodiny a   jsem odkráčel domů. Bylo načase. Babička mě už sháněla.

V pavoučí síti: slovní druhy

Mohu vám pomoci ven?

PříslovceZájmenoSloveso

Spřežky

_ vývoj událostí

pravděpodobnýpravdě podobný

Velká písmena: instituce, organizace

občerstvení Pod _ípou

lL

Příslovce: druhy

Příslovce časuPříslovce způsobuPříslovce míry
zítradětskyúplněmnoho

Spřežky

To má _!

zatoza to

Koncovky přídavných jmen

Lovci z pravěku

Pravěc   lovci uctívali modly ledov   ch bohů a přinášeli jim zvířec   oběti. Uchylovali se i ke krvav   m rituálům, tak tvrdohlav   byli ve své víře. K civilizaci spěli jen pomal   mi krůčky. V době sucha se plížili ke lv   m doupatům a tvory, kteří byli příliš pomal   , usmrcovali vrhac   mi zbraněmi. Vskutku nevesel   výjev, máte–li citliv   žaludek. Sobol   kožešiny si přehazovali navykl   m způsobem přes plece a napínav   mi historkami si zpříjemňovali chvíle u planouc   ho ohně. Právě takov   byli hrdinové Štorchov   ch příběhů.

Slovesné tvary neurčité

Příčestí trpnéPřechodníkInfinitiv
očekávánirozhodnuvšiodpovědět

Psaní n/nn

nnn
rostli_arostli_ýros_ý bodku_ískle_ěný

Mě/mně (zájmeno já)

Mně
ranili jste __ to nevadípustil _bavili se o _rozbil se _ mobil

Velká písmena: budovy, stavby

kostel _anny Marie

Pp

Dělení slov na slabiky

sobota

1. slabika2. slabika3. slabika4. slabika

Slova zastaralá (archaismy)

číše

mundúr
diabolický
apatyka
bicykl

Určování přídavných jmen

Ta díra byla hluboká.

Přídavné jméno

Velká písmena: mix lidé, čas

někteří _omunisté

kK

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

V parku jsme pozorovali psy běhající z místa na místo.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Karel Gott je významný český zpěvák.

Simpsonovi

Maggie miluje pořady pro děti.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Koncovky: mix

Děvčata trhal_ ledové rampouchy.

ya

Podstatná jména: vzory mužského rodu

PánHradStrojSoudce
člověklesmíčkorbelporadce

Určování přídavných jmen

Pak začal tiše prozpěvovat pomalým jazykem.

Přídavné jméno

Indicie ovoce, zelenina

zelíosazenstvo Mojitakomplic vlka a kozyzkažený spoluletec vejce
doplněk svíčkovémelounjablkočesnek
hrdina Halloweenumiliónbrusinkydýně
limetkaStevova prácerajčeupírova fóbie

Skloňování číslovky dva

Dnes nám slepice snesly jen vejce.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tajfun

Nad postelí mám mapu. Ale není jen tak obyčejná. Je seškrabovací. Všechna místa, kde jsem byl, si na ni mohu označit. Ležím v posteli s očima upřenýma na mapu. Už se vidím jako námořník brázdící   oře a   ceány od   everu k   ihu. Projíždím prosluněné   aderské   oře, zabrousím do   oře   gejského, proplouvám   žiny   ospor a   ardanely. Najednou jsem uprostřed širého   tlantského oceánu. Blíží se   ajfun. Honem hledám, jestli není poblíž nějaký   strov, třeba   anárské   strovy nebo   ouostroví   aleáry. Ty názvy jsem už někdy slyšel, ale nevím, kde leží. Možná jinde. Lodivode, zkrátka musíš vytrvat!

Určování příslovcí

Zbývající oběžníky dál poletovaly kolem hlavy.

Příslovce

Vyjmenovaná slova po B

b_ofyzika

yi

Určování podstatných jmen

Pětsetkrát opadlo od doby červené listí v Temném hvozdu.

Podstatné jméno

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

V _odyjí najdeme nejmenší národní park.

pP

Vyjmenovaná slova po L

Koupelnový rybník

L   duška se ráda koupala. Vypl   tvala pokaždé hektol   try vody. Jednou zase kl   dně spl   vala ve vaně. Oči se jí kl   žily. Usnula. Prameny vody se začaly kl   katit po podlaze. Když L   da procitla, byla pod vodou i pol   čka. Vodovodní kohoutek se zasekl a nepovolil. Chrl   l další a další vodu. Po té příhodě už L   duška vodou nikdy nepl   tvala.

Vyjmenovaná slova po B

Dobrou chuť s příběhem na míru

Jednou v úterý, svátek měl právě Zb   šek, mě má b   tná Alb   na původem z Ruska pob   dla, ab   ch se u ní hezky uveleb   l v křesle. Na stůl postavila černou krab   ci s b   lými houbičkami. B   ly v ní starob   lé dopisy. Psal je její pradědeček, slavný pisatel ruských b   lin. Často jsme se jimi spolu prob   rali. Její pradědeček b   l první Rus, který si otevřel vlastní b   stro na Sib   ři. Nežil sice v blahob   tu, zato b   l ale neob   čejně populární. Ke každé krmi zákazník dostal i příběh na míru.

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Byli tu pro n_.

íi

Věda, medicína, technika

mononukleózareflexodolnost
logické odvozováníparazitvirové onemocnění
imunitarostlinstvopodvědomá odezva
dedukcevegetacecizopasník

Ekonomika

Firma se pokusila zvýšit prodej pomocí   v denním tisku.

Firma se pokusila zvýšit efektivitu pomocí   do nového vybavení.

Výnosy z divident firmy rostou, ale pomaleji než   .

Důvodem prodeje firmy je   majitele.

inzerceinflaceinsolvenceinvestice

Přívlastek shodný a neshodný

Ocitl jsem se uprostřed klubka bojujících Indiánů.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Móda, jídlo, společnost

manikúramodelkaženský účes
směšně oblečená osobamanekýnamikádo
maskáčekompletní jídlo za stanovenou cenupěstění rukou
maškaramenuvojenské kalhoty

Skloňování přídavných jmen

(nepozorný, 1. pád, množné číslo) řidiči

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

točil palc_

iy

Velká písmena: mix místa

_emě tisíců jezer

zZ

Délka samohlásek: u/ú/ů

_plněk

úů

Přejatá slova: souhlásky

gene_e

zs

Harry Potter: větné členy

Dobby vydal podivný zvuk.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Někteří kouzelníci si myslí, že jsou lepší než ostatní.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Film je mládeži nepřístupný, a proto nemůžeš jít s námi.

Sport

maratonběh na lyžích a střelbabiatlon
triatlonskupina cyklistůsprint
vytvalostní běhpelotonkombinovaná atletická disciplína
běh na krátkou vzdálenostdesetibojplavání, jízda na kole a běh

Koncovky podstatných jmen: mix

v kostel_ch

íý

Měkké a tvrdé souhlásky

hlad_na

iy

Koncovky ovi/ovy

pohádka O kocouru Modroočkov_

iy

Přísloví

Když vyrábíš žebřík, nesmíš dát na to, co ti kdejaká opice říká. Opice lezou na strom bez žebříka. (sinhálské)

Slovenská slovíčka

perný

nezábudka
korytnačka
marec
jún

Psaní vě/vje

v_rtel chmele

ěje

Předměty, věci

řemdihstředověká zbraňpečicí pánev
zdroj zvukuradlicezdroj světla
střelná zbraňreflektorrevolver
část pluhuremoskareproduktor

Přívlastek shodný a neshodný

Sheldon vysoké IQ.

Přívlastek shodný

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Řekl mi, že když pojedu s nimi...

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Harry Potter: slovní druhy

Záchranný autobus se valil temnotou.

Podstatné jménoPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Skloňování a časování: mix

Nepříjemná situace

Chtěl si promluvit mezi čtyřm   očim   , měl j   totiž plné zuby. Když si sedli naproti sobě, uhýbala před n   m očim   . „Tak co mi k tomu řekneš?“ zeptal se j   . „Dělala jsem to s dobrým   úmysl   ,“ špitla. „Dobročinnostm   se tu neoháněj,“ usadil j   . „Máš štěstí, že to s tebou řeším za zavřeným   dveřm   ,“ pokračoval. Poté j   poučil o tom, že s lidm   , které má rád, mluví upřímně. „Ještě si o tom promluvím s tvým   rodič   , teď už jdi,“ pokynul j   výmluvným gestem.

Určování podstatných jmen

Hříva mu vlála.

Podstatné jméno

Předmět (větný člen)

Faun vyprávěl nádherné příběhy o životě v lese.

Předmět

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Hrnec se zel_m.

íý

Větné členy obecně

I přes nepřízeň počasí jde dnes Leonard na rande.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaPu časuPu přípustky

Pán prstenů: slovní druhy

Stínil si oči před paprsky právě vyšlého slunce.

Podstatné jménoPřídavné jménoZájmenoČíslovkaSlovesoPříslovcePředložkaSpojkaCitoslovceČástice

Psaní s/z na začátku slova

zs
_běhl od vojska_pojili se_práva národního parku_rodili se_tmívá se

Velká písmena: instituce, organizace

Malé písmenoVelké písmeno
_atolická církev_ezuitský řád_eskobratrská církev evangelická_rcibiskupství pražsképracuje na _rcibiskupství

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

rozpláclá na zem_

iy

Příslovečné určení

Situace se vyvíjí jinak.

Pu způsobu

Velká písmena: budovy, stavby

Velké písmenoMalé písmeno
kostel Panny Marie _něžnékostel _rdce Páně_ostel sv. Rodinykostel _v. Šimona

Skloňování a časování: mix

udeřit tvrd_ji

čeě

Lidé: akce, vztahy

debužírovatreflektovatresuscitovat
předpovídatvzít v úvahu, uvážitoživovat, křísit
prokrastinovatodkládat plnění povinností na pozdějigradovat
hodovatpredikovatstupňovat, zesilovat

Slova souznačná (synonyma)

postoj

kompot
mocný
jasně
hoch

Indicie čísla

4evangelium3čuníci
2Neptun65
biatlon18kostka
7slovesonedělezlato

Skloňování přídavných jmen

To byl snad nejmen_í tvor jakého viděl.

čš

Předpona, kořen, přípona, koncovka

liby

PředponaKořenPříponaKoncovka

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Přišrouboval ho tak, že konečně nespadl.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Určování slovních druhů

Žádný objekt včetně světla nemůže opustit oblast černé díry.

Podstatné jménoPředložkaPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Přísloví

Plný břich, rozum tich.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Oni jsou slab_ jako moucha.

íý

Velká písmena: lidé, jména

projev _rezidenta ČR

pP

V pavoučí síti: slovní druhy

Léčí se za mořem.

PředložkaZájmenoPodstatné jménoSloveso

Předmět (větný člen)

Hermiona se rozhodla prohledat zakázané knihy.

Předmět

Psaní n/nn

Hubert zachraňuje situaci

Někteří šli pěšky, někteří jeli na motocyklu, pokud měli dostatek poho   é hmoty. Některé starší občany už chytaly křeče v oblasti stehe   í, když skupina pomstychtivců dorazila na teme   o kopce. Hrad černokněž   íků byl monumentální na pohled, zkrátka ve stylu ra   é gotiky. Rozlíce   í muži začali obyvatelům pevnosti spílat, utišil je až plame   ý proslov jejich vůdce. Na jeho slova zareagoval vůdce čarodějů Azrik, který z okna zavolal krákavým hlasem, jenž trochu připomínal havra   í skřeky: “Nejsme ničím vi   i. Vždy jsme k vám zachovávali pohosti   ost a ve všem jsme byli upřím   í. Odejděte v pokoji a já budu pro tentokrát blahosklo   ý.” Kolem ucha mu hvízdl hlině   ý projektil. Kouzelník vytáhl trně   ou hůlku a rozpřáhl se k moc   é kletbě. Zavčas ale zasáhl mezi lidmi oblíbe   ý čarodějný učeň Hubert. Zhmotnil nad měšťa   y ochra   é kouzlo a poté je všestra   ě ujišťoval, že mágové za nic nemohou: „Půjdu do města s vámi, připravím byli   ý lektvar, který cizopas   é houby z vi   ic odstra   í.“ A tak šli. Čarodějova výko   ost všechny překvapila a žádné obscé   osti už se v budoucnu neopakovaly.

Skloňování číslovek

Vyhrává každé (553.) místo.

Koncovky: mix

V divadelní hře vystupoval_ herci i najatý komparz.

iy

Oznamovací, tázací, přací

Máš bratra a sestru?

OznamovacíTázacíPřací

Vyjmenovaná slova po L

zaslechl tlumené vzl_ky (zvuky při pláči)

yi

Vyjmenovaná slova po S

abstinenční s_ndrom

yi

Velká písmena: budovy, stavby

kaple _ožího milosrdenství

Bb

Délka samohlásek: i/í

lep_cí páska

ií

Slova zastaralá (archaismy)

lékárnapohárlidstvoknoflík
jasně modrá barvavtipčlověčenstvoapatyka
bonmotčíšemilenýblankyt
ačkolimilýčamrda

Pán prstenů: slovní druhy

Trpaslík vykřikl a začal poskakovat.

Podstatné jménoSlovesoSpojka

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 2

Podle předpovědi počas   je teď poslední tepl   a slunečný v   kend v roce. Hotové bab   léto. Přece ho nepromarní sezením doma. Půjdou objev   t, kde pramení Bájský potok. Bude to asi celkem drsná procházka, protože kolem kor   ta Bájského potoka, už pobl   ž pramene, je prakt   cky neprostupná hradba křov   a mláz   . Nevěděl o nikom, kdo by se k prameni dostal. Jirkův návrh kamarádi přijali se zajíkav   mi projev   nadšení. Z   tra dopoledne na tu v   zkumnou exped   ci společně v   razí. Už ab   b   lo ráno…

Skloňování podstatných jmen

test z českého jazyk_

au

Vyjmenovaná slova po S

s_rový

yi

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet   jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám   šlo   , ale   už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „   tam budeme.“ Měl     výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru.   minutách se Vašíček ptal znovu. „   tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „   doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy,   zpívaly sýkorky,   cvrlikali cvrčci a   to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali   na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl   jako   .

Rychlé šípy

Mirek je zrádce.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodný

Velká písmena: lidé, jména

_ejí Veličenstvo Alžběta

jJ

Slovesný vid

Nedokonavý vidDokonavý vid
budu koukatzasejetezobrazovatpískatmydlit

Určování příslovcí

Musíme však jet obezřetněji, je totiž válka.

Příslovce

Slova souznačná (synonyma)

lilekpřesmyčkazpráva
holínkynespornějednoznačně
sděleníbaklažánčervený
rudýgumákyanagram

Jazyk a literatura

alegoriepodobnostpřídavné jméno
příslovceadverbiumanotace
analogieslovo protikladnéadjektivum
antonymumobrazné, symbolické vyjádřenístručná charakteristika díla

Druhy vedlejších vět souhrnně

Cítila omáčku, že se pálí.

Věta hlavníVV doplňkováVV přívlastková

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Tou dobou Seifert, kterému už cenzura seškrtala řadu básní, publikoval svou Píseň o Viktorce.

Simpsonovi

Seznam se se svým vedoucím.

Přívlastek shodnýPřísudekPředmět

Velká písmena: budovy, stavby

Městem s rouškou přes oči

Už jste někdy fotili, aniž jste věděli co? Mně se tak povedlo podruhé objevit město, které jsem znal jako své boty. Před   otelem   rand jsem si nechal od náhodného kolemjdoucího zavázat oči šátkem a domluvil se s ním, že se stane na čas mým průvodcem. Vycítil jsem, že míříme k budově   lavního   ádraží. Cvak! Jeden záběr naslepo. Teď se zpětně dívám na pořízené fotky. Zde je vidět část   radu   pilberk, zde Katedrála   vatého Petra a Pavla na Petrově, střecha   taré   adnice, okno z jedné z budov   agistrátu města Brna, průhled   ěnínskou   ranou, kus stromu před   azilikou   anebevzetí   anny Marie a ještě   ostel   ejsvětějšího   rdce   áně. Na posledním snímku se v dáli rýsuje   ila   ugendhat.

Harry Potter: slovní druhy

Potřebujeme se dostat do severní věže.

Podstatné jménoPředložkaPřídavné jménoPříslovceSlovesoZájmeno

Vyjmenovaná slova po M

Mýdlofil

M   sionář m   dlinkové sekty vyjel do Dolom   t. Pro své cesty m   val vždy jen krátký lim   t. Jeho m   se spočívala v tom, co měli lidi v m   se. Chtěl je začít krm   t m   dlinkovou kaší. Ta je dle něj spásou naší. M   dlo tělo i duši nám vym   je. Avšak jisté je, že jen kat M   dlář tuto kúru přežije.

Shoda přísudku s podmětem

Špagety s myší příchutí

Jednou takhle k poledni se pejsek s kočičkou rozhodl   , že si k obědu uvaří špagety a pozvou na hostinu i manžele Kočkopsovy, kteří bydlel   hned vedle. Běžel   tedy honem nakoupit všecko, co k tomu potřeboval   . Při vaření na ně z koutů kuchyně pomrkával   drzé myši a schválně jim práci kazil   . Než se pejsek s kočičkou stihl   otočit, jednotlivé špagety trčel   ze zásuvek i z květináčů. A právě tu chvíli si manželé Kočkopsovi vybral   ke svému příchodu. Když to viděl   , jen na sebe oba pejskové mrkl   a obě kočičky výhružně na myši zaprskal   . Všichni čtyři se vrhl   na myši. Nakonec posbíral   špagety a uvařil   si k nim dobrou myší omáčku. Pak už se v jejich kuchyni myši nikdy dobrovolně neobjevil   .

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

sle_ké zvyky

zzs

Koncovky: mix

detektivov_ sledovací akce

iy

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

rychl_ jezdec

ýí

Určování slovních druhů

žádnýdomůpříslovce
podéltraťpřídavné jméno
předložkaslovesovlaková
véstpodstatné jménozájmeno

Zájmena: druhy

PřivlastňovacíUkazovacíTázací
se svoutokdopak

Přechodníky

(Přinést, přechodník minulý) list, čekal na odpověď.

Koncovky podstatných jmen: střední rod

pod zrcadl_

iy

Určování kořene

předměstí

Kořen

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velké písmenoMalé písmeno
_rachovské skály_oulovcovy maštale_eka Bílina_akouské AlpyCHKO _eský les

Psaní n/nn

zruč_ý řemeslník

nnn

Vyjmenovaná slova po P

p_šnil se svými úspěchy

iy

Přirovnání

jako psí čumákjako liškalíný
studenýlehkýchudý
chytrýjako vešjako veverka
čipernýjako pírkojako kostelní myš

Psaní mě/mně

Strašidla

Na starém hradě u   sta Kro   říž od nepa   ti žijí duchové. V zi   , tedy v   sících, kdy v pote   lých místnostech nechodí osa   lí turisté, ožívá tato pa   tihodnost taje   strašidelnou atmosférou. V trůnním sále vyučuje zapo   tlivý bezhlavý rytíř ze   pis. Té   ř všechny mladé duchy výklad ohro   baví. Tedy kro   Bartolo   je. Ten si upří   přeje být už pryč ze školy, být za   stnaný ve dvous   nném provozu na nějaké pořádné pevnosti a dostávat každý   síc od   nu do svého   šce. Extré   strašit při   síci a pro   ňovat oně   lé turisty v   kkýše. Svými triky krkolo   děsit kastelány, dokud jim nepovolí močový   chýř. Ačkoli Bartolo   j ve školních hodinách jen tak nepříto   sedí, jeho učitelé žijí v do   ní, že poslouchá výklad. Inu, každý duch by se   l u   t tvářit naprosto duchapříto   .

Slovesný vzor

UmřeKupuje
dřítmasírovat

Slovesný vzor

BereUmřeProsí
žrátozvatprostřítzavřítvyčistit

Velká písmena: státy, oblasti

Finsku se říká _emě tisíce jezer.

zZ

Přesmyčky

odpornábohatýnálepkaobstaral
pálenkapravidelnostohýbathouslista
souhlasitchlebaospravedlnitalbatros
Tuniskoinkoustblechaprodáno

Velká písmena: města, části měst, ulice

starosta města _řebíč

tT

Příslovce: druhy

Příslovce místaPříslovce míry
nikamdopravamalinko

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

_elikonoční ostrov

Vv

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

pů_itr piva

lll

Koncovky podstatných jmen

Rozpadlá stavení

Kostel   a hřbitov   Milanov   připomínaly domov. Vyrostl poblíž Čáslav   , malého města, které se pyšní svými kališnickými kořeny. Ráno se vždycky posadil na postel   a pozoroval kos   a pěnkav   za oknem. Bydlel s rodiči v budově opatovické škol   , takže k tabul   chodil v bačkorách. Tatínek byl řídící. Za katedrou si vždycky sahal do kaps   pro hodinky a s nasazenými brýlem   se trochu podobal panu prezidentov   .
A za zdm   nedalekého hřbitova si s místními dětm   nejednou hráli na doktora nebo pomáhali kostelníkov   s úklidem. Dnes jsou už krov   staré škol   propadlé a dříve upravená zahrádka zarůstá křov   m.

Různé výskyty I/Y

Z Deníku moderního fotra 2

Kromě lahv   jaru a jiných žírav   n číhal   na Čeňka v b   tě i hmatatelnější nástrahy. B   la tam například spousta rohů. Čeněk se mohl kdykol   rozeběhnout a úm   slně na roh naskočit a nap   chnout se na něj (a on b   to kl   dně udělal). Proto jsem zakoup   l takové malé gumové krytky na rohy. Vlna p   chy prostoup   la m   m tělem, když jsem si uvědom   l, jaký báječně odpovědný otec jsem. Vlna p   chy záhy odezněla, když Čeněk krytky strhnul a začal je okusovat.

Citáty

Všechno bychom přece měli dělat tak, jako by šlo o budoucnost světa. A ono tak trochu o ni vlastně jde. (V. Havel)

Psaní n/nn

jesky_í lidé

nnn

Vyjmenovaná slova po V

Cizokrajná návštěva

V   dra se v   nořila z vody. V   da, na v   sluní se v   louplo nějaké zv   ře. V   padá jako chlupatá v   la. Kde se tu v   skytla? V   dra šla vyzv   dat: „Hej, v   , kdo jste?“ „Jsem v   kuňa a v   padla jsem z letadla.“ „Tak v   tejte ve V   škově! Dáte si koláč s v   šňovými pov   dly? Je v   borný! V   zkoušejte ho...“

Určování předpony

rozzlobený

Předpona

Stupňování přídavných jmen

V lese je půda (vlhký, 2. stupeň).

Psaní s/z na začátku slova

_tvořidla

SZ

Předpona, kořen, přípona, koncovka

ořech

PředponaKořenPříponaKoncovka

Slovesný vid

Dokonavý vidNedokonavý vid
přečteoblékli jsme sepřemýšlítebudu koukatzapadne

Jazyk a literatura

Slova kluk a chlapec jsou   .

Tyto tři uvedené   pocházejí z Erbenovy básně Polednice.

Hitlerova dynamická a agresivní   všechny zaskočila.

Potřeboval nějaké   , aby dokázal přijít na podstatu problému.

indicierétorikasynonymastrofy

Velká písmena: národy, skupiny osob

Na lůžkách leží všichni _azaři.

lL

Podmět a přísudek

Zdrceně si Dášenka sedla uprostřed boudy.

PodmětPřísudek

Skloňování zájmena jenž

Ta dívka, o se mu tajně zdálo, se již nikdy neobjevila.

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Děti si je mohly po každé hodině prohlížet.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Význam slov: přídavná jména

exaktní

vágní
servilní
zprofanovaný
interaktivní

Určování sloves

Přišel si pro mne.

Sloveso

Předpona, kořen, přípona, koncovka

bytek

PředponaKořenPříponaKoncovka

Podstatná jména: rody

Muž. životnýRod ženskýRod střední
skunkmrkevliliepovětříbýlí

Měkké a tvrdé souhlásky

čert má roh_

iy

Velká písmena: mix lidé, čas

_altská konference

jJ

Číslovky: druhy

ZákladníŘadovéNásobné
pěttřicet šestdruhýmálokrát

Sport

Nejlepší český   se v závodě umístil na pěkném 3. místě.

Italský   se neudržel a začal na své hráče křičet.

V průběhu zápasu   zmínil několik zajímavostí z historie obou týmů.

Jeho výkon byl slabý, předvedl se dnes jako úplný   .

Kvůli nepřízni počasí se hlavní   rozhodl závod přerušit.

trenéramatérkomentátorreprezentantorganizátor

Vyjmenovaná slova po L

vl_vný člověk

yi

Simpsonovi

Pan Burns má rád obleky ze zvířecích kožešin.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětDoplněk

Harry Potter: slovní druhy

Uviděl dva mozkomory.

SlovesoČíslovkaPodstatné jméno

Podstatná jména: vzory středního rodu

MěstoMořeStavení
letadlokolenolovištěúdolí

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si   těžoval, že mu někdo   cizil pero. „Už druhý den mě   užuje představa, že se   chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale   e svých snah o dopadení zloděje   levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní   týskalo.   trávil hodiny   važováním možného pachatele.   tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne   týkal s kamarády, ale   „podezřelými“. Zločince   patřoval všude. „Kdo   koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí   končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě   pasilo, neboť pero se   krývalo na dně šuplíku ve stole.

Velká písmena: dny, období, události

_elikonoce

Vv

Párové hlásky: mix

lít lí_ na ránu

chh

Podmět a přísudek

Jeho předpokladem byla osobní a hospodářská svoboda.

PodmětPřísudek

Podstatná jména: vzory středního rodu

KuřeMořeMěsto
koštěpoleprádlo

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

na horských svaz_ch

ýí

Kultura a hudba

Jeho práce vyžadovala   , byl totiž módní návrhář.

J. Robbins vytvořil   pro muzikál West Side Story.

Průvodce nás upozornil na   , které dokládaly vliv italské renezance na stavbu zámku.

Hledáme   , kteří by nám pomohli náš projekt financovat.

choreografiiarkádykreativitusponzory

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoČíslovkaSloveso
svůdcesisvouněkolikátýmnohokrátodřít

Určování zájmen

Uděluji vám školní trest.

Zájmeno

Měkké a tvrdé souhlásky

Můj t_p na vítěze je Kometa.

iy

Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných

Hned několika památkami se pyšní (Boskovice) patrioti.

Čárky v souvětí souřadném

Časopisy jsme přečetli, můžeme je tedy jít vrátit do knihovny.

Psaní š/č, š/ž

trp_í víno

čš

Přejatá slova: mix

pre_entovat

sz

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

vítě_ bere vše

zs

Čárky v souvětí: speciální případy

Všude bylo ticho, ani pes neštěkl.

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Strašně mě bolí zub.

Věta jednočlennáVěta dvojčlennáVětný ekvivalent

Přímá řeč

Hluchá řeznice

  Dobrý den   pozdravil Zdeněk, když přišel do obchodu.   Dobrý den   odpověděla prodavačka. Zdeněk se usmál a požádal ji: „   al bych si prosím 1,5 kg jeleního masa.“ „Tuleního masa?“   ivila se prodavačka. „Ne, jeleního masa,“   opakoval Zdeněk, „   uleni jsou přece chránění   Prodavačka zakoulela popuzeně očima: „   o to se ví, že jsou ranění. Dokonce smrtelně. Přece si nemyslíte, že je budu prodávat živé   Zdeněk si povzdechl a bezmocně pokrčil rameny. Kdesi uvnitř se mu hromadil vztek:   Dejte pokoj s tuleni, ženská,“   koro zakřičel, „   á chci jelena, takovou tu velkou kozu, co běhá po lese a má paroží   Prodavačka se na něj podívala nanejvýš udiveně: „   yslíte jelena? Proč to neřeknete hned  

Vyjmenovaná slova: mix

vys_pat popel

iy

Slova protikladná (antonyma)

nocmarnotratnývypnout
mluvit pravdulhátvýchod
šetrnývchodzapnout
radostdenlítost

Nářečí: brněnský hantec

zpívatšméčkoBrněnská přehradabetla
Prýglpodraz, fintalupeňsvišť
hoknaposteldítěbékať
čapylístekprácenohy

Psaní s/z na začátku slova

_dělovací prostředky

zs

Doplněk

Celé odpoledne byla smutná.

DoplněkPřívlastek shodnýPřísudekPu času

Délka samohlásek: u/ú/ů

bez_čelná práce

úů

Velká písmena: mix lidé, čas

Dech historie

Když člověk prochází   ražskými ulicemi, přímo na něj dýchá historie. Od dob Přemysla   ráče se tu však leccos změnilo. Především za Karla   tvrtého se z Prahy stalo hlavní město Svaté   íše   ímské, což si člověk nejlépe připomene na   arlově   ostě. Doba soumraku   absburků se zase promítá do chůze po   metanově   ábřeží, kde stojí   árodní   ivadlo, a odraz tehdejší   růmyslové revoluce se projevuje v okolí   ařížské   lice, která se honosí architekturou ve stylu   ecese. Šlo mimochodem o období, v němž bylo k Praze připojeno množství nových čtvrtí, např.   rálovské   inohrady. Dobu spíše smutnou, poznamenanou násilnými střety, upomíná   ovoměstská radnice, jedno z dějišť   ražského povstání z roku 1945, či   árodní   řída, kde vrcholila   ametová revoluce.

Čárky v souvětí s více větami

Tušil, že kdyby ho někdo polonahého na schodech zahlédl, měl by ostudu po celém městě.

Určování slovních druhů

tentovelkýfuní
alePodstatné jm.Číslovky
SlovesaSpojkyPřídavné jm.
tisícslonZájmena

Předpona vy-

vivy
v_dlev_trhnoutv_trv_tržníkv_jimka

Latinské fráze

stávající stavvšimni siduch místa
mistrovské dílov dobré vířemoje vina
magnum opusstatus quogenius loci
bona fidemea culpanota bene

Skloňování a časování: mix

Tele, je_ se právě narodilo.

ž

Větné členy obecně

Kentauři se vydali na zpáteční cestu.

Přívlastek shodnýPřísudekPu místaPřívlastek neshodnýPředmětPodmět

Teorie velkého třesku

Leonarda čekají dva týdny špatné nálady.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmět

Čárky v souvětí souřadném

Malé firmy se bojí daňových změn a také změna systému odměňování budí nové podnikatele ze sna.

Psaní mě/mně ve slově

Neskrom_jšího člověka jsem ještě neviděl.

ě

Určování slovních druhů

Po upečení potři perníčky žloutkem.

Podstatné jménoPředložkaPříslovceSlovesoSpojka

Vyjmenovaná slova po Z

paraz_t

yi

Přejatá slova: souhlásky

provi_e

sz

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

LátkováPomnožnáHromadná
obilíkleštělidstvoreálie

Velká písmena: instituce, organizace

_rmáda

Aa

Psaní bě/bje

Jak vydělávat

Každý rok máme na škole sb   r papíru. Ráno školník otevře hlavní v   zd do areálu a sp   chá za svými pomocníky. V   tšinou mu pomáhají kluci z devítky. Sm   s novinového papíru, kartonů a různých obalů kluci um   p   chují do kontejneru a jejich zp   v je slyšet až na nedalekém nám   stí. Nakonec ani nestíhají všechen papír nakládat, takže se kupí na nádvoří a při cestě ke kontejneru je nutné ho pokaždé ob   t. To ale ob   tavé mládence nezastaví. Zastaví je až ob   d, který jim voní pod nos. „Pauza!“ volá žák Sv   cený a všichni sp   chají sm   rem k jídelně. Hlavní výhodou sb   ru je ale to, že se nakonec sm   ní za peníze, které se přeci hodí v každé dob   .

Druhy vedlejších vět souhrnně

Tangua je vedl kolem nás až k místu zápasu, které pak Indiáni ihned obestoupili ze tří stran.

Věta hlavníVV doplňkováVV předmětnáVV přívlastkováVV příslovečná měrová

Vyjmenovaná slova po M

nem_lá vzpomínka

yi

Párové hlásky: mix

_rolovat papír

zs

Určování přídavných jmen

Kanec byl velký a těžký.

Přídavné jméno

Harry Potter: větné členy

Hermiona se rozhodla prohledat zakázané knihy.

PodmětPřísudekPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPředmětPu místaPu způsobuDoplněk

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoCitoslovce
pštrosjakýmikykyryký

Velká písmena: mix místa

St. _ouis

Ll

Podstatná jména: rody

Muž. životnýMuž. neživotnýRod ženský
krokodýlrodičesníhdálnicepiha

Určování podstatných jmen

Zbývající oběžníky dál poletovaly kolem hlavy.

Podstatné jméno

Slovesný způsob

Oznamovací způsobRozkazovací způsobPodmiňovací způsob
prohrajetenelelkujbyli bychom bývali šliudělejmenepokazte

Skloňování podstatných jmen

za dob Juli_ Caesara

usea

Čárky v souvětí: speciální případy

Až na maminku jim nikdo nic nevyčítal.

Podstatná jména: vzory ženského rodu

ŽenaRůžeKost
květinafazolesměs

Vyjmenovaná slova po P

p_r plazivý se dobře množí

íý

Čárky v souvětí podřadném

Budeš-li opatrný, nemůže se ti nic stát.

Velká písmena: národy, skupiny osob

_orkové

yY

Shoda přísudku s podmětem

Sněhové vločky padal_ na zem.

iy

Velká písmena: národy, skupiny osob

Na schůzi přišli _ovodvorští.

nN

Příběh: Příliš mnoho dobrodružství

Příliš mnoho dobrodružství na jeden školní výlet II

Loďky se začaly zm   tat v obrovských vlnách. „To máte za to, že jste chtěli přem   ru dobrodružství. Teď si to odp   káte!“ jako b   jim chtěla sděl   t matka Příroda. L   lo jako z konve. Přes l   javec nemohla paní učitelka doz   rat na všechny žáky. A najednou se to stalo. S   tuace se v   hrotila. Do cesty se jim nachom   tl kmen přes řeku. L   nda se Zb   ňkem na první loďce jen zav   li bezmocí. Nemohli nic dělat. Jejich loď si to m   řila přímo na kmen. Zasekli se a proud jejich loďku potopil. Zbyněk se dostal do v   ru, L   ndina hlava se sem tam v   nořila nad hladinu a hned zase zm   zela. Brz   už se oba zal   kali šp   navou říční vodou. Paní učitelka v   křikla na žáky, aby v   stoupili z lodí okamžitě na břeh zarostlý devěts   ly a vrb   nami. Sama r   skovala a vrhla se, strachy v   šinutá, s v   rou do zachraňování.

Podstatná jména: pády

volyhusitiknize
7. pád, j.6. pád, j.kamarádem
3. pád, mn.knedlíkůkorunám
4. pád, mn.1. pád, mn.2. pád, mn.

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Sáně byly vrchovatě naložené poklady z lodi.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Velká písmena: mix lidé, čas

Dopis

Milý   ože,
píšu Ti dopis, protože bych si s Tebou chtěl povídat jako   skar z té knížky od   rica   mmanuela   chmitta, co mi četla   abička. Nevím, jestli mi odepíšeš, protože   aminka říká, že neexistuješ. Babička   aruška ale trvrdí, že je jasné, že v Tebe maminka nevěří, protože jí to vtloukli do hlavy na té zpropadené   niverzitě. Co prý nejsou   ewtonovy zákony nebo další expatní (tak nějak to slovo myslím babi říkala) fyzikální poučky, maminka neuznává. Ona totiž miluje   yziku, víš? A   ože, víš, co je ta fyzika? Já totiž moc ne. Moc mi nejde ani   atika. Maminka se pak vždycky drží za hlavu a povídá, že prý to není ani možné, že to dítě neví, kolik je 3x3. Maminka to totiž ví, je moc chytrá. Lidé jí říkají   aní   ocentko a když s ní mluví, tváří se děsně vážně. Tak snad odepíšeš. Ahoj Bože.

Lidé

instruktorpíše článkymoderátor
vede diskuziredaktorrevizor
vede univerzituvkládá penízekontroluje jízdenky
učí lyžováníinvestorrektor

Velká písmena: města, části měst, ulice

_ídliště Barrandov

Ss

Lidé

Cítil jsem se šťastný, stejně jako dobrý   a výborný přednášející, který s radostí předává svoje vědomosti plachému, ale talentovanému žákovi.

Co na tom, že její manžel není zrovna   .

Jeho další přezdívkou bylo kvůli holé hlavě označení první český   .

Jedním z nich byl i Bill Cannastra, nechvalně známý   tohohle baru.

Klasický   se pozná podle toho, že říká veřejnosti to, co společnost chce slyšet, a upravuje tím realitu.

populistaskinheadštamgastpedagogromantik

Přísloví

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

Určování zájmen

Vy to ale lidem říkáte, že ano?

Zájmeno

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM