Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Koncovky ovi/ovy

Koncovky ovi/ovy

„Firma byla přepsána na podnikatelov_ syny.“Jak se zeptám, aby odpovědí bylo „podnikatelov_“?Na čí syny byla přepsána?Na koho, co syny byla firma přepsána?Slovo „podnikatelov_“ je tedy:přídavné jméno přivlastňovacípodstatné jméno ve 3. páděDo věty dosadíme místo „podnikatelov_“ vzor „matčin“ ve správném tvaru. Jaké i/y tedy napíšeme ve slově „podnikatelov_“?iySprávný zápis věty je:„Firma byla přepsána na podnikatelovy syny.“„Firma byla přepsána na podnikatelovi syny.“
Hurvínkov_ trampoty s taťuldou

Koncovky ovi/ovy

koncovka ovykoncovka ovi
skladatelov_ notylovcov_ kumpániprincov_ princeznydej to Filipov_strýčkov_ přátelé

Koncovky ovi/ovy

Martinov_ spolužáci

yi

Koncovky ovi/ovy

Co je čí?

Procházkov   vlastnili dům hned vedle sousedov   vilky. Plot mezi oběma domy chátral. Nespravovali ho ani Procházkov   ani Šmídov   odvedle. Tak se snadno stalo, že Šmídov   našli na zahradě míč, který původně vlastnili Procházkov   . Paní Šmídová vrátila míč zpátky Jendov   Procházkov   . Míč patřil ale jeho bratru Pavlov   . Jendu napadlo, že dá míč bratrov   jen tehdy, když mu slíbí, že bude moct celý týden používat tatínkov   podběráky na ryby. Obvykle je totiž používal Pavel, protože ty Pavlov   nestály za nic. Pavel na podmínku ale nepřistoupil a nic nepomohly ani Jendov   slzy. Jenda se nakonec rozhodl, že Pavlov   už míč nikdy nevrátí. Ten ale jen zavrčel, že to poví tatínkov   a dědečkov   a že se ještě uvidí.

Koncovky mi/my/ma

Shoda přísudku s podmětem

Plaz_ se po břiše.
Matky hořekoval_.
Kosi zpíval_.

indiáni útočil_

iy

Kombajny vyjel_ do polí.

iy

Desítky psů skončil_ po Vánocích v útulku.

yi

Shoda přísudku s podmětem

Výprava

Vlakové soupravy zastavil   u perónu. Vystoupil   jsme a vydal   se na túru. Zdálo se, že na vesnici již sklidil   úrodu. Žnečky chodil   bosé. Malý Lukáš se bál, že se počasí pokaz   . Toto děti hlás   samy. Náhle kanci rozryl   planinu. Přidal   jsme tedy do kroku směr vrchol. Rozhledy z kopců bral   dech. Stébla travin se ohýbal   ve větru. Cestou dolů jsem viděl, že muže domů rozvážel   trakaře. A protože jabloně plodil   nádherné ovoce, jedno jsem si utrhl a nasedl na vlak domů.

Shoda přísudku s podmětem

Nemilé vyrušení

V létě jsme se s pár kamarády rozhodl   přejít Pyreneje. Ze začátku nás unavoval   střídající se stoupání a klesání, avšak dva týdny nám stačil   na to, abychom se aklimatizoval   . Batohy, v nichž jsme nesl   všechny své věci, se střídavě zmenšoval   a zvětšoval   podle toho, jak rychle byl   konzumovány zásoby v nich uložené. Patnáctý den cesty jsme měl   zdolávat velké převýšení, proto jsme se dohodl   , že vyrazíme dřív než obvykle. Ráno jsem si potřeboval ještě odskočit do lesíka, proto jsem se domluvil se Pepou, že na mě počká. Anička s Dášou vyrazil   napřed. Dřepěl jsem tedy za nízkými borovičkami, kalhoty stažené na půl žerdi, když se za mnou ozval   těžké kroky a funění. Ani jsem se nepohnul. Medvěd. Měl   jsme z nich respekt od samého začátku. Kroky medvěda se přibližoval   a pak se zase postupně začal   vzdalovat. Nasliněné prsty na ruce mi potvrdil   , že vítr fouká od medvěda ke mně. Necítil mě. Dokončil jsem, co jsem začal, a pro jistotu potichu se odplížil k Pepovi. Ještě, že jsem nezpanikařil.

Shoda přísudku s podmětem

„Jehňata i kůzlata skotačil_.“Kdo, co skotačil_?jehňatajehňata i kůzlataV jakém čase je sloveso v přísudku?v minulémv přítomnémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoJakého rodu a čísla jsou slova v podmětu?středního v množném čísleženského v množném čísleKteré i/y tím pádem bude v přísudku?ay

Shoda přísudku s podmětem

„Cestu k hradu značil_ ukazatelé.“Kdo, co značil_ cestu?ukazateléukazateleV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoProč?Ukazatelé mohou být životní i neživotní podle toho, co se komu víc líbí.Ti ukazatelé vidím ukazatele: koncovka se mění → rod mužský životný.Které i/y bude tím pádem v přísudku?iySlovo „ukazatel“ může být i rodu mužského neživotného. Jak by v tom případě vypadala shoda přísudku s podmětem?ukazatele značilyukazatelé značily

Shoda přísudku s podmětem

„Koně a kozy stál_ v rohu tělocvičny.“Kdo, co stál_ v rohu?koně a kozykoněV jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémPravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Označují v této větě živé koně, nebo věci podobající se koni.živé koněvěci podobající se koniKdyž slovo „koně“ označuje neživou věc, která se koni jen podobá, je v přísudku shoda podle rodu mužského neživotného. Které i/y tím pádem bude v přísudku?yi

Koncovky podstatných jmen: mix

Koncovky všechny: mix

Koncovky všechny: mix

Nabíz_ úklid zdarma.

ýí
Viděl hnízdit orl_.
zahradní páv_
drát z ocel_
pavilón s plaz_
upírov_ kořisti

Koncovky přídavných jmen

Muži v hněvu

„Bolav   zub je sice mal   , ale bolest, kterou působí, je obrovská,“ řekl Mirek a přiložil si na tvář ledov   obklad. V obličeji byl otekl   už sedm   den a začínal z toho být více než rozmrzel   . A nejen on. Mirkov   rodiče se při pohledu na syna trápili také. Protože byli velmi starostliv   , snažili se zajistit Mirkovi odpovídajíc   lékařskou péči. Snažili se dokonce tolik, že z nich byl doktor Tumpach úplně tumpachov   . „Vytrhli jsme mu moudr   zub, to vždycky bolí,“ říkal jim nesměl   doktor uklidňujíc   m tónem, „uleví se mu, až bude řez trochu srostl   .“ Na to se Mirkovi ale nechtělo čekat, a byl tak na všechny okolo zl   . To už ostatně rozhněvan   mlad   muži bývají.

Koncovky podstatných jmen

Jak vaří profesionál

Kuchtíc   si nevystačí jen se základními surovinam   , jejich způsob vaření reprezentují směs   drahých koření, mas a sýrů, ale výsledkem jsou většinou dost nevábné amalgám   , které by nechutnaly ani psov   . Naopak zkušený šéfkuchař si vystačí s málem – kvalitním kouskem kráv   či těstovinam   . Věří, že nejlépe lze ochutit jídlo skromnou petržel   a že růžové losos   mohou v kuchyni nahradit levnější ryb   . Vynikající jsou například pstruz   . Přirozené chuti hus   se také nic nevyrovná, a přitom na dochucení postačí jen trocha sol   a pepře. Šéfkuchaři se často přátelí s blízkými chovatel   , kteří chovají včel   na med nebo koz   . V televiz   jich v dnešních dnech uvidíte nemálo – a většina z nich nejsou žádní snob   .

Koncovky podstatných jmen

Poslal pěkné blahopřán_.

ýí

Koncovky podstatných jmen

slep_ panoš

ýí

Koncovky podstatných jmen

Moli hynul_ po stovkách.

iy

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Příběh čokolády

Kdyb   ste dnes v supermarketu nenašl   čokoládu, asi b   vás to dost překvap   lo. Ale v   te, odkud se tato pochutina vzala? Čokoláda se v   rábí z kakaov   ch bobů a pocház   z Jižní Ameriky. Kakaové bob   byl   kdysi velmi cenné a staré civ   lizace Olméků, Aztéků a Mayů je používal   jako platidlo. Aztékové bob   považoval   za dar od bohů, proto z nich připravoval   posvátné nápoje, které mohl   pít pouze v   volení během r   tuálních obřadů. Tehdejší čokoládov   nápoj se však od dnešní horké čokolády podstatně l   šil. To na vlastní kůži zakus   l i Hernán Cortés, jeden ze španělských dob   vatelů Amer   ky, když se s obl   beným nápojem domorodců poprvé seznám   l na dvoře aztéckého vládce Moctezum   . Samotný Moctezuma prý dokázal denně vyp   t až 40 šálků tohoto nápoje, do nějž Aztékové přidával   i vanilku, ch   lli a pepř. Hořkokyselé pití Cortésovu zmlsanému jaz   čku vůbec nelahodilo. Byl zv   klý sladit. Přim   chal tedy do něj včel   med. Takto v   lepšený nápoj si rázem zam   loval a svůj vým   sl pak rozšířil do Evrop   .

Různé výskyty I/Y

Jak jsme (ne)obsadili hrad

Minul   rok jsme s tátou a mámou dob   li hrad, opravdu! B   lo to začátkem l   stopadu, v neděl   , kdy jsme v   razili na v   let. Jako vhodný cíl jsme zvolil   Kunětickou horu. Místo uzdy koně m   máma vraz   la do ruky řidítka mého kola, na hlavu jsme si všichni umístil   přilb   ce a sm   kem jsme vjel   na polní cestu. Brz   jsme mohl   ocenit tátov   vůdcovské schopnosti, když jsme se ztratil   v lese. Vše se nakonec v   řešilo a m   stanul   pod onou horou. Doslova „dob   tí“ dlouhou objížďkou jsme se jal   dob   vat hrad. A to b   la katastrofa! S těžkým s   páním jsme se po celé hodině doplaz   li nahoru. Jaká škoda, že měl   zavřeno. V   heň v našich srdc   ch to ale neuhasilo!

Podobně znějící: Psaní ě

Psaní mě/mně ve slově

Mě/mně (zájmeno já)

Psaní bě/bje

Psaní vě/vje

Psaní ě: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

„U soudu přiznal, že je vi_ý.“Jaké je základové slovo ke slovu „vi_ý“?vinit, vinavíno, vinoutObsahují slova „vinit, vina“ v poslední slabice -n-?anoneJak tedy bude vypadat správný zápis věty?„U soudu přiznal, že je vinný.“„U soudu přiznal, že je viný.“Proč se ve tvaru „vinen“, který vychází ze stejného základu jako „vinný“, píše jen jedno -n-?Protože znamená něco jiného než „vinný“.Píše se pořád -nn-, jen je mezi ně vloženo -e-.
slav_ost
jele_í parohy
obscé_í chování
nesklo_é slovo

Psaní n/nn

nnn
vi_íkra_é bramboryslo_ívýmě_ý obchodce_ík

Psaní n/nn

rovnostra_ý trojúhelník

nnn

Psaní n/nn

sti_é místo

nnn

Psaní n/nn

vzděla_ost

nnn

Psaní n/nn

Pepan

Když jednou Pepan, první jesky   í člověk, ležel neči   ě a lí   ě před rodnou jesky   í, povídá mu jeho že   a Madla blahosklo   ě, že by mohl koneč   ě přiložit ruku k budová   í rodi   é pohody a třeba něco vynalézt. Pepa   ovo myšle   í se spustilo na pl   é obrátky, a tak vzal dřevě   é kladivo a začal bušit do kame   ého bloku. Madla zaslechla šíle   é rá   y a překvape   ě vyběhla z jesky   ě. „Co děláš,“ okřikla plame   ě a rozzlobe   ě Pepana. „Rozbíjím atom,“ odvětil nevi   ě Pepan. „Na to je ještě teď v nehosti   ém pravěku brzo, zkus vynalézt něco užiteč   ého, třeba abychom nemuseli každode   ě spát na stude   é kame   é podlaze!“ A tak vzal Pepan rozum do hrsti a po celode   ím bádá   í vymyslel postel. A hned ji večer s Madlou povi   ě vyzkoušeli. „Pepane, to je nejce   ější vynález všech dob.“

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Kořen a přípona: hlásková změna a zdvojené

Kořen a přípona: spodoba znělosti

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Pravopis odvozený od stavby slova: mix

Podobně znějící: Párové hlásky

Psaní s/z na začátku slova

_budit
_točit se
_klamaný
_vážit nabídku
_hrnout

z
byl _proštěn viny_těžoval nám to_kusili jsme tookamžitě _rudl_mokla

zbláznit _e

sz

_jednotit

sz

Palác byl _přístupněn veřejnosti.

zs

Psaní s/z na začátku slova

Alchymistův učeň

Teodor byl   naživý, avšak ne moc   kušený alchymistův učeň na císařském dvoře. Panovník štědře   ponzoroval pokusy všech, kteří   míchávali různé   loučeniny ve   kumavkách a   koušeli   tvořit elixír života či kámen mudrců měnící kovy ve zlato. Teodor jednou ráno   koumal   tránky knížky, kterou   dědil po strýci, a přitom bezmyšlenkovitě   nídal jakýsi kus   tvrdlého pečiva. Vtom se ve dveřích   jevil jeho mistr,   klonil pohled k chroupajícímu učni a   nepokojeně   bledl. „Teodore, ty jsi právě   nědl kámen mudrců! Cos to   působil? Proč musíš všechno vždycky   ničit!?“ A   kutečně. Všechno, čeho se Teodor dotknul, se   měnilo ve zlato.   práva se brzy dostala k císaři a ten nechal   mateného alchymistu dva dny sahat na všechno, co ho jenom napadlo. Poslední věc, kterou Teodor pozlatil, byl záchod. Pak se jeho   tav vrátil   pět do normálu.

Psaní s/z na začátku slova

Hledá se zloděj!

Ivan si   těžoval, že mu někdo   cizil pero. „Už druhý den mě   užuje představa, že se   chovává v kapse nějakého výlupka,“ bědoval, ale   e svých snah o dopadení zloděje   levit nechtěl, protože se mu po psacím náčiní   týskalo.   trávil hodiny   važováním možného pachatele.   tvořil si pro tyto účely deník, kam zapisoval své úvahy. Najednou se ne   týkal s kamarády, ale   „podezřelými“. Zločince   patřoval všude. „Kdo   koho,“ říkal si občas polohlasem, dokud mu maminka neřekla: „Tohle musí   končit, okamžitě jdi a ukliď si pokoj, tam ho určitě najdeš!“ To ho samozřejmě   pasilo, neboť pero se   krývalo na dně šuplíku ve stole.

Předložky s/z

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Párové hlásky: mix

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: instituce, organizace

Velká písmena: dny, období, události

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

příští _terý

Úú

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Sklep

Jako malý jsem věřil, že se ve sklepě   abiččina domu ukrývají   ubáci,   rollové a jiné   říšery. Nešel bych tam ani za   laté prase. Jednou jsme však hráli s ostatními na schovku a já tam vlezl, abych vyhrál. Sotva jsem sešel ze schodů až dolů, začali se mi před očima zjevovat   ejkalové,   lkodlaci,   píři a dokonce i samotný   rabě   rákula. Strachy jsem se nemohl pohnout. „Blbost, vždyť tu nic není,“ pomyslel jsem si, ale myšlenky mi přeťalo tiché ťapání a hlučné tříštění sklenice zavařeniny, která se zřítila z police na zem. Ucítil jsem, jak mi   ěkdo chmátl na nohu. Schovka neschovka, vyběhl jsem s hrůzným řevem ven na světlo. Na noze se mi táhla zkrvavená   otterovská jizva. Když jsem ostatním vylíčil svůj zážitek, znejistělo mě tiché   ětčino mumlání o hlodavcích a mých fantasmagoriích. Byl jsem z toho trochu   atěj.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Mezinárodní přehlídka

Dostali jsme se s naším tanečním souborem na   ezinárodní přehlídku. Konala se v   ize v   otyšsku a my jsme tam byli jediní   eši, respektive, když budeme úplně přesní, byli jsme vlastně   oraváci a jeden   lezan. Normálně by to bylo jedno, ale protože tančíme   olklorní tance, má smysl to upřesnit. Pak tam byli ještě   stonci,   umuni,   rgentinci a   užičtí   rbové. A, málem bych zapomněl, dva   otyšské soubory. Přehlídka začala. Tančili jsme jako třetí. Moc nám to šlo a   lavní porotkyně nás sledovala se zájmem. Ale pak se to stalo. Tancovali jsme   erbuňk.   indra vyskočil a... praskly mu kalhoty.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Co čtu dnes

Postupem času jsem z dobrodružné četby vyrostl. Z povinné literatury mě bavilo máloco. Protože ale bydlím na   alé   traně, zaujaly mne   erudovy   ovídky   alostranské. To však bylo dáno spíš náklonností k dané čtvrti. Bydlet třeba na   ídlišti   íru nebo v   rlických   orách, jistě by mne kniha tak nebavila. Je to totéž jako být fanouškem Karla   lostermanna, který pochází z   umavských luhů nebo z   eského   esa. Ani historická témata už mě nepřitahovala. Když se mi dostal do rukou   oderlos   e   aclos, vysloveně jsem to protrpěl. To raději Šifru   istra   eonarda nebo   osmovu   roniku (i když pokračování od   nicha   ázavského se mi nezdálo tolik podařené). Ale abych na hodiny   eštiny jen nežehral, Čapkovy   brázky z   olandska nebo Cesta na   ever mi připadaly poutavé. Jen nevím, co by na posledně jmenovanou řekl nějaký   véd.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_fričan

aA

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_osvícení

pP

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

nové album 50 _enta

Cc

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Velká písmena: státy, oblasti

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: mix místa

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Slovesa

Určování sloves

Slovesná osoba

Slovesný rod

Slovesný čas

Slovesný vzor

Slovesný vid

Slovesný způsob

Slovesa: osobní, neosobní

Slovesné tvary neurčité

Přechodníky

Slovesa: mix

Slovesa: mix

usmažteoznam. zp., rod trpnýrozkaz. zp., rod trpný
létámoznam. zp., rod činnýbuď pochválen
podmiň. zp., rod trpnýpoznali bychombyl zapikán
rozkaz. zp., rod činnýpodmiň. zp., rod činnýbyli by zajati

Mluvnické kategorie sloves

„počkej“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., jedn. č.2. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se stalo, děje nebo stane.V jakém je tedy sloveso způsobu?v oznamovacímv rozkazovacímV jakém čase je sloveso?v budoucímU rozkaz. způsobu čas neurčujeme.Vykonává činnost podmět (v tomto případě „ty“)?anoneV jakém je tedy „počkej“ rodě?v činnémv trpnémPokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „počkat“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „počkej“ je správný?2. os., č. jedn., oznam. způsob, čas přít., čin. rod, vid nedok.2. os., č. jedn., rozkaz. způsob, čin. rod, vid dok.

Mluvnické kategorie sloves

„uvědomme si“V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?2. os., množ. č.1. os., množ. č.Co sloveso vyjadřuje?Něco, co se stalo, děje nebo stane.Rozkaz.V jakém je tedy sloveso způsobu?rozkazovacímoznamovacímV jakém čase je sloveso?U rozkaz. způsobu čas neurčujeme.V budoucím.Jak by zněl tvar „uvědomme si“ v trpném rodě?budeme si vědomibuďme uvědomeniPokud jde vytvořit budoucí čas pomocí BUDU a infinitivu „uvědomit si“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?nedokonavýdokonavýKterý ze zápisů kategorií slovesa „uvědomme si“ je správný?2. os., č. množ., rozkaz. způsob, čas bud., čin. rod, vid nedok.1. os., č. množ., rozkaz. způsob, čin. rod, vid dok.

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Slovní druhy: Určování slovních druhů

Určování slovních druhů

podstatná jménazájmenapřídavná jména
ovcetomumiskajeleníhoubař

podstatná jménazájmenapřídavná jména
ovcetomumiskajeleníhoubařpodstatná jménazájmenapřídavná jménačíslovkyslovesa
ovcetomumiskajeleníhoubařs námišestkrátzrátrukašustit

podstatná jménazájmenapřídavná jména
ovcetomumiskajeleníhoubařpodstatná jménazájmenapřídavná jménačíslovkyslovesa
ovcetomumiskajeleníhoubařs námišestkrátzrátrukašustitpodstatná jménazájmenapřídavná jménačíslovkyslovesaspojky
ovcetomumiskajeleníhoubařs námišestkrátzrátrukašustitvůdcečekatcpátsmutnívšak také

Určování slovních druhů

rovnýpoddevadesát
spojkapodstatné jménopředložka
přídavné jménopravítkočíslovka
protožerýsuješsloveso

Určování slovních druhů

["text","načít"]

["text","masírovat"]
["text","slůně"]
["text","načít"]
["text","medvídě"]

Určování slovních druhů

Myslivec šel do lesa.

Podstatné jménoSlovesoPředložkaSpojka

Určování slovních druhů

["text","všechen"]

["text","chléb"]
["text","vinout"]
["text","všechen"]
["text","dvojče"]

Určování slovních druhů

zahráli jsmepříslovcepěkně
dvojíkaždýklavírní
slovesozájmenokoncert
podstatné jménočíslovkapřídavné jméno

Určování slovních druhů

Doktoři se příhodě smáli celý týden.

Podstatné jménoSlovesoPřídavné jménoZájmeno

Určování slovních druhů

["text","ničím"]

["text","ničím"]
["text","cvičení"]
["text","málokrát"]
["text","ven"]

Určování slovních druhů

SlovesaKubovosmrkat
SpojkyradostněPříslovce
Přídavné jm.ZájmenaČíslovky
kdožepátýtřebaže

Určování slovních druhů

Z dáli se ozvalo znovu to strašné aúúúú.

PředložkaPodstatné jménoPřídavné jménoZájmenoSlovesoPříslovceCitoslovce

Harry Potter: slovní druhy

Rukama rozvinul dlouhou zprávu.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jméno

Harry Potter: slovní druhy

Přijímací hala vypadala svátečně.

SlovesoPodstatné jménoPřídavné jménoPříslovce

Harry Potter: slovní druhy

Upadl jsem,“ vysvětloval Harry.

Podstatné jménoSlovesoZájmeno

V pavoučí síti: slovní druhy

Nevrlý muž šťouchl do mladíka.

SlovesoPředložkaPodstatné jménoPřídavné jméno

V pavoučí síti: slovní druhy

Amanda dala přednost malému chlapci.

Přídavné jménoPodstatné jménoSloveso

Pán prstenů: slovní druhy

pěšky nepůjdu.

PříslovceSlovesoZájmeno

Pán prstenů: slovní druhy

Hluboko v něm zahlédli hrbatý masiv hory.

PříslovceSpojkaPodstatné jménoSlovesoZájmenoPředložkaPřídavné jméno

Pán prstenů: slovní druhy

Za řekou na Východní polonině je půda pevnější.

SlovesoPřídavné jménoZájmenoPředložkaPodstatné jméno

Slovní druhy: Slovní druhy: mix

Slovní druhy: mix

Skloňování a časování: mix

byl posedlý glóbu_

sysama

Slovní druhy: mix

„V hřebčíně chovali sto koní.“Co označuje „sto“ ve větě?početpojmenování číslovkyJakým slovním druhem je tedy „sto“?číslovkapodstatné jménoJak by věta vypadala, kdybychom ve větě totéž vyjádřili podstatným jménem?„V hřebčíně chovali na sto koní.“„V hřebčíně chovali stovku koní.“

Slovní druhy: mix

kroužek ručních pr_

ácíací

Slovní druhy: mix

Srazil j_ do kolejiště.

íi

Skloňování a časování

Dědečkův boj

Dědeček má problém s mol   , roztoč   , pavouk   a s jiným   příslušník   hmyzí říše. Moly zkoušel přemoci naftalínovým   kuličk   umístěným   v šatníku. Zápach ho ale donutil hledat jinou cestu, nakonec uvěřil v tajemnou moc pomerančových slupek. S roztoč   bojuje pomocí vysavače a pytle. Podtlak j   m prý dá co proto. Babička nad těm   novotam   kroutí pochybovačně hlavou a lomí rukam   : „Co s takovým   nápad   starého blázna!“ stěžuje si. Ještě že j   nedělá problém vyjít s pavouk   .

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Brzy naladí vysílač.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Dozvěděl se, co na lodi viděli.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Nikdo toto jeho přednostní právo nezpochybňoval.

1. pád2. pád3. pád4. pád5. pád6. pád7. pád

Čárky a interpunkce: Čárky ve větě jednoduché

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Oddíly SS mají svůj původ v osobní stráži Adolfa Hitlera(,) založené v roce 1923.“Je jasné, o kterou osobní stráž se jedná?Ano, o Hitlerovu.Ne, je to osobní stráž obecně.Co z toho plyne?Formulace „založené v roce 1923“ je doplňková informace navíc.Formulace „založené v roce 1923“ specifikuje, o kterou osobní stráž jde.Změní se smysl věty, když „založené v roce 1923“ vynecháme nebo dáme do závorky?anoneFormulace „založené v roce 1923“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Oddíly SS mají svůj původ v osobní stráži Adolfa Hitlera, založené v roce 1923.“„Oddíly SS mají svůj původ v osobní stráži Adolfa Hitlera založené v roce 1923.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

„Město Klatovy(,) založené roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II.(,) oslaví v roce 2010 své 750. výročí.“Specifikuje „založené roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II.“ město Klatovy?Ne, je to doplňková informace.Ano, je to důležitá informace.Změní se smysl věty, když „založené roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II.“ vynecháme nebo dáme do závorky?neanoFormulace „založené roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II.“ je proto přívlastek:volnýtěsnýKterý zápis věty je správný?„Město Klatovy založené roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. oslaví v roce 2010 své 750. výročí.“„Město Klatovy, založené roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II., oslaví v roce 2010 své 750. výročí.“

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Svou nejmilejší hračku, mrkací panenku, by nikomu nepůjčila.

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Bronzová medailistka z posledního mistrovství světa Mijaharaová po krátkém programu vyhrála i volnou jízdu.

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky ve větě jednoduché: další případy

Čárky a interpunkce: Čárky: mix

Čárky před a, nebo

Čárky: speciální případy

Čárky v reálných textech

Citáty

Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. (V. Havel)

Čapek: Dášeňka

Foxlík byl sice největším foxteriérem v dějinách, ale nebyl prvním foxteriérem na světě.

Čapek: Jak se co dělá

Stane-li se zvláštní náhodou při premiéře, že nikdo neklopýtne v dialogu, že nespadne špatně přivrtaná kulisa, nepřepálí se reflektor a nestane se žádné jiné neštěstí, dostane režisér v kritice pochvalu, že „režie byla pečlivá“.

Adams: Stopařův průvodce po Galaxii

Jak jednou začnete prohrávat, je pravděpodobné, že budete prohrávat pořád, protože Janxův likér, kromě jiných účinků, snižuje telepsychické schopnosti.

King: Zelená míle

Jedné teplé červnové noci toho památného roku děvčátka požádala o dovolení spát na boční, sítí potažené verandě, která se táhla podél celého domu.

Recenze filmů

Jazzová hudba, charakteristická svým důrazem na improvizaci, funguje v rámci celého snímku jako metafora pro vyrovnávání se s nástrahami života.

Attenborough: Život na Zemi

Byl překvapen zjištěním, že se galapágská zvířata celkově podobají těm, která viděl na pevnině, ale v podrobnostech se od nich přece jenom liší.

Holcová: I města mají vši

Aut v Rangúnu zatím moc nejezdí, neboť vláda potřebuje mít vše pod kontrolou, a ne aby se jim tady každý libovolně coural.

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Dělení slov na slabiky

Určování kořene

Určování předpony

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

líný

PředponaKořenKoncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

doletět

PředponaKořenPříponaKoncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

přesmyčka

PředponaKořenPříponaKoncovka

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„výstava“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:zastavit se, výprava, výstavba, tavitzástava, představa, vystavit, stavětKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „výstava“. Jaký je tedy kořen slova?stavtavPředpona je část slova před kořenem. Co je zde předponou?v-vý-Jak rozliším koncovku od předpony?koncovka je ve všech tvarech slova stejnákoncovka se při skloňování nebo časování měníDruhé písmeno „a“ ve slově „výstava“ je tedy:koncovkapříponaJak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?vý-sta-vavý-stav-a

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„lesklý“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:lesní, les, bleskleskne se, leskKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „lesklý“. Jaký je tedy kořen slova?lesleskJaká je ve slově „dohráli“ předpona?žádná není-lýKoncovka je část slova, která se při skloňování/časování mění. Jaká je tedy ve slově „lesklý“ koncovka?-lýJaká je ve slově „lesklý“ přípona?žádná není-l-Jak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?lesk-l-ýlesk-lý

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Podmět a přísudek

Předmět (větný člen)

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Plně si uvědomil důležitost učení pomocí praktického zkoumání věcí.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:důležitost, učení, pomocí, zkoumání, věcídůležitost, učení, zkoumání, věcíJakou „důležitost“ si plně uvědomil?důležitost učenídůležitost zkoumáníVyskloňujeme si: důležitost učení, bez důležitosti učení, s důležitostí učení... Jakým přívlastkem je slovo „učení“?shodnýmneshodnýmJaké „učení“ je důležité?učení věcíučení pomocí zkoumáníVyskloňujeme si: učení pomocí zkoumání, s učením pomocí zkoumání... Jakým přívlastkem je „pomocí zkoumání“?shodnýmneshodnýmKterá slova ve větě nám dávají informace o tom, jaké je to „zkoumání“?jen prakticképraktické, věcíVyskloňujeme si: praktického zkoumání věcí, s praktickým zkoumáním věcí... Jakým přívlastkem je „praktického“?shodnýmneshodnýmJakým přívlastkem je „věcí“?shodnýmneshodnýmMůže být podstatné jméno přívlastek?neano

Přívlastek shodný a neshodný

Howard se musí vrátit na vesmírnou stanici.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Ron ho raději položil na odkapávací desku na nádobí.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný a neshodný

„Kapři pobývají v zimě u dna rybníka.“Najdeme si ve větě všechna rozvitá podstatná jména (tj. podstatná jména, o kterých máme nějakou bližší informaci):kapři, rybníkadnaČím je rozvito slovo „dna“ (tj. které slovo je přívlastek)?rybníkauZkusíme si dát „(u) dna rybníka“ do 1. a 7. pádu. Mění se koncovky přívlastku stejně jako u slova „dno“?neanoJaký přívlastek je tedy slovo „rybníka“?neshodnýshodný

Přívlastek shodný a neshodný

Vtom se vřítil na pavlač pes Jindrových rodičů.

Přívlastek shodnýPřívlastek neshodný

Přívlastek shodný

Kouzelnou hůlku nepustila.

Přívlastek shodný

Příslovečné určení

Doplněk

Větné členy obecně

Větné členy obecně

Je tu Howard.

PodmětPřísudekPu místaPřívlastek neshodný

Větné členy obecně

Profesor oba přejel pronikavým pohledem.

PředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPřísudekPodmět

Větné členy obecně

Kdo hodil vejce pod tím dokonalým pětačtyřicetistupňovým úhlem?

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu způsobu

Harry Potter: větné členy

Ve vzduchu visela bouřka.

PodmětPřísudekPu místa

Harry Potter: větné členy

Lockhart vytáhl obrovské paví pero.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Harry Potter: větné členy

V poslední době na něm dlouho nikdo nevydržel.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmětPu časuPu způsobu

Vinnetou

Sam Hawkens ustaraně pokyvoval hlavou.

PřísudekPředmětPřívlastek shodnýPodmětPu způsobu

Vinnetou

Rattler byl drsný hromotluk.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudek

Narnie

Vezmeme si visutá lehátka.

Přívlastek shodnýPřísudekPředmět

Narnie

O profesorově domu se psalo v turistických průvodcích i učebnicích dějepisu.

PředmětPřívlastek neshodnýPu místaPřívlastek shodnýPřísudek

Rychlé šípy

Mirek přišel dřív.

PodmětPřísudekPu časuPu způsobu

Simpsonovi

Budete mít snadnou práci.

Přívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Simpsonovi

Musíš Homerovi odpustit.

PodmětPřísudekPředmět

Simpsonovi

Škola ve Springfieldu byla původně navržena jako sklad pro solené maso.

DoplněkPřívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPu způsobu

Teorie velkého třesku

Jel jsem po dálnici.

PodmětPřísudekPředmětPu místa

Teorie velkého třesku

Sheldon přináší matce dar vědění.

Přívlastek neshodnýPřívlastek shodnýPodmětPřísudekPředmět

Teorie velkého třesku

I přes nepřízeň počasí jde dnes Leonard na rande.

PodmětPřísudekPředmětPřívlastek shodnýPřívlastek neshodnýPu místaPu časuPu přípustky

Rozbory vět, stavba slov: Stavba vět

Věta hlavní

Poměry mezi hlavními větami

Poměry vedlejších vět

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Vedlejší věty předmětné a přívlastkové

Vedlejší věty předmětné a doplňkové

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vedlejší věty příslovečné

Druhy vedlejších vět souhrnně

Rozbory vět, stavba slov: Rozbory vět

Rozbory vět jednoduchých

Rozbory vět jednoduchých

„Včera jsem přečetla knihu.“Kdo přečetl knihu?„já“„ona“O jaký druh podmětu se jedná?podmět vyjádřenýpodmět nevyjádřenýJak zní správný přísudek?„přečetla“„přečetla jsem“Jakým slovním druhem je tento přísudek?sloveso a zájmenoslovesoTvar „přečetla jsem“ je sloveso v minulém čase, proto se jedná o přísudek:slovesnýjmenný se sponouKnihu jsem přečetla kdy? Včera. O jaký se jedná větný člen?příslovečné určení časupříslovečné určení místaVyberte správnou otázku, na kterou si odpovíte „kniha“:Kdo, co jsem přečetla?Koho, co jsem přečetla?Protože jsme se zeptali jiným než prvním pádem, jedná se o:předmětpodmětVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„A vítr a déšť bičoval okna pokoje.“Vyberte podmět:„vítr a déšť“„déšť“O jaký druh podmětu se jedná?několikanásobnýrozvitýVyberte předmět:„pokoje“„okna“V jakém pádě se předmět nachází?v prvním pádě jednotného číslave čtvrtém pádě množného číslaJaký je řídící člen slova „pokoje“?„bičoval“„okna“Jakým větným členem je „pokoje“?předmětpřívlastek neshodnýVyberte správný graf věty:

Rozbory vět jednoduchých

„Včera jsme koupili novou televizi.“Vyberte přísudek:„koupili“„jsme koupili“O jaký druh přísudku se jedná?slovesnýjmenný se sponouJaký druh podmětu se ve větě nachází?podmět nevyjádřenýPodmět věta nemá.Vyberte slovo, které také rozvíjí přísudek:„novou“„televizi“Jakým větným členem je „novou“?předmětpřívlastek shodnýNachází se ve větě rozvitý předmět?neanoVyberte správný graf věty:

Rozbory souvětí

Grafy vět jednoduchých

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Slovní zásoba

Slovní zásoba: podstatná jména

Předměty, věci

Lidé

Sport

Móda, jídlo, společnost

Kultura a hudba

Politika, historie

Jazyk a literatura

Věda, medicína, technika

Ekonomika

Slovní zásoba: přídavná jména

Vlastnosti lidí a předmětů

Přídavná jména: popis světa, věda

Slovní zásoba: přídavná jména mix

Slovní zásoba: slovesa

Lidé: akce, vztahy

Slova a jejich význam: Frazémy

Přísloví

Přísloví

Kdo       ,   do ní   .

sámjinémupadákopájámu

Přísloví

Kdo šetří, má zlaté dno.Strach má
Pracovitost má krátké nohy.velké oči.
zuby, lenost jazyk.Všechno má za tři.
svůj čas.Řemeslo má Lež má

Přísloví

Když se     ,   se   .

dvasmějetřetíperou

Přísloví

Nikdy bychom neměli sny, kdybychom neměli sílu je uskutečnit. (anglické)

Přísloví

Není všechno zlato, co se třpytí.

Přísloví

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. (japonské)

Příběhy plné přísloví

Karbaník

Joža úplně propadl karbanu. Hrál o peníze, a když mu došly, kradl je svým rodičům, u kterých doposud bydlel. Joža rodičům mnohokrát sliboval, že toho nechá, ale za jejich zády hrál o peníze dál. Rodičům došla trpělivost: „Jožo, buď nadobro necháš toho karbanu, nebo půjdeš z domu.“ Tak odešel Joža z domu. Bloumal po městě a potkal Alexe, svého spolužáka ze základní školy, kterého už dlouho neviděl. A jak se tak zapovídali, vyšlo najevo, že se z Joži stal bezdomovec. „Víš, Jožo, s poctivostí nejdál dojdeš. Chápu, že tvým rodičům došla trpělivost. Když toho fakt necháš, tak u nás můžeš třeba týden přespávat, abys rodičům dokázal, že jsi hrát opravdu přestal.“ Joža, kterému se nechtělo spát pod mostem, na dohodu přistoupil. Tu noc spal u Alexe. Když se Alex ráno probudil, byl už Joža pryč a s ním i Alexova peněženka a několik dobře zpeněžitelných předmětů, které v domácnosti byly. Alexovi rodiče se s tím nemohli smířit: „‚Čiň čertu dobře, XXX se ti odmění,' Alexi,“ naštvaně pronesla nakonec Alexova matka. Jeho otec jen pokýval hlavou a telefonicky o krádeži uvědomil policii.

Přirovnání

Idiomy, ustálená spojení

Slova a jejich význam: Slova: bonusy

Slovní hrátky a hádanky

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

Čtení: Poznávání písmen

Malá a velká písmena

Velká písmena na začátku slov

Malá písmena na začátku slov

Čtení: Čtení slov

Doplňování písmen do slov: velká písmena

Doplňování písmen do slov: malá písmena

Čtení slov: velká písmena

Čtení slov: malá písmena

Čtení: Čtení vět

Krátké věty psané velkými písmeny

Čtení vět jednoduchých

Čtení delších vět

Básničky a písničky

Já do   nepojedu,
já do lesa   ,
kdyby na mě   přišel,
on by mě vzal   .
(lidová)

nepůjduhajnýlesasekeru

Básničky a písničky

Srnka má sraz na  
se srnkami z   .
Když se sejdou, tak se   ,
chodí stále stejnou   .
Sotva zvětří  
skokem berou do   .
(Pavlína Lörinczová)

polinebezpečíokolízaječípasoutrasou

Básničky a písničky

Na podzim po celé   prší
a moknou   , mokne dům,
v pelíšku skrytém za  
je zima malým zajíčkům.
A když jdou ráno děti   ,
zajíčka v   vyplaší
a zajíc vezme nohy na  
a peláší a peláší.
(Jan Skácel, Polekaný zajíc)

poleramenaoraniskemhroudamidnybrázdě

Prašina (V. Matocha)

Co když se mu mezitím přitížilo a poblíž nebyl nikdo, kdo by mu   ?

Jak mohli Nápravníkovi žáci uspět tam, kde sám Hanuš Nápravník   ?

Tonda   zmateně stát, a tak ho Jirka popadl za paži a táhl ho s sebou.

Jirka opatrně   železnou mříž a protáhl se úzkým otvorem nahoru.

pomohlnadzvihlselhalzůstal

Prašina (V. Matocha)

Odhalil se tak nenápadný kousek papíru,   nalevo od svícnu těsně nad vnějším pantem víka.

Zajímalo ho jediné: náhrdelník se zeleným kamenem, který měla nejspíš Anna v okamžiku tragédie   kolem krku.

U stěny objevili psací stůl   papíry.

Ve vzduchu byla zničehonic spousta prachu, viděl částečky   ve světle lucerny.

pověšenýzakrytýpoletujícípřilepený

Děti z Bullerbynu (A. Lindgrenová)

Nakonec si vyvzpomněl, že budeme   , kdo udrží v ústech karamelu nejdéle tak, aby se nerozpustila.

Švec by si byl určitě myslel, že to je zase nějaká nová bláznivina, stát uprostřed silnice a   dech.

Když nás omrzelo   obíhanou, šli jsme nahoru k dědečkovi.

Olle musel pořádně   vší silou, protože ten zub seděl jako přibitý a měl moc velké kořeny.

zabrathrátzávoditzadržovat

Čtení: Čtení textů

Krátké texty

Texty o obrázcích: děti

Děti na zahradě

Tom a Jana jsou sourozenci. Oba dnes mají červené oblečení. Petr je Tomův spolužák. Jitka se schovává za stromem.

Doktor Nápad

Punčocha

Za doktorem Nápadem jednou přišla punčocha. Prý prošla ostružiním, v němž zavadila o ostrý trn a teď se na ní dělá oko.

„To je přeci výhoda,“ řekl rozvážně doktor Nápad, „příště se budeš moci dívat, kudy chodíš!“

Linda na výletech

Výlet pod stany

Linda, Katka a Maruška chodí společně do skautského oddílu. Na puťáku dostaly za úkol postavit si samy stan, ve kterém budou spát. Nebylo to úplně jednoduché. Linda zatloukla do země kolík a pak k němu chtěla přitáhnout provázek. Maruška mezitím hledala další kolík, ale obal od stanu byl už úplně prázdný.

Jednoduché plánky

Bájné bytosti

Pegas je kůň s křídly. Kentaur je napůl kůň a napůl člověk. Hipogryf je napůl kůň a napůl orel. Harpyje je napůl pták a napůl žena. Fénix je bájný pták, který vstává z popela.

Texty o obrázcích: pohádky

Princezny u potoka

V dalekém království žijí čtyři sestry princezny. Jmenují se Jasněnka, Berenika, Pomněnka a Zapomněnka. Jenže Zapomněnka je zakletá. Zlá čarodějnice ji proměnila v žábu a princezna musí zůstat žábou tak dlouho, dokud se nenaučí násobilku. Princezny si rády hází zlatým míčem u potůčku. Teď jim spadl do vody. Berenika s Jasněnkou rychle utíkají na pomoc své sestře, která drží míč v proudu svou malou žabí pacičkou. Jasněnka se trochu zdržela ždímáním vody z šatů.

Příběhy

Pohádky s kečupem

Princezna na hrášku

V jednom zámku bydlel princ, který se chtěl oženit. Nemohl ale najít žádnou ŘEPU. Jednoho večera, zrovna když byla hrozná bouřka, někdo zaklepal na KEDLUBNU. Venku stála dívka v mokrých, otrhaných šatech. Dali jí suché šaty a jídlo. Dívka jim vyprávěla, že je princeznou z blízkého království a její CELER měl po cestě nehodu, a tak musela sama pěšky přijít prosit o úkryt. Princi se dívka moc líbila, ale královna se bála, že si vymýšlí a že ve skutečnosti není opravdovou princeznou. Na noc nechala připravit dívce pohodlné lůžko se sedmi matracemi. Pod ně dala jedno zrnko hrášku. Druhý den ráno, když přišla dívka ke snídani, se jí královna zeptala, jak se vyspala. „Velmi špatně,“ odvětila MRKEV. „Nemohla jsem vůbec spát, pořád mě něco tlačilo.“ Královna se zaradovala: „Tak to musíš být opravdová princezna.“ Brzy na to měli princ s princeznou OKURKU.

Liška Adéla

Lesní fotbal

Liška Adéla potkala na palouku ježka Rudu, byl stočený do klubíčka a na všechny strany z něho trčely bodliny.

„Rudo, proč jsi stočený do klubíčka?“

„To víš Adélo, bráním se tak proti šelmám a velkým zvířatům. Včera mě málem ulovil orel a před chvílí do mě kopl tamhleten jelen, protože si chtěl se srnkami zahrát fotbal,“ odvětil ježek.

„To je skvělý nápad, Rudo!“ řekla liška a také se stočila do klubíčka.

Jenomže jelen pořád postával nedaleko. A rezavá huňatá koule mu připadala na rozdíl od pichlavého klubka s bodlinami jako o mnoho lepší míč pro fotbalový zápas.

Popletené pohádky

Vodník a dračí škola

V rybníku Žabinec žil vodník Vincent. Mlynářovic Maruška si jednou všimla, že poslední dobou smutně posedává na vrbě. Zašla se ho zeptat, co se děje. Vincent povídá: „Ále, jsem poslední dobou nějaký nachlazený. Jak pořád sedím v té studené vodě, tak to nemůžu vyléčit. Kdyby alespoň ta voda byla trošku teplejší.“ Maruška se zamyslela a dostala nápad. „Víš, jak má drak Bonifác dračí školu na louce pod mlýnem? Máme s nimi pořád problémy, protože nám pravidelně zapalují kupky sena při tréninku chrlení ohně. Zkusím si s ním promluvit.“ Vincent byl smutný, že Maruška neposlouchá jeho problémy a místo toho mluví o svých. Zato druhý den byl celý překvapený. Na břehu rybníka byla nastoupená celá dračí škola a všichni malý dráčci ze všech sil chrlili oheň na hladinu rybníka. Večer byla voda v rybníku příjemně teplá a Vincent se z nachlazení brzy vyléčil.

Bajky

Zajíc a želva

Ležel zajíc na pasece a najednou k němu přišla želva.

„Vsadím se s tebou, že budu u lesa dřív než ty,“ povídá želva zajíci.

„Ty se mnou chceš závodit?“ divil se zajíc. „Vždyť jsi pomalá jako šnek a mě ani nejrychlejší pes nedožene. Ale jak chceš, budeme závodit.“

Tak začal závod. Želva spěchala, jak nejlépe dovedla, ale marná snaha, posunovala se kupředu jen pomalu. Dívala se však stále jen na les před sebou, neohlížela se a stále se zvolna ale odhodlaně blížila cíli. Zajíc zatím stále ležel na zádech a říkal si: „Času dost, na jejích sto kroků mi stačí dva skoky a stejně budu u lesa první.“

Za nějakou chvíli se líně otočil a podíval se k lesu. Želva najednou byla kousek od cíle. Překvapený zajíc rychle vyskočil a dal se do běhu, ale želvu již nedohonil. Když přiběhl k cíli, želva už na něj čekala.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Bludičky

Nocování při cestě prince Karase a jeho mluvícího kozla Pedra za princeznou bylo zajímavé. Včera spali ve vesnici s potulnými muzikanty, kteří brzy ráno odešli a zapomněli si reproduktor a nahrávací zařízení. Dnes tábořili u zříceniny. V noci je ale probudilo kvílení a na hradbách ve svitu měsíce uviděli bílou paní. Princ Karas se začal třást hrůzou, za což se mu kozel Pedro vysmál. Sám měl totiž pro strach uděláno. Navíc mu přišlo divné, že se bílá paní nehýbe.

Vešel proto do zříceniny a uviděl na zemi u zdi sedět nějakou holku, která měla v ruce knihu.

„Co tady děláš, ty se nebojíš bílé paní?“ zeptal se jí kozel.

„Bílá paní jsem já. Jen mě to strašení nebaví. Ale musím, jsem zakletá. Tak jsem vyrobila figurínu v bílých šatech a postavila ji na hradby. Akorát mě štve, že musím čas od času zakvílet,“ řekla holka a strašlivě zakvílela.

Kozel odvětil, že při tom nemůže spát, a navrhl bílé paní, že jí pomůže. Pod podmínkou, že dnes v noci bude kvílet trochu tišeji. Když souhlasila, tak jí prozradil, kde najde zapomenuté reproduktory a nahrávací zařízení...

Ufon ztracen ve městě

Kapsule

Mimozemšťan Grin5X, omylem přemístěný do jednoho města na Zemi, stále neúspěšně hledal velvyslanectví své planety. V jednom zákoutí uviděl velké barevné nádoby, které mu tvarem i velikostí připomínaly cestovatelské kapsule z jeho planety.

„Hurá,“ pomyslel si Grin5X, „konečně tady mají i něco moderního.“

Vybral si zelenou nádobu, ale byla plná rozbitého skla. Vlezl si tedy do jiné. Ta byla plná pomačkaných papírů a trochu to v ní smrdělo.

„No komfort nic moc,“ blesklo mimozemšťanovi hlavou, „ale aspoň se konečně dostanu domů.“

Grin5X začal hledat ovládací zařízení, které by jeho kapsuli poslalo intergalaktickou smyčkou domů na jeho planetu. Našel sice jen krabici s nápisem PIZZA, ale jeho nádoba se přesto dala do pohybu, pomalu se rozjela a pak ji cosi začalo nadzvedávat a naklápět.

Příběhy ze Zverimexu

Čeněk a had

Ve zverimexu U Granule seděl Čeněk a přepočítával zboží a zvířátka. Říkal si, že na té matematice bude muset ještě zapracovat, protože napočítal o jednoho jezevčíka víc a o tři bílé myšky méně. Vtom do obchůdku vešla malá holka. Za sebou táhla po zemi vodítko, na jehož konci však žádné zvíře nebylo.

„Nezatoulala se k vám náhodou Kobra?“ zeptalo se děvče a podívalo se uslzenýma očima na Čeňka.

„Nooo, neviděl jsem ji tady, ale zato mi chybí nějaké myši! Jestli je snědla, tak si to budeš muset vyřídit s mým tátou!“ pohrozil dívce mladý prodavač.

Ta se div nerozplakala: „To by Kobra nikdy neudělala! Možná si s myškami jen hrála, ale rozhodně by jim neublížila.“

Čeňkovi začalo být děvčete až líto. Sice si říkal, že je ta holka fakt hloupá, když si myslí, že hadi by nikdy myším neublížili, ale na druhou stranu vypadala opravdu jako hromádka neštěstí.

„Nebul, vybereme ti jinýho hada!“ snažil se ji Čeněk ukonejšit.

„Já žádnýho hada nechci. Já chci jedině svou Kobru, abych ji mohla venčit a ona by aportovala a vrtěla ocáskem...“

Čeněk se hrůzou otřepal, když si představil obrovského hada, jak vrtí ocáskem, ale v tom zpoza pultu vyběhl ten jezevčík navíc a malé holce se rozzářila očka.

České pověsti

O králi Ječmínkovi

Po Svatoplukově zmizení si zvolili Moravané králem spravedlivého a laskavého pána z Chropína. Kamkoli přijel, tam na jeho počest uspořádali hostinu. Královi se život plný zábav natolik zalíbil, že se po návratu domů sám pustil od pořádání divokých veselic. Tak z královské pokladnice peníze rychle mizely. Král si s tím hlavu nelámal. Jen postupně zvyšoval svým poddaným daně a peněz na zábavu měl zase dost. Královna se poddaných zastávala a prosila krále, aby poddaným daně už nezvyšoval. Jednoho dne králi však došla trpělivost a vrhl se na ni s mečem v ruce, aby její domluvy už nemusel poslouchat. Královna tak tak, že stihla utéci a skrýt se před královými strážnými, kteří se za ní pustili, v poli ječmene. Když se pak k večeru vracely vesnické ženy z pole, našly ji v tom ječmenu ležet i s děťátkem, které tam porodila. Na památku místa, kde přišel na svět, ho pojmenovaly Ječmínek. Královnu i s děťátkem pak ukryly ve vsi. Přestože se snažili událost udržet v tajnosti, král se o všem stejně dozvěděl. Poslal do vsi stráž a nechal královnu i svého synka odvést kamsi pryč, aby se jich zbavil. Jenže po čase ho zábavy omrzely a zastesklo se mu po ženě i synovi. Chtěl je nechat přivést zpět, ale nebylo po nich ani vidu, ani slechu. Zoufalý král se sám pustil do hledání. Jednoho dne, když pročesával hluboký les, narazil na poustevníka. I zeptal se ho, jestli královnu s Ječmínkem neviděl. Poustevník mu odpověděl: „Ječmínek se objeví, až bude Moravanům nejhůře, a zachrání je. Ty běž a čiň pokání.“ A opravdu, vždycky když se lidem zdálo, že je nejhůř, Ječmínek se objevil. Bral na sebe různé podoby, nejedl, nespal a dodával lidem sílu vzdorovat útlakům. Panstvo ho proto začalo pronásledovat. Byl však nepolapitelný. Viděl ho jen ten, kdo ho vidět chtěl. Ale vojáci, kteří se ho snažili polapit, ho nespatřili nikdy, ani když kráčel těsně kolem nich.

Řecké báje

Daidalos a Ikaros

Když se Daidalos, největší řecký umělec, ocitl ve stínu svého teprve dvanáctiletého učedníka Talóa, zneklidnilo ho to. Chtěl být stále nejlepší, proto vylákal Talóa na procházku a zbavil se ho. Jeho ostudný čin ale nezůstal beze svědků, proto uprchl se svým synem Ikarem na Krétu. Tamější král Daidalovu přítomnost na ostrově uvítal, protože zrovna potřeboval postavit zvláštní vězení pro Minotaura, obludu s hlavou býka a tělem obrovitého člověka. Krutý král ho živil lidskými obětmi. Daidalos pro něj postavil spletité bludiště, z něhož nikdo nedokázal najít cestu ven. Král, místo aby Daidalovi splnil přání vrátit se do vlasti, ho odměnil velkou hostinou. Když takhle jednou Daidalos pozoroval ptáky, napadlo ho vyrobit křídla z per a vosku a dostat se z ostrova domů vzdušnou cestou. I stalo se. Druhého dne zrána se Daidalos a Ikaros s perutěmi na pažích vznesli do vzduchu. Daidalos svého synka poučoval: „Křídla nesnesou ani blízkost slunce, ani vodu. Proto nelétej moc vysoko ani moc nízko, leť uprostřed jako já a neztrácej mě z očí.“ Nějakou dobu už letěli, když Ikaros z radosti z letu vylétl výš. Tu mu roztál vosk, který držel křídla pohromadě a Ikaros se zřítil dolů. Zdrcený Daidalos slétl na ostrov, který se rozkládal pod nimi a vykopal Ikarovi hrob. Ten ostrov dodnes připomíná svým jménem Ikarův osud. Říká se mu Ikaria. A Daidalos? Ten se už do vlasti nikdy nevrátil.

Požírač snů

Cesta do mozku

Byla temná noc. Gonzalo chvíli tiše naslouchal sípavým zvukům a skřípání zubů, které vydával jeho bratr Benny. Pak znenadání vyklouzl ze své postele a přiblížil se k Bennymu. Chvíli lačně sledoval, jak oddychuje, pak se k němu naklonil a přiložil ústa na místo, které se někdy označuje jako tzv. třetí oko, tedy na místo uprostřed čela, těsně nad kořenem nosu. Nepřemýšlel, jednal zcela instinktivně a spontánně. Zhluboka vtáhl do úst vzduch s trochou Bennyho čelní kůže. Zavřel oči. Do hlavy jako by mu vstoupil barevný vír obrazů. Jeho dech se zpomaloval, až se zcela sjednotil s dechem Bennyho. Měl pocit, jako by udělal krok do prázdna. Propadal se a nemohl se ničeho chytit. Ucítil tupý náraz, v hlavě ho zabolelo a zatmělo se mu před očima.

Detektivní příběhy s plánky

Cesta na místo činu

Ze zlatnictví poblíž zastávky Kubínova byla hlášena loupež. Inspektorka Pukavá se svým asistentem naskočili do služebního vozu, inspektorka vylovila z kabelky klíče, vsunula je do zapalování a otočila.

„Safra, startér je úplně mrtvý,“ povzdechla si, když auto jen slabě zakašlalo.

„Budeme muset jet na Kubínovu tramvají, kolego Mikšíčku,“ obrátila se na svého asistenta, „pojedeme šestkou z nedalekého Nerudova náměstí a pak přestoupíme na čtyřku.“

Jáchym Mikšíček byl znalec dopravní sítě a musel ocenit, že nápad paní inspektorky není vůbec špatný. Až na to, že byla neděle. A o víkendu tramvaj číslo 6 nejezdí. Asistent tedy navrhl jinou variantu cesty z Nerudova náměstí na Kubínovu, taktéž pouze s jedním přestupem.

Naučné a odborné texty

Městská policie Brno

Záhada kufru

Záhadný případ dvou opuštěných kufrů zaměstnal včera večer brněnské strážníky. Operačnímu středisku městské policie se ozval svědek a popsal, jak na Nových sadech vystoupil neznámý muž z tramvaje, položil zavazadla na ostrůvek a stejným spojem zase odjel. Uvedl tím do rozpaků mladý indický pár, který na zastávce s kufry osaměl a cítil za ně zodpovědnost. Dvojici tedy pomohl kolemjdoucí, jenž se obrátil na strážníky. Hlídka městské policie se spojila s obsluhou kamer a ta nahlédnutím do záznamů zjistila, co se přesně stalo. Cestující si své kufry vynesl z tramvaje a do vozidla se vzápětí vrátil pro další tašky. Měl je ale příliš daleko od dveří, a tak řidič nemohl předjímat jeho záměr, zavřel dveře a odjel k hlavnímu nádraží. Dohledové centrum na nahrávkách objevilo i okamžik, kdy majitel kufrů v Nádražní ulici vystoupil, postával tam, a po krátkém váhání se vydal zpět k Novým sadům, kam už ovšem nedošel. Strážníci po cizinci pátrali podle fotografií z dokladů, nikde v okolí už se ovšem nepohyboval. Nakonec se jim podařilo zjistit, že jde o afrického vysokoškolského studenta. Na univerzitě se strážníci od zaměstnanců dozvěděli, že bydlí v jednom z brněnských hotelů. Svůj pokoj jim mladý Ghaňan otevřel už v domácím oblečení. Poznamenal, že cestou zpět ke svým kufrům zabloudil a postupně se smiřoval, že už se s nimi neshledá. Strážníkům několikrát poděkoval za jejich vrácení a oni mu na rozloučenou vysvětlili, na které tísňové linky se může v podobných situacích obracet.

Zdroj

Články, rozhovory, názory I

Pandí podivnosti

Ačkoli jde o medvěda, je panda velká z 99 % vegetarián, který se živí téměř výhradně výhonky bambusu.

Panda se musí krmit 10 až 12 hodin denně a sežere až 30 kg bambusu za den. Musí, protože bambus je málo výživný.

Stonky bambusu si panda přidržuje falešným palcem – šestým prstem, který dlouho mátl vědce. Ve skutečnosti je to prodloužená kost zápěstí.

Při žvýkání bambusu se pandě třepou uši.

(abicko.cz)

Wikipedie

Apollo 13

Let Apollo 13 byl sedmým pilotovaným letem programu Apollo. Jeho cílem bylo uskutečnit třetí přistání lidské posádky na povrchu Měsíce, tentokrát v oblasti Fra Mauro. V průběhu letu však došlo k výbuchu jedné z kyslíkových nádrží, který vážně poškodil servisní modul. Následky výbuchu nejen zabránily posádce splnit úkol letu, ale ohrozily životy jejích členů. Řídicí středisko v Houstonu muselo v průběhu následujících čtyř dnů s vynaložením nesmírného úsilí vyvinout nouzové scénáře, díky nimž se podařilo posádku dopravit živou zpět na Zemi. Přestože Apollo 13 nesplnilo zadaný úkol, stal se jeho let legendou. Na motivy této události, kterou Jim Lovell popsal ve své knize Lost Moon (Ztracený Měsíc), natočil režisér Ron Howard v roce 1995 film s názvem Apollo 13, v němž ztvárnil hlavní roli Jima Lovella herec Tom Hanks.

Jazykové prostředky

Personifikace

Personifikace je přenos vlastností a jednání živých bytostí a osob na věci, rostliny či abstraktní pojmy.

Populárně naučné texty

Polární oblasti

Rezavé zbarvení plujícího ledu je nejčastěji z pigmentů řas. Když na polární končiny svítí slunce, ale mořský led ještě není roztátý, slouží jako jakýsi „skleník“ pro jednoduché řasy (rozsivky) a velká společenství mořských korýšů. Nejdůležitější je 6 cm velká krunýřovka Euphausia superba, kterou nejčastěji nazýváme kril. Když led roztaje, vytváří tento kril obrovská hejna, která přímo či nepřímo živí prakticky všechny organismy v polárních mořích i na pevnině.

Na souši existuje jen 50 druhů mechů a lišejníků a pouhé 3 kvetoucí rostliny. Lišejníky narůstají pouze 1 mm za rok. Proto je zakázáno chodit po rostlinách, protože jeden krok může zničit staletou rostlinku. Nízká produkce suchozemské biomasy neumožňuje existenci fauny nezávislé na moři.

(z časopisu Mensa)

Články, rozhovory, názory II

Nedostatek lékařů

„Vycházíme-li z tabulek, které jsou pod pojišťovnami, což je takzvaná příloha č. 2 (každé zdravotnické zařízení má předepsaný počet personálu – pozn. red.), tak nám chybí zhruba tři tisícovky lékařů, čili téměř desetina. To je obrovské číslo, na druhou stranu v počtu obyvatel na jednoho doktora na tom nejsme nijak tragicky, spíš se naopak pohybujeme na horní evropské hranici,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a pokračuje: „Pak si tedy musíme položit otázku, kde ti doktoři jsou. A já si troufám říct, že máme příliš hustou síť nemocnic.“

(„Nedostatek lékařů. Kdo nás vyléčí“, časopis Reportér, listopad 2018)

Imaginární slova

Rhizokorneidi

Vědci ve středu 5. února učinili obrovský objev. Nalezli v kosmu, konkrétně na planetce C 48, život. Pozor ale, nejedná se o bakterie ani jinou jednoduchou formu života. Astrolog Ian Comploes tvrdí, že jeho kolega Carl Odoes odhalil civilizaci tvorů, která dostala jméno Rhizokorneidi, neboť jedinci připomínají svým vzhledem ze všeho nejvíc nedozrálé kukuřičné klasy. Mají kuželovitou, protáhlou lebku, úzké, rovné, dlouhé, světlé vlasy, žádný krk a tělo dotvářející tvar kužele. Z těla trčí tenoučké jakoby kořínkové končetiny s variabilním počtem prstů. Struktura společnosti a způsob života civilizace jsou momentálně ještě předmětem výzkumu.

Klimatické změny

Mitigace a adaptace

Bez dodatečného mitigačního úsilí, nad rámec současných opatření, včetně zahrnutí adaptace, povede oteplování do konce 21. století k vysokému až velmi vysokému riziku vážných, plošných a nevratných dopadů na celosvětové úrovni (vysoká spolehlivost). Mitigační aktivity do jisté míry zahrnují vedlejší přínosy a rizika způsobené nežádoucími vedlejšími účinky. Přesto tato rizika nedosahují takové pravděpodobnosti závažných, rozšířených a nevratných dopadů jako rizika vyplývající ze změny klimatu, což v krátkodobém horizontu přináší větší výhody plynoucí z mitigačních aktivit.

Spisovatelé

Anton Pavlovič Čechov

Anton Pavlovič Čechov se narodil v Rusku roku 1860 jako jedno ze šesti dětí majitele kupeckého krámku. Antonův otec toužil po tom, aby jeho děti dosáhly co nejvyššího vzdělání, avšak když bylo Antonovi 16 let, otec zkrachoval a Anton si až do maturity sám vydělával na živobytí doučováním. Roku 1879 odešel z rodného Taganrogu do Moskvy, aby studoval na tamější lékařské fakultě. V té době začal psát humorné povídky, které publikoval v různých humoristických časopisech pod pseudonymem Antoša Čechonte. Tak uživil Anton nejen sebe, ale i svou matku a mladší sourozence. Po dokončení univerzity vykonával povolání lékaře jen krátce a od roku 1886 se už plně věnoval jen psaní. Čechovovy povídky bývají úsporné s překvapivou pointou. Často dokážou čtenáře dojmout. Ve zralé povídkové tvorbě usiluje Čechov o maximální objektivitu. Byl vnímavý pozorovatel a mistrně dokázal zachytit detail, na jehož základě odhalil nedostatek hrdiny a potažmo i celé tehdejší společnosti. Kromě povídek, z nichž asi nejznámější je Dáma s psíčkem (1899), se Čechov pokoušel psát drobné divadelní hry, ve kterých zachycoval ubíjející všednost beroucí postavám sílu uskutečnit své sny. Těžko se s nimi ale prosazoval, protože se v těchto hrách v podstatě nic neděje, vlastní drama se neodehrává ani tak na jevišti jako v nitru hrdinů. Průlom způsobilo až uvedení dramatického kvarteta Racek (1896), Strýček Váňa (1897), Tři sestry (1901) a Višňový sad (1904) v režii K. S. Stanislavského na scéně Moskevského uměleckého divadla. Od té doby začala být Čechovova dramata známá po celém světě. Zemřel roku 1904 na tuberkulózu.

Básně

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence